Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület"

Átírás

1 Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület taggyűlése a október 10-i ülésén fogadta el és léptette hatályba. Első módosítása március 12-n tartott taggyűlésen történt. A következők a módosított szöveget tartalmazzák

2 - 2 - I. Azonosító adatok, általános rész Név: Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület Cím: 8200 Veszprém, Kert utca 6. Nyilvántartási szám: Veszprémi Törvényszék Adószám: Az egyesület célja: a honvéd és rendvédelmi hagyományok ápolása, és az ezzel kapcsolatos kulturális igények kielégítése, a honvédség és a rendvédelmi szervezetek (nem szakmai) múltjának, jelenének és jövőjének legszebb és legértékesebb hagyományainak feltárása, kutatása, a tárgyi és szellemi emlékek megőrzése, további lehetőségek feltárása, kulturális tevékenység ellátása, a közös, szabadidős programok megszervezése. Segíti a testi, szellemi megújulás igényének kielégítését, a kulturált, tartalmas szórakozás tárgyi és szervezési feltételei biztosításával. E célok megvalósítása érdekében vállalja, hogy segít tagjainak és az érdeklődő külső személyeknek a szabadidő megszervezésében, kulturális programok kezdeményezésében. További feladata a honvédség és a rendvédelmi szervezetek hagyományait tárgyaló, bemutató képzések, oktatások, előadások szervezése, a hagyományok ápolása, széles körű megismertetése, népszerűsítése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése és terjesztése, elősegíteni a kapcsolatok kiépítését és ápolását más, a honvédség és a rendvédelmi szervezetek környezetében működő társadalmi szervezetekkel, kulturális, műsorszolgáltató, oktatási, sport, és egészségőrző intézményekkel. Alakulás időpontja: április 19. jogerős bejegyzés: augusztus 10. Az egyesület nem működik közhasznú társadalmi szervezetként. Képviselő: Szücs József elnök További képviseletre jogosultak: Séllei Ferenc elnök helyettes Damjanovics István titkár Beszámoló elfogadására, jóváhagyására jogosult: a taggyűlés Elfogadási határidő: tárgy évet követő március 31-ig. II. A számviteli rendszer kialakítása, tartalmi követelményei Az egyesület elnöksége érvényesítve a számviteli törvényben (továbbiakban Szt) foglalt alapelveket az alábbi számviteli politikai döntéseket hozta: Könyvvezetés, beszámolási kötelezettség Az egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet készít. Üzleti év: megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31.

3 - 3 - Beszámoló tartalma: szöveges beszámoló a tevékenységről, egyszerűsített mérleg, eredmény levezetés, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet. Az egyesület a mérleg és eredmény kimutatás tételeit nem taglalja tovább. Jelentős összegű az eltérés: ha a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözet (könyv szerinti) a mérleg főösszegének 2 %-át meghaladja. Nem jelentős összegű: ha jelentős összegű határértéket nem érte el, könyvviteli feladat nincs. Mérlegkészítés időpontja: a gazdasági év fordulónapját követő év április 30. napig. Az egyesület gazdasági évéről készült beszámolója nem tartozik könyvvizsgálati kötelezettség alá. Beszámolót az Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni, aki azt elektronikusan közzé teszi. Az egyesület beszámolója az egyesület székhelyén, illetve az egyesület honlapján is megtekinthető... Kiegészítő melléklet tartalma: Mérleghez, eredmény levezetést, ezekhez kapcsolódó kiegészítések (mintáit a szabályzat 1-3 sz. mellékletei tartalmazzák): bevételek megoszlása (árbevétel, támogatások, tagdíjak) költségek, pályázat útján elnyert bevétek bemutatása, felhasználásuk, bemutatása. Tagdíjkövetelések, szállítói tartozások bemutatása, lejárt követelések és kötelezettségek bemutatása. Kötelezettségek bemutatása különösen az adók és járulékok tekintetében, támogatások bemutatása (adott-kapott). Adott kölcsönök, kapott kölcsönök részletezése. Az Sztv. 3. (3) bekezdésének 3-5. pontja tartalmazza a jelentős összegű, a nem jelentős összegű hiba és a megbízható, valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát. Az egyesület jelentős összegű hibának tekinti az adóellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt, az eszközöket, a forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák, hibahatások (továbbiakban megállapítások) adott gazdasági évet érintő (évenkénti külön-külön) értékének együttes, előjeltől független összegét akkor, ha az meghaladja az ellenőrzött év mérleg főösszegének 2 %-át. A nem jelentős hiba a jelentős összegű hibahatárt nem haladja meg. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintendő, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal nő vagy csökken. Könyvviteli zárlat (Szt. 164 ) A zárlat a mérleg fordulónapjával történik, valamint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja közötti a beszámolási időszakot érintő gazdasági események minősítése, számbavétele után történik. III. Értékelési szabályzat A tartós és jelentős fogalma az eszközök értékelésében A Számviteli törvény az eszközök értékelési szabályaihoz feltételként rendeli a jelentős és tartós fogalmának meghatározását. Az egyesület ezeket a kritériumokat eszköz csoportonként a következő értékekben határozza meg:

4 - 4 - A számlázott és kalkulált érték különbözetének elszámolása Az egyesület belső bizonylatot állít ki a mérlegkészítés időszakában, abban az esetben, ha a tárgyi eszköz, az immateriális jószág vásárlásáról a számla nem érkezett meg, de a teljesítés a mérleg fordulónapjáig megtörtént, ez alapján kerül a nyilvántartásba az eszköz. A számla megérkezésekor a számla szerinti és a belső bizonylat értéke közötti különbözettel akkor módosítja az adott eszköz értékét, ha a különbözet jelentős. A különbözet akkor minősül jelentősnek, ha az meghaladja a számla szerinti érték 10 %-át. Az egyesület a vásárolt készlet bekerülési értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, jogszabályi előírás) alapján állapítja meg abban az esetben, ha a megfelelő bizonylat a mérlegkészítésig nem érkezett meg, de a teljesítés a mérleg fordulónapjáig megtörtént. A megállapított érték és a ténylegesen számlázott összeg közötti különbözettel akkor módosítja az adott készlet értékét, ha az jelentős és az adott készlet a végleges bizonylat megérkezésekor megvolt. A különbözet akkor minősül jelentősnek, ha az meghaladja az adott készlet bekerülési értékének a 10 %-át. Abban az esetben, ha a különbözet jelentős, de a készlet már nincs meg, az anyagköltséget kell módosítani. Az egyesület tevékenységéből adódóan, saját termelésű készlettel nem rendelkezik. Források értékelése A kötelezettségek között szereplő, vevőktől forintban kapott előlegeket a ténylegesen befolyt összegben kell szerepeltetni a mérlegben. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásával az Egyesület nem él. Kis összegű követelések értékelése: A kis összegű követelésnek (Szt. 55. (2) ) az vevőnként (partnerenként) Ft alatti tételeket nem minősíti. Egyesület Amortizáció A terv szerinti értékcsökkenési leírás (Szt. 52 ) elszámolása a használatbavétel időpontjától történik, a bekerülési értékből kerül elszámolásra. Immateriális javaknál: a vásárolt eszközöket a tényleges teljesítés napján, a vásárolt tárgyi eszközöket a számla alapján kell nyilvántartásba venni. Az értékcsökkenési leírás számítási módja: valamennyi eszközre lineáris. Értékcsökkenés összegének számítási alapja: minden eszköznél a bruttó érték. Értékcsökkenés elszámolása a nullaösszegű nettó értékig, vagy a nyilvántartásból történő kivezetés időpontjáig történik, ha a nettó érték még nem érte el a nulla értéket. Kisösszegű immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése Az egyesület az 100 eft alatti egyedi bekerülési értéket el nem érő vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékcsökkenését, a használatba vételkor egy összegben leírja. Leírási kulcsok: egyéb berendezések, felszerelések, gépek: 14,5 %, számítástechnikai eszközök: 33 %.

5 - 5 - Az egyesület az egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján állapítja meg, hogy az immateriális jószág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja, vagy már nem szolgálja a tevékenységet, ezért minden évben leltárkészítéskor az elnök igazolja, hogy az eszközt az egyesület ténylegesen használja. Az elnök javaslatot tehet a kivonásról, ha az eszköz használhatatlan. Értékhelyesbítés Az Egyesület nem él a /Szt. 57 (3)/ piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Eszközök, készletek nyilvántartása Az egyesület a vásárolt készletekről mennyiségi nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készleteket a felhasználáskor azonnal költségként számolja el. A tárgyi eszközöket mennyiség és egyedi azonosító szerint, az értékcsökkenést figyelembe vevő értéken kell nyilvántartani. A nyilvántartásból csak selejtezéssel és leírással lehet az eszközöket kivezetni. Az Egyesület tartalékot nem képez. Aktív időbeli elhatárolások Az Egyesület az aktív időbeli elhatárolások (Szt ) között mutatja ki azokat a gazdasági eseményeket, amelyek a tárgyévi eredményt növelik (pályázati elszámolásból eredő elhatárolásokat pályázatonként külön kell nyilvántartani). Passzív időbeli elhatárolások Az Egyesület passzív időbeli elhatárolásként (Szt ) mutatja ki azokat a gazdasági eseményeket, amelyek a tárgyévi eredményt csökkentik. A pályázatokkal kapcsolatos elhatárolásokat pályázatonként külön kell bontani. Az aktív és passzív elhatárolások között kimutatott téteket a zárás során egyeztetni kell. IV. Pénzkezelési szabályzat A pénzkezelés átfogó szabályozásával alapozza meg az egyesület a pénztárosi feladatokat ellátó személy hatásköreit és felelősségeit. Az Egyesület külön pénztárral nem rendelkezik. A pénzszükségletét a saját készpénz bevételeiből és a szervezet bankszámlájáról felvett készpénzzel biztosítja. A házipénztár az Egyesület székhelyén működik, kezelésével a titkár kerül megbízásra. Az Egyesület pénzforgalmi bankszámláját az OTP Bank Nyrt.-nél vezetik, száma: Az Egyesület pénzkezelése pénzforgalmi bankszámlán keresztül és a házipénztárban készpénzben, valamint készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya) felhasználásával történik. A készpénz-helyettesítő eszközt (bankkártyát) kizárólag a titkár kezeli. A házipénztár minden héten, szerdai napon ig tart nyitva. A nyitvatartástól eltérő időben a házipénztár nyitását az elnök engedélyezheti. A titkár akadályoztatása, vagy távolléte esetén a házipénztár nem működik.

6 Utalványozás Az utalványozó a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését jogosult elrendelni. Utalványozó: az egyesület elnöke. Esetlegesen felmerülő összeférhetetlenség, vagy távollét esetén a feladatot az elnök helyettes látja el. A kiadási bizonylatokat (a hozzátartozó számlával, számlákkal együtt), az egyesület elnöke (összeférhetetlenség, távollét esetében az elnök helyettes) jogosult utalványozóként aláírni. Az aláírásokkal elismeri a kifizetések, bevételek jogosságát, mértékéért felelősséggel tartozik. A házipénztárban tartható készpénz mértéke A házipénztárban tartható készpénz összegét maximálisan 100 eft-ban határozza meg az egyesület. Az egyesület a készpénz tárolására pénzkazettát biztosít amelyet külön zárható szekrényben kell a székhelyen tárolni. A pénztárban, forgalomban nem lévő bankjegyek és érmék nem lehetnek. Ha a pénzt átvevő hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, érmét kap, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, hogy hol, kitől, mikor kapta a bankjegyeket és érméket, és értesíteni kell a megfelelő szerveket (MNB, BM). A házipénztárba bevenni és kivenni pénzt be illetve kifizetési pénztár bizonylattal lehet, melyet az elnök (összeférhetetlenség, távollét esetében az elnök helyettes) utalványoz. A házipénztár működése A pénzmozgásokról bevételi és kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyeket időrendi sorrendben a pénztárnaplóban rögzíteni kell. A bizonylatokat tintával, félre nem érthető módon kell kiállítani. A kiadási és bevételi pénztárbizonylat tömböket a szigorú számadású nyilvántartásba be kell vezetni a felhasználást megelőzően. A pénztárbizonylatoknál az első példány a mellékletekkel együtt alapbizonylata a könyvelésnek. Szigorú számadású nyomtatványok még a számlatömbök. Az egyesület tevékenységét csak minimális készpénzforgalommal látja el, ezért 50 tétel és 1 millió Ft forgalom eléréséig pénztárzárást csak év végén kell csak készíteni, ezt maghaladóan negyedévente. A zárás során meg kell állapítani a pénztár nyitó, záró egyenlegét, a tényleges készpénzállományt (címletenként). Eltérés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és a felelősségi szabályokat alkalmazni kell. Utólagos elszámolásra előleget az elnök (összeférhetetlenség, tartós távollét esetében az elnök helyettes) engedélyével lehet kiadni. A programok, vagy rendezvények megrendezéséhez szükséges készpénzfizetéses beszerzésekhez a szervezésért felelős a rendezvény, az időpont és az összeg megjelölésével írásbeli engedélyt kérhet az elnöktől (összeférhetetlenség, tartós távollét esetében az elnök helyettestől), melyre a titkár az előleget kiadja. A rendezvényt követően az előleggel a felmerült számlák leadásával 10 munkanapon belül el kell számolni. Banki befizetést csak a házipénztárból lehet kezdeményezni és a banki felvételeket is a házipénztárba azonnal be kell vételezni.

7 A kerekítési kötelezettség és a kerekítés szabályai Az 1 és a 2 forintos címletű érmék bevonása miatt a forintban, készpénzzel történő fizetés esetén, ha a pénztárból kifizetendő, illetve bevételezendő végösszeg nem 5 forintra, vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy a kerekítési szabály alapján kell a kifizetés, illetve a befizetés fizetendő végösszegét meghatározni és a kötelezettséget teljesíteni. A kerekítés szabályai: a) a 0.01 forinttól 2, 49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; b) a 2.50 forinttól 4.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; c) az 5,01 forinttól 7.49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; d) a 7.50 forinttól 9.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. A pénztáros munkáját az egyesület elnöke ellenőrzi. A titkár pénzkezeléssel kapcsolatos feladatai, felelőssége: Amennyiben az egyesület külön pénztárossal nem rendelkezik, a pénztárosi feladatokat a titkár látja el. A titkár a pénzkezeléssel kapcsolatos teendőit önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi. Fő feladata a pénztárban tartott pénz kezelése, megőrzése a forgalom bizonylatolt lebonyolítása, a nyilvántartások és elszámolások előírásszerű vezetése. A napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni rendelkezésre állásáról az Egyesület elnöke iránymutatásai alapján köteles gondoskodni. A pénztári bizonylatokat a nyomtatvány forgalomban kapható pénztári bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylat nyomtatványokon kell kiállítania. A titkár csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Pénztári nyilvántartások vezetése: A titkárnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében a pénztárjelentésbe fel kell jegyeznie. A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül: - készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, - bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell. A pénztár analitikus nyilvántartásának eszköze a pénztárjelentés, amelyet a pénztári kiadások és bevételezések helyén kell a pénzmozgással azonos időpontokban vezetni. A pénztári órák befejeztével minden esetben pénztárzárást kell készíteni, és meg kell állapítani a házipénztár záró pénzkészletének állományát. Az elszámolásra kiadott pénzeszközök kezelése: Az Egyesület tagjai a rendezvények, vagy programok megszervezéséhez, szabályszerű utalványozás alapján határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel, a pénztárból készpénzt vehetnek fel. Az elszámolásra kiadott készpénz összeghatára maximum 100 ezer Ft. Az elszámolásra kiadott előlegekről a titkár, nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a következőket tartalmazza: - kiadás kelte és tételszáma, - felvevő neve, - összeg jogcíme, - az igénylést aláíró vezető neve, - a felvett összeg, - az elszámolás határideje,

8 a felhasznált összeget, - az elszámolás keltét, - a visszafizetett összeget, - a bevételezés tételszámát. A kiadott összegekkel való elszámolás határideje 10 munkanap. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek nem terhelik a pénztár pénztárkeretét. Az elszámolás - számlával, vagy készpénzfizetési számlával, - egyéb, a kifizetést igazoló dokumentummal történik. Ezek hitelességét és szabályszerűségét a titkár köteles megvizsgálni. Újabb készpénz előleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni, ha az igénylő korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az elszámolásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának elmulasztása esetén a tagot írásban fel kell szólítani elszámolási kötelezettségének teljesítésére. Ha a felszólításra sem történik meg az elszámolás, akkor kártérítési, illetve bűnügyi eljárást kell kezdeményezni. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje: A készpénzállományt érintő pénzmozgások lehetnek - készpénzállományt növelő és - készpénzállományt csökkentő tételek. A készpénzállományt növelő pénzmozgások eredhetnek - közvetlenül a házipénztárba fizetett értékesítési és egyéb bevételből, - bankból történő készpénzfelvételből, - bankkártyával való készpénzfelvételből A banki készpénzfelvétel jogcímét a pénztárnyilvántartásba be kell jegyezni. A készpénzállományt csökkentő tételek (egyben a készpénzfelvétel jogcímei is) a következők lehetnek: - tárgyi eszköz beszerzés, - egyéb beszerzés, - szolgáltatások kiegyenlítése, Más jogcímen történő készpénzfelvételt vagy készpénzkiadás csak az elnök engedélyezhet. A házipénztári pénzkezelés ellenőrzése: A házipénztár pénzkezelését rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrizni kell. Az ellenőrzést az elnök, vagy az elnök megbízása alapján az elnök helyettes végzi. A házipénztár ellenőrzésének célja annak megállapítása és rögzítése, hogy az Egyesületnél betartják-e a pénzkezelési szabályzat előírásait. Ellenőrizni kell különösen, hogy - a házipénztári nyilvántartásokat szabályszerűen vezetik-e, - a házipénztári nyilvántartásokat naprakészen vezetik-e, - megtörténik-e minden pénztári nap alkalmával a pénztárjelentés lezárása, - az elszámolásra kiadott előlegek megfelelően kerülnek-e nyilvántartásba vételre, és azokat milyen időközönként egyeztetik-e a könyveléssel, - a házipénztár záró pénzkészlete alatta van-e a megengedett mértéknek. A pénztárellenőrzésről nyilvántartást kell vezetni.

9 - 9 - A készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom: A készpénzben tartott pénzeszközökből a bankszámlára befizetés történik, ha - a házipénztári keret túllépése következne be, - és minden esetben, ha azt az elnök elrendeli. A bankszámlán tartott pénzeszközökből a házipénztárba felvétel történhet a szabályozott jogcímek szerinti pénzfelvétellel. A bankszámlán történő pénzforgalom : Az Egyesület pénzforgalmának lebonyolítása céljából a fentiekben megjelölt pénzforgalmi bankszámlát nyitotta. A bankszámla felett rendelkezési jogosultságot az elnök, az elnök helyettes és a titkár gyakorolhatja. A bankszámla feletti rendelkezés a hitelintézettel kötött megállapodás szerint - írásban, átutalási megbízás kitöltésével, - illetőleg számítógép útján elektronikusan történhet. A bankszámláról készpénzt a számlavezető banknál rendszeresített nyomtatvány útján és bankkártyával lehet eszközölni. A bankkártyával csak a titkár teljesíthet kifizetéseket, illetőleg vehet fel készpénzt. VII. Bizonylati rend Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. Számviteli bizonylat minden olyan az egyesület által kiállított, készített, illetve az egyesülettel üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat). Függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik a számviteli törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, magyar nyelven kell kiállítani. A bizonylat alaki és tartalmi kellékei: a.,a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; b., a bizonylatot kiállító gazdálkodó megjelölése;

10 c., a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; d.,a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; e.,külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; f., bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; A számla, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát a titkár, az egyesület azonosító adatainak feltüntetésével és aláírásával igazolja. A bizonylatok csoportosítása: a / Keletkezési helyük szerint: - belső bizonylatok: mindazok az okmányok, melyek elsődleges kiállítása az egyesületnél történik, - külső bizonylatok: mindazon bizonylatok, melyek kiállítása az adott gazdasági műveletet kezdeményező külső szervnél történik. b / Gazdálkodási szakterületük szerint: - befektetett eszköz létesítésével, átvételével, átadásával, selejtezésével és azok nyilvántartásával kapcsolatos bizonylatok, - készletekkel kapcsolatos bizonylatok. - pénzforgalmi bizonylatok, - számlázási bizonylatok, - leltározási bizonylatok. c / Feldolgozásban betöltött szerepük szerint: - elsődleges bizonylatokra, - másodlagos bizonylatokra, - gyűjtő bizonylatokra, - hiteles másolatokra és - hiteles kivonatokra. Szigorú számadású nyomtatványok: A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a titkárnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely biztosítja azok elszámoltatását, gondoskodnia kell azok megőrzéséről. A bizonylatok kiállítása, helyesbítése: A bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában kell kiállítani. A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók, továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek.

11 A szabályszerű javításokat a következők szerint kell elvégezni: - A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni, úgy, hogy az eredeti bejegyzés /szám vagy szöveg/ olvasható maradjon. - A helyesbített adatokat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni. - A hibás bejegyzést a bizonylat minden példányán javítani kell. Fel kell tüntetni továbbá a helyesbítés keltét és a bizonylatot helyesbítő személy aláírását. A külső szervektől beérkezett bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés során talált hibákról a bizonylat kiállítóját értesíteni kell és fel kell szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére. Az egyesület külső szervtől érkezett bizonylatot nem javíthat. A bizonylatok feldolgozása és ellenőrzése: A pénztárt érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a keletkezést, vagy beérkezést követő napon, legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legkésőbb a negyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. A bizonylatok feldolgozása során ellenőrizni kell a bizonylatokon feltüntetett adatokat, azok hitelességét. A feldolgozás során ellenőrizni kell: - az aláírók jogosultságát, - a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességét, - a könyveléshez minden bizonylat megérkezett-e,amennyiben ellenőrizhető - az adatok feldolgozása teljes körűen megtörtént-e, - a gazdasági esemény bizonylatolása az előirt bizonylaton történt-e, - a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba /szigorú számadású nyomtatványoknál/, - a bizonylatok kitöltése teljes körűen megtörtént-e, minden szükséges adat szerepel-e rajta, - a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e, - a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. - A számszaki vizsgálat során meg kell győződni arról, hogy a mennyiségi és értékadatok a számolási műveletek helyesen kerültek-e rögzítésre. - Vizsgálni kell a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az alkalmazott árak helyességét, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. A könyvelésre átadandó bizonylatok hitelességét, az aláírásra jogosult, a bizonylat hátoldalán aláírásával záradékolja. A bizonylatok tárolása A bizonylatok tárolása, megőrzése során biztosítani kell, hogy azok könnyen hozzáférhetők, visszakereshetők legyenek és a tárolás alatt károsodást ne szenvedjenek. A könyvelési bizonylatokat időrendi sorrendben, irattartóban kell tárolni. A bizonylatok megőrzése Az egyesület az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, továbbá a naplófőkönyvet, valamint más, a számviteli törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, és a részletező nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál alkalmazott, működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig köteles megőrizni.

12 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség. A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. A bizonylatok útja: Beérkező bizonylatok, okmányok, a posta átvétele, iktatása, a titkár feladata. Kimenő bizonylatokat, okmányokat a titkár továbbítja. A könyvelés és a nyilvántartások vezetéséhez szükséges bizonylatokat a titkár ellenőrzi és a nyilvántartásokon való átvezetés érdekében negyedévenként átadja, illetve átveszi a könyvelőtől. Az átadásig és a visszavételt követően gondoskodik tárolásukról és megőrzésükről. Az engedélyező záradékok elnökkel való aláíratásáról az adott ügyet intéző tag gondoskodik. Az alkalmazott bizonylatok: 1. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos bizonylatok - Tárgyi eszköz állományba vételi bizonylat gépekről, berendezésekről, felszerelésekről - Tárgyi eszköz állománycsökkenési bizonylat selejtezés, hiány, értékesítés elszámolásáról - Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap /gép, berendezés, felszerelés, jármű / 2. Készletekkel kapcsolatos bizonylatok - Készpénzfizetési számla 3. Pénzforgalmi bizonylatok - Bevételi pénztárbizonylat - Kiadási pénztárbizonylat - Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 4. Gazdálkodással kapcsolatos egyéb bizonylatok - Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja 5. Leltározási nyomtatványok - Leltárfelvételi ív és kimutatás VIII. Leltározási Szabályzat A leltározás az egyesület tulajdonát képező, használatába, kezelésébe adott eszközök és azok forrásai, illetve a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglevő állományának (mennyiségének) megállapítása. A leltározási tevékenységhez tartozik a hiányok és többletek megállapítása és azok rendezése (elszámolása) is.

13 Az értékelés az egyesület tulajdonát képező, kezelésébe, használatába adott tartós és 100 eft. feletti eszközök és azok forrásai forintértékének meghatározását jelenti. A leltározás tényleges megszámlálással, a nyilvántartásokkal való azonnali összehasonlítással történik. A tartozásokat és követeléseket egyeztetéssel kell leltározni. A mérleg alátámasztása leltárral A mérleg bizonylata a szabályszerűen végrehajtott leltározás alapján készített analitikus nyilvántartás. A gazdasági évről készített beszámolót legalább 10 évig meg kell őrizni. A többi részletező bizonylatot (számlákat, analitikus nyilvántartásokat) legalább 5 évig kell megőrizni olvasható formában. A könyvelési feljegyzéseket visszakereshető módon kell tárolni. Leltározásba vont eszközök: Immateriális javak: évente egyszer, december 31-ei fordulónappal, csak nyilvántartással történő egyeztetés. Tárgyi eszközök: a leltározásnak ki kell terjedni a tartozékokra. Leltározásuk évente egyszer, december 31-ei fordulónappal, tényleges megszámlálással, a nyilvántartásokkal való azonnali összehasonlítással. Kis értékű tárgyi eszközök: (100 eft egyedi beszerzési érték alatti eszközök) esetében évente egyszer, december 31-ei fordulónappal, tényleges megszámlálással, a nyilvántartásokkal való azonnali összehasonlítással. Vevőkövetelések, szállítói tatozások: A leltározás módja: egyeztetéssel egyenlegközlő levelek alapján. Értékelése: csak a vevő és szállító partnerek által elismert, elfogadott tételek szerepelhetnek a mérlegben. A követelések és tartozások egyeztetése során mutatkozó különbözeteket (vitás tételeket) az évzáró mérleg elkészítése előtt tisztázni kell a partnerekkel. Pénzeszközök leltározása: Bank, pénztár záró készlet: leltározás időpontja: december 31-e, módja: analitikus nyilvántartással történő egyeztetés (pénztárjelentés, bankszámla kivonat), értékelésük: könyv szerinti értéken. Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások: leltározás időpontja az APEH által megküldött folyószámla kivonat alapján, módja egyeztetéssel (bevallások, befizetések), értékelése könyv szerinti értéken. IX. Selejtezési Szabályzat Az elhasználódott vagyontárgyakat selejtezni kell. A selejtezési eljárásba vont vagyontárgyakat annak érdekében, hogy a többi vagyontárggyal ne legyenek felcserélhetők, elkülönítetten kell tárolni. A selejtezéshez szükséges dokumentumok: - tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a tárgyi eszköz dokumentációja, - feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok (jegyzőkönyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.)

14 Selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a selejtezésre kerülő eszköz megnevezését, azonosítási számát, mennyiségét, nyilvántartott értékét. A selejtezett vagyontárgyakat általában nem kell megsemmisíteni vagy használhatatlanná tenni. Ezt csak abban az esetben kell elrendelni, ha a megsemmisítést hatósági előírás teszi kötelezővé (pl.: gyógyszerek, romlott élelmiszerek, radioaktív anyagok esetében). A szoftverek selejtezése az azt működtető tárgyi eszközről történő eltávolítással és amennyiben rendelkezésre áll - a telepítéshez szükséges adathordozó megsemmisítésével történik. Szoftverek selejtezését külön jegyzőkönyvbe a fentiek szerint kell rögzíteni. X. Rendelkező rész A szabályzat az egyesület számviteli rendszerének alapdokumentációja, előírásai a hatályos számviteli törvényben foglaltakkal megegyező vagy azzal összhangban áll. Az itt nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény, vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. Veszprém, március 12. Szücs József sk. elnök

15 számú melléklet: Minta az egyszerűsített beszámoló mérlegének elkészítéséhez - - adószáma Cégjegyzék száma EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: EGYESÜLET CÍME: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok ezer Forintban Sor- Szám Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítése i 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-4. sorok) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B) FORGÓ ESZKÖZÖK (6.-9. sorok) 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.) sor 11. C) SAJÁT TŐKE ( ) 12. I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás/Eredmény 14. III. Lekötött tartalék

16 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 16. III. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D) Tartalék 18. E) CÉLTartalék 19. F) KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 20. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 21. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 22. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Kelt: P.H. Könyvelő egyesület elnöke

17 számú melléklet: Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetésének elkészítéséhez - adószáma Cégjegyzék száma EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: EGYESÜLET CÍME: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Sorszám ÉV adatok ezer Forintban Megnevezés Előző év Előző év(ek) Tárgyév. helyesbítései 1. A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (2+10) Pénzügyileg rendezett bevételek 3. - Támogatások 4. a) Alapítói 5. b) Központi költségvetési 6. c) Helyi önkormányzati 7. d) Egyéb 8. - Tagdíj 9. - Egyéb bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 11. B) Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 16. C) Tárgyévi pénzügyi eredmény ( )

18 D) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY{10-(13+14)} 18. E) Adózás előtti eredmény (2+10)-( ) 19. F) Fizetendő társasági adó 20. G) JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 21. H) TÁRGYÉVI EREDMÉNY ( ) Kelt: P.H. Könyvelő aláírása Egyesület elnöke

19 számú melléklet: Az egyszerűsített beszámoló közhasznúsági mellékletének elkészítéséhez Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

20 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Igen Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Igen

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik.

A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A bizonylati rend kialakítása szintén az alapítás utáni feladatok közé tartozik. A Számviteli Törvény írja elő tartalmát. A lenti bizonylati rend minta természetesen a cég operatív teendőihez igazítandó

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben