forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "forint lakáshitellel történ el finanszírozásához"

Átírás

1 Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el finanszírozásáról amely egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u. 22.;cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelez (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészr l név:... születési név: születési hely, id :... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím:......állampolgársága:... adóazonosító jel:...személyi azonosító szám:.. mint hitelfelvev (a továbbiakban: Adós) név:... születési név: születési hely, id :... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím: állampolgársága:... adóazonosító jel:... személyi azonosító szám:.. mint egyetemleges Adóstárs (a továbbiakban együttesen: Adós) a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerz désben foglalt feltételekkel jött létre. 1.) A szerz dés tárgya A hitelszerz dés tárgya: piaci kamatozású lakáscélú forint hitel, a lakás-el takarékossági szerz dés teljes megtakarítási összegének (a lakás-el takarékoskodó által elhelyezett betét, az állami támogatás és a jóváírt kamat) el finanszírozásához. A Takarékszövetkezet a város/község kerület utca szám alatti, külterület /belterület *, helyrajzi számon bejegyzett ingatlan céljára, annak fedezete mellett Forint azaz forint piaci kamatozású lakáscélú hitelt bocsát az Adós rendelkezésére. Az Adós kijelenti, hogy a fenti ingatlanon elvégzend lakáscélú munkákhoz szükséges anyagi eszközök finanszírozására a Fundamenta lakáskassza¹ Lakás-takarékpénztár Zártkör en M köd Részvénytársasággal (továbbiakban FLK 1 )...számú.. nevére szóló és a..számú..névre szóló,.lejáratú Lakás-el takarékossági Szerz dést kötött, és vállalja a lakás-el takarékossági szerz désben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerz dést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg. 2.) Hiteldíjak A felek megállapodnak abban,, hogy az l.) pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíja azonos a kölcsön ügyleti kamatával, amely az aláírás id pontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR + évi % kamatfelár együttes összegével. 1 Fundamenta lakáskassza LTP szerz dés esetén alkalmazandó, egyéb lakástakarékpénztár esetén módosítandó! Lak.12/

2 Az Adós tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja el tt két nappal érvényes 3 havi BUBOR n tt vagy csökkent az el naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következ naptári negyedév teljes id tartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBOR-ra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR n vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. Az Adós tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat részét képez kamatfelár mértéke a jelen kölcsönszerz dés futamideje alatt állandó, ennek következtében az ügyleti kamat kizárólag a 3 havi BUBOR, mint referencia-kamatláb függvényében változik a fentebb írottak szerint Az induló teljes hitel díjmutató (THM) mértéke: %. A teljes hiteldíj mutató a fent körülírt ügyleti kamatmérték mellett az alábbi költségeket tartalmazza¹:.....ft lakástakarékpénztári (a tov.:ltp) megtakarítás összegére számított szerz déskötési díj. Ft LTP havi számlavezetési díj (a jelen Hitelszerz dés aláírásakor érvényes LTP Hirdetmény szerinti teljes futamid re számított díj) Ft Értékbecslési díjat Ft Ingatlan-nyilvántartási eljárási díj Ft. Helyszíni ellen rzés díj.ft Fizetési számlavezetés díja (a jelen Hitelszerz dés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamid re számított díj).ft Hiteltörlesztéssel járó átvezetések, tranzakciók (a jelen Hitelszerz dés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamid re számított díj) A hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek meghatározása: - Közjegyz i díj - A jelen hitel fedezetét képez ingatlant érint vagyonbiztosítási díj - Az ingatlan(ok) hiteles tulajdoni lapjának beszerzési költsége Az Adós által fizetend teljes t keösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerz dés szerinti teljes futamid re, a hitelkeret teljes összege igénybe vételének, valamint a THM számításánál, annak id pontjában figyelembe vett kamat-, díj-, és költségelemek változatlan összeg felszámításának feltételezése mellett:...ft A Takarékszövetkezet a jelen szerz dés fennállása alatt évente egyszer törlesztési táblázat ( a továbbiakban: Fizetési terv) formájában a tartozásról ingyenes kivonatot ad. A Fizetési terv tartalmazza a törleszt részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, az egyes törlesztések t ke, hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás ide értve díjat, jutalékot, költséget - elemeit, a t ke és hiteldíj elemeket egymástól egyértelm en elkülönítve. A Fizetési tervben a Takarékszövetkezet jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a hitelkamat és/vagy a hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatás jelen szerz désben meghatározott módon történ - változásának id pontjáig érvényesek A Ft összeg hitel el készítési díj %-a az Adós részér l a hitelkérelem és mellékleteinek Takarékszövetkezet részére történ benyújtásával egyidej leg megfizetésre került, a további % a jelen hitelszerz dés aláírásával egyidej leg esedékes. Lak.12/

3 3.) A hitel futamideje, a kölcsön(ök) folyósítása és törlesztése 3.1. A Takarékszövetkezet a hitelt a jelen szerz dés megkötésének napjától ig tartja az Adós rendelkezésére, rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra. 2 Amennyiben a pontban el írt folyósítási feltételek ezen id pontig nem teljesülnek, úgy a szerz dés automatikusan érvényét veszti, folyósítás a Takarékszövetkezett l nem igényelhet. A hitel futamideje a rendelkezésre tartási id szak lejártát követ hónap A futamid két szakaszból áll, türelmi id s és az annuitásos id szakból. A türelmi id s és az annuitásos id szak együttesen képezi a teljes futamid t. A türelmi id alatt az Adós csak a kamatot fizeti meg a Takarékszövetkezetnek, valamint az LTP-nek a lakásel takarékossági szerz désben meghatározott havi megtakarítási összegeket. A türelmi id kezd id pontja:várhatóan (a kölcsön szakaszos folyósítás esetén az els kölcsön folyósításának napja) A türelmi id záró id pontja: várhatóan (az LTP szerz dés lejárati napja + 3 hónap) Amennyiben a türelmi id záró id pontjában, azaz a teljes megtakarítási összeg várható kiutalási id pontjában az Adós neki fel nem róható ok miatt a Lakástakarékpénztártól kiutalásra kerül összeghez nem jut hozzá, úgy az ügyleti kamatot köteles a Takarékszövetkezetnek havonta a teljes megtakarítási összeg kiutalásáig megfizetni. A türelmi id t azaz a lakás-el takarékossági szerz dés teljes megtakarítási összegének kifizetéséb l származó, pont szerinti rendkívüli el törlesztését követ en - a hitel annuitásos hitellé alakul át. Az annuitásos törlesztési id szak kezd id pontja: várhatóan (a türelmi id t követ naptári nap) 3.2. A hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) folyósítása A hitelkeret terhére igényelt kölcsönt szakaszos folyósítás esetén az els kölcsönt- a Takarékszövetkezet a rögzített folyósítási feltételek együttes teljesülését követ 5 munkanapon belül, további kölcsön(ök) esetében a szükséges dokumentumok becsatolásával történ lehívási igény bejelentését követ 5 munkanapon belül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett..sz. fizetési számlájára vásárlás esetében egy összegben/ építés, vítés, korszer sítés és felújítás esetében egy vagy több részletben 3 folyósítja Amennyiben az Adós a 3.1. pont szerinti rendelkezésre tartási id tartamon belül nem vette igénybe a Hitelkeret teljes összegét, úgy az igénybe nem vett összeggel a Hitel összege automatikusan csökken. Az Adós részér l igénybe nem vett összeg folyósítását az Adós a rendelkezésre tartási id lejáratát követ en nem igényelheti A Takarékszövetkezet a kölcsönt építés, b vítés, korszer sítés és felújítás esetében 4 a készültségi fokkal arányosan, a helyszíni ellen rzési jelentések alapján, a saját er felhasználását követ en és a /vásárlás esetében a jelen hitelszerz dés 7. pontjában meghatározott kötelezettségek megvalósulása esetén,/ 5 az alábbi folyósítási feltételek teljesítését követ en folyósítja 6 : - 7 A hitel és biztosítéki szerz dések közjegyz i okiratba foglalása, egyoldalú tartozást elismer nyilatkozat VAGY kétoldalú közokirat formájában. 2 Szakaszos folyósítás esetén alkalmazandó! 3 A hitelcéltól függ en kell kiválasztani, illetve törölni! 4 Vásárlás esetében a zárójelben lév szövegrészig törlend! 5 Építés esetében a zárójelben (/) foglalt szövegrész törlend! 6 Egyéb folyósítási feltételek esetében kiegészítend, illetve azok a feltételek, melyek a hitel folyósításához nem kerültek el írásra, törlend ek! 7 Ha kell közjegyz i okirat, egyébként törlend! Lak.12/

4 - A jelen szerz dés 6.számú mellékletében foglalt ingatlan jelzálogszerz déssel alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 8 ingatlan-nyilvántartásba történ bejegyzésének/széljegyzettel történ feljegyzésének 9 igazolása friss tulajdonlap becsatolásával. - Építési hitel esetén az adott kölcsön igénybevételéhez a hitelkérelemben megjelölt hitelcélnak megfelel, a számviteli jogszabályokban el írt tartalmú számla(k) és/vagy a készültségi fokot igazoló helyszíni ellen rzési jelentés benyújtása. - Visszaigazolt felhatalmazó nyilatkozat átadása beszedési megbízás benyújtására a Takarékszövetkezetnél, illetve más hitelintézeteknél vezetett fizetési számlákra vonatkozóan. -Vagyonbiztosítási szerz dés megkötésének/fennálltának igazolása, és a Takarékszövetkezet zálogjogosulti nyilvántartásba vételér l a biztosítótársaság nyilatkozatának (hitelbiztosítéki záradék) bemutatása. (Építés esetén folyósítási feltételként még nem követelhet meg, így törlend, vagy építési-szerelési biztosításra módosítandó!) - A.Fundamenta lakás-el takarékossági szerz désb l ered követelésre zálogszerz dés megkötése, hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételének igazolása - A fenti bekezdés szerinti lakás-el takarékossági szerz dés fennálltának igazolása, a zálogjogi értesít lakástakarékpénztár általi visszaigazolása (zárolási nyilatkozat) - A hitelb l finanszírozott ingatlanvásárlás esetén átutalási megbízás benyújtása az adásvételi szerz dés szerinti, a kölcsönnel megegyez összeg utolsó vételár-részre vonatkozóan, az eladó javára. - Fedezethiány miatt függ ben tartott hatósági átutalás és átutalási végzés nem lehet nyilvántartva az Adós pénzforgalmi számlája ellen A hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetése A felek megállapodnak abban, hogy az Adós sz. óvadéki számláján jóváírásra kerül, az Adósnak a Lakástakarékpénztárral...napján kötött,...szerz dés számú...szerz déses összeg lakás-el takarékossági szerz désb l ered teljes megtakarítási összeget, várhatóan. Ft-ot a türelmi id lejáratának napján, legkés bb az LTP szerz dés lejáratát követ 3 hónapon belüli kiutalási id pontban a Takarékszövetkezet a jelen szerz dés 6. sz. mellékletét képez Követelést terhel zálogszerz désben foglaltaknak megfelel en rendkívüli el törlesztésre számolja el. A hitelkeretb l igénybe vett kölcsön(ök)b l a továbbiakban úgy is, mint: hitel a rendkívüli el törlesztést követ en fennálló t ketartozást annak járulékaival együtt az Adós havonta, azonos összeg részletekben fizeti meg a hitel 3.1 pontban meghatározott lejáratáig. A hitel törleszt részlete a ténylegesen igénybevett, majd a türelmi id t követ rendkívüli el törlesztés után fennmaradó hitel t keösszegének és az aktuális ügyleti kamatmértéknek a függvényében kerül megállapításra, amelyr l a Takarékszövetkezet fizetési terv megküldésével, írásban tájékoztatja az Adóst, a 2.3. pont szerinti tartalommal. A hitel törleszt részlete a hiteldíj minden változásakor ismételten megállapításra kerül. A törleszt részlet megváltozott összegér l a Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató megküldésével tájékoztatja az Adóst. Ez esetben az új fizetési terv az Adós erre irányuló igénye esetén a Takarékszövetkezet fiókjában személyesen vehet át, vagy kérésre azt a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. A hitel utolsó törleszt részletének összegét a kölcsön szakaszos folyósítás esetén az els kölcsön - folyósításának id pontja határozza meg, ezért a futamid utolsó hónapjában fizetend törleszt részlet mértéke az azt megel törleszt részlet mértékét l eltérhet. 9 A nem megfelel rész törlend! Lak.12/

5 A törleszt részletek száma: A türelmi id szak alatt a kamat, majd azt követ en az annuitásos törleszt részlet megfizetése havonta, minden naptári hónap napján, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.számú fizetési számlájáról történik. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, a kamat, majd az annuitásos törleszt részlet esedékessége az azt követ els munkanap. Az Adós a jelen szerz dés mellékletét képez Felhatalmazás (9 sz. melléklet) aláírásával megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a fenti fizetési számlájának terhére a jelen szerz dés alapján igénybe vett hitel t ke törlesztését, kamatát szedje be, valamint a lakás-el takarékossági szerz désben foglalt el takarékossági összeg és a biztosítási díjak átutalását teljesítse A türelmi id szak alatt fizetend, jelen szerz dés 2.1 pontjában meghatározott mérték kamat összege (a jelen szerz dés aláírásakor számított kamatmérték változatlanságát feltételezve): Ft/hó A lakás-el takarékossági szerz dés havi rendszerességgel fizetend megtakarítási összege:. Ft/hó A türelmi id szak alatt fizetend kamat havi összegét a kölcsön (els ) folyósításakor az Adós rendelkezésére bocsátott részletes fizetési terv tartalmazza. Az Adós ez alapján köteles a havi kamatfizetési kötelezettségének eleget tenni. A fizetend kamat az aktuális kondíciók függvényében a referencia kamat 2.1. pont szerinti változása, valamint a kamatfelár 4. pont szerinti növelése, illetve csökkenése esetén változhat, melyr l a Takarékszövetkezet írásban értesítést küld az Adósnak. Szakaszos folyósítás esetén kizárólag a folyósított kölcsön(ök) után kell kamatot fizetni, ezért az egyes részfolyósításokkal egy id ben új fizetési terv készül, melyben meghatározásra kerül a folyósított t kére es havi kamat mértéke. 10 A türelmi id szakot követ en fizetend törleszt részlet összege (.. Ft összeg teljes megtakarítás.-én való kiutalását, és a jelen szerz dés aláírásakor számított kamatmérték változatlanságát feltételezve):...ft/hó A törleszt részlet összegszer ségére vonatkozó fenti információ tájékoztató jelleg, a törleszt részlet összege az annuitásos id szak kezdetekor fennálló kondíciók alapján a pont szerint kerül meghatározásra, melyr l a Takarékszövetkezet írásban, fizetési terv megküldésével tájékoztatja az Adóst. A teljes hiteltartozást és hiteldíjat az Adósnak legkés bb a hitel lejáratáig,. év hó... napjáig kell hiánytalanul visszafizetni. 4.) A kamat megváltoztatása A Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönszerz dést, az Általános Szerz dési Feltételeket, a vonatkozó Hirdetményt és az azokban foglalt kamatot, késedelmi kamatot, díjat, költséget és egyéb szerz déses feltételt egyoldalúan, az Adós számára kedvez en, bármikor, indokolás nélkül módosítani. A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerz désben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani az Adós számára kedvez tlen módon. Az Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb változásának függvényében történ változása nem min sül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának. A szerz désben meghatározott, a naptári tárgynegyedévre érvényes 3 havi BUBOR-t, mint referencia kamatot érint módosítást a módosítás hatálybalépésének napján a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról, valamint a törleszt részlet ebb l adódó változásáról legkés bb a módosítás hatálybalépését követ 5. munkanapon postai úton is értesíti. 10 Egy összeg folyósítás esetén e bekezdés törlend! Lak.12/

6 A részletes fizetési tervet, igény esetén, a Takarékszövetkezet fiókjaiban az Adós személyesen átveheti, vagy részére a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. A részletes fizetési tervet, igény esetén, a Takarékszövetkezet fiókjaiban az Adós személyesen átveheti, vagy részére a Takarékszövetkezet postai úton térítésmentesen megküldi. 5.) A szerz déses jogviszony alatt felszámítható díjak, költségek, és azok megváltoztatása 5.1. Az Adós tudomásul veszi, a jelen hitelszerz dés megkötésével, szerz désszer teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel össszefügg, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, t terhel,, esetleges egyéb, a Takarékszövetkezetnek fizetend díjak az alábbiak: - szerz désmódosítási díj (minden olyan, jogszabály által nem díjmentesként szabályozott esetben, amikor a hitel törleszt részlete, lejárata, az ügyletben kötelezettként szerepl személyek vagy a biztosítékok köre az Adós kérésére megváltozik), - rendkívüli ügyintézési díj (az el törlesztésen kívül minden, az Adós kérésére végzett, szerz désmódosítást nem igényl tevékenység díja), - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, - a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése - Földhivatali eljárások ügyintézési díja (amennyiben az ügyfél kéri, hogy a Takarékszövetkezet járjon el helyette a Földhivatali eljárás során) - Helyszíni ellen rzés díja - hitel el törlesztési díj, - hozzájáruló nyilatkozatok kiadásának ügyintézési díja (pl. hozzájárulás harmadik személy jelzálogjogának bejegyzéséhez, hozzájárulás tulajdonjog-változás bejegyzéséhez, hozzájárulás telekmegosztáshoz) - az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér) - a 6.2. pont szerinti, esetlegesen felmerül, a Takarékszövetkezetnek fizetend igényérvényesítési díjak A fenti díjtételek mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fenti, hitelezéssel kapcsolatos díjak mértékét évente egy alkalommal, minden év április 1. napjával legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett el évi fogyasztói árindexnek megfelel mértékben módosítani. A fenti díjtételeket érint, az Adós számára kedvez tlen módosítást a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megel en a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Adóst, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek : - Visszamen leges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürg sségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítése - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - El re megrendelt forint felvételének meghiúsulása Lak.12/

7 - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történ készpénzes befizetés - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történ készpénzes kifizetés - Valuta befizetés forint számlára - Valuta felvétel forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadása - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelése - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárolás Ügyfél kérésére díja - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) díja - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerz désszer magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntet kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség A fenti költségek megfizetése a Fizetési Számla Szerz dés rendelkezései szerint történik Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen kölcsönszerz dés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, ittetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerül alábbi költségeket: - Földhivatali eljárási díjak (bejegyzés, törlés, egyéb, az ingatlannal kapcsolatos földhivatali eljárási díjak) - Értékbecslési díj - Takarnet rendszerb l történ lekérdezés költsége - a 6.2. pont szerinti, esetlegesen felmerül, harmadik személynek fizetend igényérvényesítési költségek - Közjegyz i díj - A jelen hitel fedezetét képez ingatlant érint vagyonbiztosítási díj - Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedésével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, az Adós számára kedvez tlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni Az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az esedékessé vált díjak és költségek összegét - ide értve a fizetési késedelem miatt a 6.2. pontban meghatározott díjak és költségek összegét is - az Adós pontban meghatározott fizetési számlájáról, azok felmerülésekor beszedje. 6.) Fizetési késedelem, felmondás 6.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor a 3. pontban foglaltak szerint nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos t ke összege után a 2.1. pontban megjelölt ügyleti kamat, + évi 6% - együttes mértékének megfelel késedelmi kamatot, míg a hátralékos kamat és egyéb díj vagy költség után évi 6% - mérték késedelmi kamatot számít fel. Kivételt képez ez alól a Szerz dés felmondását követ kilencvenedik nap eltelte után felszámítható késedelmi kamat, amelynek mértéke a felmondás napját megel napon érvényes ügyleti kamat mértékével megegyez ; ezen id tartam elteltét követ en költség és díj sem számítható fel a felmondás napját megel napon érvényes költség és díj mértékénél magasabb összegben. A késedelmi kamat mértéke a jelen kölcsön futamideje alatt állandó. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós által fizetett, vagy az Adós esetleges lejárt tartozásának beszámítása után abból fennmaradó összeg az esedékes tartozás teljes kiegyenlítésére nem elegend, a Takarékszövetkezet ezen összeget els sorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a t ketartozásra számolja el. Lak.12/

8 6.2. A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes m veletek elvégzése esetén felszámított díjak és költségek: - Tájékoztató levél egy törleszt -részlet megfizetésének elmaradásáról - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Céginformáció lekérdezés díja - Földhivatali lekérdezés díja - Helyszínelés díja Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerz désb l származó fizetési kötelezettségének határid ben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben az Adós a fennálló, valamint a felmondás következtében lejárttá váló tartozás teljes összegének megfizetése mellett - köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerül valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait (végrehajtási díj, perköltség, ügyvédi munkadíj stb.) is. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az esedékessé vált díjak és költségek Hirdetmény szerinti összegét az Adós pontban meghatározott fizetési számlájáról, azok felmerülésekor beszedje A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondására, amely egyúttal a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönügylet(ek) azonnali hatályú felmondását is eredményezi, ha: a) az Adós körülményeiben lényeges kedvez tlen változás állt be, és az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem ad a Takarékszövetkezet számára megfelel biztosítékot; b) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönnek a jelen szerz désben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; c) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerz dés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adós a fizet képességére vonatkozó, valamint a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, e) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetésének lehet ségét; f) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)re nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthet sége jelent sen csökkent, és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; g) az Adós a jelen szerz dés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Takarékszövetkezetnek - a teljes tartozás összegére, a növekv kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre való figyelemfelhívását, valamint az Adós által teljesített törleszt részletek elszámolásáról szóló kimutatást is tartalmazó, - el zetes fizetési felszólítására sem pótolja; h) az Adós vagy az Adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerz désszeg magatartást tanúsít, amely - az adott szerz dést megköt feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerz désben rögzített megállapodása alapján a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. i.) az 1. pontban meghatározott lakás-el takarékossági szerz dése több szerz dés esetén azok bármelyike - megsz nne vagy el takarékossági szerz déséhez kapcsolódó megtakarítását nem a megállapodás szerint fizeti, és a lakás-el takarékossági szerz désbe foglalt fizetési kötelezettségével 3 havi késedelembe esett, j.) amennyiben az Adós a lakás-el takarékossági szerz dés vonatkozásában olyan szerz désszegést követett el, amelynek következtében az állami támogatásra való jogosultságát elveszíti, A jelen szerz dés azonnali hatályú felmondása esetén az Adósnak a felmondás id pontjában még fennálló teljes ketartozása esedékessé válik, amelyet annak járulékaival együtt - köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Az Adósnak tudomása van arról, hogy ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet behajtási eljárást indít jogos követelésének érvényesítése iránt Az Adós fizetési késedelme esetén a 6.3. g) pontban hivatkozott el zetes írásbeli fizetési felszólítást, továbbá minden egyéb, az Adóshoz címzett és a felmondás lehet ségét kilátásba helyez felszólítást a Takarékszövetkezet az Adós mellett megküldi még amennyiben a 9. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet Lak.12/

9 kezességvállalás és/vagy zálogjog alapítása személyes adósnak nem min sül zálogkötelezett részér l - a készfizet kezesnek és/vagy a személyes adósnak nem min sül zálogkötelezettnek is. A Takarékszövetkezet az el zetes írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidej leg az Adósnak írásos kimutatást küld az Adós által a jelen szerz dés megkötését l kezd en egyes évekre összesítve, de az Adós kérésére havi bontásban teljesített törleszt részletek, a visszafizetett t keösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a t késített kamat és a fennálló tartozás alakulásáról A Takarékszövetkezet a jelen szerz dés felmondásáról szóló értesítését az Adós mellett megküldi még amennyiben a 9. pontban a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizet kezességvállalás és/vagy zálogjog alapítása személyes adósnak nem min sül zálogkötelezett részér l - a készfizet kezesnek és/vagy a személyes adósnak nem min sül zálogkötelezettnek is. 7.) Adós építkezésre/korszer sítésre/b vítésre/felújításra vonatkozó egyéb kötelezettségei Adós tudomásul veszi, hogy építési munkálatok esetén az építkezést a hitel felhasználásával oly módon kell folytatnia, hogy az, az el írt id pontra befejezést nyerjen. Az építkezés befejezési határideje napja. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a hitel célnak megfelel felhasználását a helyszínen ellen rizni, illet leg annak bizonyítását Adóstól igényelni Adós köteles az építkezés során mindazokat az el írásokat betartani, amelyeket az építési engedély tartalmaz, és az építési hatóság által kiadott használatbavételi engedélyt a Takarékszövetkezetnek bemutatni Az új építmény(rész) építésének befejezése után a használatbavételi engedély kiadásától számított 180 napon belül Adós gondoskodni tartozik arról, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan tulajdoni lapja I. részén a hitel igénybevételével készült építmény felt ntetésre kerüljön. 7.) Adós ingatlanvásárlásra vonatkozó egyéb kötelezettségei 12 A Takarékszövetkezet az 1.) pontban körülírt ingatlan vásárlásához igényelt hitelt az adásvételi szerz désben foglalt utolsó vételár részletként, a saját er igazolt megfizetését, új ingatlan vásárlás esetében a joger s Használatbavételi engedély bemutatását követ en folyósítja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy: a) legkés bb a kölcsön folyósításáig a Takarékszövetkezet részére bemutatja a jelen hitel felhasználásával vásárolt új ingatlan adás-vételi szerz désében szerepl vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésr l, szolgáltatásnyújtásról kiállított, számlákat, egyszer sített számlákat (a továbbiakban: számla), b) legkés bb a kölcsön folyósításáig igazolja az 1. pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás megkötését, és mutassa be a Takarékszövetkezet zálogjogosulti nyilvántartásba vételér l a biztosítótársaság nyilatkozatát (hitelbiztosítéki záradék). 8.) Számlabemutatási kötelezettség Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitel igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Takarékszövetkezet csak akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a kibocsátás id pontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában m köd adóalanyként szerepel. Külön adóhatósági igazolás nélkül elfogadhatja a Takarékszövetkezet azt a számlát, melynek kibocsátója a számlakibocsátás id pontjában bejelentkezése alapján az állami adóhatóság e célra létrehozott külön nyilvántartásában m köd adóalanyként szerepel és hozzájárult ahhoz, hogy nevét (cégnevét), adószámát, székhelyét, adóalanyként történ nyilvántartásba vételének és törlésének id pontját az adóhatóság az interneten közzétegye. A külön nyilvántartásban nem szerepl k által kibocsátott számlákat a Takarékszövetkezet akkor fogadhatja el, ha az Adós a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának id pontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában m köd adóalanyként szerepelt. 11 Ingatlanvásárlás esetén e pont törlend! 12 Ingatlan építés/felújítás/b vítés/korszer sítés esetén e pont törlend! Lak.12/

10 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az el bekezdésben hivatkozott bizonylatokat az adásvételi szerz dés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig meg rzi. 9.) A hitel biztosítékai 9.1. A szerz felek megállapodnak, hogy a hitelkeretb l igénybe vett kölcsön(ök) fedezetéül a hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a város/község kerület utca szám alatt található ingatlanra külön jelzálog szerz désben rögzített feltételek szerint jelzálogjog és a jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 13 kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára, annak a jelen hitelszerz dés alapján fennálló t ke- és járulékkövetelése biztosítására. A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellen rzési joga. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek jogszabályban szabályozott felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében legalább háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente a rendelet által szabályozott esetekben, illetve amennyiben ez az ingatlanpiacot meghatározó tényez k változása miatt ennél gyakrabban szükségessé válik, az általa szükségesnek tartott id pontban az Ingatlan nyilvántartási rendszerb l, (Takarnet) nem hiteles Tulajdoni lap szemle ellen rzésével elvégezze, valamint a hitelcéllal érintett ingatlan vagyonbiztosítási szerz dését ellen rizze, továbbá az ingatlan felülvizsgálatkori értékét (független értékbecsl i szakvéleménnyel és/vagy az ingatlan vagyonbiztosítási szerz désében meghatározott ingatlan piaci értékének alapján) ismételten megállapítsa az Adós költségviselése mellett Egyéb biztosítékok Követelést terhel zálogjog az Adós. Lakástakarék-pénztárral szemben fennálló..ltp követelésén (6..sz. melléklet) al( név, szül. név, anyja neve, lakcím) kötött Készfizet kezességi szerz dés (. sz. melléklet) Az Adós a következ bankoknál rendelkezik fizetési számlával:... név.. számlaszám... név.. számlaszám Az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza (3 sz. melléklet) a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a jelen szerz dés szerinti esedékességi id pontokban, valamint a lejáratkor a kölcsöntartozását és/vagy járulékait nem fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az el nyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követ en, de minden más fizetési megbízást megel en a lejárt hitel összegével és más járulékaival bármelyik fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelkezés 34. rendelkezésére figyelemmel megterhelje, továbbá bármely, a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájával szemben lejárt követelését beszámítással elégítse ki. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezet hitelintézet által visszaigazolt formában a Takarékszövetkezet részére a jelen szerz dés megkötésével egyidej leg átadja a számlái ellen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó jelen hitelszerz dés alapján folyósított hitel és járulékainak teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozatait. Adós kötelezettséget vállal, hogy jelen hitelszerz dés alapján folyósított kölcsön és járulékainak teljes visszafizetéséig a fenti fizetési számláit fenntartja, és kizárólag a Takarékszövetkezet el zetes írásbeli hozzájárulása mellett nyit újabb 13 Tulajdonjog szerzés esetén elidegenítési és terhelési tilalom is terhelend, egyebekben törlend! 14 A Biztosítékok köre b víthet, illetve azon biztosítékok, melyek a döntési fórum, (CB) által nem kerültek meghatározásra, törlend ek! Lak.12/

11 fizetési számlát. Vállalja továbbá, hogy ezen újonnan nyitott fizetési számlák tekintetében a Takarékszövetkezetet, mint felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a fizetési számlát vezet hitelintézetnek és az ezt igazoló, a számlavezet hitelintézet által visszaigazolt - jelen hitel és járulékainak teljes megfizetéséig Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatát a fizetési számla megnyitását követ en 5 munkanapon belül eljuttatja a Takarékszövetkezethez. A felek megállapodnak abban, hogy az itt részletezett kötelezettségek bármelyikének megszegése olyan szerz désszegésnek min sül, amely a jelen hitelszerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerz dés alapján folyósítandó hitel és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyak új értékére az építési/korszer sítési munkák befejezését követ 60 napon belül 15 biztosítási szerz dést köt az ingatlan jelzálog-szerz désben foglaltak szerint Az Adós vállalja, hogy a jelen szerz dés hatályban léte alatt a részére pénzforgalmi úton, havi rendszerességgel teljesített munkabér- vagy egyé bérjelleg kifizetéseket, ideértve pl. a NYUFIG által folyósított nyugdíjszolgáltatást is, a Takarékszövetkezetnél vezetett... sz. fizetési számlájára kéri átutalni, amely fizetési számláját a jelen szerz dés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai maradéktalan megfizetéséig nem jogosult megszüntetni. Amennyiben a fenti vállalás ellenére nem érkezik ilyen jogcím rendszeres átutalás az Adós fizetési számlájára, vagy az átutalás összege jelent sen (minimum a korábbi jóváírások három havi átlagának 30%-ával) csökken, és ezáltal a jelen ügylet fedezettsége romlik, a Takarékszövetkezet követelése fedezettségének helyreállítása érdekében további fedezet nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Ha az Adós a fedezet kiegészítési kötelezettségének a Takarékszövetkezet felszólításában szerepl határid n belül nem tesz eleget, az a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. 10.) Az Adós egyéb kötelezettségvállalásai Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerz dés fennállása alatt csak a Takarékszövetkezet el zetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe más hitelintézett l vagy pénzügyi vállalkozástól hitelt, illet leg kölcsönt, vállalhat garanciát, vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerz dést, adhat felhatalmazást beszedési megbízás benyújtására, vagy vállalhat más fizetési kötelezettséget. Az Adós köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul írásban tájékoztatni a jelen szerz dés megkötését követ en keletkezett minden olyan kötelezettségvállalásról, amely fizet képességét, a jelen hitel visszafizetésének körülményeit alapvet en befolyásolja. A felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalások elmulasztása vagy megszegése az Adós részér l olyan szerz désszegésnek min sül, mely a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti Adós a jelen szerz dés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen hitelszerz dést és biztosítéki szerz déseit egyoldalú, tartozást elismer VAGY kétoldalú közjegyz i okiratba foglaltatja, és az ezzel kapcsolatos költségeket, díjakat, továbbá a biztosítéki szerz dések nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjakat, azok esedékességekor teljesíti. 11.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) Az Adósnak tudomása van arról, hogy a jelen szerz dés megkötését követ en a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerr l szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Adós törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerz désre vonatkozó adatokat mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Adós külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-b l más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerz déses jogviszony megsz nését követ en a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje Az Adós tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú hitelszerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem 15 Ingatlanvásárlás esetén törlend! 16 Ha kell közjegyz i okirat, egyébként törlend! Lak.12/

12 folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történ tervezett megküldését megel 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú hitelszerz désben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak. A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás id pontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítést l számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követ en a KHR-ben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Adós kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Adós pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követ legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtér l A jelen szerz dés 1. sz. mellékletének aláírásával az Adós elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillet jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehet ségér l az el zetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerz dést ennek ismeretében írja alá. 12.) Az Adós tájékoztatása Amennyiben a hitel futamideje a 12 hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, az üzleti év lezárását követ en írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok összegér l, a jóváírások összegér l és elszámolásáról, valamint a fennálló hiteltartozásról. A kamatváltozásról az Adós a 4. pont szerint kap tájékoztatást. 13.) Egyetemlegesség A jelen hitelszerz désb l fakadó, az Adóst, Adóstársat illet jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen hitelügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthet k. 14.) Elállási jog Az Adós a jelen szerz dést l a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a hitelkeret terhére még nem került sor kölcsön folyósítására. Amennyiben a hitelkeret terhére a szerz déskötést l számított tizennégy napon belül folyósítás történt, úgy az Adósnak joga van a hitelszerz dést díjmentesen felmondani. Az Adós elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkés bb a fenti határid utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben az Adós átvett kölcsönösszeget (azaz folyósítás történt), akkor elállás/felmondás esetén az Adós az elállási/felmondási nyilatkozat elküldését követ en haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a felvett kölcsönlösszeget és annak l lehívása és a visszafizetése közötti id tartamra felszámítható, szerz dés szerinti ügyleti kamatát a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. Lak.12/

13 15.) El törlesztés Az Adós a hitel összegét a Fundamenta Lakásel takarékossági szerz dés kiutalásra kerül összegének a jelen szerz dés pontjában foglalt megállapodás alapján, a Követelést terhel zálogszerz dés rendelkezései szerinti kötelez el törlesztésén túl - jogosult is részlegesen vagy teljes összegben el törleszteni. Az el törlesztést a Takarékszövetkezethez intézett és az el törlesztés id pontját megel legalább 5 naptári nappal benyújtott írásbeli kérelem útján kell bejelentenie. El törlesztés esetén a Takarékszövetkezet az el törlesztett részlet vonatkozásában a hitel teljes díját csökkenti a hitelszerz dés eredeti lejárata szerint fennmaradó id tartamra es hitelkamattal és ezen kívüli minden ellenszolgáltatással. Az el törlesztésért a Fundamenta Lakásel takarékossági szerz dés kiutalásra kerül összegének kötelez el törlesztése kivételével - a Takarékszövetkezet díjat számít fel, amelynek mértékét Hirdetményben teszi közzé. A felszámított díj összege az el törlesztett összeg alapján százalékos arányban kerül meghatározásra. El törlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes hiteldíját és az el törlesztést követ hónaptól esedékes törleszt részletek összegér l írásban értesíti az Adóst, új fizetési terv megküldésével. Az el törlesztés nem mentesíti az Adóst a szerz désben vállalt havi törleszt részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az el törlesztéssel a teljes t ke- és jutaléktartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az id közbeni el törlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 16.) Hozzájárulások Az Adós el tt ismert, hogy a Takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerz dések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával is meger síti, hogy a szerz déses jogviszony létesítését megel en el zetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. Az Adós az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történ kötelez adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerz dés 2. sz. mellékletét képez Adatkezelési nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. A szerz felek meger sítik, hogy az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, külön okiratba foglaltan pedig felhatalmazta a Lakástakarékpénztár Zrt.-t, hogy a jelen szerz déssel összefüggésben a hitelszerz dés adatairól, valamint az Adós LTP szerz désével kapcsolatos információkról a két intézmény egymást kölcsönösen tájékoztassa. 17.) Egyéb rendelkezések A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerz dési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Adós kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelez nek fogadja el Szerz felek a jelen szerz dés alapján közöttük támadt vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetére alávetik magukat a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben a jogvita elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér ) A jelen szerz dés mellékletei 17 : - 1.sz. melléklet: KHR nyilatkozat - 2.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél a beszedési megbízás benyújtására - 4. sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerz dési Feltételei 17 A nem megfelel részek törlése, illetve kiegészítés szükséges! Lak.12/

14 - 5. sz. melléklet: Jelzálogszerz dés - 6. sz. melléklet: Követelést terhel zálogszerz dés - 7. sz. melléklet: Zárolási nyilatkozat Ezt a Szerz dést a szerz Felek elolvasták és annak tartalmát a szerz dés valamennyi feltételének kell részletességgel történ megtárgyalását követ en-, mint akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerz dés aláírásával egyidej leg annak egy példányát az Adós/ok a hatályos Általános Szerz dési Feltételekkel együtt átvette/ék. Kelt: Adós Szig. Szám: Adós Szig. Szám: Takarékszövetkezet Nevek : Beosztások : El ttünk, mint tanuk el tt: Aláírás : Név : Lakóhely: Aláírás : Név : Lakóhely:.. sz. szerz dés 3. sz. melléklete A kitöltést követ en törlend! Lak.12/

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb)

Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Lakossági kölcsönigénylés (ingatlanvásárlás, építés, egyéb) Neve Fiókja:. Kölcsönszám:.. Iktatás dátuma:.... Ügyintéző:..... Titulus Családnév Utónév Születési név Anyja Születési hely Születési idő Személyazonosító

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2010. június 11.

Hatálybalépés napja: 2010. június 11. Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben