Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 13/2007.(V.31.), 14/ 2008.(VI.05.), 3/2009.(II.18.), 3/2010.(II.18.) Rendelet tárgykódja: A1 Tárgykód megnevezése: Szervezeti és működési szabályzat Kihirdetés dátuma: január 7. Hatályba lépés dátuma: január 7. Dokumentum készült: szeptember 17. 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2006.(XII.14.) számú rendelete (egységes szerkezetbe foglalva a módosításokkal) Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján kiépült helyi önkormányzati rendszer biztosítja az önkormányzatok kiemelkedő jogainak érvényesülését, nevezetesen az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás jogát és az önkormányzati jogok bírósági védelmének a jogát. Az önkormányzati rendszer folyamatos erősödésének eredményeként Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti, hogy olyan önszerveződésen alapuló helyi hatalomgyakorlás valósuljon meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján a törvényi keretek között önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. Mindezek figyelembevételével Tiszalök Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, valamint gondoskodik a közszolgáltatásokról és a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Az önkormányzat képviselő-testülete alapelvként fogadja el, hogy: - a képviselő-testület mindenkor demokratikus alapokon működik; - a képviselő-testületi döntések meghozatalát megelőzően minden esetben lehetőség nyílik a különböző vélemények, így a kisebbségi vélemény ismertetésére; - a képviselő-testület tagjai döntéseik meghozatalakor Tiszalök polgárainak az érdekeit tartják szem előtt és szolgálják. Fentiekre tekintettel Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdése, valamint 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjére vonatkozóan a következő rendeletet alkotja: 2

3 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az önkormányzat képviselő-testülete és szervei vonatkozásában az Ötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési szabályokat a jelen szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az önkormányzat 2. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezés e: Tiszalök Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). (2) Az önkormányzat székhelye: 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 67. (3) Illetékességi területe: Tiszalök Város közigazgatási területe. A település fontosabb adatait az 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a város lakossága a közvetlenül megválasztott képviselőkből álló képviselő-testület útján, vagy közvetlenül, a népszavazáson való részvétellel gyakorolja. (5) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület). (6) A képviselő-testület szervei: a polgármester, a bizottságok és a képviselő-testület hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal). (7) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. (8) A képviselő-testület hivatalának elnevezése. Tiszalök Város Polgármesteri Hivatala. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának száma: 46/2009.(IV.29.), kelte: április 29. (9) A képviselő-testület tagjainak száma 13 fő és a polgármester, összesen 14 fő. A képviselők nevét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jelképei, elismerő díjak 3. (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. (2) Az önkormányzat címere: Álló, kerek talpú tárcsapajzs kékkel és vörössel vágott mezejében a választóvonalból kinövő helyzetben 3 természetes jegenyefa, az alsó kék mezőben a választóvonalból indulva 2 fehér (ezüst) hullámos csík, alatta 3 (2,1) jobbra úszó sárga (arany) hal. (A 2. számú melléklet szerint.) (3) Az önkormányzat zászlaja: A zászlóalap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú, fekvő, fehér (ezüst) téglalap, melynek felső és alsó szélénél egy-egy kék csík, az első harmadban a címer, alatta fekete betűkkel TISZALÖK felirat. Az önkormányzat lobogója 2:1 arányú álló, fehér (ezüst) téglalap, melynek két hosszanti szélénél egy-egy csík, az első harmadban a címer, alatta fekete betűkkel TISZALÖK felirat. A lobogó alján sárga (arany) rojt. (A 3. számú melléklet szerint.) (4) Az önkormányzat címere és zászlaja használatának rendjére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg. 4. 3

4 (1) Az önkormányzat pecsétje: Tiszalök Város Önkormányzatának kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható: Tiszalök Város Önkormányzata. (2) Az önkormányzat pecsétjét kell használni: - Tiszalök Díszpolgára és Tiszalök Városért (PRO URBE) kitüntetésekről szóló okleveleken; - az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon. (3) A képviselő-testület pecsétje: Kör alakú bélyegző, mely a Tiszalök Város Képviselő-testülete feliratot, középen a Magyar Köztársaság címerét tartalmazza. (4) A képviselő-testület pecsétjét kell használni: - a képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére és határozataira; - a képviselő-testület által adományozott okleveleken, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. (5) A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható: - Tiszalök Város Polgármester; - Tiszalök Város Jegyző. (6) A képviselő-testület hivatalának sorszámozott kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven a következő felirat olvasható: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tiszalök. (7) A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A város ünnepei: - nemzeti ünnepek: március 15. augusztus 20. október helyi ünnep: március 6. (5 évenként a várossá avatás ünnepe) - városnapok: augusztus első hétvégéje. (8) A város nemzetközi kapcsolatai: Az önkormányzat szélesítse magyarországi és nemzetközi kapcsolatait. Külföldi és hazai önkormányzattal való további együttműködésről szóló megállapodás megkötése a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. (9) Az önkormányzat képviselő-testülete díszpolgári címeket, s egyéb elismeréseket, díjakat adományoz. A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat az önkormányzat külön rendeletben szabályozza. II. Fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS S ZABÁLYAI Az önkormányzati jogok 5. (1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. (2) A helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igaz gathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. 6. 4

5 (1) Az önkormányzat saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat. Ennek megfelelően: a) közvetlenül részt vesz vállalkozásban; b) a helyi önkormányzati politikával illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (pl. helyi adó politikával, telek- és ingatlanértékesítéssel stb.) vállalkozásélénkítő, piacgazdaság barát környezetet teremt; c) vagyoni értékű jogokkal rendelkezik (pl. bérbeadás, részvények stb.). (2) Az önkormányzat gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező alapellátási feladatait, valamint az azokhoz szükséges anyagi eszközöket és tartalékokat. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (3) A gazdasági vállalkozásban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően a Pénzügyi Bizottságnak gazdasági elemzést kell készítenie. (4) Az önkormányzat vagyonhasznosítási, vagyongazdálkodási tevékenységére vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza. 7. (1) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a városfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület a polgármester indítványára csak a közvetlenül érintett lakossági csoport, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi- illetőleg civil szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. (2) Önkormányzati döntést: a) képviselő-testület, illetve annak felhatalmazására - bizottsága; - a polgármester; - helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testület; b) a helyi népszavazás hozhat. 8. (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a városfejlesztésben és a gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei önkormányzattal. Az együttműködés célja a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. (2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a jegyző közreműködésével a polgármester látja el, aki tevékenységéről rendszeresen évenként egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet. (3) Együttműködik továbbá a térség településeivel, gazdasági koncepciók, fejlesztési tervek kidolgozásában, közös megvalósításában. Folyamatosan és ütemezetten segíti a kistérségi fejlesztési társulások összetartó hatását, figyelemmel kíséri a társulás által összefogott teendőket, részt vesz azok megvalósításában a településfejlesztés lehetőségeit erősítve. Ennek keretében a fentieken túl támogatja a formálódó kistérségi igazgatási rendszeren belüli összetartó erőre és hatásra utalva kistérségi társulással, a Megyei Fejlesztési Tanáccsal és a regionális fejlesztési szervezetekkel való szorosabb együttműködést. (4) Külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt. 5

6 III. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI VALAMINT AZOK GYAKORLÁSA Az önkormányzat által ellátott feladat- és hatáskörök (1) Az önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: a) az egészséges ivóvízellátásról; b) az óvodai nevelésről; c) az általános iskolai oktatásról és nevelésről; d) az egészségügyi és szociális alapellátásról; e) a közvilágításról; f) a helyi közutak és köztemető fenntartásáról; g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről (1) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a) ellátása nem érinti más települések érdekeit; b) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe; c) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását; d) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak. (2) Új közszolgáltatási feladat elvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárás során a Pénzügyi Bizottságot véleményezési jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást a képviselőtestület döntésétől függően a polgármester, illetve az alpolgármester, vagy az erre felkért bizottság folytatja le. (3) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a képviselőtestület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat és a (2) bekezdésben említett feltételeket. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök átruházása 11. (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. (2) A képviselő-testület a városfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az önkormányzati rendeletalkotás; b) az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása; c) a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás és felmentés; d) a helyi népszavazás kiírása; e) az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása; f) díszpolgári cím adományozása; 6

7 g) a városi koncepció, a ciklusprogram, a költségvetés megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, a helyi adó megállapítása; h) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás; i) a városrendezési terv jóváhagyása; j) a fejlesztési célokat szolgáló hitelfelvétel értékhatárra tekintet nélkül, továbbá a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását szolgáló, esetenként és egyidejűleg hitel felvétele; k) kötvénykibocsátás; továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása; l) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; m) intézmény alapítása; n) közterület elnevezése, emlékmű állítása; o) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; p) felterjesztési jog gyakorlása; q) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a várost is érinti; r) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; s) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés: az Ötv. 33/A. (2) bekezdésének b,d) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés, a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; t) amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. (3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. (4) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, illetve a hatáskört visszavonhatja. (5) A kisebbségi önkormányzat testületére hatáskör átruházás csak a kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére történhet. (6) Nem ruházható át hatósági, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő feladat és hatáskör. (7) A képviselő-testület hatáskör gyakorlását a 7. számú mellékletében foglaltak szerinti felsorolással a polgármesterre, a 6. számú mellékletében rögzített tartalommal a Pénzügyi Bizottságára valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza át. (8) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. Az átruházott hatáskör címzettje az átruházott hatáskör gyakorlásáról (a meghozott döntésekről) évente egy alkalommal beszámol. (9) A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének képviselőtestület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. (10) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetőiket. Az intézményvezetők megbízása során az intézmény tevékenységi körére vonatkozó törvényi rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el. (Az intézmények felsorolását a 12. számú melléklet tartalmazza.) 7

8 IV. Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE Általános szabályok és a képviselő-testületi ülés összehívása 12. (1) A képviselő-testület alakuló-, rendes- és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) A képviselő-testület rendes üléseit a polgármester az ülés elnöke hívja össze az önkormányzat székhelyére, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettő akadályoztatása esetén vagy a tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja a képviselőtestület ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható. A képviselő-testület megalakulása 13. (1) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. (2) A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. A képviselőtestület tagjai a polgármester előtt teszik le az esküt. Ezt követően a polgármester bejelenti a képviselő-testület megalakulását. (3) A képviselő-testület alakuló ülésén kerül sor az alpolgármester megválasztására, a bizottságok tagjainak megválasztására, továbbá a polgármester, alpolgármester havi illetményének, vagy tiszteletdíjának a megállapítására. Rendes ülés 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján havonként, de évente minimum 6 alkalommal lehetőleg a hónap utolsó csütörtöki napján tartja üléseit. A képviselő-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó termében tartja (nagyterem). (2) A képviselő-testület minden év július-augusztus havában nyári szünetet tart, mely idő alatt csak rendkívüli esetben hívható össze. Rendkívüli ülés 15. (1) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja. (2) A rendkívüli ülést össze kell hívni a képviselők legalább egynegyedének (4 képviselő) vagy a képviselő-testület egy bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára, valamint az Ötv. 35. (3) bekezdése szerinti polgármesteri kezdeményezésre. (3) A képviselő-testület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja. 8

9 (4) Az üdülőhelyi érdekek képviseletében az érdekeltek képviselői, kisebbségi és etnikai csoportokat érintő ügyekben az érintett közösségek képviselői is kezdeményezhetik a képviselőtestület összehívását. (5) A (2) bekezdésben jelölt indítvány csak írásban történhet a napirend megjelölésével és a rendkívüliség indoklásával, az indítványozók saját kezű aláírásával. (6) Az indítványt az ülés összehívására jogosultnál kell előterjeszteni, aki a benyújtástól számított 8 napon belül köteles gondoskodni a rendkívüli ülés összehívásáról. (7) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Ez szóbeli értesítéssel vagy telefonon is történhet, azonban a sürgősség okát közölni kell. (8) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott, illetve képviselői indítványként jelen rendelet vonatkozó szabályai szerint elfogadott napirend. A képviselő-testület összehívásának rendje 16. (1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval, írásos előterjesztések csatolásával kell összehívni. (2) A rendes ülésre szóló meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket annak mellékleteivel együtt a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 munkanappal ki kell kézbesíteni a képviselőknek. (3) Amennyiben a polgármester az Ötv. 12. (1) bekezdésében meghatározott esetben az ülés összehívási kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, az Ötv. 98. (2) bekezdésének f) pontja alapján a közigazgatási hivatal vezetője hívja össze az ülést. (4) Az ülés meghívóját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a kisfástanyai és az újtelepi hirdetőtáblán kell kifüggeszteni azzal, hogy a napirendek anyagát meg lehet tekinteni a Hivatalban, a jegyző hivatalos helyiségében. (5) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a meghívó egyidejű megküldésével: a) a képviselőket; b) a jegyzőt; c) a város országgyűlési képviselőjét; d) a napirendi pontok előadóit; e) a polgármesteri hivatal belső egységeinek vezetőit; f) bizottság beszámoltatása esetén a bizottság nem képviselő tagjait; g) a helyi önkormányzati választáson polgármester-jelöltet vagy képviselő jelölteket állító pártok vezetőit; h) könyvvizsgálót véleményezési körébe tartozó témához; i) a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét; j) akiket a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart. (6) Az (5) bekezdés a), b), e), i) pontjaiban felsoroltaknak az ülés valamennyi napirendjének előterjesztéseit, a d), f), g), h), j) pontokban felsoroltaknak csak azt az előterjesztést kell megküldeni, amely napirend tárgyalásánál indokolt a részvételük. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülések nyilvánossága 17. 9

10 (2) Az ülésen, a meghívottakon kívül bárki állampolgárok, újságírók, televízió stábja részt vehet, és az ülés zavarása nélkül, a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat. (3) A képviselő-testület a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Mivel a képviselő-testület működésében a közérdekű adatok nyilvánosságát, illetőleg a személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait egyaránt biztosítani kell, ezért a zárt ülés tartását a törvény szigorú szabályokhoz köti. Zárt ülés csak kivételesen tartható. A zárt ülés tartásának kötelező és mérlegelhető eseteit határozza meg a törvény. Az adatvédelemről szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban, a törvény azokban a tételesen felsorolt tárgykörökben teszi lehetővé, illetőleg rendeli el kötelezően a zárt ülést, amely ügyekben felmerül a személyes adatok védelme. A zárt tárgyalások során egyedi határozatokat hoznak. A normatív tartalmú döntéstervezetek megvitatását, amelynek eredményeként a testület pl. a képviselők tiszteletdíjának és egyéb rendszeres juttatásainak meghatározásáról szóló rendeletet fogad el, ugyanúgy szabálysértő zárt ülésen megejteni, mint ahogy a rendeletet sem lehet titkosítani vagy csak szűk körben ismertté tenni. Ezt állapította meg az Alkotmánybíróság 17/1997. (II. 28.) AB határozata. Kötelező zárt ülést tartani az a) pontban meghatározott tárgykörökben. Ezen belül 2 csoportot különböztethetünk meg: 1. Az ügyek egyik csoportjánál további külön feltételt a törvény nem állapított meg. Ide négy ügytípus tartozik, nevezetesen az önkormányzati hatósági, az összeférhetetlenségi, a kitüntetési és a képviselői vagyonnyilatkozati ügyek. Ha a napirend tárgya jellegénél fogva e négy ügytípus valamelyikébe tartozik, akkor annak tárgyalása csak zárt ülésen történhet. 2. A másik csoportba tartozó ügyeknél a törvény feltételt állapít meg a zárt ülés tartására. Az érintett nyilatkozatától függ, hogy zárt vagy nyilvános lesz-e az ülés. Ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, a képviselő-testület zárt ülést köteles tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Természetesen nyilvános ülésen történik a napirend tárgyalása, illetve a napirend azon részének tárgyalása, ahol az érintett a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz. E körbe tartozó eljárásokban a testületi ülést megelőzően, illetve a napirend tárgyalása előtt az érintettet nyilatkoztatni kell. Az érintett indokolási kötelezettséggel nem tartozik, nyilatkozata kötelező a képviselő-testületre. A hozzájáruló nyilatkozatát a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell. Előfordul, hogy az érintett nincs jelen, nem lehet a nyilatkozatát beszerezni vagy nem nyilatkozik, ilyenkor a képviselő-testület zárt ülésen köteles tárgyalni a jelzett ügyet, hiszen az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezett bele. Ha a képviselő-testület az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart, ezt a törvény erejénél fogva teszi. A zárt ülés elrendeléséről nem kell szavazni, nem kell határozatot hozni. Az ülést vezető polgármester a napirend bejelentésével egyidejűleg hivatkozik a törvényi kötelezettségre. A törvényalkotó a b) pontban a zárt ülés elrendelésének eseteit állapítja meg. A képviselőtestület csak két ügykörben dönthet zárt ülés elrendeléséről, ezeknél is a törvényben meghatározott feltétel megléte esetén. A testület a vagyonával való gazdálkodás és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor is csak akkor rendelhet el zárt ülést, ha a nyilvános tárgyalás üzleti 10

11 érdeket sértene. A törvény az üzleti érdek fogalmát nem határozza meg. Az üzleti érdek fennállhat önkormányzati részről, valamint a napirenddel érintett más személynél, szervezetnél is. Az önkormányzat vagyonnal, tulajdonnal rendelkezik, így a piaci élet szereplője. Mint minden más piaci szereplőnek, az önkormányzatnak is lehetnek üzleti titkai, érdekei. Ezért az önkormányzat és az érintett érdekében teszi lehetővé a törvény a zárt ülés elrendelését. A zárt ülés elrendeléséről a képviselő-testület határozattal dönt. Garanciát nyújt a törvénynek az a rendelkezése, mely szerint a zárt ülés elrendeléséhez minősített többség szükséges. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelybe a választópolgárok nem tekinthetnek be. (4) A zárt ülés elrendelésére a polgármester, illetve az ülés elnöke, a képviselő és a jegyző tehet javaslatot. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, minősített többségű szavazattal dönt. (5) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, meghívás esetén az érintett és a szakértő, továbbá a jegyzőkönyvvezető vesz részt. (6) Zárt ülést a képviselő-testület teljes ülésére, illetve egy-egy napirend tárgyalására is lehet elrendelni. Utóbbi esetben az ülés elnöke oldja fel az ülés zárt jellegét. Előtte azonban köteles felhívni a zárt ülésen résztvevők figyelmét a titoktartási kötelezettségre, a zárt ülésen elhangzottak tekintetében. (7) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelybe a választópolgárok nem tekinthetnek be. (8) A zárt ülésről szóló rendelkezéseket a bizottságok üléseire is értelemszerűen alkalmazni kell. Közmeghallgatás 18. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart. (2) A közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a képviselőtestülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a (2) bekezdésben említetteket a Városháza hirdetőtábláján és az újtelepi, kisfástanyai hirdetőtáblákon kell tájékoztatni a lakosságot a rendezvény előtt legalább 8 nappal. (4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. (5) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselőtestület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. A jegyzőkönyv összeállításáról és az Észak-alföldi Regionális Közigaz gatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségéhez való megküldéséről a jegyző gondoskodik. (6) Az egy kötelező közmeghallgatás megtartásán túl a képviselő-testület munkatervében határozza meg azokat az ügyeket, amelyek tárgyalása kapcsán kötelező közmeghallgatás irányoz elő. Az ülés vezetése 19. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az ülés elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettő akadályoztatása esetén vagy a tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke. (2) A képviselő-testület ülésének kezdetén a polgármester közli a jelenlévő képviselők számát és megállapítja a határozatképességet. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint fele jelen van. 11

12 (3) A döntéshozatalból kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. (4) A polgármester a határozatképességet az egész ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendelhet el. A tárgyalási szünet után az ülés tovább folytatható. (5) Ha a képviselő-testület határozatképes, a polgármester a) az ülést megnyitja; b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SZMSZ szabályainak megfelelően került sor; c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt; d) előterjeszti a napirendi javaslatot, szükség szerint bejelenti a zárt ülés tartását; e) tájékoztatást ad a sürgősségi előterjesztésről; f) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat; g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását; h) hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében; i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától; j) szavazásra teszi az indítványokat, majd a határozati javaslatokat; k) megállapítja a szavazás eredményét, számszerűen kihirdeti a döntést; l) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti; m) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít; n) negyedévenként tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról; o) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontos eseményekről, tárgyalásáról; p) ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az időszerű kérdésekről; q) bejelenti a következő ülés várható időpontját, tervezett napirendjét; r) a felmerülő ügyrendi kérdéseket szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét; s) berekeszti az ülést. A rendes ülés napirendje 20. (1) A rendes ülés napirendjére a polgármester ülés elnöke tesz javaslatot az előzetesen írásban kiküldött meghívóban részletezettek szerint. Abban az esetben, ha azt módosítja, indoklási kötelezettsége van. (2) A meghívóban nem közölt, de az ülésen képviselői indítványként előterjesztett napirendek tárgyalásának elfogadásához minősített többségű szavazat szükséges. Elutasítás esetén az indítványozó csak abban az esetben élhet ugyanabban a témában képviselői indítvánnyal, ha azt előzetesen a polgármester által megjelölt bizottság megtárgyalta és javaslatát megtette a képviselő-testület felé a döntésre vonatkozóan. (3) Az ülés napirendjének tárgysorozatát a képviselő-testület határozza meg, egyszerű szótöbbséggel. (4) A tárgysorozat elfogadása előtt az előterjesztőnek megfelelő indok esetén joga van a napirendről levetetni az előterjesztést, illetve a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke bizottsági tárgyalásra visszakérheti azt. 12

13 (5) Amennyiben a vita során kiderült, hogy a napirenddel kapcsolatban jelentős kérdés tisztázása válik szükségessé, a megalapozott döntés érdekében az előterjesztést a polgármester visszautalhatja az illetékes bizottsághoz, illetve azt a napirend tárgyalása során a bizottság elnöke is visszakérheti. (6) A (4)-(5) bekezdésben írt esetben a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. A napirendről így levett témákat a képviselő-testület soron következő rendes ülésére kell előterjeszteni. Gazdálkodással és működés törvényességével kapcsolatos napirend 21. (1) A képviselő-testület minden évben, rendeletben állapítja meg az államháztartási illetve a költségvetési törvényben megszabott határidő szerint a tárgyévi költségvetését és az előző évi költségvetésről szóló beszámolót. (2) A jegyző évenként egy alkalommal munkaterv szerint köteles beszámolni a Polgármesteri Hivatal munkájának törvényességéről. A beszámolót előzetesen meg kell tárgyalnia az Ügyrendi Bizottságnak. A képviselő-testület munkaterve 22. (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi a munkáját. (2) A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, s a polgármester a tárgyévet megelőző év december hó végéig terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. (3) A munkatervre javaslatot tehetnek: a) a települési képviselők; b) a képviselő-testület bizottságai; c) a jegyző, aljegyző; d) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői; e) a városi közszolgáltatásokat végző vállalatok és intézmények vezetői a bizottságok útján; f) az önkormányzati intézmények vezetői. (4) A munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a képviselőtestületnek a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról. (5) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülésnapok várható időpontját; b) a napirendek címét (témáját); c) az előkészítésért felelős nevét; d) azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az előterjesztést előzetesen megvitatják; e) a közmeghallgatás időpontját; f) a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését. (6) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a) az önkormányzati képviselőknek; b) a bizottságok nem képviselő tagjainak; c) a munkatervben felvett napirendi pont előterjesztőjének. (7) A munkaterv végrehajtásáért a polgármester és a képviselő-testület a felelős. 13

14 Az előterjesztés 23. (1) Előterjesztésnek minősül: a) minden a munkatervbe felvett és új tervezett napirenden kívüli anyag; b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelettervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. (2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről stb.; b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat; c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. (3) Előterjesztés benyújtására jogosultak: a) polgármester; b) alpolgármester; c) témakör szerint illetékes bizottságok elnökei; d) képviselő-testület tagja; e) jegyző; f) kisebbségi önkormányzat elnöke; g) a képviselő-testület által felkért szerv, szervezet vezetője. 24. (1) A testületi ülésre az előterjesztés a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 20. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. (2) Szóbeli előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. 25. (1) Az SZMSZ 23. -ában foglalt előterjesztések csak az érintett bizottságok véleményének, valamint a jegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhetők napirendre. (2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztésnek tartalmi és formai szempontból alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vita és határozathozatal eredményességét biztosítsa. (3) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei: a) az előterjesztés első része tartalmazza - a címet vagy tárgyat, - az előzmények ismertetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselőtestületi döntéseket; - tárgykört érintő jogszabályokat; - az előkészítésben részt vevők véleményét; - mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják. b) Az előterjesztés második része tartalmazza: - az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot; - a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét. (4) Írásos előterjesztést kell készíteni. a) az át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyekről; b) az önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügyekről; 14

15 c) a Ptk-ból eredő jogügyletekkel kapcsolatos ügyek esetében; d) a bizottsági javaslatokról, véleményekről. Beszámoló 26. (1) A beszámoló - önkormányzati hatáskör gyakorlásáról; - képviselő-testület valamely határozatának végrehajtásáról; - kérdések kivizsgálásáról; - képviselő-testület és szervei működéséről; - az önkormányzati feladatot ellátó szervezet tevékenységéről készíthető. (2) A beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz. Tájékoztató 27. (1) A tájékoztató olyan írásos információk képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. Képviselői indítványok 28. (1) A képviselő önálló és nem önálló indítványokat tehet. (2) Az indítványoknak tárgyalásra és döntéshozatalra alkalmasnak kell lennie. A nem szabályszerűen benyújtott indítványt a polgármester, illetve az ülés elnöke köteles visszautasítani. (3) Az indítványokra vonatkozó szabályokat jelen rendelet ai tartalmazzák. Képviselői önálló indítványok 29. (1) Képviselői önálló indítványnak minősül a kérdésfeltétel és az interpelláció. (2) A képviselők kérdéseiket, interpellációikat szóban vagy írásban a napirendek megtárgyalását követően tehetik meg. Kérdésfeltétel 30. (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen szóban, vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi választ kell adni. (2) A válasz elfogadásáról a képviselő-testület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező nem fogadta el a választ. (3) A válaszadás maximális időtartama öt perc. 15

16 Interpelláció 31. (1) A képviselők a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez valamint a jegyzőhöz önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában interpellációt terjeszthetnek elő. (2) Az interpellációt írásban kell előterjeszteni. (3) Az interpellációnak tartalmaznia kell - az előterjesztő nevét; - az indítvány elnevezését és szövegét; - azt a személyt, akihez az interpelláció irányul; - az előterjesztő saját kezű aláírását. (4) A polgármester biztosítja az interpelláció nyilvántartásba vételét és az interpelláció címzettjéhez történő eljuttatását. (5) Amennyiben a képviselő az ülés napját megelőző 5 nappal a polgármesternél az interpellációt beterjeszti, úgy arra az ülésen választ kell adni. Indokolt esetben a válaszadás elhalasztását a testület engedélyezi. (6) Ha a képviselő az interpellációt a testület ülésén terjeszti elő, részére a választ 15 napon belül írásban kell megadni, kivéve, ha arra az interpelláció címzettje a testületi ülésen szóban kíván válaszolni. (7) Az (5) bekezdés szerinti interpellációt a polgármester köteles a következő ülés meghívója mellékleteként kiküldeni és javaslatot tenni annak napirendre tűzésére, vagy a napirendre tűzés megtagadására és annak indokolásáról. (8) Az ülésen az előterjesztő esetleges felszólalása után a testület vita nélkül minősített többségű határozattal dönt a napirendre történő felvételről, illetve megtagadásáról. (9) Ha a képviselő az interpellációt a testületi ülésen szóban nem kívánja előadni, az interpellációt és a választ az interpelláció címzettje ismerteti. Nem kerül sor az interpelláció és a válasz ismertetésére, ha az a képviselők számára írásban kiosztásra került és a nyilvános ismertetésre egyik fél sem tart igényt. Ha az interpelláló nincs jelen a testületi ülésen, a tárgyalást el kell napolni. (10)Válaszadás ismeretében az interpelláló képviselőnek maximum 2 percben viszontválaszra van joga, amire az interpelláció címzettje maximum 2 percben nyilatkozhat. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először a képviselő nyilatkozik. Ha az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. (11)Amennyiben a testület a választ elutasítja, az ülés elnöke elrendeli az interpelláció tárgyának bizottság általi részletes kivizsgálását, melyben az interpelláló képviselő is részt vehet. Ennek eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni. Képviselői nem önálló indítványok 32. (1) Képviselői nem önálló indítványnak minősül a sürgősségi indítvány és a módosító javaslat. (2) Sürgősségi javaslat irányulhat a meghívóban közölt vagy nem közölt napirend sürgősséggel történő tárgyalására. (3) A módosító javaslat a rendelet- és határozattervezetre irányulhat. 16

17 Sürgősségi indítvány 33. (1) A képviselő-testület a sürgősségi indítvány elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönt. (2) A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a) Sürgősségi indítvány a sürgősség tényének rövid indoklásával legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző nap órájáig írásban nyújtható be a polgármesternél. b) Sürgősségi indítványt nyújthatnak be: - a polgármester; - az alpolgármester; - a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei; - a képviselő-testület tagjai; - a jegyző. c) Sürgősségi indítvány csak írásban nyújtható be, az előterjesztésre vonatkozó formai követelmények megtartásával. d) Sürgősségi indítványként nem terjeszthető elő önkormányzati rendelet tervezete. e) Ha a polgármester vagy valamely sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani. A polgármester ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid indokolására. f) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hányadik napirendként tárgyalják azt. Módosító javaslat 34. (1) A rendelettervezethez írásban, a határozattervezethez írásban és indokolt esetben a napirend vitája során szóban a 33. (2) bekezdésének b) pontjában felsoroltak tehetnek módosító javaslatot. A módosító javaslatot indokolni kell. (2) A testületi ülés elnöke a döntéshozatal előtt először a módosító indítványokat köteles szavazásra bocsátani. V. Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE Határozatképesség 35. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele 8 fő jelen van. A határozatképességet az ülés elnöke a jegyző segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri. (2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testület ülését 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni. (3) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja. 17

18 A felszólalás típusai 36. (1) A felszólalás típusai: a) napirend előtti; b) ügyrendi; c) napirendhez kapcsolódó; d) határozathozatal előtti; e) személyes megszólításra maximum 2 perces válasz. Napirend előtti felszólalás 37. (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő engedélyt kérhet. (2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. (3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsolódóan legfeljebb egy képviselő ellene, és egy képviselő mellette kaphat két-két percre szót. (4) Vitának és határozathozatalnak helye nincs. Ügyrendi felszólalás 38. (1) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő 2 percre szót kérhet, és javaslatot tehet. (2) Az ügyrendi kérdés tárgya jelen rendelet megsértése, be nem tartása. (3) Az ügyrendi kérdések köre a (2) bekezdésen kívül: a) vita lezárása; b) tárgyalási szünet elrendelésének kérése; c) napirend elnapolása; d) névszerinti szavazás kérése; e) eltávozás bejelentése. (4) Az elnök köteles a szót megvonni nem ügyrendi felszólalás esetén, amit az érintett képviselő köteles vita nélkül tudomásul venni. (5) Ügyrendi kérdésben vitának helye nincs. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 39. (1) Az ülés során egy felszólaló egy napirendi ponthoz összesen 8 perc időkeretben szólhat hozzá, függetlenül attól, hogy hányszor kér szót. (2) Amennyiben a felszólaló a tárgytól eltér, az ülés elnöke felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. (3) Az elnök a (2) bekezdés szerinti első felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. (4) Megszólíttatás címén, a képviselő soron kívül felszólalhat, ha arra az ülés elnökétől engedélyt kap. Ez a soron kívüli felszólalás 2 percnél hosszabb nem lehet. 18

19 (5) Tanácskozási joggal meghívottak a jelentkezés sorrendjében a képviselők felszólalásait követően az elnök engedélyével felszólalhatnak maximum 3 percben. Határozathozatal előtti felszólalás 40. (1) Az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke határozathozatal előtt 2 percben felszólalhat. (2) Határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. Napirendek vitája 41. (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során: a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 5 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. Az idő túllépése miatt az elnök megvonhatja a szót az előterjesztőtől. b) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni. (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor, de a polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. Amennyiben bizottsági vélemény van, a bizottság elnöke és tagjai elsőbbséget élveznek. 42. (1) Az önkormányzat bizottságai, valamint képviselő-testület tagjai a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthatnak be képviselő-testülethez. (2) Az előterjesztő figyelemmel a vitában elhangzottakra az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító javaslat megváltoztatása esetén a polgármester azt újabb javaslatként véleményezésre az illetékes bizottságnak átadja. Napirend tárgyalásának elnapolása 43. (1) A polgármester, vagy bármelyik képviselő, továbbá az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. (2) Ha az elnapolással az előterjesztő egyet ért, erről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz és eldönti a napirend tárgyalásának új időpontját. Tárgyalási szünet elrendelése 44. (1) Valamely napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal az elnök bármelyik képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el, melyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A szünet időtartama legfeljebb félóra lehet. 19

20 A vita lezárása 45. (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. (2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. (3) A napirend vitáját a polgármester foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait. (4) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után a jegyző törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt. 46. (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület az elhangzás sorrendjében majd a döntésről végleges határozatot hoz. (2) Amennyiben a javaslat megkapja a jelenlévő képviselők elfogadáshoz szükséges támogatását (igen szavazat), akkor a testület elfogadta a javaslatot és a javaslatból döntés lett. Ha viszont a javaslat nem kapta meg a jelenlévő képviselők elfogadáshoz szükséges igen szavazatát, akkor a testület nem fogadta el a javaslatot és az nem emelkedett határozattá. (3) Az alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás során megkapta a szükséges támogatást, úgy a többi javaslatot nem kell szavazásra bocsátani. (4) A testület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt: - a feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról; - az informális jelentés tudomásul vételéről; - az interpellációra adott válasz elfogadásáról. A döntéshozatal szabályai 47. (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét. (2) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. (3) Határozatképesség szempontjából, a döntésből kizárt képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni. Minősített többséghez kötött döntések 48. (1) Minősített többségű szavazat azaz 8 fő képviselő-testületi tag igen szavazata szükséges az alább felsorolt ügyek eldöntéséhez az Ötv. alapján: a) önkormányzati rendeletalkotáshoz; b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörbe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz; c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz; d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; e) intézmény alapításához; f) a képviselők kizárásához; 20

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kondoros Város2 Szlovák Önkormányzat testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIV törvény (a továbbiakban: Nj. Tv.)

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE MISKOLC, 2015. 1.1.12. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE A SZENÁTUS 44/2015.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben