Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007. (IX.28.) számú rendelettel.) Ópusztaszer Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és annak végrehajtására megalkotja a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat). (Egységes szerkezetben az évi LXV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel; a törvény szövegét Ötv. megjelölés jelzi. I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ópusztaszer Község Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Ötv. 9. (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli. (2) Ópusztaszer Község Képviselő-testülete önállóan, szabadon, demokratikusan, a település közvéleménye által ellenőrizve végzi munkáját. Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. (3) A képviselő-testület működése Ópusztaszer község közigazgatási területére terjed ki. Ötv. 9. (2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester a képviselő-testület bizottságai, részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják el.

2 2 2. A Polgármesteri Hivatal kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címere szerepel Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala felirattal. A polgármester és a jegyző kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címere szerepel Ópusztaszer Község Polgármestere, illetve Ópusztaszer Község Jegyzője felirattal. II. Fejezet A képviselő-testület I. Cím A képviselő-testület létszáma, hatáskörök átruházása és az át nem ruházható hatáskörök 3. A képviselő-testület tagjainak száma: 10 fő. A képviselők névsorát jelen rendelet függeléke tartalmazza. 1 Ötv.9. (3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 4. (1) Az átruházott hatásköröket a címzettek nem ruházhatják tovább, annak gyakorlásáról kötelesek az önkormányzati hatósági ügyek kivételével a képviselő-testületnek legkésőbb a soron következő második ülésén beszámolni. (2) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. Ötv. 10. (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; 1 Módosította a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 2. -a. Hatályos: október 1-től.

3 3 c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékműállítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. (2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja. 5.

4 4 A képviselő-testület a kölcsönös érdekek alapján együttműködhet és megállapodást köthet más önkormányzatokkal, intézményekkel, szervekkel. A megállapodás aláírására a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor. II. Cím A képviselő-testület munkaterve, ülései 6. (1) A képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. (2) A munkaterv elkészítéséhez a polgármester javaslatot kér: a képviselőktől, a bizottságoktól, a jegyzőtől, a községben működő pártoktól, társadalmi szervezetektől, valamint az önkormányzati és közszolgáltatást nyújtó intézmények vezetőitől. (3) A tervezet összeállításánál figyelembe kell venni az Ötv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban az önkormányzat és szervei feladataira vonatkozó rendelkezéseket. (4) A munkatervnek tartalmaznia kell az ülések tervezett időpontjait, az ülések napirendjét, a napirend előadóit, az előzetes bizottsági állásfoglalás szükségességét, az előterjesztések előkészítésének határidejét, a közmeghallgatás és falugyűlés időpontját, valamint ezek napirendjét. Ötv. 12. (1) A képviselő-testület szükség szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, vagy a képviselőtestület bizottságának az indítványára. (1) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. 7. Ötv. 30. A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti. (2) Rendes ülést a képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott számban tart. (3) Rendkívüli ülést kell összehívni a képviselők egynegyedének, bármely bizottságnak, valamint a polgármesternek az indítványára.

5 5 (4) Az indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét, javasolt időpontját és az összehívás indokait. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 6 napon belül köteles összehívni. (5) Indokolt esetben a képviselő-testület az ülést megelőzően 4 órával futár, vagy telefonértesítés útján is összehívható. III. Cím A képviselő-testületi ülések összehívásának rendje 8. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti. (2) Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: az ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat és előterjesztőik nevét. A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés előtt 8 nappal kell kiadni. (3) A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, a napirend által érintett személyek, ha jelenlétük a napirend tárgyalásához szükséges, a bizottságok nem képviselőtagjait, akit a polgármester meghívott. (4) A testületi ülések anyaga a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. Ötv. 36. (2) e) [A jegyző] tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén. IV. Cím Az ülések nyilvánossága, zárt ülés Ötv. 12. (3) A képviselő-testület ülése nyilvános. 9. (1) A képviselő-testület nyilvános ülésének meghívóját és az előterjesztéseket az ülés időpontját megelőző6. naptól a községi önkormányzat hivatalában annak hirdetőtábláján kell közszemlére tenni. Ötv. 12. (4) A képviselő-testület:

6 6 a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylőszemélyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ötv. 15. (1) Minősített többség szükséges a 10. a), b), e), f), g), pontokban foglalt ügyek, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a képviselő kizárásához [14. (2) bek.], valamint a 12. (4) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. (2) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges. V. Cím A képviselő-testület ülése, a tanácskozás rendje Ötv. 14. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. 10. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 7 napon belül újra össze kell hívni. 11. A polgármester az ülés megnyitásakor megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, szóban tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá szóbeli tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, javaslatot tesz az ülés napirendjére és megindokolja, ha az a tervezettől eltér. 12.

7 7 (1) A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát. Az előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti. (2) Az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal jelenlevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előadó vita előtt válaszol. (3) A hozzászólások időtartamának korlátozására, a vita lezárására bármely képviselő javaslatot tehet, a javaslatról a képviselők vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel döntenek. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. (4) Határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben őbármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. (5) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplőhatározati javaslatról dönt a testület 13. A polgármester a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében: a. figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltért a tárgyalt témától; a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértőkifejezést használ; b. rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít; c. ismétlődés esetén a képviselőtől a szót megvonhatja; d. a rendbontó képviselő tiszteletdíját legfeljebb egyhavi tiszteletdíj mértékében megvonhatja. 14. A nyilvános ülésen megjelent állampolgárnak a képviselő-testület felszólalási jogot adhat. A jog megadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. VI. Cím Előterjesztés 15. A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításért annak előadója felelős. Az előterjesztő az előkészítés során köteles figyelembe venni a napirend témájában érintett személyek és szervek véleményét, javaslatait. 16. (1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az előterjesztő megnevezését, az előterjesztés iktatószámát, az előterjesztés tárgyát, a lehetséges döntési

8 8 alternatívákat és azok jogszabályi alakját, határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet, végrehajtási határidőt és a végrehajtásért felelős megnevezését, valamint az előterjesztés írásos indokolását. (2) Tájékoztató jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető. (3) Az előterjesztést a jegyzőnek törvényességi véleményezés végett be kell mutatni. (4) Az előterjesztéseket a meghívóval együtt kell kiadni. Az ülésen kiosztható előterjesztéseket sürgős esetben a polgármester engedélyezi, melynek megtárgyalásáról a képviselő-testület dönt. Ez esetben a jegyzőnyilatkozik, hogy az előterjesztést a képviselő-testületi ülésen törvényességi szempontból véleményezni tudja-e. VII. Cím Kérdés, interpelláció Ötv. 19. (2) A települési képviselő: a képviselőtestület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni; 17. (1) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdezőnyilatkozik, a képviselőtestület nem dönt. (2) Ha a kérdés alapján intézkedésre van szükség, arról a polgármester a legközelebbi ülésen a megtett intézkedésekről beszámol. 18. (1) A képviselői interpellációt a képviselő-testület ülésének kezdetéig, vagy azt megelőzően legalább 48 órával írásban kell a polgármesterhez benyújtani. (2) Az interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláló képviselő nevét, annak a nevét, akihez az interpelláció irányul, az interpelláció tárgyát illetve azt, hogy a képviselő a testületi ülésen szóban kívánja-e az interpellációt indokolni. (3) A képviselő-testület ülését megelőző 48 órával beadott interpellációra lehetőség szerint a testületi ülésen érdemi választ kell adni. (4) A polgármester a jegyző útján biztosítja az interpelláció nyilvántartásba vételét és az érdekelthez történőeljuttatását.

9 9 VIII. Cím A szavazás rendje, határozathozatal, jegyzőkönyv Ötv. 14. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. 19. A polgármester az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplődöntési javaslatokat szavaztatja meg. 20. A képviselők igen, nem vagy tartózkodás szavazással vesznek részt a szavazásban. A szavazás általában nyíltan, kézfelemeléssel történik. Ötv. 14. (2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőknek kell tekinteni. 21. (1) Szavazategyenlőség akkor áll fenn, ha a határozati javaslatra a jelenlevő képviselők pontosan fele szavazott igennel, a másik fele nemmel. (2) Szavazategyenlőség esetén a képviselő-testület dönt a határozati javaslat további tárgyalásáról. Titkos szavazás 22. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tart, amikor jogszabály kötelezően írja előszámára; titkos szavazást tarthat az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján meghatározott esetekben, továbbá a polgármester vagy bármelyik képviselő indítványára.

10 10 (2) A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges feltételek (szavazólapok, urna, fülke) biztosításáról. Tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően pedig megszámolja a szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet és a szavazás eredményéről jelentést tesz a testületnek. Ha a titkos szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazás továbbfolytatásáról a képviselő-testület dönt. Név szerinti szavazás Ötv. 18. (3) A képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. 23. (1) A képviselő-testület a polgármester vagy bármelyik települési képviselő indítványára név szerinti szavazást tart, a javaslatról a testület vita nélkül határoz. (2) Név szerinti szavazás estén a jegyzőabc sorrendben olvassa a települési képviselők nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően hangos igen, nem tartózkodás nyilatkozattal szavaznak. A jegyzőa nyilatkozatokat a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről a polgármestert tájékoztatja. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Minősített többség Ötv. 15. (1) Minősített többség szükséges a 10. a), b), e), f), g), pontokban foglalt ügyek, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a képviselő kizárásához [14. (2) bek.], valamint a 12. (4) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. (2) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges. 24. A megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges titkos szavazás elrendeléséhez, zárt ülés elrendeléséhez, valamint a képviselő-testület munkatervének elfogadásához.

11 11 Jegyzőkönyv Ötv. 17. : (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyzőgondoskodik. (2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a Kormány által rendeletben kijelölt szervnek (közigazgatási hivatal). (3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. 25. (1) A jegyzőkönyv tartalmazza: a. az ülés helyét és idejét, b. az ülésen megjelent képviselők és tanácskozási joggal jelenlevők nevét, c. az elfogadott napirendi pontokat és azok előadóit, d. a kérdést feltevők és válaszadók nevét, e. a hozzászólók nevét, mondanivalójuk lényegét, módosító, vagy kiegészítő javaslataikat, f. a döntés szó szerinti szövegét (ha a döntés a tervezethez képest nem módosult, a döntés szövege mellékletként is csatolható, ez esetben a jegyzőkönyvbe a melléklet számára utalni kell), g. a kérdéseket és az interpellációkat, az azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat, h. az interpellációra adott válasz elfogadásának tényét. (2) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyzőés két főjegyzőkönyv-hitelesítőírja alá. (3) A jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó, a jelenléti ív, valamennyi írásos előterjesztés, a név szerinti szavazás eredményét rögzítőjegyzőkönyv, továbbá a jegyzőesetleges törvényességi észrevétele. 26.

12 12 A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyzőkezeli, azokat évenkénti gyűjtésben őrzi a levéltárnak történőátadásig. A jegyzőkönyv eredeti példányát a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz felterjeszti, egy példányát pedig a Községi Könyvtárban helyezi el. 27. A képviselő-testület határozatait és rendeleteit a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni. A megjelölés tartalmazza a határozat számát és meghozatalának idejét. III. fejezet Lakossági fórumok I. Cím Közmeghallgatás Ötv.13. A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 28. (1) A képviselő-testület köteles közmeghallgatást tartani az éves munkatervében meghatározott napirendek előtt. (2) A közmeghallgatás időpontját és napirendjét a tervezett időpont előtt 10 nappal közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. II. Cím Falugyűlés 29. (1) A lakosság közvetlen tájékoztatása a fontosabb döntések előkészítésébe történőbevonása érdekében a polgármester falugyűlést hívhat össze. (2) A falugyűlést a képviselő-testület rendelkezései alapján a polgármester készíti elő, hívja össze és vezeti le.

13 13 IV. fejezet Rendeletalkotás Ötv. 16. (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (2) Az önkormányzati rendelet a képviselőtestület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon ki kell hirdetni. (3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 30. (1) Rendelet-alkotást kezdeményezhet bármely képviselő, a képviselő-testület bizottsága, a polgármester és a jegyző. (2) A rendelet-tervezetet írásos indokolással kell a képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyzőfeladata. (4) A választópolgárok széles körét érintőrendelet-tervezetet, az azt tárgyalt képviselő-testületi ülés előtt 6 nappal közszemlére kell tenni, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. (5) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról a jegyzőgondoskodik. (6) Az önkormányzati rendeletet kihirdetésének helyben szokásos módja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététel. A kihirdetést követően az önkormányzati rendelet egy eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban megtekinthető. 2 V. fejezet Települési képviselők Ötv. 19. (1) A települési képviselőa település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. 2 Módosította a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 3. -a. Hatályos: október 1-től.

14 14 A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követőülésen a 32. szerint esküt tesz. (2) A települési képviselő: a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni; b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; d) megbízás alapján képviselheti a képviselőtestületet; e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; f) köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. 31. (1) A települési képviselőköteles: a. szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a képviselő-testületi ülésen, illetve a bizottsági ülésen nem tud részt venni; b. bejelenteni személyes érintettségét, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel (Ötv.14. (2) bekezdés); c. amennyiben a kizárás a polgármestert érinti, a polgármester köteles az ülés vezetését az Szabályzat 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján átadni;

15 15 (2) A képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatai kezelésének szabályait és a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének szabályait a rendelet 7.sz mellékletet tartalmazza. 32. (1) Ha a képviselőa képviselő-testület egymást követőkét ülésén nem jelenik meg és távolmaradásának okát hitelt érdemlően nem igazolja, úgy tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető. A megvonás kérdésében a polgármester dönt. (2) Ha a bizottsági tag képviselő a bizottsági ülésen egymás után két alkalommal nem jelenik meg és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető. A megvonás kérdésében a képviselő-testület dönt (1) A képviselő a választópolgárokkal való közvetlen kapcsolattartás érdekében fogadóórát tarthat. (2) A képviselőt a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal dolgozói, valamint az önkormányzat intézményeinek vezetői munkaidőalatt kötelesek fogadni. Ötv. 20. (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat. (2) A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 34. A képviselők tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön rendelet szabályozza. VI. fejezet A képviselő-testület bizottságai 3 Módosította a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 4. -a. Hatályos: október 1-től.

16 16 I. Cím Bizottságok létrehozása Ötv. 22. (1) A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti. 23. (1) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselőtestületnek. (2) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. (3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 35. (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. (2) A bizottságuk munkájukról ciklusonként beszámolnak a képviselőtestületnek. Ötv. 24. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. 36. (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

17 17 a. 5 tagú Ügyrendi és Jogi Bizottság, b. 5 tagú Pénzügyi Bizottság, c. 5 tagú Egészségügyi és Szociális Bizottság, d. 3 tagú Vagyonnyilatkozati Bizottság, e. 3 tagú Idegenforgalmi Bizottság (2) A bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a képviselő-testület választja meg. Minden bizottságnak egy a képviselő-testület által választott elnökhelyettese lehet. (3) A bizottság tagjaira javaslatot tehet a polgármester, bármely települési képviselő, a bizottság tevékenységi körétől függően önkormányzati intézmény vezetője vagy közszolgáltatást nyújtó szervek vezetői. A bizottság kiegészítésére javaslatot tehet az illetékes bizottság is. 37. (1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátásra ideiglenes bizottságot hozhat létre. (2) Az ideiglenes bizottság feladatát, és működési szabályzatát a képviselőtestület állapítja meg. (3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók. II. Cím A bizottságok feladatai 38. (1) A bizottság a feladatkörébe utal ügyekben: a. előkészíti a képviselő-testület döntéseit; b. dönt a költségvetésben rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök felhasználásáról; c. dönt az önkormányzati rendelettel a hatáskörébe utalt ügyekben; d. szervezi a képviselő-testületi döntések végrehajtását; e. állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésben foglaltakra; f. ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját; g. ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat. (2) Az egyes bizottságok feladat és hatáskörét a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

18 18 III. Cím A képviselő-testület bizottságainak működési szabályai 39. A bizottságok működési szabályzatukat maguk határozzák meg. 40. (1) A bizottságok éves munkaterv alapján működnek, amely a képviselőtestület éves munkatervében meghatározott napirendekre épül. (2) A bizottsági ülések összeállításánál a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottságot a polgármester indítványára és a bizottság tagjai 1/3-ának kérésére is össze kell hívni. (3) A bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására javaslatot tehet a polgármester, a jegyző, bármely bizottság tagja, bármely képviselő. (4) A napirendre vonatkozó írásos indítványt a bizottság elnökéhez kell eljuttatni. (5) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 6 nappal megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak. (6) A bizottság ülésére tanácskozási joggal az elnök meghívja a polgármestert, a jegyzőt, valamint a polgármesteri hivatalnak a tárgyalt ügyben érintett ügyintézőjét, továbbá más egyéb érdekeltet. Ötv. 23. (3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 41. A bizottság határozatot a képviselő-testület által átruházott jogkörben, valamint saját tagjaira nézve hoz. Ötv A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselőtestület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

19 (1) A bizottság üléséről a tanácskozás lényegét és a bizottság határozatát szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) Az egyedi ügyekben hozott döntések esetében a határozat teljes szövege a jegyzőkönyv tartalmát képezi. (3) A döntést tartalmazó jegyzőkönyvet meg kell küldeni meg kell küldeni a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak. 43. A bizottságok adminisztratív, ügyviteli és technikai feltételeinek ellátását az önkormányzat hivatala a jegyző útján biztosítja. A jegyző titkárt rendel a bizottság mellé. 44. A bizottságok iratait az ügykezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. VII. fejezet Polgármester, alpolgármester, jegyző I. Cím Polgármester Ötv. 32. A polgármester tagja a képviselőtestületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. 33. A polgármester tekintetében a képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. 45. (1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. (2).A polgármestert tartós távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti

20 (1) A polgármester főbb feladatai: a. képviseli a képviselő-testületet; b. összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit; c. előterjeszti a képviselő-testület munkatervét; d. elősegíti a képviselők munkáját; e. beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, tájékoztatót ad a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről; f. szervezi és ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását; g. aláírja a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet és a képviselő-testület rendeletét; h. dönt az éven belüli áthidaló hitel (munkabér előleg) felvételéről; i. dönt a költségvetési tartalék Ft-ig terjedőfelhasználásáról; j. fogadja a külföldi partnerek képviselőit; k. véleményt nyilvánít a települést életét érintőkérdésekben; l. kapcsolatot tart a médiumokkal; m. külügyi tevékenységet folytat. Ötv. 25. (1) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. (2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következőülésén határoz. 26. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (2) A képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatosan a polgármester a) intézkedik, ha a bizottság jelzése alapján a polgármesteri Hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától való eltérést, önkormányzati érdeksérelmet, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli; b) kezdeményezheti a képviselő-testületnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság a hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

21 21 Ötv. 35. (3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. II. Cím Alpolgármester 47. (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát. (2) [Hatályon kívül helyezve.] 4 Ötv 34. (1) A képviselő-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére - alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. [ ] (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatát. III. Cím Jegyző Ötv. 36. (1) A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint - községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól. (2) A jegyzővezeti a képviselő-testület hivatalát. A jegyző 4 Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 1. -a. Hatályon kívül: október 1-től.

22 22 a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. (3) A jegyző köteles jelezni a képviselőtestületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. 48. A jegyzőt tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület külön megállapodása alapján más község önkormányzatának jegyzője helyettesíti. VIII. fejezet A polgármesteri hivatal Ötv. 38. (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 49. (1) A polgármesteri hivatal megnevezése: Ópusztaszer Község Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) A polgármesteri hivatal székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat. 130.

23 23 (2) [Hatályon kívül helyezve.] 5 (3) [Hatályon kívül helyezve.] 6 IX. fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 50. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés előírásait külön önkormányzati rendelet szabályozza. X. fejezet Az önkormányzat gazdasági alapjai és az általa ellátott feladatok 51. (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal gazdálkodás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (2) Az önkormányzat ellátja az Ötv. 8. (4) bekezdésében meghatározott kötelezőfeladatokat. (3) Az önkormányzat az Ötv. 8. (1) bekezdésében szereplőfeladatok közül az alábbiakat látja el: köztemetőfenntartása saját tulajdonban és kezelésben, helyi közutak és közterületek fenntartása, közösségi tér biztosítása a Faluház és Könyvtár üzemeltetésével. 7 XI. fejezet Záró és hatályba léptetőrendelkezések 52. A szabályzat mellékletei: a) 1. számú melléklet a képviselő-testület bizottságai és a bizottságok tagjainak névsora; b) 2. számú melléklet az állandó bizottságok feladat- és hatásköre; c) 3. számú melléklet a települési képviselők, a polgármester, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartási szabályzata. 8 5 Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 1. -a. Hatályon kívül: október 1-től. 6 Hatályon kívül helyezte a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 1. -a. Hatályon kívül: október 1-től. 7 Módosította a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 5. -a. Hatályos: október 1-től. 8 Módosította a 17/2007. (IX.28.) számú rendelet 6. -a. Hatályos: október 1-től.

24 Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 7/2003. (IV.4.) KT. számú, valamint az ennek módosításáról rendelkező12/2004. (IV.3.) KT. rendelet. Makra József polgármester dr. Kónya Csaba Péter mb. jegyző Kihirdetve: január 12. Ópusztaszer, január 12. dr. Kónya Csaba Péter mb. jegyző

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a törzskönyvi nyilvántartás adatai Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Oroszlány Város

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X. 23.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyírmártonfalva Községi

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KONDOROS VÁROS1 SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- És MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kondoros Város2 Szlovák Önkormányzat testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIV törvény (a továbbiakban: Nj. Tv.)

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015.

Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. Az Országos Szlovák Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a Közgyűlés: 2015. május 26-án Hatályos: 2015. május 26-ától PREAUMBULUM Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikk (1) bekezdése

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Drávaszabolcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Önkormányzat képviselő testületének 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben