FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: , PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/ Fax: 75/ FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet...fiókja/ kirendeltsége (címe:...., telefonszáma:.., címe:.. ) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és a továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között. A fizetési számla száma: - Nemzetközi (IBAN) számlaszáma: Név (családi és utónév): Leánykori név (születési név): Anyja születési neve: Születési hely, idő (év, hónap, nap): Személyazonosságot igazoló okmány típusa és száma: Állampolgárság: Állandó lakcím: Levelezési cím: Telefonszám: Nyugdíjas törzsszám: 1. Számlatulajdonos adatai 2. Számlatulajdonos adatai A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti számú forintban vezetett fizetési számlán elhelyezett pénzeszközöket a Számlatulajdonos rendelkezése alapján kezeli és nyilvántartja, azok terhére, illetve javára érkező szabályszerű megbízásokat teljesíti az Általános Szerződési Feltételeknek és a hatályos Hirdetményének megfelelően A lakossági fizetési számla feletti rendelkezés módja önálló. Több személy önálló rendelkezési jogosultságához kötött számla esetén a Számlatulajdonosok tudomásul veszik, hogy a több néven vezetett közös számlára érkező összegekről külön-külön rendelkezhetnek. Tudomásul veszik továbbá, hogy a külön-külön rendelkezésű számlán a rendelkezési jogosultság módján változtatni (pl.: egyik számlatulajdonos a másikat a rendelkezésből ki akarja zárni) csak együttesen lehet. 1

2 A több néven vezetett közös számla tulajdonosai tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezettel szemben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik egyetemlegesek. A jelen szerződés tárgyát képező fizetési számlán elhelyezett összeg személyenként a betétes egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan, kamatokkal együtt az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény (Hpt.) alapján biztosítva van. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, az előző pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. A Hpt (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A biztosított betétesek esetében az OBA a betétes részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. Törvény ban foglaltak tartalmazzák. Ez a szerződés határozatlan időre szól, és bármelyik fél felmondhatja. A fizetési számla felmondása történhet azonnali hatállyal vagy felmondási idővel, amennyiben ezt valamely kapcsolódó szerződés kiköti. Több néven vezetett közös számla esetén a felmondási jogot a Számlatulajdonosok csak együttesen gyakorolhatják. A szerződés Számlatulajdonos által történő megszüntetése esetén a Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezettel fennálló tartozását rendezni. A banküzemi tevékenység biztonságának emelése céljából a természetes személy ügyfél tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a központi hitelinformációs rendszerbe a Számlatulajdonos adós(ok) adatait, valamint a jelen szerződésben a természetes személy ügyfél által vállalt kötelezettségre és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény (Hpt.) 54. (3) bekezdése szerinti esetekben és tartalommal köteles megküldeni. Az e szerződésben és a kapcsolódó Általános Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló tv.-ben (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk) és a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy szerződésből eredő jogvitáik rendezése során hatáskörtől függően a Tolna Megyei Bíróság, illetve a Paksi Városi Bíróság jár el. A Számlatulajdonos(ok) jelen keretszerződés aláírásával igazolja(-ák), hogy az Általános Szerződési Feltételeket, és annak díjtételeket tartalmazó mellékletét átvette(-ék), annak tartalmát megismerte(-ék) és elfogadta(-ák) jelen szerződés aláírása előtt. Kelt...,...év...hó...nap... Számlatulajdonos Számlatulajdonos... Takarékszövetkezet 2

3 DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: , PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/ Fax: 75/ I. Általános rész FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a fizetési számla keretszerződésben rögzített számon lakossági fizetési számlát nyit és vezet,, arra befizetéseket és átutalásokat fogad el. A Takarékszövetkezet a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon kezeli és tartja nyilván a Számlatulajdonos fizetési számláján tartott pénzeszközeit a számlával kapcsolatosan benyújtott szabályszerű pénzforgalmi, lekötési megbízásokat azok rendelkezései szerint teljesíti. 2. A Számlatulajdonos a számlanyitás alkalmával - a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírásnyilvántartó kartonon - a számla felett rendelkező nevét és aláírás mintáját bejelenteni tartozik. 3. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a szerződéskötéskor megadott adataiban történő változást a számlavezető kirendeltséggel 5 (öt) munkanapon belül közli. 4. A Számlatulajdonos jogosult - a Takarékszövetkezet vonatkozó szabályzataiba foglalt követelmények megléte esetén - a bankszámlához kapcsolódóan bankszámlahitel és bankkártya szolgáltatás igénybevételére, külön (keret)szerződések megkötésével. A lakossági bankszámla szerződés felmondása esetén ezen külön szerződések is felmondásra kerülnek. 5. Az állandó meghatalmazottak bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága az alábbi műveletek kivételével megegyezik a Számlatulajdonos jogosultságával: a számlamegszüntetés; a számla felett rendelkezők körének megváltoztatása (újabb meghatalmazottak bejelentése, illetve a meglévő meghatalmazottak törlése); a banktitoknak minősülő adatok közlésére felhatalmazás megadása; bankszámla hitelkeret, illetve hitel igénylése; bankkártya szerződés megkötése. 6. Két néven vezetett közös számla esetén a túlélő Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnél haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Számlatulajdonost terheli. Két néven vezetett közös számla esetén az egyik számlatulajdonos elhalálozása esetén, egyéb eltérő rendelkezés (pl.: haláleseti rendelkezés) hiányában, a haláleset bejelentésekor a számla haláleset időpontjában fennálló egyenlegének fele zárolásra kerül, a túlélő számlatulajdonos a számlán található követelés 50%-ának erejéig rendelkezhet a számla felett. A három vagy több néven vezetett számla esetén, eltérő rendelkezés hiányában, a haláleset időpontjában fennálló egyenleg elhalálozott számlatulajdonosra eső része zárolásra kerül, a túlélő Számlatulajdonosok a számlán zárolás után fennmaradó követelés erejéig jogosultak rendelkezni. 7. A Számlatulajdonos (közös számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozása esetén a meghatalmazottak rendelkezési jogosultsága azonnal megszűnik. 8. A Takarékszövetkezet a szerződés fennállása alatt eltérő megállapodás hiányában az ügyféllel magyar nyelven tartja a kapcsolatot. 1

4 9. A Takarékszövetkezet a keretszerződésben foglalt tájékoztatatási kötelezettségének eltérő rendelkezés hiányában papír alapon tesz eleget, illetve az ügyfelek részére nyitva álló helyiségekben kifüggesztve, Hirdetmény útján, és honlapján ad tájékoztatást. A honlap megtekintéséhez Internet Explorer 4.0 (esetleg annál nagyobb verzió számú) vagy az Internet Explorerrel kompatibilis böngésző szükséges. 10.A Takarékszövetkezet csak azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről tud tájékoztatást adni előzetesen, amelyről információja van. 11. A Takarékszövetkezet a Szerződési feltételeket a keretszerződés megkötésével egyidejűleg papíron bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére. Keretszerződés módosítása esetén a vonatkozó Keretszerződés módosítása, felmondása fejezetben foglaltak szerint tájékoztatja ügyfeleit. 12. Szerződésből eredő viták peren kívüli elintézése érdekében az Ügyfél panaszával a számlavezető kirendeltség vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben panasza továbbiakban is fenn áll a Takarékszövetkezet Ügyvezető Igazgatója köteles az Ügyfél panaszát a belső ellenőrzéssel kivizsgáltatni, és 30 napon belül írásban válaszolni. Amennyiben az ügyben nem történik megegyezés, az ügyfél kérésére az Ügyvezető Igazgató az Igazgatóság elé terjeszti a vitás esetet, és további 30 napon belül írásban választ ad az ügyfélnek. Az ügyfél panaszát benyújthatja írásban (papír alapon vagy elektronikus levélben). 13. A Takarékszövetkezet adatkezelési és adattovábbítási jogosultságát a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélések, csalások tekintetében az adott készpénz helyettesítő fizetési eszköz keretszerződés tartalmazza. II. Fizetési műveletek jóváhagyása, teljesítése, visszavonása Fizetési művelet teljesítésére - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével eltérő rendelkezés hiányában csak akkor kerülhet sor, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta, azaz a papír alapú megbízást a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírta, illetve az elektronikus úton benyújtott megbízást a vonatkozó keretszerződésben foglaltak szerint jóváhagyta. 1. A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az ügyfél a fizetési megbízást a megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. 2. Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza. 3. Csoportos beszedési megbízás esetén, - eltérő rendelkezés hiányában - a Számlatulajdonos a terhelési napot megelőző munkanap végéig a csoportos beszedési megbízás teljes összegének teljesítése ellen írásban kifogást tehet a Takarékszövetkezetnél. 4. Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. A fizetési megbízásnak, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételét követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. 5. A egyéb fizetési megbízás Takarékszövetkezet által történő átvételét követően, az ügyfél eltérő rendelkezés hiányában- a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. 6. A fizetési művelet ügyfél kérésére történő visszavonásáért a Takarékszövetkezet külön díjat, költséget számíthat fel. 7. A fizetési számla terhére a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnél erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kifizetési és átutalási megbízást adhat, melyeket amennyiben a megbízásra vonatkozó adatok kielégítik a formanyomtatvány tartalmi követelményeit a Takarékszövetkezet megfelelő fedezet rendelkezésre állása esetén köteles teljesíteni. 2

5 8. A számlahonos kirendeltség a fogadás napján írja jóvá a Számlatulajdonos fizetési számláján az arra érkező összegeket (pénztári befizetés, átutalás). Számlahonos az a kirendeltség, ahol a Számlatulajdonos a lakossági fizetési számláját megnyitotta. 9. A fizetési számla terhére adott tartós megbízások teljesítése attól az időponttól lép hatályba, amikorra azt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonosnak visszaigazolja. 10.A pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása miatt a fizetési számla téves könyveléséből vagy a megbízás teljesítésének jogszerű megtagadásából eredő károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget, azok rendezéséről a Számlatulajdonosnak kell gondoskodnia. 11. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével köteles haladéktalanul értesíteni a Számlatulajdonost. 12. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szolgáltató vállalatok díjainak - csoportos beszedéssel történő - kiegyenlítése a szolgáltatók díjközlése alapján, a felhatalmazásban szereplő adatok figyelembevételével történik. 13. A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adó-végrehajtási eljárásban a pénzkövetelést hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni. A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg. 14. Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. 15. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a készpénzfelvételi megbízás teljesítése megelőzi a tárgynapi teljesítésre korábban benyújtott átutalási megbízás teljesítését. 16. A Takarékszövetkezet lehetőséget biztosít a Számlatulajdonos részére a forint pénzforgalmi megbízásainak Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren a továbbiakban: VIBER-en keresztül történő továbbítására is. A Számlavezető hely a Számlatulajdonos által a VIBER-en keresztül teljesíteni kért átutalási megbízásért, valamint a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája javára érkező megbízásokért az aktuális Hirdetményben feltüntetett díjat számítja fel. 17. A Takarékszövetkezet a forintban vezetett fizetési számla javára érkező deviza összege(ke)t mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el, és forintban írja jóvá a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt fizetési számláján. 18. A külföldről fogadott átutalások esetében a külföldi partner részére adandó adatokat jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza. 19. A Takarékszövetkezet a forint számla terhére indított deviza átutalási megbízást aznapi feldolgozásra az aktuális Hirdetményében közzétett időpontig veszi át. Ezen időpont után benyújtott megbízásokat a következő banki munkanapon beérkezettnek tekinti, és a teljesítési határidőket attól a naptól számítja. Amennyiben a következő banki munkanap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követő első bankműveleti munkanapon történik meg. A Takarékszövetkezet a forint számla terhére indított deviza átutalási megbízást mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. III. Fizetési megbízás sorba állítása, részteljesítés 1. A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a Takarékszövetkezet legfeljebb 35 nap időtartamra sorba állítja. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. 3

6 2. A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, hatósági átutalást és átutalási végzés alapján teljesített átutalást, (a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában) a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban 35 napig - a Takarékszövetkezet sorba állítja, és a fedezethiányos átutalási végzésre, hatósági átutalási megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. 3. Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalást a bankszámlához kapcsolódó - Számlatulajdonos által fel nem használt - bankszámla hitelkeret terhére nem teljesít a Takarékszövetkezet. 4. A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítható sorba. Csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthető. 5. Amennyiben a számlán nem áll teljes egészében rendelkezésre az átutalási megbízás fedezete, úgy a Takarékszövetkezet visszautasítja a megbízást. 6. Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízásra a Takarékszövetkezet a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít eltérő rendelkezés hiányában a bankszámla hitelkeret terhére is. IV. Fizetési műveletek helyesbítése, felelősségi., kárviselési szabályok, visszatérítés 1. Az ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő második hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja. 2. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani, - adott esetben hitelesítés által - hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. 3. A Takarékszövetkezet, mint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az alábbi feltételek együttes fennállása esetén, az ügyfél kérése alapján visszatérít(het)i a fizető fél által jóváhagyott, teljesített beszedési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. 4. A fenti pontban foglalt feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítás a fizető felet terheli. A fizető fél nem jogosult a visszatérítésre, ha a jóváhagyást közvetlenül a Takarékszövetkezetnek adta meg, és a beszedésre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Takarékszövetkezet vagy a kedvezményezett a keretszerződésben meghatározott módon, a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően huszonnyolc nappal teljesítette. 5. A beszedési megbízásra vonatkozó visszatérítési igényét a fizető fél a terhelés napjától számított ötvenhat napig érvényesítheti. A pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított tíz munkanapon belül a fizetési művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. 6. A fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható összeg megítélése során a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit veszi figyelembe. 7. A készpénz helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó felelősségi, kárviselési szabályokat a szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés tartalmazza 4

7 V. Fedezet biztosítása 1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a fizetési számlán legalább olyan összeget tart, illetve minden hónapban befizet vagy átutaltat, amely az abban a hónapban esedékes megbízásokat, valamint a bankszámlával kapcsolatban felmerülő költsége(ke)t, díja(ka)t fedezi. 2. Amennyiben a fizetési számlán lévő összeg a megbízások teljesítésére nem elegendő vagy a befizetéseket (átutalásokat) a Számlatulajdonos késve teljesíti, és emiatt a megbízásokat a Takarékszövetkezet nem tudja kiegyenlíteni, az ezzel járó hátrányok, illetve károk a Számlatulajdonost terhelik. 3. Amennyiben a fizetési számla tartósan fedezetlenséget mutat, az ügyfél fizetési kötelezettségeinek a Takarékszövetkezet felszólítása ellenére sem tesz eleget a felszólító levélben feltüntetett időpontig, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, és a számlán keletkezett hiányt végrehajtás útján beszedni. 4. Külön (keret)szerződés alapján a számlatulajdonos(ok) bankkártyát illetve folyószámlahitelt is igényelhet(nek), ha a számlán rendszeresen megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A folyószámlahitel igénylését, külön ügyfélbírálat alapján engedélyezheti, vagy utasíthatja el a Takarékszövetkezet. 5. A számla javára történő munkabér átutalást a munkáltatótól kell kérni. 6. A nyugdíjak fizetési számlára történő átutalása a nyugdíjat folyósító intézettől kérhető. A nyugdíjátutalás visszavonása érdekében a Számlatulajdonosnak a nyugdíjat folyósító intézetnél kell intézkednie. VI. Kamatok, költségek, díjak és egyéb terhelések 1. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a fizetési számlán lekötési idő nélkül elhelyezett összeg után, a hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet, melyet a számlán minden hó végén a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetése esetén kifizet. 2. A Takarékszövetkezet az alábbi képlet szerint számolja ki a fizetendő kamatösszeget: tőke (Ft) * kamat (%) * futamidő (nap) kamatösszeg (Ft) = * Amennyiben a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és a felmerült költségek összegével a fizetési számlát fedezethiány miatt nem tudja megterhelni; a Számlatulajdonos a késedelem idejére a hatályos Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 4. Az overdraft hitel és késedelmi kamat mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza, számítása az alábbi képlet alapján történik: tőke (Ft) * kamat (%) * futamidő (nap) kamatösszeg (Ft) = * A Takarékszövetkezet számlavezetési tevékenységéért a hatályos Hirdetményben feltüntetett forgalmi jutalékokat, díjakat és költségeket számítja fel, és a más szervek által a Takarékszövetkezetnek felszámított tényleges költségeket a Számlatulajdonosra áthárítja. Egyéb (a Számlatulajdonos által igényelt) kapcsolódó szolgáltatásokért az adott szolgáltatásra vonatkozó keretszerződésben illetve a vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjakat, költségeket számítja fel a Takarékszövetkezet. 6. A keretszerződés megkötésekor hatályos fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó Hirdetmény és a megbízások befogadásának teljesítésének szerződés megkötésekor aktuális rendje jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezik. 5

8 7. A Számlatulajdonos(ok) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és ténylegesen felmerült költségek összegével a bankszámlát külön rendelkezése(sük) nélkül megterhelje. 8. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti terheket (pl.: kamatadó) az adójogszabályokban meghatározottak szerint levonja. A Takarékszövetkezet az adott jogszabály(ok) alapján történő terhelésről a jelen ponton kívül más formában előzetesen nem értesíti a Számlatulajdonost. 9. A Takarékszövetkezet jogosult a jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan módosítani, amely keretszerződés módosításnak minősül. 10. Az elhelyezett összegek visszafizetésére, és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. VII. Lekötött betét 1. A Számlatulajdonos(ok) jogosult(ak) a lakossági fizetési számláról betétet lekötni, a vonatkozó lekötött betéti megbízásban foglalt feltételekkel, kamat kondíciókkal. A betétlekötés minimális összegét, a választható futamidőt, a betétlekötés egyéb kondícóit a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. 2. A névre szóló lekötött betétszámlán elhelyezett összeg személyenként a betétes egyéb, a Takarékszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan kamatokkal együtt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt-ben) előírt mértékben van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. 3. A lekötött betétet a Takarékszövetkezet külön lakossági fizetési számlához kapcsolódó betétszámlá(ko)n tartja nyilván és kezeli. 4. A lekötési idő a betétszámlán történő jóváírás napján kezdődik. A Takarékszövetkezet a lekötött betétek kamatait a lekötési idő lejártakor számolja el. 5. Folyamatos betétlekötés esetén a betétösszeg a lekötési ciklusok fordulónapján érvényes Hirdetményben közzétett kamatozási feltételek szerint kerül lekötésre. 6. A Számlatulajdonosnak lehetősége van futamidő alatt a betétet azonnali hatállyal felmondani. 7. Lekötött betétek esetén a Számlatulajdonosnak módja van részösszeg felvételére is. Ez esetben a felvett részösszeg a (felmondásra kerülő tőkerész) után a Takarékszövetkezet mindenkor a hatályos Hirdetményben közzétett felmondási kamatot fizeti. Részösszeg felvétele esetén a maradványösszeg - az az összeg, amely részösszeg felvétele esetén a betétszámlán marad - az eredeti lekötési feltételek mellett kamatozik tovább lejáratig. Amennyiben a maradványösszeg kisebb, mint a legkisebb leköthető összeg, akkor a betétlekötés megszűnik és a maradványösszeg visszavezetésre kerül a lakossági bankszámlára. 8. Ha a betét futamidejének lejárata munkaszüneti napra esik, akkor a tőke és a kamat a következő munkanapon kerül átutalásra. 9. A fix és a változó kamatozású konstrukció esetén a betétlekötések alkalmával a Számlatulajdonos az egyes betétek elhelyezésekor a lekötés futamidejét köteles a lekötési megbízáson egyértelműen - napokban vagy hónapokban kifejezve - meghatározni. A Számlatulajdonos köteles a lekötés első napját a lekötési megbízáson egyértelműen meghatározni. 10. A fix kamatláb a lekötési időtartam egészére vonatkozó kamatláb, amely a betétügylet futamideje alatt nem változtatható. A fix és a sávos konstrukciók esetében lejáratig a lekötéskori Hirdetményben szereplő kondíciók az érvényesek. Változó kamatláb esetén a lekötési időtartam alatt a Takarékszövetkezet változtathatja a lekötött betétekre vonatkozó kamat mértékét. Ebben az esetben minden kamatozó napra, az arra a napra érvényes Hirdetmény szerinti kamatösszeget kell számítani. 6

9 11. A Takarékszövetkezet jogosult a lekötött betétre meghatározott kamat mértékét, egyoldalúan azonnali hatállyal módosítani. 12.A Takarékszövetkezet a kamatok aktuális mértékét az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben és honlapján teszi közzé. VIII. Számlakivonat megküldése A Takarékszövetkezet eltérő rendelkezés hiányában papír alapon havonta egyszer, a tárgyhót követő hó elején a számla teljes havi forgalmáról kivonatot küld a Számlatulajdonos által megadott címre. A számlakivonat igazolja a számlára érkező munkabér-, nyugdíj- és egyéb átutalások tényét, valamint a szolgáltatások, díjak kiegyenlítését, a készpénzforgalmakat és az egyéb átutalásokat. Amennyiben a fizetési számlához kapcsolódik bankkártya, elektronikus banki szolgáltatás (Netbank), illetve bankszámla hitel, úgy azok tranzakcióit, tételeit, forgalmát is tartalmazza a bankszámlakivonat. Számlakivonat másolat külön kérésre, költség - mértékét jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza - ellenében igényelhető. IX. Keretszerződés módosítása, felmondása 1. A Takarékszövetkezet jogosult a keretszerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosításról legalább 60 (hatvan) nappal a bevezetést megelőzően az ügyfelet (eltérő rendelkezés hiányában) írásban értesíti, és a módosított egységes szerkezetbe foglalt Keretszerződést, az ügyféltérben kifüggesztve és honlapján közzéteszi. A módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Takarékszövetkezet írásban nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. 2. A módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. 3. A keretszerződést a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal felmondhatja. ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Amennyiben a fizetési számla tartósan fedezetlenséget mutat, az ügyfél fizetési kötelezettségeinek a Takarékszövetkezet felszólítása ellenére sem tesz eleget a felszólító levélben feltüntetett időpontig, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ezzel egyidejűleg a fizetési számlát a követelés egyidejű fenntartásával megszüntetni. X. Vegyes rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. 2. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. 3. A bankszámlán elhelyezett összeg, mentes mindennemű adó alól. A fizetési számlán elhelyezett összegek kamatát mindenkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékű - kamatadó terheli. Az adóköteles kamat utáni adót a Takarékszövetkezet a jóváírt, illetve kifizetett kamat alapján állapítja meg és fizeti be az APEH-nek. A betétesek részére a nettó kamat kerül jóváírásra, így a kamattal kapcsolatban az APEH-el szemben a betéttulajdonosoknak elszámolási kötelezettségük nincs. Takarékszövetkezet 7

10 Lakossági fizetési számla ÁSZF 1.sz. melléklete DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS KONDÍCIÓS LISTA szeptember 23-tól Kamat kondíciók Éves kamat EBKM Lakossági folyószámla látra szóló kamata 0,30% 0,302% Takarékos Lurkó számla látra szóló kamata 1,00% 1,0046% Ifjúsági számla látra szóló kamata 1,00% 1,0046% Lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjak, jutalékok, felszámított kamatok "Standard" Lakossági folyószámla Megnevezése Mértéke Számlavezetési díj (minden megkezdett hónapra) 220 Ft/hó Ügyfél kérésére kiadott számlakivonat másolat 100 Ft/lap Lakossági készpénzfelvétel díja 0,15%, min. 60 Ft, max Ft Papír alapú átutalási megbízás díja bankon belül díjmentes Papír alapú átutalási megbízás díja bankon kívül 0,15%, min. 65 Ft Csoportos beszedés díja 65 Ft/db Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása a fel nem vett összeg 0,1%-a Ft Ügyfél kérésére kiadot igazolás 300 Ft/db Számla zárolás ügyfél kérésére 700 Ft/alkalom VIBER átutalás díja (a papír alapú megbízás díján felül) 0,04%, min 5000 Ft Késedelmi kamat mértéke 6% Levelezés költsége 120 Ft Átutalási megbízás nyomtatvány díja (igénylés esetén) 15 Ft/db Egyéb díjak december 10-től Felszólító levél 350 Ft Felmondó levél 500 Ft Ft számlát érintő deviza- és külföldet érintő forint forgalom kondíciói Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás, forint átutalás külföldre*** Devizaforgalmi átutalás sürgősségi felár Átvezetés devizafedezeti elkülönített számlára Ft számla javára érkező deviza utalás (Alkalmazott árfolyam: MTB Kedvezményes deviza vételi) Ft számla javára érkező forint átutalás külföldről Pontatlan megbízás helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés 0,2%, min.3500 Ft, max Ft 0,5%, min.5000 Ft 0,1%,min. 110 Ft 0,1%,min Ft,max Ft jutalékmentes 0,1%, min.3000 Ft 1

11 Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség külföldi bank által felszámított díj 6 hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt Ft Bankinformáció Ft Telefax 1000 Ft/oldal Nem számlavezető ügyfél eseti átutalása 0,2%, min. 500 Ft *** A Számlatulajdonost terhel(het)ik a megbízás lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is, (a választott költségviselési mód függvényében). Takarékos Lurkó számla Számlavezetési díj díjmentes Készpénzfelvétel díjmentes Átutalási megbízás díjmentes Netbank SMS szolgáltatás díja 30 Ft/SMS Ifjúsági számla (Nyitható: től) Számlavezetési díj díjmentes Készpénzfelvétel 0,15%, min. 40 Ft Papír alapú átutalási megbízás díja bankon kívül 0,15%, min. 40 Ft Egyéb díjak, költségek megegyeznek a "standard" lakossági folyószámla kondícióival! Havi egy készpénzfelvétel díjmentes az Integrációs ATM-ből való készpénzfelvétel esetén. Ifjúsági számlához igényelt bankkártya éves díját, első évben a Takarékszövetkezet átvállalja. A következő évtől a hatályos Hirdetmény szerinti bankkártya éves díjat számítja fel, tranzakciós és egyéb díjak, költségek a vonatkozó Bankkártya Hirdetmény szerint. A Számlatulajdonos egyszer jogosult az éves díjkedvezmény igénybevételére. 2

12 MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁNAK, TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Papír alapú megbízások a kirendeltségek nyitvatartási ideje alatt nyújthatók be. Számlavezető kirendeltségeink nyitvatartási ideje banki munkanapokon: Hétfő, Kedd, Csütörtök Szerda Péntek Ebédidő (hétfőtől csütörtökig) (Paks Rákóczi fiókban ) (Baracsi kirendeltségen ) Végső benyújtási határidő: Az az időpont ameddig a Takarékszövetkezet a nyitva tartási ideje alatt átvett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti FIZETÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYNAPI BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Fizetési megbízás: Papír alapon benyújtott eseti / tartós átutalási megbízás, beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSE Fizetési számla terhére, tárgynapi teljesítésre befogadott (Takarékszövetkezeten kívüli) megbízásokat a Takarékszövetkezet még tárgynapon továbbítja a GIRO rendszeren keresztül, amely így a tárgynapot követő munkanapon érkezik meg a kedvezményezett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. Fizetési számla terhére, tárgynapi teljesítésre befogadott (Takarékszövetkezeten belüli) megbízás a tárgynapon íródik jóvá a Kedvezményezett számláján. Más pénzforgalmi szolgáltató ügyfelétől érkező jóváírásokat a Takarékszövetkezet az azt tartalmazó GIRO állomány átvételét követően, még tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján. Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalás haladéktalanul jóváírásra kerül. Posta Elszámoló Központtól kapott jóváírásokat a Takarékszövetkezet tárgynapon - a tételeket tartalmazó adatállomány fogadásának napján - írja jóvá a Számlatulajdonos fizetési számláján. Postai kifizetési utalvány összegének terhelése a fizetési számlán, befogadása napján történik. Mivel a bizonylat tovább postázásra kerül, a papír alapú megbízás esetén legalább 7, elektronikusan benyújtott megbízás esetén legalább 3 munkanap szükséges a megbízás teljesítéséhez. KÉSZPÉNZFELVÉTELI ÉS BEFIZETÉSI MEGBÍZÁS TÁRGYNAPI BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE Nyitvatartási idő alatt befizetett, illetve felvett összeg a tárgynapon kerül a Számlatulajdonos fizetési számláján jóváírásra illetve terhelésre. 3

13 KÜLFÖLDRŐL FOGADOTT ÁTUTALÁS ESETÉN A KÜLFÖLDI PARTNER RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ADATOKAT KELL MEGADNI Bank neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Bank címe:1122 Budapest Pethényi köz 10. Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége Bank SWIFT kódja:takbhuhb Ügyfél neve, címe és az Ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett IBAN (nemzetközi) számlaszáma: HU (az IBAN szám a rendszeres havi bankszámla kivonaton szerepel) FORINT SZÁMLÁRÓL INDÍTOTT DEVIZA UTALÁS TÁRGYNAPI BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE Hétfőtől csütörtökig: 11.30, pénteken óra Deviza utalás teljesítési határideje / alkalmazott árfolyam USD / EUR Teljesítés valutanapja Egyéb devizanemek Teljesítés valutanapja Árfolyam normál konverziós T+2 T ig beérkező sürgős konverziós T+1* T+1* T. munkanapi MTB kedvezményes deviza eladási árfolyam 13 óráig (pénteken 12 óráig) beérkező sürgős konverziós T+1 / T+2** T+1 / T+2* * Sürgősségi felár ** Sürgősségi felár csak T+1 esetén, a Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében ELEKTRONIKUS ÚTON (Netbankon/Elektrán keresztül) BENYÚJTOTT MEGBÍZÁS TÁRGYNAPI BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE Takarékszövetkezeten belüli utalás esetén* Takarékszövetkezeten kívüli utalás esetén Hétfő Hétfő Kedd Kedd Szerda Szerda Csütörtök Csütörtök Péntek Péntek * A megjelölt határidőig beküldött megbízás jóváírása a jogosult számláján a tárgynapon megtörténik NAGYÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZ FELVÉTEL BEJELENTÉSE Készpénz felvétel napját megelőző nap 13 óráig, illetve pénteki napon 12 óráig kell a nagyösszegű készpénz felvételi igényt bejelenteni. A bejelentendő összeg nagyságát a számlavezető kirendeltség vezetője határozza meg és erről az ügyféltérben kifüggesztett tájékoztató útján informálja az ügyfeleket. VIBER ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS TÁRGYNAPI BEFOGADÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE A Takarékszövetkezet a tárgynapon 13 óráig benyújtott VIBER átutalást teljesíti a befogadás napján, kivéve a hónap utolsó napját, amikor a befogadás határideje: 11 óra. POSTAI KIFIZETÉSI UTALVÁNY TÁRGYNAPI BEFOGADÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE Tárgynapon 13 óráig - papíron vagy elektronikus úton - benyújtott megbízás kerül feldolgozásra a befogadás napján. 4

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: 2010.05.15.-től 1 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és a devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

Hirdetmény. Kamatozó könyves betétből történő készpénzfelvétel díja: 6 ezrelék/tétel. 0,-Ft. Lakossági bankszámla nyitásának díja: Lakbank díjcsomag

Hirdetmény. Kamatozó könyves betétből történő készpénzfelvétel díja: 6 ezrelék/tétel. 0,-Ft. Lakossági bankszámla nyitásának díja: Lakbank díjcsomag Hirdetmény A Forrás Takarékszövetkezet által a pénzforgalmi számlák, lakossági bankszámlák és kamatozó könyves betétek kezelésével kapcsolatban 2015. január elsejei hatállyal felszámított díjakról és költségekről

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21.

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21. A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói Érvényes:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2016. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek.

II. A mosdóhigiéniai üzletágra vonatkozó speciális rendelkezések és szolgáltatási szintek. Általános Szerződési Feltételek a CWS-boco Hungary Kft. (a továbbiakban: CWS-boco) mosdóhigiéniai, illetve szennyfogó szőnyeg üzletágaira és szolgáltatásaira vonatkozóan I. A mosdóhigiéniai és a szennyfogó

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben