TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló évi XVI. törvény nyomán most egy újabb könnyítési lehetıséggel bıvült a konstrukciók köre, azaz az újabb győjtıszámlahitel konstrukcióval. A győjtıszámlahitel konstrukció termékelnevezése: CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. Jelen tájékoztatónkban bemutatjuk a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, hogy Ön helyzete és lehetıségei alapján kollégáink segítségével a legmegfelelıbb döntést hozhassa meg. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. terméket a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) az alábbi jogszabályokban foglalt feltételek alapján, és az azokban elıírt rendelkezések figyelembevételével nyújtja: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Árfolyamrögzítı Törvény) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintı megtérítésrıl és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (Támogatásról szóló Kormányrendelet) Mi is pontosan a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.? A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. egy olyan forint termék, amelynek segítségével a már meglévı, korábban folyósított euró vagy svájci frank alapú, de forintban törlesztendı, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított kölcsön (deviza alapú kölcsön) törlesztése egy meghatározott könnyített idıszak alatt rögzített törlesztési árfolyamon történik. Ennek köszönhetıen a könnyített - árfolyamrögzített - idıszak alatt a hiteladósnak nem kell árfolyamkockázattal számolnia. Továbbá ezen idıszak alatt a jogszabályban rögzített árfolyam, valamint a törlesztési esedékességkor érvényes pénztári devizaárfolyam, de legfeljebb a jogszabály (az Árfolyamrögzítı Törvény) szerinti legmagasabb árfolyam közötti összegre jutó, ügyleti kamat vagy bármilyen más - késedelmi kamatnak nem minısülı - kamatjellegő díj vagy költség jogcímén fizetendı törlesztési kötelezettséget, az Árfolyamrögzítı Törvényben, illetve a Támogatásról szóló Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesülése esetében, a Magyar Állam és a Bank fele-fele arányban megfizet Ön helyett. A Bank továbbá a deviza alapú kölcsön tıkéjének törlesztését a rögzített árfolyam, és a legmagasabb árfolyam közötti részt - a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl történı folyósítással biztosítja, azzal, hogy az itt felhalmozott tartozás megfizetését Önnek csak késıbb kell elkezdenie részletekben visszafizetni. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. eredményeképpen, a könnyített idıszakban átmenetileg csökken a havi törlesztési kötelezettség összege. Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a könnyített idıszakot követıen azonban jelentısen megnıhetnek a havi törlesztési kötelezettségek. A könnyített idıszak után megszőnik a deviza alapú kölcsön árfolyamvédelme, és mind a deviza alapú kölcsönt, mind a CIB Árfolyamrögzítı II. Hitelt havonta törleszteni kell. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. a könnyített idıszak alatt 3 havi kamatperiódusú forint hitel, és a könnyített idıszak alatt a kamat 3 havonta tıkésítésre kerül. A könnyített idıszakot követıen a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. piaci kamatozásúvá alakul, kamatának mértéke meg fog egyezni a Bank által a kapcsolódó deviza alapú kölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékével. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamatozásáról további tájékoztatást a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. elnevezéső kondíciós listában talál, kérjük tekintse át azt is. 1

2 Milyen fogalmakat kell ismernem? Rögzített árfolyam: Az az árfolyam, amelynek figyelembevételével a deviza alapú kölcsön törlesztése során, az Árfolyamrögzítı Törvényben meghatározottak alapján, a könnyített idıszakban, Önnek a havi törlesztést teljesítenie kell. Ez az árfolyam svájci frank esetében: 180 forint/svájci frank, euró esetében 250 forint/euró. Legmagasabb árfolyam: Az Árfolyamrögzítı Törvény alapján, amennyiben a könnyített idıszak alatt Bank által a deviza alapú kölcsön tekintetében alkalmazott törlesztési árfolyam a legmagasabb árfolyamot meghaladja, a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam vállalja megfizetni Ön helyett. A legmagasabb árfolyam svájci frank esetében: 270 forint/svájci frank, euró esetében 340 forint/euró. Mit érdemes tudni a hitel igénybevétele elıtt? 1. Feltételek teljesítésétıl függıen legfeljebb 60 hónapon keresztül nincs árfolyamkockázat az árfolyamrögzítés miatt. Az árfolyamrögzítés idıtartama függ a jogszabályban meghatározott igénybevétel és végsı lejárat dátumától. Ennek részleteit a Mikortól és meddig igényelhetı az CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.? pontban olvashatja. 2. Amennyiben a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka kezdı idıpontjában a deviza alapú kölcsönbıl eredıen 90 napot meg nem haladó késedelmes tartozása áll fenn, ezen tartozás teljes összegének forint ellenértékét (amelyet a kezdı idıpontban a deviza alapú kölcsönre irányadó törlesztési árfolyam alkalmazásával állapít meg a Bank) a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. terhére végrehajtott folyósítással a hiteladós megfizeti. 3. A deviza alapú kölcsön szerzıdésének módosításával, és a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. szerzıdésének megkötésével kapcsolatban a Bank nem számít fel költséget. 4. A hiteles tulajdoni lap díja az ügyfelet terheli. 5. Egyaránt kérhetı lakáscélú és szabad felhasználású, ingatlanfedezetes, deviza alapú kölcsönökhöz. Ennek részleteit a Mikortól és meddig igényelhetı az CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.? pontban olvashatja. 6. Újabb jelzálogbejegyzés nem történik, így Önnek nem kell az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie. 7. A könnyített idıszak után jelentısen megnıhet a havonta fizetendı törlesztési kötelezettség összege, tekintettel arra, hogy a deviza alapú kölcsön törlesztése mellett megkezdıdik a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. törlesztésének idıszaka. 8. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl a könnyített idıszak alatt a rögzített árfolyam és a legmagasabb árfolyam közé esı tıketörlesztésekbıl felhalmozott összeget, továbbá az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában 90 napot meg nem haladó követelést kamatostul kell visszafizetni a futamidı végéig. 2

3 A törlesztés szemléltetése Az árfolyamrögzítés további részletei 1. Az árfolyamrögzítés kezdı idıpontja: a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó szerzıdés alapján a hiteladós által tett, közjegyzıi okiratba foglalt tartozást elismerı nyilatkozatnak a Bank részére történı átadása idıpontját követı, a deviza alapú kölcsön törlesztésére vonatkozó, soron következı második törlesztési esedékességi nap. 2. Az árfolyamrögzítés záró idıpontja: a kezdı idıponttól számított maximum 60 hónap, vagy amennyiben az korábbi idıpontra esik a deviza alapú kölcsön végsı lejáratának idıpontja, de legkésıbb június 30. napját megelızı utolsó törlesztés esedékességi napja. Amennyiben a hiteladós a deviza alapú kölcsönének a a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló törlesztése során 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a záró idıpont a késedelem 91. napja. Amennyiben a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a deviza alapú kölcsönt és a forint alapú CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret- és kölcsönszerzıdést a Bank felmondja, akkor a felmondás napja. A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt jogosult a kezdı idıponttól számított 36. hónapot követıen, de legkésıbb a záró idıpontot megelızı 2. törlesztés esedékességéig a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését a Banknál egyoldalú írásbeli nyilatkozatával kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés esetén a Bank a kérelem kézhezvételét követı 30 nap utáni elsı esedékességtıl a rögzített árfolyam alkalmazását megszünteti. 3

4 Az igénybevétel alapfeltételei: 1. A deviza alapú kölcsönnek a folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a 20 millió forintot a) egyösszegő folyósítás esetén a hitelösszeg folyósításkor nem haladta meg a 20 millió forintot, b) szakaszos folyósítás esetén a teljes kölcsönösszeget a bank folyósította, és a kifolyósított szakaszok összege nem haladhatja meg ezt a határt. 2. A deviza alapú kölcsönbıl származó fizetési késedelem idıtartama az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában nem haladhatja meg a 90 napot. 3. Életbiztosítással vagy lakás-elıtakarékossággal kombinált ügylet esetén a biztosítási vagy lakáselıtakarékossági szerzıdésbıl eredıen sem állhat fenn 90 napot meghaladó tartozás az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában. 4. A már felmondott deviza alapú kölcsönhöz nem nyújtható a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. 5. A hitelkérelem befogadásakor a hiteladós a deviza alapú kölcsön tekintetében nem áll fizetéskönnyítı program hatálya alatt, illetve amennyiben ilyen program hatálya alatt áll, akkor vállalja azt, hogy a fizetéskönnyítı programban való részvételét legkésıbb a könnyített idıszak kezdı idıpontjára megszünteti. Nem minısül fizetéskönnyítı programnak a futamidı módosítás. 6. amennyiben a deviza alapú kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog terheli, az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában az e zálogjog által biztosított egyik követelés tekintetében sem állhat fenn 90 napot meghaladó késedelem, 7. az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában a deviza alapú kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nem lehet folyamatban. Melyek a fizetéskönnyítı programnak minısülı hitelkonstrukciók? 1. CIB Megoldás Hitel konstrukcióban átstrukturált ügyletek a könnyítés idıszaka alatt részvétel nem lehetséges. 2. Tıkemoratóriummal átstrukturált ügyletek a könnyítés idıszaka alatt. 4

5 3. Lakásmentı Hitel konstrukcióban átstrukturált ügyletek. 4. Biztosítói díjfizetés-szüneteltetéssel átstrukturált ügyletek a könnyítés idıszaka alatt. 5. CIB Újratervezı Hitel konstrukcióban átstrukturált ügyletek. 6. CIB Fundamenta Duett kombinált hitel díjfizetés szüneteltetés a könnyítés idıszaka alatt. Hogyan kezeli a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. a deviza alapú kölcsönnél felhalmozott késedelmeket? 1. Amennyiben Önnek a kezdı idıpontban a deviza alapú kölcsönbıl eredıen 90 napot meg nem haladó fizetési késedelme van a Bank felé, ezen tartozás teljes összegét a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl történı folyósítással megfizeti, tehát a késedelem megszőnik, a folyósított összeg pedig a könnyített idıszak letelte után, a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. részeként, a könnyített idıszak lejártát követıen havi törlesztırészletekben fizetendı vissza a Bank számára. 2. Amennyiben Önnek a kezdı idıpontban a deviza alapú kölcsönbıl eredıen 90 napon túli tartozása van a Bank felé, úgy a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-rıl szóló hitelkeret- és kölcsönszerzıdés, valamint a deviza alapú kölcsönrıl szóló szerzıdés módosítása nem lép hatályba, és a deviza alapú kölcsön törlesztése továbbra is az eredeti feltételek szerinti árfolyamon teljesítendı. 3. Amennyiben a deviza alapú kölcsönbıl vagy a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl eredı fizetési kötelezettségének késedelme meghaladja a 90 napot, mindkét hitelszerzıdés felmondásra kerülhet. A felmondást követıen mind a deviza alapú kölcsönbıl, mind a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl fennálló tartozását egy összegben meg kell fizetni. Kamatfizetés, törlesztés, futamidı 1. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamata 3 havonta kerül megállapításra, azaz a hitel kamatperiódusa 3 hónap. A kamatperiódus alatt a hitel kamata nem változik. 2. A hitel törlesztése forintban történik. 3. A kamat az adott kamatperiódus elsı hónapjának elsı napján érvényes 3 havi BUBOR (Budapest InterBank Offered Rate, azaz a budapesti Bankközi kamatláb, a kereskedelmi Bankok kihelyezési rátájának átlaga). A mindenkori BUBOR-értékek elérhetıek a CIB Bank és a Magyar Nemzeti Bank honlapján. 4. A könnyített idıszakot követıen a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. piaci kamatozásúvá alakul, a mindenkor hatályos kamatot az aktuális kondíciós lista tartalmazza. Eltérı mértékő piaci kamat vonatkozik a lakáscélú, illetve az egyéb célú hitelekre. 5. A hitel törlesztése a könnyített idıszakot követıen havonta, ún. annuitásos módszerrel történik, azaz a Bank a hitelkeret terhére folyósított kölcsönök végösszegének és a kamat nagyságának függvényében olyan havi, egyenlı nagyságú törlesztırészletet állapít meg, amellyel a futamidı végére az összes kamat és tıketartozás megfizetésre kerül. 6. A törlesztés a Banknál vezetett bankszámláról történik. 7. A deviza alapú kölcsön tekintetében fennálló, 90 napot meghaladó késedelem miatt a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl eredı tartozás visszafizetését a késedelembe esés 91. napját követı havi esedékességkor el kell kezdeni. 8. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. teljes futamideje nem lehet rövidebb a deviza alapú kölcsön futamidejénél. 9. A könnyített idıszak lejáratakor a Bank a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. futamidejét oly módon állapítja meg, hogy a havi törlesztırészletek megfizetése ne jelentsen aránytalanul magas terhet az Ön számára. A futamidı pontos meghatározása a könnyített idıszak lejáratakor, az akkori fizetési képességek alapján lehetséges. A futamidı meghatározására az életkori feltételek figyelembevételével kerül sor. 5

6 Mi történik abban az esetben, amennyiben a könnyített idıszak alatt a deviza alapú kölcsönre irányadó árfolyam kedvezıbb, mint a rögzített árfolyam? Amennyiben a könnyített idıszak alatt a tényleges piaci árfolyam a svájci frank esetében 180-on, míg euró esetében 250-en rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az eredeti deviza alapú kölcsön törlesztése mindaddig a jogszabályban elıírt, svájci frank esetében 180-on, míg euró esetében 250-en rögzített árfolyamon történik, ameddig a győjtıszámla vonatkozásában tartozása áll fenn, azzal, hogy a különbözet csökkenti a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékbıl eredı tartozását. Mikortól és meddig igényelhetı az CIB Árfolyamrögzítı Hitel II? április 2. napjától nyújtható be a kérelem az Ön által választott Bankfiókunkban, az alábbiak szerint: a) Közszférában dolgozók igénylésének leadására április 2. napjától van lehetıség. Arról, hogy ki minısül közszférában dolgozónak a Jogszabály szerint közszférában dolgozónak minısül címő fejezetben olvashat b) A nem közszférában dolgozó, lakáscélú, deviza alapú kölcsönszerzıdéssel rendelkezı ügyfelek igénylésének leadására június 1. napjától van lehetıség c) A nem közszférában dolgozó, és nem lakáscélú, deviza alapú kölcsönszerzıdéssel rendelkezı ügyfelek igénylésének leadására szeptember 1. napjától van lehetıség. 2. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II-re vonatkozó hitelkeret-szerzıdés megkötését a hiteladós december 31. napjáig írásban kezdeményezheti, amennyiben a deviza alapú kölcsönének hitelezıje a CIB Bank Zrt. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. igénylésének folyamata 6

7 A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. szemléltetése 1. Példa - Lakáscélú, svájci frank alapú kölcsön esetén: Árfolyam: Jogszabály által meghatározott rögzített árfolyam: 180 forint/svájci frank Feltételezett piaci törlesztési árfolyam a futamidı végéig: 240 forint/svájci frank Könnyített idıszak hossza: 60 hónap (5 év) Eredeti devizakölcsön kondíciók: Deviza alapú kölcsönbıl fennálló jelenlegi tıketartozás: svájci frank Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kamata: 4,99% Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kezelési költsége: 1,32% Hátralévı futamidı: 180 hónap (15 év) CIB Árfolyamrögzítı Hitel II Kondíciói: A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamatozása a könnyített idıszak alatt: 3 havi BUBOR (a számításban végig 7%-ot vettünk alapul) A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamatozása a könnyített idıszak után: 11,35% (a számításban a futamidı lejáratáig a 3 éves kamatperiódussal nyújtott CIB FIX3 Lakáshitelünket vettük alapul 11,35% éves kamatláb mellett) Fentiek szerint keletkezı törlesztırészletek: Jelenleg fizetendı törlesztırészlet: ~ forint Könnyített idıszak alatti törlesztırészlet: ~ forint Könnyített idıszak utáni induló törlesztırészlet, amely tartalmazza a deviza alapú kölcsön és a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. törlesztırészletét is: ~ forint CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. egyenlege a könnyített idıszak végén, amit a futamidı végéig kell megfizetni havi törlesztırészletekben: ~ forint 2. Példa - Szabad felhasználású, svájci frank alapú kölcsön esetén: Árfolyam: Jogszabály által meghatározott rögzített árfolyam: 180 forint/svájci frank Feltételezett piaci törlesztési árfolyam a futamidı végéig: 240 forint/svájci frank Könnyített idıszak hossza: 60 hónap (5 év) 7

8 Eredeti devizakölcsön kondíciók: Deviza alapú kölcsönbıl fennálló jelenlegi tıketartozás: svájci frank Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kamata: 6,09% Deviza alapú kölcsön jelenlegi éves kezelési költsége: 1,32% Hátralévı futamidı: 180 hónap (15 év) CIB Árfolyamrögzítı Hitel II Kondíciói: A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamatozása a könnyített idıszak alatt: 3 havi BUBOR (a számításban végig 7%-ot vettünk alapul) A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. kamatozása a könnyített idıszak után: 12,35% (a számításban a futamidı lejártáig a 3 éves kamatperiódussal nyújtott CIB FIX3 Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Hitelünket vettünk alapul 12,35% éves kamatláb mellett) Fentiek szerint keletkezı törlesztırészletek: Jelenleg fizetendı törlesztırészlet: ~ forint Könnyített idıszak alatti törlesztırészlet: forint Könnyített idıszak utáni induló törlesztırészlet, amely tartalmazza a deviza alapú kölcsön és a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. törlesztırészletét is: forint CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. egyenlege a könnyített idıszak végén, amit a futamidı végéig kell megfizetni havi törlesztırészletekben: forint Az igénybevétel személyi feltételei: A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. abban az esetben vehetı igénybe, ha az alapügylet (deviza alapú kölcsön) adósa: 1. Magyar állampolgár, vagy olyan személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg. 2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a évi I. törvény szerint a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. Harmadik országbeli állampolgár, ha a évi II. törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik. 4. Hontalan (állampolgársággal nem rendelkezı személy), ha a évi II. törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el. 8

9 A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó feltételek: 1. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. csak olyan ügylethez vehetı igénybe, amely esetében a fedezetül szolgáló ingatlan megfelel a lakóingatlan definíciójának (lakás céljára létesített, és az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki a hozzá tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetıleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese), és a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévı lakóingatlanon alapított jelzálogjog. 2. Amennyiben az alapügylet (deviza alapú kölcsön) fedezetéül szolgáló lakóingatlant más ügylethez kapcsolódóan is jelzálogjog terheli, akkor az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában egyik ügyletbıl fakadóan sem állhat fenn 90 napon túli, késedelmes tartozás. 3. A fedezetül szolgáló lakóingatlanon, illetve több fedezetül szolgáló lakóingatlan esetében azok egyikén sem lehet végrehajtási eljárás folyamatban az árfolyamrögzítés kezdı idıpontjában. 4. Ha a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosi viszonyaiban bármilyen okból változás történt az alapügyletre vonatkozó szerzıdések megkötése óta, és ezek a változások nem kerültek szerzıdésben megfelelıen rögzítésre (pl. öröklés, ajándékozás), az igénylés kizárólag a megfelelı szerzıdéses háttér megteremtését követıen fogadható be. 5. Ha a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó jelzálogjog nincs bejegyezve, a konstrukció nem vehetı igénybe. Kivétel e szabály alól az új építéső társasházban található lakás, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel, és a jelzálogjog bejegyzésére csak az albetétesítést követıen kerül majd sor. Az igénylés során milyen költségek terhelnek? Tulajdoni lap beszerzésének költsége. Milyen dokumentumok szükségesek az igénylés benyújtásához? 1. Igénylılap az ügyletbe bevont valamennyi szereplı által aláírva. 2. Személyes adatokat igazoló okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, a személyi igazolvány helyett a Bank elfogadja a jogosítványt vagy útlevelet is) az ügyletbe bevont valamennyi szereplıtıl. 3. Az érintett ügylet fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) hiteles tulajdonilap-másolata, amely a befogadáskor nem lehet 30 napnál régebbi. 4. Amennyiben az ingatlant az érintett ügylet biztosítására bejegyzett jelzálogjogon kívül egyéb jelzálogjog is terheli, amely más pénzintézet követelését biztosítja, akkor az érintett pénzintézet igazolása arról, hogy az ingatlan által biztosított követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem. Az igazolás a befogadáskor nem lehet 15 napnál régebbi. 5. Életbiztosítással vagy lakás-elıtakarékossággal kombinált hitelek esetén amennyiben a biztosító vagy a Fundamenta Lakáskassza Zrt. Felé a Bank információi szerint 90 napot meghaladó késedelem áll fenn a befizetést igazoló dokumentum arról, hogy a korábbi tartozás rendezése megtörtént. Ennek hiányában a Bank külön ellenırzi a fennálló tartozást. Melyik fiókban tudom benyújtani az igénylésemet? Az igénylés személyesen, bármely bankfiókban / Hitelcentrumban a szükséges dokumentumok benyújtásával lehetséges. A bankfiókok listáját megtalálja a honlapunkon, illetve az Önnek leginkább megfelelı fiók kiválasztása kapcsán érdeklıdhet telefonos ügyfélszolgálatunkon is. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy honlapunkon bármelyik fiókunkba foglalhat idıpontot a kényelmesebb és gyorsabb kiszolgálás érdekében. Melyek a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékkel kapcsolatos egyéb feltételek? 1. A konstrukció igénybevétele a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékre vonatkozó szerzıdés megkötésével és egyidejőleg a deviza alapú kölcsönrıl szóló szerzıdés módosításával történik. 9

10 2. A szerzıdés alapján az ügyfeleknek közjegyzıi okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot kell tenniük, amelynek egy példányát át kell adniuk a Bank részére. Amennyiben a zálogkötelezett az adóstól eltérı személy, vagy más szereplı is bevonásra került az ügyletbe (haszonélvezı, kezes), akkor ezen személyek közjegyzı elıtt tett nyilatkozata is szükséges. Hol ellenırizhetı a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. egyenlege? 1. A CIB Internet Bankon ellenırizhetı az aktuálisan fennálló egyenleg és a hitelkeret-szerzıdés alapján folyósított kölcsönösszegek. 2. A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat segítségével is lekérdezhetı az egyenleg. 3. Bankfiókjainkban is lekérdezheti egyenlegét, valamint munkatársaink további kérdések esetén is állnak rendelkezésére. Hogyan törleszthetek elı? 1. A deviza alapú kölcsönre vonatkozóan teljes elıtörlesztés csak abban az esetben lehetséges, ha egyidejőleg a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl fennálló tartozás is teljes egészében elıtörlesztésre kerül. 2. Részleges elıtörlesztés esetén az elıtörlesztett összeget elsıként minden esetben a deviza alapú kölcsön elıtörlesztéseként kell elszámolni. 3. A deviza alapú kölcsönre vonatkozóan bármely okból történı elıtörlesztés a tényleges piaci törlesztési árfolyamon történik. 4. Az elıtörlesztési szándékát az elıtörlesztést megelızıen 5 munkanappal a Bank felé írásban szükséges jelezni (amennyiben a deviza alapú kölcsönszerzıdés eltérıen nem rendelkezik). 5. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-bıl eredı tartozás elıtörlesztésekor a Bank elıtörlesztési díjat nem számít fel. A szerzıdés felmondása a Bank által: A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerzıdésben meghatározott súlyos szerzıdésszegés esetén a Bankot megilletı felmondási jog a deviza alapú kölcsönre vonatkozó kölcsönszerzıdésnek a Bank általi felmondását is megalapozza. A Bank a deviza alapú kölcsönre és a hozzá kapcsolódó CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerzıdést kizárólag együtt mondhatja fel. A CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. biztosítékai: Jelzálogjog: A deviza alapú kölcsön fedezetéül szabályszerően alapított, lakóingatlant terhelı jelzálogjog a zálogszerzıdés módosítása nélkül, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett követelés és járulékai erejéig kiterjed a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret- és kölcsönszerzıdésbıl származó követelés biztosítására is. Ha a hitelkövetelés kötelezettje és a zálogtárgy tulajdonosa különbözı személy, ez utóbbi személy kifejezett írásbeli hozzájárulása is szükséges a szerzıdéskötéshez. KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓKAT MEGILLETİ TÁMOGATÁSOKRÓL Melyek a támogatás típusai? 1. Kamattámogatást a közszférában dolgozó Adós a Támogatásról szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel, a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. (győjtıszámlahitel) ügyleti kamatainak megfizetéséhez igényelheti. 2. Az állam az árfolyamvédelmi rendszerbe belépett közszférában dolgozók részére egyszeri vissza nem térítendı támogatást nyújt, ha december 30-ig bejelentették Bankjuknál a deviza alapú hitelekre rögzített árfolyamon történı végtörlesztési igényüket szeptember 29-én hatályba lépett az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi CXXI törvény, mellyel módosításra került a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény. Ezen jogszabály tartalmazza a végtörlesztésre vonatkozó szabályokat, mely 10

11 lehetıséget biztosított devizakölcsön (EUR, CHF) esetében a rögzített árfolyamon történı egyösszegő végtörlesztésre. Ki minısül közszférában dolgozónak? 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 2. a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselı. 3. a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló. 4. a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezetı. 5. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja. 6. a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzıdéses állomány tagja. 7. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 8. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott. 9. a legfıbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott. 10. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelıszülı. 11. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó fıállású polgármester. 12. az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy. A jogszabály szerinti támogatott személynek minısül az a természetes személy, 1. aki a támogatás személyi és egyéb feltételeinek megfelel és a pénzügyi intézménnyel győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést köt, vagy 2. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintı megtérítésrıl és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30) Korm. rendelet hatálybalépését megelızıen győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést kötött. Melyek a közszférában dolgozók támogatás (ideértve a kamattámogatást és az egyszeri vissza nem térítendı támogatást is) igénybevételének feltételei? 1. a közös háztartásban élı, közeli hozzátartozó adóstársak esetén, amennyiben a hiteladósok egyike közszférában dolgozó, jogosult a támogatásra; napnál nem régebbi munkáltatói igazolást kell átadni(iuk) az igényléskor a CIB Bank részére, mely munkáltatói igazolás kiállításának idıpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik(nek), és nem áll(nak) felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt. Ezen igazolásnak tartalmaznia kell a munkáltató nevét, címét és adószámát is; 3. a közszférában dolgozó az eredeti deviza kölcsön és a győjtıszámlahitel adósa vagy adóstársa; 4. a közszférában dolgozó személynek teljes bizonyító erejő magánokiratban kell nyilatkoznia arról, hogy a devizakölcsön fedezetét képezı lakóingatlanban december 1-jén és a kérelem benyújtásának idıpontjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerően ott lakik; 5. mind a közszférában dolgozók kamattámogatása, mind a közszférában dolgozók vissza nem térítendı támogatása igénybevételének a feltétele, hogy a devizakölcsön fedezetét képezı lakóingatlanban az igénybejelentése napján (jelen igénylılap benyújtása napján) legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik(nek); 11

12 6. a közszférában dolgozó igénylı saját maga, és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója december 1-jén és a jelen igénylılap benyújtásának idıpontjáig a következı mondatban foglaltak kivételével a deviza alapú kölcsön fedezetét képezı lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezett; 7. ha a közszférában dolgozó igénylınek és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozójának (1) együttesen legfeljebb 50 százalékos mértékő tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, (2) a közszférában dolgozó igénylı tulajdonában lévı lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy (3) a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a közszférában dolgozó igénylı tulajdonába és a haszonélvezı bent lakik. 8. A közszférában dolgozó a CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.-re vonatkozó hitelkeret-szerzıdés megkötését bejelenti a munkáltatónak a szerzıdés megkötését követı 5 naptári napon belül. A második adatban történı változásokról a munkáltatót 5 naptári napon belül tájékoztatni kell. A közszférában dolgozó a munkáltatóját az alábbi adatokról tájékoztatja: a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést kötı pénzügyi intézmény neve és címe, a rögzített árfolyam alkalmazási idıszakának várható záró idıpontja és a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idıpontja. 9. Egy idıpontban kell megigényelni az Árfolyamrögzítı Hitel II. terméket, az állami kamattámogatást és az egyszeri vissza nem térítendı támogatást (kivételt képeznek azon ügyfelek akik a korábbi Árfolyamrögzítı Hitelbıl térnek át az új rendszerben, mivel az ı esetükben a határidı: 2012.május 15.) Mihez vehetı igénybe kamattámogatás? A közszférában dolgozó támogatott egy győjtıszámlahitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez veheti igénybe a kamattámogatást. A kamattámogatást ugyanazon lakóingatlanhoz kapcsolódó győjtıszámlahitelek vonatkozásában egy közszférában dolgozó igényelheti. A Bank esetében a győjtıszámlahitel elnevezése: CIB Árfolyamrögzítı Hitel II.. Melyek a kamattámogatáshoz tartozó meghatározások? A jogszabály szerinti gyermeknek minısül: aki a közszférában dolgozóval közös háztartásban élı, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott, vagy gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együttélı gyermek, ha 1. a 16. életévét még nem töltötte be; vagy 2. a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy 3. a 16. életévét már betöltött olyan megváltozott munkaképességő személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elıreláthatóan nem szőnik meg. A megváltozott munkaképességő személynek minısül az a személy, 1. aki munkaképességét legalább 67 százalékát elvesztette, vagy 2. aki legalább 50 százalékos mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy 3. akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minısítése alapján nem haladja meg az 50 százalékos mértéket. Mi a kamattámogatás mértéke? 1. gyermektelen közszférában dolgozó esetén évente 3 százalékpont 2. gyermeket nevelı közszférában dolgozó esetén évente további 1 százalékpont, amely gyermekenként értendı 3. a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. aktuálisan alkalmazott ügyleti kamatának a mértékét. 12

13 Mi az eljárás, ha a közszférában dolgozó jogviszonya megszőnik kamattámogatás esetében? 1. Amennyiben a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszőnik, a jogviszony megszőnésérıl szóló, a munkáltatói jogkör gyakorlója által a Támogatásról szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint történı értesítésének a Bank által történı kézhezvételét követı hónap elsı napjától meghatározott kivételektıl eltekintve - a kamattámogatás nem nyújtható. 2. Az elızı pontban foglaltak szerinti kivétel, és a közszférában dolgozó foglalkoztatási jogviszonya megszőnését követıen is jogosult a kamattámogatásra, amennyiben megváltozott munkaképességő személynek minısül és közszférában való foglalkoztatási jogviszonya a megváltozott munkaképessége miatt szőnt meg, részére a társadalombiztosítási szabályok alapján öregségi nyugdíjat állapítottak meg, vagy munkáltatója jogutód nélkül megszőnt. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a közszférában dolgozó halála miatt szőnik meg, a kamattámogatásra az elhunyt közszférában dolgozó olyan örököse jogosult, aki a deviza alapú kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant megörökölte, és a deviza alapú kölcsönért helytállni köteles. Melyek a közszférában dolgozók vissza nem térítendı egyszeri támogatásának feltételei: 1. Feltétel, hogy a közszférában dolgozó a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény december 30-án hatályos 200/B. -a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, és december 30-ig a végtörlesztési szándékára vonatkozó írásbeli igénybejelentést tett. 2. Feltétel, hogy a közszférában dolgozó a munkáltatóját is tájékoztatta a végtörlesztési szándékáról 3. Amennyiben az Ügyfél megfelel a jogszabályi igénybevételi feltételeknek, akkor az igénylést követıen csak akkor jogosult a támogatásra, amennyiben a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzıdését ig megköti. Amennyiben a szerzıdéskötés nem történik meg eddig az idıpontig, az Ügyfél erre a támogatásra való jogosultságát elveszti. Mi a vissza nem térítendı támogatás mértéke? február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási idıszakának kezdete - de legkésıbb a júliusában fizetendı törlesztırészlet esedékessége - közötti idıszak alatti ténylegesen megfizetett törlesztı részlete és a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló évi LXXV. törvény módosításáról szóló évi XVI. törvény 1. (5) bekezdése által megállapított 1 (2) bekezdés szerinti rögzített árfolyam alapján fizetendı törlesztırészlet közötti különbség összege Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy az igénybevétel jogosultságának ellenırzésére a Magyar Államkincstár jogosult, mely vizsgálat keretei között a Magyar Államkincstár a támogatás igénybevételének jogszerőségét hatósági ellenırzés keretében vizsgálhatja. Ha a Kincstár a hatósági ellenırzés során megállapítja, hogy a támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozatban intézkedik a támogatás igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítése iránt. Hol tájékozódhatok? Személyre szabott tájékoztatásért kérjük, hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy érdeklıdjön a Bankfiókjainkban, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére! Amennyiben további kérdése merülne fel vagy egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban információra lenne szüksége, kérjük hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az 1.4-es menüpontban. 13

14 A jelen tájékoztató nem minısül a Bank részérıl ajánlattételnek és nem jogosít kedvezmény igénybevételére, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja! 14

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA 100 MILLIÓ FT-NÁL ALACSONYABB ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CIB Bank Zrt. a Mikrovállalati

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2013.06.01-

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing CIB Lakóingatlan-lízing A CIB Lízingcsoport 2006-ban új finanszírozási terméket alakított ki. A konstrukció új építésű és használt lakóingatlanok finanszírozásában nyújt segítséget. Milyen előnyöket jelent

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: 1. 2015. február 1. előtt svájci frank alapú (deviza alapú) kölcsönszerződésre, amely 2015. február 1- jétől HUF alapú kölcsönszerződésre módosul,

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben