ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a, S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: 782/1997/F. kelt: ÁPTF határozat, 321/1998. kelt: ÁPTF határozat),(a továbbiakban: Számlavezető hely) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével forintban és külföldi konvertibilis pénznemben lakossági fizetési számlát nyit, vezet, és kezel. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések: bankszámla-keretszerződés, ideértve a devizaszámlára vonatkozó keretszerződést is; betéti keretszerződés; sorba állítási keretszerződés. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Számlavezető hely által kezelt Ügyfél megbízása alapján nyitott, pénzforgalmi számlának nem minősülő fizetési számlák vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának, valamint az Ügyfél megbízása alapján nyitott betétszámlákkal kapcsolatos szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF, a Számlavezető hely üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos Hirdetmények, valamint az adott szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződések ideértve a jelen ÁSZF szerinti sorba állítási keretszerződést is amennyiben az megkötésre kerül együttesen alkotják a Számlavezető hely és az Ügyfél (Számlatulajdonos) között fennálló jogviszony alapját. Ahol a jelen ÁSZF rendelkezése keretszerződést említ, ott a fizetési számlákra vonatkozó jelen bekezdésben felsorolt szabályrendszer összességét kell érteni, kivéve, ha a szövegkörnyezetből más következik. Az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF közötti esetleges eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak, az ÁSZF és az üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF rendelkezései, Hirdetmény és Szerződés közötti esetleges eltérés esetén a Szerződés, Hirdetmény és ÁSZF közötti esetleges eltérés esetén a Hirdetmény rendelkezései az irányadók. Az Ügyfél az ÁSZF-et a keretszerződés aláírásával fogadja el, melynek megismerését a Számlavezető hely a szerződéskötés előtt biztosítja az Ügyfél részére. A Számlavezető hely ügyfelei részére az ÁSZF-et a kirendeltségeiben, valamint a honlapján közzéteszi, azt bárki által folyamatosan elérhetővé teszi, illetve az Ügyfelek részére a Számlavezető hely ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A Számlavezető hely a keretszerződés aláírása előtt tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy mely hatályban lévő Hirdetmények vonatkoznak a keretszerződésre, valamint arról, hogy a szerződéskötést követően a Számlatulajdonos milyen módon ismerheti meg Számlavezető hely által a keretszerződésre vonatozóan közzétett új Hirdetményeket. Jelen ÁSZF július 03. napján lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezéseit amennyiben a Felek ezt szerződésben kikötötték a hatályba lépését követően keletkezett és az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni. A módosítás a hatályba lépés időpontjától kezdve vonatkozik a már korábban megkötött, hatályos szerződésekre is, amennyiben azt az Ügyfél kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta. 1

2 1) Fejezet: Fogalom meghatározások A jelen ÁSZF alkalmazása tekintetében: Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Számlavezető hely egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, úgy a fizetési számla alatt a bankszámla, a devizaszámla és a lekötött betétszámla egyaránt értendő. Devizaszámla: Olyan pénzforgalmi számlának nem minősülő bankszámla, amelyet a Számlavezető hely külföldi konvertibilis pénznemben vezet, a pénzforgalom deviza alapon bonyolódik, a számlán devizaösszegek helyezhetők el, és a nyilvántartás is devizában történik. Amennyiben jelen ÁSZF másképpen nem rendelkezik, úgy a bankszámlára vonatkozó rendelkezéseket a devizaszámlára is alkalmazni kell. Lekötött betétszámla: A Számlatulajdonos megbízása alapján a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott pénzforgalmi számlának nem minősülő fizetési számla. Betételszámolási számla: korlátozott funkcionalitású, nem kamatozó, technikai jellegű fizetési számla. Ennek megfelelően a betételszámolási számla kizárólag a Számlatulajdonos által kezdeményezett betéti műveletek fedezetének nyilvántartására, a betéti művelet végrehajtása során a lekötött betétszámla terhére, illetve javára történő átvezetés teljesítésére, a lejárt vagy a lejárati idő előtt felvett betéti összegnek a Számlatulajdonos által előzetesen betéti műveletre vonatkozó eseti megbízás formájában megadott fizetési számla javára indított kimenő átutalási megbízások könyvelésére, hatósági átutalás vagy átutalási végzés alapján teljesítendő fizetési műveletek teljesítésére szolgál. Keretszerződés: a Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. Pénzforgalmi keretszerződés: a Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés, melynek alapján a Számlavezető hely a Számlatulajdonos számára, pénzforgalmának lebonyolítása érdekében folyószámla nyitására és vezetésére, a Számlatulajdonos díj fizetésére kötelezett. Betéti keretszerződés: Bankszámla-keretszerződés hiányában a Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés. A Számlavezető hely a betéti keretszerződés és a Számlatulajdonos által a betéti keretszerződés létrejöttét követően és az alapján adott betétlekötési megbízás szerint a Számlatulajdonos részére lekötött betétszámlát nyit, vezet és kezel, továbbá a lekötött betétszámlát érintő betéti műveleteket elvégzi, azaz a lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Számlavezető hely lekötött betétként kezeli és utána a Számlatulajdonos részére kamatot fizet. Betéti művelet: a betéti összeg elhelyezése, lekötése, a már elhelyezett lekötött betét lejáratkori, lejárat előtti vagy lejárat utáni teljes, illetve részösszegének felvétele, az eredeti lekötési feltételek futamidő közben történő módosítása, valamint a lejárt betét kezelése. 2

3 Egyedi szerződés: A Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött keretszerződés részét képezi, a Számlavezető hely Üzletszabályzatához és a jelen ÁSZF-hez képest további, vagy azoktól eltérő szerződéses feltételeket tartalmaz, amely feltételek alkalmazása elsőbbséget élvez az Üzletszabályzatban, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekhez képest, amennyiben az egyedi szerződés feltételei eltérnek az Üzletszabályzat, vagy az ÁSZF rendelkezéseitől. Internetbank: Az Electra Internet Banking internetes felhasználói felülete, amely lehetővé teszi az Electra Internet Banking szolgáltatásainak weben keresztül történő elérését. Az Electra Internet Banking használatával az Ügyfelek a nap 24 órájában, az Interneten keresztül, böngészőprogramok segítségével léphetnek kapcsolatba a Számlavezető hellyel, kérhetnek onnan információkat, vagy kezdeményezhetnek átutalásokat, betétlekötéseket elektronikus úton. Internetbank szerződés: az Electra Internet Banking és Electra Home Banking szerződés összefoglaló neve, vagyis ahol a jelen ÁSZF Internetbank szerződést említ, ott az Electra Internet Banking szerződést és az Electra Home Banking szerződést egyaránt érteni kell. Electra Home Banking szerződés: A Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött a Számlavezető hely külön általános szerződési feltételei hatálya alá tartozó szerződés, amely alapján a Számlavezető hely Electra Home Banking szolgáltatást nyújt a Számlatulajdonos részére. Electra Internet Banking szerződés: A Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött a Számlavezető hely külön általános szerződési feltételei hatálya alá tartozó szerződés, amely alapján a Számlavezető hely Electra Internet Banking szolgáltatást nyújt a Számlatulajdonos részére. Sorba állítási keretszerződés: A Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés, amely alapján a Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési számlája ellen benyújtott, a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag kilencezer forintot meg nem haladó fizetési műveletre használható, vagy amelyen a rendelkezésre bocsátott vagy tárolt pénzérték nem haladja meg a negyvenötezer forintot. Fogyasztó március 15. előtt: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Fogyasztó március 15-től: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Számlatulajdonos: A Számlavezető hellyel pénzforgalmi számlának nem minősülő fizetési számlaszerződést kötő természetes személy Ügyfél. Számlavezető hely: Fókusz Takarékszövetkezet. Számlavezető hely által fenntartott honlap, mint tartós adathordozó: Számlavezető hely kirendeltsége: A Számlavezető hely olyan szervezeti egysége, ahol a Számlavezető hely üzleti tevékenységét folytatja. 3

4 Számlavezető kirendeltség: A Számlavezető hely azon kirendeltsége, ahol az Ügyfél fizetési számlát nyit. A Számlavezető hely kizárólag a számlavezető kirendeltségben folytatja az alábbi tevékenységeket: számlanyitás és számlamegszüntetés számla felett rendelkező meghatalmazott személyének bejelentése és módosítása szerződéskötés, módosítás, ide nem értve a betéti keretszerződés megkötését, ami a Számlavezető hely minden kirendeltségén megköthető adat és adatváltozás bejelentése elhalálozás esetére szóló rendelkezés megadása, visszavonása kedvezményezett megjelölésével beszedési megbízások megadása és módosítása rendszeres átutalási megbízás megadása és módosítása, ide nem értve az arra vonatkozó nyomtatványok átvételét, amelyre a Számlavezető hely minden kirendeltsége jogosult felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra és annak módosítása, ide nem értve az arra vonatkozó nyomtatványok átvételét, amelyre a Számlavezető hely minden kirendeltsége jogosult Ügyfél: az a fogyasztó, a) aki a Számlavezető helynél fizetési számlát kíván nyitni, vagy b) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy c) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy d) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, vagy e) aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja, vagy f) aki a fizetési számla kedvezményezettje, g) aki az a)-f) pontban felsoroltak meghatalmazottjaként jár el. Tartós adathordozó: Olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését ideértve többek között a Számlavezető hely által üzemeltetett internetbank rendszert és a Számlavezető hely honlapját, CD-t, DVD-t, illetve minden egyéb eszközt, amiről a Számlavezető hely és az Ügyfél ekként állapodnak meg. Papír alapú fizetési megbízás: Az ügyfél által személyesen, vagy postai úton benyújtott fizetési megbízás. Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás: Az ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással, - a vonatkozó szerződés alapján igénybe vett Electra Internet Banking, vagy Electra Home Banking ügyfélprogramon keresztül benyújtott megbízás. Fizetési forgalom: Az ügyfél által forintban, vagy devizában bel-, vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett fizetési megbízás teljesítése. Belföldi fizetési forgalom: a belföldi fizetési forgalom szolgáltatást a Számlavezető hely az InterGiro1, InterGiro2, valamint VIBER fizetési elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: a bel- és külföldi deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Számlavezető hely a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. InterGiro1 fizetési forgalom: az InterGiro1 fizetési rendszer keretében a tárgynapon benyújtott, és az adott munkanap végső benyújtási határideje előtt átvett fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon történik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon kerül sor. 4

5 A Számlavezető hely az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalási megbízásokat, a hatósági átutalást, az átutalási végzést, valamint a beszedési megbízások (felhatalmazó levélen alapuló beszedést, váltóbeszedést, csekkbeszedést, csoportos beszedést, határidős beszedést, okmányos beszedést) benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: az InterGiro2 fizetési rendszer keretében a tárgynapon benyújtott, és az adott munkanap végső benyújtási határideje előtt átvett fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás keretében történik. A Számlavezető hely az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalási megbízásokat, csoportos átutalási megbízásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalási megbízásokat. VIBER átutalás: a Számlavezető hely a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer alkalmazásával a forint átutalási megbízások átvételét követően haladéktalanul teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat, a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. 2) Fejezet: A keretszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása 2.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó fizetési számlát a Számlavezető hely a természetes személy Ügyfelek erre irányuló megbízása alapján a természetes személyek nem rendszeres, üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolításának céljából nyit, amelyen a Számlatulajdonos pénzeszközeit kezeli, nyilvántartja, annak terhére, illetve javára megbízásokat teljesít, illetve jóváírásokat végez, valamint lekötött betéti számla esetén betéti műveleteket végez, továbbá a Számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről és egyenlegéről értesíti. A keretszerződés a felek eltérő rendelkezése hiányában határozatlan időre jön létre a Számlavezető hely és a Számlatulajdonos között, függetlenül attól, hogy a keretszerződést a Számlavezető hely képviseletében a Számlavezető hely székhelyén, vagy valamelyik kirendeltségén írták alá. Egy számlatulajdonosnak több fizetési számlája lehet. A fizetési számla megnyitásának előfeltétele, hogy az Ügyfél személyesen megjelenjen a számlanyitás helyszínén és személyazonosításra szolgáló és a fizetési számla megnyitásához szükséges valamennyi információt, adatot és aláírás mintáját, ideértve a személyi adatait a Számlavezető hely részére megadja, valamint a Számlavezető hely által igényelt és/vagy jogszabályban meghatározott dokumentumokat a Számlavezető hely részére átadja, vagy bemutassa. A Számlavezető hely a számlanyitást megelőzően, a keretszerződés fennállása alatt, illetve a Számlatulajdonos egyes fizetési megbízásai megadása előtt előírt, őt terhelő tájékoztatási kötelezettségének az ÁSZF és Hirdetményei számlavezető kirendeltségeiben, illetve internetes honlapján való hozzáférhetővé tételével és az Ügyfél rendelkezésére bocsátásával tesz eleget A Számlavezető hely az Ügyfél személyazonosságát igazoló érvényes okiratok bemutatását követően, a természetes személy azonosításának elvégzését, és a pénzmosásról és a terrorizmus 5

6 finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szerinti ügyfél átvilágítás végrehajtása céljából az azonosítási adatlap kitöltéséhez szükséges dokumentumok bemutatását, adatok közlését, valamint a tulajdonosi nyilatkozat kitöltését követően nyit fizetési számlát az Ügyfél részére A devizaszámla nyitásra vonatkozó különös szabályok: a devizaszámlára vonatkozó keretszerződés megkötésével és a devizaszámla megnyitásával kapcsolatban a jelen ÁSZF-nek a fizetési számlára vonatkozó általános szabályait megfelelően kell alkalmazni a jelen pontban rögzített eltérésekkel, illetve további feltételekkel. A Számlavezető hely mindenkori hatályos Hirdetményben teszi közzé, hogy milyen devizanemekben nyit devizaszámlát. Egy Számlatulajdonosnak több azonos, illetve különböző devizanemben megnyitott devizaszámlája lehet A Számlatulajdonos jogosult a Számlavezető hely vonatkozó szabályzataiban foglalt követelmények megléte esetén a bankszámlához kapcsolódóan bankszámla-hitel és bankkártya szolgáltatás igénybevételére, külön jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó szerződések megkötésével. A Számlavezető hely ezúton is tájékoztatja az Ügyfeleket a bankkártyára vagy más készpénzhelyettesítő fizetési eszközre vonatkozó szolgáltatással kapcsolatban a következőkről: Amennyiben a számlatulajdonos bankkártya szolgáltatás vagy más a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz igénybevételére szerződést köt, úgy a Számlatulajdonos köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt az arra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint használni, és a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes biztonsági elemek így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. A Számlatulajdonos a Számlavezető helynek vagy az általa megjelölt harmadik félnek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha észleli a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokából történő kikerülését, ellopását, valamint jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használatát. Ebben az esetben a Számlatulajdonos viseli negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a bejelentés megtételét megelőzően, kivéve ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek így a személyazonosító kód (PIN kód) vagy egyéb kód nélkül használtak, vagy a Számlavezető hely nem gondoskodik arról, hogy az előző bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget a Számlatulajdonos bármikor megtehesse, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Számlavezető hely általi LXXXV. törvény 39. (2) bekezdése szerinti letiltás megszüntetését bármikor kérhesse. A bejelentést követően a Számlavezető hely viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a Számlatulajdonos birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek. A Számlavezető hely mentesül az előző bekezdésben foglalt felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a vonatkozó ÁSZF-ben, illetve jogszabályban a fentieknek megfelelő módon meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. 6

7 Amennyiben a Számlatulajdonos a Számlavezető helytől olyan kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozóan köt megállapodást, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges a Számlatulajdonos nem köteles az előző bekezdés szerinti bejelentést megtenni, és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a bekövetkező kárt is egyedül viseli. Kis összegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata esetén a Számlavezető helyet a évi LXXXV. törvény 45. (2) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek nem terhelik, ha a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása vagy további használatának megakadályozása nem lehetséges, vagy b) a Számlatulajdonos olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt használt, amely a Számlatulajdonos beazonosíthatóságát nem teszi lehetővé, vagy a Számlavezető hely a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz jellege miatt nincs abban a helyzetben, hogy a művelet jóváhagyását bizonyítsa A számlanyitás további feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg. 3) Fejezet: A fizetési számla feletti rendelkezés 3.1. A fizetési számla felett a Számlatulajdonos teljes körűen, illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazott rendelkezhet. A kedvezményezett a fizetési számlát érintően kizárólag a Számlatulajdonos halála esetére szóló rendelkezés szerinti kedvezményezett jelölés elfogadás, illetve arról való lemondás és annak törlése kérdésében rendelkezhet a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A fizetési számlára vonatkozóan adott meghatalmazás lehet állandó, vagy eseti (egy alkalomra szóló). A meghatalmazás egy eredeti példányát a Számlavezető hely részére át kell adni. Állandó meghatalmazást kizárólag az aláírás bejelentő karton kitöltésével adható, továbbá az aláírás bejelentő kartonon adott meghatalmazás kizárólag állandó meghatalmazásnak minősül. Eseti meghatalmazás közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban adható. Eseti meghatalmazás adása esetén a Számlatulajdonosnak nem kell személyesen megjelennie a számlavezető kirendeltségen. A Számlatulajdonos a keretszerződés aláírásakor a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazást érintő minden lényeges körülmény változásáról haladéktalanul írásban tájékoztatja a Számlavezető helyet. A meghatalmazás érvényességének feltétele továbbá, hogy a Számlavezető hely részére átadásra kerül a meghatalmazottnak azon írásbeli nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatalmazást érintő minden lényeges körülmény változásáról haladéktalanul írásban tájékoztatja a Számlavezető helyet. A számlanyitáskor a Számlavezető hely a Számlatulajdonos által kitöltött aláírás bejelentő kartonon veszi nyilvántartásba a Számlatulajdonos aláírás mintáját, továbbá a Számlatulajdonos a Számlavezető hely által rendszeresített aláírás bejelentő karton kitöltésével ad meghatalmazást az általa bejelentett meghatalmazott, illetve meghatalmazottak részére, amely esetben a Számlavezető hely az aláírás bejelentő kartonon veszi nyilvántartásba a meghatalmazott, illetve meghatalmazottak aláírás mintáját. A Számlatulajdonos az aláírás bejelentő karton kitöltésével a meghatalmazott részére meghatalmazást kizárólag a Számlavezető kirendeltségen személyesen megjelenve adhat. A Számlatulajdonos a számlanyitást követően a meghatalmazott személyeket érintő adatváltozásokat, az új meghatalmazott személyek részére adott meghatalmazást új aláírás bejelentő karton kitöltésével jelenti be, illetve adja meg, amennyiben a Számlatulajdonos a számlavezető kirendeltségen személyesen megjelenik. 7

8 Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos a meghatalmazását nem a Számlavezető kirendeltségnél személyesen megjelenve adja meg, úgy a meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelműen tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott személyét, személyazonosító adataikat, a fizetési számla számát, a meghatalmazás alapján a Számlavezető hely részére adott megbízás tárgyát, feltételeit, a pénzügyi művelet összegét. A meghatalmazás megadása a meghatalmazott rendelkezéseinek Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyását jelenti. Az állandó meghatalmazás visszavonásig érvényes, azzal, hogy a visszavonás attól az időponttól hatályos, amikor az a Számlavezető helyhez beérkezett és azt a Számlavezető hely nyilvántartásba vette. Az állandó meghatalmazottak fizetési számla feletti rendelkezési jogosultsága az alábbi műveletek kivételével megegyezik a Számlatulajdonos jogosultságával: keretszerződés megkötése, módosítása, megszüntetése számla nyitása és megszüntetése, ide nem értve azon betétlekötési megbízásokat, amelyekre a Számlatulajdonos által korábban megkötött keretszerződés alapján kerül sor; Számlatulajdonos adatainak módosítása; számla feletti rendelkezők körének megváltoztatása (újabb meghatalmazottak bejelentése, illetve meglévő meghatalmazottak törlése); halál esetére kedvezményezett jelölése; banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása; bankszámla-hitelkeret, illetve hiteligénylés; bankszámla zárolásának kezdeményezése; bankkártya szerződéskötés; Internetbank szerződés kötése. A Számlavezető hely a fizetési számla feletti rendelkezésre jogosult Számlatulajdonos, illetve meghatalmazott, illetve kedvezményezett személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Számlavezető hely a rendelkezésre jogosult Számlatulajdonostól, illetve meghatalmazott személytől, vagy a kedvezményezettől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént, és a Számlatulajdonosnak, vagy a meghatalmazottnak az aláírását a Számlevezető helynél nyilvántartásba vett aláírás mintájával összehasonlítva leellenőrizte. A fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos a megfelelően kitöltött aláírás bejelentő kartont a Számlavezető helyhez benyújtotta és azt a Számlavezető hely nyilvántartásba vette A fizetési számla felett a Számlatulajdonos a keretszerződésben meghatározott módon önállóan vagy amennyiben ugyanazon fizetési számla esetén több Számlatulajdonos van, úgy más Számlatulajdonossal együttesen vagy külön-külön a jelen pontban foglalt korlátozással önállóan rendelkezhet, illetve erre más személyt meghatalmazás útján feljogosíthat. Több Számlatulajdonos közös tulajdonában álló fizetési számla vonatkozásban nem érvényesül az önálló rendelkezési jog, azaz a Számlatulajdonosok csak együttesen jogosultak rendelkezni a következő kérdésekben: társtulajdonos személyének módosítása, 8

9 bankszámla-hitelre vonatkozó jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, fizetési számlával kapcsolatos keretszerződés módosítás, szerződésmegszüntetés A két vagy több néven vezetett, közös tulajdonú fizetési számlák esetében a Számlatulajdonosok tulajdoni hányada eltérő rendelkezés hiányában a mindenkori számlaegyenleg tekintetében egyenlő. Két vagy több néven vezetett fizetési számla esetén bármely Számlatulajdonos halála esetén a számlaegyenlegnek az elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadát képező arányos része kerül zárolásra, és csak a zárolt összeg képezi a hagyaték tárgyát, amennyiben kedvezményezett megjelölésére nem került sor Amennyiben egy fizetési számlának több Számlatulajdonosa van és a Számlatulajdonosok együttesen jogosultak a fizetési számla felett rendelkezni, úgy ebben az esetben a Számlatulajdonosok külön-külön önállóan nem jogosultak a fizetési számlán lévő összeggel, illetve annak arányos részével rendelkezni, vagy a fizetési számla megterhelésére vonatkozóan bármilyen megbízást, utasítást (együttesen pénzforgalmi megbízás) adni a Számlavezető hely részére. Az ilyen fizetési számla esetén mindegyik Számlatulajdonos jogosult külön-külön önállóan meghatalmazást adni, amely alapján mindegyik meghatalmazott a meghatalmazásban foglaltak szerint csak más Számlatulajdonossal, vagy annak más meghatalmazottjával együttesen jogosult pénzforgalmi megbízást adni a Számlavezető hely részére. Amennyiben egy fizetési számlának több Számlatulajdonosa van és mindegyik Számlatulajdonos jogosult külön-külön önállóan rendelkezni a fizetési számla felett, úgy ebben az esetben minden Számlatulajdonos önállóan jogosult pénzforgalmi megbízást adni a Számlavezető hely részére a fizetési számlán lévő teljes összeg vonatkozásában. Az ilyen fizetési számla esetén mindegyik Számlatulajdonos jogosult külön-külön önállóan meghatalmazást adni, amely alapján mindegyik meghatalmazott ellentétes rendelkezés hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult önállóan a fizetési számlával rendelkezni, pénzforgalmi megbízást adni a Számlavezető hely részére. A fizetési számla feletti rendelkezéshez a számlatulajdonos, a meghatalmazott személy aláírása és személyének azonosítása szükséges A Számlatulajdonos eltérő kikötése hiányában a Számlatulajdonoson kívül az első fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett meghatalmazott személyek rendelkezhetnek a további megnyitott, összes fizetési számla felett. Amennyiben a Számlatulajdonos az első fizetési számlájára vonatkozó bejelentéstől eltérő rendelkezést kíván megadni a következő fizetési számlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás bejelentő kartont kell benyújtania, melyen fel kell tüntetni az új fizetési számlája számát. Új fizetési számla megnyitása esetén, amennyiben a Számlatulajdonosnak már több fizetési számlája van a Számlavezető helynél, és az aláírás bejelentő kartonon a bejelentett rendelkezni jogosult meghatalmazott személyek az egyes számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azokat a személyeket, akik az új fizetési számla felett rendelkezésre jogosultak, vagy azt az aláírás bejelentő kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az új, megnyitásra kerülő fizetési számla felett is rendelkezhetnek. 9

10 3.6. A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos és/vagy a meghatalmazottja köteles az általa a Számlavezető hely rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezető helyet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli A fizetési számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Számlavezető hely mindaddig érvényben és hatályban lévőnek tekinti, amíg az abban beállott változást (módosítást, törlést) a Számlatulajdonos a Számlavezető hellyel írásban nem közli A Számlatulajdonos a fizetési számlájára halál esetére szóló rendelkezést adhat, amely esetben a Számlatulajdonos halála esetén a kedvezményezett jogosult, mint a Számlatulajdonos jogutódja a fizetési számla egyenlegével rendelkezni, mely esetben a fizetési számla nem képezi hagyaték tárgyát. A Számlatulajdonos jogosult több kedvezményezettet is megjelölni. A számlatulajdonos halála időpontjában fennálló számlaegyenleg, illetve több számlatulajdonos, vagy több kedvezményezett esetén a számlaegyenleg arányos része a Számlatulajdonos által megnevezett kedvezményezettre száll át. Amennyiben Számlatulajdonos több kedvezményezettet jelöl, úgy eltérő rendelkezése hiányában valamelyik kedvezményezett halála esetén az őt megillető arányos összeg a többi kedvezményezett között kedvezményezettségük arányában kerül felosztásra. A Számlatulajdonosnak a kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezése csak a kedvezményezettnek jelölt személy írásbeli hozzájárulásával érvényes. A kedvezményezett legkésőbb a számlatulajdonos halálát megelőző napig jogosult a számlatulajdonos hozzájárulása nélkül is a fizetési számlával kapcsolatos kedvezményezetti minőségéről lemondani. A lemondást írásban, legalább teljes bizonyító erejű okiratban oly módon kell megtenni, hogy a Számlavezető hely részére az legkésőbb a Számlatulajdonos halálát megelőző napon, rendelkezésre álljon, és lemondási nyilatkozatban a kedvezményezett személye és a fizetési számla kétséget kizáróan azonosítható legyen. Az ettől eltérő lemondási nyilatkozat érvénytelen. A lemondás Számlavezető hely általi kézhezvételét követően nem vonható vissza. Amennyiben a kedvezményezett több kedvezményezett esetén valamennyi kedvezményezett meghal, úgy a kedvezményezettség a halál tényével megszűnik, az a kedvezményezett örököseire nem száll át és a Számlatulajdonos örökösei az öröklés szabályai szerint örökölnek, amennyiben a Számlatulajdonos új kedvezményezettet, vagy kedvezményezetteket nem jelöl. Több kedvezményezett jelölése esetén, amennyiben Számlatulajdonos a kedvezményezett halála esetére kizárja azt, hogy az őt megillető arányos összegre a többi kedvezményezett legyen jogosult, úgy ezen összeg vonatkozásában a Számlatulajdonos örökösei az öröklés szabályai szerint örökölnek A Számlatulajdonos halála esetén az általa adott meghatalmazások megszűnnek a halál időpontjában. Felek kizárják a Számlavezető hely felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Számlavezető hely arról való tudomásszerzése közötti időben történtek. A Számlatulajdonos haláláról szóló értesítésnek és a Számlavezető hely tudomásszerzésének az minősül, ha a Számlatulajdonos halálát igazoló eredeti halotti anyakönyvi kivonat, öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés vagy ezekkel egyenértékű, a halál tényét a Számlavezető hely megítélése szerint kétségtelenül igazoló egyéb dokumentum Számlavezető hely részére bemutatásra vagy átadásra kerül. 10

11 3.10. A Számlatulajdonos keretszerződés aláírásával felhatalmazza a Számlavezető helyet, hogy az bármely, a Számlatulajdonossal szemben keretszerződés alapján fennálló követelését esedékességkor a Számlatulajdonos bármely fizetési számlájával szemben elszámolja és a Számlatulajdonosnak bármely nála vezetett fizetési számláját megterhelje, és/vagy a Számlatulajdonos egyéb fizetési számláján alapuló és/vagy egyéb, a Számlatulajdonos Számlavezető hellyel szembeni követelésébe beszámítsa. Eltérő pénznemben fennálló követelés esetén az átváltásra a Számlavezető hely a saját devizaárfolyamát alkalmazza. A Számlavezető helynek a jelen pont szerinti igényérvényesítéséhez, illetve a hibás fizetési műveletek helyesbítéséhez a Számlatulajdonos előzetes hozzájárulását a keretszerződés aláírásával megadottnak kell tekinteni A fizetési számla feletti rendelkezés korlátozása A Számlatulajdonos a fizetési számlája felett szabadon rendelkezik, kivéve a meghatározott célból elkülönített, a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközöket, melyek az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Számlavezető hely jogszabályi felhatalmazás alapján terhelheti meg a fizetési számlát, nevezetesen fizetési számlák közötti fizetéssel hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalással végrehajtás keretében, amelyről előzetesen nem értesíthető a kötelezett Számlatulajdonos. 4) Fejezet: A fizetési megbízások benyújtása 4.1. A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat papíralapon, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, vagy a vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján, elektronikus úton, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Számlavezető hely térítés ellenében a nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A Számlavezető hely átveszi a személyesen benyújtott, valamint a postai úton feladott megbízásokat. A Számlavezető hely az Internetbank szerződés szerint elektronikus úton érkezett megbízásokat kizárólag abban az esetben fogadja be, ha arra vonatkozóan külön szerződést kötött, és a megbízás benyújtása a szerződésben rögzített feltételek szerint történt. Az Internetbank szerződés szerint elektronikus úton érkező megbízás esetén a Számlavezető hely a PIN kód/egyéb személyazonosító kód megadását vizsgálja. Amennyiben azok helyesen kerülnek megadásra a Számlavezető hely a megbízást, az arra jogosult személytől származónak tekinti. A Számlavezető hely szóban, vagy telefonon keresztül közölt, illetve faxon, vagy egyébként nem a jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelő módon továbbított megbízást nem fogad el. A Számlavezető hely a saját megítélése alapján jogosult, de nem köteles a megbízás ellenőrzése céljából a teljesítés előtt a Számlatulajdonost telefonon megkeresni a megbízás benyújtásának módjától függetlenül. A Számlavezető helyet nem terheli felelősség az ilyen biztonsági célú megkeresések elmulasztása miatt, amennyiben a megbízások mind formailag, mind tartalmilag megfelelőek. 11

12 4.2. A Számlatulajdonos által benyújtott fizetési megbízásokat a Számlavezető hely azok beérkezésének sorrendjében az adott munkanapra meghatározott kezdő és záró időpontja között haladéktalanul átveszi, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Számlavezető hely a hatályos pénzforgalmi jogszabályok, vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Számlavezető hely nyilvántartása az irányadó A Számlavezető hely lehetőséget biztosít a Számlatulajdonos részére a forint pénzforgalmi megbízásainak Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren a továbbiakban: VIBER-en keresztül történő továbbítására is. A Számlavezető hely a keretszerződés alapján vállalja, hogy a VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően a mindenkori hatályos Hirdetményben foglalt határidőn belül intézkedik és teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. Ez lehetőséget biztosít a Számlatulajdonosnak arra, hogy az ilyen módon kapott jóváírásokat még ugyanazon a napon fel tudja használni fizetései teljesítéséhez, azaz a tárgynapi jóváírások terhére még a tárgynapon újabb fizetési megbízásokat kezdeményezzen. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos által a VIBER-en keresztül teljesíteni kért átutalási megbízásért, valamint a Számlatulajdonos fizetési számlája javára érkező megbízásokért a mindenkori hatályos Hirdetményben feltüntetett díjat számítja fel az ott rögzített módon és gyakorisággal. A díjak elszámolása a mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott gyakorisággal történik. A Számlatulajdonos a VIBER szolgáltatás igénybevételéhez az átutalási megbízását kizárólag személyesen nyújthatja be a Számlavezető helyhez, Internetbankon keresztül nem fogad be a Számlavezető hely VIBER megbízást. A Számlatulajdonos a VIBER átutalást a hagyományos átutalási megbízás kitöltésével kezdeményezheti úgy, hogy az alkalmazott átutalási megbízás formanyomtatványtól függően a VIBER mezőbe egy X jelet tesz vagy Fizetési rendszer mezőbe a VIBER szót rögzíti. Az így kitöltött átutalási megbízást kell a Számlatulajdonosnak munkanapon VIBER üzemidőben benyújtania személyesen a Számlavezető helyhez. A Számlavezető hely a személyesen benyújtott VIBER megbízásokon mindenkor elvégzi a számára kötelezően előírt alaki és tartalmi vizsgálatokat. A nem megfelelően kitöltött, vagy késve érkezett megbízásokat a Számlavezető hely nem teljesíti, így azokat teljesítetlenül visszaadja, vagy visszaküldi a hiba okának pontos megjelölésével Amennyiben a szerződésszerűen benyújtott fizetési megbízás részben, vagy egészben bármilyen ok miatt olvashatatlan, úgy annak teljesítésére a Számlavezető hely nem köteles. Ebben az esetben a Számlavezető hely vállalja, hogy a fizetési megbízás nem teljesítéséről telefonon megkísérli értesíteni a Számlatulajdonost, továbbá az erre vonatkozó értesítést a Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás beérkezésének napján értesítőlevél formájában is megküldi A Számlavezető hely nem vállal felelősséget a Számlatulajdonos által a jelen ÁSZF szerint megküldött, de a Számlavezető helyhez meg nem érkezett fizetési megbízásokért. Az ezekből 12

13 származó kár kizárólag a Számlatulajdonost terheli, amennyiben a Számlavezető helyet súlyos gondatlanság nem terheli. A Számlavezető hely nem vállal felelősséget a személyesen részére átadott, vagy hozzá beérkezett, utólag hamisnak bizonyult átutalási megbízások teljesítéséért, ha azok ellenőrzése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, és gondos eljárása során nem ismerte fel az átutalási megbízás hamis, vagy hamisított voltát. A Számlavezető hely nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Számlavezető hely közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a Számlatulajdonos részére. A befizető a fizetési számlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Számlavezető helyhez is fordulhat. Szintén a Számlavezető helyhez kell fordulni a fizetési számlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is. 5) Fejezet: Fizetési műveletek jóváhagyása, fizetési megbízások visszavonása visszautasítása 5.1. Fizetési műveletek teljesítését a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Számlavezető hely akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta A fizetési műveletek jóváhagyása: A fizetési művelet jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik Amennyiben a Számlatulajdonos által megadott fizetési művelet teljesítése érdekében devizanemek közötti átváltást kell realizálni, a Számlatulajdonos fizetési műveletre vonatkozó jóváhagyása a devizanemek közötti átváltás jóváhagyásának is minősül A Számlatulajdonos előzetes jóváhagyásának minősül a fizetési műveletre vonatozó megbízásnak a Számlavezető hely által előírt módon történő aláírása és Számlavezető helyhez történő benyújtása (konjunktív feltétel) Csoportos beszedési megbízás, valamint a felhatalmazó levélen alapuló megbízás esetén Számlatulajdonos előzetes jóváhagyásának minősül a) Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy, b) a Szolgáltató/Partner által készített Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által a Számlavezető helynél bejelentett módon történő aláírása és annak a Számlavezető helyhez elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtása (konjunktív feltétel) A Számlavezető hely felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás befogadása esetén jogosult az abban megadott felső értékhatár vizsgálatára, és amennyiben annak mértékét túlzottan 13

14 magasnak, az adott helyzetben ésszerűen elvárható összeget meghaladónak tartja, jogosult a Számlatulajdonostól a felső értékhatárra vonatkozóan felvilágosítást kérni. Amennyiben a Számlatulajdonos az általa megjelölt felső értékhatár mértékére vonatkozóan valós és okszerű magyarázatot nem tud adni, illetve azt a Számlavezető nem veszi nyilvántartásba, és a felhatalmazásra vonatkozó okirat visszaadásával egyidejűleg ennek tényéről, valamint okáról tájékoztatja a Számlatulajdonost. A Számlatulajdonos köteles a felső értékhatár összegét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül aktualizálni abban az esetben is, ha annak csökkentése az adott helyzetben ésszerűen elvárható A Számlatulajdonos a keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a számlavezetéshez kapcsolódó, keretszerződésben, valamint annak mellékletét képező mindenkori hatályos Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj fizetési számlán történő elszámolását A Számlatulajdonos a keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja a Számlatulajdonos fizetési számláján a Számlavezető hely által eszközölt, jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési műveletek a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélküli, de utólagos tájékoztatása melletti helyesbítését A fizetési megbízások visszavonása: A fizetési megbízást a Számlavezető hely által történt átvételét követően a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Ez alól kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, amiket a Számlatulajdonos a terhelési napot megelőző banki munkanap végéig a Számlavezető helyhez eljuttatott, a Számlavezető helynél bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában külön indoklás nélkül visszavonhat, amennyiben a fizetési megbízás nem tartalmazza, hogy az csak a fizetési művelet kedvezményezettjének hozzájárulásával vonható vissza. Ez utóbbi esetben a fizetési művelet kedvezményezettjének írásbeli hozzájárulásával vonható vissza a fizetési megbízás a jelen bekezdésben megjelölt időpontig. Továbbá kivételt képeznek az InterGiro2 fizetési rendszerben teljesített fizetési megbízások, a visszahívás szabályait a 10. fejezet 12. pontja tartalmazza A fizetési művelet kedvezményezettje által kezdeményezett fizetési megbízást kizárólag a fizetési művelet kedvezményezettje vonhatja vissza A fizetési megbízások visszautasítása: A Számlavezető hely visszautasítja a fizetési megbízás teljesítését ha az a jogszabályokban, és/vagy a keretszerződésben előírt követelményeknek, feltételeknek nem felel meg, vagy fedezet teljes hiánya miatt, amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg, vagy a fedezet részbeni hiánya miatt csoportos átutalás, csoportos beszedési megbízás, váltóbeszedés, csekkbeszedés, illetve átutalási megbízás esetén amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg, azzal, hogy ezen esetekben részfizetés nem teljesíthető, vagy a jogszabály vagy a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorba állított fizetési megbízás esetében a sorba állítás időtartamának eredménytelen elteltét követően, vagy 14

15 a deviza jóváírás tekintetében, amennyiben a forint-, vagy devizaszámla javára érkező megbízás pontatlan, vagy hiányos és a Számlavezető hely a tétel pontosítására tett kísérlete eredménytelenül zárul Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok, vagy a keretszerződés előírásaiba ütközik, és emiatt a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a Számlavezető hely jogszabály eltérő rendelkezése hiányában értesíti a Számlatulajdonost a visszautasítás tényéről, továbbá annak okáról és a visszautasításra okot adó hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról. A Számlavezető hely visszautasításakor az okmányokkal, vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és az Internetbank szerződés szerint elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni A megindokolt visszautasítás esetén a keretszerződés alapján a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos, mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározott díj számítható fel A Számlavezető hely a fizetési megbízás visszautasításáról az értesítést a) haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon, b) terhelési nap megjelölése esetén a terhelési napot követő munkanapon, c) a sorba állítás időtartamának lejárta esetén legkésőbb a sorba állítás utolsó napját követő munkanapon az ÁSZF-ben meghatározott módon küldi meg a fizetési megbízást adó számára A jogszabály rendelkezésén, vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi a Számlatulajdonosnak. 6) Fejezet: Fizetési módok A Számlatulajdonos fizetési számlájával kapcsolatban ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő a következő fizetési módok alkalmazhatók: 6.1. fizetési számlák közötti fizetési módok: az átutalás különösen: a) egyszerű (eseti) átutalás, b) csoportos átutalás, c) rendszeres átutalás, d) hatósági átutalás, átutalási végzés beszedés különösen: a) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, b) váltóbeszedés, c) csekkbeszedés, d) csoportos beszedés, e) határidős beszedés f) okmányos beszedés a fizető fél által a kedvezményezettje útján kezdeményezett fizetés: (fizetés bankkártyával) 15

16 okmányos meghitelezés (akkreditív) 6.2. fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok: készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról fizetési számla nélküli fizetési mód: belföldi postautalvány. 6.4 A devizaszámlák tekintetében a következő fizetési módok nem vehetők igénybe: a csoportos átutalás, a rendszeres átutalás, a csekkbeszedés, a csoportos beszedés, a határidős beszedés, az okmányos beszedés, az okmányos meghitelezés, a belföldi postautalvány, fizetés bankkártyával. 7) Fejezet: A fizetési megbízások teljesítésének szabályai 7.1. Általános szabályok: A Számlavezető hely a fizetési megbízásokat a keretszerződés részét képező mindenkori hatályos Hirdetményben meghatározottak szerint teljesíti. A Számlavezető hely a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, továbbá az alkalmazott árfolyamokat, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidőket a mindenkori hatályos Hirdetményeiben teszi közzé A Számlavezető hely jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ezt a Számlatulajdonostól kapott megbízás teljesítése érdekében szükségesnek ítéli. A Számlatulajdonos e tekintetben az ehhez szükséges adatok mértékéig a Számlavezető helyet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmenti. A Számlavezető hely a közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, amennyiben azonban a közreműködő felelősségét jogszabály állapítja meg, a Számlavezető hely felelőssége is ehhez igazodik A Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítési határidejét az Ügyfél, vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a fizetési megbízás átvételének időpontjától számítja A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást a beérkezés sorrendjében veszi át. A fizetési megbízást munkanapon a kezdő időpont és a végső benyújtási határidő között haladéktalanul át kell venni A Számlavezető hely a fizetési megbízások teljesítése során jogszabályban meghatározott eseteket kivéve kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. 16

17 A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják A fizetési számlára történő készpénzbefizetés, vagy a fizetési számláról történő készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a Számlavezető hely pénztáránál vagy a Postán be- vagy kifizetik, illetve a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Posta biztosítja A készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a jogosult számára a készpénz a készpénzátutalásban megjelölt helyen rendelkezésre áll A készpénzkifizetés belföldi postautalvánnyal akkor teljesül, amikor a belföldi postautalványon feladott összeget a Posta a jogosult átvevő részére kifizeti vagy az átvétel lehetőségét biztosítja A megbízások teljesítésének pontos rendjéről, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható időpontjáról a mindenkori hatályos Hirdetmény ad útmutatást A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos fizetési számláján legyen pénzügyi fedezet. Amennyiben az egyszerű és a csoportos átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett fizetési számláján, akkor a Számlavezető hely részteljesítést nem végez. A Számlavezető hely a fizetési megbízásokat a fizetési számla tárgynapi fedezete (azaz az előző napi záró egyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a feldolgozás során még figyelembe vehető része, valamint a Számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig teljesíti Csoportos beszedési megbízás kizárólag Electra Internet Banking/Electra Home Banking szerződés szerint elektronikusan nyújtható be, melyet a Számlavezető hely külön szerződés alapján fogad be és dolgoz fel. A Számlatulajdonos a csoportos beszedési állományok benyújtására vonatkozó külön szerződésben vállalja, hogy a csoportos beszedési megbízásokat a beszedési megbízáson megjelölt terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően nyújtja be a Számlavezető helyhez Számlavezető hely biztosítja, hogy az InterGiro1 fizetési megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Számlavezető hely általi átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. A Számlavezető hely biztosítja, hogy az InterGiro2 átutalási megbízások összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a pénzforgalmi számláján legkésőbb a fizetési megbízás Számlavezető hely általi átvételét követő 4 (négy), maximum 6 (hat) órán belül jóváírásra kerüljön. A Számlavezető hely a hozzá beérkezett fizetési megbízást akkor tekinti átvettnek, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a teljesítéshez, vagy részteljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll. 17

18 Amennyiben az Ügyfél forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett egyszeri de nem hatósági átutaláson, vagy átutalási végzésen alapuló -, illetve csoportos átutalási megbízásait elektronikus úton kezdeményezi, akkor a Számlavezető hely ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti, és a napközben folyamatosan beérkezett, a hatályos Hirdetményben/Tájékoztatóban rögzített időpontig (cut-off time) átvett megbízásokat a 4 (négy), maximum 6 (hat) órás jóváírási szabály betartásának biztosítása mellett teljesíti. A Számlavezető hely InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos által benyújtott rendszeres átutalási megbízás alapján forint pénznemben belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számla javára kezdeményezett átutalásokat is függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a rendszeres átutalási megbízást papír alapon, vagy elektronikus úton nyújtotta be a Számlavezető helyhez. A hatályos Hirdetményben/Tájékoztatóban rögzített, az adott munkanapra meghatározott záró időpontot követően a Bankhoz beérkező InterGiro2 átutalási megbízásokat a Számlavezető hely átveszi, feldolgozásra előkészíti alakilag, tartalmilag megvizsgálja -, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás összegének a fizető fél pénzforgalmi számláján történő elszámolására) és teljesítésére csak a következő banki munkanap kerül sor. Az Ügyfél által papír alapon személyesen, postai úton benyújtott átutalási megbízást - InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli és a hatályos Hirdetményben/Tájékoztatóban rögzítettek szerint egy bankműveleti munkanapon belül teljesíti. Ha az Ügyfél az átutalási megbízást függetlenül attól, hogy azt a Számlavezető hely InterGiro1, vagy InterGiro2 fizetési megbízásnak tekinti - terhelési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezető hely vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett terhelési napon teljesíti a fizetési megbízást A fizetési megbízások közül a Számlavezető hely először a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon A Számlatulajdonos erre irányuló megbízása alapján a fizetési számlához kötődő készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonosnak a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a szükséges fedezet megléte esetén a számlán kötelezően sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követően a Számlavezető hely azonnal lekönyveli, és teljesíti, tekintet nélkül a Számlavezető hely nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítésekor a Számlavezető hely a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján jár el, figyelemmel a évi LXXXV. törvény 64. -ára és a 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 31. -ában foglaltakra Fizetési megbízások sorba állítása (függőben tartása) A jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített, majd utólagosan helyesbített fizetési megbízások sorba állítása. 18

19 A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követő 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa előzetesen jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A Számlavezető hely a jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését, a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul teljesíti, amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési művelet helyesbítését legkésőbb a fizetési megbízás teljesítését követő 60. (hatvanadik) napig kezdeményezi. Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen pont szerinti határidő lejártáig kezdeményezte a fizetési művelet helyesbítését, azonban a fizetési számláján nem áll rendelkezésre a fizetési művelet helyesbítéséhez szükséges pénzügyi fedezet, úgy a Számlavezető hely a fizetési művelet helyesbítésére vonatkozó kérelmet a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig a Számlatulajdonos fizetési számláján sorba állítja. A Számlavezető hely a sorba állítás időtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít A hatósági átutalás és átutalási végzés sorba állítása A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla (ideértve a Számlatulajdonos szabad rendelkezésű elkülönített számláit is) pénznemtől függetlenül egy fizetési számlának minősül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell a Számlavezető helynek elsődlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendő számla nem azonos a teljesítésre jogszabály által kijelölt fizetési számlával/számlákkal. Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben van fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a Számlavezető hely az általa jegyzett a fizetési számla megterhelésének napján érvényes devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Számlavezető hely által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be a Számlavezető hely teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történő átváltást a Számlavezető hely a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezet összevonást követően pénzügyi fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben nem teljesíthető, abban az esetben, mint ún. előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Számlavezető hely az azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendő fizetési számlán sorba állítja. A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik. A Számlavezető hely a sorba állítás időtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából A Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízások sorba állítása A Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás (sorba állítási keretszerződés) alapján a mindenkori hatályos Hirdetményben rögzített díjak ellenében a Számlavezető hely a 19

20 Számlatulajdonos fizetési számlája ellen benyújtott, a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik. A fedezethiány miatt nem teljesíthető rendszeres átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet 35 nap időtartamra automatikusan sorba állítja. A sorba állítás időtartama alatt a Takarékszövetkezet részfizetést nem teljesít A Számlatulajdonos fizetési számláját terhelő beszedési megbízások sorba állítása A Számlatulajdonos fizetési számlája terhére érkező, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Számlavezető hely a Számlatulajdonos fizetési számláján a Számlatulajdonos által a felhatalmazó levélben rögzített időtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja a mindenkori hatályos Hirdetményben rögzített díjak ellenében. A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Számlavezető hely a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából A Számlatulajdonos fizetési számlája terhére érkező fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a Számlavezető hely nem állítja sorba. A Számlavezető hely részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Számlavezető hely visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából Csoportos átutalási megbízást, valamint fizetési számláról kezdeményezett készpénzfizetést a Számlavezető hely nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja Fedezethiány esetén a Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás alapján a Számlavezető hely a fizetési számla ellen benyújtott fizetési megbízásokat, Számlatulajdonos által jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet miatt keletkezett helyesbítő tételeket, valamint egyéb szerződéses viszonyból származó számlavezetői követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti. 8) Fejezet: Készpénzfizetési (pénztári) műveletek 8.1. Általános szabályok A Számlavezető hely a mindenkori hatályos Hirdetményben határozza meg a magyar forint és a valuta esetében egyaránt a nagy összegű kifizetések értékhatárát Készpénz kifizetés A készpénzfelvételi tranzakciók fedezeti összegét (amennyiben az a tárgynapon a kijelölt kifizető helyen kifizetésre kerül) a Számlavezető hely a tárgynapon könyveli. A Számlatulajdonos az általa kitöltött kifizetési bizonylattal (készpénzfelvételi megbízás) kezdeményezhet forint, vagy valuta készpénz felvételt a fizetési számlájáról. 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

1/6 Hirdetmény Takarék Kiváltó Hitelhez kapcsolódó forint számla kondíciói 20/2015.04.10. számú ülés nélküli Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.13-tól 2/6 Díjak, jutalékok, költségek

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben