Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése szeptember

2 Az ajánlati dokumentáció tartalma: I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez II. Az ajánlatok felbontása és értékelése III. Az ajánlatot alkotó dokumentumok IV. Segédletek (iratminták) V. Szerződéstervezet VI. Villamos tervek, Műszaki leírás és árazatlan költségvetés (CD mellékletként) 22

3 I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlattételi dokumentációban részletezett villamos felújítási munkálatok elvégzésére. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan adható be. Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Elvégzendő feladatok pontos meghatározása Az ajánlat tárgya szerinti műszaki tartalmat jelen dokumentáció részét Villamos tervek, Műszaki leírás, Statikai szakvélemény és árazatlan költségvetés képezi. A műszaki megvalósítás tekintetében a dokumentumoktól eltérő alternatív ajánlat nem adható. Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a rendelkezésére bocsátott mennyiségi kiírásban szerepeltetett mennyiségi adatok pontos felmérés alapján készültek, azonban a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. E tényt is figyelembe véve Ajánlattevőnek az ajánlati árat a tervdokumentáció valamint a megvalósítás helyszíneinek alapos ismerete alapján kell kialakítania. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának módja és időpontjai: Esemény megnevezése Dátum Időpont Helyszíni bejárás időpontja óra Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje Kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje Ajánlattételi határidő óra Ajánlatok felbontásának időpontja óra Összegezés tervezett megküldésének időpontja Szerződéskötés tervezett időpontja óra Az ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása, tartalma, az ajánlatok elkészítése: Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció igazolt átvétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlati dokumentáció átvétele. Az ajánlati dokumentáció az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésétől, az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon vehető át az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyen és időpontban. Az ajánlattételi dokumentációt műszaki részét CD-n a többi részt nyomtatott formában és kérésre elektronikus formában bocsátja az ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésre. 33

4 Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlati felhívás visszavonása: Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt ban, míg az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt. 76. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, TELEFAXON, EN az alábbi elérhetőségeken kérhet: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda Közbeszerzési csoport fax: 06-1/ A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módunkban választ adni. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó, az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatos kérdéseket, az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően az ütemtervben megjelölt napig lehet feltenni, amelyekre a válaszokat az ütemtervben megjelölt időpontig küldi meg az Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére. Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy megfelelő postacímet, telefaxszámot illetve e- mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja. Az ajánlatkérő a Kbt. 57. (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint helyszíni bejárást, majd ezt követően konzultációt tart. A konzultáció és helyszíni bejárás időpontja és helyszíne: Időpont: október hó 12. napján óra Találkozás: 1032 Budapest, Vörösvári út földszint Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az Ajánlattevők által átvett ajánlattételi dokumentáció. Az ajánlat az Ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. 44

5 Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő egyszerű fordítást csatol. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát bármelyik ajánlat az ajánlattéli határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, és az ajánlatkérési eljárásban továbbiakban már nem vehet részt. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményeire az ajánlattételi felhívás 19) Egyéb információk: 1.2. pontja az irányadó, az alábbiak figyelembevételével. Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, vagy az aláírásra felhatalmazott(ak) aláírásával. Utóbbi esetben a meghatalmazást csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatot gépelve vagy nyomtatva és az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek, illetve az általuk felhatalmazottaknak a kézjegyével ellátva kell beadni. Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az ajánlattevőktől. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok (mellékletek) listáját jelen ajánlati dokumentáció III. része tartalmazza. Igazolások, nyilatkozatok: Az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell benyújtani. Ajánlatkérő - az ajánlattételi felhívással egyezően - előírja, hogy az ajánlatban szereplő, az Ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot cégszerűen aláírva eredetiben, míg a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján valamennyi igazolást egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 55

6 Mellékletek: Vállalkozási szerződéstervezet Vállalkozási szerződéstervezet minden oldalát szignózva, a kipontozott részeket kitöltve kell benyújtani. 1. számú melléklet Kivitelezési műszaki és pénzügyi ütemterv Az ajánlat (és a vállalkozási szerződés melléklete) részeként be kell nyújtani a vállalkozó részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét, amelyben meg kell határozni az egyes feladatok ellátásának műszaki tartalmát, (rész) határidejét és összegét. A két ütemterv akár egyben akár külön-külön is elkészíthető, minden formai megkötés nélkül. Ajánlattevőknek figyelemmel kell lenni a jelen Dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltakra. 2. számú melléklet Ajánlati főösszesítő Az ajánlathoz a vállalkozási szerződés mellékleteként az összes munkanemet tartalmazó Ajánlati főösszesítőt kell csatolni, mely lebontva kell, hogy tartalmazza azok összesített költségeit, anyag és díj bontásban. 3. számú melléklet Beárazott tételes költségvetések A költségvetést úgy kell összeállítani, hogy a kiadott árazatlan kiírást be kell árazni. Sem a tételek száma, sem a műszaki tartalma, sem a mennyiség nem változtatható! A költségvetés mennyiségének és tételeinek a műszaki előírások-, és teljesség szempontjából történő - felülvizsgálata Ajánlattevő feladata. Az észrevételezett mennyiségi és tételes eltéréseket külön soron, de az ajánlati ár részeként, kell szerepeltetni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatában nem észrevételezi az esetlegesen elmaradt, de a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges tételeket, úgy a teljességi nyilatkozatára is tekintettel a munkálatokat köteles elvégezni az általa vállalt átalányáron, külön díjazás nélkül (többletmunka). A dokumentációban esetlegesen megadott típusok megjelölése - a Kbt. 58. (7) bekezdésének megfelelően - csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 66

7 érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. Amennyiben Ajánlattevő a költségvetésben szereplő műszaki tartalomtól eltérő típusokat jelöl meg ajánlatában, úgy az emiatt esetlegesen felmerülő költségek és feladatok ajánlattevőt terhelik. 77

8 II. Az ajánlatok felbontása és értékelése Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatokat Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel. A bontáson az Ajánlatkérő képviselői, a Bíráló Bizottság, valamint az Ajánlattevők képviselői, vagy az általuk felhatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti személyek.) Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi a felolvasólapon megjelenítendő információkat közli a jelenlévőkkel: az ajánlattevő neve, címe és székhelye, azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - alapján értékelésre kerülnek. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e az példányszám megvan-e. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltakra figyelemmel, teljes körben biztosítja. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást bírálati szempontja alapján bírálja el. Ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, melyet az Ajánlattevőknek faxon vagy útján megküldi. Szerződéskötés: A Kbt. 99. (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: október hó 27. napján 13 órakor. 88

9 III. Az ajánlatokhoz becsatolandó dokumentumok jegyzéke és sorrendje 99

10 A benyújtott Ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Segédlet) 3. Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Segédlet) 4. Tartalomjegyzék 5. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) szerinti alvállalkozójának és adott esetben erőforrás szervezetének nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. (1) bekezdésének és a 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat 6. Nyilatkozat a bankszámlákról (Segédlet) 7. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) szerinti alvállalkozójának pénzügyi intézménytől származó a bankszámlaszámot, a számlanyitás dátumát, sorban álló tételeket tartalmazó, az a felhívás közvetlen megküldését megelőző 12 hónapról szóló nyilatkozata. 7. Az elmúlt 3 lezárt üzleti év beszámoló (mérleg és eredménykimutatás része) 8. A felhívás közvetlen megküldését megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése, referenciaigazolások 9. A teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatait végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban 10. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - felelős műszaki vezető - megnevezése, képzettségük ismertetése, (szakmai önéletrajz, diploma másolata), valamint a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételek szerinti jogosultságának igazolása az illetékes hatóságtól származó határozattal 11. Az eljárásban az ajánlattevő képviseletre jogosult aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. (adott esetben a meghatalmazást is csatolni kell) 12. A Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti nyilatkozata 13. Kbt szerinti nyilatkozat 14. Vállalkozási szerződéstervezet, szignózva, kitöltve 15. Vállalkozási szerződés 1.sz. melléklete (építési és pénzügyi ütemterv) 16. A Kbt. 53/A. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról A mellékelt Vállalkozási szerződés tervezetet minden oldalát szignálva a kiadott formában kérjük az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az Ajánlattevő formailag átszerkeszti a szerződéstervezetet, kérjük írásbeli nyilatkozatban jelezni, hogy a kiadott szerződéstervezettel tartalmában megegyezik. 10

11 IV. Segédletek 11

12 1. sz. Nyilatkozat FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve: 2. Ajánlattevő székhelye: 3. Ajánlattevő fax száma: 4. Ajánlattevő címe: 5. Ajánlat: Ajánlati ár: Nettó díj: Bruttó díj: 20% ÁFA:..., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 12

13 2. sz. Nyilatkozat Alulírott, mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy ajánlatomat az Ajánlati felhívás, valamint az ismeretében és annak elfogadásával nyújtottam be. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és az -ban meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt vállalkozási szerződéstervezet szerint, az általam jelen ajánlatban vállalt vállalkozói díj ellenében teljesítem a szerződést. Az általunk megajánlott ajánlati ár: nettó.. Ft. Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs...., év.... hó... nap PH... Ajánlattevő cégszerű aláírása 13

14 3. sz. Nyilatkozat kizáró okokról 1 Alulírott,mint a.(cégnév, székhely) Ajánlattevő ügyvezetője/képviselője kijelentem, hogy általam vezetett/képviselt társaság nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 60. (1) bekezdésének a 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és a 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá...., év.... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 Amennyiben ajánlattevő 10% feletti alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet vesz igénybe úgy arra vonatkozóan is szükséges ezen nyilatkozatot becsatolni. 14

15 3/A. sz. Nyilatkozat 2 (csak akkor töltendő ki, ha az Ajánlattevő külső erőforrás(oka)t vesz igénybe) Kötelezettségvállaló nyilatkozat a Kbt. 65. (4) alapján Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a szervezetünk a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezik, és jelen nyilatkozat igazolásával kötelezettséget vállalunk arra, hogy az erőforrásainkat.. (ajánlattevő adata: név, székhely, cégjegyzékszám) rendelkezésére bocsátjuk, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára. Alkalmasságunk igazolására csatoljuk az alábbiakat: Pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében: Műszaki-szakmai alkalmasság körében:..., év.... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Az erőforrás szervezet igénybevételénél Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 2. 3/D és 3/E. illetve a 65. (4) a) és b) pontjaira 15

16 4. sz. N y i l a t k o z a t 3 a Kbt. 71. (1) bekezdése és (3) bekezdése alapján Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője 1./ a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakban jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét, melyre a 10% alatti alvállalkozókat igénybe veszem / a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, kijelentem, hogy mint vállalkozó a következőkben felsorolt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben kívánok / nem kívánok 3 igénybe venni alvállalkozót. Amennyiben a válasz igen, a következő alvállalkozókat kívánom igénybe venni: (pontos név, cím megjelöléssel) ALVÁLLALKOZÓK MEGNEVEZÉSE CÍM és az alábbiakban jelölöm a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítésében a fent jelölt alvállalkozók részt vesznek:... 3./ a Kbt. 71. (1) c) alapján erőforrás szervezet igénybe veszek/nem veszek 3. Amennyiben a válaszom igen az erőforrás szervezet megjelölése:... 3./ a Kbt. 71. (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban kijelentem, hogy nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 3 A megfelelő aláhúzandó és nemleges esetben is kitöltendő. Amennyiben egy 10% feletti alvállalkozó teljesítésének a mértéke a 25%-ot meghaladja, akkor azt közös ajánlattevőként kell az ajánlatban megjelölni. 16

17 5. sz. Nyilatkozat Pénzintézeteknél vezetett bankszámlákról 4 Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy társaságunk - az általunk becsatolt cégkivonat tartalmával teljesen megegyezően - az alábbi pénzintézeteknél vezet bankszámlát: Pénzintézet megnevezése Bankszámlaszám Bankszámlaszerződés időtartama Egyben kijelentem, hogy a csatolt pénzintézeti igazolásokon feltüntetett pénzintézeteken kívül vállalkozásom más pénzintézeteknél nem vezet számlát...., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 4 Amennyiben ajánlattevő 10% feletti alvállalkozót vesz igénybe úgy arra vonatkozóan is szükséges ezen nyilatkozatot és a pénzintézetek igazolását becsatolni. 17

18 6. sz. Nyilatkozat Referencianyilatkozat 5 Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy társaságunk a vizsgált 36 hónapban az alábbi építési munkákat végezte: 1./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés): Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: 2./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés) Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége: 3./ Építési munka tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés) Építési munka helyszíne: Építési munka időpontja/időtartama: Ellenszolgáltatás nagysága: Az építési munkáról információt szolgáltatható személy neve, elérhetősége:..., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 5 Az itt felsorolt építési munkák közül szükséges a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti referenciaigazolás benyújtása, melyben a fentieken túlmenően arról is nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 18

19 7. sz. Nyilatkozat A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, vezetők megnevezése (szakmai önéletrajz, képzettség igazolására szóló okirat, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételről szóló határozat csatolása szükséges). Alulírott..(képviseletre jogosult), mint a.(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a beszerzés tárgya szerinti felújítási munka megvalósítása során az alábbi szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni: Név: Képzettség ismertetése:..., év.... hó... nap PH.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 19

20 8. sz. Nyilatkozat A Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti...., év... hó... nap PH. Ajánlattevő cégszerű aláírása 20

21 V. Szerződéstervezet 21

22 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet amely létrejött egyrészről: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 1032 Budapest, Vörösvári út Képviseli: Dr. Várszegi József megbízott igazgató Adószám: Számlaszám: továbbiakban: mint Megrendelő másrészről: Adószám:... Számlaszám:... Képviseli:... továbbiakban mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: Preambulum: Vállalkozó a munkát a hirdetmény közzététele nélkül közvetlen kiküldött ajánlattételi felhívással megindított egyszerű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatával nyerte el. A Szerződő Felek a jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés szerves részét képezik. Amennyiben a szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve érvénytelen minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével 1. Szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 1032 Budapest, Vörösvári út Szent Margit szakorvosi rendelő gerinchálózat kivitelezés, terv szerint elvégzését az ajánlattételi dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítéssel. 2. Vállalási összeg: Nettó,-Ft 20% ÁFA:,-Ft Összesen:,-Ft azaz:.. forint a befejezés idejére prognosztizált átalányár. A vállalási összeg magában foglalja az ajánlati dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül 22

23 fel (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértékét azonban nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. A megvalósítás során esetlegesen felmerülő pótmunka, a Megrendelő - az építési naplóban történő - elrendelése esetén, a Kbt. kiegészítő építési beruházásra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett, kerülhet elvégzésre. 3. Teljesítési határidők: 4. Kivitelezés kezdésének időpontja: a szerződés megkötését követő nap, mely időpontra Megrendelő a kivitelezésre alkalmas munkaterületeket átadja Vállalkozó részére, melyről szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Kivitelezés végső befejezésének időpontja: a munkaterület átadásától számított 45 nap 5. Megrendelő jogai és kötelességei 4.1 Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a megbízott műszaki ellenőr által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a költségvetésnek, a Vállalkozó által adott ütemtervnek és a műszaki leírásnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti. 4.2 Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt munka fedezetével rendelkezik Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. 5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a mennyiségi kiírást megvalósításra alkalmasnak találta, a kivitelezési helyszíneket megtekintette, és a munka elvégzésére az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. 5.2 Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor kezdi meg, és azzal egyidejűleg köteles az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig csatolja a kivitelezés megkezdéséhez szükséges felelős műszaki vezető bejelentéséről szóló nyilatkozatot, továbbá a közte és a felelős műszaki vezető között létrejött szerződést. 5.3 A kivitelezéshez szükséges ideiglenes vizet-, és elektromos energiát Megrendelő térítés nélkül biztosítja. 5.4 Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. Vállalkozó a kivitelezés során a tevékenységével összefüggésben a munkavégzése helyén és annak hatókörében teljes körűen köteles ellátni a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladatokat, különös figyelemmel arra, hogy a munkaterület közelében betegek és a Megrendelő dolgozói is tartózkodhatnak Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok szerinti szavatosságot vállalja Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik Kbt (2) bekezdése értelmében Vállalkozó a tárgyi munkára vonatkozóan vállalja építési, felelősségbiztosítás megkötését, amelyet az építési munkaterület 23

24 átvételekor másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél Megrendelővel szemben kívánja-e érvényesíteni Ha Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben szereplő anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azzal egyenértékű műszaki paraméterrel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni Vállalkozó köteles a Megbízott műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerinti - alvállalkozókat alkalmazni. Az alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint - a 10 %-ot meghaladó alvállalkozók esetén - a Kbt (3) bekezdésének betartása szükséges. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna Vállalkozó a munkavégzés során köteles figyelembe venni az alábbiakat: Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 8 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti megbízott műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadásátvétel összehívásáról gondoskodik. A rendelőkben munkanapokon, munkaidőben reggel 8.00-tól ig csak zajjal, porral, és nagyobb mennyiségű áruszállítási feladatokkal NEM járó munkavégzés lehetséges. Munkanapokon az éjszakai munkavégzés lehetséges, amennyiben a reggeli munkakezdést az nem zavarja, illetve a munkavégzés helyszíne, és a várók (munkavégzés következtében szennyezett része) takarításáról a Kivitelező gondoskodik. Hétvégi munkavégzés lehetséges, péntek tól vasárnap ig. Minden éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést a Kivitelezőnek kötelessége a Megrendelővel előre egyeztetni. A Megrendelő helyszínenként, lehetőségeihez mérten, helyet biztosít a hulladékos konténer elhelyezésére, valamint kisebb helységet a raktározásra. 6. Kapcsolattartás A szerződő felek a kivitelezés helyszíni képviseletét az alábbiak szerint látják el: Megrendelő Helyszíni képviselői: Szigeti László 24

25 Megbízott műszaki ellenőr: Incorso Építész és Építőműhely Kft. Közreműködő műszaki ellenőr: Kádár Mihály cím: 1112 Budapest, Botfalu köz 16. tel.: 06/30/ Vállalkozó: Felelős műszaki vezető neve:, Tel:. Jogosultság igazolásának száma:.. Vállalkozó helyszíni képviselője:., Tel:. Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. 7. Pénzügyi feltételek 7.1. Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megbízott műszaki ellenőrnek küldi meg teljesítésigazolás végett, a számla összegét Megrendelő a teljesítéstől számított 15 napon belül utalja át Vállalkozó számú számlájára Vállalkozó számlát a jelen szerződés mellékletét képező és a Vállalkozó által benyújtott műszaki-pénzügyi ütemtervnek megfelelően nyújthat be. Vállalkozó 1 rész és 1 végszámlát nyújthat be. Megrendelő előleget nem folyósít, csak az elvégzett műszaki tartalom ellenértéke számlázható le Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk (1) bekezdés szerinti kamat felszámolására jogosult Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi ,- Ft, késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum az ÁFA nélküli vállalási összeg 12 %- ig Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15 %-a. 8. Műszaki átadás- átvétel 8.1. Megbízott műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás- átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot Megrendelő az átadás átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni Tekintettel a 8.1. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megbízott műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok vagy a hibák orvoslásra kerültek. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére mással elvégeztetheti Vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (garanciajegyeket, minőségi 25

26 bizonylatokat, karbantartási-kezelési útmutatókat, stb.) Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon sikeresen lezárult Nem tagadható meg az átvétel a munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot A műszaki átadás-átvételi eljárástól számított 6 hónapon belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától számított 12 hónapig jótállási kötelezettséget vállal Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet Ha Megrendelő nem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a szerződéstől eláll, vagy Megrendelőnek felróható okból a munkát le kell állítani, illetve Megrendelő csökkentett értékű megvalósítást határoz el, úgy Megrendelő köteles Vállalkozó igazolt, felmerült költségeit megtéríteni Amennyiben Vállalkozót a munkavégzésben rajta kívül álló tényezők akadályozzák, és azt Megrendelő elismeri, úgy a szerződésben rögzített határidő az akadályozott időtartammal módosulhat írásban rögzített megállapodás alapján. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni, ha Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni. 9. Irányadó jog, jogviták 9.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek. 10. A szerződés melléklete - műszaki - pénzügyi ütemterv, - költségvetési főösszesítő - vállalkozó ajánlata - kiadott ajánlattételi dokumentáció - ajánlattételi felhívás 11. A szerződés módosítása Jelen szerződés módosítására szerződő felek csak a Kbt szerinti esetben jogosultak. 26

27 Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban jött létre, melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány Megbízott műszaki ellenőrt, 1 példány Vállalkozót illet. Budapest, Vállalkozó Megrendelő 27

28 VI. MŰSZAKI LEÍRÁS TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS (külön CD-n kiadva 28

29 1. Műszaki tartalom. 2. Követelmények a kivitelezés során. Villamos felújítás 1. Műszaki tartalom: jelen dokumentáció részét képezi a részletes költségvetési kiírás 2. Követelmények a kivitelezés során: 1. A rendelőkben munkanapokon, munkaidőben reggel 8.00-tól ig csak zajjal, porral, és nagyobb mennyiségű áruszállítási feladatokkal NEM járó munkavégzés lehetséges. 2. Munkanapokon az éjszakai munkavégzés lehetséges, amennyiben a reggeli munkakezdést az nem zavarja, illetve a munkavégzés helyszíne, és a várók (munkavégzés következtében szennyezett része) takarításáról a Kivitelező gondoskodik. 3. Hétvégi munkavégzés lehetséges, péntek tól vasárnap ig. 4. Minden éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést a Kivitelezőnek kötelessége a Megrendelővel előre egyeztetni. 5. A Megrendelő helyszínenként, lehetőségeihez mérten, helyet biztosít a hulladékos konténer elhelyezésére, valamint kisebb helységet a raktározásra. 29

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Telefon: +36 1 469 4427, Fax: +36 1 469 4427 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1165 BUDAPEST, DIÓSY LAJOS U. 28. SZÁM ALATTI ÉPÜLET EGYÜTTES

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 e-mail: oeszy@oeszy.hu, fax: 1/225 1230 www.oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: SOMA-FÖLD Kft. Danka László részére Nyíregyháza Váci

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-009/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Tátra típusú villamos járművek elektromos alkatrészeinek szállítása Budapest, 2012. október 16. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben