Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori önkormányzata a gondjaira bízott településnek sokirányú felelősséggel tartozik. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének a jogát. A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Tata város önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Városunk fejlesztési irányvonalát akként kell kijelölni, hogy szoros egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. A képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le, hogy a képviselő-testület működése kizárólag demokratikus alapon történhet, csakis Tata város érdekeit szolgálva, és megteremtve annak lehetőségét, hogy a város lakói egyenrangú európai polgároknak tudhassák magukat. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - abból a célból, hogy a helyi közügyekbe való demokratikus részvételre megfelelő kereteket biztosítson - a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.). (6) bekezdésében és a 8. () bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban: SzMSz) - a következő rendeletet alkotja: Rendelet megalkotásának napja: 999. június 0.

2 I. fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei. A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat-, hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.. () Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tata Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) () A hivatal megnevezése: Tata Város Polgármesteri Hivatala () Az önkormányzat, hivatal székhelye: 890 Tata, Kossuth tér.. Tata Város Önkormányzata a nemzetközi együttműködés területén az alábbi önkormányzatokkal tart fenn hivatalos testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatokat: Alkmaar város (Hollandia) 985-ben Gerlingen város (Németország) 987-ben Dammarie-lčs-Lys város (Franciaország) 99-ban Arenzano város (Olaszország) 99-ben Szőgyén község (Szlovákia) 997-ben Montebelluna (Olaszország) 000-ben. Szováta (Románia) 00-ben Pinczów (Lengyelország) 00-ben. Beiktatta: /000./XII../sz. ÖR.. -a. Hatályos: 000. december -jétől. Beiktatta: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 00. november 7-től. Beiktatta: 9/00. (XI..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 00. november -től.

3 . () Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló (lobogó), a pecsét és a díszlánc. () Tata város címere háromszög alakú, fekete kontúrú pajzs. Felső széle egyenes, jobb és bal széle ívelt. Középen, függőleges irányban hasított, ezzel két részre osztott. A címer eleje további két részre vágott: a pajzs fejre és a pajzs talpra. A kobaltkék alapszínű pajzsfej felső részében egy, alatta szimmetrikusan elhelyezkedő két aranyszínű Anjou liliom van. A pajzstalp vágásos, az Árpád-házat szimbolizáló nyolc sávot foglalja magába, ezüst és sötét cinóber színek váltakozásával. A pajzsfej és a hozzá csatlakozó pajzstalp motívumai pólyát képeznek. A címer hátulján lévő ezüstös, villás végű kettős-kereszt, három vízszintes tagozódású, egymásra épülő arany idomból emelkedik ki. A címer hátuljának alapszíne sötét cinóber. Az Anjou címerkép liliomai kitüntetésként kerültek a város címerébe a királyi pártfogás jeléül, míg a kettős-kereszt a királyi méltóságot jelképezi. () Tata város zászlója téglalap alakú, függőleges irányban világos cinóber (balra) és világos kobaltkék (jobbra) színre osztott. A zászló felső harmadában az arany kontúrú városcímer úgy helyezkedik el, hogy felezővonala a zászló felezővonalával, a címer elejének vágása pedig a zászló felső harmadának vonalával esik egybe. A zászló végét aranyos rojtozás díszíti. A zászlórúd hegye arany színű, a rúd maga pedig nyújtott spirál alakban vörös és kék színre festett. () A város lobogója téglalap alakú, vízszintes irányban világos cinóber (felül) és kobaltkék (alul) színre osztott. Az arany kontúrú városcímer függőleges állásban és úgy helyezkedik el a lobogón, hogy hasító vonala a lobogó első harmadának vonalával, elejének vágása pedig a lobogó vízszintes középvonalával esik egybe. (5) Tata város pecsétje kör alakú, benne középen a város címerének vonalas ábrázolása található, amelyet a "Tata Város pecsétje" szöveg a bélyegző körvonalát követve vesz körül, az első és az utolsó szó között az "990" évszám látható. (6) A polgármesteri díszlánc ezüstből készült. A kör alakú áttört láncszemekben a város címerében szereplő Anjou-liliomok jelennek meg. A láncszemet kisebb méretű, három-három darabból álló páros karikasor köti össze. A díszlánc kör alakú medalionnal zárul, melyet a növényi ornamentikával díszített háttérből kidomborodó városi címer díszít. (7) A díszláncot a polgármester jogosult viselni az önkormányzat képviseletében, hivatalos rendezvényeken.

4 (8) A városi címer és zászló hiteles formáját, a pecsét hiteles lenyomatát, továbbá a jelképek használatának rendjét az. sz. melléklet tartalmazza. A jelképek használatát a polgármester engedélyezi. II. fejezet Tata Város Önkormányzatának feladat és hatásköre 5. () Az önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. () bekezdése és egyéb központi jogszabályok alapján látja el. () A képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik: a) általa alapított intézmények, intézményfenntartó társulás útján vagy közalapítványi formában: aa) ab) alapfokú művészetoktatásról, ac) szakközépiskolai és szakiskolai oktatásról, ad) pedagógiai szakszolgálati feladatokról, ae) egyes közművelődési és sportfeladatokról, af) helyi televízió működtetéséről, ag) szociális szakellátásról. ah) önálló működő költségvetési szerv útján közterület-felügyelet működtetéséről a közterület rendjének és tisztaságának védelme érdekében. b) általa alapított gazdasági társaság keretében: ba) egyes városüzemeltetési, városfejlesztési feladatokról, bb) egyes közművelődési feladatokról, bc) fürdő- és strandszolgáltatásról, bd) múzeumi kiállítóhelyről. () Az Ötv 0.. () bekezdésén túlmenően a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) b) intézmény és (önkormányzati) vállalkozás céljára gazdasági társaság, közhasznú társaság vagy szövetkezet alapítása, megszűntetése, gazdasági Utolsó mondatát beiktatta: 7/005. (VII..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 005. július -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. január -jétől. Hatályon kívül helyezte: 0/0.(V..) sz. ÖR.. -a. hatálytalan: 0. június -jétől. Hatályon kívül helyezte: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatálytalan: 00. november 7-től.

5 társaságba való belépés, kilépés, átalakítás, összevonás, valamint a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság illetve közhasznú társaság pénzügyi beszámolójának, üzleti tervének elfogadása. c) felterjesztési jog gyakorlása, () A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának döntését II. fokon megsemmisítheti, megváltoztathatja, illetõleg a hatáskör gyakorlóját beszámoltatja. (5) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörét az 5/A.sz. melléklet tartalmazza III. fejezet A képviselő-testület működése 6. () A képviselő-testület önkormányzati feladatait szervei (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal) tevékeny közreműködésével látja el. () Az egyes feladatok ellátása sorrendjének meghatározásánál a gazdasági program, szükséges anyagi eszközök nagysága tekintetében pedig az éves költségvetés előirányzatai a meghatározóak. () A képviselő-testület hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeknél elektronikus ügyintézést nem alkalmaz. 7. () A képviselő-testület tagjainak száma fõ.5 () A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 7 fő jelen van. A határozatképtelen ülést nyolc napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.6 () Ha a fentiekben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Módosította: 7/005. (VII..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 005. november -jétől. Beiktatta: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól. Beiktatta: 7/005. (VII..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 005. november -jétől. 5 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. 6 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől.

6 A képviselő-testület gazdasági programja, munkaterve 8. A képviselő-testület megbízatásának időtartamára gazdasági programot készít, melyet a polgármester terjeszt elő a képviselők és a bizottságok, valamint a képviselőcsoportok javaslatainak figyelembevételével, a testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül. 9. () A képviselő-testület féléves munkaterv alapján végzi munkáját. () A munkatervhez javaslatot kell kérni: képviselőktől önkormányzati intézmények vezetőitől önkormányzati gazdasági társaságok vezetőitől a Tatai Civil Társulás képviselőjétől jegyzőtől () A munkatervet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, legkésőbb a tárgyévet megelőző félév május., valamint november 0. napjáig. () A munkaterv tartalmazza: a) a tervezett napirendek címét, b) az előterjesztő és előadók nevét, c) a napirendi pontot véleményező bizottságok megnevezését. A képviselő-testület ülésének összehívása 0. ()5 A képviselő-testület rendes üléseit minden hónap utolsó szerdáján 9.00 órai kezdettel tartja. A képviselő-testület július és augusztus hónapban rendes ülést nem tart. () 6 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Beiktatta: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. 5 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. 6 Hatályon kívül helyezte: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatálytalan: 00. november 7-től.

7 () () A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket a képviselők részére legalább az ülés időpontját megelőző öt nappal korábban elektronikus formában kell postázni. Ettől eltérni csak kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet. (5)5 A képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a meghívók kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a városi honlapon és a hivatal bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán való kifüggesztéssel történik. (6)6 A képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze. Akadályoztatása esetén az alpolgármesterek, illetve a. -ban megjelölt személy jogosult a testület ülésének összehívására. (7) 7 A képviselő-testületet rendkívüli ülésre össze kell hívni ha olyan halaszthatatlan az ügy, amelyben a késedelem az önkormányzatra nézve jelentõs kárral, hátránnyal járna. Ezekben az esetekben az ülés időpontját a polgármester az indítvány kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül a meghívók kiküldésével egyidejűleg tűzi ki. (8)8 Halasztást nem tűrő indokolt esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó és írásbeli előterjesztés nélkül, telefonon is összehívható. A képviselő-testület ülésére meghívandók köre. ()9 A képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:. a törvény által meghatározott személyeket (jegyző, önkormányzat könyvvizsgálója, nemzetiségi önkormányzat elnöke, kistérségi tisztifőorvos, azokban a témákban, amelyeket a jogszabály előír). a választókerületben megválasztott és a településen élő országgyűlési képviselőket,. a napirendi pontok előterjesztőit, előadóit,. Tata város Magyarországon élő díszpolgárait. Hatályon kívül helyezte: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatálytalan: 00. november 7-től. Sorszámozását módosította: /000./XII../sz. ÖR.. () bekezdése. Első mondatot módosította: 6/008. (II.9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 008. március -jétől. 5 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. 6 Sorszámozását módosította: /000./XII../sz. ÖR.. () bekezdése. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 007. április -jétől. 7 Sorszámozását módosította: /000./XII../sz. ÖR.. () bekezdése. 8 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. 9 Módosította: 0/0. (V..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől.

8 () A képviselő-testület üléseire meg kell hívni: a helyben működõ pártok helyi vezetőit, a városi bíróság elnökét, a városi ügyészség vezetőjét, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, a bizottságok nem képviselő-testületi tagjait, a helyben működő egyházak képviselőit, a kormányhivatal vezetőjét, a gazdasági kamarák képviselőit, Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Szövetsége képviselőjét a közműsorszolgáltatók, illetve a sajtó tatai és megyei képviselőit, a városi rendőrkapitányság vezetőjét, akiket a polgármester a napirendre tekintettel indokoltnak tart. Megyei ()5 Az () bekezdésben felsoroltak részére, valamint a tatai és megyei médiák képviselőinek lehetőség szerint - elektronikus formában kell továbbítani a meghívót, valamint az írásos előterjesztéseket. ()6 A. () bekezdésében felsoroltak részére lehetőség szerint a meghívót elektronikus úton kell továbbítani. A képviselő-testület ülése. () A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bárki szabadon részt vehet és a képviselő-testület döntése alapján felszólalhat. () A képviselő-testület zárt ülése az Ötv... () bekezdésében szabályozott. () 7 A zárt ülésen tárgyalandó, valamint a zárt ülésre javasolt előterjesztések tartalma titoktartási kötelezettség alá esik, kivéve, ha a képviselő-testület azt nem zárt ülés keretében tárgyalja. Módosította: 0/0. (V..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől. Beiktatta: 9/999./IX.0./sz.ÖR.. -a. Hatályos: 999. október - től. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Beiktatta: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. 5 Módosította: 6/008. (II.9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 008. március -jétől. 6 Beiktatta: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. 7 Kiegészítette: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 5. -a. Hatályos: 0. január -jétől.

9 . A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület összehívásáról, vezetéséről a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke gondoskodik.. () A képviselő-testület napirendjére a munkaterv szerinti és a képviselő-testület határozatában megjelölt előterjesztéseket fel kell venni. További napirendi pontra az előterjesztések törvényességi ellenőrzését követően a képviselő, a bizottságok, illetve a jegyző tehet javaslatot. Az ülések napirendjének elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz. () Az ülés megkezdésekor a napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. () Az ülés napirendjének megállapítása előtt a napirendhez nem tartozó kérdésekben bármely képviselő legfeljebb percben felszólalhat. A képviselő-testület a napirend előtti felszólalásokról vitát nem nyit, de az érintett viszontválaszára lehetőséget biztosít szintén percben. () A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell meghatározni: a) rendelet-tervezetek, b) határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések, c) 5határozati javaslatot nem tartalmazó tájékoztató, d) 6Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről, e) interpellációk, kérdések f) zárt ülésen tárgyalandó témák. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 6. -a. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 7/00./XI.7./sz. ÖR. 6. -a. Hatályos: 00. november 7-től. 5 Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. 6 Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől.

10 5. Napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja: a) a polgármester, alpolgármesterek, b) a jegyző, c) a témakör szerint illetékes bizottság, d) a képviselő-csoport vezetője, e) képviselő-csoporthoz nem tartozó települési képviselő. 6. () Sürgősségi indítvány tárgyalására irányuló kezdeményezést, rövid indokolással melyhez írásos előterjesztés esetén mellékelni kell az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot legkésőbb az ülést megelőző munkanap órájáig kell a polgármesternél benyújtani. () A sürgősségi indítvány napirendre történő felvételéről érdemi vita lefolytatása nélkül - a képviselő-testület minősített többséggel dönt. () A sürgősségi indítványról a képviselő-testület előzetes bizottsági véleményezés nélkül is döntést hozhat. 7. () Előterjesztésnek minősül: a képviselő-testület ülésére beterjesztendő valamennyi döntést igénylő anyag, továbbá a határozati javaslatot nem tartalmazó tájékoztatók. () Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Amennyiben az előterjesztést előzetesen a téma szerint illetékes bizottságnak véleményezni kell, úgy a bizottsági véleményt a bizottság elnöke a testület ülésén a napirend tárgyalása során ismerteti.5 A határozati javaslatot azonban csak írásban lehet benyújtani. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Kiegészítette: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 6. -a. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Kiegészítette: 0/0 (V..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől. 5. mondatot módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 8. -a. Hatályos: 007. április -jétől.

11 () Írásos előterjesztést kell készíteni a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyekben, valamint a gazdálkodást érintő, az önkormányzati vállalkozással és a Ptk-ból eredő jogügyletekkel kapcsolatos ügyekben. () Az előterjesztésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a 7. sz. melléklet tartalmazza, amelyek betartásáért az előterjesztő felelős. (5) A képviselő-testület a bonyolultabb szakmai előkészítést, összetettebb szabályozást vagy a lakosság szélesebb körét érintő ügyben kétfordulós tárgyalást határozhat meg. Első fordulóban meghatározza az elveket, szempontokat, míg a második fordulóban határozattal dönt. A képviselő-testület eltérő döntésének hiányában a második fordulós tárgyalás időpontja az első tárgyalást követő második testületi ülés. 8. Az ülésvezető feladatai és jogosítványai: a) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja (berekeszti) az ülést; b) előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról; c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat; d) hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében; e) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben ismételten nem szólalhat fel; f) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti; g) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja vagy - ismételt figyelmeztetés után - kiutasíthatja azt a meghívott személyt, érdeklődő polgárt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít. Megállapította: 9/999/IX.0/ sz. ÖR... Hatályos: 999. október -jétől. Kiegészítette: 0/0.(V..) sz. ÖR. 5. -a. Hatályos: 0. június -jétől.

12 A vita és a döntéshozatal módja 9. () A napirendi pont tárgyalását maximum - perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és az előadó jogosult. () A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, tartalmában annak a döntéshozatal megalapozottságát kell elősegítenie. () A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz és az előadóhoz a képviselők és tanácskozási joggal meghívottak személyenként egy alkalommal kérdéseket intézhetnek, melyre azok kötelesek választ adni. 0. () Az adott napirendhez a felszólalásokra az ügyrendi javaslat kivételével a jelentkezés sorrendjében, a kérdésekre adott válaszokat követően kerülhet sor, első alkalommal legfeljebb perc, továbbiakban még alkalommal legfeljebb - perc időtartamban. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót. A témától függően a képviselő-testület esetenként felmentést adhat az előzőekben meghatározott időtartamtól való eltérésre. A felmentés megadásához a képviselőtestületnek egyszerű többségű szavazata szükséges. () A napirend előterjesztője és előadója a vita során többször is hozzászólhat. () () A. () bekezdésében megjelölt tanácskozási joggal rendelkezők a jegyző és a napirendi pont előadójának kivételével a napirend során legfeljebb egy alkalommal szólalhatnak fel, maximum öt perc időtartamban. (5) Ügyrendi hozzászólás esetén a jelentkezőnek soron kívül szót kell adni, legfeljebb kétperces időtartamban. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. A napirenddel kapcsolatos vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslat előtt szólásra jelentkezett képviselők a javaslat elfogadása esetén is megtehetik hozzászólásukat. 5 (6) Ügyrendi hozzászólásnak minősül a képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 9. -a. Hatályos: 007. április -jétől.. és. mondatot módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 0. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Hatályon kívül helyezte: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 8. () bekezdése. Hatálytalan: 007. április -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR. 0. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. 5 Kiegészítette: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől.

13 (7) A lezárt napirendi ponthoz a határozathozatal határozathozatal után ügyrendi javaslatot tenni nem lehet. közben, valamint. () A napirendi pont során elhangzott észrevételekre az előterjesztő vagy az előadó reagál, a vitát az ülésvezető foglalja össze. Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatot a vita lezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. () Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében - majd az eredeti határozati javaslatról. () Amennyiben a módosító javaslatot az előterjesztő a képviselő-testület ülésén szóban vagy egyébként írásban elfogadja, a módosító javaslatról külön nem, hanem az eredeti javaslattal egységes szerkezetbe foglaltan kell szavazni.. () A határozat meghozatalához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. () A megválasztott képviselők több mint felének ( ) igen szavazata szükséges (minősített többség) az Ötv. 5. -án túlmenően: a) 5sürgősségi indítvány napirendre történő felvételéről; b) testületi hatáskör átruházásához; c) fegyelmi ügyekben; d) 6közterület átnevezése.. ()7 A képviselő-testület döntéseit szavazatszámláló berendezés igénybevételével, annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel hozza. Kiegészítette: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 8. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Kiegészítette: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 8. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. A szövegrészt hatályon kívül helyezte: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 6. () bekezdése. Hatálytalan: 0. január -jétől. 5 Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 007. április -jétől. 6 Beiktatta: 8/00. (IV..) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 00. április 5-től. 7 Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 9. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől.

14 () Nyílt szavazás esetén a jelenlevő képviselők egyharmadának a szavazás megkezdése előtt benyújtott javaslatára név szerinti szavazást kell tartani. A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a jelenléti ív alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) az íven rögzíti. A szavazás végén a képviselő a leadott szavazatát aláírásával hitelesíti. () Titkos szavazás elkülönített helyiségben urna és szavazólapok igénybevételével történik. A képviselők egyharmadának indítványára a képviselőtestület dönt arról, hogy a titkos szavazás szavazatszámláló berendezés igénybevételével történjen. Az interpelláció és a kérdés szabályai. () A képviselők a () bekezdésben foglaltak szerint a polgármesterhez, (alpolgármesterhez) valamint a jegyzőhöz és a bizottság elnökéhez önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában írásban interpellációt terjeszthetnek elő. () Interpellációnak az a - tartalmában összetettebb jellegű - felvilágosítás kérése, illetve probléma felvetése tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, az önkormányzati hatáskörben hozott döntés végrehajtásával, illetőleg az önkormányzat irányítása alatt álló szervezet, intézmény tevékenységi körével. () A képviselő az interpellációt - legalább három munkanappal az ülés napját megelőzően - a polgármesterhez írásban nyújthatja be. Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció címzettjét és tárgyát, valamint annak feltüntetését, hogy az interpellációt szóban is elő kívánja-e adni. () Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett megilleti a szóbeli kiegészítés joga is. (5) A képviselőt a kérdezés joga is megilleti az () bekezdésben meghatározott tárgykörben és személyekhez - a napirendek tárgyalásának befejezése után, az interpellációkat követően. (6) A kérdezés minden olyan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyre szervezeti egységre, a működésre, feladatok előkészítésre és végrehajtására stb. vonatkozó tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe és nem kapcsolódik közvetlenül az adott ülésnap napirendjének témaköreihez. Kiegészítette: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 9. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől.

15 (7) Az interpellációra, kérdésre szóban az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni. Az interpellációra adott írásbeli válaszról az interpelláció elhangzását követő ülésen dönt érdemben a képviselő-testület. (8) Az ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, akkor erről a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a választ a testület is elutasítja, el kell rendelni az interpelláció tárgyának részletes bizottsági kivizsgálását, amelyre az interpelláló képviselőt is meg kell hívni. A vizsgálat eredményérõl, a megtett intézkedésekrõl a képviselőtestületet is tájékoztatni kell. A képviselő-testület döntései () A képviselő-testület határozatában, amennyiben az feladat meghatározást is tartalmaz, meg kell jelölni a feladat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is. () A képviselő-testület a határozatát a város honlapján közzé teszi. A képviselőtestület az egyedi ügyben hozott határozatát postai úton is megküldi a határozat témája szerint érintett személynek. A rendeletalkotás 7. () A rendelet alkotását bármelyik képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél. () Amennyiben a rendelet tervezet tárgyalását az () bekezdés szerint kezdeményezték, úgy a polgármester azt a jegyzővel és az illetékes bizottsággal Hatályon kívül helyezte: 9/00. (XII. 0.) sz. ÖR. 0. () bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 0. január jétől. Módosította: 9/00. (XII. 0.) sz. ÖR. 0. -a. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 9/00. (XII. 0.) sz. ÖR. 0. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: 0/007. (III.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől.

16 előzetesen véleményezteti. Az ily módon kezdeményezett rendelet alkotást a soron következő testületi ülés napirendi pontjai közé fel kell venni. () A képviselő-testület a bonyolultabb szakmai előkészítést, összetettebb szabályzást vagy a lakosság szélesebb körét érintő új rendelet vagy átfogó jellegű rendelet módosítás előkészítésénél kétfordulós tárgyalást határozhat meg. Első fordulóban meghatározza az elveket, szempontokat, míg a második fordulóban történik a rendelet alkotás. () A rendelet tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik, függetlenül attól, hogy ki az elõterjesztő. A rendelet-tervezethez módosító indítványt csak írásban, legkésőbb a képviselő-testület tervezetet tárgyaló ülését megelőző munkanapon óráig lehet benyújtani a polgármesternek. (5) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a jegyző gondoskodik és szükség esetén kezdeményezi rendeletek alkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését. (6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet szövegének a városi honlapon való megjelenítésével történik. (7)5 A képviselő-testület dokumentumai 8. A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, az információ-hordozókat a képviselő-testület megbízatásának időtartamáig meg kell őrizni. 9. () A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletei: a) a meghívó; b) a jelenléti ív; c) a megtárgyalt előterjesztések; d) a megalkotott rendelet; Módosította: 0/007. (III. 0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 007. április -jétől. Utolsó mondatát hatályon kívül helyezte: 0/007. (III. 0.) sz. ÖR. 8. () bekezdése. Hatálytalan: 007. április -jétől. Módosította: 0/0 (V..) sz. ÖR. 6. -a. Hatályos: 0. június -jétől. 5 Hatályon kívül helyezte: 9/00. (XII. 0.) sz. ÖR. 6. () bekezdésének b) pontja. Hatálytalan: 0. január -jétől.

17 e) az írásban benyújtott hozzászólások, és f) egyéb indítványok. () A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit a tatai városi könyvtárban az állampolgárok, a hivatal szervezési ügyekkel foglalkozó csoportjánál a képviselők számára hozzáférhetővé kell tenni. IV. fejezet A települési képviselő 0. () A települési képviselők tevékenységük összehangolására képviselő-csoportot hoznak létre, mely létszámának alsó határa 5 fő. () A képviselő-csoport megalakítását a polgármesternek be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselő-csoport nevét, a képviselő-csoporthoz tartozó települési képviselők és a képviselő-csoport vezetőjének a nevét.. () A települési képviselők díjazását a.sz. melléklet tartalmazza. () A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a képviselő, a képviselői tagsággal nem rendelkező bizottsági tag által megadott bankszámlára utalni. Kérelem esetén a tiszteletdíj a házipénztárból is kifizethető. () A képviselő-testület, illetve a bizottság rendes ülésén történő megjelenés elmulasztása esetén a képviselő megállapított tiszteletdíját 5 %-kal, ismételt kötelezettségszegés esetén 5 %-kal, egy havi időtartamra kell csökkenteni. () A () bekezdés alkalmazásától el kell tekinteni, amennyiben a képviselő önhibáján kívüli okból történő indokolt távolmaradását előzetesen igazolja. A távolmaradást írásban (levél, ) a képviselő-testületi ülés esetén a Polgármesternél, bizottsági ülés esetén a Bizottság Elnökénél kell jelezni. Kivételes esetekben a távolmaradás az akadályoztatás megszűnését követő 5 napon belül is igazolható. Módosította: 0/007. (III. 0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 007. április -jétől. A tanácsnok szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/005. (VII..) sz. ÖR. 8. -a. Hatálytalan: 005. július jétől. Módosította: /006./X../sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október -től. Módosította: 8/008. (XII. 9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. január -jétől

18 . V. fejezet A bizottságok működésére vonatkozó szabályok. () A képviselő-testület bizottságai előkészítõ, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó - a képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. () A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott feladat ellátására hozza létre, amely a feladat ellátását követően automatikusan megszűnik. /A.. () A polgármester, valamint a képviselő-testület tagjainak (továbbiakban: képviselő) vagyonnyilatkozatát a humán és ügyrendi bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. () A képviselői vagyonnyilatkozat kitöltött és aláírt példányát nyitott borítékban, míg a hozzátartozói vagyonnyilatkozat kitöltött és aláírt példányát zárt borítékban veszi át a képviselőtől átvételi elismervény ellenében a humán és ügyrendi bizottság elnöke, vagy az általa megbízott tagja. () A vagyonnyilatkozatokról, nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a kapcsolódó iratokat évente az előzményekhez csatolni kell. A nyilvántartás vezetéséről, a vagyonnyilatkozatok adatvédelmi szabályoknak megfelelő biztonságos őrzéséről a humán és ügyrendi bizottság elnöke gondoskodik. () Az azonosító adatok nélküli képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak. Azokat előzetes egyeztetés után a humán és ügyrendi bizottság elnöke, vagy az általa megbízott tagja bárkinek hozzáférhetővé teszi. (5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a humán és ügyrendi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti. A humán és ügyrendi bizottság eljárását a kezdeményezéstől számított 0 napon belül folytatja le. A humán és ügyrendi bizottság eljárására zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Hatályon kívül helyezte: /005. (VI..) sz. ÖR.. -a. Hatálytalan: 005. június -jétől. Beiktatta: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 7. -a. Hatályos: 00. november 7-től. A bizottság elnevezését módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. január -jétől. A bizottság elnevezésének módosítása a /A. (), (), (), (), (5), (6), (7), (8), () bekezdésében is érvényes.

19 (6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a humán és ügyrendi bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. (7) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a humán és ügyrendi bizottság elnökének írásbeli felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul (de legkésőbb napon belül) írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a humán és ügyrendi bizottság tagjai ismerhetik meg. (8) Az eljárás eredményéről a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. (9) A bekért azonosító adatokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül meg kell semmisíteni. (0) Ha a képviselő megbízatása megszűnik, a képviselőnek, továbbá a hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell, a beadott vagyonnyilatkozatokat meg kell semmisíteni. () A (0) és a () bekezdés szerinti megsemmisítésről a humán és ügyrendi bizottság elnöke jegyzőkönyvet vesz fel. (). A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnevezését, létszámát a. sz. melléklet tartalmazza, míg személyi összetétele a függelékben szerepel. 5. () A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről a megalakításukkor dönt, azonban szükség esetén bármelyik képviselő indítványára azt módosíthatja. () A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. Hatályon kívül helyezte: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 6. () bekezdésének c) pontja. Hatálytalan: 0. január -jétől. Módosította: /009. (VI. 9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. július -jétől.

20 6. () A bizottságok működésének főbb szabályait az SzMSz tartalmazza. A részletszabályokat az SzMSz rendelkezéseivel összhangban a bizottságok az ügyrendjükben állapítják meg. A bizottság az ügyrendjét maga készíti és fogadja el, de azt tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé kell terjeszteni. () A bizottságok feladat- és hatáskörét a 5/B. sz. melléklet tartalmazza. 7. () () Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az érdekeltek részére a meghívót és az írásos előterjesztéseket legalább az ülést megelőző kettő nappal korábban lehetőség szerint elektronikus formában kell postázni. () A bizottságot legkésőbb tíz napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, a bizottsági tagok /-ának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. () A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról. (5) A bizottságok a tervezett üléseikről és napirendjükről a képviselőket tájékoztatni kötelesek. (6) (7) A bizottság konkrét témában szakértőket is igénybe vehet, melyről a bizottság minősített többségű szavazattal dönt. A szakértők megbízásáról és a szakértői díjak elszámolásáról a bizottság elnökének javaslatára a jegyző gondoskodik. 8. () A bizottság feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű szótöbbséggel dönt. A bizottság határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Módosította: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól. Hatályon kívül helyezte: 0/0 (V..) sz. ÖR.. -a. Hatálytalan: 0. június -jétől. Módosította: 6/008. (II. 9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 008. március -jétől. Hatályon kívül helyezte: 0/0 (V..) sz. ÖR.. -a. Hatálytalan: 0. június -jétől.

21 () A két vagy több bizottság között keletkezett feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén a testület állásfoglalása az irányadó. () A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, vagy távollétében az elnökhelyettes. () A bizottság döntését - a képviselőtestület adott napirendre vonatkozó vitája során a megfogalmazott kisebbségi véleményekkel együtt ismertetni kell. 9. () A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - és a jegyzőkönyvvezető ír alá. () A bizottság a tevékenységéről évenként beszámol a képviselő-testületnek. VI. fejezet Vezető tisztségviselők 0. () A polgármester a képviselő-testület vezető tisztségviselője, aki felelős az önkormányzat működéséért A polgármester ellátja a képviselő-testület, a bizottságok, valamint a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos törvényi feladatokat. () A polgármester a jogszabályban és az SZMSZ-ben tárgyalt hatáskörén túlmenõen: a) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek képviselőit, a velük való tárgyalás során előzetes megállapodásokat köthet, b) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, c) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek, d) közvetlenül irányítja a sajtóreferens tevékenységét, e) irányítja az önkormányzat külügyi tevékenységét, f) jogosult a testülete előzetes engedélye nélkül a külföldi önkormányzatoktól érkező meghívásoknak - alkalmanként öt nap erejéig - eleget tenni és erre napidíjat igénybe venni. Módosította: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 9. -a. Hatályos: 00. november 7-től. Módosította: 7/00. (XI.7.) sz. ÖR. 0. -a. Hatályos: 00. november 7-től.

22 g) a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésére, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására megbízatásának idejére- önkormányzati (politikai) tanácsadót nevez ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. h) közvetlenül irányítja az önkormányzati tanácsadó tevékenységét és a polgármesteri kabinet munkáját. () A polgármester előre tervezett 5 vagy ennél több napos szabadságát a képviselőtestület előzetesen engedélyezi. Az öt napnál kevesebb, vagy előre nem tervezett, de 5 napnál több napos szabadságát a képviselő-testület a szabadság letöltését követő első testületi ülésén utólagosan hagyja jóvá.. A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül két főállású alpolgármestert választ. Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott helyettesítési rendben és feladatkörben helyettesítik a polgármestert, amelyről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.. 5 VII. fejezet A lakossággal való kapcsolattartási formák. 6 () Az együttműködés formái különösen: a.) helyi népszavazás (külön rendelet szabályozza) b.) népi kezdeményezés (külön rendelet szabályozza) c.) közmeghallgatás (összehívására és lefolytatására a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok az irányadóak) d.) polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői fogadóóra e.) a képviselő-testület ülésének nyilvánossága f.) lakossági fórum Korábbi g) pontot hatályon kívül helyezte: /00. (X.0.) sz. ÖR.. () bekezdése. Hatálytalan: 00. október 0-tól. Jelenlegi g) pontot beiktatta: 7/009. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. április -jétől. Beiktatta: 7/009. (III.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. április -jétől. Beiktatta: /009. (VI. 9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. július -jétől. Módosította: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. január -jétől. 5 Hatályon kívül helyezte: 9/00. (XII.0.) sz. ÖR. 6. () bekezdésének d) pontja. Hatálytalan: 0. január -jétől. 6 Módosította: 0/007. (III. 0.) sz. ÖR. 6. -a. Hatályos: 007. április -jétől.

23 ()Az () bekezdés d.) és f.) pontja esetén az érintetteket a helyi és megyei médián keresztül kell értesíteni. VIII. fejezet A nemzetiségi önkormányzatok.. () A településen működő nemzetiségi önkormányzatok felsorolását, valamint tagjainak névsorát függelék tartalmazza. () A nemzetiségi5 önkormányzatok működésének feltételeit az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján, e rendelet 8.sz. mellékletében meghatározott módon biztosítja. IX. fejezet 6 Záró rendelkezések 5. 7 () A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a többször módosított /995. (IV.0.) sz. rendelet 8.sz. melléklete kivételével hatályát veszti. () A rendelet 7. sz. mellékletének () bekezdés b./ pontja 00. január -jén lép hatályba. Hetényi Tamás sk. polgármester dr. Szabolcs Tivadar sk. jegyzõ Beiktatta: 8/008. (XII. 9.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 009. január -jétől. Módosította: 0/0 (V.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől. Módosította: 0./0.(V..)sz ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől. 5 Módosította: 0/0.(V..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 0. június -jétől. 6 Sorszámozását módosította: 8/008. (XII. 9.) sz. ÖR.. -a. 7 Sorszámozását módosította: 8/008. (XII. 9.) sz. ÖR.. -a.

24 . számú melléklet TATA VÁROS CÍMERÉNEK, ZÁSZLÓJÁNAK, LOBOGÓJÁNAK, PECSÉTJÉNEK HASZNÁLATÁRÓL. Tata város címere a település történelmi múltját és jelentőségét kifejező jelkép.. Tata város címere kizárólag díszítő jelképként használható, hatósági eljárás során nem alkalmazható.. A város címerét kizárólag a jelen mellékletben bemutatott hiteles formában, színes vagy vonalas változatban szabad ábrázolni. A mellékletben található címerábrázolások méretarányaitól, a színkóddal megadott színektől nem szabad eltérni. Vonalas változat esetén a címerhasználati engedély rendelkezik az ábrázolásnál alkalmazható szín(ek)ről.. A város címerét külön engedély nélkül használhatják az alábbi szervek illetve intézmények: a) Tata Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala b) Tata Város Önkormányzatának intézményei és az általa létrehozott közalapítványok c) Egyéb, nem az önkormányzat által fenntartott tatai oktatási és nevelési intézmények 5. A város címerét a fel nem sorolt intézmények, gazdasági és egyéb szervezetek, magánszemélyek csak érvényes címerhasználati engedély birtokában használhatják. 6. A címerhasználat engedélyezése iránti kérelmet az engedélyezőhöz, Tata Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező szerv, vagy személy nevét és telephelyét ( tartózkodási helyét ) a címer felhasználásának célját és módját a címer ábrázolásának módját ( színes és/vagy vonalas, vonalas ábrázolás esetén az alkalmazni kívánt háttér- és vonalszínt is ) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát vagy színes fényképét vagy részletes tervét a címerrel díszített tárgy tervezett mennyiségét kereskedelmi forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal módját.

25 7. A város címerének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: az engedélyes nevét (megnevezését), címét az engedélyezett felhasználás céljának és módjának megjelölését az engedélyezett címerábrázolási mód megjelölését az engedély érvényességének időtartamát (egyszeri vagy visszavonásig) illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket és előírásokat. A kiadott engedélyekről az engedélyező nyilvántartást vezet. 8. A város címerének használatára nem adható engedély, ha a címer használatának módja illetve a forgalomba hozatal körülményei sérthetik a város jó hírét illetve a közízlést. 9. A címerhasználati engedélyt az engedélyező visszavonja attól az engedélyestől, aki a címer használatával visszaélt. 0. A város zászlója és lobogója címer nélküli formában is elkészíthető illetve alkalmazható.. Tata város pecsétje kizárólag díszítő jelképként, az önkormányzat által kiadott reprezentatív dokumentumokban használható, hatósági és egyéb jogi eljárás során nem alkalmazható.. Hatályon kívül helyezte: 9./0. (V..) sz. ÖR... pontja. Hatálytalan: 0. május -től.

26

27

28

29 . számú melléklet A KÉPVISELŐK, BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJÁRÓL. A képviselőket a köztisztviselői illetményalap és a Ptv. 5. () bekezdés figyelembevételével, szorzószám szorzatának megfelelő összegű havi tiszteletdíj (továbbiakban alapdíj) illeti meg.. Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 5 %-a.. A bizottság képviselői tagsággal nem rendelkező tagját az alapdíj 5 %-a 5 illeti meg.. A bizottság elnöke6 az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is tiszteletdíjban részesül, melynek összege az alapdíj 90 %-a7. Sorszámozását módosította: 5/00. (VI. 7.) sz. ÖR.. () bekezdése. Módosította: /00. (IX. 9.) sz. ÖR.. -a, majd a /005. (VI..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 005. június jétől. Mértékét módosította: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól. Mértékét módosította: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól. 5 Mértékét módosította: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól. 6 A tanácsnokokra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte: /005. (VI..) sz. ÖR. Hatálytalan: 005. június -jétől. 7 Mértékét módosította: /006. (X.0.) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 006. október 0-tól.

30 . számú melléklet Sorszámozását módosította: 5/00. (VI. 7.) sz. ÖR.. () bekezdése, majd hatályon kívül helyezte: /005. (VI..) sz. ÖR.. -a. Hatálytalan: 005. június -jétől.

31 . számú melléklet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK ELNEVEZÉSE, LÉTSZÁMA PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ( fő képviselő + fő külsős bizottsági tag) HUMÁN ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG (5 fő képviselő + fő külsős bizottsági tag) Módosította: /00. (X..) sz. ÖR.. -a. Hatályos: 00. október 5-től.

32 5/A. számú melléklet A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK. Az adott évre tervezett közbeszerzésekről költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet készít, az éves beszerzésekről statisztikai összegzést készít.. A közbeszerzési ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot hoz létre.. A jogszabályban meghatározott értékhatár feletti közbeszerzések esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót kér fel.. Intézkedik a hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételére. 5. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményéről tájékoztatja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát. 6. Ellátja az önkormányzati feladatkörbe tartozó bizottsági hatáskörbe nem tartozó közútkezelői feladatokat. 7. Ellátja az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt, átruházott hatásköröket. 8. Állást foglal a városon átvezető állami kezelésű közutak közlekedési rendjének szabályozásával kapcsolatban. 9. Megigényli a központi költségvetésből, valamint év közben lemond és elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 0. Megküldi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához az időközi költségvetési jelentést a jogszabályban meghatározott időpontokig.. Címzett és céltámogatás igénylése esetén a hiánypótlásról gondoskodik.. Gyakorolja az éves költségvetési rendeletben meghatározott átruházott hatásköröket.. Kivizsgálja az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmény feladatellátásával kapcsolatos panaszt. Módosította: 9/00. sz. ÖR. 5. () bekezdése. Hatályos: 0. január -jétől. Módosította: /0. (XI.9.) ÖR.. () bekezdése. Hatályos: 0. december -jétől.

33 . Engedélyezi Tata város címerének, zászlajának, valamint a Tata helységnév használatát gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek elnevezésében. 5. Ellátja a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/009. (III.0.) önkormányzati rendeletben foglalt, átruházott hatásköröket. 6. Ellátja a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló /007. (VII.0.) önkormányzati rendeletben foglalt, átruházott hatásköröket. 7. A költségvetésben meghatározott keretek között ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat, és ellátja az ebből adódó feladatokat. 8. Ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó országos ágazati és területi érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 9. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénybevételéhez támogatási kérelmet nyújt be. 0. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat által alapított intézmények vezetői és gazdasági társaságok vezetői felett.. A polgármester hatósági határozatban dönt az útépítési és közművesítési hozzájárulás egyes ingatlanokra jutó mértékéről és a megfizetés módjáról, melynek keretében a kötelezettel hatósági szerződést köthet. Módosította: 0/0.(V.) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 0. június -jétől. Kiegészítette: 00 (V..) sz. ÖR. 7. () bekezdése. Hatályos: 0. június -jétől.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. I. Fejezet Bevezető rendelkezések Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 11/2011. (II.28.), 27/2011. (VI.24.) 29/2011. (VII.29.), 32/2011. (VIII.26.)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (XII. 19.) 1 önkormányzati rendelettel módosított 10/2014.(XI. 21.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről

Módosította: a 36/2013.(XI.28.) a 29/2014.(X.22), a 36/2014.(XII.18.) és a. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 4/2015. SZ. UTASÍTÁSA az Ügyrendről Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről Módosította:

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. december 4-től

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet módosításáról

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben