ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a MÁV-START Zrt. munkavállalói ideiglenes külföldi kiküldetéseinek szabályozása, így különösen: a munkavállalók kiutazásának tervezési és engedélyezési rendje, a kiküldetések szakmai, pénzügyi, adminisztrációs előkészítése, a valutaellátmány és szállásköltség mértéke, a kiküldetési költségek elszámolási alapelvei, a kiutazások eredményeinek hasznosításával kapcsolatos szabályok meghatározása. Az utasítás célja továbbá a MÁV-START Zrt. munkavállalók külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon teljesített munkavégzésével kapcsolatos külföldi kiküldetésének és elszámolásának szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasításban foglalt szabályokat a MÁV- START Zrt. ideiglenes külföldi kiküldetéseire, valamint a 7. sz. melléklet szerinti úti okmányok megújítására és használatára kell alkalmazni. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalójára, kivéve az Utasellátó Központ utazó tevékenységet ellátó munkavállalóit. A szomszédos országokban a közös határállomásokon történő munkavégzést, a személyazonosító igazolvánnyal/határátlépési igazolvánnyal rendelkező munkavállalók által teljesített szolgálattal kapcsolatos eljárási rendet és az elszámolást jelen utasítás 1. és 2. sz. melléklete szabályozza. 2/31 oldal 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Kabinet szervezet, működtetéséért valamennyi, a tevékenységben érintett munkáltatói jogkörgyakorló és munkavállaló felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Határátlépési igazolvány: határátlépésre jogosító okmány, amely annak a magyar állampolgárnak adható, akinek nemzetközi szerződésből eredő feladata vagy szolgálata ellátása érdekében az államhatár rendszeres átlépése szükséges. Jelenleg új határátlépési igazolványok az NFM február 16-án kelt állásfoglalása alapján nem kerülnek kiadásra. Humánszolgáltató: MÁV SZK Zrt. Humánszolgáltató szervezet. Ideiglenes külföldi kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés): a MÁV-START Zrt. által elrendelt, a Társaság tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyarország területén kívül tartózkodás, ha annak egybefüggő időtartama nem haladja meg a 90 napot, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás. Kiküldött/Kiutazó: a kiküldetésben résztvevő; a MÁV-START Zrt.-vel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy. MFB: mozdonyfedélzeti berendezés; adatszolgáltató rendszer, amely a továbbított vonatokról és a vontatójármű egyes műszaki paramétereiről nyújt valósidejű információt, többek között az elektronikus menetigazolványhoz (is) szolgáltat adatokat. Utazók: jelen utasítás szempontjából a jegyvizsgáló (belföldi és nemzetközi) és vezető jegyvizsgáló (belföldi és nemzetközi), a fedélzeti jegyellenőr, a vizsgáló főkalauz, a szolgáltatásellenőr, a mozdonyvezető, a motorvonat vezető, a gépészeti vonalellenőr, a mozdonyvezető-gyakornok és motorvonatvezető gyakornok munkakörökben foglalkoztatottak.

3 Útielőleg: jelen utasítás szempontjából a hivatalos külföldi utazáshoz (kiküldetéshez) a munkavállalók részére az utazás során felmerülő kiadások fedezetére valutában és/vagy forintban előzetesen rendelkezésre bocsátott összeg, amely tartalmazza a napidíjat, a szállásköltséget, az utazási költséget, valamint az előre látható egyéb indokolt dologi költségeket. Útielőleg elszámolási és könyvelési bizonylat: a felvett útielőlegek és a kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolására elektronikusan kitöltendő bizonylat. Valutapénztár: a MÁV SZK Zrt. Számviteli Szervezet Pénzforgalmi Könyvelés által megbízás alapján üzemeltetett MÁV-START Zrt. házipénztár, amely a házipénztárra vonatkozó általános szabályok szerint a MÁV-START Zrt. készpénzforgalmát valutában bonyolítja le. Alkalmazott rövidítések: ÁME: Átvétel és minőség-ellenőrzés IHIR: Integrált Humán Információs Rendszer (SAP HR) MNB: Magyar Nemzeti Bank NK: MÁV Zrt. Nemzetközi Kapcsolatok PFK: MÁV SZK Zrt. Számviteli Szervezet Pénzforgalmi Könyvelés Sztv.: Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A kiküldetések prioritásai A kiutazásoknál figyelembe kell venni az alábbi prioritásokat: - az EU intézményeinél befolyással rendelkező fórumok, a közösségi előírások adaptálását elősegítő nemzetközi szervezetek rendezvényeire történő kiutazások, - a MÁV-START Zrt. jogainak érvényesítését elősegítő, eredményeinek bemutatását célzó utazások, - a nemzetközi személyforgalom lebonyolítását szolgáló nemzetközi egyeztetések és tárgyalások (menetrend, díjszabás, üzemeltetés), - beruházásokkal, illetve beszerzésekkel, tenderekkel kapcsolatosan a külföldi partnerrel folytatott tárgyalások, típusvizsgálatok és műszaki-minőségi átvételek, 3/31 oldal - a MÁV-START Zrt. ÁME szervezet által harmadik fél megbízása alapján, megkötött keretszerződés értelmében külföldön végzett műszaki-minőségi átvétel, - a MÁV-START Zrt. különböző szervezeti egységei által valamely nemzetközi szervezet vagy külföldi fél megbízása alapján végzett tervezési, kutatási, kísérleti munkák, - a Társaságnál előállított termékek, valamint a nyújtott szolgáltatások értékesítését elősegítő utazások, - a műszaki fejlődést, a szakmai színvonal növelését elősegítő szakértői utazások, - a nemzetközi szervezetekben vállalt, a Társaság érdekeit is szolgáló kötelezettségek teljesítésére vonatkozó utazások. 4.2 A kiküldetések költségtervezése és engedélyezése A kiküldetési költségkeret meghatározása Az éves kiküldetési költségkeretet, illetve annak szervezeti egységenkénti belső megosztását a vezérigazgató engedélyezi az éves üzleti tervben a Kabinet javaslata alapján, a Kontrolling jóváhagyásával, figyelemmel az alábbi szempontokra: - a 4.1 pontban felsorolt prioritások, - az előző év tényadatai és felhasználási tapasztalatai, - az egyes szervezetek által elkészített éves kiutazási terv és előzetes költségbecslés. A kiemelt, nagyfokú bizonytalansággal tervezhető projektek és az előre nem látható kiutazások fedezetére a Kontrolling vezérigazgatói tartalékot képez, szem előtt tartva a tárgyévben prioritást élvező célokat és feladatokat. A kiküldetési kerettel rendelkező szervezeti egység vezetője keretével saját hatáskörben gazdálkodik, és gondoskodik arról, hogy év közben a keret túllépésére ne kerüljön sor. A kiküldetési költségfelhasználást a Kontrolling folyamatosan figyeli és negyedévenként göngyölített kimutatást terjeszt a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, a kiküldetési kerettel rendelkező szervezeti egység vezetője és a vezetői értekezlet elé.

4 A kiutazási tervkerettel rendelkező szervezetek a beszámolási ütemtervhez igazodva kiutazási tervüket negyedévente felülvizsgálják az adott időszak tényadatai és a tervezés óta ismertté vált egyéb információk alapján az éves előrejelzés megalapozásához A kiküldetés engedélyezése A külföldi utat a kiküldendő munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlója készíti elő jóváhagyásra a szakterület vezérigazgató-helyettese/igazgatója számára. Ha nincs az adott szervezetnek vezérigazgató-helyettese/igazgatója, akkor a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának rendjéről szóló hatályos vezérigazgatói utasítás alapján a munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlója felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető hagyhatja jóvá a kiutazást a felfektetett ügyirat alapján. Ha a kiutazásra előre be nem jelenthető ellenőrzés céljából, rendkívüli esemény következményeként vagy soron kívüli egyeztetés miatt kerül sor, kivételesen az ügyirat felfektetése rövid úton történő egyeztetéssel későbbre halasztható. Ekkor ugyanúgy kell eljárni, mint amikor az utazást megelőzően kerül sor az engedélyeztetésre, az ügyirat az utazás megtörténte után a fentiek szerint kerül engedélyezésre. Az ügyirat utólagos felfektetése és az engedélyezés akkor halasztható későbbre, ha a rövid úton történő egyeztetés dokumentált formában megtörtént a Kabinet tájékoztatása mellett (erre a célra írt feljegyzés, esetleg formájában). A kiutazó ebben az esetben a biztosítási kártyát megkapja az NK-tól a kiutazás előtt, a napidíj és az egyéb ellátmány azonban csak utólag, az ügyirat utólagos felfektetését követően vehető át a házipénztárban, a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül. A kiküldött hazaérkezését követő igazolt távolléte esetén (pl. táppénz, szabadság) a napidíj és az egyéb ellátmány az ezt követő első munkanapon vehető át a házipénztárban. Kiküldetés csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kiküldött a korábbi utazásáról az útijelentést az előírt határidőn belül leadta, a felvett ellátmánnyal pedig az utasításban szereplő határidőig leszámolt. Kivétel ez alól, ha a kiküldött két kiutazás között csak három munkanapot tölt itthon és a 4/31 oldal második utazásának hossza miatt az utasításban előírt határidőn túl érkezik haza vagy először utazik a Társaság képviseletében külföldre. A kiküldetéssel kapcsolatos intézkedések (pl. repülőjegy beszerzése, szállásfoglalás, valutaigénylés) csak engedélyezett ügyirat alapján kezdhetők meg, kivéve jelen pont 2. bekezdését A kiküldetés pénzügyi előkészítése, a kiküldött költségtérítése A költségtérítés magában foglalja: - a napidíjat, - a szállásköltséget, - a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket (pl. repülő, vonat), - betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, - a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt dologi költségek igazolt összegének megtérítését. A kiküldött köteles a költségmegtakarítást célzó rendelkezéseket, útmutatásokat figyelembe venni, különös tekintettel az alábbi szempontokra: - az egy értekezlet egy résztvevő tárgyalóképes nyelvismerettel elvének érvényesítése, ennek hiányában írásos állásfoglalás az adott vasútszakmai nemzetközi szervezet felé (UIC, CER, stb.), - a kiutazási napok számát szigorúan az értekezlet vagy esemény programjához kell igazítani, - a költségtérítéses szakmai úton, kiállításon és vásáron a részvétel csak rendkívül indokolt esetben történő kivételes engedélyezése, elsősorban felsővezetői szinten, alapos szakmai indoklással ellátva, - szakmai konferenciákon a Társaság képviselete lehetőség szerint előadói minőségben, a költségek legalább egy részének a szervező/meghívó általi megtérítése mellett, - a vasúti közlekedést előnyben kell részesíteni (a legfeljebb egy éjszakai utazással elérhető úticélok esetén, amikor a költség utazási költségek és napidíj így alacsonyabb, mint repülővel történő utazás esetén),

5 - az érvényes szálláskeret betartása mellett a kiutazó törekedjen a gazdaságosabb lehetőségek igénybevételére, - elsősorban a helyi tömegközlekedési eszközök igénybevétele ajánlott. A kiküldetéssel kapcsolatban a kiküldött nem kötelezhető személyes anyagi hozzájárulásra. A különböző jogcímeken (pl. helyjegybiztosítás, vízumigénylés) az utazás előtt készpénzben térítendő forintköltségek kifizetéséhez elszámolási előleg felvételére jogosult a kiküldött, amelyet a PFK-tól a kiutazási ügyiratban célszerű igényelni. Az útielőleget az elszámolási előlegekre vonatkozó általános szabályok szerint a MÁV-START Zrt. alkalmazottai részére a házipénztár forintban bocsátja rendelkezésre. A felvett összeggel, bizonylattal igazoltan, a Házipénztári utasítás szerint az elszámolási előleget igénylő ügyiratban kell elszámolni. Az elszámolási előleg igénylés folyamatát jelen utasítás hatálybalépésekor a 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH sz. utasítás a külföldi kiküldetéshez biztosított útielőlegek elszámolásáról szóló utasítás tartalmazza. Az előre láthatóan valutában felmerülő egyéb indokolt dologi költségekre útielőleg igényelhető. Amennyiben az utazás időtartama nem haladja meg a 4 napot, az egyéb indokolt dologi költségekre 100 eurónak megfelelő összegű útielőleg adható. Amennyiben az utazás időtartama meghaladja a 4 napot, az egyéb indokolt dologi költségekre 200 euró összegű útielőleg biztosítható. A kapott összeggel a kiküldött köteles számlával elszámolni. Az egyes költségek elszámolhatóságának részletes szabályait a MÁV SZK Bejövő Számla Könyvelés külön utasításban szabályozza. Bármely költség csak a MÁV-START Zrt. nevére és címére kiállított számla alapján számolható el, kivéve a külföldi közösségi közlekedés költségeit (4.2.6 pont). A külföldi számlák szükség szerinti fordítása a kiküldött feladata. Az adott utazásra vonatkozó, felhasználható ellátmány (útielőleg) számítása az alábbi pontokban foglaltak figyelembevételével történik. 5/31 oldal Napidíj A napidíj a kiküldetésben lévő munkavállalónak a kiutazással kapcsolatos többletköltségei fedezésére a kiküldetés időtartamára járó költségtérítése, amelynek felhasználását bizonylatokkal igazolni nem kell. Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíja 44 EUR. Napidíj csak a kiküldetési ügyiratban engedélyezett napokra számolható el. A napidíj után a kiküldöttet a hatályos jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. A kiküldetés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az a lehető legkisebb költséggel járjon. A kiküldetést kezdeményező ügyiratban külön indokolni kell, ha a kiutazásra a kiküldetési program kezdetének napját megelőző napon, illetve ha a hazautazásra a program befejezési napját követő napon kerül sor. Az engedélyezettnél hosszabb, indokolt kiküldetés esetén a hosszabb kinttartózkodást és a többletköltséget a kiküldetés engedélyezőjével utólag jóvá kell hagyatni. Amennyiben a kiküldetés indulási és érkezési időpontja nem a hivatalos program ismeretében került meghatározásra (pl. a kiküldött saját elhatározásból korábban kíván utazni, vagy később kíván hazatérni), az érintett időszakra napidíj a kiküldöttet nem illeti meg. A kiküldetés időtartama a kiküldetés indokául szolgáló hivatalos program alapján az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Vonattal történő utazás esetében: a kiküldetés indulási ideje a magyar határállomásról indulás menetrend szerinti, érkezési ideje a magyar határállomásra érkezés tényleges időpontja. Személygépkocsival történő utazás esetében: a kiküldetés indulási és érkezési ideje a magyar határ átlépésének tényleges időpontja. Repülőgéppel vagy hajóval történő utazásnál: a tényleges indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetve az érkezést egy órával követően kell a határátlépést számítani.

6 A kiküldetésben töltött teljes (24 óra) napokhoz még hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat: ha az így fennmaradó tört rész eléri a 8 órát, egész napnak számít, teljes napidíj jár. Ha a fennmaradó tört rész meghaladja a 4 órát, de kevesebb mint 8 óra, akkor a kiküldöttet a napidíj 50%-a illeti meg. Ha nem éri el a 4 órát, a tört napra nem adható napidíj. Az ugyanazon a naptári napon kezdődő, ismétlődő, 24 óránál rövidebb, egymást követő kiküldetések esetén a fenti időtartamok egybeszámítása is választható: a) légi és vízi út esetén, az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás előtti egy-egy óra csak akkor vehető figyelembe, ha az érkezés szerinti időpont és az újabb indulási időpont között legalább két óra eltelik; b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idő nem több mint két óra, akkor ez az időtartam is kiküldetésnek minősül. Ha a kiküldetést teljesítő személy a kiküldetés tartama alatt díjtalan ebédben vagy vacsorában részesül, akkor az adott napra jutó napidíjat étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell Szállásköltség A szállásköltség a kiküldetés során a kereskedelmi szálláshely igénybevételéért fizetendő összeg. Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők szállásköltségnek naponta elszámolható összege legfeljebb 120 EUR lehet. A szállásköltség rendelkezésre bocsátása útielőleg formájában történik, amelyről az utazó köteles a MÁV-START Zrt. nevére és székhelyének címére kiállított számlával elszámolni. A szállásköltség részét képezi a számlán feltüntetett reggeli költsége is. Amennyiben a szállásdíj kifizetése üzleti bankkártyával történik, szállásdíj előleg nem igényelhető. A szállásköltség túllépését indokolt esetben a kiküldetést elrendelő vezető engedélyezi; ebben az esetben az utazó előzetesen szállásköltség-kiegészítést kérhet, az összeget az ügyiratban egyértelműen szerepeltetve. 6/31 oldal Ha a meghívó tartalmazza, hogy a meghívó fél a szállást biztosítja, akkor szállásköltség nem folyósítható. A szállásfoglalást a kiküldöttek intézik, kivéve a vezérigazgatót és a vezérigazgatóhelyetteseket, akiknek utaztatásáról igény szerint az NK gondoskodik Utazási költségek Repülőtéri autóbuszjárat, vonat vagy taxi költsége: a) Belföldön: A kiküldött a lakásától vagy munkahelyétől a munkahely vagy lakhely szerinti település közigazgatási határán belül lévő pályaudvarig vagy repülőtérig, illetve onnan a lakásáig vagy munkahelyéig taxit vagy repülőtéri autóbuszjáratot vehet igénybe, amelynek díját a MÁV- START Zrt. nevére és székhelyének címére kiállított számla alapján elszámolhatja, az engedélyező jóváhagyása alapján. A taxi közigazgatási határon kívül eső viszonylatra történő igénybevételét a munkáltatói jogkörgyakorló egyedileg engedélyezheti. b) Külföldön: A kiküldött külföldön felmerült szükséges utazásai során elsősorban a közösségi közlekedési eszközöket veheti igénybe. Az érkezés napján a pályaudvarról, repülőtérről a szállodába vagy a tárgyalás helyszínére, az indulás napján a szállodából vagy a tárgyalás helyszínéről a pályaudvarra, repülőtérre, továbbá utazás közben a pályaudvarok, repülőterek közötti utazásra a kiküldött repülőtéri autóbuszjáratot vagy vonatot elsősorban a 4. sz. melléklet szerint igényelhető szabadjegy felhasználását biztosító járatot, illetve szükség szerint taxit vehet igénybe, amelynek díját számla vagy egyéb bizonylat (nyugta, menetjegy) alapján elszámolhatja, az engedélyező jóváhagyása alapján. Megfelelő indokolással alátámasztott esetben a munkáltatói jogkörgyakorló egyedileg engedélyezheti egyéb szállítási szolgáltatások igénybevételét külföldön.

7 Közösségi közlekedési költségek: A külföldi közösségi közlekedés költségei számla vagy egyéb bizonylat (nyugta, menetjegy) alapján számolhatók el, amennyiben az tartalmazza az ellenértéket és a felhasználás időpontját. Ez a szabály vonatkozik az olyan vasúti menetjegyekre is, amelyeket azért kell megvásárolni, mert az adott viszonylatra nem adható szolgálati szabadjegy. A nem hivatalos programokhoz kötődő helyi közlekedési költségek minden esetben a kiküldöttet terhelik. Helybiztosítási és hálókocsi díjak: Ha a kiküldött utazásához vasúti szabadjegyet és hálókocsijegyet kapott, az általa előzetesen vagy a vonaton megfizetett helybiztosítási díjat, valamint a kötelező szervízdíjat, pótdíjat számla alapján elszámolhatja a tényleges igénybevételnek megfelelően. Ha a kiküldött olyan vonattal, fekvő- vagy hálókocsival utazik, amelyre szabadjegy nem biztosítható, akkor a menetjegy, fekvőhelyjegy, hálókocsijegy forint fizetés ellenében történő beszerzéséhez a kiküldő szervezet megrendelője szükséges a címre, amelyben a kiküldő szerv igazolja az utazás szolgálati jellegét és közli a kiküldött nevét. A jegy beszerzéséhez a kiküldött elszámolási előleg felvételére jogosult. A felvett összeggel bizonylattal igazoltan az általános szabályok szerint az elszámolási előleget igénylő ügyiratban kell elszámolni. A jegy beszerzéséről a kiküldött gondoskodik a Menetjegyirodában. Gépkocsi költségei: A vállalati tulajdonú gépjármű külföldön történő használatát jelen utasítás hatálybalépésekor a 14/2013. (III. 29. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. tulajdonát képező és flottaszerződés keretében használatban lévő közúti járművek üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról szóló utasítás szabályozza Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás költségei Az utasítás hatálya alá eső minden kiküldött jogosult az utazással összefüggő betegség-, baleset- és poggyászbiztosításra, függetlenül attól, hogy a kiküldetés milyen forrásból 7/31 oldal (Társasági keret, nemzetközi szervezet, partnercég, stb.) kerül megvalósításra. A betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási kártya az utazást megelőző 5 nappal, de legkésőbb az utazás megkezdése előtti utolsó munkanapon az NK szervezeténél vehető át. A biztosítási kártya átvételének elmulasztásából eredő károk a kiutazót terhelik Egyéb indokolt dologi költségek Az egyéb indokolt dologi költségek a szállásés utazási költségen felül felmerült, a kiküldetéssel kapcsolatos indokolt kiadások. Például: - idegenforgalmi adó, amennyiben azt a szállásköltség nem tartalmazza, - hivatalos távirati, fax és távbeszélő költség, - hivatalos csomagok szállítási költsége, - kiállításhoz, rendezvényhez kapcsolódó költségek (pl.: belépőjegy, készpénzben fizetett részvételi díj), - útiokmányok kiállítási költsége, beleértve a vízum kiállításának költségét is, illetve a kapcsolódó költségeket (pl. fénykép), - valutaváltásánál felmerült költség, ha a kiküldetés helyén nem hivatalos fizetőeszköz az előlegként adott valuta, - repülőtéri parkolási díj, - egyéb, egyedi elbírálás alá eső költségek. Az egyéb indokolt dologi költségek a Társaság nevére és székhelyének címére (MÁV-START Zrt Budapest, Könyves Kálmán krt ) kiállított számla vagy egyéb bizonylat alapján számolhatóak el. 4.3 A kiküldetés szakmai előkészítése A kiküldetést elrendelő munkáltatói jogkörgyakorló a külföldi tárgyalásra kiutazót köteles érdemben eligazítani, megadni a tárgyaláson elérendő célokat és meghatározni a kiutazó által képviselni szükséges irányelveket. Ha a Társaság több szervezeti egysége vagy a MÁV-START Zrt.-n kívüli szerv is érintett a külföldi tárgyaláson, akkor a kiküldetés megkezdése előtt álláspontegyeztetést kell végezni a képviselendő MÁV-START" vagy magyar álláspont kialakítására. Az egyeztetés eredményét eltérő véleményeket emlékeztetőben, jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

8 4.4 A kiküldetés adminisztrációs előkészítése Kiutazási ügyirat A kiutazási ügyiratot jelen utasítás hatálybalépésekor a 7/2015. (II. 04. MÁV- START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás rendelkezései szerint a DMS Poszeidon rendszerben kell kezelni. A külföldi kiküldetési ügyiratnak tartalmaznia kell: - az eseményenként és kiutazónként külön-külön kitöltött Betétlap az ideiglenes külföldi kiküldetési ügyiratba (3. sz. melléklet) c. nyomtatványt (Vonattal történő kiutazás esetén a nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni és engedélyezés után az egyik aláírt példányt haladéktalanul meg kell küldeni a MÁV- START illetékes szervezete részére.), - a kiküldetés indokoltságát alátámasztó dokumentumokat (meghívó, program, napirend, műszaki-minőségi átvételi bejelentő lap, stb.), - a szolgálati jegy átvételéhez szükséges Jegyigénylés nyomtatványt (4. sz. melléklet) 2 példányban. A kiküldetések előkészítését úgy kell intézni, hogy az engedélyező által aláírt kiutazási ügyirat rendkívüli méltánylást igénylő eseteket kivéve (pl. baleset, késedelmes meghívás), az utazás megkezdése előtt legkésőbb 5 munkanappal az NK-hoz megérkezzen. Repülővel történő utazás esetén az engedélyező által aláírt ügyiratot a kiutazás tényének ismertté válását követően haladéktalanul el kell juttatni az NK részére a további ügyintézés céljából és a repülőjegy NK útján történő megrendelése érdekében. Az NK gondoskodik: - a napidíj, szállásköltség és az előre látható egyéb indokolt dologi költségek utalványozásáról: a kiküldött a valuta házipénztárban veheti át ellátmányát, legkorábban az utazás előtt 5 munkanappal. A kiküldött az ellátmányt személyesen, akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján (írásos megbízás alapján) veheti fel, - az utazáshoz szükséges biztosítási kártyákról (a biztosítási kártya legkorábban az utazás előtt 5 munkanappal vehető fel az NK-nál), 8/31 oldal - repülőjegyek beszerzéséről a partner utazási iroda útján, - igény esetén a vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek szállásfoglalásáról (a Társaságok közötti megbízási szerződés alapján), - igény esetén a vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek vízumának beszerzéséről Közlekedési mód Az utazást a legcélszerűbb útvonalon és költségkímélő módon kell teljesíteni. Ennek érdekében a kiküldött az ügyiratba a 3. sz. melléklet II. pontja szerint előzetes összehasonlító kalkulációt készít az úticél megközelítéséhez igénybe vehető közlekedési eszközök elsősorban vonat árairól, feltüntetve az utazással összefüggésben várható további költségeket is (napidíj, szállásköltség, szervízdíj, stb.). Az optimális változatról figyelemmel a várható költségekre, a kiküldetés időtartamára, a kiküldött egyéb feladataira, stb. a munkáltatói jogkört gyakorló vezető dönt. Amennyiben az NK az ügyiratban feltüntetett utazási módnál költségkímélőbb változatot tud ajánlani, arról haladéktalanul tájékoztatja a kiutazót. Ha a külföldre utazás repülőgéppel történik, Európán belüli utazásnál turista osztálynak megfelelő repülőjegy vásárolható. A négy óra repülési időt meghaladó Európán kívüli utazásnál, illetőleg más hosszú távú járatoknál az osztály meghatározása a vezérigazgató egyedi elbírálása alá esik. A repülőjegyek beszerzését a MÁV Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló utazási irodával való közvetlen kapcsolattartást beleértve az NK végzi az engedélyezett ügyirat alapján, figyelemmel a költségtakarékosság szempontjaira. Amennyiben a kiküldött ettől eltérően saját maga intézkedik a repülőjegy foglalásról, annak költségei a Társaság által nem kerülnek megtérítésre, azok a kiküldöttet terhelik. A kiutazó a kiajánlott repülőjegy árát ellenőrizheti és arra független árajánlatot kérhet.

9 Amennyiben a a megrendelés tárgyát képező repülőjegyeket a MÁV Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló utazási iroda által ajánlott árnál a piacról olcsóbban lehet beszerezni, úgy azt haladéktalanul jelezni kell az NK felé (jelen utasítás hatálybalépésekor a és a címekre) A kiküldetés indokául szolgáló hivatalos esemény részvételi, regisztrációs díja Részvételi díj befizetése díjbekérő, vagy ha az nem lehetséges, akkor előzetes ismertető vagy hivatalos levél alapján engedélyezhető. Az engedélyezett részvételi díj átutalása az ügyiratba foglalt kérelem és díjbekérő, valamint a tranzakcióhoz szükséges megfelelő információszolgáltatás alapján (átutalás ideje, bank neve és címe, SWIFT kódja, valamint a kedvezményezett megnevezése és bankszámlaszáma, IBAN száma, stb.) történik a MÁV-START Pénzügy útján. Amennyiben a részvételi díj befizetése kivételesen a helyszínen történik, akkor arról a kiküldöttnek számlát kell kérnie Vízum igénylése Vízumköteles országba történő utazás esetén a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek esetében igény esetén az NK, egyéb esetben a kiküldöttek gondoskodnak a vízum beszerzéséről. A vízum a MÁV Zrt.-vel szerződött utazási irodán keresztül is beszerezhető. A vízum beszerzéséhez a kiküldött munkavállaló elszámolási előleg felvételére jogosult a pontban foglaltak szerint. 4.5 Vasúti szabadjegy igénylése és kiadása a szolgálati utazáshoz A szolgálati utazáshoz szükséges nemzetközi vasúti szabadjegy igénylése és kiadása az alábbiak szerint történik: - A szolgálati menetjegyigénylést a 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell intézni. - Az első kocsiosztályra való jogosultságot az Indoklás az 1. kocsiosztályon történő utazásra nyilatkozat kitöltésével, aláírásával, valamint a Jegyigénylés nyomtatvány csatolásával kell igazolni. 9/31 oldal - A szolgálati utazáshoz igényelt jegyről a kiutazás engedélyezése után előzetes e- mailt kell küldeni a címre vagy a 01/22-25 fax számra. A jegyigényléshez csatolni kell az aláírt betétlapot (3. sz. melléklet). - Helybiztosítás (ülő-, háló-, fekvőhely) esetén a jegyigénylést a kiutazás engedélyezése után előzetesen a fenti címen kívül a címre is meg kell küldeni. A helybiztosítás megigénylése, annak átvétele ügyfélfogadási időben a Menetjegyirodában a 4. sz. mellékletben megjelölt helyen és időben, a kiutazó feladata. - A szolgálati jegyek kiadása és visszavétele ügyfélfogadási időben lehetséges a MÁV- START Székházban a 4. sz. mellékletben megjelölt helyen és időben. - A szolgálati jegyigénylés nyomtatvány valamennyi rovatát ki kell tölteni (név, telefonszám, szolgálati cím, kiutazási engedély száma, stb.), azt az illetékes szervezeti egység vezetőjének aláírásával és a szervezeti egység bélyegzőjével el kell látni és a kiutazás előtt, a jegy átvételekor le kell adni. - A szolgálati jegy átvételéhez az engedélyezett Jegyigénylés nyomtatvány mindkét példányát át kell adni. A nyomtatványra rávezetik a kiadott jegy sorszámát. Az egyik igénylőlapot a kiutazó a jegy átvételekor visszakapja. Ezt a jegy visszaadásával egyidejűleg be kell mutatnia, ezen kerül elismerésre a visszaadás ténye. Ezt a Jegyigénylés nyomtatványt kell az ügyiratba helyezni, melynek megléte az egyik feltétele az ügyirat irattárazásának. - A szolgálati jegy(ek) leghamarabb a kiutazást megelőző munkanapon szolgáltathatók ki, a nyomtatványon feltüntetett időpontban (jegyek átvételének dátuma). - Az utazáshoz kiadott jegyet (akár kártya, akár szelvényes formátumú) a Jegyigénylés nyomtatványon megjelölt napon kell visszaadni. A szolgálati jegyek visszaadásának dátumaként a visszaérkezést követő napot kell megjelölni.

10 Ha a Jegyigénylés nyomtatványon feltüntetett napon nem történik meg a jegyek visszaadása, akkor azt írásban meg kell indokolni és az indoklást meg kell küldeni a címre. - A szolgálati jegyek átvételével, illetve visszaszolgáltatásával indokolt esetben a kiutazó akadályoztatása esetén megbízható más munkavállaló is. Az átvett jegyekért minden esetben az a személy felel, aki aláírásával az átvételt igazolta. - Szolgálati célból kiszolgáltatott jegyek átruházása szigorúan tilos. A kiküldetés ideje alatt a szolgálati jegyekért a kiutazó felel, elvesztésük esetén anyagilag felelősségre vonható. - A kiutazónak a menetjegyellenőrzés során személyazonosságát fényképes, határátlépésre alkalmas, érvényes igazolvánnyal kell igazolnia valamennyi tagvasút területén. - Nem adható szolgálati szabadjegy annak, akinek nincs saját jogán érvényes vasúti utazási igazolványa. 4.6 Utólagos költségelszámolás A költségelszámolás folyamata A kiküldött a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül kitölti az Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat c. nyomtatványt (6. sz. melléklet). A kiküldött hazaérkezését követő igazolt távolléte esetén (pl. táppénz, szabadság) az ezt követő első munkanapon. Az elszámolások minden esetben kiküldöttenként és kiutazásonként egyedileg történnek. A kiküldött anyagi felelősséggel tartozik a felvett előlegekkel való szabályszerű elszámolásért. Az aktuális nyomtatvány elektronikusan letölthető a MÁV SZK Zrt. Számviteli Szervezet honlapjáról ( / Segédletek / Sablonok / Pénzforgalom / Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat MÁV- START munkavállalók számára). A kiküldött az elektronikus változat I. (Kiküldetési utasítás) és II. (Költségelszámolás) részét tölti ki, a többi részbe nem írhat. 10/31 oldal A költségelszámolási nyomtatvány átadása az NK részére a. A nyomtatvány elektronikus kitöltése után a kiküldött a csatolandó bizonylatokat beszkenneli és az elektronikus nyomtatvánnyal együtt valamennyi bizonylatot elküldi előzetes egyeztetésre az NK részére az címre. A nyomtatványt a következő file névvel kell elmenteni és elküldeni: Kiküldetés_abcd_éééé.xls, ahol az abcd a bizonylat egyedi sorszáma (az egyéni kiutazás sorszáma adott évben), az éééé pedig a kiutazás éve. A sorszámot úgy kell megadni, hogy az mindig 4 karakterből álljon, az értékkel nem rendelkező helyekre 0-t kell írni (pl. a 42/2015. sorszám esetén a file név: Kiküldetés_0042_2015). b. Az NK a költségelszámolást a rendelkezésére álló adatok és a csatolt bizonylatok alapján ellenőrzi. A felülvizsgálat eredményéről ben értesíti a kiküldöttet (a tábla nyomtatható és aláíratható), aki az NK által visszaküldött nyomtatványt aláírja és aláíratja a munkáltatói jogkörgyakorlójával. c. A kiküldött ezt követően a házipénztárban befizeti a felvett előlegből fel nem használt összeget, vagy felveszi a részére még pótlólag kifizetendő összeget. A költségelszámolás nyomtatvány megfelelő rovatába bejegyzi a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok számát. d. A kiküldött a kinyomtatott, aláírt és munkáltatói jogkörgyakorlójával láttamoztatott költségelszámolás eredeti példányát beküldi az NK részére, ehhez csatolja minden számla és bizonylat eredeti példányát. A HUF-ban felmerült igazolt költségek ezt követően kerülnek kifizetésre a PFK útján. A kiküldött a költségelszámolási nyomtatvány kitöltését úgy köteles intézni, hogy az előzetesen ellenőrzött és a munkáltatói jogkörgyakorlójával aláíratott bizonylat legkésőbb a hazaérkezéstől számított 10 munkanapon belül az NK-hoz beérkezzen. A költségelszámolási nyomtatvány a kiutazási ügyirattól független utat jár be.

11 4.7 Útijelentés készítése és hasznosítása A kiküldött köteles a külföldi utazásról történő visszatérést követően 10 munkanapon belül útijelentést (5. sz. melléklet) készíteni, azt a munkáltatói jogkörgyakorlóval aláíratni, és a Kabinet részére az aláírt dokumentumot elektronikus úton pdf-ben, valamint szerkeszthető (word) formátumban az címre megküldeni. Az útijelentés egy példányát vagy annak másolatát a kiküldetést engedélyező szakmai felettesnek is át kell adni a megjelölt határidőn belül. Az útijelentés tartalmi, formai követelményeinek való megfelelés és a határidőre történő megküldés a kiküldött és a munkáltatói jogkörgyakorlója közös felelősségi körébe tartozik. Ha az útijelentést a kiutazó neki felróhatóan nem adja át a Kabinetnek 10 munkanapon belül, a kiutazó további kiutazásai nem engedélyezhetőek. A kiküldött útijelentésében foglaltakat a kiküldő munkáltató értékeli, és szükség esetén köteles az útijelentésben foglaltak alapján a felügyeleti területén megtenni a nemzetközi vonatkozású és belső intézkedéseket. A kiküldött munkáltatói jogkörgyakorlója az útijelentéseket indokolt esetben bemutatja a vezérigazgatónak, illetve a téma szerint illetékes vezérigazgató-helyetteseknek. Ha az útijelentésben érintett nemzetközi vonatkozású és belső intézkedések végrehajtása több szervezetet érint, gondoskodik az érintett szervezetek megfelelő tájékoztatásáról. Ha a feladatok végrehajtása a MÁV-START Zrt.-n kívüli szerveket, szervezeteket is érint, gondoskodik az érdekeltek tájékoztatásáról. 4.8 Egyéb rendelkezések A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és az ezekkel összhangban lévő, mindenkor hatályos Társasági szintű előírásoknak megfelelően (pl. adatvédelmi szabályzat) kell kezelni Utazás elmaradása Ha a tervezett, ügyirattal indított utazásra nem kerül sor, az bármilyen okból kifolyólag meghiúsul, akkor a felvett útielőleggel az utazás lemondását követő 3 munkanapon belül köteles a kiutazó elszámolni. 11/31 oldal A meghiúsult utazáshoz igényelt menetjegyeket és helybiztosítást az utazás meghiúsulásának közlését követően a kiutazó azonnal köteles lemondani (a címen és a Menetjegyirodában). Ha a lemondás csak kezelési költséggel lehetséges, akkor a kiutazó köteles a kezelési költséget megfizetni a Menetjegyirodában, annak összegéről számlát kérni, a jelen utasításban leírtak szerint költségelszámolást készíteni és a számlát benyújtani. Ha a kiutazó a szolgálati jegyeket és a helybiztosítást, felárat, globáldíjas menetjegyet a jegyigénylésen feltüntetett jegyátvételi időpontig nem veszi át, akkor az igény az adott átvételi napon megadott ügyfélfogadási idő lejártával törlésre kerül. A helybiztosításokkal, felárral, globáldíjas menetjeggyel kapcsolatban esetlegesen felmerült költségek a kiutazó szolgálati helyére kerülnek ráterhelésre. Az utazás elmaradása esetén a kiküldött az NK szervezetét haladéktalanul tájékoztatja, valamint intézkedik a szállásfoglalás és a vasúti helyjegyfoglalás lemondásáról. Amennyiben ezen kötelezettségét felróható okból elmulasztja, az ebből eredő költségek a kiküldöttet terhelik A kiutazási ügyirat irattárazása A kiutazást követően, a költségelszámolás és útijelentés elkészítése után a kiutazási ügyirat akkor irattárazható, ha az alábbi dokumentumok mindegyike megtalálható benne (amennyiben az utazás nem hiúsult meg): - a Betétlap az ideiglenes külföldi kiküldetési ügyiratba c. nyomtatvány egy aláírt példánya (3. sz. melléklet, másolat), - az aláírt szolgálati jegyigénylés (4. sz. melléklet, másolat), - az útijelentés aláírt példánya (5. sz. melléklet, másolat), - a munkáltatói jogkörgyakorló által aláírt költségelszámolás (6. sz. melléklet, másolat), - számla- és bizonylat másolatok, - a meghívó, - a rendezvény részletes programja, napirendje.

12 4.8.3 A kiküldetés helyére történő kiutazással töltött idő elszámolása A külföldi kiküldetés teljesítése esetén az utazási időt minden esetben meg kell különböztetni a ténylegesen munkavégzésre fordított időtől. Az utazási idő nem minősül sem rendes, sem pedig rendkívüli munkaidőnek. A külföldön teljesített kiküldetéssel kapcsolatban rendkívüli munkaidőként kizárólag az ilyen jogcímen elrendelt tényleges munkavégzést lehet a munkavállalók részére elszámolni. A munkaidő rendkívüli jellegét megalapozhatja többek között a pihenőnapon való munkavégzés, a munkaszüneti napi, illetve a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés. A rendkívüli munkaidő teljesítése szempontjából különös jelentősége van annak, hogy milyen az adott munkavállalóra irányadó munkarend, illetve munkaidő-beosztás. Rugalmas munkaidő-beosztásúaknál a rendkívüli munkavégzést jelen utasítás hatálybalépésekor a módosított 32/2014. (II. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás pontjában foglaltaknak megfelelően, azaz az alábbi esetekben lehet elszámolni: a.) a napi peremidőt (üzemidőt) megelőzően vagy azt követően, b.) a havi kötelező munkaidőn felül, c.) a pihenőnapon és munkaszüneti napon, valamint d.) a készenlét alatt végzett munka, továbbá az e) ügyelet. Kötetlen munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében rendkívüli munkaidőért sem külön díjazás, sem szabadidő nem merülhet fel. (KSZ pont) Amennyiben az adott napon külföldön teljesített munkavégzés időtartama a napi teljes munka-idő (rugalmas munkaidőbeosztásúaknál napi eszmei munkaidő, azaz 8 óra) tartamát nem éri el, a munkáltató az effektív munkavégzés és a napi teljes/eszmei munkaidő közötti különbözetet rendes munkaidőként kifizeti és elszámolja. Ezáltal a külföldi kiküldetésből adódóan nem keletkezhet olyan munkaidőhiány (munkaidőkiesés) amelyet a munkavállalóval az adott munkaidőkereten belül pótoltatni kellene. 12/31 oldal Amennyiben a kiküldetés miatt felmerülő utazási idő esetlegesen jelentős időszükséglete miatt a munkáltatói jogkör gyakorló a kiesett szabadidőt kompenzálni kívánja, lehetősége van arra, hogy méltányosságból az úton töltött idő egészének, vagy egy részének megfelelő időtartamra a munkavállalót utólag mentesítse a munkavégzési kötelezettsége alól, távolléti díjjal való elszámolás mellett. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy az érintett munkavállalókat sem szabadidőben, sem pedig díjazásban veszteség, vagy méltánytalan hátrány ne érje. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK, RENDELKEZÉSEK 5.1 Hivatkozások évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről /1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról /2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről. - 7/2011.(XII. 16. MÁV Ért.27.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a külföldi kiküldetéshez biztosított útielőlegek elszámolásáról. - 5/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói ideiglenes külföldi kiküldetésének rendjéről. - 14/2013. (III. 29. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. tulajdonát képező és flottaszerződés keretében használatban lévő közúti járművek üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról. - 32/2014. (II. 28. MÁV-START Értesítő 15.) sz. vezérigazgatói utasítás és annak 1. sz. módosítása [45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás] a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról.

13 - 1/2015. (I. 12. MÁV-START Ért. Különszám I.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról /2014/START sz. humán igazgatói rendelkezés a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási idő elszámolásáról. Jelen utasítás megfelel a évi vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek. 5.2 Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 29/2014. (II. 18. MÁV- START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról és annak 1. sz. módosítása [47/2014. (V. 07. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás]. 13/31 oldal 3. sz. melléklet: Betétlap az ideiglenes külföldi kiküldetési ügyiratba nyomtatvány. 4. sz. melléklet: Jegyigénylés külföldi szolgálati utazáshoz nyomtatvány. 5. sz. melléklet: Útijelentés minta. 6. sz. melléklet: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat nyomtatvány. 7. sz. melléklet: Szolgálati célú határátlépés szabályai. Csépke András sk. vezérigazgató 5.3 Rendelkezések Jelen utasítással összefüggésben az Értékesítés szervezet készítse el az Utasellátó Központ utazó tevékenységet ellátó munkavállalói külföldi munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó szabályozást. 5.4 A normatív utasítást tartalmazó MÁV- START Értesítő a MÁV Szolgáltató Központ részére megküldendő? Igen. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon munkát végző MÁV-START Zrt. munkavállalók által teljesített szolgálattal kapcsolatos külföldi kiküldetés szabályozása. 2. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési elszámolás a külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon, illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon történő munkavégzésre.

14 14/31 oldal 1.sz. melléklet A külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon munkát végző MÁV-START Zrt. munkavállalók által teljesített szolgálattal kapcsolatos külföldi kiküldetés szabályozása 1. A szabályozás személyi hatálya Az utasítás jelen mellékletének személyi, szervezeti hatálya kiterjed a külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon rendszeresen munkát végző és a munkavégzőt ellenőrző MÁV-START Zrt. munkavállalókra. A külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon munkát végző MÁV-START Zrt. munkavállalók külföldi kiküldetésére a havi munkaidő beosztás alapján kerül sor. 2. A kiküldetés időtartama A kiküldetés időtartama a munkavégzés céljából külföldre történő kiutazástól (a továbbiakban: kiutazás) a külföldről történő hazautazásig (a továbbiakban: hazautazás) terjedő kint-tartózkodás egybefüggő időtartamát (azaz a megszakítás nélkül külföldön eltöltött időt) jelenti. A kiutazásnál és a hazautazásnál egyaránt az országhatár átlépésének tényleges időpontját kell figyelembe venni (ez alól kivételt képeznek az utazók, lásd következő bekezdés). A határátlépés időpontja nem lehet indokolatlanul távol a külföldön végzett munka megkezdésének, illetve befejezésének időpontjától (azaz a lehetőségek függvényében szigorúan a munka megkezdéséhez és befejezéséhez kell igazítani). Az utazók esetében a kiutazásnál és a hazautazásnál az utolsó magyar állomásról történő menetrend szerinti elindulás, illetve az első magyar állomásra történő tényleges megérkezés időpontját kell figyelembe venni, a menetfordulóban foglaltaktól eltérni csak előzetes munkáltatói jogkörgyakorló által kiadott engedély alapján lehet. 3. A napidíj 3.1. A napidíj mértéke A külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon), illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon munkát végző MÁV-START Zrt. munkavállalók napidíját a következők szerint kell megállapítani: Napi 8 óra (vagy több) esetén: 22 EUR Minimum 4 óra, de nem több mint 8 óra esetén: 11 EUR A napidíjat a tárgyhót követően, a tárgyhó 15-én érvényes MNB középárfolyamon számított belföldi fizetőeszközzel kell a tárgyhavi munkabérrel együtt kifizetni Napidíj elszámolása A napidíj elszámolása az utazók kivételével a Külföldi kiküldetési elszámolás külföldi közös határállomásokon, illetőleg a szomszédos országok területén lévő határállomásokon (üzemváltó állomásokon) történő munkavégzésre nyomtatvány (2. sz. melléklet) alapján történik. Jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, vizsgáló főkalauz napidíj elszámolásának alapjául a szolgálati lapon rögzített adatok szolgálnak. A kiküldetési elszámoláson, a határállomásokon rendszeresen munkát végzők esetében az illetékes vezénylésre jogosult munkavállaló, az ellenőrzésre jogosultak esetében az illetékes vezénylésre jogosult munkavállaló vagy a munkáltatói jogkört gyakorlója ellenjegyzése szükséges. Az elszámolás sorszáma az ügyirat iktatószámával egyezik meg. A kiküldetési elszámolást havonta egyszer, utólag, hó végén az illetékes időadat közlő részére kell átadni, aki az adatokat az IHIR-ben rögzíti és az elszámolást a dokumentálási előírásoknak megfelelően megőrzi.

15 15/31 oldal Mozdonyvezető esetében az MFB berendezéssel felszerelt vontatójárműveken a munkavállaló által az MFB berendezésben rögzített adat alapján a rendszer automatikusan rögzíti a határátlépés időpontját. A külföldi kiküldetésben töltött időadat így az MFB-EMIG rendszerben generálódik. Ha a rendszerben generálódott adat helyességét vitatják, az időadatok ellenőrzését végző munkavállaló köteles az adott kiküldetés időadatainak, az elszámolás helyességének vizsgálatára. Az ellenőrzést és felülvizsgálatot a teljes adatállományra a bérszámfejtési zárásban szúrópróbaszerűen kötelező elvégezni. Az MFB berendezéssel nem rendelkező vontatójárműnél a munkavállaló menetigazolványon köteles rögzíteni a határátlépés időpontját, ideértve az oda-vissza úton történő határátlépést is. A menetigazolvány adatfeldolgozásával foglalkozó munkavállaló az FVS EMIG rendszerben rögzíti az adatokat. Az időügyintéző feladatot ellátó munkavállaló a bérszámfejtési zárásban szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni az elszámolás helyességét és a szükséges javítást elvégezni Költségviselés A napidíj a munkavállaló munkáltatása szempontjából illetékes szervezeti egységet terheli.

16 16/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 2.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Külföldi kiküldetési elszámolás a külföldi közös határállomásokon, a szomszédos országok területén lévő határállomásokon, illetőleg az országhatár és a közös határállomás közti vonalszakaszokon történő munkavégzésre. év. hó A kiküldött neve: Törzsszáma: Munkaköre: Szervezeti egysége: Szolgálati helye (kóddal): A kiküldetés helye (ország + határállomás): Az elszámolást aláíró neve, munkaköre: Sorszám Határátlépés időpontja odautazásnál Munka kezdése a határállomáson Munka befejezése a határállomáson Határátlépés időpontja hazautazásnál Kiküldetés megszakítás nélküli időtartama* Határátlépés helye nap óra : perc nap óra : perc nap óra : perc nap óra : perc óra : perc * határátlépéstől határátlépésig Jóváhagyom, a fenti adatok a vezénylésnek megfelelnek:.. Kelt: vezénylésre jogosult munkavállaló / munkáltatói jogkört gyakorló v. a kijelölt munkavállaló ph.

17 17/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 3.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS!

18 18/31 oldal

19 19/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 4.sz. melléklet MÁV-START Zrt. JEGYIGÉNYLÉS külföldi szolgálati utazáshoz KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS!. Zrt. 1. A KIKÜLDÖTT(EK) ADATAI Név Vasúti utazási ig. száma Szolgálati hely Telefonszám 2. A JEGYEKET ÁTVEVŐ SZEMÉLY ADATAI Név Szolgálati hely Telefon Az odautazás napja: 201. Jegy(ek) átvételének dátuma: 201. A visszaérkezés napja: 201. Jegy(ek) visszaadásának dátuma: 201. A külföldi kiküldetés. / 201. /.. szám alatt engedélyezve. Budapest, AZ IGÉNYELT JEGYEK CÉLÁLLOMÁS (ország/város): ph.. a kiutazást engedélyező közvetlen vezető aláírása Érintett vasutak A kiadott jegy(ek) sorszáma Visszavétel időpontja Átvétel napja: átvevő aláírása 4. HELYBIZTOSÍTÁS Viszonylat Utazás napja Vonatszám Vonat indulási ideje Típus Helybiztosítás Kategória A kiadott jegyeket hiánytalanul visszavettem. Budapest, 201. szolgálati jegy ügyintéző aláírása A Jegyigénylést 2 példányban nyomtassa ki. A kitöltött és engedélyezett Jegyigénylés lapot beszkennelve küldje el a címre, vagy a 01/22-25 fax számra. A szolgálati jegyek kiadása és visszavétele a MÁV-START Székházban történik (1087 Bp., Könyves Kálmán krt ) a 222-es irodában hétfőtől-csütörtökig: , pénteki napokon között. Helybiztosítás esetén a Jegyigénylést küldje meg a címre is. A helybiztosítás a Budapesti Menetjegyirodában (1051 Budapest, József Attila utca 16.) hétfőtől-péntekig között vehető át.

20 20/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 4.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Indoklás az 1. kocsiosztályon történő nemzetközi utazáshoz Alulírott.... kijelentem, hogy a. / 201. /.. számon engedélyezett külföldi kiküldetés alkalmával az 1. kocsiosztály igénybevételére jogosult vagyok (a megfelelő sor elé tegyen x-et). A Vasúti utazási igazolványom 1. kocsiosztályra szól és legalább 20 év kedvezményezett vasúti társaságnál eltöltött munkaviszonnyal rendelkezem. A menetkedvezményre jogosító munkaviszonyom kezdete: A Vasúti utazási igazolványom sorszáma 9 -es számjeggyel kezdődik (lásd az igénybejelentő lapon). Utazásom időtartama odaútban óra perces indulástól óra perces menetrend szerinti érkezésig, vagy visszaútban óra perces indulástól óra perces menetrend szerinti érkezésig eléri a 12 óra időtartamot. A SZMSZ-ben önállónak nyilvánított, a szervezeti ábrában megjelenített szervezeti egység vezetője vagyok. Nemzetközi forgalomban 1. kocsiosztályon utazásra jogosult vezetővel együtt utazom, akinek neve, beosztása:....., kiutazó aláírása

21 21/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 4.sz. melléklet Kitöltési útmutató a Jegyigénylés nyomtatványhoz A Jegyigénylés nyomtatványt tollal vagy géppel kell kitölteni 2 példányban. A kitöltött, aláírt, a szervezet bélyegzőlenyomatával ellátott Jegyigénylést kell eljuttatni a nyomtatvány alján található címekre. A szolgálati utazásokhoz alapesetben 2. osztályú menetjegy biztosított. A kiutazó személy nemzetközi utazáskor 1. kocsiosztályra csak akkor jogosult, ha a Vasúti utazási igazolványa 1. kocsiosztályra szól és legalább 20 év kedvezményre jogosító társaságnál eltöltött munkaviszonnyal rendelkezik; vagy a Vasúti utazási igazolvány sorszáma 9 -es számjeggyel kezdődik. A kiutazó személy nemzetközi utazáskor 1. kocsiosztályra jogosult a Vasúti utazási igazolványa által biztosított kocsiosztálytól függetlenül, ha olyan utazásról van szó, amely legalább az egyik irányba több mint tizenkét órás időtartamú (a kiindulási állomás indulási és a célállomás érkezési ideje között eltelt időt számítva); vagy több személy együtt utazása esetén, ha a kiutazók eltérő kocsiosztályra jogosultak, a 2. kocsiosztályra jogosult személy abban az esetben utazhat 1. osztályon, ha olyan vezető beosztású munkavállalóval kell együtt utaznia, aki 1. kocsiosztályra jogosult. A kiutazó kocsiosztály-jogosultságát az Üzletszabályozás és menetkedvezmény jogosult ellenőrizni. A nyomtatvány egyes rovatait a következők figyelembevételével kell kitölteni: A jobb felső sarokban fel kell tüntetni a kiutazó társaságának nevét. 1. mező A szolgálati helynél a kiutazó szervezeti egységét kell megadni. 2. mező Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a több személy szerepel a Jegyigénylési nyomtatványon, illetve ha egy személy utazása esetén nem a kiutazó veszi át a jegyet. A jegy átvételének dátumaként a kiutazást megelőző munkanapot, a visszaadás dátumaként pedig a visszaérkezést követő első munkanapot kell megjelölni. Fel kell tüntetni a jegyigénylés nyomtatványon a jóváhagyott kiutazási ügyirat számát. A kiutazást engedélyező közvetlen vezető aláírásával és a szervezeti egység bélyegzőlenyomatával igazolja a kiutazás jóváhagyását. 3. mező Az igényelt jegy mezőben az igénylőnek kell beírnia a célállomást (ország/város), valamint az érintett vasutak rovatba a közlekedési társaság rövidített azonosítóját. A jegyek sorszáma és a visszavétel időpontja rovatot a jegykiadó munkatárs tölti ki. Az igényelt jegy mezőben feltüntetett jegyek átvételét és a jegyek szabályszerű használatáért a felelősség vállalását az átvevőnek aláírásával kell elismernie. 4. mező Az igénylőnek kell kitöltenie a helybiztosításra vonatkozó rovatokat. A helybiztosítás típusa lehet ülő, fekvő vagy háló. A helybiztosítási kategóriák: ülő típus esetén 1. vagy 2. osztály; fekvő típus esetén 6 vagy 4 személyes; háló típus esetén T3 vagy Double vagy Single. A kiadott jegyek visszavételét a Jegyigénylés alján a szolgálati jegy ügyintéző aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. A szolgálati jegy visszaadását igazoló Jegyigénylés egyik példányát a kiutazónak a kiutazási ügyiratba kell helyeznie, ami az irattárazás egyik feltétele.

22 22/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 5.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Iktatószám:. /./START Útijelentés Kiutazó neve, munkaköre: Törzsszám: Szervezet: Szolg. hely kód: Telefonszám: Rendezvény helyszíne (ország, város): Időpontja: Rendezvény célja: Rendezvényt lebonyolító szervezet, vasúttársaság: A rendezvényen résztvevők: A tárgyalás célja, napirendje és fő témakörei: Eredmények: Megállapodások: Feladatok és határidejük: Az elvégzett műszaki-minőségi átvételi feladatok szükséges mértékű részletességgel történő leírása:

23 23/31 oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. VIG 5.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! Átadott/átvett dokumentumok felsorolása: Rendkívüli események, egyéb megjegyzések: Dátum Kiutazó aláírása XY Tel.:. Kiutazást elrendelő aláírása (munkáltatói jogkörgyakorló) XY MÁV-START Zrt. pozíció megnevezése.. Kiutazást engedélyező aláírása (vezérigazgató-helyettes, igazgató) XY MÁV-START Zrt. pozíció megnevezése

24 24/31 oldal 6.sz. melléklet KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS!

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények

A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények 93/2015 DR 69499/2015/START A MÁV-START Zrt. által biztosított Üzletpolitikai kedvezmények Érvényes: 2016. január 1-jétől MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás Sorszáma Száma száma hatályba lépés 93/2015.DR.

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről Egységes szerkezetben

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ 8200 Veszprém, Táborállás park 1. Tel.: 06/88/429-111 Email: info@veszpremvmk.hu KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. 01. 20-tól KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartástól

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás JÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 65092/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI keleti pályaudvar és istvántelki telephelyén lévő kocsimosó berendezés és kegyeleti mosó karbantartása tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1-

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA AutoCarma Szerviz Kft. VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Telephelyei: AutoCarma Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. Telefon: 24 443 443 E-mail: szigetszentmiklos@autocarma.hu AutoCarma. Debrecen

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM 2015/37. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Hatályos: 2015.1101.01-től

Hatályos: 2015.1101.01-től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM UTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSI ÉS GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.1101.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest TARTALOMJEGYZÉK Formázott:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben