A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: február 1.

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat nyilvánossága és annak Ügyfél általi elfogadása Az Üzletszabályzat módosítása Az Ügyfél átvilágítása Adatvédelem Üzleti és banktitok Információadás az Ügyfélr l Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között Írásbeliség A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Általános szabályok A KHR-be történ adatátadás és a KHR-ben történ adatkezelés szabályai Ügyfélvédelem Kifogás és peres eljárás szabályai A központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartható adatok A Takarékszövetkezet felel ssége Panaszkezelés Jogviták rendezése Közrem köd igénybevétele A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak igénybevétele közvetít kön keresztül Kiszervezés II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Megbízások benyújtása és teljesítése Fizetések teljesítésének helye, ideje Kamatok, jutalékok, díjak, költségek Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek A fizetési számlavezetés szabályai Pénztárszolgálat Széfszolgáltatás Betét-elhelyezés A hitel- és a kölcsönügyletek szabályai /B.1 Alapfogalmak, értelmez rendelkezések /B.6. Teljes Hiteldíj mutató Megállapodás alapján, közvetít ként végzett tevékenységek III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 79

3 I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK A hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) ügyfélvédelmi rendelkezései el írják, hogy a hitelintézet egyértelm en és közérthet en köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeir l, valamint e feltételek módosulásáról. A Hpt. el írja továbbá, hogy a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerz dési feltételeit üzletszabályzatába foglalni. Az Általános Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezései a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek között létrejöv jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti mindennem olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Takarékszövetkezet hitelintézeti tevékenységéb l fakadnak. Az egyes szolgáltatások igénybe vételének részletes szabályait az Általános Szerz dési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), kondícióit a Hirdetmények, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket pedig a személyre szóló szerz dések tartalmazzák. A jelen Általános Üzletszabályzat mellett speciális meghatározott ügyfélkörre vagy termékkörre vonatkozó- üzletszabályzatnak min sülnek az egyes szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó ÁSZF-ek, valamint az egyes szolgáltatások kondícióit tartalmazó Hirdetmények is. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelez erej rendelkezése vagy a felek eltér tartalmú kikötése hiányában a PÁTRIA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) és az ügyfelek minden üzleti kapcsolatára, ide értve a december 31-i egyesülést megel en a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejött üzleti kapcsolatokat is, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatást nyújt. Az egyesülésre tekintettel a beolvadó Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet Üzletszabályzata december 31. napján hatályát veszti és a helyébe a jogutód PÁTRIA Takarékszövetkezet december 31. napját megel elnevezéssel: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet jelen Üzletszabályzata lép A jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre az azokra vonatkozó általános szerz dési feltételek rendelkezései, és az azokra vonatkozó Hirdetményben foglaltak az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket

4 sem a fent hivatkozott dokumentumok, sem pedig az ügyfelekkel kötött szerz dések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illet ség jogi személy, gazdasági társaság, vagy egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, vagy nagykorú, illetve törvényes képvisel je jóváhagyása mellett a 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy, amely, illetve aki számára a Takarékszövetkezet tevékenysége körében szolgáltatást nyújt, illetve aki ilyen szolgáltatás nyújtását veszi igénybe a Takarékszövetkezett l, vagy akivel bármilyen kockázati kapcsolatba kerül. A természetes személyek közül mindaz, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el a fenti kapcsolatokban, a jelen Üzletszabályzat alkalmazásában fogyasztónak min sül A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejöv jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerz dések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésr l sem a vonatkozó szerz dés, sem az ÁSZF, sem pedig a jelen Üzletszabályzat nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) megfelel rendelkezései mellett az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában nemzetközi szerz déseket, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok mindenkor aktuális verzióiban foglaltak az irányadók A jelen Üzletszabályzat és a Szerz dés rendelkezéseit a szerz déses jogviszony megsz nése után is, a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti kapcsolatokban mindenkor a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak A Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységek az alábbiak: a) Betét gy jtése és más visszafizetend pénzeszköz - saját t két meghaladó mérték - nyilvánosságtól történ elfogadása b) Hitel és pénzkölcsön nyújtása c) Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása d) Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása e) Valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet - váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történ kereskedelmi tevékenység (közvetít i tevékenységként) f) Értékpapír-kereskedelem (közvetít i tevékenységként) g) Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása devizában, deviza-számlavezetés (saját jogú és közvetít i tevékenységként) h) Elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesít fizetési eszköz (bankkártya) kibocsátása, illet leg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (közvetít i tevékenységként) i) Pénzváltási tevékenység j) Széfszolgáltatás k) Pénzügyi szolgáltatás közvetítése l) Biztosítási közvetít i tevékenység

5 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága és annak Ügyfél általi elfogadása 2.1. A Takarékszövetkezet biztosítja az Ügyfelek számára az Általános Üzletszabályzat, a vonatkozó ÁSZF és Hirdetmények megismerhet ségét. Ennek érdekében ezen dokumentumokat a Takarékszövetkezet honlapján, illetve valamennyi, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, valamint a Takarékszövetkezettel megbízási szerz déses jogviszonyban álló közvetít k ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, könnyen hozzáférhet helyen teszi közzé, ahol azt bárki megtekintheti. A Takarékszövetkezet minden Ügyfelének - erre irányuló kérése esetén - díjtalanul rendelkezésre bocsátja ezen dokumentumok egy-egy példányát Az Ügyfél a Szerz dés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 3. Az Üzletszabályzat módosítása 3.1. A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatát vagy Általános Szerz dési Feltételeit jogosult módosítani új pénzügyi szolgáltatások bevezetése vagy meglév szolgáltatások megszüntetése, módosítása, valamint jogszabályi változások esetén. Egyebekben az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet a Szerz dés hitelez általi egyoldalú módosítására vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani A Takarékszövetkezet az Ügyfeleivel kötend szerz dések általános szerz dési feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatát, meghatározott ügyfélkörre, vagy termékkörre vonatkozó Általános Szerz dési Feltételeit (ÁSZF), valamint a szolgáltatás kondícióit tartalmazó Hirdetményeit az ügyfelek számára nem kedvez tlen módon bármikor megváltoztathatja olyan módon, hogy a módosítást legkés bb annak hatályba lépését megel banki munkanapon hirdetményben közzéteszi ez esetben az Üzletszabályzat, ÁSZF vagy a Hirdetmény vonatkozó rendelkezése válik a Szerz dés részévé. Az Üzletszabályzat, ÁSZF, illetve a Hirdetmények ügyfelek számára kedvez tlen módosítására csak a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott körben, fogyasztók vonatkozásában a II. fejezet 9. pontjának rendelkezéseire is figyelemmel kerülhet sor úgy, hogy a Takarékszövetkezet a módosításról, annak hatálybalépése el tt legalább 15 nappal, jogszabályban meghatározott esetekben pedig legalább 60 nappal az ott meghatározott módon értesíti ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni A Takarékszövetkezet jogszabály módosítás esetén az Üzletszabályzatát, illetve ÁSZF-jét az adott jogszabályban el írt határid n belül köteles módosítani Az Üzletszabályzat, az ÁSZF, illetve a Hirdetmények módosítása új díj, vagy költségelem bevezetése kivételével, továbbá jogszabály, vagy a megkötött szerz dés eltér

6 rendelkezése hiányában - a hatálybalépést l kezdve vonatkozik a hatályban lev Szerz désekre is. A Takarékszövetkezet nem jogosult a hatályban lev Szerz déseket egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvez tlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A Takarékszövetkezet nem jogosult továbbá az egyes kamat, díj, vagy költségelemeknek a hatályban lev Szerz désekben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvez tlenül módosítani Az Ügyfél Hirdetményben történ tájékoztatása során a Takarékszövetkezet biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás során megadja a módosítás okait is Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogosult a Takarékszövetkezettel korábban megkötött Szerz dését az egyes Szerz désekben meghatározott id pontban, illetve ilyen szerz dési rendelkezés hiányában 30 napos határid vel felmondani. A felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy az Ügyfél a Szerz désb l fennálló tartozását legkés bb a felmondás hatályosulásáig teljesítse. A felmondás ideje alatt a szerz dés az eredeti feltételek szerint él tovább. 4. Az Ügyfél átvilágítása 4.1. A Takarékszövetkezet az üzleti kapcsolat létesítésekor, a hárommillió-hatszázezer forintot elér vagy meghaladó, pénzváltási tranzakció esetén az ötszázezer forintot, elér vagy meghaladó összeg ügyleti megbízás, teljesítésekor, figyelembe véve a ténylegesen összefügg, több ügyleti megbízást is, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor és ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelel ségével kapcsolatban kétség merül fel írásban rögzíti az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott, illetve a képvisel személyazonosságára vonatkozó adatokat és a személyazonosság igazoló ellen rzését elvégzi, valamint rögzíti a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatokat, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor elvégzi a személyazonosságának igazoló ellen rzését. Külföldi lakóhellyel rendelkez ügyfél esetében nyilatkoztatja az ügyfelet arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszerepl nek min sül-e. Rögzíti az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot Üzleti kapcsolatnak min sül az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerz déssel létrejött tartós jogviszony. Ügyleti megbízásnak min sül az ügyfél és a Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerz déssel létrejött eseti jogviszony.

7 Ténylegesen összefügg, több ügyleti megbízásnak min sülnek azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy éven belül az ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást. Pénzváltás esetében azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy héten belül ad megbízást az ügyfél Az Ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok bemutatását: - természetes személy: a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa ( személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet i engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet: a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) el bekezdésben megjelölt okiratai, és ha a szervezet azonosítása még nem történt meg, akkor a 30 napnál nem régebbi okiratok arról, hogy: a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételre vonatkozó igazolás b) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént c) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént d) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történ benyújtását megel en a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet társasági szerz dése (alapító okirat, alapszabály) 4.4. Az Ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározott adatokat tartja nyilván, illetve rögzíti. Természetes személy: 1. családi és utónév (születési név) 2. lakcím 3. születési hely és id 4. állampolgárság 5. anyja születési neve 6. az azonosító okmány típusa és száma 7. külföldi: magyarországi tartózkodási hely és az 1-6. pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmánya alapján megállapítható adatokat. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet: 1. név, rövidített név 2. székhely, külföldi székhely vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe 3. f tevékenysége

8 4. cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttér l (nyilvántartásba vételér l, bejegyzésér l) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma 5. képviseletre jogosultak neve, beosztása 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok 7. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. A pénzügyi m veletre vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok. A ,- Ft-ot elér vagy meghaladó ügyleti megbízás (beleértve a kézizálog kölcsönzési tevékenységet is), valamint az ,- Ft-ot elér vagy meghaladó pénzváltási tranzakció esetén a takarékszövetkezet által nyilvántartott adatok az ügyleti bizonylatán: - természetes személynél megjelölt fenti 1., 2., 4., 6. és 7. pontokban foglalt adatok, - jogi személynél a természetes személyre az el sorban megjelölt adatokon túl a jogi személynél megjelölt fenti 1.,2. és 4. pontokban foglalt adatok Az Ügyfél köteles az átvilágítása során megadott adataiban történ változást a Takarékszövetkezettel 5 (öt) munkanapon belül közölni. A változások Takarékszövetkezet részére történ bejelentésére a tudomásszerzést követ 5 munkanap áll a rendelkezésére, minden az adatokban történ változás bejelentésének elmaradásából ered kár az ügyfelet terheli. 5. Adatvédelem A Takarékszövetkezet ügyfelei a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából kizárólag a Szerz désben rögzített szolgáltatások igényléséhez, nyújtásához és teljesítéséhez szükséges személyes adataikat adatkezelésre, adatfeldolgozásra adják át a Takarékszövetkezetnek, mint adatkezel nek, adatfeldolgozónak, aki azt a évi CXII. törvény alapján kezeli.. Az adatkezelések célját, jogalapját, módját, a kezelt adatok körét, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok esetleges továbbítását, az adatkezelés id tartamát illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait, jogorvoslati lehet ségeit az Adatvédelmi Ügyféltájékoztató tartalmazza. Az ügyféltájékoztató elérhet a Takarékszövetkezet és közvetít i valamennyi, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, és a Takarékszövetkezet honlapján. 6. Üzleti és banktitok 6.1. Üzleti titok a Takarékszövetkezet m ködési és ügyviteli, vagy egyéb tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban tartásához a Takarékszövetkezetnek pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdeke f dik Aki üzleti titok birtokába jutott, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezetnek vagy Ügyfeleinek hátrányt okozzon Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekr l a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi

9 intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerz désére vonatkozik A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak min sül információkat a jogszabályi el írásoknak megfelel en banktitokként kezeli és azokat az Ügyfél írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek köteles a szükséges mértékben felfedni A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok Banktitok kizárólag akkor adható ki harmadik személynek, ha - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képvisel je a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, vagy ha a felhatalmazásra a Takarékszövetkezettel kötött szerz dés keretében kerül sor, - a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. Ha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebb l ered következményekért a Takarékszövetkezet nem felel A banktitok megtartásának kötelezettsége alól kizárólag a hitelintézetekr l szóló, mindenkori hatályos évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései mentesíthetik a Takarékszövetkezetet. Ennek alapján például nem áll fenn a banktitok megtartásának kötelezettsége a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal, Országos Betétbiztosítási Alappal, a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel, illetve a évi CXXXV. törvény szerinti intézményvédelmi szervezettel és kormánybiztossal, valamint az Állami Számvev székkel, a Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltet Testülettel és az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal szemben A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képez ügyre vonatkozóan nem áll fenn különösen, de nem kizárólag: - a nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben a folyamatban lév büntet eljárás, valamint a feljelentés kiegészítése keretében, - a büntet -, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a cs d-, felszámolási- illetve kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, - a Hpt.-ben meghatározott adó-, vám-, egészség- vagy nyugdíjbiztosítási ügyekben az adóhatósággal, - bírósági vagy közigazgatási végrehajtási ügyekben az eljáró végrehajtóval, - a lakáscélú támogatások jogszer felhasználása ügyében a Magyar Államkincstárral, - a feladatkörében eljáró kormányzati ellen rz szervvel szemben Nem jelenti a banktitok sérelmét egyebek között a Hpt-ben részletesen meghatározott összesített adatszolgáltatás, a számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára

10 vonatkozó adatszolgáltatás, téves utalás esetén a megbízó, vagy számlavezet je javára történ adatátadás, a garant r szervezetnek vagy a központi hitelinformációs rendszernek (KHR) történ adatátadás, vagy a KHR-b l referencia-adat szolgáltatás, a Takarékszövetkezettel szerz déses kapcsolatban álló közvetít nek vagy kiszervezett tevékenységet végz nek feladatai ellátása érdekében történ adatátadás, továbbá a Takarékszövetkezet által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy (kezes, zálogkötelezett stb.) részére a fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatok szolgáltatása A banktitok tekintetében id beni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet vezet it, vezet - és ellen rz testületeinek tagjait, alkalmazottait, közvetít it és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon banktitokhoz jutottak. Aki banktitok birtokába jutott, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon el nyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezet Ügyfeleinek vagy a Takarékszövetkezetnek hátrányt okozzon Információadás az Ügyfélr l A Takarékszövetkezet információt - az olyan összesített adatok szolgáltatása kivételével, amelyekb l az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg - kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges id beli korlátait, az információ címzettjét és célját A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felel sséget nem vállal A Takarékszövetkezet a bankinformáció adását díj fizetéséhez kötheti A Takarékszövetkezetnek törvényben el írt információszolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben, és adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Cégbíróság és a NAV felé az általa vezetett pénzforgalmi számlákról. 7. Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között 7.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttm ködve, egymás érdekeit figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszer en gyakorolva és kötelezettségeiket szerz désszer en teljesítve kötelesek eljárni. Ennek megfelel en az ügylet szempontjából jelent s tényekr l, körülményekr l, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni A Takarékszövetkezet az együttm ködés el segítése érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben nyitvatartási id ben ügyfélszolgálatot tart.

11 7.3. A Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejöv jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni Az Ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefügg adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a Takarékszövetkezetnél fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles lehet vé tenni a Takarékszövetkezet munkavállalója, illetve megbízottja számára, hogy a helyszínen az Ügyfél üzleti könyveibe és nyilvántartásaiba betekinthessen. E kötelezettség teljesítésekor az Ügyfél az egyedi szerz désben és mellékleteiben meghatározott körben köteles lehet vé tenni a Takarékszövetkezet számára, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat is megismerhesse. Az Ügyfél köteles továbbá a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek gy jtését valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés a Takarékszövetkezetek számára el ír Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét, jogi státuszát érint változás, jogi személy Ügyfél esetén szervezeti változás (így különös tekintettel az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra) történt, továbbá ha neve (cégneve), címe, telefon- és faxszáma, címe, illetve képvisel je megváltozott. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg változást az Ügyfél írásban, a Takarékszövetkezet számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig a legutolsó, a megfelel dokumentumokkal alátámasztott bejelentést fogadja el hatályosnak. Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, ha önmaga ellen cs d- vagy felszámolási eljárást, végelszámolást, adósságrendezési eljárást kezdeményezett, továbbá - a tudomásszerzéssel egyidej leg - ha ellene harmadik személy cs d- vagy felszámolási, vagy adósságrendezési eljárást kezdeményezett. Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellen rzést, vagy más olyan hatósági eljárást végez az Ügyfélnél, amely az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló jogviszonyra hatással lehet, az ellen rzésr l, illetve az egyéb hatósági eljárásról az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet értesíteni, és a felügyeleti szerv, illetve hatóság által hozott határozat másolatát, a kézhezvételt követ en a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul megküldeni. A Takarékszövetkezet értesíti érintett Ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló fiókjainak címe megváltozik A Takarékszövetkezettel a hitelintézeti törvény szerinti kockázati kapcsolatban álló vállalkozás köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészít mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést az elkészítést, illetve jóváhagyást követ tizenöt napon belül. A konszolidált beszámolót készít vállalkozás köteles konszolidált beszámolóját is benyújtani, annak elkészülte után tizenöt napon belül. Egyéb,

12 vagy a jelen pontban foglaltaktól eltér rendszeres információ-szolgáltatási igényr l a vonatkozó szerz dések rendelkezhetnek A tájékoztatási kötelezettség Ügyfél általi megszegése a Takarékszövetkezettel fennálló üzleti kapcsolat megsz nését eredményezheti. Az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséb l ered esetleges kárért A kölcsönös együttm ködés követelményeinek megfelel en az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezett l várt értesítés - különösen, ha az fizetési megbízások teljesítésére vagy pénzösszegek átvételére vonatkozik - nem érkezett meg id ben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik Folyamatos szerz dések (ideértve a betétösszegek ismétl lekötésére szóló szerz dést is) esetén a Takarékszövetkezet köteles évente egy alkalommal, valamint a Szerz dés lejártakor egyértelm, közérthet és teljes kör írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni az Ügyfél részére A Takarékszövetkezet évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a betétes Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegér l és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegr l Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megel 5 évben végrehajtott egyedi ügyleteir l kimutatást kérhet. Ezen kimutatást a Takarékszövetkezet 90 napon belül küldi meg az Ügyfélnek írásban A Takarékszövetkezet köteles meggy dni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megel en és a teljesítés során a Takarékszövetkezet bármikor kérheti a képviseleti jog megfelel igazolását A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult és köteles az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített rlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak, és megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhet hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben az Ügyfél által jól látható helyen kifüggeszti. A képviseletre és aláírásra jogosultak személyében történt változást a döntést követ en azonnal módosítja a kifüggesztett tájékoztatóban Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet külön megállapodásban rögzíti, ha egymással elektronikus (Netbank, Electra Banking, Electra Internet Banking) kapcsolatot létesítenek. A megállapodásban foglalt feltételeknek megfelel en a Takarékszövetkezet vállalja, hogy fogadja és teljesíti az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásait (utasításait). A

13 megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felel sségi feltételeit is Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnél, a Takarékszövetkezet által megkívánt formában írásban bejelenteni a képviseleti joggal felruházott személy(ek) nevét és hiteles aláírás mintáját. A Takarékszövetkezet a képviseleti jognak a megbízások típusa, vagy összeghatára szerinti korlátozását a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti eltér megállapodás hiányában nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több önálló képviseleti joggal rendelkez képvisel je van, a Takarékszövetkezet bármelyik képvisel bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél létesít okirata alapján a képvisel személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított képvisel (k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képvisel bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, kinevezését, valamint aláírását hitelt érdeml módon igazolja. Ha a képvisel megbízatása megsz nik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más képvisel másként nem rendelkezik Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képvisel k személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelel módon történ bejelentéséb l származó esetleges károkért a Takarékszövetkezetet felel sség nem terheli. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képvisel ket, és a fizetési számla felett rendelkez ket, illetve azok aláírás mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyfélt l a Takarékszövetkezethez nem érkezik. Amennyiben az Ügyfélt l származó dokumentumon, megbízáson az aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltér en aláíró személy aláírása van, a Takarékszövetkezet a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelm en tisztázott, a Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve ideiglenesen felfüggeszti a szolgáltatás nyújtását. Az ebb l ered károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felel sséget A Takarékszövetkezet az ügyfél, illetve a képvisel aláírását a nála bejelentett aláírás mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Takarékszövetkezet a t le elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felel sséggel nem tartozik. Amennyiben a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy az aláíró jogosulatlan vagy aláírása a bejelentett mintától eltér, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi az Ügyfélnek Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képvisel útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát 30 napnál nem régebbi közjegyz i (vagy konzuli) okiratba, teljes bizonyító erej magánokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia. A képviseleti

14 jogosultságnak, a képviselet tárgyának és id tartamának az okiratból egyértelm en ki kell derülnie Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Takarékszövetkezet képvisel jének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a finanszírozást, a számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezet je vagy annak megbízottja képvisel ként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat ide nem értve a biztonsági szolgálat tagjait, vagy amennyiben jogszabály eltér en nem rendelkezik, vagy a körülményekb l más nem következik (pl. bels építési, karbantartási munkálatokban résztvev k esetében) a Takarékszövetkezet képvisel jének kell tekinteni. A Takarékszövetkezet nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Takarékszövetkezet képviseleti rendje szerint cégjegyzésre felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolni köteles. 8. Kézbesítési szabályok 8.1. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseket (szerz déses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - amennyiben a Szerz dés, az Általános Szerz dései Feltételek vagy a jelen Üzletszabályzat eltér en nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral), postai úton, vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket (szerz déses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) els dlegesen az Ügyfél által az értesítések kézhezvétele céljából megadott címre, ezen címre történ kézbesítés sikertelensége esetén, vagy értesítési cím hiányában a Takarékszövetkezet által az Ügyfél hivatalos dokumentumokból megismert vagy megismerhet székhelyére, vagy lakcímre küldi meg. Az Ügyfél írásbeli rendelkezése alapján a Takarékszövetkezet az értesítéseket visszatartja és hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik, többletköltséggel jár, vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet szerz dés eltér rendelkezése hiányában - nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkez bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van A szokásos postai id elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél a küldeményt megkapta. Ez a postai id : belföldi cím esetén a postára adást követ 5., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap Az el pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztet, törl, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény f dik, a Felek

15 könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a nyilatkozatot az ellenkez bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A Takarékszövetkezet által az Ügyfél ismert legutolsó kézbesítési címre feladott postai küldemény a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintend, amennyiben azt a postai szolgáltató elköltözött / nem kereste / ismeretlen vagy cím elégtelen jelzéssel látta el. Az el pontban foglaltak nem vonatkoznak továbbá a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képvisel okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte, vagy két tanú jelenlétében megtagadta. Az átvétel elismertnek min sül akkor is, ha az elismerést (a) a Takarékszövetkezet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; (b) tette. Ügyfél esetében a vele együtt él cselekv képes közeli hozzátartozója vagy élettársa A telefax útján elküldött értesítés a küld fél telefax activity reportjában szerepl id pontban tekintend kézbesítettnek Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy a 8.5. és 8.6. pontokban írottak szerint kézbesítettnek tekintend nyilatkozatról nem szerzett tudomást A Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban, értesítésben vagy más dokumentumban foglaltakat, ha arra a kézhezvételt l számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételt képez ez alól a számláról megküldött kimutatás, amelyet - a szerz dés eltér rendelkezése hiányában - akkor kell elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél annak kézbesítést l számított 60 napon belül a kimutatással kapcsolatban írásban nem emel kifogást A Takarékszövetkezet a Szerz désben valamint jogszabályban meghatározott esetekben az Üzletszabályzatának, ÁSZF-jének, valamint a szolgáltatási kondícióinak változásairól Ügyfeleit hirdetményekben, a hirdetményeknek az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben, fiókjaiban történ kifüggesztése, továbbá a honlapon való elérhet vé tétele útján értesíti. A Hirdetmény útján közölt értesítéseket azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megel banki munkanapon az üzleti órák alatt a Hirdetmény kifüggesztésre került. A Takarékszövetkezet a vele elektronikus úton kapcsolatban álló ügyfelei tájékoztatására hirdetményeit elektronikus úton is elérhet vé teszi.

16 8.10. Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében Takarékszövetkezetnél maradó - ként rendelkezett, az iratok a keltüket követ napon tekintend k kézbesítettnek. A Takarékszövetkezet által küldött értesítések közvetlen átvétele céljából az Ügyfél részére nyitott postázó rekeszbe a Takarékszövetkezet által elhelyezett értesítéseket az elhelyezést követ banki munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerz dést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél vagy más harmadik személy (jogosult, kedvezményezett stb.) részére. 9. Írásbeliség 9.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyféllel különböz módokon tarthat kapcsolatot egymással, melyek jelenleg a következ k: írásbeli (jelen Üzletszabályzat értelmezésében: papír alapú, eredeti aláírással ellátott okirati formátumú közlés), személyes, telefonos, telefaxos, elektronikus levelezési és Netbank, valamint Electra Banking, Electra Internet Banking kapcsolat. A fentiekt l eltér kapcsolattartási módokra és a kapcsolattartási módok korlátozására vonatkozó szabályokat az Ügyféllel kötött egyedi szerz dés tartalmazza A Takarékszövetkezet hitel-, kölcsön vagy más kockázatvállalással járó ügylet igénybevételére irányuló hitelkérelmeket csak írásban, vagy min sített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati formában fogad be, pénzügyi és kiegészít pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerz déseket csak írásban vagy min sített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati formában köt, egyoldalú kötelezettségvállalásokat csak ilyen formában ad, illetve fogad be. Az írásban kötött szerz dés egy eredeti példányát a Takarékszövetkezet köteles az Ügyfélnek átadni Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket köteles írásba foglalni, illetve írásban meger síteni. A nem írásbeli formában tett közlések az írásbeli meger sítéssel válnak hatályossá A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerz déses ajánlatokat, közléseket és a szerz dések teljesítésével vagy megszegésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban meger síteni A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha a telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax útján akkor kerülhet sor, illetve a Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehet ségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy az egyes ÁSZF-ek tartalmazzák, illetve az erre vonatkozóan a Takarékszövetkezet az Ügyféllel írásban külön megállapodott. A telefaxon érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet minden esetben az Ügyfélt l származónak tekinti.

17 9.7. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kommunikáció telefon, vagy SMS útján kizárólag egymás tájékoztatását szolgálja. A telefonbeszélgetés, vagy SMS üzenet annak tényleges tartalmától függetlenül egyik fél részér l sem eredményez kockázatvállalást, nem min sül joghatás kiváltására irányuló nyilatkozatnak, jogról való lemondásnak, és nem tesz jogszer vé semminem eltérést megkötött megállapodásoktól. A telefaxon, -ben, telefon vagy SMS útján történ üzenetváltások esetén a Takarékszövetkezet kizárja a felel sségét azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél által megadott elérhet ségr l kezdeményezett értesítés nem az Ügyfélt l származik, továbbá nem tartozik felel sséggel azért sem, ha az Ügyfél által megadott elérhet ségre kezdeményezett értesítés során a banktitok és/vagy üzleti titok illetéktelen személy(ek) tudomására jutva nyilvánosságra kerül. 10. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Nyilvántartott személy: valamennyi olyan természetes személy, illetve vállalkozás, akinek vagy amelynek referenciaadatait a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás kezeli. Referenciaadat: bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet. Referenciaadat-szolgáltató: A (i) hitel és pénzkölcsön nyújtása; (ii) pénzügyi lízing; (iii) elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesít fizetési eszköz kibocsátása, illet leg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem min sül pénzforgalmi szolgáltatásnak; (iv) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása tevékenységek legalább egyikét végz pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a Diákhitel Központ, befektetési hitel nyújtása tevékenységet végz Takarékszövetkezet, a befektetési vállalkozás, valamint az értékpapír-kölcsönzést végz befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezel, elszámolóházi tevékenységet végz szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, pénzügyi intézmény, központi értéktár és biztosító valamint a határon átnyúló szolgáltatást végz, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkez hitelez, ha a KHR-hez csatlakozott.. Vállalkozás: a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót Általános szabályok Az adatkérési igényben megjelölt Nyilvántartottra vonatkozó Referenciaadaton kívül a KHR-b l a Referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át.

18 Természetes személy Referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag a pont szerinti tájékoztatás megadásához, valamint az alábbiakra irányuló szerz dés megkötését megalapozó döntés meghozatalához használható fel: a) hitel és pénzkölcsön nyújtásra, b) pénzügyi lízingre, c) az elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papír alapú készpénz-helyettesít fizetési eszköz kibocsátása, illet leg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem min sül pénzforgalmi szolgáltatásnak, d) a kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, e) befektetési hitel nyújtása, f) Tpt-ben meghatározott értékpapír-kölcsönzés A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a Referenciaadatot továbbító Referenciaadat-szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét. Az egymás között történ adatátadás tényér l, id pontjáról és az átadott adatok körér l mind a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak, mind a Referenciaadatszolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie. E nyilvántartást a Referenciaadatok nyilvántartására vonatkozó, alábbi pontban meghatározott id pontig kell kezelni. A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás felel s a Referenciaadatok teljes kör és naprakész nyilvántartásáért, az adatbázis teljességéért és folyamatos fenntartásáért. A Referenciaadat-szolgáltató haladéktalanul köteles az általa kezelt Referenciaadatokat a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadni. A Referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott Referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, ha azokról tudomása van A referenciaadatok KHR-be történ átadását megel en a referenciaadat-szolgáltató beszerzi a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-b l történ, más referenciaadat-szolgáltató általi - a szerinti - átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az adatok KHR-ben történ nyilvántartásának id tartama alatt - bármikor megadhatja. Nem szükséges az ügyfél hozzájárulása a pontok alapján kezelt adatok átvételéhez. Ha az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-b l történ átvételéhez, úgy a KHR a pontja és pont a)-d)alpontjai, valamint a pontja szerinti adatokat tartalmazza. A természetes személy ügyfél írásbeli

19 nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képez szerz désére. Ha az ügyfél adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dései vonatkozásában az írásbeli nyilatkozata tartalmán a kés bbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy id ben legkés bb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képez szerz désére Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz dés megkötését megel en a referenciaadat szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozástól átveszi természetes személy ügyfél esetében: a) - ha írásbeli nyilatkozatában ahhoz el zetesen hozzájárult - a pontjai szerinti referenciaadatokat, b) természetes személy ügyfél esetében - ha fenti írásbeli nyilatkozatában nem járult hozzá adatai lekérdezéséhez - a pontja szerinti, továbbá a alapján a KHR-ben nyilvántartott referenciaadatokat [ pont e)-g) alpont, pont] A KHR-be történ adatátadás és a KHR-ben történ adatkezelés szabályai A Referenciaadat-szolgáltató a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz dés megkötését követ en írásban átadja a KHR részére a természetes személynek a pont a-d; és k. pontja szerinti Referenciaadatait A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a pontja szerinti Referenciaadatait, aki a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz désben, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói Hitelszerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy ezen pont szerinti szerz désszegését több jogviszony egyidej fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a és pontja szerinti

20 Referenciaadatait, aki a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz dés, valamint a külön jogszabályban meghatározott hallgatói Hitelszerz dés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság joger s határozatában a június 30-ig hatályban volt, a Büntet Törvénykönyvr l szóló évi IV. törvény ában vagy a Büntet Törvénykönyvr l szóló évi C. törvény 342., 343., 345. és ában meghatározott b ncselekmény elkövetését állapítja meg A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek a és pontja szerinti Referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesít fizetési eszköz használata miatt a bíróság joger s határozatában a június 30-ig hatályban volt évi Iv. tv. 313/C. -ában, vagy a évi C. törvény 374. (5) és ában meghatározott b ncselekmény elkövetését állapítja meg., A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja a Vállalkozásoknak a pont a)-d) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerz désével kapcsolatos, a és pontja szerinti Referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képez szerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több, mint harminc napon keresztül fennállt A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a Vállalkozásnak a és pontja szerinti Referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó id szak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összeg sorba állított követelést tartanak nyilván A Referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a Vállalkozásnak a és pontja szerinti Referenciaadatait, amely készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerz désben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerz dését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS

ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS 7. sz. Melléklet Amely létrejött egyrészről Ügyfélszám: Dátum: ÜGYFÉLSZÁMLA, ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZÁMLASZERZŐDÉS A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest, Roosevelt

Részletesebben

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek

UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek UNION-Magyar Telekom Csoportos Számlabiztosítás Általános Biztosítási Feltételek Jelen Általános Biztosítási Feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4.

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben