PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa /2011. ( ). sz. határozatával én módosította, hatályos tól A szabályzat karbantartásáért felelős: Gazdasági főigazgató Dunaújváros

2 1. kiadás 2. módosítás 2 (35). oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: PREAMBULUM szabályzat hatálya A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek Értelmező rendelkezések Bankszámlák nyitása, kezelése A Főiskola pénztára és pénzkezelői helyei A pénztár kezelésére vonatkozó szabályok A pénztár pénzellátása A készpénz szállításának szabályai A készpénz kezelése a pénztárban A pénztáros és helyettese(i) feladata A pénztáros és helyettese(i) személyére, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok, a pénzkezelő helyek pénzkezelőire vonatkozó szabályok A pénztárellenőr feladatai A pénzkezelő-helyek pénzforgalmának szabályai Elszámolásra kiadott előlegek Az elektronikusan indított, fogadott átutalások biztonsági és eljárási szabályai Záró rendelkezések... 15

3 1. kiadás 2. módosítás 3 (35). oldal 1.-6.sz számú melléklet 1. sz. melléklet A Dunaújvárosi Főiskola pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló számlák sz. melléklet A Dunaújvárosi Főiskola bankszámlái feletti rendelkezési jogosultságok sz. melléklet Jegyzőkönyv Pénztáreltérésről sz. melléklet Nyilatkozat a pénztáros anyagi felelősség vállalásáról sz. melléklet Pénzkezeléssel való megbízás Nyilatkozat sz. melléklet Jegyzőkönyv a pénztár átadás-átvételről sz. Függelék 1. sz. függelék sz. függelék... 27

4 1. kiadás 2. módosítás 4 (35). oldal Preambulum A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjét meghatározó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 46/2009. (XII.30.) PM rendelet, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.06..) MNB rendelet,a 2009.évi LXXXV.tv. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, a pénzforgalmi szolgáltatásokat szabályozó 227/2006 (XI.20.) Korm.rendelet, az elektronikus számláról szóló 20/2004 (IV.21.) PM rendelet,az elektronikus aláírásról szóló 2001.évi XXXV.tv a kerekítés szabályait tartalmazó 2008.évi III.tv.,valamint a Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) figyelembe vételével a Szenátus a bankszámlák feletti rendelkezésről, a pénztár működéséről és a pénzkezelésről az alábbi szabályzatot alkotja. 1. A szabályzat hatálya 1.) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskolán: a.) közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottakra, a munkaviszonyban álló munkavállalókra, a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra, a hallgatókra, valamint mindazon személyekre, akik a pénztárból egyedi engedéllyel elszámolási kötelezettséggel készpénz előleget vehetnek fel, vagy pénzt kezelnek, b.) közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottakra, akik a Főiskola bármely bankszámlája terhére javára, rendelkezésre jogosultak. 2.) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Főiskolán lebonyolításra kerülő valamennyi pénzkezelési eljárásra, így: - fizetési számla nyitása, kezelése, - alkalmazható fizetési módok, - házipénztár elhelyezése, védelme, működése, - készpénzfelvétel rendje, szállítási szabályai, - készpénz kezelése, - napi pénztárzárlat rendje, napi záró pénzkészlet összege, - pénztár ellenőrzés, - pénztáros és helyettese(i) anyagi felelőssége. 2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek 1.) Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során előnyben kell részesíteni a fizetési számlán elektronikus úton végrehajtott tranzakciókat. Ha nincs a fizetés módjában megállapodás, akkor azt átutalással kell teljesíteni.

5 1. kiadás 2. módosítás 5 (35). oldal Készpénzforgalom abban az esetben engedélyezhető, ha a beszerzés jellege, körülményei az átutalással történő fizetést nem teszi lehetővé. 2.) Az elektronikus úton indított terhelő tételeknél, lekérdezéseknél szigorúan be kell tartani a főiskolai vagyon védelmét szolgáló biztonsági szabályokat. 3.) A házipénztárban lebonyolított készpénzforgalom, a terminálon lebonyolított terhelő (jóváírási forgalom, vagy egyenleg lekérdezés) forgalom során biztosítani kell az intimitást. 3. Értelmező rendelkezések 1.) Fogalmak és értelmező rendelkezések: 1. pénzeszköz: a pénz, a pénzhelyettesítő eszköz, a fizetési számla-pénz; 2. készpénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre még átváltható bankjegy és érme; 3. pénzhelyettesítő eszköz: a Főiskola nevére szóló kincstári bankkártya, az étkezési utalványok, egyéb értéket képviselő utalványok; 4. konvertibilis pénznem: (valuta, deviza) a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által hivatalosan jegyzett pénznem; 5. deviza: külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, fizetési számla- és egyéb pénzkövetelés); 6. valuta: külföldi pénz; 7. pénztár: a Főiskola működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolítására kijelölt helyiség; 8. állandó, bevételt beszedő pénzkezelő hely: készpénzbevételek begyűjtésére, átvételére kijelölt hely; 9. ideiglenes bevételt beszedő pénzkezelő hely: eseti jellegű, adott eseményhez, rendezvényhez kapcsolható készpénzbevételek beszedésére kijelölt hely; 10. állandó ellátmányt kezelő helyek: kisebb összegű, de a működéshez folyamatosan szükséges készpénzkiadások teljesítésére kijelölt pénzkezelő helyek; 11. számviteli bizonylat: minden olyan, a Főiskola által kiállított, készített, illetve a Főiskolával üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, gazdálkodó szervezet által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés), amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely megfelel a számviteli és egyéb törvényekben meghatározott, alaki és tartalmi kellékeknek; 12. szigorú számadású bizonylat: (e szabályzat rendelkezésében) minden olyan számviteli bizonylat, amelyet a készpénz kezeléséhez, illetve más jogszabályban meghatározott gazdasági eseményekhez állítottak ki, továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek illetéktelen kezekbe kerülése visszaélésre adhat alkalmat;

6 1. kiadás 2. módosítás 6 (35). oldal 13. bizonylati felelős: a Gazdasági Hivatal (továbbiakban GH) Gazdasági Osztályának (továbbiakban GO) dolgozója, aki a szigorú számadású nyomtatványok közül a készpénzfizetési számlatömb, nyugtatömb beszerzésével, kiadásával, elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat végzi; 14. felhasználó: az a személy, aki a Főiskola nevében a készpénzfizetési számlát, nyugtát kiállítja, és a vevőnek átadja. 15. kerekítési különbözet: a nem 5 Ft-ra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és a kerekítés alapján meghatározott készpénzben fizetendő végösszeg különbsége 4. Bankszámlák nyitása, kezelése 1.) A Főiskola költségvetésének végrehajtása érdekében a bankszámlák megnyitása, vezetése és megszüntetése a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) feladata. A MÁK-nál vezetett bankszámlák számát és elnevezését e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben felsorolt számlák feletti rendelkezésre jogosultak névsorát e szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 2.) A Főiskola deviza-forgalmának és a Főiskolán dolgozók lakásépítésének, vásárlásának munkáltató támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlákat kereskedelmi bank vezeti. Az e bekezdésben szabályozott számlák számát és elnevezését az 1. számú melléklet, az egyes számlák feletti rendelkezésre jogosultak névsorát pedig e szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 3.) A fizetési számla megnyitását és megszüntetését a gazdasági főigazgató engedélye alapján a közgazdasági csoport végzi. 4.) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentéséről a közgazdasági csoport gondoskodik. Az aláírás bejelentők Főiskolán maradó példányait a pénztár páncélszekrényében kell őrizni. 5.) A bankszámlák forgalmának és egyenlegének számviteli egyeztetését a banki kivonatok alapján a pénzügyi és számviteli csoport végzi. 6.) Amennyiben valamely tevékenység kapcsán a MÁK által kiállított fedezetigazolásra van szükség, akkor annak megkéréséről a közgazdasági csoport gondoskodik. Fedezetbiztosítási elkülönített számla csak a gazdasági főigazgató engedélyével nyitható. 7.) Bankgarancia lehívására a körülmények mérlegelése után a gazdasági főigazgató ad engedélyt. 5. A Főiskola pénztára és pénzkezelő helyei 1.) A Főiskolán működő pénztár: Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a., főépület, III. emelet, 423-as iroda 2.) A Főiskola állandó pénzbeszedő helyei: a.) az oktatási szervezeti egységek, b.) a könyvtár, c.) a jegyzetellátó,

7 1. kiadás 2. módosítás 7 (35). oldal d.) a kollégiumok, e.) a rektori hivatal, f.) a tanulmányi hallgatói és információs hivatal. 3.) Állandó bevételt beszedő pénzkezelő hely és ellátmánykezelő pénzkezelő hely a gazdasági főigazgató által írásban engedélyezett helyen és feltételekkel működtethető. Az írásos engedélynek tartalmaznia kell az ellátmány összegét is. 6. A pénztár kezelésére vonatkozó szabályok 1.) A pénztár a Főiskola működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek, a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. 2.) A Főiskola a pénztár elhelyezésére különálló helyiséget biztosít. A készpénz és az ott tartható értékek megőrzése páncélszekrényben történik. 3.) A pénztárolásra szolgáló helyiség és az abban lévő páncélszekrény kulcsának első példányát a pénztáros kezeli. A pénztári kulcsok másod esetleg harmad példányát az első példányt kezelő által a boríték záró oldalán, a lezárás mindkét oldalát átérő aláírással hitelesített, lezárt borítékban kell elhelyezni. Az ilyen módon tárolt kulcspéldányokat zárt kazettában, biztonsági zárral felszerelt szekrényben, vagy íróasztalban kell tartani. A tartalékkulcsok kezeléséért a gazdasági főigazgatóhelyettes felelős. Távollétében a fenti előírások szerint elzárt tartalékkulcsok a GH kijelölt irodájában helyezendők el a gazdasági főigazgató felügyelete mellett. 4.) A kulcsok bármely példányának elvesztése esetén a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján azonnal ki kell cserélni a zárat, el kell rendelni a teljes körű pénztárzárlatot és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. 5.) A kulcsokat kezelő személyekről és a másolatok őrzéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros a felelős. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a kulcs átvevőjének nevét, - az átvétel idejét, - az átvétel okát (pl helyettesítés), - az átvevő sajátkezű aláírását, - az átadó sajátkezű aláírását. 6.) A pénztáros munkahelyéről szabadság, betegség miatti távolmaradásakor köteles a nála levő kulcsot (kulcsokat) munkakezdésre lezárt és a zárás mindkét oldalát átérő aláírással hitelesített borítékban a gazdasági főigazgatóhelyetteshez, távolléte esetén a pénzügyi és számviteli csoportvezetőhöz eljuttatni. 7.) A pénztáros távollétében történő pénztárfelnyitásra a gazdasági főigazgatóhelyettes, vagy a pénzügyi és számviteli csoport vezetője jogosult. A pénztár felnyitásánál jelen kell lennie: - a pénztárellenőrnek és - a pénztárat átvevő személynek.

8 1. kiadás 2. módosítás 8 (35). oldal 8.) A pénztár bármilyen ok miatti felnyitásáról az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a jelenlevők nevét, - a pénztár felnyitásának időpontját, okát, - a pénztárban talált = készpénz összegét címletenként, = értékpapírok összegét (típus, címlet, darabszám) = egyéb értékeket, = szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darabszámát, - a pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, - az utolsóként felhasznált kiadási és bevételi pénztárbizonylat sorszámát, - a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, - a jelenlévők aláírását. 9.) Az elkülönített pénztárhelyiségbe felhatalmazás nélkül beléphetnek: - a gazdasági főigazgató, - a gazdasági főigazgató-helyettes, - a pénzügyi és számviteli csoport vezetője, - a pénztárellenőr, - a takarító. Más személyek eseti meghatalmazással léphetnek be a pénztárhelyiségbe. 10.) A pénztárosnak gondoskodnia kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának és aláírásának jól látható helyre történő kifüggesztéséről. 7. A pénztár pénzellátása 1.) Naponta szükséges a pénzkészlet biztosítása: - a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Fiókjánál vezetett előirányzat felhasználási keretszámláról történő készpénzfelvétellel, vagy - az Intézményi kincstári kártyával történő készpénzfelvétellel biztosítható. 2.) A pénztárba készpénzben befizetett bevételt a kiadások teljesítésére nem lehet felhasználni. 3.) A Magyar Államkincstárnál, valamint az intézményi kincstári kártyával történő készpénzfelvétel rendjét e szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. 4.) A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről a várható készpénzkifizetések összegéről az ügyben érdekelt vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost. 5.) A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: a.) felméri a pénztár pénzszükségletét, b.) összeállítja a címletjegyzéket,

9 1. kiadás 2. módosítás 9 (35). oldal c.) az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, amennyiben az a MÁK Fejér Megyei Fiókjánál történik, d.) amennyiben a készpénz felvételi szükséglet nem haladja meg az Ft-ot, akkor az OTP Bank fiókjában a kincstári kártyával veszi fel a készpénzt, e.) gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. 8. A készpénz szállításának szabályai 1.) A Főiskola pénztárának működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől,illetve (kincstári kártyával történő készpénzfelvétel), bankautomatából történő felvételére, szállítására az alábbi értékhatárok és előírások vonatkoznak: ,-Ft-ig elsődlegesen a pénztáros, távolléte esetén a pénztárost helyettesítők egyike, ,-Ft ,-Ft közötti összeg esetén a pénztáros, és 1 fő kísérő ,-Ft ,-Ft közötti összeg esetén a pénztáros és 2 fő kísérő, ,-Ft ,-Ft közötti összeg esetén 3 fő, ebből 1 fő fegyveres kísérő, ,-Ft felett csak biztosítással rendelkező pénzszállító szervezet jogosult. A kísérő kijelölésére alkalmanként a gazdasági főigazgató, helyettese illetve a GH számviteli és pénzügyi csoportvezetője jogosult. Az Ft feletti összeget csak riasztó jelzést adó táskában, gépkocsival szabad szállítani. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárban kell elhelyeznie. 2.) A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A felelősség addig tart, amíg a pénzt a pénztárban el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. 3.) Az Ft-on felüli összegnek a pénztárban történő elhelyezésénél a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. 9. A készpénz kezelése a pénztárban 1.) A pénztárban nem fogadható el: a.) a hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, b.) olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás miatt) vesztett súlyából vagy sérült meg.

10 1. kiadás 2. módosítás 10 (35). oldal 2.) Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetőeszközként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a Magyar Államkincstárnak a rendőrség egyidejű értesítése mellett A pénztáros a pénztárban levő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 3.) A pénztárban a pénztárzárlat után a napi készpénz záró állomány maximális mértéke legfeljebb ,-Ft összeg tartható. a pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számlára. A Dunaújvárosi Főiskola a készpénz záró állomány maximális záró értékének meghatározásánál figyelembe vette a Sztv. előírását: miszerint a záró készpénz állomány naptári hónaponként számított átlaga az intézménynél nem haladhatja meg az adott költségvetési év módosított költségvetési előirányzata főösszegének 1,2%-át illetve ha az nem éri el az Ft-ot akkor Ft. 4.) Amennyiben a következő munkanapon és a munkanapok között sem heti pihenőnap, sem munkaszüneti nap nincs a várható kifizetési forgalom indokolja, akkor a pénztárzárási keret legfeljebb Ft-tal túlléphető. 5.) A be-és kifizetések rendjét, az alkalmazott bizonylatokat, a pénztárnapló vezetését, a bizonylatok nyilvántartását e szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. 6-) Készpénzben való fizetés esetén,ha a fizetendő összeg nem 5 Ft-ra vagy annak egész számú többszörösére végződik a jogszabályban ( 2008.évi III.tv) meghatározott kerekítési szabály szerint kell a végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre vonatkozó kötelezettségnek eleget tenni.mivel a kerekítési különbözet nem minősül vagyoni előnynek vagy hátránynak arról bizonylat kiállítása nem kötelező. 10. A pénztáros és helyettese(i) feladata 1.) Készpénz kezelésére jogosult személyi kör: a pénztáros, helyettese(i), a pénzkezelő helyeken a pénz kezelését végző személy. A pénztáros - helyettesítése esetén a pénztáros helyettes(ek) - feladatai: a.) A nyitva tartás biztosítása az előírt pénztári órák alatt. b.) A naponta várható pénzforgalom kielégítésére megfelelő mennyiségű és címletű készpénz biztosítása. c.) A pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése. d.) Részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében. e.) A készpénzes utalvány kezelése és megőrzése. f.) A pénztári kulcsok nyilvántartása és kezelése. g.) Valamennyi bevételezés és kivételezés szabályszerű bizonylatolása. h.) A pénztári nyilvántartások naprakész vezetése. i.) A bizonylati rend és fegyelem, valamint a pénzkezelési előírások maradéktalan betartása. j.) A pénztáros minden pénztári napon köteles pénztárzárást készíteni, melynek során:

11 1. kiadás 2. módosítás 11 (35). oldal - meg kell állapítania a pénztárban lévő pénzállományt, címletenkénti részletezésben, - a számítógépes pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és a kiadások időszaki végösszegét, majd a nyilvántartás szerinti egyenleget, - a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal, - az egyeztetés megtörténtét a pénztárosnak aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen. k.) A szigorú számadású nyomtatványok őrzése és nyilvántartásuk folyamatos, naprakész vezetése. l.) A napi pénztárzárás elkészítése és a bizonylatok továbbítása a pénzügyi és számviteli csoporthoz. m.) A pénztárbizonylatok rendszerezése, irattározása a pénztárellenőrrel közösen. n.) A kifizetetlen készpénzes számlák és útiszámlák havonta történő felülvizsgálata. o.) Étkezési utalványok analitikus nyilvántartásának vezetése, az utalványokkal kapcsolatos ügyintézés. p.) Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, a határidők figyelése, betartása és betartatása. q.) Egyéb, értéket képviselő utalványok, csekkek kiadásával kapcsolatos adminisztratív feladatok 2.) Ha a pénztárzárás során eltérés mutatkozik a valós pénzmennyiség és a pénztárjelentés egyenlege között, akkor annak okát a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve ha az nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell, melyről a 3. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak be kell fizetnie. A pénztáros, ill. helyettese a pénztárhiány összegéért a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával teljes anyagi felelősséget vállal. 11. A pénztáros és helyettese(i) személyére, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok, a pénzkezelő helyek pénzkezelőire vonatkozó szabályok 1.) A pénztárat a pénztáros és helyettese(i) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A pénztáros munkakörének elfogadásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (4.sz. melléklet). A nyilatkozatot a pénztáros és helyettese(i) személyi anyagában kell megőrizni. 2.) Pénztárosi, helyettesi és pénzszállítási feladatok ellátásával: a.) Csak büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó bízható meg. b.) Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. Összeférhetetlen munkakörben dolgozó: - a könyvelési, bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dogozó,

12 1. kiadás 2. módosítás 12 (35). oldal - ellenjegyzési feladatokat ellátó dolgozó, - utalványozási és ellenőrzési jogosultsággal rendelkező dolgozó, - akik a bankszámlák felett rendelkezési jogosultsággal bírnak, - akik a pénztárosnak és helyettesének a Ptk ának b.) pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozója. c.) A pénztárat egyidejűleg csak egy személy kezelheti. 3.) A pénzkezelő helyeken a pénzkezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. 4.) Pénzkezelésére megbízást az adott szervezeti egység vezetője adhat a 5. számú melléklet szerinti tartalommal. 5.) A pénztáros, valamint a pénzkezelő személyében beállott változás esetén a 6. számú melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell elkészíteni. 12. A pénztárellenőr feladatai A pénztár ellenőrzésére jogosult személyek: a gazdasági főigazgató, a helyettese, a számviteli és pénzügyi csoportvezető (vezetői ellenőrzés)és kiemelt feladatkörrel a pénztárellenőr. A pénztárellenőr feladatait heti rendszerességgel köteles végezni. A pénztárellenőr kiemelt feladatai: 1.) A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint a bevételek és kiadások alapbizonylatainak alaki és tartalmi ellenőrzése. Az alaki- és tartalmi ellenőrzés során vizsgálnia kell, hogy: a. a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, b. a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, c. a pénztári be-és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, d. a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, e. a pénzkifizetéseknél van-e meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen, 2.) A pénztári nyilvántartás ellenőrzése abból a szempontból, hogy a pénztáros abban valamennyi bevételi és kiadási tételt az alapbizonylatok adataival egyezően jegyezte-e be. A pénztárjelentés valamint a zárlat adatainak számszaki, és a készpénz ősszegének címletenkénti részletezése helyességének, a bizonylatok meglétének ellenőrzése. Ellenőriznie kell, hogy: a. a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok 3.) Ellenőriznie kell, hogy a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával,(rovancs). Amennyiben a rovancs során eltérés merül fel valós pénzmennyiség és a pénztárjelentés egyenlege között, akkor annak okát a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve ha az nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell, melyről a 3. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak be kell fizetnie. 4.) Ellenőriznie kell, hogy a napi készpénz záró állomány összege nem haladta-e meg a szabályzatban rögzített maximális összeget

13 1. kiadás 2. módosítás 13 (35). oldal 5.) Az ellenőrzés megtörténtének igazolása a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok aláírásával történt-e. 6.) a Magyar Államkincstár felé a befizetési értékhatárt betartották-e. 7.) Ellenőriznie kell, hogy a pénztáros és helyettese között a pénztár átadása a jegyzőkönyv alapján tartalmilag és formailag helyesen dokumentált-e. 8.) A pénztárossal közösen ellátja a pénztári bizonylatok irattározási teendőit. 9.) Amennyiben a házipénztár kezelésénél mulasztást, szabálytalanságot vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a pénztárossal aláírat. A jegyzőkönyv egy példányát a szükséges intézkedések megtétele céljából köteles átadni a GO vezetőjének. 10.) Ellenőrzi a pénztárban elhelyezett idegen pénz- és értékeket, valamint felülvizsgálja, hogy a tulajdonosainak fennáll-e még a jogviszonya az intézménnyel. Megszűnt jogviszony esetén kezdeményezi jegyzőkönyv felvételével a HR terület felé jelezve az értékek haladéktalan visszaszolgáltatását. 13. A pénzkezelő-helyek pénzforgalmának szabályai 1.) A Főiskola pénzkezelő helyei csak befizetéseket bonyolíthatnak, bizonylatolása és pénzkezelése egyszerűbb a házipénztárénál. 2.) A pénzkezelő helyeken a pénz kezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. A pénzkezelő helyek ellenőrzésének feladata és folyamata megegyezik gyakorisága havi ellenőrzés- a pénztárellenőrzéssel. 3.) A pénzkezelő helyeken beszedhető bevételek köre: - jegyzet, tankönyv értékesítés, - másolási díj, kölcsönzési díjak, kártérítési díjak, - vendégszoba térítési díja, - szabad férőhelyek térítési díja. 4.) A pénzbeszedés szabályai és bizonylatai: - a pénzbeszedés készpénzes számla, vagy nyugta kiadásával történik, amely bizonylatok a Raktárból szerezhetők be. - a beszedett pénzt postai befizetési utalványon kell feladni, amennyiben a pénzkezelő hely záró pénzkészlete a nap végén elérte az 50 e Ft-ot, vagy értékhatártól függetlenül minden hónap között, illetve év végén december 20.-ável bezárólag. - összesítővel (csekk másolattal) a készpénzes számla, nyugta másodpéldányát mellékelve feladást kell készíteni a Gazdasági Osztály (számviteli és pénzügyi csoport) felé, - a pénzkezelők a készpénzt kötelesek biztonságos vaskazettában, zárható szekrényben tárolni.

14 1. kiadás 2. módosítás 14 (35). oldal 14. Elszámolásra kiadott előlegek 1.) Készpénz elszámolásra csak a következő célokra adható ki: - kiküldetési költségre (elszámolási határidő az utazást követő 8. munkanap) - beszerzésre (speciális, legfeljebb 30 napos határidő adható) - reprezentációra (a vásárlást követő 24 órán belüli munkanap) - postaköltségre (legfeljebb 30 nap) 2.) Kivételesen indokolt esetben a gazdasági főigazgató, vagy helyettese adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívüli elszámolás-köteles kiadásra, illetve rendszeres előlegre. 3.) Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. 4.) Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. 5.) Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt le. 6.) Az elszámolásra kiadott összegekről olyan személyenkénti nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható: - a felvétel időpontja, jogcíme, - a kiadási tétel száma, - a felvett összeg, - az elszámolási határidő, - az elszámolás időpontja, - a ténylegesen felhasznált összeg felhasználási jogcímenként, - a bevételezési tétel száma. 7.) Az Sztv.-ben szabályozott elszámolási határidő lejárata előtt 5 munkanappal a pénztáros fel kell, hogy szólítsa (írásban) a szervezeti egységeket az előleg haladéktalan visszafizetésére. Az elszámolásnál a bruttó elszámolás elvét kell alkalmazni, vagyis a pénztáros Bevételi pénztárbizonylaton visszavételezi az elszámolásra kiadott összeget, valamint a felhasználást igazoló okmányok alapján Kiadási pénztárbizonylatot állít ki a ténylegesen felhasznált összegről. 8.) A felszólítást követően az elszámolás elmulasztásából eredő Szja. fizetési kötelezettség az elszámolás elmulasztóját terheli. Méltánylást érdemlő ok a munkáltató részéről semmilyen indoknál fogva nem ismerhető el. 9.) A felvett előleg felhasznált részéről számlát kell benyújtani. Amennyiben a számla ajándéktárgy, vagy ajándékutalvány vásárlását tartalmazza, akkor a számlához csatolni kell: - az ajándéktárgy megnevezését, az átvevő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adószámát, TAJ számát, az átvevő aláírását, - az ajándékutalvány összegét átvevőnként, az átvevő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adószámát, TAJ számát, az átvevő aláírását

15 1. kiadás 2. módosítás 15 (35). oldal 15. Az elektronikusan indított, fogadott átutalások biztonsági és eljárási szabályai 1.) Elektronikus utalás esetén az alapbizonylat és a szabályszerűen kitöltött utalványrendelet adatai alapján az utalandó tételek gépi rögzítésre kerülnek. A listá(ka)t és a bizonylatokat a fizetési számla felett, első illetve második helyen aláírási joggal rendelkező két dolgozó ellenőrzi, a listával/listákkal együtt aláírja, majd mindkét dolgozó saját GIROLock kártyájával és jelszavával aláírja a kötegelt megbízásokat, ezt követően az elektronikus kapcsolat felvételével a Magyar Államkincstár a megbízásokat teljesíti. A teljesítés tényről az elektronikus banki rendszer visszaigazolást küld, melynek első lapja a rögzített tételek listájával együtt lefűzésre kerül a pénzügyi és számviteli csoportnál. 2.) A Magyar Államkincstár a számlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a számlák egyenlegéről számlakivonat küld. A kivonatok és az utalványrendelettel ellátott alapbizonylatok alapján a TÜSZ programban rögzítésre kerülnek a banki műveletek. A GIROLock kártya birtokosa a tőle illetéktelenül eltulajdonított kulcs felhasználásával végzett banki műveletekért - ellenkező bizonyításig - úgy felel, mintha saját maga bonyolította volna le a tranzakciót. 16. Záró rendelkezések 1.) Ez a szabályzat a Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa általi elfogadását követő 8. napon lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a Dunaújvárosi Főiskola /2002. számú határozata hatályát veszíti. 2.) A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa felhatalmazza a gazdasági főigazgatót, hogy jelen szabályzat 1. és 2. számú mellékleteiben, a személyi, vagy jogszabályi, vagy Szenátusi határozatokból eredő változások miatt átvezetendő módosításokat a Szenátus tájékoztatása mellett saját hatáskörben megtegye. Dunaújváros, február. Dr. Bognár László rektor

16 1. kiadás 2. módosítás 16 (35). oldal A Dunaújvárosi Főiskola pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló számlák 1. számú melléklet I. A Dunaújvárosi Főiskola MÁK-nál vezetett számlái: Számla száma Számla elnevezése Előirányzat-felhasználási keretszámla Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla Feladatfinanszírozási számla Kincstári kártyafedezeti számla Nemzetközi támogatású programok elszámolási számla VIP kártyafedezeti számla Céltartalék számla Állami felsőoktatási Intézmények saját bevételek célelszámolási számla Fedezetkezelői számla Intézményfejlesztés számlaszám Építtetői fedezetbiztosítási számla Intézményfejlesztés számlaszám II OTP Bank Nyrt.-nél vezetett devizaszámlák: Számla száma III. OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakásépítési-alap számla: Számla száma

17 1. kiadás 2. módosítás 17 (35). oldal 2. számú melléklet A Dunaújvárosi Főiskola bankszámlái feletti rendelkezési jogosultságok Előirányzat-felhasználási keretszámla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László rektor Gyöngy Ottilia gazdasági főigazgató Keszlerné Kasó gazdasági osztályvezető Györgyi Bondor Gyuláné számviteli és pénzügyi csoportvezető Mihók Magdolna számviteli előadó Állami felsőoktatási Intézmények saját bevételek célelszámolási számla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Gyöngy Ottilia Keszlerné Kasó Györgyi Bondor Gyuláné Mihók Magdolna rektor gazdasági főigazgató gazdasági osztályvezető számviteli és pénzügyi csoportvezető számviteli előadó

18 1. kiadás 2. módosítás 18 (35). oldal Beruházási számla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László rektor Gyöngy Ottilia gazdasági főigazgató Keszlerné Kasó gazdasági osztályvezető Györgyi Bondor Gyuláné számviteli és pénzügyi csoportvezető Mihók Magdolna számviteli előadó Feladatfinanszírozási számla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László rektor Gyöngy Ottilia gazdasági főigazgató Keszlerné Kasó gazdasági osztályvezető Györgyi Bondor Gyuláné számviteli és pénzügyi csoportvezető Mihók Magdolna számviteli előadó Nemzetközi támogatású programok elszámolási számla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Gyöngy Ottilia Keszlerné Kasó Györgyi Bondor Gyuláné Mihók Magdolna rektor gazdasági főigazgató gazdasági osztályvezető számviteli és pénzügyi csoportvezető számviteli előadó

19 1. kiadás 2. módosítás 19 (35). oldal Céltartalék számla Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László rektor Gyöngy Ottilia gazdasági főigazgató Keszlerné Kasó gazdasági osztályvezető Györgyi Bondor Gyuláné számviteli és pénzügyi csoportvezető Mihók Magdolna számviteli előadó Fedezetkezelői számla Intézményfejlesztés számlaszám Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Gyöngy Ottilia Keszlerné Kasó Györgyi Bondor Gyuláné Mihók Magdolna rektor gazdasági főigazgató gazdasági osztályvezető számviteli és pénzügyi csoportvezető számviteli előadó Építtetői fedezetbiztosítási számla Intézményfejlesztés számlaszám Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Gyöngy Ottilia Keszlerné Kasó Györgyi Bondor Gyuláné Mihók Magdolna rektor gazdasági főigazgató gazdasági osztályvezető számviteli és pénzügyi csoportvezető Számviteli előadó

20 1. kiadás 2. módosítás 20 (35). oldal VIP kártyafedezeti számla: A számlán lévő pénzeszközhöz csak a magasabb vezetőállású kategóriába sorolt személyek jogosultak hozzáférni. Bankkártyával rendelkeznek: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Dr. Szántó Jenő Dr. Kadocsa László Gyöngy Ottilia rektor oktatási rektor-helyettes általános és tudományos rektor-helyettes gazdasági főigazgató Kincstári kártyafedezeti számla: Név Beosztás Aláírás Zsordáné Somogyi Gabriella pénztáros Pribék Katalin pénztáros-helyettes Mihók Magdolna pénztáros-helyettes Devizaszámla: Devizaszámla: Lakásépítési-alap számla: Név Beosztás Aláírás Dr. Bognár László Gyöngy Ottilia Keszlerné Kasó Györgyi Bondor Gyuláné Mihók Magdolna rektor gazdasági főigazgató gazdasági osztályvezető számviteli és pénzügyi csoportvezető számviteli előadó

21 1. kiadás 2. módosítás 21 (35). oldal JEGYZŐKÖNYV 3. számú melléklet Készült 20..év, hó..nap a Dunaújvárosi Főiskola pénztárában. Jelen vannak (név, beosztás): 1. Tárgy: Pénztáreltérés (hiány/többlet*) 2 3 A napi (időszaki) pénztár zárásánál..ft, azaz. Forint pénztár hiányt/többletet* állapítottunk meg. A pénztáros /pénzkezelő ezen időszakban:. A hiány/többlet* keletkezésével kapcsolatos észrevétel: - a pénztáros/pénzkezelő részéről: a pénztárellenőr részéről: Hiány esetében a pénztáros/pénzkezelő a hiányt: - befizette, vagy - nem fizette be, kérte annak munkabérből való levonását.* k.m.f.... pénztáros pénztárellenőr vezető * A megfelelő rész aláhúzandó.

22 1. kiadás 2. módosítás 22 (35). oldal 4. számú melléklet NYILATKOZAT a pénztáros anyagi felelősség vállalásáról Alulírott., lakhely:.. a pénztári pénzkezelésről szóló szabályok ismeretében tudomásul veszem, hogy a Dunaújvárosi Főiskola pénztárát pénztárosként (pénztár-helyettesként) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezelem. Dunaújváros, 20. év,..hónap,.nap. aláírás szem.ig.szám: Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Lakcím:.. 2. Név: Lakcím:..

23 1. kiadás 2. módosítás 23 (35). oldal Dunaújvárosi Főiskola.. Intézet/Szervezeti egység neve Gazdasági Hivatal részére Helyben 5. számú melléklet Tájékoztatom, hogy 20 év,.hónap napjától az irányításom alá tartozó intézet/szervezeti egység dolgozói közül pénz felvételével és a pénzkezeléssel az alábbi dolgozót bízom meg: Név (leánykori is):.. Munkakör (beosztás): Születési hely, dátum: Személyi igazolvány szám:.. Dunaújváros, 20..év,..hónap nap. NYILATKOZAT Intézet igazgató/szervezeti egység Vezető Alulírott..a megbízást tudomásul veszem és elfogadom. A rám bízott pénz és bizonylatok kezelését a Dunaújvárosi Főiskola pénzkezelési szabályzata előírásainak betartásával végzem. A kezelt pénzeszközért teljes anyagi felelősséggel tartozom. Dunaújváros, 20 év,..hónap nap. Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Lakcím:.. 2. Név:... Lakcím:.. pénzkezeléssel megbízott dolgozó

24 1. kiadás 2. módosítás 24 (35). oldal JEGYZŐKÖNYV a pénztár átadás-átvételről 6. számú melléklet Készült 20..év, hó, napján a Dunaújvárosi Főiskola pénztárhelyiségében. Jelen vannak:.pénztárellenőr,.átadó pénztáros,.átvevő pénztáros. Jelenlévők megállapítják, hogy a pénztárban található készpénz állomány: Címlet Mennyiség (db) Érték (Ft) Összesen: Egyéb értékek: k.m.f..... átadó pénztáros átvevő pénztáros pénztárellenőr

25 1. kiadás 2. módosítás 25 (35). oldal 1. számú függelék A.) Készpénzfelvétel a Magyar Államkincstárnál A készpénzfelvételi igényt a MÁK Székesfehérvári Fiókjánál történő, 500 ezer forintot el nem érő összegű készpénzfelvétel esetén 1 munkanappal, az azt elérő vagy meghaladó összegű készpénzfelvétel esetén 2 munkanappal a készpénz- felvételt megelőzően be kell jelenteni a Kincstári Fióknál. A bejelentési kötelezettséget valamint annak esetleges módosítását Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton kell teljesíteni. A Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton készpénzfelvételre jogosultként csak olyan személyek jelölhetők ki, akiket a Dunaújvárosi Főiskola kézpénzfelvételre jogosultként előzőleg bejelentett a Kincstári Fióknál. A Kincstári Fiók a készpénzfelvételi igény bejelentés (módosítás) elfogadását vagy visszautasítását írásban, a bejelentés befogadásának napján visszaigazolja. Amennyiben a készpénz felvételére az esedékesség időpontjában nem kerül sor, a bejelentés érvényét veszti. A kifizetést kivételesen és rendkívüli sürgősséggel indokolt esetben az esedékesség napján a Kincstári Fiók engedélyezheti előzetes bejelentés nélkül, a Főiskola írásban benyújtott, a Kincstárnál bejelentett módon aláírt kérelme alapján. A Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylatot ebben az esetben is be kell nyújtani a Kincstári Fiók részére, valamint az esedékesség napján előzetesen telefonon vagy telefax útján jelezni kell az igényt a Kincstári Fiók felé. A készpénzfelvétel legalább egy átutalási megbízás és ugyanezen összegről kitöltött egy készpénzfelvételi utalvány alkalmazásával történik. A készpénzfelvételi utalványfüzetet a számlatulajdonos a számláját vezető kincstári fióknál, a kincstári fióknál bejelentett módon aláírt igénylésen megjelölt személynek átvételi elismervényre szolgáltatja ki. A készpénzfelvételi utalvány két részből áll: a.) tőszelvény, mely a tömbben marad, b.) tulajdonképpeni utalványrész. Az utalványt a MÁK bankszervéhez kell benyújtani. 1.) A készpénzfelvételi utalvány mellé csatolni kell a kétpéldányos formátumú átutalási megbízást, ahol a közleményrovatban szerepeltetni kell a készpénzfelvételre vonatkozó utalást, valamint a készpénzfelvételi utalvány számát és a megfelelő kincstári tranzakciós kódot (továbbiakban KTK) 2.) Amennyiben a készpénzfelvétel több KTK-t érint, az átutalási megbízáshoz kiegészítő szelvényt kell csatolni a kincstári tranzakciós kódonkénti összegek részletezésére. 3.) Az utalványlapot a rovatoknak illetve az előnyomott szövegeknek megfelelően olvashatóan kell kiállítani úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve a hamísítás lehetősége kizárt legyen. 4.) Az utalványlapon a kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve. 5.) A kétpéldányos átutalási megbízást a kincstári fióknál bejelentett módon kell aláírni, és egy példányban (eredeti) a kincstári fiókhoz eljuttatni. 6.) Nem engedélyezi a kincstári fiók a kifizetést, ha:

26 1. kiadás 2. módosítás 26 (35). oldal - a kelet nincs kitöltve, - az utalvány előre keltezett, - az utalványt hibásan, értelmetlenül állították ki, - az utalványon javítottak, - a fizetési számlaszámot nem megfelelően tüntették fel, - az összeget eltérően tüntették fel betűkkel és számokkal, - az összeg az utalványon és a terhelési értesítőn eltérően szerepel. 7.) A készpénzfelvételi utalványfüzetet és ezeken belül az egyes lapokat a sorszámok emelkedő sorrendjében kell használatba venni. 8.) A szintén mellékelt átutalási megbízáson terhelő számlaként a kincstári ügyfél előirányzat-felhasználási keret számláját, ellenszámlaként a Készpénzfelvétel MNB bankszervtől számlát kell megjelölni (a számlaszáma közzétételre kerül). 9.) A készpénzfelvételi utalványra terhelő fizetési számlaként a Kincstári Egységes Számlát (továbbiakban KESZ) kell megjelölni. 10.) Az utalványon minden esetben jelölni kell, hogy a Főiskola mely dolgozója jogosult az utalványt bemutatni. 11.) Az utalványt a kincstári fiók erre felhatalmazott alkalmazottai írhatják alá a KESZ-t vezető MÁK-nál bejelentett módon. 12.) A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása megsemmisülése esetén a számlatulajdonosnak ezt a körülményt haladéktalanul be kell jelentenie a kincstári fióknak. 13.) A nem írásban tett bejelentést csak ideiglenesen, maximum 2 munkanapig lehet figyelembe venni. 14.) A készpénzfelvételi utalványt az elhúzódó utalványbeváltások megelőzése érdekében tíz naptári napon belül kell bemutatni a pénzintézet pénztáránál készpénzben való kifizetés végett. Az ezt követően benyújtott utalványt a pénzintézet nem teljesíti. Az említett határidőt attól a naptól kell számítani, amely az utalványon, mint a kiállítás napja szerepel. A kiállítás napját a határidőbe nem kell beleszámítani. A be nem váltott utalvány miatt a folyószámla-egyenleg módosítása csak a számlatulajdonos által kitöltött bizonylat alapján, a be nem váltott és érvénytelenített utalvány bemutatása mellett lehetséges. B.) Készpénzfelvétel Intézményi kincstári kártyával Az Intézményi kincstári kártya kizárólag belföldön, csak elektronikus elfogadó eszközökön használható. A Dunaújvárosi Főiskola napi 500 ezer forint készpénzfelvételi limit összegéig vehet fel készpénzt kártyánként. A kártyabirtokosoknak az intézményi kincstári kártyával történt készpénzfelvételkor az elektronikus elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylattal és a felvett összeggel el kell számolniuk.

27 1. kiadás 2. módosítás 27 (35). oldal 2. számú függelék 1.) A be és kifizetések rendje: Be és kifizetést csak hitelesített okmányok alapján lehet teljesíteni. Befizetéskor a pénztáros - csak forgalomban lévő pénzt fogadhat el, megrongálódott, hiányos bankjegyet érmét nem lehet elfogadni, - megszámolja a kapott összeget, - kiállítja az átvételről a bizonylatot, - a visszajáró összeget leszámolja és átadja, - csak ez után helyezheti a pénzösszeget a pénztárba. Kifizetéskor a pénztárosnak - meg kell állapítani a felvételre jogosult, ill. meghatalmazott személyazonosságát - a kifizetési pénztárbizonylaton igazoltatni kell az átvétel megtörténtét - le kell számolni a kifizetésre kerülő összeget és át kell számoltatni az átvevővel. Hamis pénz észlelése esetén: - a hamis vagy annak látszó bankjegyet (érmét) ki kell vonni a forgalomból, - a befizetőnek elismervényt kell adni a befizetett összegről, - jegyzőkönyvet kell felvenni a vezető jelenlétében a tényről, azaz a befizető adatairól, a vitatott pénz hozzákerülésének körülményeiről, amit a jelen lévő hivatalos személyek aláírnak, - ha a befizető az aláírást megtagadja, azt a jegyzőkönyvben záradék formájában rögzíteni kell, - a pénzt és a jegyzőkönyvet el kell juttatni az eljárni illetékes MNB fiókhoz. 2.) Az idegen letétek, értékek tárolási rendje: Idegen érték (készpénzletét, tárgyi letét) csak a gazdasági főigazgató engedélyével tárolható a pénztárban jól azonosíthatóan, a többi értéktől elkülönítetten. Ezek nyilvántartását, bizonylatolását elkülönítetten kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a letét időpontját, - a letét tartalmát, - az elhelyező nevét, címét, - a letéti jogcímet, a rendelkezés számát, - a kiadást elrendelő rendelkezés számát, - a kiadás időpontját, - az átvevő azonosító adatait (név, cím) aláírás 3.) Pénztári bizonylat-nyomtatványok: Pénzforgalmi nyilvántartásokba adatot csak szabályszerű bizonylat alapján lehet felvezetni. Minden pénzmozgásról bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok adatait a pénzmozgással egyidejűleg rögzíteni kell a nyilvántartásokban. A bizonylatok az alapokmánnyal egyez adattartalommal a TÜSZ programból kerülnek kinyomtatásra.

28 Sz-13/2 1. kiadás 1. módosítás 28 (35). oldal 4.) A pénztári bevételek bizonylatolása: Minden pénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a TÜSZ program kinyomtat. A számítógépes adatfeldolgozás során előállított bevételi pénztárbizonylat mindenben megegyezik a B.Sz.ny /A.r.sz. nyomtatvánnyal. A bizonylatot - a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell. A bevételi pénztárbizonylatot átírással, három példányban kell kiállítani, melyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni - a második példányt a befizető részére kell átadni, - a harmadik példányt a pénztáros őrzi meg. 5.) A pénztári kifizetések bizonylatolása: Minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a TÜSZ könyvelési program segítségével. A számítógépes feldolgozás során előállított kiadási pénztárbizonylat mindenben megfelel a B.Sz.Ny /V.r.sz. nyomtatványnak. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (számla, útiköltség elszámolás, stb.) A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki (B.Sz. ny r.sz.). A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. A kiadási pénztárbizonylatot átírással két példányban kell kiállítani, melyből az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal, a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni. - a második példányt a pénztáros őrzi meg. 6.) A pénztárnapló vezetése: A Dunaújvárosi Főiskolán a pénztári tevékenység és a pénztári bizonylatok számítógépes feldolgozása is a pénztáros munkakörébe tartozik. A napi forgalom rögzítését követően a pénztáros a számítógépes rendszerből elkészíti a Pénztárnaplót. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést bizonylatokkal fel kell szerelnie és a nap végén a számítógépes program segítségével időszaki pénztárjelentést kell készítenie. E Pénztárjelentés mindenben megfelel a B.Sz.ny. 13-

29 Sz-13/2 1. kiadás 1. módosítás 29 (35). oldal 24/új/r.sz. nyomtatványnak és tartalmazza a záró pénzkészletet is. A pénztárjelentés időrendi sorrendben tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. A pénztárjelentésben elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét meg kell jelölni. A Pénztárnapló két példányban készül, melyből - az első példányt a mellékletekkel együtt a könyvelés részére kell átadni, - a második példányt a pénztáros őrzi meg. A pénztári órák befejezésével a pénztáros naponta pénztárzárlatot köteles készíteni. 7.) Az Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása: Készpénzt elszámolásra csak a következő célokra adhat ki a pénztáros: - kiküldetési költségre (elszámolási határidő az utazást követő 8. munkanap) - beszerzésre (speciális, legfeljebb 30 napos határidő adható) - reprezentációra (a vásárlást követő 24 órán belüli munkanap) - postaköltségre (legfeljebb 30 nap) Kivételesen indokolt esetben a gazdasági főigazgató adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívüli, elszámolásra történő kiadásra, illetve rendszeres előlegre. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt le. Az elszámolásra kiadott összegekről olyan személyenkénti nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható - a felvétel időpontja, jogcíme, - a kiadási tétel száma, - a felvett összeg, - az elszámolási határidő, - az elszámolás időpontja, - a ténylegesen felhasznált összeg felhasználási jogcímenként, - a bevételezési tétel száma. Az elszámolási határidő túllépése esetén fel kell szólítani a szervezeti egységeket az előleg haladéktalan visszafizetésére. Az elszámolásnál a bruttó elszámolás elvét kell alkalmazni, vagyis a pénztáros Bevételi pénztárbizonylaton visszavételezi az elszámolásra kiadott összeget, a felhasználást igazoló okmányok alapján Kiadási pénztárbizonylatot állít ki a ténylegesen felhasznált összegről.

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet: Pénzkezelési és vagyonvédelmi szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 1. Az

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben