GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING"

Átírás

1 CIB LAKÁSLÍZING ZRT BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : TELEFAX : GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: augusztus 13.-tól

2 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat a CIB Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint lízingbeadó, a (továbbiakban: CIB Lakáslízing) és Ügyfelei, mint lízingbevevők (továbbiakban: Ügyfél) között gépjármű pénzügyi lízing nyújtása tárgyában a CIB Lakáslízing által kínált konstrukciókra kötött szerződések (a továbbiakban együtt: pénzügyi lízing szerződések) Általános Üzleti Feltételeit tartalmazza. A CIB Lakáslízing tevékenységi engedélyének a száma és kelte: PSZÁF 1-967/2001. sz. határozat Budapest, május Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó vagy más szervezet, akivel a CIB Lakáslízing gépjárműfinanszírozás tárgyában pénzügyi lízing jogviszonyt létesít A CIB Lakáslízing és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes konstrukciókra vonatkozó gépjármű-pénzügyi lízing szerződések határozzák meg. Az Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott szerződés kifejezetten nem rendelkezik A CIB Lakáslízing gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot megismerhesse. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben bárki megtekintheti. A CIB Lakáslízing az Ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - rendelkezésre bocsátja. 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.1. Az Ügyfelet a gépjármű kiválasztásában és a finanszírozási formák megismertetésében a CIB Lakáslízing székhelyén kívül a gépjárművet CIB Lakáslízing részére értékesítő márkakereskedő is kiszolgálhatja Az Ügyfél egyedi finanszírozási kérelmét a CIB Lakáslízing bírálja el A gépjármű pénzügyi lízing igénylők személyi köre és az egyes pénzügyi lízing konstrukciók tárgyát képező gépjárművek köre a következők lehetnek. Pénzügyi lízing igénylők az alábbiak lehetnek: életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárságú magánszemélyek, - Magyarországon bejegyzett vállalkozások, A pénzügyi lízing finanszírozást az e célra szolgáló nyomtatványokon lehet igényelni. A pénzügyi lízing jogviszony igényléshez mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat és egyéb dokumentumokat is Az Ügyfél azonosítása A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ("Pmt.") előírásaira figyelemmel a CIB Lakáslízing Zrt. mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet köteles az Ügyfél, az Ügyfél meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő) azonosítását elvégezni a) az Ügyféllel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor, vagy - 2 -

3 b) pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az azonosításra még nem került sor Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is el kell végezni Nem kell az azonosítást ismételten elvégezni, ha a) a CIB Lakáslízing Zrt. az Ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már azonosította, és b) jelen ügylet kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és c) nem történt a Pmt. 7. -ban felsorolt adatokban változás Nyilatkozattétel az azonosítás során A a)-b) pontjában meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a CIB Lakáslízing Zrt. részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Tényleges tulajdonos: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Tényleges tulajdonosnak tekintendő: az a természetes személy, aki jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok, vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik, ha a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással, vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak az a természetes személy, aki jogi személyben, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 685/B 2) bek.-ben meghatározott 1 meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, továbbá alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább 25%-ának kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták; vagy akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg; vagy aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 1 (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. (4) A 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani

4 Amennyiben az ügyfél arról nyilatkozik, hogy tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának tartalmaznia kell a természetes személy tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), amennyiben van, házassági nevét lakcímét állampolgárságát születési helye és ideje anyja születési neve az azonosító okmány típusa és száma A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ügyfél, köteles írásban nyilatkozni a tényleges tulajdonosáról, és az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a természetes személy tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), amennyiben van, házassági nevét lakcímét állampolgárságát születési helye és ideje anyja születési neve az azonosító okmány típusa és száma a külföldi természetes személy esetében magyarországi tartózkodási helye Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a CIB Lakáslízing Zrt. a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatos ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfélnek a jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott adatai, illetve a tényleges tulajdonosnak a fentiekben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a CIB Lakáslízing Zrt. az üzleti kapcsolat létesítését megtagadja. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötéséhez az Ügyfélnek elsősorban az alábbi érvényes dokumentumokat kell a CIB Lakáslízing rendelkezésére bocsátania: Magánszemély esetén: - pénzügyi lízing kérelem - személyi igazolvány másolat - jogosítvány másolat - a lakóhelyre szóló 60 napnál nem régebbi közüzemi számlamásolat Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: - pénzügyi lízing kérelem - cégbírósági cégkivonat (30 napnál nem régebbi) másolat - aláírási címpéldány másolat - bankszámlaszerződés másolat - banki aláírási karton másolat Egyéni vállalkozó esetén: - pénzügyi lízing kérelem - vállalkozói igazolvány másolat - 4 -

5 - személyi igazolvány másolat - jogosítvány másolat - bankszámlaszerződés másolat A CIB Lakáslízing szempontjából kockázatosabbnak ítélt azon, jelen üzletszabályzat pontjában meghatározott esetekben, amikor a CIB Lakáslízing kockázatkezelési eljárást folytat le - a fentieken kívül - egyéb okmányok is szükségesek a szerződéskötéshez, így mérleg, eredménykimutatás, adóbevallás, a biztosítékokra vonatkozó okiratok. A pénzügyi lízing finanszírozáshoz szükséges továbbá: A gépjármű forgalmi engedélyébe a futamidő végéig tulajdonjog bejegyzés, illetve tulajdonjog fenntartás a CIB Lakáslízing javára. A gépjárműre az Ügyfél által kiválasztott biztosítótársaságnál a pénzügyi lízing szerződésben meghatározott biztosítások megkötése és a casco biztosítás kedvezményezettjeként a CIB Lakáslízing megjelölése. Az Ügyfél kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a jelen pontban felhozott, az Ügyfél azonosítására szolgáló okiratokról a CIB Lakáslízing Zrt. másolatot készítsen, azokat az azonosítás során keletkezett adatokkal együtt tárolja és a Pmt a szerint megőrizze. A CIB Lakáslízing által finanszírozott gépjárművek köre: A CIB Lakáslízinggel szerződéses kapcsolatban lévő márkakereskedő által kínált új gépjármű. A használt, használt sport illetve luxus autók egyedi elbírálás alá esnek. A CIB Lakáslízinggel szerződéses kapcsolatban lévő márkakereskedő által kínált egyedi elbírálás alapján finanszírozható gépjárműveknek eleget kell tenniük az alábbi követelményeknek: - a gépjármű magyar forgalmi engedéllyel és szervízkönyvvel rendelkezik - a gépjármű márkájának van generálimportőre Magyarországon - a gépjárművet új autóként a generálimportőre hozta be Magyarországra - a gépjármű kora a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésekor nem haladhatja meg a CIB Lakáslízing ajánlatában meghatározott életkort és a futamidő végére a gépjármű kora nem lépheti túl a CIB Lakáslízing ajánlatában meghatározott életkort Azonosítási okmányok: a) természetes személy esetén aa)magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ab)külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, ac)14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy ba)a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása - 5 -

6 megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, bb)belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, bc)külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A CIB Lakáslízing Zrt. az azonosítás során az alábbi adatokat jogosult rögzíteni: a) természetes személy családi és utónevét (születési nevét), amennyiben van, házassági nevét lakcímét, születési helyét, idejét, állampolgárságát anyja születési nevét az azonosító okmány típusát és számát külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási helyet (ha van) b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, rövidített nevét székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét főtevékenységét cégjegyzékszámát, vagy egyéb nyilvántartási számát képviseletére jogosult nevét és beosztását kézbesítési megbízottjának azonosításra alkalmas adatait 2.4. Az Ügyfél felelősséggel tartozik azért, ha a gépjármű pénzügyi lízing igény elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel A gépjármű pénzügyi lízing finanszírozás teljesítésének feltétele az Ügyfél által felajánlott és a CIB Lakáslízing által elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, valamint az adott konstrukcióra vonatkozó pénzügyi lízing szerződés hatálybalépése A CIB Lakáslízing a jogszabályban meghatározott feltételek mellett jogosult a megkötött gépjármű pénzügyi lízing szerződés és a szerződő fél adatait a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartani és tárolni. Az Ügyfél a pénzügyi lízing szerződés aláírásával felhatalmazza a CIB Lakáslízinget, hogy amennyiben bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a CIB Lakáslízing az Ügyfél minden további jognyilatkozata nélkül bármely bankszámlája egyenlegéről, az esetleges sorbanálló tételekről, illetve CIB Lakáslízinggel szembeni tartozásairól teljeskörű bankinformációt kérjen A gépjármű pénzügyi lízing szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges Az Ügyfél a Lízingszerződés aláírásával elfogadja, hogy a CIB Lakáslízing Zrt. a telefonos ügyfélszolgálatán (Call Center) keresztül megbízást adó, vagy információt kérő, illetve a CIB Lakáslízing Zrt-vel telefonon kapcsolatot felvevő Ügyféllel folytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a CIB Lakáslízing - 6 -

7 Zrt. által az Ügyfél irányában kezdeményezett bármely telefonhívást jogosult hangfelvételen rögzíteni, és az ilyen hangfelvételt elszámolási és biztonsági célból jogosult 10 évig tárolni és felhasználni. 3. KÉPVISELET 3.1. A szerződéses kapcsolatok biztonsága érdekében a CIB Lakáslízing jogosult meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a szerződéses tárgyalások során vagy a szerződés teljesítése előtt kérheti, hogy az Ügyfél hiteltérdemlően igazolja személyazanosságát és/vagy képviseleti jogosultságát az ügyfél által a képviselőnek adott meghatalmazás eredeti példányával, a képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányával, és személyi azonosító igazolványával. A CIB Lakáslízing a hozzá bejelentett képviselőket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig az Ügyfél jogos képviselőjének tekinti Amennyiben a CIB Lakáslízing képviseletében a pénzügyi lízing szerződést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a pénzügyi lízing szerződés melléklete és érvényességi feltétele a pénzügyi lízing szerződés aláírására szóló CIB Lakáslízing által cégszerűen aláírt meghatalmazás másolati példánya Írásban megkötésre került Lízingszerződés esetén a CIB Lakáslízing Zrt-t a szerződésben foglalt kötelezettségek csak akkor terhelik, ha jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Ügyfél esetén mind az Ügyfél, mind a CIB Lakáslízing Zrt. cégszerűen, természet személy Ügyfél esetén pedig az Ügyfél személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján meghatalmazottja által, a CIB Lakáslízing Zrt. pedig cégszerűen aláírta, továbbá az aláírt szerződést a Felek az Üzletszabályzatnak megfelelően átadták egymásnak. 4. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉSEK 4.1. A CIB Lakáslízing és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban együttműködni tartoznak, ennek megfelelően a gépjármű pénzügyi lízing ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni A felek haladéktalanul értesítik egymást, hogyha személyüket vagy jogi státuszukat érintő változás történt, elnevezésük, címük vagy egymáshoz bejelentett képviselőjük megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli Az Ügyfél köteles megadni minden olyan az ügylettel összefüggő adatot, információt és felvilágosítást, amelynek rendelkezésre állását a CIB Lakáslízing a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles továbbá a CIB Lakáslízinget értesíteni a gazdálkodásával kapcsolatban bekövetkezett minden változásról, különösképpen, ha csőd- vagy felszámolási eljárás közvetlen veszélye fenyegeti A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél a CIB Lakáslízinget értesíteni tartozik, ha valamely a CIB Lakáslízingtől várt értesítés nem érkezett meg időben A CIB Lakáslízing az értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok, stb.) - ha az Ügyfél írásban másként nem rendelkezik - az Ügyfél székhelyére küldi. Amennyiben az Ügyfél levelezési címet is megad, úgy a CIB Lakáslízing az értesítéseket a levelezési címre küldi. Címváltozás esetén az új címről a CIB Lakáslízinget haladéktalanul írásban köteles értesíteni

8 4.6. Az Ügyfél részére szóló iratokat a CIB Lakáslízing általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye (postára adás) a CIB Lakáslízing nyilvántartásában (postakönyv) szerepel és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a CIB Lakáslízing birtokában van. Az Ügyfél részére szóló azon iratokat, amelyek kézhezvételéhez jogi hatály fűződik a CIB Lakáslízing ajánlott vagy tértivevényes küldeményként adja postára. A postai feladástól számított 5. munkanap elteltével - amennyiben a kézbesítés időpontja nem állapítható meg - a CIB Lakáslízing jogosult az írásos értesítést kézbesítettnek tekinteni Az Ügyfélnek a CIB Lakáslízing részére szóló írásos értesítéseket a CIB Lakáslízing székhelyére kell küldeni. Az írásos értesítések érkezésére a CIB Lakáslízing nyilvántartása az irányadó A CIB Lakáslízing Zrt. Hirdetmény formájában teszi közzé az Üzletszabályzatnak a kamatokat, díjakat vagy egyéb feltételeket érintő - az ügyfelek számára kedvezőtlen - módosítását, az Üzletszabályzatnak, a kamatoknak, a díjaknak, az Ügyfeleket terhelő egyéb költségeknek, a késedelmi kamatoknak, valamint a kamatszámítás módszerének a módosítását a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal korábban. A módosítás legkorábban a Hirdetmény közzététele után 15 nappal lép hatályba. A Hirdetmény megjelenését követő 15 napon belül az Ügyfélnek módjában áll nyilatkozni, hogy szerződéses kapcsolatát a CIB Lakáslízing Zrt-vel az Üzletszabályzat megváltozott tartalmára tekintettel nem kívánja fenntartani és a Felek között hatályban lévő szerződéseket az Ügyfél az Üzletszabályzat, illetve a vonatkozó szerződés vagy üzletági általános szerződési feltételek rendelkezésének megfelelően felmondja. A megváltozott üzletszabályzati rendelkezések kifejezett elfogadásának minősül, ha a fenti Hirdetmény megjelenésének időpontjától számított 15. nap elteltéig a szerződést az Ügyfél írásban nem mondja fel. Ezen szabályok alkalmazandók abban az esetben is, ha az Üzletszabályzat rendelkezései valamely jogszabály vagy a CIB Lakáslízing Zrt. által kötelezően alkalmazandó szabályzat megváltozása következtében módosulnak. A módosított Üzletszabályzatnak az Ügyfél által a fentiek szerinti elfogadása esetén a módosított Üzletszabályzat hatálya alá tartozik az az ügylet is, amelyet a CIB Lakáslízing Zrt. az Üzletszabályzat adott ügyet érintő módosításának hatályba lépése előtt kötött Ügyfelével. Az Üzletszabályzat módosításai a CIB Lakáslízing Zrt. által már teljesített szerződésekre nem terjednek ki. 5. TITOKTARTÁS 5.1. A CIB Lakáslízing az Ügyfeleinek személyére, személyi körülményeire, adataira, gazdálkodására, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a CIB Lakáslízinggel kötött szerződéseire vonatkozó adatokat banktitokként kezeli A jogszabály által meghatározott, a banktitkot nem sértő adatszolgáltatás körébe tartozik az Ügyfél fizetőképességére vonatkozó, általános jellegű, a részleteket nem tartalmazó adatszolgáltatás A banktitok tekintetében - időbeli korlátozás nélkül - titoktartási kötelezettség terheli a CIB Lakáslízing tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a CIB Lakáslízinggel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá A banktitkot a CIB Lakáslízing csak akkor adja ki harmadik személynek, - ha az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője - a kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve - erre közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást ad vagy - 8 -

9 - jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad vagy - a CIB Lakáslízing érdeke a banktitok kiadását az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi A CIB Lakáslízing titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. VII. fejezetében felsorolt esetekben Az Ügyfél (adós) tudomással bír arról, hogy a kockázatvállaló CIB Lakáslízing Zrt. a CIB Bankcsoport tagja. Az Ügyfél a gépjárműlízing szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a CIB Lakáslízing Zrt. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. XIV. fejezetében foglalt, a bankcsoporttagok tőkemegfelelésének és prudens működésének biztosítására vonakozó kötelezettség teljesítése céljából a gépjárműlízing szerződésben foglalt adatokat és információkat (beleértve az ügyfél személyes adatait, illetve a banktitoknak minősülő információkat is) átadja az irányító hitelintézet CIB Bank Zrt.-nek. Az ügyfél a gépjárműlízing szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz is, hogy az így átadott adatokat az CIB Bank Zrt. kezelje, továbbá kijelenti, hogy hozzájárulását önkéntesen adta az adatok átadásához és kezeléséhez. A CIB Lakáslízing felelőssége 6. Felelősség 6.1. Egyik Fél sem felel az olyan kárért, amely erőhatalom, jogszabályváltozás vagy szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következik be. A jelen pont értelmében "erőhatalom" bármely olyan eseményt vagy történést, vagy azok kombinációját jelenti, amely valamennyi Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet egyik Fél sem tud kellő gondossággal megelőzni vagy elhárítani, és amely az Üzletszabályzatból vagy az Üzletszabályzat alapján megkötött szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi, ideértve többek között az alábbiakat: (i) (ii) (iii) (iv) (v) bármely törvényes, bel- vagy külföldi hatóság cselekedete vagy mulasztása, bármely hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, import- illetve exportkorlátozás, repülőterek, vagy más, a nemzetközi közlekedéshez szükséges berendezések lezárása bármely helyen, országos méretű sztrájk és munkabeszüntetés radioaktív vagy vegyi szennyeződés, tűz, szokatlan áradás, földrengés, folyók kiszáradása, vihar, villámcsapás, járvány, karantén. A jelen pont értelmében "jogszabályváltozás" bármikor bármilyen létező Jogszabály módosítása vagy megváltoztatása, új Jogszabály hatálybalépése, vagy bármilyen Jogszabály-értelmezésében vagy - alkalmazásában bekövetkező változás A CIB Lakáslízing a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, azonban ezek valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal Nem vállal a CIB Lakáslízing felelősséget a márkakereskedők tevékenységéért és az olyan kisebb jelentőségű hibákért, mulasztásokért, amelyek a nagytömegű megbízások teljesítése során - a tőle elvárható gondosság mellett is - előfordulhatnak Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CIB Lakáslízinget semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél által kiválasztott - a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés hatálybalépése esetén a CIB Lakáslízing nevében

10 megrendelt és az Ügyfél által mennyiségileg és minőségileg átvett gépjármű(vek) rejtett vagy egyéb hibájáért, műszaki állapotáért és származásáért és, hogy ezen kifogásokból eredően semmilyen igényt nem támaszthat, illetve követelést nem érvényesíthet a CIB Lakáslízinggel szemben A CIB Lakáslízing Zrt. nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ha eljárását az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita, vagy az Ügyfél, illetve harmadik személy felróható magatartása akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a CIB Lakáslízing Zrt-t a megbízás teljesítésének arányában ez esetben is megilleti A CIB Lakáslízing Zrt. nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért A telefon, távirat, telefax és egyéb elektronikus adatátviteli forgalomban vagy rögzítési módban a kommunikáció módjából (ideértve, de nem kizárólagosan az átviteli vagy rögzítő rendszer hibáját, valamint hamis üzenet, illetve az üzenet olvashatatlanságának esetét) származó károkért a CIB Lakáslízing Zrt. az Ügyféllel szemben csak akkor felel, ha a kárt jogellenesen és neki felróható módon okozta. A CIB Lakáslízing Zrt. nem felel azokért a károkért, melyek a postai úton történő kézbesítés a CIB Lakáslízing Zrt-nek nem felróható hibáiból erednek. Telefaxon eljuttatott üzenetek, illetve megbízások esetén az Ügyfél felelőssége, hogy az üzenet hibátlan megérkeztéről meggyőződjön. A CIB Lakáslízing Zrt. a beérkező üzeneteket valódiság és az eredetivel való egyezőség tekintetében - ha a Felek eltérően nem állapodnak meg - nem vizsgálja felül A CIB Lakáslízing Zrt. nem köteles az Ügyfélre vonatkozó adózási optimumot és egyéb személyes körülményeket a megbízásoknál és azok teljesítésénél figyelembe venni. Az Ügyfél kártérítési felelőssége 6.9. Az Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy mindaddig, amíg az alábbiakban felsorolt valamennyi feltétel maradéktalanul nem teljesült a gépjárművet nem veszi át a márkakereskedőtől: - A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés érvényes létrejötte és valamennyi hatálybalépési feltétel teljesülése. - A gépjárműről a márkakereskedő által CIB Lakáslízing nevére a teljes vételárról szabályszerűen kiállított eredeti végszámla CIB Lakáslízing által történő kézhezvétele. - A jogszabály által előírt kötelező gépjármű felelősség biztosítás és a pénzügyi gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben előírt tartalmú Casco biztosítás érvényes létrejötte. - A Casco biztosítási szerződésben, illetve kötvényben a CIB Lakáslízing kedvezményezettként történő megjelölése azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a kedvezményezettnek teljesíthet. - A lízing tárgyát képező gépjármű érvényes forgalmi engedélye másolatának - amely forgalmi engedélybe legalább a CIB Lakáslízing javára fennálló tulajdonjog fenntartást, az illetékes rendőrhatóság a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában az Ügyfél vagy a márkakereskedő eljárása folytán bejegyezte - CIB Lakáslízing által történő kézhezvétele. - Helyszíni szerződéskötés esetén, amely esetben CIB Lakáslízing képviseletében a gépjárműpénzügyi lízing szerződést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá úgy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés aláírására szóló CIB Lakáslízing által cégszerűen aláírt meghatalmazás másolati példányának márkakereskedő részére történő megküldése. - A márkakereskedő és az Ügyfél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv létrejötte

11 Az Ügyfél vagy harmadik személy a gépjárművet kizárólag a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni. Ennek megszegéséből eredő károkért a CIB Lakáslízinggel szemben kártérítési felelősség terheli Az Ügyfél a birtokbaadástól mindaddig, amíg a gépjármű a CIB Lakáslízing birtokába nem kerül, vétkességétől függetlenül viseli a kárveszélyt, így a gépjármű megsemmisülésének, meghibásodásának és értékcsökkenésének veszélyét is azzal, hogy az Ügyfél ebből eredő kára nem érinti a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő fizetési kötelezettségének összegét és esedékességét. A CIB Lakáslízing a márkakereskedővel kötött Adásvételi szerződésben részére biztosított, illetve az adásvételen alapuló szavatossági és jótállási jogait az Ügyfélre engedményezi a Ptk szakaszában foglalt kezesi felelőssége kizárásával. Az Ügyfél jótálláson és szavatosságon alapuló bármilyen igényt, követelést - fentiek következtében - csak a márkakereskedővel szemben támaszthat és érvényesíthet. A lízingdíjak annak figyelembevételével kerülnek megállapításra, hogy az Ügyfél jogosult és köteles a ráengedményezett jótállási, szavatossági jogokon alapuló igénye, követelése márkakereskedővel szembeni érvényesítésére saját költségén. Az Ügyfél a lízingtárgyat saját költségére és kockázatára üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, köteles gondoskodni a lízingtárgy működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyek saját költségén történő beszerzéséről. Az Ügyfél a lízing tárgyát képező gépjárművön semmilyen átalakítást nem végezhet, illetve nem végeztethet. Az Ügyfél köteles a kezelési utasításban és a vevőszolgálati csekkfüzetben előírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervízhálózat műhelyeiben elvégeztetni. Az Ügyfél köteles továbbá a gépjármű szervízlapja szerint előírt időszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenőrző vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstől eltérő használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégeztetni a márka hivatalos márkakereskedőinél. A gépjármű meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén az Ügyfél köteles a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően helyreállíttatni a márka hivatalos márkakereskedőjénél. Az Ügyfelet teljeskörű kártérítési felelősség terheli a jelen pontban foglalt kötelezettségek elmulasztásával CIB Lakáslízingnek okozott károkért, továbbá ezen kötelezettségek bármelyikének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után Ha a CIB Lakáslízing Zrt. által igénybe vett közreműködőt az Ügyfél jelölte ki vagy annak igénybevétele jogszabály által kötelező, a CIB Lakáslízing Zrt. e személy eljárásáért nem felelős. A jogosan igénybevett közreműködők költségei az Ügyfelet terhelik (pl. átutalási- és transzferköltségek, díjak, külföldi közreműködő díja). A közreműködő igénybevételével kapcsolatos határidő és/vagy költségkihatásokról ha azt az Ügyfél által megismerhető Szabályzat nem rögzíti a CIB Lakáslízing Zrt. az Ügyfelet hirdetményben tájékoztatja. 7. GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS 7.1. A CIB Lakáslízing az Ügyfél által kiválasztott, illetve megrendelt gépjárművet kizárólag az Ügyfél részére történő lízingbeadás és a futamidő végén az Ügyfél részére történő továbbértékesítés céljából

12 vásárolja meg a márkakereskedőtől azzal, hogy a CIB Lakáslízing és a márkakereskedő között létrejött Adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek - kivéve a CIB Lakáslízing vételárfizetési kötelezettsége - az Ügyfelet terheli, azok teljesítését átvállalja. Az Adásvételi szerződés Ügyfél által történő aláírása igazolja, hogy abban az adásvétel feltételei az Ügyfél utasításai szerint kerültek meghatározásra. A lízing tárgyát képező gépjármű a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés teljes futamideje alatt - függetlenül attól, hogy a gépjármű forgalmi engedélyének tulajdonos rovatába kit jegyeztek be - CIB Lakáslízing kizárólagos tulajdonát képezi. Az Ügyfél köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a CIB Lakáslízing tulajdonát sérelem ne érje A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés a felek által - cég esetén cégszerű - aláírással érvényesen létrejön és hatályba az adott konstrukcióra vonatkozó gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén lép A pénzügyi lízing finanszírozást a CIB Lakáslízing a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott általa finanszírozandó összeg adásvételi szerződés szerinti márkakereskedőnek történő megfizetésével teljesíti A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő végén történő lejáratakor az Ügyfél birtokában és használatában lévő gépjármű tulajdonjoga akkor száll át az Ügyfélre, ha a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő és annak Fizetési ütemezés mellékletében részletesen meghatározott valamennyi lízingdíj fizetési - beleértve a tőke, ÁFA, ügyleti kamat összegét is -, valamint változó kamatozású pénzügyi lízing konstrukció esetén az esetlegesen felmerülő kamatkülönbözet fizetési, továbbá egyéb, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésen alapuló, a lízingdíjba bele nem foglalt fizetési kötelezettségének (Pl. késedelmi kamat, stb.) maradéktalanul eleget tesz. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés Fizetési Ütemezés Mellékletében foglalt lízingdíj törlesztőrészletek a gépjármű bruttó értékesítési árát (tőke+áfa) és az induló ügyleti kamatot foglalják magukban. Az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott lízingdíj törlesztőrészleteket a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés szerinti esedékességekkor köteles megfizetni a CIB Lakáslízing bankszámlájára történő átutalással vagy a CIB Lakáslízing által átadott csekken vagy amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai befizetési csekken vagy a CIB Lakáslízing székhelyén lévő pénztárába készpénzben történő befizetéssel. A kamatkülönbözet esedékessége EURO deviza alapú változó kamatozású gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén: A kamatváltozás elszámolása a fentiek szerint havonta utólag történik kamatkülönbözetkiterhelő levél és csekk megküldésével. Kiterhelésre havonta csak az adott hónapot közvetlenül megelőző törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet kerül [(I.) képlet]. Ezen túlmenően a kamatkülönbözet-kiterhelő értesítésben tájékoztató adatként feltüntetésre kerül a teljes hátralévő, még esedékessé nem vált tőketartozásra eső, az elszámolási időszak alatt bekövetkezett árfolyamváltozás következtében felmerült kamatkülönbözet összege is [(II.) képlet], amely kamatkülönbözet összege kizárólag a futamidő vége előtti bármely okból történő szerződésmegszűnés esetén válik egy összegben esedékessé. Amennyiben a törlesztés az eredeti fizetési ütemezésnek megfelelően történik és a gépjárműpénzügyi lízing szerződés a futamidő vége előtt nem szünik meg, úgy a (II.) képlet szerint számított, a hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet havonta részletekben kerül kiterhelésre. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötését megelőző munkanapon érvényes EURO CIB Bank Zrt. forintvételi árfolyama és az ugyanezen időpontban érvényes 3 hónapos EURO

13 hitelkamatlába Londonban százalékos mértékét a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés Fizetési ütemezés melléklete tartalmazza. A szerződés szerint számított kamatkülönbözet összege csak abban az esetben kerül havonta kiterhelésre, ha annak még el nem számolt összege összesen az 500.-Ft-ot eléri. Amennyiben a szerződés szerinti kamatkülönbözet-elszámolás alapján az Ügyfél által fizetendő havi lízingdíjtörlesztő részlet induló kamattartalma csökkent, úgy az Ügyfél által a szerződés szerint már megfizetett ügyleti kamatból az Ügyfélnek járó kamatkülönbözetet CIB Lakáslízing az Ügyfél javára a futamidő során jóváírja. A kamatkülönbözet esedékessége CHF deviza alapú változó kamatozású gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén: A kamatváltozás elszámolása a fentiek szerint havonta utólag történik kamatkülönbözetkiterhelő levél és csekk megküldésével. Kiterhelésre havonta csak az adott hónapot közvetlenül megelőző törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet kerül [(I.) képlet]. Ezen túlmenően a kamatkülönbözet-kiterhelő értesítésben tájékoztató adatként feltüntetésre kerül a teljes hátralévő, még esedékessé nem vált tőketartozásra eső, az elszámolási időszak alatt bekövetkezett árfolyamváltozás következtében felmerült kamatkülönbözet összege is [(II.) képlet], amely kamatkülönbözet összege kizárólag a futamidő vége előtti bármely okból történő szerződésmegszűnés esetén válik egy összegben esedékessé. Amennyiben a törlesztés az eredeti fizetési ütemezésnek megfelelően történik és a gépjárműpénzügyi lízing szerződés a futamidő vége előtt nem szünik meg, úgy a (II.) képlet szerint számított, a hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet havonta részletekben kerül kiterhelésre. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötését megelőző munkanapon érvényes CHF CIB Bank Zrt. forintvételi árfolyama és az ugyanezen időpontban érvényes 3 hónapos CHF hitelkamatlába Londonban százalékos mértékét a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés Fizetési ütemezés melléklete tartalmazza. A szerződés szerint számított kamatkülönbözet összege csak abban az esetben kerül havonta kiterhelésre, ha annak még el nem számolt összege összesen az 500.-Ft-ot eléri. Amennyiben a szerződés szerinti kamatkülönbözet-elszámolás alapján az Ügyfél által fizetendő havi lízingdíjtörlesztő részlet induló kamattartalma csökkent, úgy az Ügyfél által a szerződés szerint már megfizetett ügyleti kamatból az Ügyfélnek járó kamatkülönbözetet CIB Lakáslízing az Ügyfél javára a futamidő során jóváírja. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés szerinti ügyleti kamatváltozás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is meghatározottnak és elfogadottnak minősül Az Ügyfél a lízing tárgyát képező gépjárművet bérbe, használatba csak a CIB Lakáslízing előzetes írásbeli engedélyével adhatja, azt el nem zálogosíthatja és egyéb módon sem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. 8. A GÉPJÁRMŰ-PÉNZÜGYI LÍZING SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE A FUTAMIDŐ VÉGE ELŐTT A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megszüntetése előtörlesztéssel

14 8.1. Az Ügyfél előtörlesztésre csak akkor jogosult, ha a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A CIB Lakáslízing az Ügyfelet írásbeli kérésére, amennyiben a két utolsó befizetését igazolja, írásban tájékoztatja a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés alapján még fennálló tartozásának idő előtti, egyösszegben történő kiegyenlítése esetén - a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtti megszüntetéséhez - megfizetendő összegről (előtörlesztés) vagy amennyiben a bejelentés részbeni előtörlesztésre irányul, úgy arról, hogy az Ügyfél által előtörleszteni kívánt összeget a CIB Lakáslízing hogyan számolja el. Az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés közös megegyezéssel történő módosítása - beleértve az előtörlesztés és a részbeni előtörlesztés esetét is - vagy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtti bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél hátralévő, ki nem egyenlített tőketartozása 2 %-ának megfelelő mértékű, de legalább Ft összegű szerződésmódosítási díjat számít fel. Részbeni előtörlesztés esetén a CIB Lakáslízing az Ügyfél által fizetendő szerződésmódosítási díjat az előtörlesztett összeg után számítja fel. Amennyiben az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egyösszegben történő megfizetésével a gépjármű-pénzügyi lízing szerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni vagy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés bármely okból a futamidő vége előtt megszűnik, úgy EURO alapú deviza gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén: Fenti esetben egyösszegben esedékessé válik az Ügyfél gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő teljes hátralévő tőketartozása és az arra eső már felmerült, de még esedékessé nem vált kamatkülönbözet tartozása. Az esedékessé váló kamatkülönbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet összege = a megszűnés napját közvetlenül megelőző teljes havi törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet (I.) + a megszűnés időpontjában még hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet (III.) + a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtti megszűnésének időpontját követő, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben foglalt következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának a megszűnés napja és azt közvetlenül megelőző esedékességi időpont közötti időszakra időarányosan eső részére számított kamatkülönbözet (IV.) azaz kamatkülönbözet összege = (I.)+(III.)+(IV.) (I.) = [EURO (2)/EURO(1)-1] x R + [EUROLIBOR (2)/EUROLIBOR(1) -1] x K x0,3 (III.) = [EURO (3)/EURO (1)-1] x [T+K(1)] (IV.) = [EUROLIBOR(3)/EUROLIBOR(1)-1] x K(1) x 0,3 EURO (1): az EURO CIB Bank Zrt. forint vételi árfolyama a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon EURO (3): az EURO CIB Bank Zrt. forint eladási árfolyama a megszűnés napját megelőző munkanapon

15 EUROLIBOR (1): az 3 hónapos EURO-hitel kamatlába Londonban a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon EUROLIBOR (3): a 3 hónapos EURO-hitel kamatlába Londonban a megszűnést megelőző munkanapon K (1) : a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megszűnésének időpontját követően a gépjárműpénzügyi lízing szerződés szerint esedékessé váló következő egyhavi törlesztőrészlet időarányos kamattartalmának összege Az Ügyfél részére a fentiek szerint megküldött tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelőző munkanapon érvényes EUROLIBOR és EURO CIB Bank Zrt. forintvételi árfolyama figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó kamat és árfolyam az Ügyfél által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendő összeg módosulhat. CHF alapú deviza gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén: Fenti esetben egyösszegben esedékessé válik az Ügyfél gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő teljes hátralévő tőketartozása és az arra eső már felmerült, de még esedékessé nem vált kamatkülönbözet tartozása. Az esedékessé váló kamatkülönbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet összege = a megszűnés napját közvetlenül megelőző teljes havi törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet (I.) + a megszűnés időpontjában még hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet (III.) + a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtti megszűnésének időpontját követő, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben foglalt következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának a megszűnés napja és azt közvetlenül megelőző esedékességi időpont közötti időszakra időarányosan eső részére számított kamatkülönbözet (IV.) azaz kamatkülönbözet összege = (I.)+(III.)+(IV.) (I.) = [CHF (2)/CHF(1)-1] x R + [CHFLIBOR (2)/CHFLIBOR(1) -1] x K x0,3 (III.) = [CHF (3)/CHF (1)-1] x [T+K(1)] (IV.) = [CHFLIBOR(3)/CHFLIBOR(1)-1] x K(1) x 0,3 CHF (1): az CHF CIB Bank Zrt. forint vételi árfolyama a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon CHF (3): az CHF CIB Bank Zrt. forint eladási árfolyama a megszűnés napját megelőző munkanapon CHFLIBOR (1): az 3 hónapos CHF-hitel kamatlába Londonban a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon CHFLIBOR (3): a 3 hónapos CHF-hitel kamatlába Londonban a megszűnést megelőző munkanapon K (1) : a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megszűnésének időpontját követően a gépjárműpénzügyi lízing szerződés szerint esedékessé váló következő egyhavi törlesztőrészlet időarányos kamattartalmának összege

16 Az Ügyfél részére a fentiek szerint megküldött tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelőző munkanapon érvényes CHFLIBOR és CHF CIB Bank Zrt. forintvételi árfolyama figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó kamat és árfolyam az Ügyfél által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendő összeg módosulhat. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megszüntetése a CIB Lakáslízing azonnali hatályú felmondásával 8.2. A CIB Lakáslízing a gépjármű-pénzügyi lízing szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani amennyiben - Az Ügyfél nem teljesíti a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés valamennyi őt terhelő feltételét, különösen, ha súlyos, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben a CIB Lakáslízing azonnali hatályú felmondásával szankcionált szerződésszegést követett el. - Az Ügyfél pénzügyi helyzetébe olyan változások állnak be, amelyek a CIB Lakáslízing megítélése szerint veszélyeztethetik az Ügyfél gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését, és az Ügyfél írásbeli felszólításra nem nyújt a CIB Lakáslízing által megfelelőnek ítélt fedezetet a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő még hátralévő valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítésére. - Az Ügyfél valótlan adatot szolgáltatott a lízingkérelemben és/vagy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés alapján általa teljesített adatszolgáltatás során vagy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkező változást írásban nem jelenti be haladéktalanul CIB Lakáslízingnek. Az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei 8.3. Amennyiben az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és/vagy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés az Ügyfél érdekkörében felmerült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Ügyfél köteles a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt tőke és kamattartozásán, valamint a még esedékessé nem vált tőketartozásán, továbbá a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő - a jelen Üzletszabályzat 8.1. pontja szerint számított - ügyleti kamatkülönbözet és késedelmi kamat tartozásán, továbbá egyéb, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben foglalt fizetési kötelezettségén felül a CIB Lakáslízing valamennyi szükséges és igazolt költségét megtéríteni a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül, amelynek maradéktalan teljesítése esetén az Ügyfél a gépjármű tulajdonjogát megszerzi. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés azonnali hatályú felmondásával egyidejűleg az Ügyfél használati joga a lízing tárgyára azonnali hatállyal megszűnik és azt a CIB Lakáslízing jogosult az Ügyfél költségére azonnal birtokba venni, illetve amennyiben CIB Lakáslízing az azonnali birtokbavétel jogával nem él, úgy az Ügyfél köteles a felmondás jelen szerződés szerinti kézhezvételétől számított 3 napon belül a lízing tárgyát képező gépjárművet CIB Lakáslízingnek mint tulajdonosnak visszaszolgáltatni. Amennyiben a gépjárművet az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott szerződésszegő esetekben nem adja a CIB Lakáslízing birtokába, úgy a CIB Lakáslízing jogosult azt a tőle elvárható gondosság mellett a hatályos jogszabályok figyelembevételével akár trélerrel is elszállíttatni és/vagy a gépjármű forgalomból történő kivonásáról intézkedni, illetve sikkasztás vétségének (bűntettének) alapos gyanúja esetén a CIB Lakáslízing az Ügyféllel szemben az illetékes rendőrhatóságnál feljelentést tenni. Amennyiben az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés CIB Lakáslízing által történő azonnali hatályú felmondása esetén a lízingtárgy tulajdonjogát nem szerzi meg - és a felek írásban másképp nem

17 állapodnak meg - a lízing tárgyának CIB Lakáslízing által történő birtokbavételét követően CIB Lakáslízing jogosult a gépjárművet a gépjármű márkája szerinti generálimportőr márkakereskedői hálózatán vagy más alkalmas, gépjármű értékesítéssel üzletszerűen foglalkozó szervezeten keresztül értékesíteni. Az értékesítést követő 15 napon belül CIB Lakáslízing az Ügyféllel elszámol. A vevő által fizetett vételár és az Ügyfél gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő még ki nem egyenlített fizetési kötelezettségei (így például: tőke, ÁFA, ügyleti kamat, kamatkülönbözet, késedelmi kamat, gépjármű-pénzügyi lízing szerződésen alapuló kártérítés) különbözetét az elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerződő fél az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. 9. HITELDÍJ, KAMATOK, KÖLTSÉGEK 9.1. Az egyedi gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben meghatározott teljes éves induló hiteldíjmutató az Ügyfél által a CIB Lakáslízingnek fizetendő induló ügyleti kamatot és kezelési költséget tartalmazza a hatályos jogszabályokban meghatározott módon számítva. A gépjármű-pénzügyi lízing szerződés Fizetési Ütemezés Melléklete tartalmazza a végszámla szerinti vételár alapján számított lízingdíjrészletek összegét, esedékességeit, valamint az egyes lízingdíjrészletek tőke, áfa, és induló ügyleti kamat megoszlását, tartalmazza továbbá a teljes éves induló ügyleti kamat %- os mértékét a CIB Lakáslízing által finanszírozott összeg %-ában meghatározva. A kezelési költséget előre az induló ügyleti kamatot a törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. Az esetlegesen felmerülő kamatkülönbözet elszámolása a 7.4. pontban foglaltak szerint történik. A pénzügyi lízing futamideje és a kamatszámítás a gépjármű várható átadás-átvételének időpontjában kezdődik. Amennyiben a gépjármű tényleges átadás-átvételének időpontja a várható átadás-átvétel időpontjától eltér, úgy a futamidő kezdetét és a lízingdíjrészletek esedékességi időpontjait a CIB Lakáslízing a tényleges igazolt átadás-átvétel időpontjának figyelembevételével módosíthatja. A módosítás visszaigazolás nélkül is a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A forintalapú gépjármű-pénzügyi lízing szerződés attól függően, hogy a CIB Lakáslízing és az Ügyfél az Egyedi Lízingszerződésben, hogy állapodtak meg vagy fix vagy változó kamatozású. Amennyiben a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés a CIB Lakáslízing és az Ügyfél között létrejött Egyedi Lízingszerződésben foglaltak szerint fix kamatozású, úgy a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésben, illetve annak Fizetési Ütemezés Mellékletében foglalt ügyleti kamat mértéke a futamidő során nem változik Az EURO devizaalapú gépjármű-pénzügyi lízing szerződés változó kamatozása. A változó kamatozású EURO devizaalapú gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén a lízing futamideje alatt felmerülő árfolyamkockázatot az Ügyfél köteles viselni. Az árfolyamváltozás és az EUROLIBOR változásának következtében felmerülő, az Ügyfél által a futamidő alatt fizetendő kamatkülönbözet számításának módját a jelen pont, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtt bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél által a megszűnés időpontjában fizetendő kamatkülönbözet számításának módját a jelen üzletszabályzat 8. pontja tartalmazza

18 A kamatváltozás - amennyiben a szerződő felek az Egyedi lízingszerződésben másként nem állapodtak meg - az alábbi két tényező jelen szerződésben meghatározott időpontban és mértékben történő változásának függvénye: - EUROLIBOR (3 hónapos EURO-hitelkamat Londonban), amennyiben a mérési időpontban az EUROLIBOR változásának mértéke az egy százalékpontot meghaladja, a szerződés megkötését megelőző napon érvényes EUROLIBOR-hoz képest - EURO-árfolyam Amennyiben a szerződő felek az Egyedi lízingszerződésben a vonatkozó üres rész kitöltésével akként állapodnak meg, hogy a kamatváltozás nem a jelen pontban meghatározott, hanem attól eltérő két tényező függvény, így az Egyedi lízingszerződésben meghatározott tényezők változása az irányadó a változó kamatozás vonatkozásában és az előtörlesztés vagy részbeni előtörlesztés tekintetében is. Ez utóbbi esetben a jelen ÁLF-ekben az EUROLIBOR és az EURO-árfolyam helyett az Egyedi lízingszerződésben meghatározott tényezőket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni). A kamatváltozás mérése havonta, a havi törlesztőrészletek jelen szerződés szerinti esedékességekor (mérési időpont) történik, a kamatváltozás mértékét CIB Lakáslízing az alábbi képlet szerint számítja: kamatváltozás összege = mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet (I.) + a mérési időpontban fennálló még nem esedékes teljes hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet (II.). Azaz Kamatváltozás összege = (I.) + (II.) (I.) = [EURO (2)/EURO(1)-1] x R + [EUROLIBOR (2)/EUROLIBOR(1) -1] x K x0,3 (II.) = [EURO(2)/EURO(1)-1] x T EURO(1): az EURO CIB Bank Zrt. forint vételi árfolyama a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon EURO(2): az EURO CIB Bank Zrt. forinteladási árfolyama a mérési időpont napját megelőző munkanapon EUROLIBOR (1): a 3 hónapos EURO-hitel kamatlába Londonban a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon EUROLIBOR (2): a 3 hónapos EURO-hitel kamatlába Londonban a mérési időpontot megelőző munkanapon R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet összege K: a mérési időpont napján esedékes havi törlesztőrészlet Fizetési Ütemezésben foglalt induló kamattartalmának összege T: a mérési időpontban fennálló teljes még esedékessé nem vált hátralévő tőketartozás összege A CHF devizaalapú gépjármű-pénzügyi lízing szerződés változó kamatozása

19 A változó kamatozású CHF devizaalapú gépjármű-pénzügyi lízing szerződés esetén a lízing futamideje alatt felmerülő árfolyamkockázatot az Ügyfél köteles viselni. Az árfolyamváltozás és az CHFLIBOR változásának következtében felmerülő, az Ügyfél által a futamidő alatt fizetendő kamatkülönbözet számításának módját a jelen pont, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés futamidő vége előtt bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél által a megszűnés időpontjában fizetendő kamatkülönbözet számításának módját a jelen üzletszabályzat 8. pontja tartalmazza. A kamatváltozás - amennyiben a szerződő felek az Egyedi lízingszerződésben másként nem állapodtak meg - az alábbi két tényező jelen szerződésben meghatározott időpontban és mértékben történő változásának függvénye: - CHFLIBOR (3 hónapos CHF-hitelkamat Londonban), amennyiben a mérési időpontban az CHFLIBOR változásának mértéke az egy százalékpontot meghaladja, a szerződés megkötését megelőző napon érvényes CHFLIBOR-hoz képest - CHF-árfolyam Amennyiben a szerződő felek az Egyedi lízingszerződésben a vonatkozó üres rész kitöltésével akként állapodnak meg, hogy a kamatváltozás nem a jelen pontban meghatározott, hanem attól eltérő két tényező függvény, így az Egyedi lízingszerződésben meghatározott tényezők változása az irányadó a változó kamatozás vonatkozásában és az előtörlesztés vagy részbeni előtörlesztés tekintetében is. Ez utóbbi esetben a jelen ÁLF-ekben az CHFLIBOR és az CHF-árfolyam helyett az Egyedi lízingszerződésben meghatározott tényezőket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni). A kamatváltozás mérése havonta, a havi törlesztőrészletek jelen szerződés szerinti esedékességekor (mérési időpont) történik, a kamatváltozás mértékét CIB Lakáslízing az alábbi képlet szerint számítja: kamatváltozás összege = mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészletre eső kamatkülönbözet (I.) + a mérési időpontban fennálló még nem esedékes teljes hátralévő tőketartozásra eső kamatkülönbözet (II.). Azaz Kamatváltozás összege = (I.) + (II.) (I.) = [CHF (2)/CHF(1)-1] x R + [CHFLIBOR (2)/CHFLIBOR(1) -1] x K x0,3 (II.) = [CHF(2)/CHF(1)-1] x T CHF(1): az CHF CIB Bank Zrt. forint vételi árfolyama a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon CHF(2): az CHF CIB Bank Zrt. forinteladási árfolyama a mérési időpont napját megelőző munkanapon CHFLIBOR (1): a 3 hónapos CHF-hitel kamatlába Londonban a gépjármű-pénzügyi lízing szerződés megkötésének napját megelőző munkanapon CHFLIBOR (2): a 3 hónapos CHF-hitel kamatlába Londonban a mérési időpontot megelőző munkanapon R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet összege K: a mérési időpont napján esedékes havi törlesztőrészlet Fizetési Ütemezésben foglalt induló kamattartalmának összege

20 Késedelmi kamat T: a mérési időpontban fennálló teljes még esedékessé nem vált hátralévő tőketartozás összege 9.3. Az Ügyfél a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen megfizetett összeg után a késedelem időtartamára érvényes jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a CIB Lakáslízingnek megfizetni. Az Ügyfél fizetési késedelembe esik, ha a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő bármely tartozását az esedékesség napjáig a CIB Lakáslízing részére nem fizette meg. Részteljesítés esetén az Ügyfél által megfizetett összeget a CIB Lakáslízing először az Ügyfél egyéb, a gépjármű-pénzügyi lízing szerződésből eredő tartozására, majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követően fennmaradó összeget fordítja a tőketartozás csökkentésére. 10. KISZERVEZÉS 10.1 A CIB Lakáslízing Zrt. a Hpt. 13./A (12) bekezdés rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az alábbi tevékenységeket kiszervezés keretében külső vállalkozásokkal végezteti: I. Kiszervezett tevékenység: adatmentés, adat-visszatöltés Kiszervezett tevékenység végzője: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u ) Szerződéskötés időpontja: november 27. II. Kiszervezett tevékenység: iratmegsemmisítés Kiszervezett tevékenység végzője: REMONDIS DATA Office Kft. (1238 Budapest, Helsinki út 105.) Szerződéskötés időpontja: január 22. III. Kiszervezett tevékenység: ügyféldokumentumok előállítása és azok ügyfelekhez történő továbbítása Kiszervezett tevékenység végzője: Állami Nyomda Zrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Szerződéskötés időpontja: július 2. IV. Kiszervezett tevékenység: dokumentumkezelés Kiszervezett tevékenység végzője: Rhenus Archico Irattári és Iratlogisztikai Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.) Szerződéskötés időpontja: augusztus 1. V. Kiszervezett tevékenység: rendszertámogatási szolgáltatások Kiszervezett tevékenység végzője: Comparex Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.) Szerződéskötés időpontja: január 29. VI. Kiszervezett tevékenység: szoftvertámogatási és fejlesztési tevékenység

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Ügyfelünk! A szerződés(ek)hez kapcsolódó jogutódlás ügyintézésével kapcsolatban az alábbi

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben