Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület taggyűlése a október 10-i ülésén fogadta el és léptette hatályba, valamint a március 12-i taggyűlésen módosította. A módosított szöveget az alábbiak szerint fogadtuk el. 2014

2 - 2 - I. Általános rendelkezések 1./ A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesületet az alapító tagok egybehangzó akaratukkal április 19-n tartott alakuló taggyűlésen alapították. A Veszprémi Törvényszék az egyesületet számon augusztus 10-n, jogerősen jegyezte be, vette nyilvántartásba. 2./ Az egyesület hivatalos teljes neve: Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület. Ahol nem szükséges az egyesület teljes nevének használata, ott megengedett a rövidített név használata. Az egyesület rövidített neve: Veszprémi Tiszti Kaszinó. A tagok nem hivatalos érintkezésben a Tiszti Kaszinó, vagy a Kaszinó megnevezést is használhatják. 3./ Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Kert utca 6. Működése Veszprém Megyei Jogú Város területére terjed ki, taggyűléseit, rendszeres programjait a város területén tartja, azonban egyes rendezvényeit ettől eltérő helyszíneken is megrendezheti. A működéssel kapcsolatos hivatalos okmányok, nyilvántartások megőrzési és elérhetőségi helye a székhelyen van. Az egyesület az interneten honlapot működtet, melynek egy része mindenki számára nyilvános, más része csak a tagok számára elérhető. 4./ Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat semmilyen formában nem támogat. Az egyesület országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat a választásokon. 5./ Az egyesület felett a Veszprém Megyei Főügyészség gyakorol felügyeleti jogot. 6./ Az egyesület kiadásait a tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, valamint pályázati támogatásokból fedezi. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljai elérésének érdekében folytat, tevékenységét politikamentesen, politikai pártoktól független szervezetként gyakorolja. 7./ Az egyesület a honvédség és a rendvédelmi szervezetek (nem szakmai) múltjának, jelenének és jövőjének legszebb és legértékesebb hagyományainak feltárását, kutatását, a tárgyi és szellemi emlékek megőrzését, további lehetőségek feltárását tekinti céljának. Az egyesület alapvetően kulturális tevékenység ellátására, a közös, szabadidős programok megszervezésére jött létre. Segíti a testi, szellemi megújulás igényének kielégítését, a kulturált, tartalmas szórakozás tárgyi és szervezési feltételei biztosításával. E célok megvalósítása érdekében vállalja, hogy segít tagjainak és az érdeklődő külső személyeknek a szabadidő megszervezésében, kulturális programok kezdeményezésében. További feladata a honvédség és a rendvédelmi szervezetek hagyományait tárgyaló, bemutató képzések, oktatások, előadások szervezése, a hagyományok ápolása, széles körű megismertetése, népszerűsítése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése és terjesztése. 8./ Elősegíti a kapcsolatok kiépítését és ápolását más, a honvédség és a rendvédelmi szervezetek környezetében működő társadalmi szervezetekkel, kulturális, műsorszolgáltató, oktatási, sport, és egészségőrző intézményekkel.

3 - 3 - II. Az egyesület szervezeti felépítése 9./ Az egyesület önkormányzati elven működő, a honvéd és rendvédelmi hagyományok ápolását, és az ezzel kapcsolatos kulturális igények kielégítését ellátó civil szervezet. Az egyesület jogi személy. 10./ Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége, amely az egyesület működésének, tevékenységének minden kérdésében jogosult dönteni. 11./ Az egyesület tagja lehet minden olyan fedhetetlen előéletű (bűncselekményért jogerősen el nem ítélt), a Magyar Honvédségnél, vagy a magyar rendvédelmi szervezeteknél szolgáló aktív, vagy nyugalmazott tiszt, aki Veszprémben szolgál, vagy szolgált, vagy veszprémi lakhellyel rendelkezik. Az egyesület tagja a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja az egyesület alapszabályát, kötelezettséget vállal az egyesület céljai megvalósításában való közreműködésre és a tagdíj fizetésére. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki adományaival, erkölcsi támogatásával segíti az egyesület tevékenységét, de abban tagként nem vehet, vagy nem kíván részt venni. A pártoló tagságra történő felkérésről az elnökség dönt, a felkérése a 4. számú mellékletben szereplő minta szolgál. Költségvetési szervezet az egyesület pártoló tagja nem lehet. 12./ Az egyesület képviseletét, a tevékenység irányítását, az ügyintézést a taggyűlések közötti időszakban a taggyűlés által választott, öt főből álló elnökség végzi. Az elnökség tagjai: az elnök, az elnök helyettes, a titkár és kettő tag. 13./ Ha az egyesület gazdálkodási tevékenységének kibővülése, vagy jogszabályváltozás előírja, az egyesület pénztárost, könyvelőt alkalmazhat. A pénztáros, vagy a könyvelő lehet az egyesület tagja, de a feladatok ellátásával megbízható más, arra alkalmas, külső személy, illetve vállalkozás is. Szükség esetén a pénztáros, vagy a könyvelő részére díjazás állapítható meg, illetve fizethető ki. A tagok jogai és kötelességei. III. Az egyesület szervezeti elemeinek feladatai 14./ Az egyesület tagja köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és a taggyűlési és az elnökségi határozatokat végrehajtani, a taggyűlési határozattal megszabott tagdíjat megfizetni, tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában. Óvja és védi az egyesület vagyonát. A tag az elnökség felkérése, vagy önálló kezdeményezése alapján vállal feladatokat az egyesület munkájában. A tag egyesületi tevékenységét az elnökséggel egyeztetett módon végezheti, az elvégzett munkáról az elnökséget tájékoztatja. 15./ Az egyesület minden tagja a pártoló tagok kivételével - egy szavazati joggal rendelkezi és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult

4 - 4 - taggyűlés döntéshozatalában. Szavazati jogát minden tag személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a meghatalmazott, a szavazás előtt a levezető elnöknek köteles bemutatni. Tisztségviselőnek bármely tag megválasztható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Minden tag használhatja az egyesület létesítményeit, részesülhet az esetleges kedvezményekben. 16./ A pártoló tag, tanácskozási joggal részt vehet a taggyűlésen, azonban szavazati joggal nem rendelkezik és nem választható. A pártoló tag részt vehet az egyesület munkájában, látogathatja rendezvényeit, használhatja az egyesület létesítményeit, részesülhet az esetleges kedvezményekben. A pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni, de anyagi támogatással, vagy önkéntes tagdíjfizetéssel hozzájárulhat az egyesületi célok eléréséhez. 17./ Az egyesület bármely tagja az egyesület törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított harminc napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A taggyűlés feladatai 18./ Rendes taggyűlést évente legalább egyszer, március 31-ig kell tartani. Rendkívüli taggyűlést kell tartani, ha a tagok legalább egytizede azt - a cél megjelölésével igényli, vagy az elnökség azt határozattal összehívja. 19./ A taggyűlés jogosult minden az egyesületet érintő ügyben dönteni. Kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik: - az alapszabály, SZMSZ és Számviteli politika, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzat jóváhagyása, módosítása, - a tisztségviselők, az ügyintéző és a képviselő szerv megválasztása, - az éves beszámolók elfogadása, az éves költségvetések megszavazása, - az egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása, - az egymillió forint értéket meghaladó szerződések megkötésének engedélyezése. 20./ A taggyűlés döntéseit határozatba kell foglalni, melyek végrehajtása minden tagra nézve kötelező. Az elnökség feladatai 21./ Az egyesület képviseletét, a tevékenység irányítását a taggyűlések közötti időszakban a taggyűlés által választott, öt főből álló elnökség végzi. Az elnökség tagjai a tisztségviselők, melyek az elnök, az elnök helyettes, a titkár és kettő tag. Amennyiben az elnökség létszáma három fő alá csökken, rendkívüli taggyűlésen kell az új tisztségviselőket megválasztani. A taggyűlés a tisztségviselőket titkos, egyszerű többségi szavazással, öt évre választja meg. Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az elnök helyettes, mindkettőjük távolléte, vagy akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti, azonban a titkárnak csak az egyesület aktuális ügyeinek intézésével kapcsolatban van jogköre. 22./ A két taggyűlés közötti időben az elnökség jogosult dönteni minden olyan esetben, amikor az ügy nem tartozik a kizárólag a taggyűlés hatáskörébe. Az elnökség a döntéseiről, intézkedéseiről a következő taggyűlésen köteles beszámolni. Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit, határozatait egyszerű többségi szavazással hozza.

5 / Az elnökség feladata és hatásköre: - a taggyűlések összehívása, a taggyűlés határozatainak végrehajtása, - az egyesület működésének biztosítása az alapszabálynak, a taggyűlés határozatainak, illetve a jogszabályoknak megfelelően, - a belső szabályozók kialakítása, módosításának kezdeményezése, alkalmazásuk ellenőrzése, - az éves működési és költségvetési beszámolók, éves költségvetési tervek összeállítása, taggyűlés elé terjesztése, - tag kizárására vonatkozó javaslat taggyűlés elé terjesztése, - az eredményes működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése, kötelezettségek és az egyesületet illető jogok vállalása, - döntés és intézkedés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, vagy a taggyűlés határozata az elnökség hatáskörébe utal. 24./ Az elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésén az egyesületi tagok tanácskozási jog nélkül részt vehetnek. 25./ Az elnök jogai és kötelességei: - kezdeményezi a taggyűlés összehívását, a taggyűlés határozatainak megfelelően, illetve a tagok véleményének figyelembe vételével intézkedik az egyesület működésének biztosítására, az ügyek vitelére, - megköti a működéshez és a célok eléréséhez szükséges szerződéseket, kiadja a pénzügyek intézéséhez szükséges megbízásokat, engedélyeket, - ellenőrzi a pénzügyi kiadások, bevételek okmányait, elszámoltatja a titkárt a gazdasági tevékenységről, - felügyeli a tisztségviselők és a tagok tevékenységét, ellenőrzi az egyesület működése során keletkező dokumentumokat. 26./ Az elnök helyettes jogai, kötelességei: - az elnök távolléte esetén, teljes hatáskörrel helyettesíti az elnököt, azonban három hónapot meghaladó helyettesítéshez a taggyűlés határozata szükséges, - mindenben segíti az elnök tevékenységét, végrehajtja intézkedéseit, - koordinálja a taggyűlések, elnökségi ülések, egyesületi programok lebonyolítását, figyelemmel kíséri a személyi, az anyagi és technikai feltételek biztosítását, - kidolgozza, folyamatosan karbantartja az egyesület működéséhez szükséges szabályzókat, javaslatot tesz azok esetleges módosítására, - a tagok számára elérhető módon vezeti a tagnyilvántartást. 27./ A titkár jogai és kötelességei: - szükség esetén, korlátozott jogkörrel helyettesíti az elnököt, - a jogszabályoknak, a taggyűlés határozatainak, az elnök intézkedéseinek megfelelően megszervezi és irányítja az egyesület gazdasági tevékenységét, - kialakítja és rendszeresen pontosítja a bizonylati és nyilvántartási rendszert, - pénztáros hiánya esetén végzi a pénztárosi, a pénzügyi és számviteli feladatokat, kapcsolatot tart fenn a könyvelővel - gondoskodik a biztosítások meglétéről, a vagyonbiztosításról,

6 figyelemmel kíséri a tartozások és kintlévőségek helyzetét, gondoskodik azok kifizetéséről, illetve behajtásáról, - kezeli az egyesület irattárát, vezeti az előírt nyilvántartásokat. 28./ Az elnökségi tagok jogai és kötelességei: - részt vesznek az elnökség munkájában, - mindenben segítik az elnök tevékenységét, végrehajtják intézkedéseit. 1. tag: - összeállítja a program és rendezvények éves és az adott programra vonatkozó terveit, - megszervezi a taggyűlések, elnökségi ülések, egyesületi programok lebonyolítását. 2. tag: - megszervezi és gondoskodik a programok, rendezvények személyi, anyagi és technikai feltételei biztosításáról. - szervezi az egyesület honlapjának naprakészen tartását 29./ A pénztáros feladata: - működteti az egyesület házipénztárát, - végzi a kifizetésekkel, a befolyt bevételekkel kapcsolatos pénzügyi tevékenységet, - tartja a gazdasági partnerek pénzügyi ügyintézőivel a kapcsolatot, - gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról, a kifizetések végrehajtásáról, - kezeli a pénzügyi bizonylatokat, a bankkártyát. A döntéshozatal IV. Az egyesület működése és ügyrendje 30./ Az egyesület önkormányzati elven, demokratikus döntéshozatallal működik. Az egyesület tagjai között alá és fölérendeltségi viszony nincs, azonban a tagok kötelesek a taggyűlés és az elnökség határozatait végrehajtani, egyesületi tevékenységüket az elnökséggel egyeztetni, elnökségi felkérés, vagy önálló kezdeményezés alapján tevékenyen részt venni az egyesületi célok elérésében. 31./ Az egyesület működésének irányítását az egyesület taggyűlése döntések meghozatalával, az elnökség a taggyűlések közötti döntések meghozatalával és a tevékenység személyes irányításával végzi. 32./ A döntések meghozatala szavazással történik. A tagok szavazata: igen, nem, illetve tartózkodás lehet. A szavazat hiánya (amikor a jelenlévő tag nem szavaz) és az érvénytelen szavazat a szavazatszámlálás során külön-külön kerül figyelembe vételre. A szavazással döntést egyszerű és minősített többséggel lehet meghozni. Az egyszerű többséggel meghozott döntés, a jelen lévő szavazásra jogosult tagok igen és nem szavazatai összesített darabszámának felét meghaladó egyforma szavazattal lehetséges. A minősített többséggel meghozott döntés, a jelen lévő szavazásra jogosult tagok igen és nem szavazatai összesített darabszámának kétharmadát meghaladó egyforma szavazattal lehetséges. 33./ A szavazás lehet nyílt, vagy titkos. A nyílt szavazásnál a tagok szavazatukat kézfeltartással jelzik. Titkos szavazás esetén a szavazat számlálók által biztosított szavazólapon írásban történik a szavazás. A szavazólapokat, azok szövegét és az azok

7 - 7 - gyűjtésére szolgáló tárolót úgy kell kialakítani, hogy a szavazat leadását követően a szavazatnak csak a tartalma legyen megállapítható. 34./ A tisztségviselő jelöltek állítására a taggyűlés, a jelen lévő tagokból, kétfős jelölő bizottságot állít. A jelölő bizottság a tagok véleményét kikérve, a tagok legalább tíz százalékának támogatását bíró személyeket jelöli az egyes tisztségekre. A jelölő bizottság - miután szóban nyilatkoztatta a jelölteket a jelölés elfogadásáról - a jelöltek névsorát a taggyűlés számára ismerteti, elkészíti a szavazó lapokat. A szavazás előtt, a jelöltek igény esetén a taggyűlésen szót kaphatnak. 35./ A taggyűlés az elnökség tagjait titkos, egyszerű többségi szavazással, öt évre választja meg. Ha az adott tisztségre jelöltek közül egyik sem kapta meg a szükséges szavazatot, akkor a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével újabb fordulót kell tartani, ahol a tisztséget a legtöbb szavazatot kapott személy nyeri el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az előzőek szerint - addig kell ismételni, amíg döntés születik. 36./ Az elnökség a határozatait nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. A tagsági viszony létrejötte 37./ Az egyesület 19 fő alapító taggal alakult. Az alapító tagok tagságukat az alapító taggyűlésen megszerezték. További tagok felvételről az elnökség dönt. A tagokról az elnök helyettes nyilvántartást vezet, amelybe a tagok betekinthetnek. A nyilvántartásban rögzítendő adatokat a 1. sz. melléklet tartalmazza. 38./ A tagjelölt tagfelvételi szándékával önállóan megkeresheti a tagok bármelyikét, de a tagok is jogosultak toborzási szándékkal tagjelölteket keresni. A tag jelölés a Tagfelvételi Kérelem ( 2. sz. melléklet) kitöltésével veszi kezdetét. A tagfelvételi kérelmet legalább két tag ajánlását követően lehet az egyesület elnökségéhez, személyesen, valamely tag által, vagy postán eljuttatni. A tag felvételéről az elnökség nyílt, egyszerű többségi szavazással meghozott határozatával dönt. Döntéséről, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdetéről, a tagjelöltet az elnökség értesíti. Pozitív döntés esetén, a tagsági viszony az elnökségi határozatról való értesítésben szereplő napon válik megkezdetté. 39./ Az elutasító döntés ellen a tagjelölt az egyesület taggyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezést az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az egyesület címére postán kell benyújtani. A fellebbezést az egyesület tagsága a következő taggyűlésen vitatja meg, döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Az egyesület döntéséről a tagjelöltet az elnökség értesíti. A döntés ellen bírósághoz lehet fellebbezni. A tagsági viszony megszűnése 40./ Az egyesületi tagság megszűnik, a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a tag kilépésével, a tagság törlésével, a tag kizárásával. 41./ Az egyesület tagja kilépési szándékát írásban (póstai úton vagy -ben) kell közölnie az egyesület valamelyik tisztségviselőjével. A kilépési szándékot indokolni nem kell, a tagsági viszony a közlésben szereplő dátum napján szűnik meg. A tagsági viszony

8 - 8 - megszűnése hónapját követő hónaptól a tag tagdíjat nem köteles fizetni, az esetleges túlfizetést az egyesület részére, illetve az örökösnek visszautalja. 42./ Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségében hathavi tartozást halmoz fel, a titkár javaslatára az elnök, írásban felszólítja a tagot a tagdíj hátralék rendezésére. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének az elnök írásbeli felszólításának átvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, akkor az elnök törli a tagok sorából. A felszólításnak tartalmaznia kell a tagdíj meg nem fizetésének következményeit. A törlésről a tagot írásban értesíteni kell. A törölt tag tagdíjtartozását ha az szükséges - a törlő elnökségi határozatban kell megszüntetni. 43./ A taggyűlés titkos, minősített többséggel meghozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabályban rögzített kötelezettségének nem tesz eleget, az alapszabály rendelkezéseit súlyosan, vagy többször megszegi, az egyesület céljaival ellentétes, vagy méltatlan magatartást tanúsít, aki az egyesület hátrányára cselekszik. A kizárási eljárást az elnökség, vagy legalább három tag kezdeményezheti. 44./ A kizárási javaslatot írásban, a kizárás okának megjelölésével, az esetleges bizonyítékok feltüntetésével lehet kezdeményezni. A javaslatot az elnökséghez kell eljuttatni. 45./ Az elnök köteles kezdeményezni azon tag kizárását, akivel szemben a fedhetetlenségre vonatkozó tagsági feltételben változás jut tudomására. 46./ A megalapozott kizárási kezdeményezés alapján, a kizárási eljárás lefolytatására, a kizárási javaslat elnökséghez való eljuttatását követő, harminc napon belül rendkívüli taggyűlést kell összehívni, ha rendes taggyűlés ebben a határidőben nem tervezett. A taggyűlésre a kizárással fenyegetet tagot írásban kell meghívni. A kizárásra okot adó körülmények vizsgálatára a taggyűlés bizonyítást vesz fel, ahol az érintett tag bizonyítékait, védekezését előadhatja. A kizárásról a taggyűlés titkos, minősített többségi szavazással dönt. 47./ A kizáró határozatot írásban, postai úton, a határozathozataltól számított tizenöt napon belül kell az érintettel közölni. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat tudomásul vételétől harminc napon belül a Veszprémi Törvényszéknél jogorvoslattal lehet élni. 48./ Az elhunyt tag tagsági viszonyát taggyűlési határozatban kell törölni, az elnökség intézkedik az elhunytról való méltó megemlékezésre. Az elnökségi tagság megszűnése 49./ Az elnökségi tagság megszűnik, a mandátum lejártával, lemondással, visszahívással, elhalálozással, az egyesületből való kizárással. Az elnökségi mandátum a megválasztástól számított öt év múlva jár le. 50./ A tisztségviselő visszahívható, ha magatartásával rontja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, ami méltatlan az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelességét nem teljesíti, ha jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok beáll.

9 / A visszahívást legalább három egyesületi tag, írásban kezdeményezheti az elnökségnél, mely alapján harminc napon belül rendkívüli taggyűlést kell összehívni, ha ebben a határidőben rendes taggyűlés nincs. A visszahívási kezdeményezésnek tartalmaznia kell a visszahívás részletes indoklását, az esetleges bizonyítékokat. 52./ A rendkívüli taggyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban külön meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmény vizsgálata a taggyűlésen történik, ahol a taggyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben elő tudja adni. A taggyűlés titkos, minősített többséggel meghozott határozatával lehet a tisztségviselőt visszahívni. A visszahívásról szóló határozatot írásban, postai úton, a határozathozataltól számított tizenöt napon belül kell az érintettel közölni. A visszahívó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat tudomásul vételétől harminc napon belül a Veszprémi Törvényszéknél jogorvoslattal lehet élni. 53./ Az elhunyt tisztségviselő tagsági viszonyát és tisztségi kötelezettségét taggyűlési határozatban kell törölni. Az elhunytról való méltó megemlékezésre az elnökség intézkedik. A taggyűlések megrendezése 54./ Az egyesület rendes, vagy rendkívüli taggyűlését az elnökség határozata alapján az elnök, vagy az őt helyettesítő tisztségviselő hívja össze. Az elnök személyét érintő, kizárási ügyben a taggyűlést az elnök helyettes hívja össze. 55./ A taggyűlésre minden tagot a taggyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölésével írásban úgy kell meghívni, hogy a meghívás tudomásul vételétől a taggyűlés időpontjáig lehetőleg tizenöt nap időköznek kell lennie. Az írásbeli meghívás történhet postai, vagy elektronikus ( ) úton. Évente legalább egyszer, március 31-ig rendes taggyűlést kell tartani, ahol az elnökség elmúlt évi beszámolóját és a tárgyévi költségvetést kell megtárgyalni. 56./ Rendkívüli taggyűlést kell tartani: - tag kizárásával kapcsolatban, - ha a tagok legalább egytizede azt - a cél megjelölésével igényli, - ha az elnökség azt többségi határozattal szükségesnek tartja. 57./ A taggyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok felénél több tag van jelen. Az eredeti időpontra meghirdetett taggyűlés határozatképtelensége esetén, megismételt taggyűlésre megtartására, az előzetes írásbeli meghívóban szereplő időpontban és helyen kerülhet sor úgy, hogy a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell arra, hogy a megismételt taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 58./ A taggyűlés határozatait általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A taggyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, az egyesület feloszlásához, más egyesülettel való egyesüléséhez minősített többség szükséges. 59./ A taggyűlés levezetését az elnök, vagy az elnököt helyettesítő, vagy általuk megbízott személy végzi. A taggyűlés a döntéseit a téma megvitatását követően szavazással hozza. A

10 szavazást a levezető rendeli el. A bonyolult, hosszabb átgondolást igénylő ügyekben a taggyűlést megelőzően - a taggyűlésről szóló meghívóval egyidejűleg - a tagokat az ügyről írásban részletesen tájékoztatni kell. A tájékoztatót elektronikus úton is meg lehet küldeni. A tájékoztatót az elnök felkérésére az ügyet előadó tag, vagy tisztségviselő juttatja el a tagokhoz. 60./ A taggyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza: - a taggyűlés helyét, idejét, - a jelenlévők létszámát, - a szavazati joggal rendelkezők létszámát, - a taggyűlés fontosabb eseményeit, - a megtárgyalt témákat, azok rövid ismertetését, - a tagok által elmondottakat, felvetéseket, nyilatkozatokat, - a határozatokat, az azokra leadott szavazatok számát, összetételét - a szavazástól tartózkodók és abban részt nem vevők számát. A jegyzőkönyvet a taggyűlés által megválasztott személy vezeti. A jegyzőkönyvet, annak aláírása után, két tag hitelesíti. Az elnökségi ülések megrendezése 61./ Az elnökség szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente tart ülést, melyet az elnök, vagy az őt helyettesítő személy hív össze. Az elnökség ülésén az egyesületi tagok tanácskozási jog nélkül részt vehetnek, az ülések helyét, idejét, a napirendet a tagok tudomására kell hozni. Az elnökség döntésében különösen érintett tagot, vagy szervezetet az ülésre külön is meg kell hívni. 62./ Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit, határozatait egyszerű többségi szavazással hozza. Az elnökség a döntéseiről, intézkedéseiről a következő taggyűlésen köteles beszámolni. 63./ Az elnökség az ülésein megtárgyalja az egyesület működésének irányításával, a rendezvények, programok megszervezésével, a gazdálkodással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó ügyeket. A megbeszéltek lényegét az ülésről készített jegyzőkönyvbe a titkár rögzíti. Az elnökség a hatáskörét meghaladó ügyeket előkészíti a taggyűlésen való megtárgyalásra, szükség esetén rendkívüli taggyűlést kell összehívni. 64./ Az elnökség az ülésein megtárgyalt ügyekkel kapcsolatos döntéseit egyszerű többségi szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha a tisztségviselők kétharmada az ülésen jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 65./ A taggyűlésen és az elnökségi üléseken hozott határozatokról a titkár, nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. Programok és rendezvények megszervezése 66./ Az egyesület céljai elérése érdekében: - programokat, - rendezvényeket szervez, - valamint pályázatokat nyújt be.

11 A rendezvények esetenként, nem rendszeresen kerülnek megtartásra, amelyeken a tagságon kívül, más érdeklődők is részt vehetnek. Ezek a rendezvények lehetnek a tagság, vagy a tagság és a családtagok részére megszervezett, vagy külső személyek által is látogatható rendezvények. 67./ A rendezvényeket, azok célját, a résztvevők körét és a tervezett költség keretet rendezvényenként szerepeltetni kell az egyesület éves program és költség tervében, melyet taggyűlésen kell, egyszerű többséggel elfogadtatni. 68./ A rendezvény programtervben történő elfogadása esetén, az elnökség kijelöli a rendezvény megszervezéséért felelős tagot és a szervezésben és a végrehajtásban résztvevő tagok körét. A szervezésben részt vevő tagok a felelős tag vezetésével részletesen kidolgozzák a rendezvény programját és költségvetését (rendezvényterv), melyet a rendezvény kezdete előtt legkésőbb 30 nappal jóváhagyásra az elnökség elé terjesztenek. A jóváhagyásról az elnökségnek 5 napon belül kell döntenie. 69./ A rendezvényterv jóváhagyását követően az elnökség intézkedik a költségek biztosítására, a szervezők pedig megkezdik a tervben szereplő feladatok végrehajtását. 70./ A rendezvény lebonyolítását követően, 10 napon belül, a rendezvény megszervezéséért felelős tag rövid, írásos beszámolót készít a rendezvényről, melyben elszámol a felhasznált költségekkel. A rendezvényterv és a beszámoló egy példányát a titkár az egyesület iratai között tárolja. 71./ Az egyesület programjait rendszeresen, általában minden hónap második teljes hetének szerdai napján, munkaidő után tartja. A programokat a nyári szabadságok idején, július és augusztus hónapokban szüneteltetni lehet. A rendszeres programokat, azok tervezett témáját és idejét az éves program és költség tervben szerepeltetni kell. Év közben bekövetkező változások esetén, a program és költség terv rendszeres programokat érintő részét az elnökség megváltoztathatja. 72./ A programok alkalmanként két részből tevődnek össze. Az első, főrészben, legfeljebb két óra keretben a tagságot érdeklő, érdekes, kulturális vagy tudományos témában előadást kell szervezni, melyet tarthat külső előadó, vagy a tagok közül arra felkért személy is. A második részben a szabadidő kulturált eltöltését, a társasági életet biztosító szórakoztató programot kell szervezni, melynek lebonyolítására szintén fel lehet kérni külső személyt is. A programot az adott napon csak különleges helyzetben lehet este tíz órán túl tartani. 73./ Az egyes programok megszervezésére és lebonyolítására az elnökség a tagok közül egy felelős személyt, házigazdát kér fel. A program házigazdája szervezi meg az adott napon megtartott program mindkét részének lebonyolítását, az előadó és a szórakoztató program kiválasztását, a költségek megtervezését, a személyi és tárgyi feltételek igénylését. 74./ A programokra a meghívókat, értesítőket az elnökség küldi ki, biztosítja a szükséges költségeket, személyi és tárgyi feltételeket. A programok végrehajtását követően a felkért előadók az egyesület emlékkönyvébe bejegyzést tehetnek. 75./ A rendezvényeken és a programokon kívül, az egyesület tagjai, egyéni kezdeményezésre, jogosultak az egyesület nevében más összejöveteleket megszervezni, azonban ehhez az elnök

12 szóbeli hozzájárulása szükséges. Az ilyen összejövetelekre az egyesület költségvetéséből forrás nem használható fel. 76./ Az éves program és költség tervben szereplő, jóváhagyott rendezvényeken, illetve programokon kívül a tagok év közben, önálló kezdeményezésre, törölhetnek, illetve felvehetnek más programot, vagy rendezvényt is, azonban ehhez rendezvény esetében a taggyűlés, programok esetében az elnökség jóváhagyása szükséges. A módosító javaslatot a kezdeményező tag, a módosítás indoklásával, a változtatásra vonatkozó részletes elgondolásával, az egyesület költségvetésére vonatkozó hatásának bemutatásával együtt nyújtja be az elnökség részére. A változtatás megtárgyalásáról, a tag kiértesítéséről az elnökség intézkedik. 77./ A rendezvényeken és programokon a tagság köteles betartani az általános és a szolgálaton kívüli udvariasság szabályait. A tagok a honvédségi, illetve a rendvédelmi szervezetekben esetlegesen meglévő, alá- és fölérendeltségi viszonnyal nem élhetnek vissza. A tagok egymás közötti kapcsolatát a kölcsönös tisztelet, a baráti viszony, a segítőkészség és a tolerancia jellemezze. A tagok egymás közötti viselkedéssel kapcsolatos eldöntetlen vitáival az elnökséghez fordulhatnak. A rendezvényeken és programokon a kulturált alkoholfogyasztás megengedett, azonban ez nem befolyásolhatja a magatartással kapcsolatos szabályok betartását. 78./ A rendezvényeken és programokon, valamint az egyesület működése során a tagok között elhangzottak csak az előadóra és az egyesület tagjaira tartoznak. Az elhangzottakat más fórumon, vagy külső személyekkel való beszélgetésben idézni, illetve megemlíteni engedélyezett, azonban az információ forrását megadni, vagy arra utalni nem lehet. Az információ forrás kiadása, az egyesület magatartási szabályainak durva megsértését jelenti. 79./ A magatartási szabályok durva, vagy többszöri megsértése esetén az elnökség vizsgálatot folytathat, figyelmeztetésben részesítheti az érintettet, végső esetben kezdeményezheti a tag kizárását. 80./ A rendezvényeken és programokon a tagság tiszta, kulturált és az alkalomhoz illő ruházatban köteles megjelenni. Az aktív állomány részére elvárt a köznapi öltözet zubbonyos változata, méltányolható esetben a civil öltöny. A nyugalmazott állomány elvárt öltözete a civil öltöny, de a viselésre vonatkozó szabályok betartásával egyenruhát is viselhetnek. A sportruházat, a rövidnadrág, a póló és a nyitott lábbeli viselete csak a sport és a szabadtéri rendezvényeken megengedett. Az öltözködésre vonatkozó szabályok alól felmentést az elnök adhat, súlyos megsértésük esetén a tag a programról, vagy rendezvényről eltávolítható. 81./ Az egyesület működése során keletkezett és a külső szervtől, vagy valamely személytől beérkező iratokat az egyesület ügyviteli nyilvántartásába be kell vezetni. A nyilvántartásba az iratokat keletkezésük, vagy beérkezésük időrendjében, nyilvántartási számmal, a készítő és a tárgy megjelöléséve kell bejegyezni. A nyilvántartási szám az irat sorszámából és az adott évszámból tevődik össze. A sorszámot minden évben elölről kell kezdeni (pl: a évben elsőnek keletkezett irat száma: 1/2012)

13 Az egyesület képviselete 82./ Az egyesület képviseletére, az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök, az elnök helyettes és a titkár is önállóan jogosultak. A képviseleti hatáskör gyakorlásáról az elnökséget utólag tájékoztatni kell. 83./ A képviseleti hatáskör vonatkozik: - az egyesülettel, annak működésével kapcsolatos hivatalos ügyek intézésére, - beadványok, pályázatok, kérelmek, nyilatkozatok, igazolások aláírására, - más szervezetek rendezvényein, programjain való részvételre, - anyagi kötelezettség vállalást nem tartalmazó szerződések, megállapodások aláírására. 84./ Anyagi kihatással járó szerződéseket, megállapodásokat bruttó egy millió forint értékhatárig az elnök köthet, azonban a taggyűlést utólag tájékoztatni köteles. A bruttó egy millió forintos értékhatár feletti szerződés, megállapodás aláírásához a taggyűlés előzetes jóváhagyása szükséges. 85./ Az egyesület bankszámlái feletti rendelkezési jogot a számlavezető bank szabályzatával összehangoltan, úgy lehet gyakorolni, hogy a számlákon pénzmozgással járó tranzakciót csak a képviseleti joggal rendelkezők közül legalább egy fő aláírását, illetve PIN kódjának megadását követően lehessen elrendelni. 86./ Az egyesület működésével, életével kapcsolatos nyilatkozatokat, a tagok összességére vonatkozó megállapításokat külső szervek, médiák számára csak az elnök, vagy az általa megbízott tag tehet. A tagok csak az egyesületi tagsági viszonyukra, illetve az egyesületben végzett tevékenységükkel kapcsolatosan tehetnek önállóan nyilatkozatot. Bélyegzők használata 87./ A hivatalos okmányokon az érvényben lévő szabályzók szerint - kötelező feltüntetni az egyesület nevét, székhelyét, adószámát, bejegyzési számát. Az adatok feltüntetése mellett a képviseletre jogosult személynek az aláírása is szükséges. Az adatok feltüntetésének megkönnyítése érdekében az egyesület bélyegzőket alkalmaz az alábbiak szerint. 88./ A bélyegző használatára az alábbiakban felsorolt használók, kizárólag az SZMSZ-ben meghatározott feltételek mellett jogosultak. A bélyegzőket az ügyviteli nyilvántartásba be kell vezetni, a használóknak abból kell kiadni. A bélyegző használója, őrzője a használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá. 89./ Az egyesület címbélyegzőinek használatára jogosultak: - az elnök - az elnök helyettes - a titkár - a használatra egyedileg feljogosított tag 90./ Az egyesület köralakú bélyegzőinek használatára jogosultak: - az elnök - az elnök helyettes - a titkár

14 / Az egyesület címbélyegzője a hosszú bélyegző, amely tartalmazza az egyesület teljes megnevezését, címét, törvényszéki bejegyzés számát, adószámát és bankszámla számát. A bélyegzőhöz kék, vagy fekete tintával átitatott párnát kell használni. A címbélyegzőt az egyesület hivatalos okmányain, a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokon, szerződéseken, megállapodásokon, valamely törvény által kötelezően előírt bizonylat (számla, pénztár bizonylat, stb.), dokumentum esetén lehet használni, kifejezetten azokban az esetekben, ahol szükség van az egyesület adatainak megjelenítésére. Az elnökön, az elnökhelyettesen és a titkáron kívül, a tagok csak a beszerzéseknél és elszámolásoknál alkalmazhatják az elnök szóbeli felhatalmazása alapján. A címbélyegző kiadását és visszavételét a titkár a pontos idő (év, hónap, nap, óra, perc) megjelölésével végzi. 92./ Az egyesület köralakú bélyegzője megnövelt méretű körbélyegző, amely tartalmazza az egyesület rövidített megnevezését (Veszprémi Tiszti Kaszinó) és teljes méretű logóját. A bélyegzőt a használatra jogosult, szerződések, megállapodások aláírásakor, ünnepi alkalmakkor, okleveleken, protokolláris célokra alkalmazhatja. Kiadását a titkár az elnök szóbeli engedélyére végzi. 93./ Az egyesület által használt bélyegzőket nem kell külön igényelni, a szükségességükről az elnök egy személyben dönt és beszerzésükről intézkedik. Bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, az egyesület adatainak megváltoztatása, vagy egyéb ok indokolja és az tovább nem használható. Bélyegző pótlására akkor kerülhet sor, ha az elveszett, eltulajdonították. A hivatalos bélyegző elvesztéséről vagy eltulajdonításáról haladéktalanul értesíteni kell az elnököt. A megrongálódott bélyegzőket selejtezni kell. A selejtezés tényét, időpontját és okát a nyilvántartó lapon fel kell tüntetni. 94./ Az egyesület működése során alkalmazhatók olyan bélyegzők, amelyek megkönnyítik az iratok kezelését, az ügyek intézését (pl.: dátumbélyegzők, záradékoló bélyegzők, fejléc bélyegzők, stb.) Ezek a bélyegzők az egyesület nem hivatalos bélyegzői, nyilvántartást nem igényelnek, használatukat az egyesület bármely tagja végezheti. Beszerzésüket, pótlásukat a titkár végzi. Az egyesület gazdálkodása 95./ Az egyesület vagyonát a tagok által befizetett tagdíjak, az adományok, támogatások, a befektetési tevékenységből származó bevételek, a vásárolt eszközök és készletek képezik. Az egyesület vagyona oszthatatlan, az egyesületi tagság megszűnésével a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 96./ Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, adományokból, pályázati úton nyert támogatásokból, rendezvények, vállalkozások bevételeiből gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagdíjak megállapítását a taggyűlés, egyszerű többségi határozatban, havidíjban határozza meg. 97./ A gazdálkodást éves költségvetés alapján, az adózásra, a számvitelre vonatkozó jogszabályok betartásával kell folytatni. A gazdálkodás irányítása az elnök feladata és felelőssége, a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtói feladatokat a titkár végzi. Ha a gazdálkodással és pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok jelentősen megnövekednek, lehetőség

15 van pénztáros és könyvelő alkalmazására. Pénztáros alkalmazása esetén a pénztáros felel a pénzgazdálkodással, és a házipénztár működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 98./ A gazdálkodásról az év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal, az elnök a taggyűlés számára beszámolót készítet. A taggyűlés által elfogadott beszámolót a Számviteli Politikában meghatározott módon a nyilvánosság érdekében közzé kell tenni. 99./ Az egyesület éves költségvetését és az előző évre vonatkozó költségvetési beszámolót, a taggyűlés elé minden év március 31-ig az elnök terjeszti be jóváhagyásra. Az elfogadásról a taggyűlés egyszerű többséggel határoz. Az éves költségvetés havi bontásban tartalmazza: - az egyesület működésének általános költségeit, - a programok és rendezvények költségeit, - az adott hónapban befolyó bevételeket, - a költségvetés aktuális egyenlegét. A költségvetés egyenlege minden egyes időpontban csak pozitív lehet, hiányt nem tartalmazhat. Az egyesület kölcsönt nem vehet fel, kiadásait csak a befolyt bevételekből finanszírozhatja. 100./ A tagok a tagdíjat havonta, minden hónap 10. napjáig, az egyesület bankszámlájára átutalással fizetik meg. A tagdíjat a tagsági viszony létrejöttének hónapjában kell először megfizetni. A tagdíjak befizetésének megtörténtét a titkár, a bank által kiadott havi elszámolások alapján ellenőrzi. 6 hónapot meghaladó fizetés elmaradás esetén értesíti az elnököt, és előkészíti a fizetési felszólítást. A felszólítást az elnök aláírása után postán kell eljutatni az érintett részére. 101./ A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségekre, a programok és rendezvények finanszírozására, valamint az egyesületet terhelő adók és járulékok megfizetésére használja fel. Az adományokból, támogatásokból befolyt összegeket az adományozó, támogató által meghatározott programokra, rendezvényekre, illetve célokra lehet felhasználni. Ha az adományozó külön célt nem jelöl meg, úgy az összeg az elnökség döntése szerint, szabadon felhasználható. 102./ A befolyt bevételekről, a kiadások teljesítéséről a titkár, vagy a pénztáros a számviteli jogszabályokban és módon nyilvántartást vezet, melyet minden év végén le kell zárni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell mind a házi pénztár, mind bankszámlák pénzforgalmi adatait. A nyilvántartás konkrét formáját és tartalmát mindig az érvényben lévő számviteli jogszabályok határozzák meg. A nyilvántartásba bevezetett adatokat, a pénzforgalmat bizonyító bizonylatokkal, számlákkal kell alátámasztani. 103./ A bizonylatoknak meg kell felelniük a számviteli és adózási jogszabályokban szereplő előírásoknak. Azon bizonylatokhoz, melyekről egyértelműen nem állapítható meg a pénzforgalom mögötti konkrét gazdasági esemény, kontírozó lapot kell csatolni. A kontírozó lapon kell feltüntetni a gazdasági esemény azonosítóit és adatait, az igazoló aláírásokat. A bizonylatokat a nyilvántartás mellett, az ahhoz kapcsolódó módon kell nyilvántartani és megőrizni. 104./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak az esedékes tagdíjuk mértékéig tehetők felelőssé a tartozásért.

16 / A beszerzett eszközökről és az azonnal fel nem használt anyagokról a számviteli jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni. Azokban a bevételezést, a felhasználást, a kiadást az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell könyvelni. 106./ Az egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan keletkező iratokat ügyviteli nyilvántartásba kell venni és ott az előírt határidőig megőrizni. A nyilvántartásból törlést, selejtezést az elnök engedélyezhet. Az iratok őrzését és a nyilvántartás vezetését a titkár végzi. Az ügyviteli nyilvántartás felfektetésére és vezetésére az általános ügyviteli szabályok vonatkoznak. 107./ Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos részletes szabályokat az egyesület Számviteli Politikája, Értékelési, Pénzkezelési, Leltározási és Selejtezési Szabályzata tartalmazza. Az egyesület honlapjának kialakítása, vezetése 108./ Az egyesület a nyilvánosság, a tájékoztatás, külső személyek, szervezetek számára való elérhetőség, valamint a tagok belső kommunikációja céljából az interneten honlapot működtet. A honlap tartalmának egy része nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető információkat tartalmaz, másik részét csak a tagok, jelszavuk megadásával érhetik el. 109./ A honlap nyilvános tartalma különösen: - az egyesület bemutatása, tevékenységének leírása - az alapdokumentumok: alapszabály, SZMSZ, számviteli politika - éves beszámoló - a nyilvánosság számára megrendezett programok, rendezvények, tevékenységek - nyilvános közlemények, értesítések - az egyesület sajtó megjelenései - tagok, tisztségviselők felsorolása - kapcsolódó linkek, internet tartalmak 110./ A honlap csak tagok számára elérhető tartalma különösen: - éves program és rendezvény terv - éves költségvetési terv - meghívók az egyes programokra, rendezvényekre - a tagok elérhetőségei - a tagok üzenetei, véleményei, megosztásai - egyéb más nem nyilvános tartalmak 111./ Az honlap kialakítására, működtetésére az egyesület a tagok közül felkéri az arra alkalmas személy, illetve szükség esetén külső szakértőt, vállalkozást. A honlappal kapcsolatos költségeket az egyesület éves költségvetéséből kell állni. Az egyesület megszűnése, átalakulása 112./ Az egyesület megszűnik, ha: - a taggyűlés döntése alapján átalakul, - a taggyűlés a feloszlásáról határoz, - a bíróság feloszlatja,

17 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, - a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti. 113./ A taggyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. A taggyűlés az átalakulásról, vagy a feloszlásról minősített többséggel dönt. 114./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a taggyűlés, illetve törvény rendelkezik. A taggyűlés vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. Az egyesület csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárását a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról tartalmazza. V. Záró rendelkezések 115./ A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről a évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, másrészt a Ptk. és a taggyűlési határozatok irányadók. Veszprém, Szücs József sk. elnök

18 Mellékletek 1. sz. melléklet: Tagnyilvántartás adatai - Folyószám - Tagsági igazolvány szám - Név - Lakcím - Levelezési cím - cím - Telefon - Személyi igazolvány szám - Munkahely - Tagság kezdete - Megjegyzések 2. sz. melléklet: Tagfelvételi Kérelem VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Tagfelvételi kérelem azzal a kéréssel fordulok a VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET elnökségéhez, hogy a tagfelvételi kérelmemet fogadja el. Az egyesület Alapszabályát megismertem, célkitűzéseit, működési rendjét elfogadom, a tagdíjat megfizetem. Kérelmező adatai:* Név:... Rendfokozat:..... Lakhely:. Levelezési cím:.. . Telefon:.. Szem. ig. szám:.. Szolgálati hely (áthelyezett, nyugdíjas, kivált esetén utolsó veszprémi szolgálati hely): Veszprém,..év... hó nap. kérelmező aláírása

19 Felvételét javasló egyesületi tagok: Veszprém,..év... hó nap egyesületi tag*. egyesületi tag* aláírás aláírás Elnökség döntése: A VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET elnöksége..év.hó napon megtartott elnökségi ülésén. tagfelvételi kérelmét.. sz. elnökségi határozatával elfogadta/elutasította**. *kitöltés nyomtatott nagybetűkkel! **nem kívánt rész áthúzva. elnök 3. számú melléklet: Határozatok nyilvántartásának tartalma - a határozat nyilvántartási száma, - a határozat meghozatalának dátuma, - a határozat pontos szövege, - a bejegyző aláírása. A határozat nyilvántartási számát taggyűlési határozat esetén, az évszám és az adott évben soron következő számból, elnökségi határozat esetén, a határozatot hozó szerv, az évszám és az adott évben soron következő számból kell összeállítani. Az elnökségi és a taggyűlési határozatokat külön-külön kell számozni. Példa: ben hozott első taggyűlési határozat száma: 1/ ban hozott harmadik elnökségi határozat száma: El/3/ számú melléklet: Pártoló tagsági felkérés minta Tisztelt.! A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület tagsága nevében tisztelettel felkérem, hogy lépjen be az egyesület pártoló tagjai közé. A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület április 19-n alakult. Az egyesület önkormányzati elven működő, a honvéd és rendvédelmi hagyományok ápolását, és az ezzel kapcsolatos kulturális igények kielégítését ellátó, nyilvántartásba vett civil szervezet.

20 Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat semmilyen formában nem támogat. Az egyesület fő céljának tekinti a honvédség és a rendvédelmi szervezetek múltjának, jelenének és jövőjének legszebb és legértékesebb hagyományainak feltárását, kutatását, a tárgyi és szellemi emlékek megőrzését, további lehetőségek feltárását. További feladata a honvédség és a rendvédelmi szervezetek hagyományait tárgyaló, előadások szervezése, a hagyományok ápolása, széles körű megismertetése, népszerűsítése. Elősegíti a kapcsolatok kiépítését és ápolását más, a honvédség és a rendvédelmi szervezetek környezetében működő társadalmi szervezetekkel, kulturális, oktatási, sport, és egészségőrző intézményekkel. Az egyesület tagsága jelenleg Veszprémben élő, szolgáló, aktív és nyugállományú katona, katasztrófavédelmi és büntetés végrehajtási tisztekből áll. A tagság létszáma jelenleg 40 fő. A tagság az éves tervben szereplő programok keretében a hagyományok megőrzésével, ápolásával kapcsolatos tájékoztató előadások, bemutatók megtartását végzi, megszervezi a tagság szabadidejének kulturált eltöltését. Az éves programtervben általában havonta egy estet szervezünk. Az egyesület alapszabálya lehetővé teszi pártoló tagok felvételét az egyesület tagjai közé. Pártoló tag lehet az a személy, aki adományaival, erkölcsi támogatásával segíti az egyesület tevékenységét, de abban tagként nem vehet, vagy nem kíván részt venni. A pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni, látogathatja az egyesület rendezvényeit, programjait, de a taggyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. Kérem, fogadja el felkérésünket, legyen a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület pártoló tagja. Veszprém, dátum Tisztelettel! (aláírás) elnök

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata

A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata Borsod Megyei Repülő Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 1. A Klub működési rendjének szabályozása...

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium a 2011. december 14-i alakuló ülésén elfogadott Alapszabálya, valamint annak

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Alapszabálya. Név. Célok

Alapszabálya. Név. Célok Alapszabálya Név 1. Név: Ifjúsági Unió Szekszárd 2. Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 3. Közösségünk Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park területén mőködik. Célok 1. Küldetésünk: Az Ifjúsági

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Közlekedéstudományi Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzata

Közlekedéstudományi Egyesület. Szervezeti és Működési Szabályzata Közlekedéstudományi Egyesület 2015. december 10-i Országos Elnökségi Ülése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. december 10. 1 Tartalom I.... 3 Bevezető rendelkezések... 3 II... 4

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 176. (XX) évfolyam 33. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2008. május 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. V. fejezet V. fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a fegyelmi bizottság megalakítása, tárgyalás és bizonyítás, védelem, nyilvánosság, a mentesítés szabályai a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) módosításokkal egységes szerkezetben Az Elnökség a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁL YA IV. módosítás 2012. máj us 30.?" '''), L It. -.,-, 'i Ekrr '10 ~ / gyl" C. 1'] 1 'axon It'Jtldáry ". ji"" '-', n. LJ YSZ?rp' ' f' et. -------

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben