a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) Fax: (1) Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt PSZÁF tevékenységi engedély száma: E/300/97 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: Utolsó módosítás: 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016 (2016.V.27) sz. Küldöttközgyűlési határozatokkal Hatályos: június 01-től

2

3 TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE A PÉNZTÁR SZÉKHELYE A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A TAGSÁGI JOGVISZONY A PÉNZTÁRTAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TAGDÍJRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK A MUNKÁLTATÓI TAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A TÁMOGATÓ JOGÁLLÁSA, A TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A PÉNZTÁRI GAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, A PÉNZTÁRVAGYON KEZELÉSÉNEK ÉS BEFEKTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A PÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A KISZERVEZÉS SZABÁLYAI A PÉNZTÁR SZERVEI, FELADATUK ÉS HATÁSKÖRÜK A PÉNZTÁR MÁS PÉNZTÁRRAL TÖRTÉNŐ EGYESÜLÉSÉRE, SZÉTVÁLÁSÁRA, MEGSZŰNÉSÉRE ÉS FELSZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A PÉNZTÁR KÉPVISELETE A PÉNZTÁR HATÁROZATAINAK KÖZZÉTÉTELE, A PÉNZTÁRTAGOK TÁJÉKOZTATÁSA ÜZLETI TITOK, PÉNZTÁRTITOK A PÉNZTÁR MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK PANASZOK ÉS VITÁS ÜGYEK INTÉZÉSE ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Preambulum A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság (1011. Budapest, I., Vám u. 5-7.), az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság (1054. Budapest, Báthory u. 5.), az ERBE Energetika Mérnökiroda Kft. (1117. Budapest, XI. Budafoki út ) és a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (1011. Budapest, Fő u ), mint munkáltatók kezdeményezésére a társaságok munkavállalói egészségpénztárt alapítottak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény alapján (továbbiakban Öpt.), az alábbiak szerint: 1. oldal

4 A munkáltatók kiemelt célja, hogy munkavállalóik munkaerejét megőrizze, munkából való kiesésüket csökkentse. A VITAMIN Egészségpénztár a munkáltatók kezdeményezésére azzal a céllal jött létre, hogy a munkavállalók egészségmegőrzését, egészségvédelmét, regenerálódását elősegítő, a foglalkoztatással kapcsolatos esetleges egészségkárosodást megelőző programokat, szolgáltatásokat nyújtson, illetve vásároljon. Tevékenysége fenti célok megvalósítása érdekében kiterjed a rehabilitációs tevékenységre, az egészséges életmód kialakításához való segítségnyújtásra és egészségügyi célú önsegélyező feladatok ellátására is. Fogalmak, értelmező rendelkezések A jelen Alapszabály alkalmazásában: Közeli hozzátartozó: a évi V. törvény (új Ptk.) 8:1 (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Öpt. 2. (4) bekezdés a) pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs; Záradékolás: tagsági jogviszonyt keletkeztető, módosító vagy megszüntető nyilatkozat Pénztár általi kézhezvételét követő 30 napon belül keltezett, joghatás kiváltására alkalmas bejegyzés, Munkáltatói tag: az a természetes, vagy jogi személy, aki, vagy amely az Öpt-ben meghatározott elvek és szabályok szerint, a Pénztárral kötött szerződés alapján, a Pénztárral kötött szerződésben meghatározott módon és mértékben, munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás); Tagviszony-állapot: a taggal való elszámolás szempontjából az alábbi tagsági jogviszony-állapotok különböztethetők meg: aktív tagsági jogviszony: egyéni vagy munkáltatóhoz tartozó tag, tagdíjfizetése egyéni tagdíjfizetéssel, és/vagy munkáltatói hozzájárulással folyamatos, megszűnt tagsági jogviszony: kilépés, átlépés, kizárás, tagdíj nem fizetés miatti megszüntetés, illetve elhalálozás okán megváltozott tagsági viszony elszámolással történő befejezése, Napban megjelölt határidő: naptári napban határozandó meg. Egészségügyi szolgáltató: az Egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) 3. f) pontjában meghatározott szolgáltatók: a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet; Egészségügyi intézmény: az egészségügyi szolgáltatók közül - a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá - az állami mentőszolgálat, - az állami vérellátó szolgálat, valamint - az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak; Egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 2. oldal

5 birtokában vagy - törvényben meghatározott esetben - az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is Egészségpénztári szolgáltató: az Egészségpénztárral, az Egészség- és önsegélyező pénztárral szerződésben, vagy tulajdonában álló, illetve általa üzemeltetett, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltató, valamint az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a Pénztárral kötött szerződés alapján a pénztártagok számára egészségpénztári szolgáltatást ténylegesen nyújt; Egészségpénztári szolgáltatás: az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása; Egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások típusa: a) kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, b) életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások; c) prevenciós szolgáltatások d) az Öpt 50/B -a szerinti kiegészítő önsegélyező szolgáltatások.szolgáltató: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a Pénztárral kötött szerződés alapján a Pénztár részére a pénztárüzem működésének részét képező, azt lehetővé tevő, elősegítő, illetve a pénztári szolgáltatásokat ténylegesen nyújtó tevékenységet végez - ide nem értve az egészségpénztári szolgáltatót. Szolgáltatónak minősül különösen az, aki (amely) a fentiekben meghatározott Pénztár részére letétkezelői tevékenységet folytat, amelyhez a Pénztár a befektetési üzletmenetét, illetve a könyvelése, nyilvántartásai vezetését kihelyezte, amely a Pénztár részére tagszervezést végez, illetve amely az gészségpénztárak, egészség- és önsegélyező pénztárak részére szolgáltatás-szervezési tevékenységet lát el. Szolgáltatónak minősül az is, aki (amely) az e pontban meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés alapján az előzőek szerinti, pénztárral kapcsolatos tevékenységet végez; Haláleseti kedvezményezett: a pénztártag által megjelölt természetes személy, aki a pénztártag halála esetén az Öpt. ben és jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az egyéni számlára jogosulttá válik. Egyéni számla (egészségszámla): az az alapnyilvántartás, amelyen a Pénztár gazdálkodása és üzem- 3. oldal

6 vitele alapul, és amelyet a Pénztár - számviteli rendjével összhangban - a pénztártagok részére vezet. A Pénztár gazdálkodása során az egyéni számla tartalmazza (elszámoló-egységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztárak esetén elszámoló-egységben és forintban kifejezve) a pénztártagok rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hozzájárulásának azt a részét, amelyet a Pénztár a tagjai számára a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a tagnak a Pénztárral szembeni követeléseként az Alapszabályban rögzítettek szerint elismer, valamint ezek befektetésből származó, jóváírt hozamát, továbbá a támogató rendelkezése szerint az általa nyújtott adományból a tag számára jóváírandó összeget. A Pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az Alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazodó szolgáltatási számlákról teljesíti. A Pénztár felszámolásakor, illetve végelszámolásakor az egyéni számla a Pénztár kötelezettségekkel nem terhelt közös vagyona tagok közötti felosztásának eszköze. Az egyéni számla a pénztártag rendelkezése szerint az egyéni nyugdíjszámlán lekötött összeg (tagi lekötés) kivételével követelés biztosítékául nem szolgálhat. Az egyéni számlát a Pénztár csak az Öpt-ben, illetve annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt rendelkezések alapján terhelheti meg; Szolgáltatás-szervezés: egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a pénztártagok részére. Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv 196. (1) bekezdésében foglaltak alapján: A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. Elektronikus irat: olyan bizonylat, amely megfelel az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Elektronikus irat használata: a pénztártag a belépési nyilatkozata részeként, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában kérheti a Pénztártól, hogy a Pénztár a részére átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat elektronikus iratként küldje meg részére. Várakozási idő: a tagsági jogviszonynak a belépéstől (átlépéstől) számított azon időszaka, melynek elteltével a pénztártag a várakozási időhöz kötött szolgáltatásokhoz hozzájuthat. 4. oldal

7 Kiegészítő vállalkozási tevékenység: a Pénztár szervezetében folytatott mindazon gazdálkodási tevékenység, melyet az alaptevékenységként megjelölt szolgáltatások szervezéséhez és nyújtásához kapcsolódóan, arra visszahatóan, a Pénztár szolgáltatási kötelezettségén felül, ellenszolgáltatás nélkül nyújt. Kihelyezés: a Pénztár feladatkörébe tartozó tevékenységének e tevékenység ellátásával üzletszerűen foglalkozó szervezet (szolgáltató) által, szerződés alapján történő megvalósítása. Kiszervezés: tevékenység olyan kihelyezése, melynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás is megvalósul. Adatkezelés: személyes adat, illetve pénztártikot képező adat tekintetében végzett adatkezelési tevékenység. Adatfeldolgozás: a személyes adat, illetve pénztártitkot képező adat tekintetében végzett adatfeldolgozási tevékenység. VITAMIN Egészségkártya: kártya, mely lehetővé teszi a kártyabirtokos azonosítását, hitelesítést, áru és szolgáltatás vásárlását készpénzfizetés nélkül és mindezek ellenőrzését. Keresőképtelen személy: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 44. -ában meghatározott személyek, valamint a megváltozott munkaképesség, szülés, beteg gyermek ápolása miatt keresettel nem rendelkező személy. Pénztári befizetések kedvezménye: a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény 44/A. - a szerint a magánszemély rendelkezése alapján az adóhatóság által a magánszemély javára a Pénztárhoz átutalt összeg. Belépési nyilatkozat: olyan teljes bizonyító erejű magánokirat, amelyet a Pénztár a tagfelvétel és a tagnyilvántartás lebonyolítása, valamint a szolgáltatások teljesítése érdekében rendszeresít és amelynek a Pénztár által záradékolt példánya az ellenkező bizonyításáig hitelt érdemlően tanúsítja a tagsági viszony fennállását és lényegi tartalmát. Tagsági okirat: a Pénztár által kiállított, legalább a belépési nyilatkozaton szereplő adatokat tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokirat. Nyomtatványtár: tartalmazza a Pénztár által alkalmazott nyomtatványokat, melyek elérhetőek a Pénztár honlapján. 1. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE 1.1. A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár (a továbbiakban Pénztár) A Pénztár rövidített elnevezése: Vitamin Egészségpénztár 2. A PÉNZTÁR SZÉKHELYE 2.1. Székhely: HU-1023 Budapest, Bécsi út A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. A Pénztár jogi személy A Pénztárat a székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba. A Pénztár a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alakuló Közgyűlés időpontjára visszaható 5. oldal

8 hatállyal A Pénztár határozatlan időre alakul A Pénztár típusa: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. Törvény (továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, területi alapon szerveződő, országos, egészségügyi célú önsegélyző feladatokat is ellátó kiegészítő egészség- és önsegélyező pénztár A Pénztár tevékenysége: az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások megvásárlása, valamint a szociális kockázat bekövetkezte esetén jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítő ellátás, és a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása A Pénztár törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, állami felügyeletét az Öpt. VI. fejezete alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB vagy Felügyelet) látja el. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Öpt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 4. A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A Pénztár szolgáltatásait saját maga szervezheti, vagy e célra szolgáltatásszervező intézményt is igénybe vehet. A Pénztár szolgáltatásszervezési tevékenységet kiegészítő vállalkozási tevékenysége keretében más pénztárak tagjai, valamint más magánszemélyek, illetve intézmények részére is végezhet. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) 1. (1) bekezdés l) pontja alapján annak hatálya alá tartozik, mely előírja a Pénztár ügyfeleinek átvilágítását. Ügyfél-átvilágításnak minősül a Pénztár ügyfeleinek azonosítása, személyazonosságának igazoló ellenőrzése, és az előbbi tevékenység alapján az ügyfélről adatok rögzítése a Pénztár nyilvántartásában. Ügyfélnek minősül a tag, a haláleseti kedvezményezett (örökös), a Munkáltató és az Adományozó. A Pénztártag ügyfél-átvilágítását a belépésekor végre kell hajtani. Ennek elmaradása esetén a magánszemély a Pénztár tagjai közé felvehető, egyéni számla részére nyitható, a számlájára befizetések jóváírhatók. A Pénztártag átvilágításának hiányában egyéni számlájáról az azonosítás végrehajtásáig jogszabályi előírás alapján a Pénztár részéről kifizetés nem teljesíthető. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos részletes szabályokat, ideértve a Pénztárhoz bejelentett közeli hozzátartozók (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá az élettárs) jogait is a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. A Pénztár kiemelt fontosságú tevékenységének tekinti az egészség védelmét szolgáló programok szervezését és finanszírozását. A Pénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat, valamint életmódjavító,prevenciós egészségpénztári és az Öpt. 50/B szerinti kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokat nyújthat a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére 6. oldal

9 az alábbiak szerint: 4.1. A Pénztár a tagjai, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére az Öpt-ben meghatározott alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a.) Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások b.) Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások c.) Prevenciós szolgáltatások d.) Öpt 50/B -a szerinti kiegészítő önsegélyező szolgáltatások A pénztártag várakozási idő nélkül hozzájuthat a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásaihoz. Önsegélyező szolgáltatások esetében a Pénztártag az egyéni számlára történt befizetéseket a jogszabályban meghatározott, a Szolgáltatási Szabályzatban részletezett szolgáltatásoknál 180 nappal a befizetés után veheti igénybe egyéni számlás szolgáltatásokra. A Tag más egészségpénztárból, önsegélyező pénztárból, egészség- és önsegélyező pénztárból, önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépése esetén a másik egészségpénztárnál, önsegélyező pénztárnál, egészség- és önsegélyező pénztárnál, önkéntes nyugdíjpénztárnál eltelt várakozási idők öszszeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági viszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe Minden szolgáltatás csak a Szolgáltatási Szabályzatban, az adott szolgáltatásra vonatkozóan előírt feltételek teljesülése esetén, egészségpénztári szolgáltatóknál vehető igénybe. Az igénybe vehető szolgáltatások körének részletezését, igénybevételének módját, részletes feltételeit a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza A Pénztár az összes szolgáltatás kiadásának kiegyenlítésekor egységes elvek szerint jár el. A tag, illetve közeli hozzátartozója által igénybe vett szolgáltatás kiadásának 100 %-át a tag egyéni számlájának megterhelésével egyenlíti ki. A Pénztár a tag, illetve közeli hozzátartozója részére csak a tag egyéni számláján szereplő összegig nyújt szolgáltatást Pénztári kártya igénylésével a tag hozzájárul ahhoz, hogy a kártya elfogadója (az egészségpénztári szolgáltató)- az általa kiállított számlát közvetlenül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a Pénztár részére küldje meg kiegyenlítés céljából. Mivel a Pénztár elektronikus számlát is befogad, a 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet szerinti szerződést a pénztártag javára a Pénztár köti meg. A Pénztár által kibocsátott Egészségkártya felhasználása esetén a Pénztár az Egészségkártya Üzletszabályzatban meghatározott feltételek esetén készpénzkímélő módon teljesít kifizetést a Pénztártag által igénybevett szolgáltatásra Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás a.) amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé; b.) a Pénztár Alapszabályában nem szereplő szolgáltatás; c.) amely igénybe vehetőségéhez előírt jogszabályi és/vagy pénztári alapszabályi feltétel (ek) nem teljesül (nek) ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát; 7. oldal

10 A jogalap nélküli szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza A Pénztártag által a Pénztárba a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a TNY_04 SZOLGÁL- TATÁSRA JOGOSULTAK NÉVSORA nyomtatványon írásban bejelentett közeli hozzátartozói jogosultak a Pénztár valamennyi szolgáltatását a bejelentő Pénztártag jogán, a Pénztártaggal egyező feltételekkel igénybe venni, kivéve a következő szolgáltatásokat. Kizárólag a Pénztártag által igénybe vehető szolgáltatások: - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 44. -a szerinti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelem pótlása, - lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, - közüzemi díjak támogatása védendő fogyasztó részére, - rokkantsági járadék - ápolási díj összegének kiegészítése A Pénztárban a szolgáltatás igénybevételének időpontja az a dátum, amikor a Pénztár a szolgáltató számlája alapján a szolgáltatás ellenértékének kifizetését az egyéni számlára terheli (kifizetés dátuma), függetlenül a számlán szereplő teljesítési időponttól, és/vagy az egészségkártya használata alapján az összeg zárolásának időpontjától A Pénztárt a Pénztártagnak, illetve közeli hozzátartozójának a Pénztár rendszerén keresztül igénybe vett bárminemű szolgáltatás keretében a Pénztár szolgáltatója által okozott anyagi kárért és az egészségügyi állapotban bekövetkezett változásért felelősség nem terheli, a szolgáltatások igénybevétele minden esetben saját felelősségre történik. 5. A TAGSÁGI JOGVISZONY 5.1. A Pénztár természetes személyek által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat szervező és finanszírozó társulás A Pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki a belépés időpontjában a.) a 16. életévét betöltötte, b.) jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, c.) a tagdíj megfizetésére a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal, és a mindenkori megállapított egységes tagdíjat fizeti, d.) tudomásul veszi, hogy belépéskor az első havi egységes tagdíjból Ft-ot a Pénztár a Működési Alapba helyez. A tagdíj fennmaradó része az egységes tagdíjra vonatkozó szabályok szerint kerül felosztásra a fedezeti, működési-, és likviditási alapba A tagsági jogviszony létrejöttét a belépni szándékozó kezdeményezi a kitöltött és aláírt TNY_01 BELÉPÉSI NYILATKOZAT Pénztárhoz történő eljuttatásával Új jelentkező felvétele nem tagadható meg, amennyiben eleget tesz jelen Alapszabályban meghatározott pénztártaggá válás feltételeinek. 8. oldal

11 5.5. A tagsági jogviszony az első havi tagdíj befizetésével jön létre. A tagdíjfizetési kötelezettség a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozat Pénztár általi záradékolásával kezdődik. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként az Alapszabállyal együtt a pénztártagnak át kell adni. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát a Pénztár képviseletére jogosult személyek írják alá. Az első havi tagdíjat a belépési nyilatkozat záradékolásának hónapját követő hónap 15-ig kell megfizetni. A Pénztár minden év november 30-ig kiértesíti a megelőző év október 1. és tárgyév szeptember 30-a közötti időszakban belépett és záradékolt belépési nyilatkozattal ellátott, tagdíjat egyetlen alkalommal sem fizető tagjait a tagdíjfizetés elmaradásáról. Amennyiben a pénztári felszólítást követő 30 napon belül a tag nem fizeti meg tárgyévi tagdíjhátralékát, a Pénztár jogosult a tárgyévi zárással egy időben a pénztártag adatait a tagi nyilvántartásból törölni A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendő pénztártag nevét, anyja nevét, születési helyét és születésének időpontját, lakcímét (lakóhely vagy állandó tartózkodási helyét), adóazonosító jelét, elérhetőségeit (munkahelyi, levelezési címét, telefonszámait, címét), a záradékot, valamint szerződött munkáltató alkalmazottja esetében- a munkáltató felé a pénztári tagdíjból a pénztártagot terhelő rész havi illetményéből történő levonására vonatkozó megbízást. Belépéskor a tag köteles megadni a évi CXXXVI tv. szerinti azonosításhoz szükséges adatokat. A Pénztár köteles a belépési nyilatkozatban közölt adatok valódiságát ellenőrizni A belépési nyilatkozat aláírásával a tag tudomásul veszi, hogy a Pénztár az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan olyan szolgáltatásokat is szervezhet, amelyeket a társadalombiztosítás finanszíroz A pénztártag az adataiban bekövetkező változásokról köteles a Pénztárat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a TNY_02 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ nyomtatvány kitöltése útján írásban tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség késedelmes teljesítéséből, vagy teljesítésének elmaradásából származó kárért a Pénztár nem felel. A tájékoztatás elmaradásával, vagy késedelmes teljesítésével a Pénztárnak okozott többletköltség az érintett tagot terheli Más pénztárból való átlépés esetén az átlépni szándékozónak TNY_01 BELÉPÉSI NYILATKOZAT nyomtatvány megfelelő pontjában kell nyilatkoznia átlépési szándékáról. Más egészségpénztárból, önsegélyező pénztárból, egészség- és önsegélyező pénztárból jött új belépő belépési kérelme, amennyiben eleget tesz a tagsági feltételeknek, nem utasítható el. Az előző pénztárból átutalt megtakarításait 100%-ban az egyéni számláján kell jóváírni. Az áthozott rész semmilyen jogcímen nem csökkenthető A pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik a) a pénztártag halálával; b) a pénztártag kilépésével,; c) a pénztártag más pénztárba történő átlépésével; d) a Pénztár jogutód nélküli megszűnésekor, a bírósági nyilvántartásból való törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedése napján; 9. oldal

12 e) Kizárással: a Pénztár a tagot akkor zárhatja ki, ha a tag a Pénztár működésével, a pénztári szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos törvénybe, vagy jogszabályba ütköző dolgot cselekszik. A kizárásról az ügyvezetés javaslatára a Pénztár Igazgatótanácsa dönt. A pénztártag a döntés ellen a Pénztár Igazgatótanácsához címzett fellebbezéssel élhet az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül; f) a tagdíjfizetés elmulasztása miatt a tag kiléptetése: a Pénztár megszüntetheti a tagviszonyt a tagdíjfizetés 24 hónapon túli elmulasztása esetén, feltéve, hogy a pénztártag egyéni számlaegyenlege 24 hónapon keresztül nem haladja meg az 1.000,- Forintot. A tagviszony megszüntetését megelőző 30 nappal a tagot a tagdíj nemfizetés várható következményeiről írásban értesíteni kell. A Pénztár a kiléptetésről külön értesítést nem küld a pénztártag részére; g) a nyugdíjba vonuló pénztártag tagdíjfizetés nélkül az egyéni számlája egyenlegének felhasználásáig fenntarthatja tagságát. A tagsági jogviszony fenntartásának feltétele a TNY_06 NYILATKOZAT tagsági jogviszony fenntartásáról / megszüntetéséről / átlépésről elnevezésű nyomtatvány kitöltése és a Pénztárhoz történő megküldése. A Pénztár a tag nyilatkozata alapján az egyéni számla egyenlegének 1.000,- Ft alá csökkenését követően kilépteti a nyugdíjas pénztártagot; A tag halála esetén az egyéni számla hagyatékának nem része. A pénztártag a halála esetére természetes személy kedvezményezettet (haláleseti kedvezményezett) jelölhet a belépési nyilatkozaton, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban a Pénztár által erre a célra rendszeresített TNY_09 NYILATKOZAT haláleseti kedvezményezett jelölése elnevezésű nyomtatványon. A jelölés a Pénztár tudomásulvételével, a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. A nyilatkozatot a Pénztár akkor tekinti érvényesnek, ha az a Pénztártag halálát megelőző időpontig a Pénztárba beérkezett A Pénztár a kedvezményezett-jelöléséről a tagot a záradékolt belépési nyilatkozat átadásával vagy megküldésével értesíti. Amennyiben a tag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezése hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá. A tag közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, a TNY_09 NYILATKOZAT haláleseti kedvezményezett jelölése elnevezésű nyomtatványon bármikor új kedvezményezettet jelölhet A kedvezményezett-jelölés hatályát veszti, ha a.) a tag közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban a korábbi kedvezményezett-jelölését visszavonja, vagy helyette másik kedvezményezettet jelöl, b.) a kedvezményezett a tag halála előtt meghal, c.) a tag a kedvezményezett - a bíróság jogerős ítélete szerint - szándékos cselekménye következtében hal meg. Ebben az esetben a kedvezményezett az egyéni számlából nem részesülhet. Több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor az egyéni számla rá eső részéből a tag halála időpontjában még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek Ha a pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, vagy a jelölés hatályát vesztette, akkor 10. oldal

13 kedvezményezettnek a tag természetes személy örökösét örökrésze arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettével megegyezik. Ha a tagnak az öröklés törvényi rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az egyéni számlán lévő, öröklés alá eső összeg a Pénztárra száll és azt a Pénztár fedezeti tartalékán a tagok egyéni számlái javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembevételével, a soron következő negyedéves hozamfelosztás keretében kell elszámolni A kedvezményezett (ek) a tag halálának időpontjában az egyéni számla tulajdonosává válik (válnak). A Pénztár a kedvezményezett jelöléséről a nála őrzött okirat alapján, a kedvezményezett jogosultságának igazolását követően 3 munkanapon belül megteszi a kedvezményezett pontja szerinti választásának teljesítéséhez szükséges intézkedést A kedvezményezett a jogosultságának igazolását követően a TNY_11 Kedvezményezett / Örökös rendelkezése elhunyt pénztártag egyéni számlájának rá eső részéről elnevezésű nyomtatványon írásban nyilatkozik, hogy a rá eső részt a.) egy összegben felveszi, b.) önsegélyező pénztári szolgáltatásként a hátramaradottak támogatása jogcímen kér kifizetést, melyet a Pénztár a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően fizet ki, c.) az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevén a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül, d.) más, azonos típusú pénztárba átutaltatja Amennyiben a Pénztár írásbeli felhívására a kedvezményezett a felhívás igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teszi meg az bekezdés szerinti nyilatkozatot, akkor a Pénztárnak úgy kell eljárnia, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött volna. A követelés összegét - az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve - a kedvezményezett javára, annak lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe kell helyeznie A pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés, vagy átutalás esetén a jogosultság igazolását követő 15 napon belül a Pénztár elvégzi a kedvezményezett javára a kifizetést A pénztártag halála esetén az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata és/vagy a tag által megjelölt kedvezményezett(ek)re vonatkozó nyilatkozat, vagy az örökös(ök)et megjelölő közjegyzői végzés másolat benyújtása esetén a Pénztár a kedvezményezettek /örökösöknek a fenti eljárási szabályok szerint átutalja a tag egyéni számláján felhalmozódott összeget A külföldi állampolgár pénztártag halála esetén az egyéni számláján nyilvántartott öszszeget a Pénztár a pénztártag által megjelölt haláleseti kedvezményezett (ennek hiányában örököse) részére a mindenkor érvényes devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően teljesíti, amennyiben a megjelölt kedvezményezett (ennek hiányában az 11. oldal

14 örökös) is külföldi állampolgár A tagsági jogviszony megszűnésének egyéb eseteiben (kilépés, átlépés, kizárás) a pénztártaggal el kell számolni A tagsági jogviszony a megszüntető nyilatkozat Pénztár általi kézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belül szűnik meg. A tagsági jogviszony megszüntetésére irányuló bejelentést követően újabb szolgáltatást igénybe venni nem lehet A Pénztár a tagsági jogviszony megszűnésekor a.) az átlépésre, kilépésre vonatkozó bejelentést, b.) a kizárásról való döntést, c.) a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés vagy átutalás esetén a jogosultság igazolását követő 15 napon belül végzi el a kifizetést, átutalást A Pénztártag kilépésekor, más Pénztárba történő átlépésekor a Pénztár jogosult egyszeri kilépési költséget a Pénztártagnak felszámolni oly módon, hogy a kérelem beérkezésekor (illetve a kilépési, átlépési szándék írásbeli jelzésekor) fennálló tagi egyéni számlakövetelésből zárolja azt. A költségtérítés mértékéről a Tagi Elszámolási Szabályzat rendelkezik. Amennyiben az egyéni számla egyenlege nem fedezi a kilépési költséget, úgy a Pénztár a rendelkezésre álló összeget vonja le kilépési költség jogcímén. A Pénztár a pénztártag egyéni számláján kilépési költség levonása után fennmaradó - még fel nem használt összeget a pénztártag által megjelölt önkéntes egészségpénztárba, egészség- és önsegélyező pénztárba utalja át, illetve az adójogszabályok, az Öpt. 81. (7) bekezdése, és az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény figyelembevételével kifizeti a pénztártag számára. A Pénztár az Egészségkártyát az Egészségkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint érvényteleníti A tagdíjnemfizetés a tagsági jogviszonyt nem szünteti meg, kivéve az f.) pontban foglalt esetet A Pénztár megszűnése A Pénztár jogutód nélkül csak végelszámolást (illetve felszámolást) követően szűnhet meg. A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén az egyéni és szolgáltatási számlák egyenlegének megállapítása és a pénztári kötelezettségek teljesítése után a Pénztár kötelezettségekkel nem terhelt közös vagyonát a pénztártagok között az egyéni számlák egyenlegének arányában osztja fel. A tagra felosztott vagyonrészt vagylagos jelleggel a.) amennyiben a tag másik egészségpénztárba, egészség- és önsegélyező pénztárba kíván átlépni, úgy e pénztárba kell utalni, b.) a tag részére egy összegben ki kell fizetni Átlépés pénztárak között A pénztártag az pontban foglalt esetet kivéve- csak azonos típusú pénztárba léphet át. A tag egyéni számláját a tartalmilag és formailag helyes átlépési bejelentés beérkezését követő 15 napon belül le kell lezárni. Az átlépő pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeget a Pénztár - az pont előírásai szerint utalja át, ha a tagnak a másik egészségpénztárba, egészség- és önsegélyező pénztárba való átlépését elfogadták, és azt a másik 12. oldal

15 pénztár által záradékolt belépési nyilatkozattal együtt a pénztártag tanúsítja A Pénztár az átutalással egyidejűleg igazolást küld a másik egészségpénztárnak, egészség- és önsegélyező pénztárnak a pénztártag által lekötött összeg lekötési időszakáról, az abból eltelt időtartamról, az orvosi javaslatról. Ugyanez a tartalmú igazolás szükséges a más Pénztárból átlépő tag számára az átlépés elfogadásához A pénztártag önkéntes nyugdíjpénztárból a jogszabályi keretek között egészség- vagy önsegélyző, egészség- és önsegélyező pénztárba léphet át, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint bemutatja az illetékes hatóság igazolását. A Pénztár az átlépő önkéntes nyugdíjpénztárból áthozott egyéni számlakövetelést az egyéni egészségszámlán jóváírja. Ezt követően az önkéntes nyugdíjpénztárból, illetve más egészségpénztárból, egészség- és önsegélyező pénztárból átlépő tag a többi taggal azonos módon és feltételekkel jogosult a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni. A Pénztár az önkéntes nyugdíjpénztárból átlépni kívánó tagot írásban tájékoztatja a tagság feltételeiről és az általa igénybe vehető szolgáltatásokról. 6. A PÉNZTÁRTAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 6.1. A pénztártag a) jogosult a Pénztár szolgáltatásait a jelen Alapszabály előírásai szerint igénybe venni; b) küldöttje útján választhat és közvetlenül választható a Pénztár szerveibe; c) jogosult a Pénztár székhelyén pénztári alkalmazott jelenlétében - az Igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási időben - a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek és más személyre vonatkozó adatok kivételével - a Pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, továbbá jogosult a Pénztár működésével és saját adataival kapcsolatban felvilágosítást kérni. Az iratbetekintésről a tag elérhetőségének megadásával előzetesen írásban kell az igényt a Pénztár ügyvezetéséhez benyújtani. Az időpont egyeztetése miatt a Pénztár a kérelem beérkezését követő 15 napon belül felveszi a kapcsolatot a taggal; d) jogosult küldöttje útján - a Küldöttközgyűlés munkájában részt venni és küldöttje útján a Közgyűlésen szavazni; e) jogosult az Öpt. és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a Küldöttközgyűlés összehívását indítványozni; f) jogosult a Pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, továbbá az egyéni számlája alakulásáról írásos tájékoztatást kapni A pénztártag köteles a tagdíjat jelen Alapszabály előírásai szerint megfizetni és az Alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeknek eleget tenni A pénztártag jogosult az egyéni számla követelésének meghatározott elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre a TNY_12 NYILATKOZAT lekötésről elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és Pénztárhoz történő eljuttatásával lekötni. A pénztártag e rendelkezéssel vál- 13. oldal

16 lalja, hogy a két éves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására. A lekötések részletes szabályait a Pénztár Egyéni számla Kezelési Szabályzata tartalmazza A pénztártag a Pénztárral kapcsolatban kapott információkat nem használhatja fel a Pénztár érdekeit, illetve a Pénztár tagjai személyes adatait és személyiségi jogait sértő módon A Pénztár a pénztártagok adatait személyazonosításra alkalmatlan módon (név és természetes azonosítók nélkül) az Igazgatótanács döntése szerint a Pénztár működését támogató célok érdekében, más szervezetnek statisztikai feldolgozásra továbbíthatja. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, melyet a Pénztár honlapján közzétesz. Az Igazgatótanács az adattovábbításról minden esetben egyedi döntést hoz. A pénztártag a belépési nyilatkozat aláírásával, az annak részét képező külön nyilatkozattal az adatai továbbítását megtilthatja. Ebben az esetben a pénztártag adatai csak jogszabályban meghatározott szervezeteknek továbbíthatók A Pénztár tagja köteles a belépési nyilatkozatban foglalt adataiban bekövetkező változásokat beleértve a bankszámla számának változását is - a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Pénztárnak írásban bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű hátrányos jogkövetkezmény, felelősség a Tagot terheli. 7. A TAGDÍJRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 7.1 Tagdíj A tagdíj a Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, a Pénztár működtetésére és tartalékalap képzésére a tagok által vállalt kötelezettségként rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, amelyet a munkáltatói tag részben vagy egészben átvállalhat. Az alaptagdíj (egységes tagdíj) az az összeg, amelyet valamennyi Pénztártag a Pénztárnak köteles megfizetni. A tag az alaptagdíjnál magasabb összegű tagdíj (alaptagdíj és kiegészítő tagdíj) rendszeres megfizetését is vállalhatja. Az alaptagdíj a tagok által minimálisan fizetendő összeg. 7.2 Az alaptagdíj egységes mértéke forint/hó. 7.3 A tagdíj esedékessége A tagdíj megfizetése a tag választása szerint történhet havonta, negyedéves, féléves gyakorisággal, illetve évente egy alkalommal. A tag a tagdíjfizetés gyakoriságát ráutaló magtartással bármikor megváltoztathatja. A tagdíj megfizetése - a tag által választott tagdíjfizetési gyakoriságtól függetlenül - valamennyi pénztártag esetében mindig a tárgyév december 31. napjáig a Pénztár számlájára beérkezőleg esedékes. Nem esik késedelembe a tag, ha a tagdíj átutalása, készpénzfeladásának pénzügyi teljesítése, illetve készpénzbefizetésének pénzügyi teljesítése legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig a Pénztár számlájára beérkezőleg megtörtént. A fizetési kötelezettség teljesítése a Tagnak a belépési nyilatkozatban, illetve később a Pénztárnak erre rendszeresített TNY_02 ADATVÁLTOZÁS BEJELENTŐ formanyomtatványán, vagy 14. oldal

17 közokiratban, ill. teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített rendelkezése alapján történhet: - a munkáltatónak adott külön meghatalmazás alapján a munkabérből vagy egyéb, a munkáltató által folyósított járandóságból történő levonással és átutalással a pénztártag munkáltatójától, - a tagdíj egészének vagy egy részének munkáltató általi tagdíjátvállalásával (munkáltatói hozzájárulás formájában) átutalással a pénztártag munkáltatójától, - a pénztártag részéről a Pénztár számláján jóváírandó banki átutalással, postai utalvány útján, illetve a számlavezető pénzintézet bankfiókjában a Pénztár bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel. A tag jogosult az alaptagdíjat, illetve a magasabb összegű tagdíjat az esedékesség előtt is megfizetni. A tagdíjfizetés negyedéves, féléves és éves lehetősége nem mentesíti a munkáltatót attól az adózási előírástól, hogy az egy hónapban ténylegesen kifizetett munkáltatói hozzájárulás mindenkori személyi jövedelemadó törvényben meghatározott, kedvezményes, vagy mentes része nem haladhatja meg a jogszabályban előírt havi és éves összeget, kivéve a havi összeg vonatkozásában, ha munkáltató előre jelzi a Pénztárnak, hogy egyszerre több havi munkáltatói hozzájárulást utal előre, s az értesítés alapján a Pénztár a tagdíjat havi ütemezésben írja jóvá az egyéni egészségszámlákon. A Pénztár minden év november 30-i fordulónappal értesítést küld a tárgyévben tagdíjat nem fizető pénztártagoknak a tagdíjfizetés elmaradásáról. A Pénztár a tag befizetését akkor tudja a tárgyévben figyelembe venni, ha az a tárgyév december 31-éig a Pénztár bankszámláján jóváírásra került. 7.4 Az alaptagdíj kiegészítése A tag alaptagdíját rendszeresen vagy esetenként kiegészítheti. A kiegészítés mértékét a pénztártag határozza meg. A pénztártag esedékes egységes tagdíját (alaptagdíját) meghaladó összegű befizetését a Pénztár mindaddig, amíg a befizetés az éves egységes tagdíj mértékét nem éri el, tagdíj előteljesítésnek tekinti. A Pénztár a pénztártag egységes tagdíjfizetési késedelembe esése esetén a pag által a korábbi években teljesített kiegészítő befizetéseket az elmaradt tagdíj összegébe nem számítja be. Amennyiben tagdíjfizetési késedelemben lévő pénztártag kiegészítő befizetést teljesít, a Pénztár ezt az elmaradt egységes tagdíj összegébe beszámítja. 7.5 A Pénztár a tagsági jogviszony létesítésekor új belépő esetén a más pénztárból való átlépés esetét ide nem értve - az első havi tagdíjból, amennyiben ez nem lehetséges, a második havi tagdíjból Ft-ot a működési tartalék javára ír jóvá (belépési díj). 7.6 Minden további adott évi befizetés, ill. a nem új belépő adott évi befizetéseinek tartalékok közötti felosztása a 10.2 pontban leírtak szerint történik. 7.7 A hátralékos tag, illetve a szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó a Pénztár valamennyi szolgáltatását mindaddig jogosult igénybe venni, ameddig erre az egyéni számlája fedezetet biztosít (díjfizetés nélkül bent hagyott egyéni egészségszámla). A hátralékos és tagdíjat nem fizető tagok a 6.1. pontban rögzített valamennyi joggal rendelkeznek. 15. oldal

18 7.8 A tagdíjfizetés elmaradása esetén a Pénztár jogosult a tag egyéni egészségszámlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak (alaptagdíjnak) a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam öszszegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni (a továbbiakban elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás). Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a Pénztár az éves alaptagdíj ( Ft) esedékességét követően, a tagdíjhátralék rendezésére megjelölt időtartam elteltével azon időszakra visszamenőlegesen érvényesítheti, amely időszakra a meg nem fizetett tagdíj vonatkozik. Az egységes tagdíj fizetésének elmulasztása alapján a naptári évet követően történt pótlólagos alaptagdíj-megfizetés esetén a korábbi évben végrehajtott hozamcsökkentés nem írható jóvá pótlólag az egyéni számla javára. Amennyiben a tag 12 havi egységes tagdíjat az adott naptári év december 31. napjáig nem, vagy részlegesen fizeti meg, tagdíj nem fizetőnek tekintendő, feltéve, hogy tagsági viszonya a teljes naptári évben fennáll. Tagdíjnemfizetési időszaknak a Pénztár a tárgyévet azaz a 12 havi egységes tagdíjfizetéssel maradéktalanul le nem fedett naptári évet tekinti. Nem tekinthető tehát tagdíj nem fizetőnek, akinek tagsági jogviszonya év közben keletkezett vagy szűnt meg. A tagdíj meg nem fizetés évét követő év január 15. napjával a Pénztár a tag egyéni számlájának befektetéséből származó, tagdíjnemfizetési időszakra jutó éves pozitív hozamát a tagdíjnemfizetési időszakra vonatkozó egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tagdíjnemfizetési időszakra vonatkozó jóváírt pozitív éves hozam összegével csökkentheti és azt a működési és a likviditási alap javára jogosult jóváírni. A hozamlevonás összege megegyezik a tárgyévre fizetendő egységes tagdíj működési és likviditási tartalékra jutó részének és a tárgyévre ténylegesen megfizetett tagdíj működési és likviditási tartalékra jutó részének (pozitív) különbségével, de maximum a tag tagdíjnemfizetési időszakra jutó pozitív éves hozamával. Az elmaradt tagdíj miatti hozamelvonást abban az esetben is megtörténtnek kell tekinteni, ha a tag egyéni számlájának jóváírt éves hozama csak részben vagy egyáltalán nem (pl. negatív hozam) fedezte a fentiek szerint megállapított összeget. 8. A MUNKÁLTATÓI TAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 8.1 A munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, aki a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben, vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás). 8.2 A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan pénztártagsággal rendelkező - alkalmazottját sem zárhatja ki, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére a kölcsönbeadó a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül. Ha az adott munkáltatói tagnál választható béren kívüli juttatási 16. oldal

19 rendszert működtetnek, a pénztártag munkavállaló a juttatások igénybevétele során köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a pénztári munkáltatói hozzájárulást részben, vagy egészben szüneteltetni kéri-e. 8.3 A munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos százaléka. A munkabér százalékban meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb öszszegét. 8.4 A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal a Küldöttközgyűlésen részt venni. 8.5 Ha a munkáltatói hozzájárulás éves összege eléri vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50 százalékát, a munkáltató(k) képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. 9. A TÁMOGATÓ JOGÁLLÁSA, A TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9.1 A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy- kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében -, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. 9.2 A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de támogatás csak a pénztártagság egészének, vagy a 9.4. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható. 9.3 A Pénztár jogosult a támogatói adomány legfeljebb 3%-át a működési alapban jóváírni. 9.4 A támogató csak a pénztártagság egészének vagy az alább meghatározott tagsági kör valamelyikének rendelhet adományt: a.) azon pénztártagok köre, akik január 31. napjáig léptek be a Pénztárba ("alapító" pénztártagok), b.) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, c.) ugyanazon munkáltatónál azonos foglalkozású, munkakörű pénztártagok köre, d.) az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági jogviszonyban álló pénztártagok köre, e.) egy munkáltatón belül azonos típusú munkaszerződéssel rendelkező tagok, f.) egy munkáltatónál Választható Béren Kívüli Juttatást (VBKJ) választó tagok, g.) ugyanazon korcsoporthoz tartozó pénztártagok, h.) egy munkáltatónál azonos munkakört betöltő, vagy azonos (cél) feladatot végző tagok összessége, i.) támogató által meghatározott időpontban, vagy valamely időpont előtt, után, vagy valamely két időpont között pénztártaggá vált személyek összessége, j.) egy munkáltatónál meghatározott szakképesítéssel rendelkező tagok, k.) a tagdíjfizető tagok összessége, l.) egy munkáltatónál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok, m.) egy munkáltatónál a támogató által meghatározottnál rövidebb/hosszabb munkaviszonnyal rendelkező tagok, 17. oldal

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Kardirex Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Elfogadva: Küldöttközgyűlés 2014.05.072015.05.20 Hatályos: 2014.június 01-től2015.január 01. Hatályát vesztette: 2014.december 31. 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA

ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BELÉPÉSI NYILATKOZATA A pénztártag adatai ERSTE ÖNKÉNTES H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf.846 Erste bankfiókban történő leadás esetén az átvétel dátuma, bélyegző... ERSTE ÖNKÉNTES BELÉPÉSI NYILATKOZATA

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016 (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v3_20160601

Részletesebben

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01.

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Alapszabály. Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabály Budapest, 2016. január 28. (hatálybalépés időpontja: 2016. március 01. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat

PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár. Tagviszony lezárási szabályzat PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár Tagviszony lezárási szabályzat Hatályos: 2015. november 20-tól Tartalom I. Bevezető... 2 II. Pénztártag kérelme... 2 III. Kilépés az Egészségpénztárból... 2 IV. Átlépés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 35/2016. (2016.V.18.) számú határozatával 2016. május 18-án Hatályba lépés napja: 2016. június 01. Az Igazgatótanács nevében

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

EP001 Belépési nyilatkozat

EP001 Belépési nyilatkozat Ügyfélszolgálat: +36 40 100 114 kapcsolat@premiumpenztarak.hu www.premiumpenztarak.hu EP001 Belépési nyilatkozat 1. Egészségpénztár adatai 1.1 PRÉMIUM Egészségpénztár adatai Bankszámlaszám 10918001-00000005-06060007

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Tartalomjegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016.

VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. VASUTAS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre

AD 01. AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei. Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2016. február 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Aegon Help Balesetbiztosítási Szabályzat

Aegon Help Balesetbiztosítási Szabályzat Aegon Help Balesetbiztosítási Szabályzat AD 03 Érvényes: 2016. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2015. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015. július 8-tól Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben)

Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben) Pénztárak Garancia Alapja Garanciális kifizetések szabályzata (az 1. számú módosítással, egységes szerkezetben) Elfogadta az Igazgatóság: Jóvá hagyta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete: Hatályba

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben