2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli."

Átírás

1 Érvényes: január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE 1. A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , központi ügyintézés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., központi ügyfélszolgálat: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cégjegyzékszám: , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott alapítási engedély száma, kelte: 2585/1999., december 22., részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: Lízingbeadó). 2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. 3. A Lízingbeadó hirdetményben köteles közzé tenni felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes visszavonását. II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE 4. A jelen okirat a Lízingbeadó és Ügyfelei között a Hpt. 3. (1) bekezdés c) pontjának megfelelő pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási tevékenység (PSZÁF engedély száma, kelte: EN-I- 1598/2010., december 8.) végzése során létrejövő zárt végű vagy nyílt végű lízingszerződés általános szerződéses feltételeit tartalmazza (a továbbiakban: Üzletszabályzat vagy ÁSZF). A pénzügyi lízing fogalmára a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. számú mellékletének I.11. pontja az irányadó. 5. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Lízingbeadóra, Ügyfelére, a Lízingbevevőre (Lízingbeadó és Lízingbevevő a továbbiakban együtt: Felek), a közöttük létrejött, - egy vagy több lakáscélú ingatlanra és a lakás(ok)hoz kapcsolódó nem lakáscélú helyiségekre (pl. tároló, garázs stb.), valamint az ezekhez esetlegesen a közös tulajdoni hányadból kapcsolódó használati jogra vagy - egy, vagy több nem lakáscéljára szolgáló ingatlanra és az azo(k)hoz kapcsolódó nem lakáscélú helyiségekre (pl. tároló, garázs stb.), valamint az ezekhez esetlegesen a közös tulajdoni hányadból kapcsolódó használati jogra (a továbbiakban: Ingatlan) zárt végű vagy nyílt végű pénzügyi lízingbe vétele érdekében megkötött Lízingszerződésre (a továbbiakban: Lízingszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re a Felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában. 6. Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával ismeri el, hogy az Üzletszabályzatot megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy egy példányát átvette. 7. A Lízingbeadó a jelen Üzletszabályzatát az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és internetes honlapján - megtekintésre - hirdetményben közzé teszi, és az Ügyfél kérésére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja. III. AZ ÜGYFÉL MEGHATÁROZÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE 8. Ügyfél minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit a Lízingbeadó a szerződéskötést megelőzően átvilágított, hitelképesség szempontjából megvizsgált és a vizsgálat alapján vele Lízingszerződést kötött. 9. Az Ügyfelek közül Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köti a Lízingszerződést.

2 10. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ("Pmt.") előírásaira figyelemmel a Lízingbeadó mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles az Ügyfél, az Ügyfél meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között az Ügyféllel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Lízingbeadó nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Lízingbeadó köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. 11. Az ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles a Lízingbeadó részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. 12. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az átvilágítás során megadott adatokban, illetve nyilatkozatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni. 13. A Lízingbeadó a hatósági nyilvántartásba vett Ügyfél képviseletében eljáró személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult, illetve más, az Ügyfél képviseletére jogosult személy(ek) ettől eltérő írásbeli igazolást nem bocsátottak a Lízingbeadó részére. 14. A Lízingbeadó jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Lízingbeadó vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben megegyeznek-e a Lízingbeadóhoz benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal. IV. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 15. A Lízingbeadó az üzleti tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni. 16. A Lízingbeadó nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be, kivéve, ha a hatósági rendelkezésnek, a szükséges hatósági engedélyek megtagadásának, vagy késedelmes megadásának az oka a Lízingbeadó jogellenes magatartása, mulasztása. 17. Az ÁSZF IV.16. pontja vonatkozásában "erőhatalom" bármely olyan eseményt vagy történést, vagy azok kombinációját jelenti, amely valamennyi Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet egyik Fél sem tud kellő gondossággal megelőzni vagy elhárítani, és amely az Üzletszabályzatból vagy az Üzletszabályzat alapján megkötött szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi, ideértve többek között az alábbiakat: - bármely törvényes, bel- vagy külföldi hatóság cselekedete vagy mulasztása, - bármely hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, importilletve exportkorlátozás, repülőterek, vagy más, a nemzetközi közlekedéshez szükséges berendezések lezárása bármely helyen, - országos méretű sztrájk és munkabeszüntetés, - radioaktív vagy vegyi szennyeződés, - tűz, szokatlan áradás, földrengés, folyók kiszáradása, vihar, villámcsapás, járvány, karantén. Az ÁSZF IV.16. pontja értelmében "jogszabályváltozás" bármikor bármilyen létező jogszabály módosítása vagy megváltoztatása, új jogszabály hatálybalépése, vagy bármilyen jogszabályértelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkező változás. 2

3 18. A Lízingbeadó - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - nem felel az Ügyfél szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által az Ügyfélnek okozott kárért. 19. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötéséhez közvetítőt (a továbbiakban: Közvetítő) vesz igénybe, akkor a függő közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Lízingbeadó felel, a független közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Lízingbeadó nem felel. 20. Amennyiben a Lízingbevevő az Ingatlan kiválasztása során megbízottat vesz igénybe vagy bizományostól vásárol, a megbízott vagy a bizományos tevékenységéért a Lízingbeadó nem felel. 21. A Lízingbeadó nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért. V. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, CÉLJA 22. A Lízingbeadó mindenkori aktuális Tájékoztatója (Adatlapja) tartalmazza a Lízingszerződés megkötésének előfeltételeit, a szerződéskötéshez szükséges egyéb információszolgáltatási kötelezettséget, a hitelképesség elbírálásához szükséges okmányokat és a finanszírozási feltételeket. A Lízingbeadó a mindenkori aktuális Tájékoztatót (Adatlapját) az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti és internetes honlapján közzéteszi. A Lízingbeadót nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 23. A Lízingbeadó és az Ügyfél közötti Lízingszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződéskötéskor a Lízingszerződés és az ÁSZF egy eredeti példányát át kell adni az Ügyfélnek. 24. A Lízingbeadót a szerződésben foglalt kötelezettségek csak akkor terhelik, ha a Lízingszerződést a Lízingbeadó képviseletére jogosultak és a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Ügyfél esetén az Ügyfél képviseletére jogosultak, természetes személy Ügyfél esetén pedig az Ügyfél személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján meghatalmazottja aláírta, továbbá az aláírt szerződést a Felek átadták egymásnak. 25. A Lízingbeadó az Ingatlant a Lízingbevevő megbízása szerint a Lízingszerződésben meghatározott Eladótól (a továbbiakban: Eladó) megvásárolja kizárólag azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésben meghatározott feltételekkel, rendeltetésszerű használatra lízingbe adja, illetve a) zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén, illetőleg azt megelőzően bizonyos feltételek bekövetkezése esetén a Lízingbevevő; b) nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén a Lízingbevevő külön tulajdon szerzésre vonatkozó nyilatkozata alapján -- a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén a Lízingszerződés szerinti maradványértéket megfizető Lízingbevevő vagy az általa megjelölt harmadik személy az Ingatlan tulajdonjogát megszerezze. 26. A Lízingszerződés célja a Lízingbevevő által megfelelő gondossággal kiválasztott Ingatlan pénzügyi lízingbeadása egyedi feltételeinek szabályozása. Ezzel összefüggésben a Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant az Ingatlan rendeltetésszerű használatba veszi, és a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz. VI. A LÍZINGSZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSE, A LÍZING FUTAMIDEJE 27. A Lízingszerződés az ott meghatározott feltétel bekövetkezése esetén lép hatályba. 3

4 28. A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét (különösen, de nem kizárólagosan a fizetési kötelezettségeket) maradéktalanul teljesítette. 29. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Lízingszerződés hatálybalépésének időpontjával. A Lízingbevevő kamatfizetésének kezdő időpontja (futamidő kezdete) az a nap, amelyen az Ingatlan megvásárlása érdekében a Lízingbeadó az Eladó részére fizetést teljesít. A lízing futamidejének a vége megegyezik a Lízingszerződés hatályának megszűnésével. VII. AZ INGATLAN TULAJDONJOGA 30. Az Ingatlan tulajdonjoga a Lízingszerződés teljes futamideje alatt a Lízingbeadót illeti meg, a Lízingbeadó a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja. Lízingbeadó tulajdonjogának keretében - Lízingbevevő jelen ÁSZF-ben meghatározott birtoklási és használati jogát kivéve -- jogosult valamennyi tulajdonjogból eredő jogának gyakorlására. A rendelkezési jog a futamidő kezdetét megelőzően, valamint a futamidő alatt kizárólag Lízingbeadót illeti meg. 31. Az Ingatlant a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben és számolja el az amortizációját. 32. a) Zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetén, amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Lízingszerződésben meghatározott futamidő végén megszerzi az Ingatlan tulajdonjogát. A Lízingbeadó az utolsó lízingíj megfizetését követő 15 napon belül külön írásbeli nyilatkozattal járul hozzá ahhoz, hogy az illetékes földhivatal a Lízingbevevőnek az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba vétel jogcímén bejegyezze. A Lízingbeadó kizárja felelősségét az Ingatlan kellékszavatossága vonatkozásában figyelemmel az ÁSZF X. fejezetében foglalt indokokra. b) Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetén, amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, jogosultságot szerez arra, hogy ő vagy az általa megjelölt harmadik személy a Lízingszerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével megszerezze az Ingatlan tulajdonjogát. A Lízingbeadó a Lízingszerződés lejártát megelőzően, az utolsó előtti lízingdíj-értesítő megküldésével egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel a Lízingbevevőt, hogy élni kíván-e az Ingatlanra vonatkozó azon jogosultságával, hogy azt egyoldalú nyilatkozata alapján megszerezze. A Lízingbevevő a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy ő vagy egy általa megjelölt harmadik személy kíván-e a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot szerezni az Ingatlanon. Lízingbevevő ezt a nyilatkozatát -- a nemleges nyilatkozat kivételével -- ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglaltan köteles megtenni. Amennyiben Lízingbevevő a tulajdonjog megszerzésére harmadik személyt jelöl meg, akkor saját nyilatkozatához ezen harmadik személy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt azon nyilatkozatát is köteles mellékelni, hogy e harmadik személy az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingszerződésre és Lízingbevevő általi megjelölésre tekintettel a maradványérték megfizetésével meg kívánja szerezni. Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg az általa megjelölt harmadik személy az előzőekben előírt határidőben nem vagy nemlegesen nyilatkozik a tulajdonszerzést illetően, úgy a Lízingbevevőnek a futamidő lejáratának napjával megszűnik az Ingatlanra vonatkozó birtoklási és használati joga és a Felek kötelesek egymással elszámolni.. Amennyiben a Lízingbevevő élni kíván a részére biztosított fenti joggal, vagy erre olyan harmadik személyt jelöl, aki élni kíván ezen joggal és erről ők a fentiek szerinti határidőben nyilatkoznak, úgy a Lízingbeadó az utolsó lízingdíj-értesítő megküldésével egyidejűleg maradványérték-számlát állít ki és küld meg a Lízingbevevő, illetőleg a megjelölt harmadik személy részére. Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg a megjelölt harmadik személy a kiállított maradványérték-számlát az esedékesség időpontjáig kiegyenlíti, akkor ezzel megszerzi az Ingatlan tulajdonjogát. Amennyiben 4

5 a maradványértéket a Lízingbevevő, illetőleg a megjelölt harmadik személy az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, akkor nem szerez tulajdonjogot és a futamidő lejáratával Lízingbevevőnek megszűnik az Ingatlanra vonatkozó birtoklási és használati joga és a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg a megjelölt harmadik személy tulajdonszerzése esetén a maradványérték megfizetését követő 15 napon belül külön írásbeli nyilatkozattal járul hozzá ahhoz, hogy az illetékes földhivatal a Lízingbevevőnek, vagy megjelölt harmadik személynek az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba vétel jogcímén bejegyezze. A Lízingbeadó kizárja felelősségét az Ingatlan kellékszavatossága vonatkozásában figyelemmel az ÁSZF X. fejezetében foglalt indokokra. Amennyiben Lízingbevevő, vagy az általa megjelölt harmadik személy a fenti jogával él és a maradványértéket is megfizeti, de az említett nyilatkozatokat nem a tulajdon-átruházáshoz szükséges fenti formában teszi meg, akkor a Lízingbeadó erre Lízingbevevőt figyelmezteti. A tulajdonjog átruházását érintő bármely késedelemért, amely a nyilatkozatok hiányosságaiból ered minden felelősség Lízingbevevőt terheli. VIII. A LÍZINGSZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, A LÍZINGDÍJAK MEGFIZETÉSE 33. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége Fizetési kötelezettségnek minősül minden, az Ingatlannal és a Lízingszerződéssel összefüggésben felmerülő díj, költség, így különösen de nem kizárólag a lízingdíj, a költség, a maradványérték, a késedelmi kamatok, a Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség, kivéve az Eladónak fizetendő vételárat. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit nem érinti, és a Lízingbevevő lemond arról, hogy a lízingdíj csökkentését kérje különösen, de nem kizárólagosan, ha az Ingatlant bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja, vagy az Ingatlan használhatósága csökken (különösen, de nem kizárólagosan sérülés, jogi, műszaki vagy gazdasági körülmények, rendkívüli balesetek, a felek által el nem hárítható akadályok miatt), tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem az Ingatlan használatáért, hanem a Lízingszerződésben meghatározott pénzügyi lízingszolgáltatásért tartozik a lízingdíjat megfizetni. 34. Teljes hiteldíj mutató A Lízingbeadó a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló a évi CLXII. törvény alapján Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén a Lízingszerződésben meghatározott mértékű teljes éves hiteldíj-mutatót állapít meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik, és a feltételek, illetve a jogszabályok változása esetén a THM módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kamatkockázatot és deviza alapú lízing esetén az árfolyamkockázatot. A Lízingbeadó a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet szerinti Teljes Hiteldíj Mutató (THM) tájékoztató értékét hirdetményben tünteti fel. 35. Referencia kamatláb Referencia (irányadó) kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Lízingbeadónak nincs ráhatása. A referencia kamatláb a Lízingszerződés 2. pontjában meghatározott devizanemhez tartozó értékkel egyezik meg (3 havi EURLIBOR vagy 3 havi BUBOR). 36. A teljesítés pénzneme A Lízingbevevő minden a Lízingszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben köteles teljesíteni. Ez Forint finanszírozás és Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén forintot, Deviza finanszírozás esetén pedig a Lízingszerződésben meghatározott devizát jelenti. A Felek megállapítják, hogy a Forint finanszírozás olyan finanszírozás, amikor a lízingdíjak összege forintban kerül meghatározásra és a futamidő alatt a tartozás nyilvántartása is forintban történik. A Lízingbevevő fizetési 5

6 kötelezettsége szintén forintban keletkezik. Deviza alapú forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amelynél a Lízingbeadó a Lízingbevevő kötelezettségeit a Lízingszerződés II. pontjában meghatározott devizanemben tartja nyilván, a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azonban forintban keletkezik. Deviza finanszírozás olyan finanszírozás, amikor a lízingdíjak összegének meghatározása, a futamidő alatt a tartozás összegének nyilvántartása, továbbá a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége forinton kívüli valamely más - a Lízingszerződés II. pontjában meghatározott - devizanemben (pl. EUR) kerül megállapításra, illetve keletkezik. 37. A teljesítés módja, ideje A Lízingbevevő a fizetési kötelezettségeit a Lízingbeadónak a Fizetési Értesítő Levélben megadott bankszámlaszámára történő átutalással, csoportos beszedéssel vagy a Lízingbeadó pénztárába készpénzben történő befizetéssel köteles teljesíteni. Amennyiben a Lízingbevevő a fizetési kötelezettségeit a Lízingbeadó által kiállított csekken vagy postai befizetési csekken teljesíti, akkor a hirdetmény szerinti díjat köteles fizetni. Devizafinanszírozás esetén nincs lehetőség csoportos beszedéssel, vagy csekken történő fizetésre. Deviza finanszírozás esetén a lízingdíj devizaösszegének átutalásához kapcsolódó bankköltség a Lízingbevevőt terheli. Amennyiben ezt nem vállalja az átutalási megbízás kitöltésével, a Lízingbeadó jogosult ezt a költséget továbbszámlázni a Lízingbevevő felé. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor - készpénzes befizetés esetén: a Lízingbevevő az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fiókjában a Lízingbeadó bankszámlájára befizette, - átutalás, illetve csoportos beszedés alapján történő teljesítés esetén: a fizetendő összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, - postai csekken történő befizetés esetén: a Lízingbevevő a fizetendő összeget a postán feladta, feltéve, hogy az összeg a Lízingbeadó bankszámlájára megérkezik. 38. A lízingdíjak kiszámítása, esedékessége Forint és Deviza finanszírozás esetén a lízingdíjak kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: P = I + T k k k n k = 1 T k = H 1 I k rk D 360 = H k k ahol: P k I k T k n a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó havi lízingdíj összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó ügyleti kamat összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó tőketörlesztés összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a havi lízingdíjak száma; H 1 az első elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; 6

7 H k a k-adik elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; r k a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb; D k a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma. Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén a Lízingszerződésben a Lízingbevevő által vállalt lízingdíj-fizetési kötelezettségeket, azaz a Lízingszerződés II. pontjában előzetesen meghatározott lízingdíjak összegét a Lízingbeadó az Ingatlan vételára megfizetésének időpontjában számítja át a megfelelő devizaösszegre a Lízingszerződés alapárfolyama alapján, amely - Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén az Ingatlan vételárának megfizetése napján a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját devizaközépárfolyammal 1 - egyéb esetben pedig az Ingatlan vételárának megfizetése napján a CIB Bank Zrt. által meghirdetett deviza vételi árfolyammal egyezik meg, az alábbi képlet szerint: Lízingdíjak összege a Fizetési ütemezésben = Előzetes lízingdíjak (devizában) a Lízingszerződésben X Előzetes árfolyam a Lízingszerződésben a Lízingszerződés alapárfolyama Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződés esetén a deviza alapú finanszírozás során a Lízingbeadó az átváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. A Lízingbe vevő tudomásul veszi, hogy - a lízingdíjak esedékességi időpontjai eltérhetnek az Előzetes Fizetési Ütemezésben rögzítettől. - az irányadó árfolyam értéke eltérhet a Lízingszerződésben rögzített előzetes értéktől. - az eladói számla kifizetésének napján érvényes irányadó kamatláb érték eltérhet a Lízingszerződés elkészítésekor ismert irányadó kamatláb értéktől. - az eladói számla kifizetésének napja eltérhet az Előzetes Fizetési Ütemezésben rögzített finanszírozás kezdő napjától. A Lízingbeadó a francia kamatszámítási módszert alkalmazza, amely módszer alapján a hónaponként figyelembe vett napok száma megegyezik a hónap naptári napjainak számával, míg az évente figyelembe vett napok száma 360 nap. tőke x elszámolási periódus naptári napjainak száma x ügyleti kamatláb Ügyleti kamat összege = 360 x 100 Ügyleti kamatláb összege: irányadó kamatláb + marge (Fix havidíjas konstrukció esetén ügyleti kamatláb nem kerül meghatározásra) A Lízingbeadó tájékoztatja Lízingbevevőt arról, hogy hosszú futamidő esetén, a kamat aránya a havi lízingdíj tekintetében magasabb lehet, mint a tőke aránya, egyes esetekben akár elérheti a havi lízingdíj teljes összegét is. A lízingdíjakat a Lízingbevevő köteles esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. A lízingdíjak a Fizetési Ütemezés szerinti hónapok 20. napján esedékesek, illetve ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő külön kérésére a fizetési esedékesség időpontjaként a Fizetési Ütemezés szerinti hónapok 1. napját meghatározni. 1 A Lízingbeadó a CIB Bankcsoport tagja, ezért a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyam minden esetben megegyezik a CIB Bankcsoport irányító hitelintézete, a CIB Bank Zrt. által megállapított és közzétett mindenkori deviza-középárfolyammal. 7

8 A lízingdíj megfizetése alól a Lízingbeadó értesítésének elmaradása és/vagy a befizetési csekk hiánya a Lízingbevevőt nem mentesíti. 39. Késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés egyéb jogkövetkezményei Amennyiben a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére fizetni, és számlázása a Lízingbeadó által kiállított számla devizanemében történik. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő, és a késedelmi kamatfizetési kötelezettség a megfizetni elmulasztott összeg esedékességétől (késedelembe eséstől) számítandó. A késedelmi kamaton túlmenően a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a Lízingbeadó jogosulttá válik a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a hirdetmény szerinti vonatkozó díjak felszámítására is. Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén - a lakáscélú Lízingszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Lízingbeadó a Lízingbevevő nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben; - Deviza alapú Lízingszerződés esetén a Lízingszerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Lízingbeadó a Lízingbevevő nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel. 40. A fizetés elszámolása, a beszámítás A Felek megállapodnak abban, hogy Deviza finanszírozás esetén a fizetés pénzneme és a forintban történő fizetések átszámítására az alábbi rendelkezések irányadóak: 1. A Lízingbe vevő fizetési kötelezettsége a Lízingszerződés devizanemében áll fenn. A Lízingbe vevő köteles fizetési kötelezettségeinek a Lízingbe adónak a számlákon, fizetési értesítőkön feltüntetett deviza folyószámlájára utalni. Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése kivételével, amennyiben a Lízingbe vevő a fizetést nem a Lízingszerződés devizanemében vagy nem a Lízingbe adó devizaszámlájára teljesíti, akkor a szükséges átváltást a Lízingbe adó a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el. 2. Az Ingatlan vételárának megfizetése előtt a Lízingbe adó által az Ingatlan megvásárlásával összefüggésben Forintban teljesített kifizetéseit (különösen, de nem kizárólagosan hatósági díjak, illetékek stb.) az Ingatlan vételára (vagy több részletben történő fizetés esetén az utolsó vételárrészlet) megfizetésekor érvényes CIB Bank Zrt. deviza vételi árfolyamán számítja át és veszi figyelembe. 3. Amennyiben az Ingatlant ért káresemény esetén a Biztosító a biztosítási összeget forintban utalja a Lízingbe adó, mint kedvezményezett részére, a jóváírt összegnek a Lízingszerződés devizanemére történő átváltása a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán történik. 4. Amennyiben a Lízingbe vevő a Lízingszerződés biztosítékaként a Lízingszerződés devizanemében kiállított váltót ad át a Lízingbe adó részére, vagy devizaszámlájára vonatkozóan ad azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást, akkor a fizetési helyként megnevezett számlavezető hitelintézet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján Forintban fog fizetést teljesíteni. A váltóbeszedés, illetve a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás alapján a Lízingbe adó bankszámláján Forintban jóváírt összegnek a Lízingszerződés devizanemére történő átváltása a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán történik. A Lízingbeadó a CIB Bankcsoport tagja, a CIB Bankcsoport irányító hitelintézete a CIB Bank Zrt., ezért alkalmazza a Lízingbeadó a CIB Bank Zrt. által jegyzett árfolyamot. A Lízingbeadó jogosult arra, hogy amennyiben a Lízingbevevőnek lejárt tartozása áll fenn a Lízingbeadó felé, akkor a Lízingbevevő következő, bármilyen jogcímű fizetését a Lízingbeadó először költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes lízingdíjra számolja el. 8

9 A Lízingbevevő bármely követelése a Lízingbeadóval szemben a Lízingbevevő lízingdíj-fizetési kötelezettségét nem érinti, a Lízingbevevő lízingdíj-csökkentési, illetve visszatartási jogot nem gyakorolhat, ellenköveteléssel, és beszámítással a Lízingdíjjal szemben nem élhet. 41. A Fizetési Ütemezés Lízingbeadó a Lízingszerződés elkészítésekor ismert irányadó kamatláb értékének, valamint Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén Lízingszerződés előzetes irányadó árfolyamának ismeretében elkészíti, és a Lízingszerződésben rögzíti Lízingbevevő tervezett fizetési kötelezettségeit (továbbiakban. Előzetes Fizetési Ütemezés). A Lízingbeadó jogosult az Előzetes Fizetési Ütemezésben meghatározott lízingdíj fizetési kötelezettségeit jelen ÁSZF VIII.38. pontja szerint módosítani és Lízingbevevő megfelelő devizanemben kifejezett szerződés szerinti lízingdíj fizetési kötelezettségeit tartalmazó és a Lízingszerződés 2. sz. mellékletét képező Fizetési Ütemezést az Ingatlan vételárának megfizetését követő 7 munkanapon belül megküldeni Lízingbevevőnek. A Lízingbevevő, amennyiben a 2. sz. mellékletben foglaltakkal nem ért egyet, köteles azt a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a Lízingbeadó részére írásban jelezni, ennek hiányában a Lízingbeadó jogosult úgy tekinteni, hogy a 2. sz. mellékletben foglaltakat visszavonhatatlanul elfogadja. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Lízingszerződés devizanemét, a megfelelő devizanemben meghatározott lízingdíjakat, a lízingdíjak esedékességét, valamint az irányadó kamatlábat. Devizaalapú Forint finanszírozás és Devizafinanszírozás esetén ezen kívül a Fizetési ütemezés tartalmazza a Lízingszerződés alapárfolyamát is. 42. A Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb díjak és költségek A Lízingbeadó ezúton meghatározza azokat a díjakat és költségeket, amelyeket a Lízingbevevőnek meg kell fizetniük. A Lízingbeadó az egyes díjakról és költségekről azok felmerülésekor számlát/bizonylatot állít ki és azt átadja/megküldi a Lízingbevevőnek. A Lízingbevevő köteles a díjat, költséget a számla/bizonylat szerinti esedékességi időpontig megfizetni. Az egyes díjak és költségek mértékét a jelen ÁSZF részét képező Lakásingatlanokra és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing, nyílt végű pénzügyi lízing ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről megnevezésű hirdetmény tartalmazza. DÍJ/KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE DÍJ/KÖLTSÉG FOGALMA DÍJ/KÖLTSÉGRE VONATKOZÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEÁLLTÁNAK FELTÉTELE(I) DÍJ/KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE KEZELÉSI KÖLTSÉG ELŐTÖRLESZTÉS I DÍJ TELJES ELŐTÖRLESZTÉS ESETÉN A Lízingszerződés megkötését megelőzően a Lízingbevevő által benyújtott finanszírozási kérelem elbírálásával, a Lízingbevevő hitelképességének vizsgálatával kapcsolatban felmerülő ügyviteli költségeket magában foglaló költség. A költség a finanszírozási kérelem esetleges elutasítása esetén sem követelhető vissza. A Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése kivételével a Lízingszerződés teljes előtörlesztése (lezárása) esetén fizetendő, az előtörlesztés miatti ügyviteli tevékenység ellenértéke. Az előtörlesztési díj alapja a lezárási A finanszírozási kérelem benyújtása A Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján megállapított, előtörlesztendő összeget tartalmazó ún. lezárási ajánlat elkészítése Egyszeri,a Lízingszerződés megkötésekor Egyszeri,az előtörlesztéssel egyidejűleg 9

10 ELŐTÖRLESZTÉS I DÍJ RÉSZLEGES ELŐTÖRLESZTÉS ESETÉN ÁTVÁLLALÁS (CEDÁLÁS) DÍJA EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK DÍJA - Fizetési esedékesség módosítása - Címváltozás átvezetése - Fizetési mód változtatása - Nem átvállalás miatti névváltozás átvezetése MINDEN EGYÉB MÓDOSÍTÁS DÍJA KÖVETELÉS- ÉRVÉNYESÍTÉSI DÍJ KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJ ajánlatban a Lízingbeadó által közölt egyösszegű fizetési kötelezettségből a lízingdíj tőkerésze. A Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése kivételével a Lízingszerződés részleges előtörlesztése esetén fizetendő, az előtörlesztés miatti ügyviteli tevékenység ellenértéke Az előtörlesztési díj alapja az előtörlesztendő összeg. A Lízingszerződés harmadik személy általi tartozásátvállalása érdekében a Lízingbevevő vagy ezen harmadik személy által benyújtott finanszírozási kérelem elbírálásával, a harmadik személy hitelképességének vizsgálatával kapcsolatban felmerülő ügyviteli eljárásokat magában foglaló díj. A díj az átvállalási kérelem esetleges elutasítása esetén sem követelhető vissza. A Lízingbevevő kezdeményezésére végzett szerződésmódosításokhoz kapcsolódó költségeket magában foglaló díj, azzal, hogy díjmentesek az alábbiak: - Címváltozás átvezetése - Nem átvállalás miatti névváltozás átvezetése A Lízingbevevő kezdeményezésére végzett a jelen táblázat szerinti Átvállalás (cedálás) díja, illetve Egyéb módosítások díja részben nem szabályozott szerződésmódosításokhoz kapcsolódó ügyviteli eljárásokat magában foglaló díj A Lízingbevevő fizetési késedelme esetén egy hónap alatt végzett behajtási tevékenységek (telefonos megkeresés és/vagy írásbeli fizetési felszólító levelek készítése és kiküldése) ügyviteli költségeit magában foglaló díj A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén végzett behajtási tevékenységek (a Lízingbevevő személy megkeresése, felmondó levél személyes kézbesítése, lejárt tartozások beszedése, a lízingtárgy birtokbavétele) érdekében igénybe vett harmadik személy eljárásának és az azonnali hatályú felmondás miatt a Lízingbeadónál felmerült ügyviteli eljárásoknak az együttes ellenértéke A Lízingbeadó értesítése Az átvállalási kérelem benyújtása A Lízingbevevő általi szerződésmódosítás iránti igény A kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg A Lízingbevevő telefonos és/vagy írásbeli felszólítása esetén, a felszólítások számától függetlenül A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása Egyszeri,a részleges előtörlesztéssel egyidejűleg Egyszeri, a Lízingszerződés módosításakor esedékes Egyszeri, a Lízingszerződés módosításakor esedékes Egyszeri, a Lízingszerződés módosításakor esedékes Egyszeri/alkalom, a felszólítást követő hónapban esedékes Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes 10

11 KÉSEDELMI KAMAT E-HITELES TULAJDONI LAP LEKÉRDEZÉSÉNE K DÍJA TAKARNET RENDSZERBŐL TÉRKÉPMÁSOLA T LEKÉRDEZÉSÉNE K DÍJA TAKARNET RENDSZERBŐL FEDEZETMINŐSÍT ÉSI DÍJ FEDEZET FELÜLVIZSGÁLA TI DÍJ IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK VAGY MÁSOLAT KIÁDÁSÁNAK DÍJA A Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a késedelem időtartamára felszámított objektív jogkövetkezmény A Lízingbevevő által kezdeményezett szerződésmódosítások esetén vagy a Lízingbevevő kérésére a Takarnet rendszeren keresztül az e-hiteles tulajdoni lapok lekérésének díja A Lízingbevevő által kezdeményezett szerződésmódosítások esetén vagy a Lízingbevevő kérésére a Takarnet rendszeren keresztül a térképmásolat lekérésének díja A Lízingbevevő által a Lízingbeadóhoz benyújtott, a későbbi Lízingszerződéssel érintett ingatlan fedezeti értékének megállapításával kapcsolatos eljárás díja A Lízingszerződés megkötését követően a Lízingszerződés tárgyát képező ingatlan vagy biztosítékként szolgáló egyéb ingatlan fedezeti értékének éves felülvizsgálatáért felszámított díj A Lízingbeadó őrizetében lévő eredeti okiratról kért másolat Lízingbeadó általi kiadásának vagy a Lízingbevevő által kért bármely igazolás Lízingbeadó általi kiállításának díja A fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése A Lízingbevevő szerződésmódosítási igénye vagy kérése A Lízingbevevő szerződésmódosítási igénye vagy kérése A finanszírozási kérelem benyújtása A Lízingbeadó általi éves felülvizsgálat A másolat, illetve az igazolás kiadásának igénylése A késedelmes teljesítést követően esedékes Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes Egyszeri, a finanszírozási kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes Évente Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes HITELES MÁSOLAT KIADÁSÁNAK DÍJA A Lízingbeadó őrizetében lévő eredeti okiratról kért, közjegyző által készített hiteles másolat elkészíttetésének díja A hiteles másolat kiadásának igénylése Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes EGYENLEGKÖZL Ő DÍJA LEZÁRÁSI AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNE K DÍJA A Lízingbevevő egy adott napon fennálló esedékes fizetési kötelezettségéről kiállított értesítés díja A Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése kivételével a Lízingbevevő által szerződésének egyösszegű, teljes előtörlesztése esetére kért ajánlat elkészítésének díja Az egyenlegközlő igénylése A lezárási ajánlat kérése Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes PAPÍRALAPÚ SZÁMLÁZÁS DÍJA A Lízingbevevő által kért nyomtatott számla, bizonylat kiállításának díja A Lízingbevevő kérése a számla, bizonylat kiállítására Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes 11

12 KHR-BŐL TÖRTÉNŐ MÁSODIK ÉS MINDEN TOVÁBBI TAJÉKOZTATÁS ADÁSÁNAK KÖLTSÉGE A Hpt. 130/J (5) bekezdése alapján a Lízingbevevő által kért tájékoztatás költsége, amely a Központi Hitelinformációs Rendszerből való lekérdezés esetén merült fel (évente egy alkalommal a Lízingbevevő általi tájékoztatás díjtalan) A KHR-ből történő adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes A SZERZŐDÉS ÜGYFÉLNEK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSE ESETÉN FIZETENDŐ DÍJ FIZETÉS MÓDJA MIATTI DÍJ A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén az ezzel kapcsolatos Lízingbevevői szerződésszegés szankcióját jelentő díj Amennyiben a Lízingbevevő postai csekken fizeti be az esedékes díjakat, annak kezelése miatt felszámított díj A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása A postai csekken történő befizetés Egyszeri/ egyösszegben esedékes Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes IX. KAMATOK, EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, VALAMINT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA A Fizetési Ütemezésben a Lízingszerződés devizanemében meghatározott hátralévő lízingdíjak a jelen ÁSZF-ban írtak szerint változhatnak, melyekről a Lízingbeadó írásban tájékoztatja a Lízingbevevőt. 43. A lízingdíjak ügyleti kamat részének a referencia-kamatláb változása miatti egyoldalú módosítása A Lízingbeadó jogosult a referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani a hátralévő lízingdíjak ügyleti kamatrészét az alábbiak szerint: A Lízingbeadó meghatározott időközönként ( felülvizsgálati periódus ) vizsgálja felül az irányadó kamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálatkori érték a szállítói számla megfizetésének napján irányadó értéktől a Lízingszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő lízingdíjakat. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerződés hatálybalépését követő bármelyik felülvizsgálati időpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követő felülvizsgálatok alkalmával a következőképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálatkori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára jegyzett értéktől a Lízingszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő lízingdíjak kamattartalmát. Felülvizsgálati periódus amennyiben a Lízingszerződés másként nem rendelkezik havi esedékességgel törlesztő Lízingszerződés esetén 3 hónapot jelent, ettől eltérő törlesztési ütemezéssel rendelkező Lízingszerződés esetén a következő esedékességig terjedő időszakot jelenti. Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításnak az, ha referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén az ügyleti kamat mértéke a referencia kamat változása következtében módosul. 44. A lízingdíjak ügyleti kamat részének egyoldalú módosítása Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén I. A Lízingbeadó a nem lakáscélú Lízingszerződés esetén a Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjak ügyleti kamatrészét az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: 1) A jogi, szabályozói környezet megváltozása 12

13 a) a Lízingbeadó a Lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Lízingbeadó a Lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 2) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Lízingbeadó forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a Lízingbeadó által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Lízingbeadó lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. 3) A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása A Lízingbevevő kockázati megítélésének változása alapján, amennyiben a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata szerint különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, a) a Lízingbevevő, illetve a lízingügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása indokolt, b) azonos kockázati kategóriába tartozó lízingügyletek, illetve ügyfelek kockázata változott, vagy c) a nyújtott lízingszolgáltatás fedezetéül szolgáló fedezet értéke a Lízingszerződés hatályba lépésének időpontjához képest legalább 10%-kal csökkent. A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a Lízingszerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. A Lízingbeadó vállalja, hogy a 2. és 3. pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot. A Lízingbeadó vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett nyilvánosságra hozza. A Lízingbeadó a kamat módosítása során betartja az Árazási Elveket. A módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. II. A Lízingbeadó a lakáscélú Lízingszerződés esetén a Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjak ügyleti kamatrészét jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani a Hpt. 210/A. -ában hivatkozott 275/2010 (XII.15.) számú kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a) a Lízingbeadó forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen változása, b) a hitelkockázat változása, c) a Lízingbeadó adott tevékenységének költségeit növelő pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás indokolja. 13

14 1. A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a pénzügyi intézmény hitelezési vagy lízingtevékenységének refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségeinek bizonyítható növekedése. A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg a fentiekben meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott értéket, figyelembe véve a hitelező forrásszerkezetét és annak változását. 2. A kamat ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet: a) a Lízingbeadó eszközminősítési és belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetéül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy b) a Lízingbeadó eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. A jelen ÁSZF 44. pont II/2.a) pontjában foglaltak alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a devizában nyújtott és forintban törlesztett hitel kamatának mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik. A jelen ÁSZF 44. pont II/2. b) pontja alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli késedelembe. III. A kedvezőtlen módosítást a Lízingbeadó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben teszi közzé és legkésőbb a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően postára adott levélben értesíti a Lízingbevevőt. A kedvezőtlen módosítás esetén a Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Lízingszerződés díjmentes felmondására, azzal, hogy a felmondással egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. 45. A lízingdíjak ügyleti kamat részének és egyéb szerződéses feltétel egyoldalú módosítása Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén A Lízingbeadó a Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjak ügyleti kamat részét vagy egyéb szerződéses feltételt a IX.44. pontban foglaltakon túl az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a jegybanki alapkamat emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése refinanszírozási feltételek megváltozása olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja a Lízingbevevőre minden olyan adó-, és/vagy illetékhátrány esetén, a melyet a Lízingszerződés szerinti jogügylet és/vagy a refinanszírozás kapcsán a jogszabályok esetleges változása, a jogszabályok eltérő értelmezése, valamint az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által elvégzett vételár felülbírálata miatt a Lízingbeadó elszenved. 14

15 46. Az ún. Fix havidíjas konstrukcióra vonatkozó szabályok Fix havidíjas konstrukció esetén a számlázás devizanemében kifejezett havi lízingdíj összege a mindenkori utolsó havi lízingdíj kivételével a futamidő alatt változatlan (kivéve, ha az előző havi számla után elszámolt kamat és tőke korrekciós tételek összege meghaladja a fix havi lízingdíj összegét), függetlenül a Lízingszerződés devizanemétől. Erre való tekintettel a Lízingbeadó jogosult a fizetési kötelezettségek az ÁSZF VIII.38., IX pontjai, szerinti módosításának hatását a mindenkori utolsó havi lízingdíjban, illetve a futamidő hosszában érvényesíteni a havi lízingdíj összegének változatlansága mellett a következő módon. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nő/csökken, a Lízingszerződés futamideje is nő/csökken a Lízingszerződés 2. pontjában meghatározott maximum futamidőig. A futamidő módosulásról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt kérelemre a Hirdetményben meghatározott díj ellenében bármikor, egyébként pedig évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja. Abban az esetben, amennyiben a Lízingszerződés futamideje a Lízingbeadó kalkulációja szerint - adott hónapban eléri, vagy meghaladja a Lízingszerződés 2. pontjában meghatározott maximum futamidő hosszabbítást, a fix díjak emelésére kerül sor oly mértékben, hogy az eredeti futamidő alatt futamidő hosszabbítás nélkül - lezárhatóvá váljon a Lízingszerződés. A fix díjak emelésével és a futamidő eredeti időre történő visszaállításával újra indul a futamidő hosszabbítás lehetősége. A Lízingbeadó az utolsó előtti havi lízingdíj összegét el nem érő fizetési kötelezettségek módosulását is nyilvántartja, és amennyiben a Lízingszerződés a jelen ÁSZF XIV. pontjában foglaltak alapján megszűnik, a futamidő utolsó havi lízingdíja a Lízingbeadó nyilvántartásában szereplő összeggel egyezik meg, függetlenül a korábbi fix havi lízingdíjak összegétől. Fix havidíjas konstrukció lízingdíj tőke és kamatbontása: Fix havidíjas konstrukció első esedékessége esetén a fix lízingdíj elosztásra kerül - Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén a számlázás napján érvényes a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját HUF/EUR devizaközépárfolyammal 2, - egyéb esetben a számlázás napján érvényes CIB Bank Zrt. által közzétett HUF/EUR deviza eladási árfolyammal, az így kapott devizaösszeg oszlik tőkére és normál kamatszámítással meghatározott kamatra. További esedékességek esetén a fix lízingdíj és az előző havi számla alapján megállapított tőke és kamatkorrekció különbsége elosztásra kerül - Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén a számlázás napján érvényes a Lízingbeadó 3 által megállapított és közzétett saját HUF/EUR devizaközépárfolyammal, - egyéb esetben a számlázás napján érvényes CIB Bank Zrt. által közzétett HUF/EUR deviza eladási árfolyammal, az így kapott devizaösszeg tőkére és normál kamatszámítással meghatározott kamatra oszlik. 47. Költségek és díjak egyoldalú módosítása Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő esetén A Lízingbeadó jogosult a nem lakáscélú Lízingszerződés esetén Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Lízingszerződésben meghatározott díjak és költségek mértékének kedvezőtlen módosítására a jelen ÁSZF IX.44. pontjában meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén. 2-3 A Lízingbeadó a CIB Bankcsoport tagja, ezért a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyam minden esetben megegyezik a CIB Bankcsoport irányító hitelintézete, a CIB Bank Zrt. által megállapított és közzétett mindenkori deviza-középárfolyammal. 15

16 A kedvezőtlen módosítást a Lízingbeadó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben teszi közzé és legkésőbb a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően postára adott levélben értesíti a Lízingbevevőt. A kedvezőtlen módosítás esetén a Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Lízingszerződés díjmentes felmondására, azzal, hogy a felmondással egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik. A Lízingbeadó vállalja, hogy költségeket és díjakat évente legfeljebb négy alkalommal és legfeljebb az infláció mértékével korrigálja. A korrekció felső mértéke megegyezik a Hirdetmény utolsó változtatása óta eltelt időszakban a Központi Statisztikai Hivatal és/vagy a Magyar Nemzeti Bank által havi gyakorisággal közzétett hazai Fogyasztói árindexek alapján számított általános árszínvonal változás mértékével. A Lízingbeadó vállalja, hogy hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan díjat, költséget. A Lízingbeadó vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett nyilvánosságra hozza. A Lízingbeadó nem jogosult a Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése díjainak, költségeinek egyoldalú módosítására. 48. Költségek és díjak egyoldalú módosítása Fogyasztónak nem minősülő Lízingbevevő esetén A Lízingbeadó jogosult a Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Lízingszerződésben meghatározott díjak és költségek mértékének kedvezőtlen módosítására a jelen ÁSZF IX pontjában meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén. A kedvezőtlen módosítást a Lízingbeadó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi közzé. 49. A lízingdíjak számlázása Deviza alapú forintfinanszírozás esetén a lízingdíjak HUF-ban kifejezett összege függ - Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyamának 4, - egyéb esetben pedig a CIB Bank Zrt. HUF/EUR devizaárfolyamának a Lízingszerződés időtartama alatt történő változásától. A tényleges lízingdíjak összege a Fizetési Ütemezésben meghatározott alap-lízingdíjakból kamatidőszakonként kerül megállapításra az alábbi képlet szerint: havi lízingdíj = alap-lízingdíj x aktuális EUR/HUF deviza-középárfolyam (Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén) vagy alap-lízingdíj x eladási devizaárfolyam (egyéb esetben) Amennyiben a Lízingszerződés devizaneme EUR, akkor : - Fogyasztónak minősülő Lízingbevevő lakáscélú Lízingszerződése esetén a számlázás napján érvényes a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját HUF/EUR devizaközépárfolyamon 5, - egyéb esetben a számlázás napján érvényes CIB Bank Zrt. által közzétett HUF/EUR 4-5 A Lízingbeadó a CIB Bankcsoport tagja, ezért a Lízingbeadó által megállapított és közzétett saját deviza-középárfolyam minden esetben megegyezik a CIB Bankcsoport irányító hitelintézete, a CIB Bank Zrt. által megállapított és közzétett mindenkori deviza-középárfolyammal. 16

17 deviza eladási árfolyamon meghatározott Lízingdíjról küld számlát a Lízingbeadó a Lízingbe vevőnek, majd - a következő esedékességkor kiállított számlán kerül kiterhelésre az előző esedékesség időpontja és a számlázáskori árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyam-különbözet. X. AZ ELADÓ ÉS AZ INGATLAN KIVÁLASZTÁSA; ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, 50. A Lízingbeadó megköti a Lízingbevevő által kiválasztott Eladóval az adásvételi szerződést (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés). A Lízingbevevő az Adásvételi Szerződést záradékoló nyilatkozattal látja el annak igazolásául, hogy az abban foglaltak mindenben megfelelnek igényeinek. Amennyiben a Lízingbeadó által az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséért ténylegesen kifizetett bruttó vételár bármilyen okból meghaladja az Adásvételi Szerződésben rögzített bruttó vételárat, a Lízingbeadó felszólíthatja a Lízingbevevőt a különbözet egy összegben történő megfizetésére, amelynek teljesítésére a Lízingbevevő a felszólításban foglaltaknak megfelelően köteles. 51. Az Ingatlant a Lízingbevevő saját felelősségére, megfelelő gondossággal és professzionális vizsgálata mellett, a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint választja ki, és jelöli meg a Lízingbeadónak megvételre. Ennek megfelelően a Lízingbeadó nem vállal felelősséget az Ingatlan tulajdonságaiért, a Lízingbevevő által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért és arra harmadik személyek által támasztott követelésekért. A Lízingbeadót nem terheli sem felelősség, sem költségviselési kötelezettség a Lízingbevevő felé az általa kiválasztott Ingatlannal kapcsolatos használhatósági, illetőleg gazdasági/pénzügyi kockázatokkal kapcsolatban. Lízingbevevő az Ingatlan ingatlan-nyilvántartási helyzetét, egyéb állapotát köteles az Adásvételi Szerződés megkötése előtt megismerni, és jogosult saját döntése alapján azt jogi vagy más szakértőkkel is megvizsgáltatni. 52. A Lízingbevevő köteles az átvételre szerződésszerűen felajánlott Ingatlan birtokba adás-vételén, illetőleg az Ingatlan birtokba vehetőségének ellenőrzésére vonatkozó eljáráson jelen lenni, és ezekben közreműködni. Abban az esetben, ha a Lízingbevevő ezek valamelyikén bármely okból nem vesz részt, az nem mentesíti a Lízingszerződésben vállalt egyéb kötelezettségei alól. 53. Az átadás-átvételi, illetőleg a birtokba vehetőséget ellenőrző eljárás során felmerült és a birtokba vétellel kapcsolatos jegyzőkönyv aláírását akadályozó körülményeket és hiányosságokat a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadóval írásban közölni, valamint az Adásvételi Szerződés szerinti -- szerződésszerű -- átadással kapcsolatos minden intézkedést az Eladóval szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek elmaradásából eredő valamennyi kárért a Lízingbevevő felel. Az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevőt terheli. 54. Tekintettel arra, hogy az Ingatlant és az Eladót a Lízingbevevő választotta ki, a Lízingbeadó nem felel az Eladó nem szerződésszerű teljesítéséért, így különösen az Eladó késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné válásáért, valamint hibás teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan műszaki jellemzőiben (pl. közművek-, lakásberendezések működése, környezeti szennyezettség stb.) rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért. Az Eladó késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén a Lízingbevevő az Adásvételi Szerződésben rögzített feltételek szerint köteles eljárni (pl.: szavatossági igények érvényesítése). 55. Amennyiben az Eladónak felróható okból a teljesítés lehetetlenné válik, vagy az Eladó a teljesítést a Lízingszerződés Feleinek fel nem róható okból megtagadja, úgy a Lízingbeadó szabadul a Lízingszerződésben foglalt kötelezettségei alól, és a Lízingszerződés megszűnik. A Lízingbeadó jogosult megtartani a Lízingbevevő által fizetett kezelési költséget, mint a Lízingszerződés megkötésével kapcsolatban felmerült szolgáltatásával egyenértékű lízingbevevői ellenszolgáltatást. 56. A Lízingbeadó a jelen ÁSZF szerinti engedményezésre, mint a felelősség-kizárással járó hátrányt kiegyenlítő egyéb előnyre tekintettel a Ptk (2) bekezdése alapján ezúton kizárja az Ingatlannal kapcsolatban felmerülő az Eladó hibás teljesítése, nemteljesítése miatti jogok teljesítéséért fennálló felelősségét. Az Ingatlannal kapcsolatban felmerülő szavatossági, és egyéb, az Ingatlan használatával kapcsolatos igényeit a Lízingbevevő közvetlenül az Eladóval szemben 17

18 jogosult és köteles érvényesíteni. A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi -- a Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért -- kár a Lízingbevevőt terheli. 57. A Lízingbevevő fenti jogának érvényesítése, illetve kötelezettségének teljesítése érdekében a Lízingbeadó a Lízingszerződéssel a Lízingbevevőre ruházza át az Adásvételi Szerződésen alapuló jogait, követeléseit -- így különösen az Eladó bármely szerződésellenes magatartása miatti kártérítési, szavatossági jogait, mint kifejezetten bizonytalan követeléseket -- kivéve a tulajdonjogot, illetve az Ingatlanért fizetett vételár (vételárelőleg) esetleges visszatérítése igénylését. 58. A Lízingbevevő az Eladóval szemben fennálló jelen pont szerint megszerzett jogait az Eladó felé a Lízingszerződéssel igazolja. Az engedményezett szavatossági jogok körében a Lízingbevevő a vételár-leszállítás iránti igényét a Lízingbeadó javára, az elállási jogot pedig a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján gyakorolhatja. 59. A Lízingbevevőnek az Eladó teljesítésével kapcsolatos bármely kifogása, szavatossági jogok gyakorlása a Lízingszerződést, az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti. Amennyiben az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatban elállási jog gyakorlására kerül sor, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő kötelesek a Lízingszerződéssel kapcsolatban az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos elszámolás megtörténte után egymással elszámolni a Ptk (2) bekezdése szerint. XI. AZ INGATLAN HASZNÁLATA, KARBANTARTÁSA; A KÁRVESZÉLY VISELÉSE 60. A lakáscélú ingatlan tényleges használatára Lízingbevevőn, a Lízingbevevő közeli hozzátartozóin (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér) kívül csak azok a személyek jogosultak (akár az Ingatlanba ideiglenes vagy állandó jelleggel bejelentett, akár csak tényleges lakóként) akik személyéről Lízingbevevő Lízingbeadót írásban a bejelentést/beköltözést megelőző legalább 15 nappal előzetesen tájékoztatta, és akikre vonatkozóan Lízingbevevő a tájékoztatással egyidejűleg a Lízingbeadó által elfogadott formában készült közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési kötelezettségvállalást és befogadó nyilatkozatot csatolt. Lízingbeadó a bejelentés kézhez vételétől számított 15 napon belül jogosult az így bejelentett személyek ellen kifogást emelni, amennyiben az a lízing célját jelentősen veszélyeztetné. A kifogásolt személyek az Ingatlan használatára nem jogosultak. Lízingbevevő kiskorú gyermekének (az örökbefogadott, a mostoha-, és nevelt gyermekéről) és befogadott gyermekétől az együttlakás ideje alatt született unokájának Ingatlanba való beköltözéséről is köteles a beköltözést követő 30 napon belül Lízingbeadót írásban tájékoztatni, akit azonban a kifogásolás joga ezen személyek tekintetében nem illet meg. A nem lakáscéljára szolgáló Ingatlan tényleges használatára Lízingbevevőn kívül csak az jogosult, akinek befogadásához a Lízingbeadó előzetesen hozzájárult és akikre vonatkozóan Lízingbevevő, a hozzájárulás megkérésével egyidejűleg, a Lízingbeadó által elfogadott formában készült közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési kötelezettségvállalást és befogadó nyilatkozatot csatolt. Lízingbeadó a befogadás iránti kérelem kézhez vételétől számított 15 napon belül jogosult dönteni a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról. A Lízingbeadó befogadói hozzájárulásával nem rendelkező személyek az Ingatlan használatára nem jogosultak. 61. A Lízingbevevő ezúton kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a lízing megszűnésekor -- kivéve ha az a Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével szűnik meg az ÁSZF XIV pontjában foglaltaknak megfelelően az Ingatlanból kiköltözik, illetőleg minden ott lakó személyt kiköltöztet, és az Ingatlant Lízingbeadó részére birtokba vehető- és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban (ideértve a lakásberendezéseket is) adja vissza. Lízingbevevő köteles Lízingbeadó minden olyan kárát és költségét megtéríteni, amelyet fenti kötelezettségének megszegésével okoz. 62. A Lízingbevevő az Ingatlant nem jogosult megterhelni, elidegeníteni, biztosítékként felajánlani, a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a hozzájárulásban meghatározott harmadik személy kivételével bérbe vagy használatba adni, illetve bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogait harmadik személyre átruházni. A Lízingbevevő nem jogosult a jelen pontban foglaltak vonatkozásában semmiféle előzetes megállapodás (előszerződés) megkötésére sem. A Felek 18

19 kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a Lízingbevevő és a harmadik személy közötti megállapodás nem jön létre. A Lízingbevevő által a bérbeadás esetén kötelezően alkalmazandó minta a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét és mellékletét képezi. 63. A Lízingbevevő kifejezetten elfogadja, hogy a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásában jogosult feltételeket támasztani a harmadik személlyel kötendő megállapodás vonatkozásában, és a Lízingbevevő köteles ezen feltételeket a harmadik személlyel kötendő megállapodásában rögzíteni. 64. A Lízingbevevő az Ingatlant saját költségén és kockázatára, kizárólagos joggal birtokolja és használja, továbbá fizeti az Ingatlan birtoklásával, használatával és fenntartásával járó valamennyi költséget. Ennek megfelelően a Lízingbevevő köteles viselni a Lízingszerződéssel és az Ingatlannal valamint használatával összefüggő jogszabályon alapuló már meglévő, vagy a jövőben felmerülő adót, illetéket, engedélyezési és egyéb (pl. társasházi, üzemeltetési, jogvédelmi) költséget, díjat vagy valamely hatóság által kivetett bármely fizetési kötelezettséget, továbbá az Ingatlant érintő valamely jog fenntartásával kapcsolatos költségeket. A Lízingbevevő viseli a Lízingbeadót az Ingatlanra vonatkozó tulajdonjoggal összefüggésben terhelő valamennyi jelenlegi illetőleg a jövőben felmerülő adót, díjat, költséget, illetéket (szerzési és eljárási illetéket egyaránt) vagy bármely egyéb fizetési kötelezettséget is, amelyeket a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő az esedékesség időpontjáig köteles megfizetni. A Lízingbevevő kifejezetten elfogadja továbbá, hogy az Ingatlan fekvése szerinti illetékes helyi önkormányzat által az Ingatlan vonatkozásában megállapított és kivetett építményadót a Lízingbeadó felhívására az esedékesség időpontjáig köteles megfizetni a felhívásban foglaltak szerint. A Lízingbevevő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy jelen pontban foglalt kötelezettségének abban az estben is köteles eleget tenni a Lízingbeadó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül - ha az itt megjelölt adó, díj, költség, illeték, vagy bármely egyéb fizetési kötelezettsége a Lízingszerződés megszűnését követően kerül kiszabásra, de a Lízingszerződés hatálya, illetve futamideje alatt keletkezik. 65. Lízingbevevő minden naptári évet követő január 15-éig köteles az Ingatlant magába foglaló társasház közös képviselőjének igazolását megküldeni Lízingbeadónak arról, hogy Lízingbevevőnek nem áll fenn társasházi költség tartozása. 66. A Lízingbevevő saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, valamint az Ingatlannak az általa meghatározott célra történő használata miatt előírt hatósági engedélyek beszerzéséről. 67. A Lízingbevevő köteles saját költségén és felelősségére minden olyan kárt elhárítani, vagy szennyeződést eltávolítani, amelyeket harmadik fél, vagy meg nem határozható személy(ek) az Ingatlannal kapcsolatban okoztak, ideértve azt is, ha a károkozás, vagy szennyezés az Ingatlan Lízingbeadó általi megvásárlása előtt történt. 68. A Lízingbevevő saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni az Ingatlan folyamatos állagmegóvásáról, javításáról, karbantartásáról, rendes és rendkívüli felújításáról, és többek között, de nem kizárólagosan a burkolatok, ajtók, ablakok és berendezések karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről. 69. A Lízingbevevő a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az Ingatlanon a szokásos karbantartás körét meghaladó változtatásokat, átalakításokat végezni. A Lízingbevevő kifejezetten elfogadja, hogy a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásában jogosult feltételeket támasztani a változtatások, átalakítások vonatkozásában. Lízingbevevő a változtatásokat, átalakításokat Lízingbeadó hozzájárulása esetén is csak saját kockázatára végezheti el. A Lízingbeadó által engedélyezett és Lízingbevevő költségére elvégzett átalakítással, építészeti változtatással kapcsolatban Lízingbevevő semmilyen ellenértékre nem jogosult, annak költségeit a Lízingdíjjal vagy Lízingbeadónak fizetendő más tartozással szemben nem számíthatja be, illetőleg azokat Lízingbeadóval szemben egyéb jogcímen sem érvényesítheti, ilyen igény érvényesítéséről Lízingbevevő kifejezetten lemond. 70. Amennyiben a Lízingszerződés megszűnik kivéve, ha az a Lízingbevevő valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével szűnik meg --, akkor a 19

20 Lízingbevevő értéknövelő beruházásai tekintetében az Ingatlan tartozékának minősülő dolgokat a Lízingszerződés megszűnésekor jogosult elvinni. Amennyiben az értéknövelő beruházások az Ingatlan alkotórészének minősülnek -- tekintettel arra, hogy azokat Lízingbevevő kifejezetten csak saját kockázatára építhette be -- akkor a Lízingbeadó csak annyiban és olyan mértékben téríti meg ezek értékét Lízingbevevő részére, amennyiben a biztosítékok érvényesítése és az Ingatlan esetleges értékesítése során számára befolyó összegek a lízinggel kapcsolatos követeléseit a jelen ÁSZF-ben meghatározott elszámolást követően meghaladják. Ezen esetek kivételével a Lízingbevevő az átalakítások és változtatások vonatkozásában kifejezetten lemond arról, hogy a Lízingszerződés megszűnése esetén a Lízingbeadótól kártalanítást vagy pénzbeli/természetbeli térítést kérjen az általa végzett bármely beruházás (ideértve az értéknövelő beruházásokat is) vonatkozásában. A Lízingbevevő továbbá kifejezetten lemond arról, hogy az Ingatlan visszaadását bármilyen fenti megtérítési igénye esetén megtagadja. 71. A Lízingbevevő köteles az Ingatlan karbantartásával, fenntartásával és állagmegóvásával összefüggő valamennyi számlát saját nevére kiállíttatni. Lízingbevevő karbantartási/fenntartási kötelezettségeit, illetve az Ingatlanon engedélyezett átalakításokat úgy köteles végezni, hogy az a szomszédos ingatlanok/lakások rendeltetésszerű használatát ne akadályozza. Az ilyen munkák megkezdéséről és várható időtartamáról az érintett szomszédokat Lízingbevevő köteles előzetesen értesíteni, továbbá minden kárért vagy egyéb igényért helytállni, amelyet az ilyen munkák miatt harmadik személyek érvényesítenek. 72. A Lízingbevevő saját költségén köteles gondoskodni továbbá az Ingatlanhoz kapcsolódó közműszolgáltatásokról, illetőleg az Ingatlan fűtéséről, takarításáról stb. A Lízingbevevő köteles az Ingatlan használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, rendőrhatósági, balesetvédelmi szabályok és a társasházi házirend maradéktalan betartására. 73. Az Ingatlan használata, üzemeltetése során okozott minden kárért, balesetért a Lízingbevevő kizárólagosan felel. A Lízingbevevő köteles mentesíteni a Lízingbeadót az Ingatlan egyes részeinek lehullásából vagy az Ingatlan hiányosságaiból, valamely tárgynak az Ingatlanból való kidobásával, kiejtésével, vagy kiöntésével okozott másra háruló kárért való helytállási kötelezettség alól. Lízingbevevő felel továbbá az Ingatlant magában foglaló épületben, az épület központi berendezéseiben a saját, illetőleg az Ingatlant használó személyek magatartása miatt keletkezett károkért és köteles az így okozott hibákat kijavítani, illetőleg kárt megtéríteni. A Lízingbeadó nem felel olyan károkért sem, amelyek az Ingatlan nem-használatából erednek. 74. A Lízingbeadó bármikor jogosult az Ingatlan állapotának és használatának ellenőrzésére a Lízingbevevő, illetőleg az Ingatlant jelen szerződés szerint jogszerűen használó harmadik személy szükségtelen háborítása nélkül. A Lízingbevevő az Ingatlannal, illetve annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó írásbeli kérését követő 15 napon belül köteles adatokat szolgáltatni. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a Lízingbevevő köteles a hiányosságot megszüntetni, így különösen, de nem kizárólagosan a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani, illetve az Ingatlan rendeltetésellenes, vagy nem a Lízingszerződésnek megfelelő használatát megszüntetni, és köteles a Lízingbeadónak a hiányosságból eredő esetleges kárát haladéktalanul megtéríteni. 75. A Lízingbevevő köteles viselni az Ingatlan fedezeti értéke évente történő megállapításának a hirdetmény szerinti díját A Lízingbevevő az Ingatlant ért kár esetén köteles annak javítását a tőle elvárható gondossággal haladéktalanul elvégeztetni, illetve biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási szerződés és a jelen ÁSZF szerint a biztosításokkal kapcsolatban adott felhatalmazások alapján a kárt rendezni, és ezek megtörténtéről a Lízingbeadót a megfelelő okiratok csatolásával haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a Lízingbevevő karbantartási, illetve javítási kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő költségén a karbantartásokat, illetve a javíttatásokat elvégeztetni 77. A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt vétkességére tekintet nélkül viseli az Ingatlannal összefüggésben a kárveszélyt. Az Ingatlannal kapcsolatos kárveszély akkor száll át a Lízingbevevőre, amikor az Ingatlant a Lízingbevevő az ÁSZF X.52. pontja szerint birtokba veszi. 20

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő-tartozásrendezés elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. sz. módosítással egységes szerkezet. Hatályba lépett: 2012. július 1. Görög Gábor E.V. Garden Profi által kötött szerződések során kötelezően alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben