SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA"

Átírás

1 SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, valamint az évi CXVII. személyi jövedelemadó törvény figyelembe vételével határozza meg a Főiskola Kiküldetési Szabályzatát. 1. Általános rendelkezések (1) A szabályzat készítésének célja, hogy biztosítsa a Főiskolán a külföldi és belföldi kiküldetéssel kapcsolatos feladatok egységes, szabályszerű végrehajtásának rendjét. (2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára és a Főiskolával egyéb jogviszonyban álló személyeknek a Főiskola szervezésében és bonyolításában történő utazásaira. (3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi külföldi utazásokra: a. intézményközi együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolat (tudományos, oktatási együttműködés), b. konferencián, kiállításon való részvétel, c. tanulmányút, d. pályázat útján elnyert szakmai továbbképzés, ösztöndíj, e. kapcsolatok kialakítását, bővítését, fejlesztését célzó út, f. hallgatói toborzás, nemzetközi oktatási vásáron való részvétel. (4) A szabályzat az alábbi kötelező előírásokat tartalmazza: a. a kiküldetés elrendelése, b. a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolása, c. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíjak megállapítása, elszámolása. 2. A külföldi kiküldetés rendje (1) A külföldi kiküldetés megkezdésének feltételei a. a kiküldetést elrendelheti a Főiskola rektora vagy kancellárja, és kezdeményezheti azt a kiküldetésben érdekelt dolgozó. Külföldi utazás abban az esetben kezdeményezhető, ha a kiutazás a Főiskola érdekében áll és indokolt; b. a kiutazó az engedélyezési eljárást a kiküldetést elrendelő aláírásával ellátott Engedélykérő adatlap külföldi kiutazásokhoz (1. sz. melléklet) űrlap és a kiutazás indokoltságát bizonyító dokumentumok (nyertes pályázat, meghívólevél, konferenciaprogram, kétoldalú szerződés, stb.) benyújtásával indítja el; 2

3 c. a kiutazó az engedélyezési eljárás keretében az arra illetékes a gazdasági és üzemeltetési igazgatóval, igazoltatja a külföldi kiküldetés pénzügyi fedezetének rendelkezésre állását; d. a kiutazó a kiküldetést csak az engedélyezési eljárás után kezdheti meg. (2) A kiküldetés engedélyezésére vonatkozó hatáskörök a. a Főiskola dolgozóinak külföldi kiküldetését a rektor vagy kancellár engedélyezi, a Főiskola rektorának kiküldetését a rektorhelyettes, a kancellár kiküldetését pedig a igazgatási, jogi és szervezési osztályvezető engedélyezi. b. a kiutazási engedélyeket a gazdasági és üzemeltetési igazgató pénzügyi ellenjegyzéssel látja el. A gazdasági és üzemeltetési igazgató engedélyét a gazdasági osztályvezető pénzügyileg ellenjegyzi; c. az aláírt adatlapok másolatait a Nemzetközi Irodában kell leadni, amely az engedélyezett külföldi utazásokról nyilvántartást vezet. (3) Külföldi utazások megszervezése Az engedélyezett utazás megszervezését, lebonyolítását (szállásfoglalás, repülőjegyrendelés, átutalásos kifizetések, stb.) a kiutazó kérésére a tanszéki ügyintézők bevonásával a Nemzetközi Iroda végzi. (4) Az utazás megkezdése előtt szükséges eljárások a. az utazási szándékot a kiutazó jelenti be a Kiküldetési engedélykérő adatlap külföldi kiutazáshoz (1. sz. melléklet) és a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás (2. sz. melléklet) nyomtatványokon; b. a kiküldött külön engedéllyel az utazáshoz saját tulajdonú gépjárművét is igénybe veheti. A saját gépkocsi hivatalos célú használatát a kiküldetés engedélyezésével egyidejűleg kell kérni. A kiutazónak a külföldi utazáshoz szükséges Casco és felelősség biztosítással rendelkeznie kell, a Főiskola a gépkocsiban bekövetkezett kárért anyagi felelősséget nem vállal; c. rektor, kancellár és a gazdasági és üzemeltetési igazgató aláírásával ellátott eredeti adatlapot a kiutazó leadja a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság (továbbikban: GÜI) az utazás tervezett megkezdése előtt legalább 2 héttel; d. az átutalással fizetendő költségeket a kiutazó kérelme és a megfelelő információszolgáltatása (az átutalás ideje, a bank neve és címe, a bank számlaszáma, IBAN száma, SWIFT kódja) alapján a GÜI átutalja. Ebben az esetben a kiutazást engedélyező adatlapot ezzel egyidőben kell benyújtani; e. az engedélyezett készpénzelőleget a kiutazó az utazást megelőző utolsó pénztári napon veszi fel a Főiskola pénztárában. A kiutazó készpénzfelvételi szándékáról 1 héttel a felvétel előtt köteles tájékoztatni a GÜI-t, és köteles gondoskodni az előleg kiírásáról és annak aláírattatásáról; f. a készpénzkifizetések forintban történnek, ennek valutára váltásáról a kiutazó gondoskodik. (5) A kiküldetésben résztvevőt megillető költségtérítések a. Bármilyen költség csak a Szolnoki Főiskola nevére a és címére kiállított számla alapján számolható el. b. a napidíj mértéke 15, amelynek 70%-a adóköteles, az adót a kiutazó fizeti meg a KIR3 /KIRA programban történt számfejtés alapján, c. a napidíj az utazás során felmerülő étkezés, helyi utazás, és egyéb költségek fedezését szolgálja. A napidíj mellett étkezési költség nem számolható el; 3

4 d. a napidíj számításánál az indulás és érkezés tényleges időpontja között eltelt időt kell figyelembe venni. Tényleges időpontnak minősül az országhatár átlépése, valamint a légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőző, illetve érkezést egy órával követő idő. e. A kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a nem teljes napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy ha fennmaradó tört rész legalább 8 óra, akkor az egész napnak számít. f. Külföldi kiküldetés napidíjára előleg felvétel, és pénztári elszámolás nem lehetséges, ez minden esetben KIR3/KIRA számfejtő programmal történik a vonatkozó járulékok levonásával, banki utalással; g. az utazási költség kizárólag eredeti utazási bizonylatok alapján számolható el; h. az utazási költség a telephely (Főiskola) és a célállomás (célországban szálláshely vagy a rendezvény helyszíne) közötti út megtételére számolható el; i. ennek értelmében elszámolhatók a célállomásra és onnan haza történő utazás költségei, beleértve a repülőtér/vasútállomás és a szálloda közötti távolság tömegközlekedési eszközzel vagy taxival történő megtételének számlával vagy jeggyel igazolt költségei is; j. tranzitálás esetén a két állomás közötti út tömegközlekedési eszközzel vagy taxival történő megtételének számlával vagy jeggyel igazolt költsége is elszámolható; k. az autópályadíj, parkolási díj valamint érkezéskor és elutazáskor a pályaudvar, illetve a repülőtér és a szálláshely közötti utazási költség számla illetve jegy alapján elszámolhatók; l. ha a kiküldetés saját tulajdonú gépjárművel történik, az üzemanyagköltség és üzemeltetési költségtérítés kiszámításánál a saját tulajdonú gépjármű hivatali használatára vonatkozó szabályok érvényesek, a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, fogyasztási norma és 9 Ft/Km normaköltség alapján. Saját gépkocsi igénybevételéhez ki kell tölteni az erre vonatkozó nyomtatvány (3. sz. melléklet); m. a kiutazó köteles minden esetben a költséghatékony megoldásokat keresni és alkalmazni, elszámolhatók a szállás számlával igazolt költségei. A szobaáron felüli étkezési költség kötelező reggeli- csak abban az esetben számolható el, ha azt a szobaár tartalmazza, egyéb esetben a napidíj összegéből kerül levonásra; n. elszámolhatók a vízumok számlával igazolt költségei; o. elszámolhatók a számlával igazolt szemináriumon, konferencián való részvétel illetve kiállítások bérleti díja; p. a kiutazónak a külföldi tartózkodása során feladatának elvégzésével kapcsolatban felmerült kiadásai számla alapján, külön előzetes engedéllyel elszámolhatók (hivatalos telefon, fax, stb.); q. biztosítási díj számla alapján elszámolható. (6) Költségelszámolás a. a kiutazónak az általa felvett összeggel, a felvételtől számított 30 napon belül el kell számolnia a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás (2. sz. melléklet) nyomtatvány felhasználásával. Amennyiben a kiutazó önhibájából költségelszámolása a feltüntetett határidőn belül nem történik meg, a következő külföldi kiutazás alkalmából előleg nem vehető fel /utólagos elszámolás történik/. A nyomtatványt minden kiutazó köteles saját maga, a szabályzatnak megfelelően kitölteni, melyhez mellékelni kell a felmerült 4

5 költségekkel kapcsolatos összes számlát. Az idegen nyelven kiállított számlák mellé csatolni kell a magyar nyelvű fordítást; b. az elszámolás a rektor és kancellár jóváhagyását követően kerül a GÜI-re pénzügyi elszámolásra; c. a kiutazó köteles az utazás eredményéről szakmai beszámolót írni (4. sz. melléklet), melyet a pénzügyi elszámolással együtt kell benyújtania; d. a külföldi fizetőeszköz forintra (HUF) történő átszámításánál a kiutazást megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos valutaárfolyamát kell alapul venni. Ha külföldön a valutát ettől eltérő árfolyamon váltják át a helyi valutára, az elszámoláskor ezen árfolyam a külföldi hivatalos átváltó hely bizonylata alapján fogadható el. Az elszámolás forintban történik, e. ha az elszámolás eredményeként a kiutazónak visszatérítési kötelezettsége van, a megfelelő összeget az elszámolás leadásával egyidejűleg köteles visszafizetni a kapott pénznemben; f. újabb utazás csak az elszámolás lezárása után kezdeményezhető; g. ha a két kiutazás között kevesebb, mint 10 nap telik el, a kiutazó a két utazási előleget egyidőben, az első kiutazás megkezdése előtt veheti fel és a második utazás befejezése után a felvételtől számított 30 napon belül köteles mindkét utazásra felvett előleggel elszámolni a Főiskola pénztárában; h. az aláírt költségelszámolási adatlap és a szakmai beszámoló másolatát a kiutazónak az elszámolás lezárása után a Nemzetközi Irodában le kell adnia. (7) Amennyiben amennyiben a kiutazó kísérőszeméllyel utazik (rokon, családtag) erről a kiutazás előtt köteles tájékoztatni a kiutazás engedélyezőjét. A kísérő személy költségeit a kiutazó köteles fedezni. 3. Belföldi kiküldetés rendje (1) Belföldi kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkasszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés. (2) Belföldi kiküldetés alanya munkaköri kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyban ( megbízási szerződés) álló személy lehet. (3) Belföldi kiküldetés esetében a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" formanyomtatványt kell kitölteni, figyelembe véve az oktatók utiköltség térítésére vonatkozó kiegészítést(5.sz.melléklet). (4) A belföldi kiküldetések elszámolása a. a belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámoláson a kiküldő szerv aláírója a Kötelezettségvállalási és utalványozási aláírási rendelet szerint meghatározott kötelezettségvállaló. A kiküldetés teljesítését igazolja a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó aláírások rendje szerint meghatározott teljesítést igazoló személy; b. a költségelszámolást pontosan ki kell tölteni az igénybe vevőnek (indulás - érkezés időpontja). Jogszabályi előírásoknak megfelelően annak ellenőrzése után hiteles másolatot kap a kiküldött. A kiküldetési utasításra minden esetben szükséges feltüntetni a kiküldő egység témaszámát; 5

6 c. kiküldetéskor buszjegy vagy másodosztályú vasúti jegy számolható el IC pótjeggyel, illetve gyorsvonati pótjeggyel; d. napidíj 6 óra távollét után jár, amelynek elszámolható összege 500,- Ft/nap. Abban az esetben, ha a továbbképzés részvételi díja étkezést is tartalmaz, napidíj nem számolható el. Nem számolható el napidíj abban az esetben sem, ha az oktató munkavégzés (oktatás) céljából utazik; e. Szolnokon kívüli oktatással kapcsolatos kiküldetés esetén meg kell határozni az oktatási formát, a szakot és az évfolyamot. Felnőttképzés esetén a szervezett tanfolyamok megnevezését; f. az útiszámlákhoz a jegyeket minden esetben csatolni kell; g. kiküldetéskor a helyi közlekedési jegyeket csak egy esetben: pl. Szolnok Budapest viszonylatban csak a Budapesten felhasznált helyi (busz, villamos, metró) közlekedési jegyet téríti meg a leadott jegyek ellenében a Főiskola; h. intézményi dolgozónak kiküldetéskor, saját gépjármű igénybevétele esetében is a fentiek figyelembe vételével kell a kiküldetési rendelvényt kiállítania. Saját gépkocsival történő utazás esetén helyi közlekedési jegy nem számolható el (a parkolójegy elszámolható); i. mellékletként csatolni kell a kiküldetést megelőzően a tanszékvezető /egységvezető által engedélyezett - saját gépkocsi hivatali célú, eseti igénybevételéhez szóló pontosan kitöltött engedélyt ; j. a rendelvényen fel kell tüntetni a kiszámítás módját. 4.. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használata (1) Személygépkocsival történő utazás esetén a költségelszámolás alapja a 7. sz. melléklet szerint feltüntetett kilométer távolság. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek hiányában útvonaltervező program segítségével kell meghatározni. (2) Üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a jogszabályban meghatározott alapnorma átalányt, valamint a NAV által közzétett üzemanyagárat kell figyelembe venni. (3) A gépjármű fenntartási költségtérítésének fizetése az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában meghatározott 9 Ft/ km összegű normaköltséggel történik. Ha a munkáltató ennél magasabb összegű fenntartási költségtérítésben részesíti a kiküldetésben részesülő személyt, akkor abból adóelőleget kell levonni. Ebben az eseten a közalkalmazottnak adóköteles jövedelme keletkezik. (4) A kiküldetések során csak a saját vagy a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi használható. A felmerült költségek elszámolásához szükséges a forgalmi engedély és a kötelező biztosítás befizetését igazoló szelvény másolata. Amennyiben nem saját vagy házastárs tulajdona a gépkocsi, akkor a magánszemélyt cégautó adó fizetési kötelezettség terheli. (5) A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO biztosítás megléte. (6) A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha az alkalmazott előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel az Intézménnyel szemben a 6.sz. melléklet alapján. 6

7 (7) Az óraadó oktatók utazási költségtérítésére vonatkozó előírásokat az 5.sz. melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a Főiskola Szenátusa július 16-i ülésén 43/i/2015. (VII. 16.) sz. határozatával elfogadta, és az elfogadás napján lép hatályba. (2) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szolnoki Főiskola napján 49/d/2014. (VIII. 28.) számú határozattal elfogadott Kiküldetési Szabályzat hatályát veszti. Szolnok, július 16. Dr. Túróczi Imre rektor Varga Csaba kancellár 7

8 Mellékletek 1. sz. melléklet: Engedélykérő adatlap külföldi kiutazáshoz 2. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 3. sz. melléklet: Költségtérítés igénylése saját tulajdonú személygépkocsi igénybevétele esetén külföldi kiküldetéshez 4. sz. melléklet: Általános útibeszámoló 5. sz. melléklet: Oktatók Utiköltség térítése, a belföldi kiküldetés kiegészítése 6. sz. melléklet: ENGEDÉLY a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez 7. sz. melléklet: ELSZÁMOLÁS saját gépkocsi hivatali célú használatához 8. sz. melléklet: GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ENGEDÉLY 9. sz. melléklet: Óraadó oktatók költségtérítése 8

9 1. számú melléklet ENGEDÉLYKÉRŐ ADATLAP külföldi kiutazáshoz Név: Beosztás: Lakcím: Útlevél száma: Az utazás időtartama Helye (ország, város, esetleg intézmény) Az utazás módja, útvonala A kiküldetés célja Előkalkuláció a várható költségekről Napok száma Valuta neve Egy napra Valutában Összesen Forintban Fedezeti forrás Napidíj Szállás Részvételi díj Kiutazás Egyéb Összesen Témaszám: Forráskód: Szolnok, 20.. Engedélyezem:. gazdasági és üzemeltetési igazgató 20.. év.. hó nap. kiutazó... rektor. kancellár 20.. év.. hó nap 1

10 A kiküldött Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2. számú melléklet A küldő szerv: Sorszám: 1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS Neve: A kiküldetést elrendelő aláírása: Beosztása: Munkáltatója: Milyen osztályú napidíj jár A kiküldetés célja: Dologi kiadás:.%.20..hó.-n Az utazás módja A kiküldetés helye és időtartama oda vissza Ország Nap aláírás Utólagosan engedélyezett eltérések: 20..hó.-n aláírás 2. A felvett előlegek: sorszám a A bizonylat kelte kiállításának helye A felvét módja A valuta neme összege árfolyama Forint Összesen 2

11 3. Visszafizetések sorszám a A bizonylat kelte kiállításának helye A felvét módja A valuta neme összege árfolyama Forint Összesen 4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok: Honnan II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS Indulás Érkezés A Utazá s Mikor Hová Mikor határátlépés időpontja módj hó nap óra hó nap óra nap óra a 5. Napidíj elszámolása: Viszonylat Napok száma Felszámítható napidíj valutában Csökkenés v. pótlék A Egy Összesen % összege valuta napra neme Elszámolható A valuta árfolyama Forint Összesen: 3

12 Bizonylat sorszáma 6. Szállásköltség elszámolása: Viszonylat Szállásköltség számla szerint valutában Levonandó Elszámol- Napok Valuta Egy Összesen ható száma neme napra A valuta árfolyama Forint Összesen: 7. Dologi kiadások elszámolása valutában: Bizonylat sorszáma A felmerülés A valuta helye ideje jogcíme neme összege árfolyama Forint Összesen: 8. Forintban felmerült dologi kiadások: Bizonylat sorszáma A felmerülés jogcíme Forint Egyéb feljegyzések: Összesen (átvitel a 9. táblázat 8. sorába): 4

13 III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉS 9. Forint elszámolás: 10. Valutaelszámolás: Sorszám Szöveg Táblázat hivatk. 1 Elszámolásra 1 / 2 felvett előleg 2 Előleg 1 / 3 visszafizetése 3 Elszámolandó - előleg (1-2) 4 Napidíj II / 5 Forint tételesen összesen Valuta neme Elszámolandó Elszámolt Vissza- valuta fizetendő Többletelszámolás 5 Szállásköltség II / 6 6 Dologi kiadások II/7 és 8 7 Költségek összesen (4-6) 8 Különbözet (7-3) Az elszámolásban valótlan adatok közlése fegyelmi, illetőleg büntetőjogi eljárást von maga után..db melléklet A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését igazolom: Kelt: 20 hó..-n 20..hó -n. A kiküldött aláírása.. rektor.. kancellár 11. Érvényesítés: Megvizsgáltuk és Ft azaz....forinttal érvényesítjük. Elszámolandó összeg: Ft Kifizetendő: Ft Visszafizetendő:. Ft Kelt:..20 hó..-n Számfejtő: Ellenőr: Utalványozó: 5

14 3. számú melléklet Név Lakcím Telefon Szervezeti egység KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IGÉNYLÉSE saját tulajdonú személygépkocsi igénybevétele esetén külföldi kiküldetéshez Személygépkocsi típusa Személygépkocsi rendszáma Forgalmi engedély száma Műszaki érvényesség. Hengerűrtartalom.. cm 3 Használható üzemanyag fajtája Tulajdonos neve Biztosítás (CASCO kötvény száma) Célország Tervezett km A kiutazás időpontja Útvonal: Belföldi útszakasz (határállomásig és vissza) km Külföldi útszakasz (határállomás és vissza) km Külföldi helyi, illetve helyközi közlekedés Nyilatkozat Casco kötvény hiányában: - Kár esetén minden anyagi felelősséget vállalok. km. kiutazó aláírása Szolnok, kiutazó aláírása Engedélyezem:. 6

15 4. számú melléklet ÁLTALÁNOS ÚTIBESZÁMOLÓ 1. A kiutazó adatai Név Szervezeti egység Esemény Időtartam Kiutazás helye Ország Város Intézmény Fő kontaktszemélyek 5. A kiutazás célja 6. Eredmények 7

16 7. Észrevételek, javaslatok Szolnok, aláírás Megjegyzés: Az 5, 6, 7. pontok részletes taglalása esetén kérjük külön lap igénybevételét. 8

17 5.sz.melléklet a belföldi kiküldetés kiegészítése MUNKAVÁLLALÓK UTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSE Saját dolgozó Munkábajárás: SZOLNOKRA 39/2010 (II.26.) Korm rendelet szerint Menetjeggyel történő elszámolás jegy árának 86 %-a. (IC pótjegy, helyjegy, gyorsvonati pótjegy, buszjegy), saját gépkocsival 9 Ft/km számolható el. Budapesten oktat Kiküldetési rendelvénnyel. Menetjeggyel történő elszámoláskor a jegy árának 100 %-a számolható el. Ha nem történik menetjegy leadása, akkor a kifizetett összeg munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, járulék és SZJA köteles. Megbízási szerződéssel oktató óraadó (magánszemély) Szolnokon oktat Lakóhely és Szolnok közötti útvonal vonatjegyköltségének 86 %-a (IC pótjegy, helyjegy, gyorsvonati pótjegy ) számolható el, saját személygépkocsival történő utazás esetén 9 Ft /km számolható el. Mindkét esetben a megbízási szerződés alapjánkifizetett utazási költségtérítést személyi jövedelemadó és egyéni járuléklevonás terheli. A magánszemély a költségelszámolásról nyilatkozik, SZJA bevallásában saját maga számol el. Budapesten oktat Lakóhely és az oktatás helyszíne közötti útvonal vonatjegy költségének 100 %-a. Kiküldetési rendelvény, csatolt vonatjegy alapján. Mindkét esetben a megbízási szerződés alapjánkifizetett utazási költségtérítést személyi jövedelemadó és egyéni járuléklevonás terheli. A magánszemély a költségelszámolásról nyilatkozik, SZJA bevallásában saját maga számol el. Egyéni vállalkozóval vagy gazdasági társasággal kötött szerződés esetén A megkötött megbízási szerződés alapján utazási költségtérítés csak számla benyújtása ellenében történhet. 9

18 ENGEDÉLY a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez 6.számú melléklet Alulírott. (név), mint kérelmező.. (lakcím), a. dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni. Gépkocsi típusa Forgalmi rendszáma Forgalmi engedély száma Műszaki érvényesség Hengerűrtartalom cm 3 Használható üzemanyag fajta Tulajdonos neve CASCO biztosítás kötvényszáma Kiküldetés célja Tervezett km A saját gépkocsi igénybevételének indoka: - hivatali gépkocsi nem állt rendelkezésre - egyéb indok: Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a NAV alapnorma átalánnyal történő elszámolást. A fenntartási költségtérítést: az SZJA törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével kérem elszámolni * A munkavállaló, illetve a személygépkocsi tulajdonosa kijelenti, hogy a főiskolával szemben a gépkocsival kapcsolatos semmilyen egyéb költséget, vagy kártérítési igényt nem támaszt, a személygépkocsit kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja a hivatali igénybevétel során is.., nyilatkozattevő aláírása A saját gépkocsi hivatalos célú igénybevételét gazdaságossági, illetve egyéb okok miatt engedélyezem, az alább megjelölt egység/munkaszám terhére. Terhelendő egység/munkaszám:..., 20.. * a nem kívánt részt törölni kell.. kiküldetést engedélyező aláírása 10

19 7. számú melléklet ELSZÁMOLÁS Saját gépkocsi hivatali célú használatához (Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolási nyomtatvány melléklete) Az üzemanyag elszámolás a 60/1992. (IV.1) Korm. rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény vonatkozó előírásai szerint történik. Munkavállaló neve Lakcíme 1. Kiküldetés Célja (megjelölve az intézményt is) Útvonala Időpontja Forrása (tám. pályázat, szerz. munka) Terhelendő egység Terhelendő munkaszám 2. Gépkocsi adatai Típusa Rendszáma Lökettérfogat cm 3 Üzemanyag típusa Üzemanyagnorm Megtett km NAV hivatalos üzemanyagár 3. Költségek elszámolása Megnevezés Számítási mód Összeg l/100 km Üzemanyag költség km x liter x Ft/l = Ft Amortizáció km x 9 Ft/km = Ft Összesen azaz: 4. Aláírások Elszámoló aláírás Megnevezés Dátum Aláírás A feladat elvégzését és az útiköltség jogosságát igazolom Pénzügyi ellenjegyző Ft/l Ft forint 11

20 8. sz. melléklet GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ENGEDÉLY Alulírott,.. ( szül hely:, szül. idő:., anyja neve:, lakcíme:..) ezúton engedélyezem, hogy.(szül hely:, szül. idő:., anyja neve:, lakcíme:..) a tulajdonomban lévő forgalmi rendszámú.. típusú személygépkocsit a Szolnoki Főiskola által elrendelt hivatalos kiküldetéseihez használhatja. Az engedély..-től..-ig érvényes. Kelt:.., 20. tulajdonos 12

21 13

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat

Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/../2015. S z o l n o k Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2015. 1 1. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szolnoki

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 38. sz. melléklete) Elfogadva: 2011. március 22., hatályba lép: 2011. március 23-án Módosítva: 2015. március 31.,

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 2016

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 2016 BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma:

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2015/26. szám Budapest, 2015. december 28. Szám: 29000/51540/2015. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE Miskolc 2015 4.3. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE A Miskolci

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2015. I. szám Aktuális teendők 1. Alapszabály módosítás!!! Az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével

Részletesebben

Hatályos: 2015.1101.01-től

Hatályos: 2015.1101.01-től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM UTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSI ÉS GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.1101.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest TARTALOMJEGYZÉK Formázott:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! sport célú támogatások Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Gépjármű használati Szabályzat

Gépjármű használati Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Gépjármű használati Szabályzat 2016.02.25. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET. Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET Útmutató a 2015. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A beszámoló elkészítésével kapcsolatos tudnivalók...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata

Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Konferenciák, rendezvények szervezési szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 20-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12. 12. napjával elfogadta 2006. Dunaújváros 2. kiadás 0.

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre)

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2013/1 fordulóban benyújtott 2013-2014. években induló OTKA támogatási szerződésekre) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA)

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezeket az adatokat minden esetben a hatályos

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS

Részletesebben