A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE"

Átírás

1 Hatályos és érvényes: február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE IRÁNYADÓ KIEGÉSZÍTŐ - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ - ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VALAMINT ÚSZÓLÉTESÍTMÉNYEK I. A LÍZINGBEADÓ/HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE, A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA A CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve u , cégjegyzékszám: , Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet, illetvea Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( napjától Magyar Nemzeti Bank) által kiadott alapítási és működési engedély száma: I-2585/1999, gépjárművásárláshoz nyújtott kölcsön üzletági korlátozással pénzkölcsön nyújtására vonatkozó engedély száma: I-1092/2000, és pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási tevékenység felügyeleti engedély száma, kelte: EN-I-1598/2010., december 8.), mint hitelező és vagy lízingbeadó (a hitelező és a Lízingbeadó továbbiakban együtt: Finanszírozó) valamint fogyasztónak 1 minősülő ügyfelei (az adós, adóstárs, lízingbevevő, társ-lízingbevevő a továbbiakban együtt: Ügyfél), - a Finanszírozó és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek - között megkötött, egy vagy több gépjárműre (a továbbiakban: Gépjármű), illetve úszólétesítményre és napja között megkötött, ig meg nem szűnt deviza alapú kölcsönszerződésre - ideértve a Gépjármű fedezete mellett nyújtott kölcsönt is és deviza alapú pénzügyi lízingszerződésre (a továbbiakban együtt: Finanszírozási Szerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki Szerződés). A Finanszírozási Szerződés megkötésekor az Ügyfél által elfogadott és átvett Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) jelen kiegészítő üzletszabályzattal együtt érvényes. Az ÁSZF jelen kiegészítő Üzletszabályzattal nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályosak, az ÁSZF és a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat esetleges eltérései esetén a jelen kiegészítő Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak. A május 01. napja előtt megkötött Finanszírozási Szerződésekre a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat február 01. napjával hatályba lépő, módosuló rendelkezései nem alkalmazandóak, mivel az azok alapjául szolgáló II. pontban írt jogszabályok rendelkezéseit a május 1. napja előtt megkötött Finanszírozási Szerződésekre nem kell alkalmazni. Így ezen ügyletekre a szerződéskötéskor hatályos rendelkezések továbbra is irányadóak A jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó kiegészítő üzletszabályzat a továbbiakban: Kiegészítő Üzletszabályzat. A Finanszírozó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyeli. A Finanszírozó hirdetményben teszi közzé felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes visszavonását. A CIB Credit Zrt napján beolvadt a CIB Lízing Zrt.-be, ezért a jelen okiratban foglaltak hatálya a CIB Credit Zrt. által kötött a fentiekben részletezett finanszírozási szerződésekre is kiterjed. A Kiegészítő Üzletszabályzat a Finanszírozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. II. A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kúria Törvény) szerinti, az egyoldalú kamat-, költség, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötések tisztességessége megállapítása iránt a CIB Lízing Zrt. által a Magyar Állam alperes ellen indított peres eljárásban hozott döntés alapján a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú ítéletében a peres eljárás tárgyává tett általános szerződési feltételek vonatkozásában nem állapította meg az egyoldalú kamat-, költség, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötések érvényességét. A felülvizsgálati bíróságként eljáró Kúria ezen jogerős ítéletet december 9. napján Pfv.I /2014/4. szám alatt hatályában tartotta. A Kúriának pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. (a továbbiakban: Elszámolási Törvény) törvény alapján a Finanszírozót elszámolási kötelezettség terheli az árfolyamréssel, illetve az egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban. Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló évi LXXVII. törvény alapján (a továbbiakban: Forintosítási Törvény) a Finanszírozót a Finanszírozási Szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására vonatkozó kötelezettség terheli, azzal, hogy a Finanszírozási Szerződés a Forintosítási Törvényben meghatározottak szerint a Forintosítási Törvény erejénél fogva módosul február 1-től. A Finanszírozási Szerződés biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad. Amennyiben a Finanszírozási szerződésről közokirat készült, úgy a módosult Finanszírozási Szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a Finanszírozási Szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény február 1. napjától hatályos módosítása alapján, annak 33. (1) bekezdése szerint a Finanszírozó köteles az Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló üzletszabályzatát február 1. napjával kezdődő hatállyal a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani. A fenti jogszabályokkal és jogerős ítélettel összhangban a Finanszírozó a jelen okirat szerinti Kiegészítő Üzletszabályzatot adja ki. A Finanszírozó a jelen Kiegészítő Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben és internetes honlapján - megtekintésre - közzé teszi, valamint az Ügyfél kérésére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, valamint a Forintosítási Törvény 5. -a alapján az ugyanott meghatározott határidőben közvetlenül tájékoztatja Ügyfeleit. III. KAMATOZÁS TÍPUSA A Forintosítási Törvény alapján a nem jelzálog fedezete mellett nyújtott devizaalapú Finanszírozási Szerződés esetében a fordulónaptól ( ) alkalmazható induló kamat, kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat. Az eredetileg 1 Fogyasztó a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 6. (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott fogalom 1

2 számítható kamat, kamatfelár: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a július 19. napján az adott Finanszírozási Szerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár. A fentiekre tekintettel a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat hatálya alá tartozó Finanszírozási szerződések a fix (rögzített) kamatozásúak, figyelemmel arra is, hogy a II. pontban meghatározott ítéletre tekintettel a Finanszírozási Szerződésekben eredetileg szereplő referencia-kamatláb alkalmazására vonatkozó szerződéses szabályozást sem lehet alkalmazni. Erre való tekintettel a Finanszírozó a jelen kiegészítő üzletszabályzat hatálya alá tartozó Finanszírozási Szerződések vonatkozásában kamatfelár-változási mutatót és kamatváltoztatási mutatót nem jelöl meg. IV. KÉSEDELMI KAMAT Amennyiben az Ügyfél a Finanszírozási Szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Finanszírozó részére fizetni és a késedelmi kamat megfizetése nem zárja ki az ÁSZF-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazhatóságát. A késedelmi kamat mértékét a Finanszírozási Szerződés rögzíti azzal, hogy jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a késedelem időtartamára a Finanszírozó legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel, amely nem haladja meg a Finanszírozási Szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő. V. A FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A Forintosítási Törvény 9. (1) bekezdése alapján a Finanszírozási Szerződésre a szerződés megkötésekor irányadó díjak és költségek alkalmazandóak, azzal, hogy amennyiben ezen díjak, illetve költségek mértéke a Finanszírozási Szerződés fennállta alatt az Ügyfélre nézve kedvezően változott, úgy a Finanszírozási Szerződésre a változás időpontjától a kedvezőbb díj-és költség mértékek kerülnek alkalmazásra. Személy-és kishaszon gépjármű finanszírozás esetén az ennek megfelelő díj- és költség értékek a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat részét képező CIB Lízing Zrt. Összefoglaló Hirdetmény személy-és kishaszon gépjárművek vonatkozásában fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött deviza alapú pénzügyi lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről megnevezésű hirdetményben, XXL finanszírozás esetén pedig a CIB Lízing Zrt. Összefoglaló Hirdetmény (XXL Finanszírozás) személy-és kishaszon gépjárművek vonatkozásában fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött deviza alapú pénzügyi lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről megnevezésű hirdetményben kerültek összefoglalásra. Az egyes díj- illetve költség tételek fogalmára, esedékességére a Finanszírozási Szerződéshez kapcsolódó szerződéskötéskori ÁSZF és/vagy Hirdetményben foglaltak az irányadók. Az Ügyfél részére a Finanszírozási Szerződés fennállása alatt a Finanszírozó évente egyszer, valamint a Finanszírozási Szerződés lejártakor költségmentesen írásbeli kimutatást ad, és az Ügyfél részére az Ügyfél kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot ad díj, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen. VI. KAMATOKKAL, EGYÉB DÍJAKKAL ÉS KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK Az ügyleti kamatláb mértéke a teljes futamidő alatt változatlan, azt egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlen módon a Finanszírozó nem módosítja, az ÁSZF-ben meghatározott ún. oklistát (az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását, és alkalmazásának lehetőségét tartalmazó szerződéses rendelkezéseket) a Finanszírozó a továbbiakban nem alkalmazza, illetve nem alkalmazhatja. A Finanszírozási Szerződésre V. pontban meghatározottak szerint irányadó díjak és költségek mértéke szintén változatlan a teljes futamidő alatt. A Finanszírozási Szerződések nem módosíthatóak új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. A Finanszírozó egyéb feltételt, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan nem módosít. VII. A LÍZINGDÍJAK / TÖRLESZTŐRÉSZLETEK SZÁMLÁZÁSA A Kúria Törvény alapján az ÁSZF-ben meghatározott CIB deviza árfolyam helyébe mind a folyósítás, mind pedig a törlesztés (ide értve a törlesztőrészlet és a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék fizetését) tekintetében napját követően a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamának alkalmazására irányuló rendelkezés lép. A lízingdíjak/törlesztőrészletek forintban kifejezett összege a mindenkori esedékességkor a MNB hivatalos devizaárfolyamán kerül meghatározásra. A lízingdíjak számlázása az Ügyfél részére az alábbiak szerint történik: a Finanszírozó a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyamon meghatározott lízingdíjról/törlesztőrészletről küld értesítést az Ügyfélnek, majd a következő esedékességkor kiállított kamatszámlán kerül elszámolásra (terhelésre/jóváírásra) az előző esedékesség időpontja és a számlázáskor érvényesített árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyam-különbözet. A futamidő utolsó esedékes lízingdíjának/törlesztőrészletének számlázására vonatkozóan a Finanszírozó az esedékességi napon ismert árfolyam tükrében küld a lízingdíjról/törlesztőrészletről értesítést az Ügyfélnek, akinek az értesítés kiállításához képest 14 nap áll rendelkezésre, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse. A Finanszírozási Szerződés futamidő elteltét megelőző teljes előtörlesztéssel történő megszűnése esetén a megküldött teljes előtörlesztési ajánlatban meghatározott módon történik a számlázás. VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A) Felmondással kapcsolatos rendelkezések Az Ügyféllel kötött Finanszírozási Szerződés esetén a Finanszírozási Szerződés felmondását megelőzően a Finanszírozó az Ügyfélnek, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Ügyfél, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A Finanszírozó az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Ügyfelet, az Ügyféllel kötött Finanszírozási Szerződés esetén az azonnali hatályú felmondást a Finanszírozó a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldi. B) Központi Hitelinformációs rendszer (2011. évi CXXII. törvény alapján) 2

3 Természetes személy Ügyfél esetén A Finanszírozó köteles az Ügyfél alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni, ha az Ügyféllel pénzkölcsön vagy pénzügyi lízing nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő 5 (öt) munkanapon belül: A pénzügyi lízing és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: (Adós, Adóstárs, Lízingbevevő, Társ-Lízingbevevő) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, k) szerződéses összeg törlesztő-részletének összege és devizaneme A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról az Ügyfelet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Finanszírozó beszerzi a természetes személy Ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak-e az adataik KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy Ügyfél kötelezett az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt bármikor megadhatja. Ez az írásbeli nyilatkozat vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. Minden esetben az időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozat lesz az irányadó valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. Ha az Ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR az alábbi referenciaadatokat tartalmazza: A pénzügyi lízing nyújtására és pénzkölcsönre vonatkozó szerződési adatok: (Adós, Adóstárs, Lízingbevevő, Társ-Lízingbevevő) d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról az Ügyfelet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján a Finanszírozó köteles az Ügyfél kötelezett alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni abban az esetben, ha a pénzügyi lízing nyújtására vagy pénzkölcsönre vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. A pénzügyi lízing nyújtására és pénzkölcsönre vonatkozó szerződési adatok: (Adós, Adóstárs, Ügyfél, Társ-Ügyfél) d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága e) az adatátadás feltételei bekövetkezésének időpontja f) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g )a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) a fennálló tőketartozás összege és pénzneme, k) szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, A Finanszírozó az Ügyfelet a KHR törvény alapján az ezen ok miatti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően, az adatátadásról az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján a Finanszírozó köteles annak a természetes személynek az alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ban meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b)okirati bizonyítékok, c)jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a természetes személyt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az ügyfelek és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Az Ügyfél az adatátadással kapcsolatban a KHR törvény ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény a szerinti keresetet indíthat. A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a referenciaadat-szolgáltató az adatot az arról való tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A Finanszírozó a KHR törvény alapján ezen adatátadásról a természetes személy Ügyfelet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. A KHR törvény alapján amennyiben az Ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Finanszírozó az előtörlesztést követő 5 munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak az Ügyfél alábbi referenciaadatait: az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme. 3

4 A KHR törvény alapján a Lízingbeadó a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a szerződés alábbi referenciaadatait: a fennálló tőketartozás összege és pénzneme, szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az ügyfelek és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Az Ügyfél az adatátadással kapcsolatban a KHR törvény ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény a szerinti keresetet indíthat. Az Ügyfél jogosult kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt jogellenes átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott Ügyfél a kifogást a Finanszírozóhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására más referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. Amennyiben a kifogást az Ügyfél a Finanszírozóhoz nyújtotta be, és a kifogásolt referenciaadatot a Finanszírozóhoz adta át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, úgy a Finanszírozó a kifogást az annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. Ha a Finanszírozó a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy értesítésével egyidejűleg átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. A nyilvántartott Ügyfél az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Finanszírozó és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a szerződés megkötésekor a KHR-rel kapcsolatban a Finanszírozó által az Ügyfél részére átadott tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Finanszírozó valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ebben az esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. C) Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére Általános rendelkezések A Lízingbeadó a természetes személy Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó személyek, továbbá a nem természetes személy Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó személyek képviselőinek, illetve a Ügyfélnek (a továbbiakban együttesen a jelen pont alkalmazásában: Érintett) a személyes adatait, illetve az Érintettre vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak, biztosítási titoknak minősülő információkat és/vagy adatokat az alábbiak szerint kezeli. A Lízingbeadó az Érintett személyes adatait Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Érintett a Finanszírozóval történő bármely kapcsolatfelvétel, szerződéskötés vagy annak egyértelmű kezdeményezése esetén kifejezett hozzájárulását adja az alábbiak szerinti adatkezelésekhez. A Finanszírozó az Érintettek részére a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban ad tájékoztatást az adatkezelés részleteiről. A személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben kerül sor: i) A személyes adat kezeléséhez az Érintett vagy az a természetes személy, akire az adat vonatkozik hozzájárul. Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait bocsátja a Lízingbeadó rendelkezésére, köteles gondoskodni e harmadik személy hozzájárulásáról. Az Érintett a hozzájárulását megadja azzal is, ha a szerződésben meghatározott adatkezelések ismeretében a Finanszírozóval szerződést köt. Az Érintett hozzájárulását vélelmezni kell az Érintett kérelmére indult ügyekben (így különösen szerződéskötés kezdeményezése, jogviszony módosítása vagy megszüntetése esetén) az általa megadott személyes adatok tekintetében. ii) A személyes adat kezelésére törvény felhatalmazást ad, vagy egyébként az adatok kezelését jogszabály elrendeli. iii) A Finanszírozó az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Lízingbeadóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Finanszírozó, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. iv) A Finanszírozó törvény eltérő rendelkezésének hiányában, az Érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor és az adatok kezelése a Finanszírozóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Finanszírozó, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az adatok kezelésének célja: i) A Finanszírozóval kötött szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, ii) az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Lízingbeadó és a CIB Bankcsoport tagjai által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül), iii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az igényeket azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika készítés), iv) kockázatkezelés (elemzés, értékelés, mérséklés valamint a prudens működés, kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása), v) a CIB Bankcsoport által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása, vi) a CIB Bankcsoport tagjai jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni, továbbá a CIB Bankcsoport tagjai által nyújtott pénzügyi, biztosításközvetítői, befektetési szolgáltatásokat szabályozó jogszabályokban írt kötelezettségek teljesítése, vii) az, hogy a CIB Bankcsoport tagjai a követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék és az egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségük érvényesítését elősegítsék, viii) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. 4

5 Az adatok kezelésének időtartama Az adatkezelés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán a Finanszírozó, illetve a CIB Bankcsoport a személyes adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor. C) Panaszkezelés A Finanszírozó biztosítja, hogy az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Finanszírozó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse: Az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó panaszt tehet személyesen szóban (személyes ügyfélszolgálat Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) vagy írásban (CIB Lízing Zrt. Panasziroda 1027 Budapest, Medve u ) vagy elektronikus úton továbbá telefonon ( telefonszám - CIB24), vagy telefaxon ( ). A Lízingbeadó lehetővé teszi, hogy az Ügyfél az írásbeli panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján elérhető formanyomtatványt alkalmazzon, valamint ezen formanyomtatványt saját honlapján is közzéteszi. Az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó megbízásából eljáró jogi képviselő köteles a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó által adott meghatalmazást is csatolni. A személyesen tett szóbeli vagy telefonon keresztül tett panaszt a Finanszírozó azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. Amennyiben az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó az azonnali intézkedéssel nem ért egyet vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Finanszírozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Finanszírozó a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek, Egyetemleges kötelezettnek, Egyéb biztosítékot nyújtónak - a válaszlevéllel egyidejűleg elküldi. Egyebekben az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó szabályai szerint jár el. A Lízingbeadó a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit rövid indoklás mellett az írásbeli panasz kézhezvételéről számított 30 napon belül írásban megküldi a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó által megadott címre. A Lízingbeadó a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó ismételt a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó panaszára a Lízingbeadó indokolással ellátott álláspontját úgy küldi meg a Panasztevőnek, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja. A panaszügyintézésre rendelkezésre álló telefonszámra érkező panasz, illetve az azzal kapcsolatos, a Lízingbeadó és a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó közötti kommunikáció hangfelvételen rögzítésre kerül. A hangfelvételt a Lízingbeadó a készítéstől számított 1 évig megőrzi. A Lízingbeadó a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen a Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet, illetve a hangfelvételről készített másolatot tartós hanghordozón. A Finanszírozó az Ügyfél, Egyetemleges kötelezettek, Egyéb biztosítékot nyújtók panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának időpontját és módját, valamint a visszajelzés határidejét és módját, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, a panasz megválaszolásának időpontját. A Finanszírozó a panaszt tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a panaszlevelet, valamint az arra adott választ három évig őrzi meg. Az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó, amennyiben a Finanszírozónak benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, jogosult egyéb jogorvoslati fórumok, fogyasztónak minősülő Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a fogyasztóvédelmi fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét annak tárgya, illetve az itt felsorolt szervek hatásköre szem előtt tartásával az alábbi szervhez nyújthatja be: Amennyiben az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó nem ért egyet a Finanszírozó válaszával, úgy az MNB-hez fordulhat. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Lízingbeadó szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát a fentiekben meghatározott módon már korábban bejelentette a Finanszírozó részére, azonban a panaszára nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a Finanszírozó válaszából a fogyasztó az MNB-ről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését vélelmezi, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az MNB-nél (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.). A fogyasztónak minősülő Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a Finanszírozási Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Az Ügyfél, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat.. D) Magatartási Kódex A Lízingbeadó a szeptember 16-án aláírt és január 1. napján hatályba lépett Magatartási Kódex helyébe lépő január 19. napján kiadott és február 1. napján hatályba lépett Aktualizált Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát. IX. A Kiegészítő Üzletszabályzat részét képező hirdetmények, kamattájékoztató Az alábbi dokumentum a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi: CIB Lízing Zrt. Összefoglaló Hirdetmény Személy- és kishaszon-gépjárművek vonatkozásában fogyasztóval kötött deviza alapú pénzügyi lízing és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről CIB Lízing Zrt. Összefoglaló Hirdetmény (XXL Finanszírozás) Személy-és kishaszon gépjárművek vonatkozásában fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött deviza alapú pénzügyi lízing- és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről 5

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat A Provident Pénzügyi Zrt. (1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégjegyzékszáma: 01-10-044542; a továbbiakban: Társaság ) célja, hogy az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó és a fogyasztói bizalmat erősítő

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1-jétől 1 A./ A panaszkezelés általános elvei Ezen

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTREJEÖTT KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN (TOVÁBBIAKBAN SZERZŐDÉS )

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTREJEÖTT KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN (TOVÁBBIAKBAN SZERZŐDÉS ) KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTREJEÖTT KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN (TOVÁBBIAKBAN SZERZŐDÉS ) Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben