Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda"

Átírás

1 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: január 1-tıl Költségvetési szerv neve 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Kötelezettségvállalás... 3 III. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése... 3 IV. Szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés.4 V. Utalványozás, az utalvány ellenjegyzése... 5 VI. Az összeférhetetlenség szabályai 6 VII. A megbízás és visszavonás dokumentumainak megırzése... 6 VIII. Záró rendelkezések Költségvetési szerv neve

3 I. Általános rész A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Irodánál (továbbiakban: Társulási Iroda) a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendje az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvényben foglaltak, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm rendelet (továbbiakban: Ámr.), valamint a gazdálkodási ügyrendben foglaltak alapján került meghatározásra. Az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási Iroda intézménye az önállóan mőködı Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (EKPSZK), melynek pénzügyi-gazdasági feladatait együttmőködési megállapodás alapján ellátja. Ennek megfelelıen a Társulási Iroda Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjére vonatkozó szabályzat hatálya EKPSZK szervezetére is kiterjed. A szabályzat célja, hogy az intézmény, gazdálkodási tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelısség viselését. II. Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalásnak minısül az a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésérıl, szerzıdés megkötésérıl, támogatás biztosításáról, illetve más pénzben kifejezhetı értékő szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályosan megtett jognyilatkozat, amelyet a többcélú kistérségi társulás elıirányzatainak terhére vállal. Az Áht. 74/B. (1) bek. szerint többcélú kistérségi társulásnál kötelezettséget a társulás elnöke vagy az általa meghatalmazott személy vállalhat. A Társulási Irodánál a társulási tanács elnöke vállal kötelezettséget, illetve az általa írásban meghatalmazott irodavezetı (1. sz. melléklet), aki a munkaszervezet vezetıje. A visszavonás nyomtatvány mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, valamint ának mintáját a jelen szabályzat 7. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. A kötelezettségvállalókról készült nyilvántartás folyamatos naprakész vezetéséért a munkaszervezete gazdaságvezetıje felelıs. III. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése Az ellenjegyzınek az ellenjegyzést megelızıen meg kell gyızıdnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggı kiadási elıirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) a kifizetés idıpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Költségvetési szerv neve 3

4 Az ellenjegyzı a társulás elnökének elızetes írásbeli engedélye alapján feladata ellátásához szükség szerint szakértıt vehet igénybe. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az elıírtaknak, az ellenjegyzınek errıl írás ban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót. Kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Az Áht. 74/B. (2) bek. szerint ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a munkaszervezet vezetıje (irodavezetı) gyakorolja, ellenjegyzésére az általa meghatározott személy jogosult. A Társulási Irodánál és az EPKSZK-nál az ellenjegyzési jogkör gyakorlásával az irodavezetı a gazdaságvezetıt bízta meg (3. sz. melléklet). A gazdaságvezetı akadályoztatása vagy érintettsége esetén a jogkör gyakorlásával a vidékfejlesztési menedzsert hatalmazta fel (3/a. sz. melléklet). Az ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, valamint ának mintáját a jelen szabályzat 11. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. Az ellenjegyzés jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért gazdaságvezetı felelıs. A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérıl. A nyilvántarts tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás azonosító számát, az alapjául szolgáló dokumentum meghatározását és keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek szerinti forrását, a kifizetési határidıket és azok jogosultjait, továbbá a teljesítési adatokat. A Társulási Iroda és az EKPSZK kötelezettségvállalásairól Excel táblázat formájában külön-külön kézi nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás naprakész vezetéséért a munkaszervezet gazdaságvezetıje felelıs. Nem kötelezı elızetes, írásbeli kötelezettségvállalás az forintot el nem érı kifizetések esetében. Írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai: kinevezési okirat, szerzıdés, megállapodás, visszaigazolt megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, egyéb kötelezettségvállalást alátámasztó iratok. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásakor az Ámr ának elıírásait kell alkalmazni. 4 IV. Szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása elıtt történik. A szakmai teljesítés igazolása során ellenırizhetı okmányok alapján vizsgálni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerőségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. A szakmai teljesítés igazolásának ellátására megbízást a társulás elnöke, az irodavezetı, illetve az igazgató (az EPKSZ esetében) adhat. A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. Az elnök a szakmai teljesítési feladatok ellátásával az irodavezetıt (6/a. sz. melléklet) az irodavezetı az oktatási referenst (6. sz. melléklet), az EKPSZK igazgatója pedig az egyik pszichopedagógust bízta meg (6/a sz. melléklet). A szakmai teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, valamint ának mintáját a jelen szabályzat 8. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. A szakmai teljesítés Költségvetési szerv neve

5 igazolására, érvényesítésre jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a gazdaságvezetı felelıs. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítınek ellenıriznie kell az összegszerőséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az elızı ügymenetben a vonatkozó törvényi elıírásokat, a belsı szabályzatokban foglaltakat betartották-e. Amennyiben az érvényesítı a vizsgálat során a vonatkozó jogszabályok vagy belsı szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt az utalványozónak jelezni. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követıen az utalványozó erre írásban utasítja. Érvényesítést a társulási tanács elnöke, illetve az irodavezetı által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségő és emellett pénzügyi-számviteli képesítéső dolgozó végezhet. A Társulási Irodánál (az EPKSZK tekintetében is) az érvényesítési feladatokat, az irodavezetı megbízása alapján, a gazdasági ügyintézı látja el (6/e. sz. melléklet). Az érvényesítésre jogosult nevét, beosztását, valamint i mintáját a jelen szabályzat 9. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. A szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a gazdaságvezetı felelıs. V. Utalványozás, az utalvány ellenjegyzése Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni a) az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzıjének keltezéssel ellátott át, b) az utalvány szót, c) a költségvetési évet, d) a befizetı és a kedvezményezett megnevezését, címét, e) a fizetés idıpontját, módját, összegét, devizanemét, f) a megterhelendı és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, g) a kötelezettségvállalási nyilvántartás számát. Utalványozásra az érvényesített okmány alapján többcélú kistérségi társulásnál a társulás elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult (Áht. 74/B. (2) bek.). Utalványozásra a társulás elnöke, az elnök felhatalmazása alapján az irodavezetı, illetve az EPSKSZK tekintetében az igazgató jogosult (2/a., 2/b. sz. mellékletek). Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint ának mintáját a jelen szabályzat 10. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. Az utalványozásra jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért gazdaságvezetı felelıs. Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésbıl, szolgáltatások nyújtásából - számla, egyszerősített számla, számlát helyettesítı okirat, készpénzátutalás alapján befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit. Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódóan a bevételi- és kiadási pénztárbizonylaton, míg a banki forgalomhoz kapcsolódó gazdasági események esetében csak a szabályzat 12. sz. mellékletét képezı utalványrendeleten lehet. Költségvetési szerv neve 5

6 Az utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni: a) az intézmény nevét, b) az,,utalvány" szót, c) a költségvetési évet, d) a könyvelés módját, e) a befizetı nevét, f) a fizetés idıpontját, módját és összegét, g) az érvényesítés keltét, az érvényesítı át, h) a megterhelendı, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, i) az utalványozás ellenjegyzés keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyzı át, j) a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát, k) a könyvelés keltét, és a könyvelı át. Az utalvány ellenjegyzése során meg kell gyızıdni arról, hogy a szakmai teljesítés és az érvényesítés megtörtént-e. Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követıen az utalványozó erre írásban utasítja. VI. Az összeférhetetlenség szabályai A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzı, illetıleg az utalványozó és az ellenjegyzı - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesítı személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést igazoló személlyel. Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény ának b) pontja), vagy a maga javára látná el. VII. A megbízás és visszavonás dokumentumainak megırzése A felhatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkezı dokumentumot utólag is ellenırizhetı formában a számvitelrıl szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése szerinti idıpontig olvasható formában meg kell ırizni. Az elévülési idı a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre szóló megbízás visszavonásának idıpontjától kezdıdik. 6 Költségvetési szerv neve

7 VIII. Záró rendelkezések Ez a szabályzat január 1. napján lép hatályba. Társulási Irodánál az irodavezetı, a EKPSZK-nál az igazgató gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglalt elıírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven ukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejőleg. Kelt: Kazincbarcika, év január hó 04. nap Kerekes Barbara igazgató Székelyné Varga Mária irodavezetı Költségvetési szerv neve 7

8 1/a. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Ügyiratszám: /200 M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának II. pontja alapján kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására év július hó 1. napjától felhatalmazom Székelyné Varga Mária át. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 07. hó 01. nap elnök A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap 8 Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. Költségvetési szerv neve

9 2/a. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Ügyiratszám: /200 M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának IV. pontja alapján utalványozási jogkör gyakorlására év július hó 1. napjától felhatalmazom Székelyné Varga Mária át. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 07. hó 01. nap elnök Az utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. Költségvetési szerv neve 9

10 2/c. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda - Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ Ügyiratszám: 1/2007. Kerekes Barbara Igazgató M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának IV. pontja alapján utalványozási jogkör gyakorlására év március hó 15. napjától felhatalmazom Kerekes Barbarát. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év március hó 15. nap elnök Az utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika év március hó 15. nap 10 Költségvetési szerv neve

11 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás - Társulási Iroda 2/c. sz. melléklet Ügyiratszám: /200 M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának IV. pontja alapján akadályoztatásom esetén utalványozási jogkör gyakorlására év július hó 1. napjától felhatalmazom Angyalné Sándor Katalin t. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 07. hó 01. nap irodavezetı Az utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. Költségvetési szerv neve 11

12 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 3. sz. melléklet Ügyiratszám:2/2006. M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának V. pontja alapján ellenjegyzési jogkör gyakorlására év július hó 1. napjától felhatalmazom Ferencsik Ildikó t. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 07. hó 01. nap irodavezetı Az ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika, 2006 év 07.hó 1. nap Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. 12 Költségvetési szerv neve

13 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 3. sz. melléklet Ügyiratszám: 3/2010. M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának V. pontja alapján ellenjegyzési jogkör gyakorlására év május hó 1. napjától felhatalmazom Béres Gábor gazdasági ügyintézıt. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 05. hó 03. nap irodavezetı Az ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika, év 05. hó 3. nap Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. Költségvetési szerv neve 13

14 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 3/a. sz. melléklet Ügyiratszám: 2/2010. M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának V. pontja alapján az ellenjegyzı akadályoztatása vagy érintettsége esetén ellenjegyzés helyettesítési jogkör gyakorlására év január hó 1. napjától felhatalmazom Lizák János vidékfejlesztési menedzsert E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 01. hó 04. nap irodavezetı Az ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika, év 04. hó 04. nap 14 Költségvetési szerv neve

15 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 3. sz. melléklet Ügyiratszám: 1/2010. M E G H A T A L M A Z Á S A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának V. pontja alapján ellenjegyzési jogkör gyakorlására év január hó 1. napjától felhatalmazom Czirbáné Lipták Judit ot. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 01. hó 04. nap irodavezetı Az ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika, 2010 év 01.hó 4. nap Ez a meghatalmazás minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör átruházására is. Költségvetési szerv neve 15

16 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 4. sz. melléklet Ügyiratszám: /200.. név.beosztás Értesítem, hogy a 200. év.. hó napján kelt,./200. szám alatt kiadott kötelezettségvállalási, utalványozási (ellenjegyzési) jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást 200. év. hó. napjától visszavonom. 200 év..hó. nap irodavezetı Az jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap Ez a minta értelemszerően alkalmazható az ellenjegyzési jogkör gyakorlásának, a szakmai teljesítés igazolására és érvényesítésre szóló megbízás visszavonására is. 16 Költségvetési szerv neve

17 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 4. sz. melléklet Ügyiratszám: 5/2010. Béres Gábor gazdasági ügyintézı Értesítem, hogy a 48/2008. szám alatt kiadott érvényesítési jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást év május hó 1. napjától visszavonom. Kazincbarcika év május hó 3. nap irodavezetı Az érvényesítési jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika év május hó 3. nap Költségvetési szerv neve 17

18 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 4. sz. melléklet Ügyiratszám: 6/2010. Czirbáné Lipták Judit gazdaságvezetıt Értesítem, hogy a 1/2010. szám alatt kiadott ellenjegyzési jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást év május hó 1. napjától visszavonom. Kazincbarcika év május hó 3. nap irodavezetı Az érvényesítési jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika év május hó 3. nap Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 18 Költségvetési szerv neve 5. sz. melléklet

19 Ügyiratszám: /200 Horváth Jenıné adminisztrátor-pénztáros A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának III. pontja alapján megbízom az érvényesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, 2005 év 07. hó 01. nap irodavezetı A érvényesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap Ez a minta alkalmazható a szakmai teljesítés igazolására szóló megbízáshoz is. Költségvetési szerv neve 19

20 5. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Ügyiratszám: 4/2010. Kocsis Judit gazdasági ügyintézıt A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának IV. pontja alapján tıl megbízom az érvényesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 05. hó 3. nap irodavezetı A érvényesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika, év május hó 3. nap 20 Költségvetési szerv neve

21 6/a. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Ügyiratszám: /200 Székelyné Varga Mária irodavezetı A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának III. pontja alapján megbízom a szakmai teljesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, 2005 év 07. hó 01. nap elnök A szakmai teljesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap Költségvetési szerv neve 21

22 6/b. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Ügyiratszám: /200 Angyalné Sándor Katalin oktatási referens A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának III. pontja alapján megbízom a szakmai teljesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, 2005 év 07. hó 01. nap irodavezetı A szakmai teljesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. 200 év..hó. nap 22 Költségvetési szerv neve

23 6/b. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Iroda - Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ Ügyiratszám: 2/2007. Kerekes Barbara igazgató A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzatának III. pontja alapján megbízom a szakmai teljesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 03. hó 15. nap elnök A szakmai teljesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika év március hó 15. nap Költségvetési szerv neve 23

24 6/b. sz. melléklet Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Iroda - Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ Ügyiratszám: 1/2008. Smolnicki Beáta pszichopedadógus A Társulási Iroda kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjérıl szóló szabályzata alapján megbízom a szakmai teljesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. Kazincbarcika, év 12. hó 03. nap igazgató A szakmai teljesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. Kazincbarcika év december hó 3. nap 24 Költségvetési szerv neve

25 NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra jogosult személyekrıl 7. sz. melléklet Sor- szám Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult Jogosultság megszőnését elrendelı ügyirat száma, kelte idıpontja 1. Dr. Király Bálint elnök 2. Székelyné Varga Mária irodavezetı Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.

26 NYILVÁNTARTÁS a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyekrıl 8. sz. melléklet Sor- szám Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult Jogosultság megszőnését elrendelı ügyirat száma, kelte idıpontja 1. Dr. Király Bálint elnök 2. Székelyné Varga Mária irodavezetı

27 NYILVÁNTARTÁS az érvényesítésre jogosult személyekrıl 9. sz. melléklet Sor- szám Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult Jogosultság megszőnését elrendelı ügyirat száma, kelte idıpontja 1. Horváth Jenıné adminisztrátor-pénztáros

28 NYILVÁNTARTÁS az utalványozásra jogosult személyekrıl 10. sz. melléklet Sor- szám Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult Jogosultság megszőnését elrendelı ügyirat száma, kelte idıpontja 1. Dr. Király Bálint elnök 2. Székelyné Varga Mária irodavezetı Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.

29 NYILVÁNTARTÁS az ellenjegyzésre jogosult személyekrıl 11. sz. melléklet Sor- szám Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult Jogosultság megszőnését elrendelı ügyirat száma, kelte idıpontja 1. Zelei Anett gazdaságvezetı Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.

30

31 Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata Megismerési nyilatkozat A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Kelt Aláírás Költségvetési szerv neve 31

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: 2011. évi Ellenırzési Program és a 2011. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatának elfogadása Iktatószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Minőségügyi eljárások gyűjteménye

Minőségügyi eljárások gyűjteménye Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának eljárások gyűjteménye Tartalomjegyzék: I. A JOGFORRÁSOK KEZELÉSE II. III. IV. A BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ, A NAPI MUNKAVÉGZÉS

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 6. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A1 Dátum: 2010-12-29 6. melléklet Az

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének../2011. (.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének../2011. (.) sz. önkormányzati rendelete 322/2011. elıterjesztés 1. számú melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA./2011. (.) sz. önkormányzati rendelete Hatályba lépés napja: 2011. december 01. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik:

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik: Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Fő szabály szerint az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben