CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 Érvényes: napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE 1. A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , központi ügyintézés és központi ügyfélszolgálat: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cégjegyzékszám: , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által kiadott alapítási engedély száma, kelte: 2585/1999., december 22., részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: Lízingbeadó). 2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a PSZÁF (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. 3. A Lízingbeadó hirdetményben köteles közzé tenni felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes visszavonását. II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE 4. A jelen okirat a Lízingbeadó és Lízingbevevői között a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. (1) bekezdés c) pontjának megfelelő pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási tevékenység (PSZÁF engedély száma, kelte: EN-I-1598/2010., december 8.) végzése során létrejövő lízingszerződés általános szerződéses feltételeit tartalmazza (a továbbiakban: Üzletszabályzat vagy ÁSZF). A pénzügyi lízing fogalmára a Hpt. 2. számú mellékletének I.11. pontja az irányadó. 5. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Lízingbeadóra, a Lízingbevevőre (Lízingbeadó és Lízingbevevő a továbbiakban együtt: Felek), az egyetemleges kötelezettre (a továbbiakban: Egyetemleges kötelezett) és egyéb biztosítékot nyújtóra (a továbbiakban: Egyéb biztosítékot nyújtó), a Felek között létrejött, egy vagy több Lízingtárgy (a továbbiakban: Lízingtárgy) pénzügyi lízingbe vétele érdekében megkötött Lízingszerződésre (a továbbiakban: Lízingszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re (a továbbiakban: Biztosítéki szerződés) a Felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában. 6. Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával ismeri el, hogy az Üzletszabályzatot megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy egy példányát átvette. 7. A Lízingbeadó a jelen Üzletszabályzatát az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és internetes honlapján - megtekintésre - hirdetményben közzé teszi, és a Lízingbevevő kérésére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja. III. A LÍZINGBEVEVŐ MEGHATÁROZÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, A LÍZINGBEVEVŐ KÉPVISELETE 8. Lízingbevevő minden olyan fogyasztónak nem minősülő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit a Lízingbeadó a szerződéskötést megelőzően átvilágított, hitelképesség szempontjából megvizsgált és a vizsgálat alapján vele Lízingszerződést kötött. 9. A Lízingbevevők közül fogyasztónak nem minősülő természetes személy, aki az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenységébe eső célok érdekében köti a Lízingszerződést (pl. mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó). 10. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) előírásaira figyelemmel a Lízingbeadó, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó, a meghatalmazottjaik, a rendelkezésre jogosult, továbbá a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó nevében eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között a Lízingbevevővel történő ügyleti (szerződéses kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Lízingbeadó nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett Lízingbevevőre vonatkozóan a Lízingbeadó köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha a Lízingbevevő, 1 A jelen ÁSZF vonatkozásában járműnek minősülnek azok a személygépjárművek, kishaszon- és nagyhaszongépjárművek, amelyekre vonatkozó lízingszerződés szerződésszáma nem RZP vagy RNYP betűkkel kezdődik. 1

2 Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. 11. Az ügyfél-átvilágítás során a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó köteles a Lízingbeadó részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. 12. A Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az átvilágítás során megadott adatokban, illetve nyilatkozatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni. 13. A Lízingbeadó a hatósági nyilvántartásba vett Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó képviseletében eljáró személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult, illetve más, a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó képviseletére jogosult személy(ek) ettől eltérő írásbeli igazolást nem bocsátottak a Lízingbeadó részére. 14. A Lízingbeadó jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Lízingbeadó vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben megegyeznek-e a Lízingbeadóhoz benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal. IV. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 15. A Lízingbeadó az üzleti tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni. 16. A Lízingbeadó nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be, kivéve, ha a hatósági rendelkezésnek, a szükséges hatósági engedélyek megtagadásának, vagy késedelmes megadásának az oka a Lízingbeadó jogellenes magatartása, mulasztása. 17. Az ÁSZF IV.16. pontja vonatkozásában "erőhatalom" bármely olyan esemény vagy történés, vagy azok kombinációja, amely valamennyi Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet egyik Fél sem tud kellő gondossággal megelőzni vagy elhárítani, és amely az Üzletszabályzatból vagy az Üzletszabályzat alapján megkötött szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi, ideértve többek között az alábbiakat: - bármely törvényes, bel- vagy külföldi hatóság cselekedete vagy mulasztása, - bármely hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, import- illetve exportkorlátozás, repülőterek, vagy más, a nemzetközi közlekedéshez szükséges berendezések lezárása bármely helyen, - országos méretű sztrájk és munkabeszüntetés, - radioaktív vagy vegyi szennyeződés, és - tűz, szokatlan áradás, földrengés, folyók kiszáradása, vihar, villámcsapás, járvány, karantén. Az ÁSZF IV.16. pontja értelmében "jogszabályváltozás" bármikor bármilyen létező jogszabály módosítása vagy megváltoztatása, új jogszabály hatálybalépése, vagy bármilyen jogszabály-értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkező változás. 18. A Lízingbeadó - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - nem felel a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett és az Egyéb biztosítékot nyújtó okozott kárért. 19. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötéséhez közvetítőt (a továbbiakban: Közvetítő) vesz igénybe, akkor a függő közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Lízingbeadó felel, a független közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Lízingbeadó nem felel. 20. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingtárgy kiválasztása során megbízottat vesz igénybe vagy bizományostól vásárol, a megbízott vagy a bizományos tevékenységéért a Lízingbeadó nem felel. 2

3 21. A Lízingbeadó nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is a Lízingbevevőnél, Egyetemleges kötelezettnél, Egyéb biztosítékot nyújtónál esetlegesen keletkezett veszteségért. V. A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, CÉLJA 22. A Lízingbeadó mindenkori aktuális Tájékoztatója (Adatlapja) tartalmazza a Lízingszerződés megkötésének előfeltételeit, a szerződéskötéshez szükséges egyéb információszolgáltatási kötelezettséget, a hitelképesség elbírálásához szükséges okmányokat és a finanszírozási feltételeket. A Lízingbeadó a mindenkori aktuális Tájékoztatót (Adatlapját) az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti és internetes honlapján közzéteszi. A Lízingbeadót nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 23. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti Lízingszerződés érvényes létrejöttéhez a szerződés írásba foglalása szükséges, valamint a Lízingbevevő finanszírozási ajánlatának elfogadásáról szóló Lízingbeadó által aláírt Értesítés megküldése a Lízingbevevő/Egyetemleges kötelezett részére. A Lízingszerződés ezen értesítés elküldésével jön létre. Amennyiben a jelen szerződés érvényesen létrejön, akkor a Lízingbeadó ezen értesítésben tájékoztatja a Lízingbevevőt/Egyetemleges kötelezettet arról is, hogy mely adatai kerültek továbbításra a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felé. A szerződés írásba foglalását követően a Lízingszerződés és az ÁSZF egy eredeti példányát át kell adni az Lízingbevevőnek. 24. A Lízingbeadót a szerződésben foglalt kötelezettségek csak akkor terhelik, ha a Lízingszerződést a Lízingbeadó képviseletére jogosultak és a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó esetén a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó képviseletére jogosultak, fogyasztónak nem minősülő természetes személy Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó esetén pedig a Lízingbevevő, Egyetemleges kötelezett, Egyéb biztosítékot nyújtó személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján meghatalmazottja aláírta, továbbá az aláírt szerződést a Felek átadták egymásnak. 25. A Lízingbeadó a Lízingtárgyat a Lízingbevevő megbízása szerint a Lízingszerződés II. pontjában meghatározott Szállítótól a Lízingszerződés vonatkozásában eladóként vagy bizományosként eljáró kereskedéstől, illetve, amennyiben a - kereskedés megbízottként jár el, a megbízó által képviselt személytől (a továbbiakban: Szállító) megvásárolja kizárólag azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek a Lízingszerződésben meghatározott feltételekkel, rendeltetésszerű használatra lízingbe adja, illetve a Lízingszerződésben meghatározott feltételek szerint a Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze. Zárt végű pénzügyi lízing: A pénzügyi lízing akkor zárt végű, ha Lízingbeadó és Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásakor abban állapodnak meg, hogy Lízingbevevő a Lízingszerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének teljesítésével minden egyéb jogi aktus nélkül, automatikusan megszerzi a Lízingtárgy tulajdonjogát. Zárt végű lízing esetén a maradványértéket Lízingbeadó az utolsó lízingdíj részletbe belekalkulálja. Nyílt végű pénzügyi lízing:a pénzügyi lízing akkor nyílt végű, ha Lízingbeadó és Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásakor abban állapodnak meg, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, jogosultságot szerez arra, hogy ő vagy az általa megjelölt harmadik személy a Lízingszerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze, amely vételi jog azonban nem jelent vételi kötelezettséget Lízingbevevő számára. A Lízingszerződés aláírásakor megállapított maradványérték csak tájékoztató jellegű adat. A maradványértéket a Lízingbeadó jogosult megállapítani a Lízingtárgy vételára megfizetésének napján a CIB Bank Zrt. által közzétett hivatalos deviza vételi árfolyam alapul vételével. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésben meghatározott futamidő szerződésszerű lejárta esetén az elszámolás alapját az így megállapított maradványérték képezi. A Lízingbeadó a Lízingszerződés lejáratát megelőzően az utolsó előtti lízingdíj-értesítő megküldésével egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel a Lízingbevevőt, hogy élni kíván-e a Lízingtárgyra vonatkozó azon jogosultságával, hogy a Lízingtárgyat egyoldalú nyilatkozata alapján megszerezze (vételi jog). A Lízingbevevő a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy ő vagy egy általa megjelölt harmadik személy kíván-e a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot szerezni a Lízingtárgy felett. Amennyiben a Lízingbevevő az előzőekben előírt határidőben nem, vagy nemlegesen nyilatkozik a tulajdonszerzést illetően, úgy a Lízingbevevő a futamidő lejáratának napját követő munkanapon köteles a Lízingtárgyat a Lízingbeadó birtokába adni rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Lízingtárgy normál elhasználódásának megfelelő állapotban, külön jegyzőkönyv felvétele mellett és a Felek kötelesek egymással elszámolni. 3

4 Amennyiben a Lízingbevevő élni kíván a részére vagy egy általa megjelölt harmadik személy részére biztosított vételi joggal (a vételi jogot ténylegesen gyakorló személy a továbbiakban: Vevő), úgy a Lízingbeadó az utolsó lízingdíj-értesítő megküldésével egyidejűleg maradványérték-számlát állít ki és küld meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a kiállított maradványérték-számlát az esedékesség időpontjáig kiegyenlíti, akkor a Vevő a Lízingtárgyon tulajdonjogot szerez. Amennyiben a maradványértéket a Vevő az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, akkor a tulajdonjogot nem szerzi meg, és a Lízingbevevő 8 napon belül köteles a Lízingtárgyat rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Lízingtárgy normál elhasználódásának megfelelő állapotban a Lízingbeadó birtokába adni és a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Lízingtárgy visszaadás-kori állapotának felmérése (a rendeltetésszerű használat ellenőrzése és a normál elhasználódást meghaladó használat mértékének megállapítása) érdekében a Lízingbeadó jogosult szakvéleményt kérni a Lízingtárgy javítását végző bármely Márkaszerviztől vagy egyéb szakértőtől, amelynek eredményét a Lízingbevevő elfogadja. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingtárgy vonatkozásában a Szállítóval vagy más személlyel visszavásárlási/adásvételi szerződést, akkor ezt tekintik a Felek a Lízingtárgy forgalmi értékének. Amennyiben a szakvéleményben megállapított forgalmi érték kisebb, mint a maradványérték, akkor a különbség összegét a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felhívása és számlája alapján megfizetni. A Lízingtárgy tulajdonjogának a Vevő által történő megszerzése esetén a Lízingbeadó a maradványérték bankszámláján történő jóváírását követően biztosítja a Vevőnek a tulajdonjog törléséhez és járműnek minősülő Lízingtárgy esetén az új törzskönyv kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi a törzskönyvet a Vevő részére. 26. A Lízingszerződés célja a Lízingbevevő által megfelelő gondossággal kiválasztott Lízingtárgy pénzügyi lízingbeadása egyedi feltételeinek szabályozása. Ezzel összefüggésben a Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingtárgyat rendeltetésszerű használatba veszi, és a Lízingszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének minden körülmények között maradéktalanul eleget tesz. VI. A LÍZINGSZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSE, A LÍZING FUTAMIDEJE 27. A Lízingszerződés hatályba lépésének együttes feltételei, hogy a.) a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott mértékű szerződéskötési díjat (a továbbiakban: Szerződéskötési díj) és kezelési költséget (a továbbiakban: Kezelési költség) Lízingbeadó részére a szállítói számla kifizetésének napjáig megfizesse, b.) a Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott összegű első lízingdíjat a Lízingbeadó vagy a Szállító részére a szállítói számla kifizetésének napjáig megfizesse, c.) a Lízingszerződés IV. pontban foglalt biztosíték(ok) alapítására vonatkozó szerződés(ek) megkötésre kerüljenek és hatályba lépjenek (kivéve az ún. előfinanszírozás esetét, amelynél a megkötés elegendő), d.) Lízingtárgy biztosítására vonatkozó jelen ÁSZF XII. pontjai szerint megkötött biztosítási szerződés(ek) hatályba lépnek, e.) a Lízingbeadó a Finanszírozási kérelem elnevezésű (a továbbiakban: Finanszírozási kérelem), a hitelképesség vizsgálathoz szükséges adatlapjában meghatározott, valamint a Lízingbeadó által a hitelképesség-vizsgálat függvényében egyedileg megkövetelt dokumentumokat a Lízingbeadó részére átadják és a Lízingbeadó által előírt egyéb feltételeket a Lízingbevevő teljesítette. 28. A Lízingszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor a Lízingbevevő valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 29. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Lízingszerződés hatálybalépésének időpontjával. A Lízingbevevő kamatfizetésének kezdő időpontja (azaz a futamidő kezdete) alapesetben a szállítói számla szerinti Teljesítés időpontja (azaz a Lízingtárgy birtokbavételének napja). Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingtárgy Lízingbevevő általi birtokbavételét megelőzően a szállítói számla alapján fizetést teljesít, a Lízingbeadó jogosult a szállítói számla kifizetésének napját tekinteni a futamidő kezdetének. A lízing futamidejének a vége megegyezik a Lízingszerződés hatályának megszűnésével. VII. A LÍZINGTÁRGY TULAJDONJOGA 30. A Lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítéséig (nyílt végű pénzügyi lízing esetén a maradványérték megfizetését is ideértve) a Lízingbeadót illeti meg és valamennyi hatósági nyilvántartásban (közlekedési nyilvántartás) a Lízingbeadó szerepel tulajdonosként. Amennyiben a Lízingszerződés megkötését követően a Lízingbeadó nem szerzi meg a Lízingtárgy tulajdonjogát, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést felmondani, a Lízingbevevő által megfizetett összegeket meghiúsulási kötbér címén megtartani, és a Lízingbevevő köteles megtéríteni a Lízingbeadó teljes kárát is. 4

5 31. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, és a Lízingtárgy amortizációját a Lízingbevevő számolja el. 32. A járműnek minősülő Lízingtárgy átvételét megelőzően a Lízingbevevő a Lízingbeadó által részére kiállított Okmányirodai kérelem alapján saját költségén - eljár az illetékes hatóságnál a Lízingtárgy forgalmi engedélyére és törzskönyvére vonatkozó előírt hatósági bejegyzések és hatósági nyilvántartásba vételek elvégeztetése érdekében. A törzskönyv letétként mindaddig amíg a Lízingbevevő a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségeket maradéktalanul nem teljesíti (nyílt végű lízing esetén a maradványérték megfizetését is ideértve) a Lízingbeadó birtokában marad. A Lízingszerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltűnését, megsemmisülését a Lízingbevevő haladéktalanul köteles írásban jelezni a Lízingbeadónak, és a Lízingbeadó meghatalmazása alapján a legrövidebb időn belül gondoskodnia kell az új forgalmi engedély fentiek szerinti tartalommal való kiállításáról, és az új forgalmi engedély fénymásolatának a Lízingbeadó részére történő átadásáról. 33. A Lízingbeadó külön okiratba foglaltak szerint járul hozzá ahhoz, hogy a hatósági nyilvántartásba a Lízingbevevő üzemben tartói joga bejegyzésre kerüljön, az üzemben tartói jog bejegyzésével kapcsolatos eljárás és költség a Lízingbevevőt terheli. A járműnek minősülő Lízingtárgy esetén a Lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbevevő által történő megszerzése esetén a Lízingbeadó biztosítja a Lízingbevevőnek tulajdonjogának törléséhez és az új törzskönyv kiadásához szükséges lízingbeadói nyilatkozatokat, illetve megküldi a törzskönyvet a Lízingbevevő részére. 34. Amennyiben a Lízingbeadó által a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzéséért ténylegesen kifizetett bruttó vételár bármilyen okból meghaladja a Lízingtárgyra kötött adásvételi szerződésben rögzített bruttó vételárat, a Felek megállapodásától függően a Lízingbevevő vagy a különbözet egyösszegben történő megfizetésére vagy az a különbözettel megnövelt lízingdíjak megfizetésére köteles. A különbözet megfizetésének elmaradása esetén a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondására. VIII. A LÍZINGSZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, A LÍZINGDÍJAK MEGFIZETÉSE 35. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége Fizetési kötelezettségnek minősül minden, a Lízingtárggyal és a Lízingszerződéssel összefüggésben felmerülő díj, költség, így különösen de nem kizárólag a lízingdíj, a költség, a maradványérték, a késedelmi kamatok, a Lízingtárgy beszerzéséhez kapcsolódó közvetlen költségek, a biztosítási díjak, illetve a Lízingtárggyal és a Lízingszerződéssel kapcsolatos bárminemű fizetési kötelezettség, kivéve a Szállítónak fizetendő a Lízingbevevő által a Szállító részére megfizetett első lízingdíj összegével csökkentett vételárat. Tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem a Lízingtárgy használatáért, hanem a pénzügyi lízing szolgáltatásért (mint a Lízingszerződés tárgya) tartozik fizetési kötelezettséggel, a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit nem érintik az adott Lízingszerződéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatás körén kívül eső külső körülmények, így különösen, de nem kizárólagosan, a jelen ÁSZF X.62. pontjában meghatározott Árkedvezmények Lízingbeadó részére történő biztosítása, és ha a Lízingbevevő a Lízingtárggyal bármilyen, a Lízingbeadónak fel nem róható okból nem használja, vagy nem használhatja. A Lízingtárggyal és/vagy a Lízingszerződéssel összefüggő valamennyi közterhet és egyéb költséget így különösen, de nem kizárólag az adókat (például a gépjárműadót), illetéket, engedélyezési költséget, hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget a Lízingbevevő köteles megfizetni annak esedékességekor. 36. Teljes hiteldíj mutató Tekintettel arra, hogy a Lízingbeadó fogyasztónak nem nyújtja a jelen ÁSZF szerinti pénzügyi szolgáltatását, ezért teljes hiteldíj-mutató nem kerül meghatározásra. 37. Referencia kamatláb Referencia kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb. A referencia kamatláb megegyezik a Lízingszerződés III. pontjában meghatározott devizanemhez tartozó értékével. 38. A teljesítés pénzneme A Lízingbevevő a Lízingszerződéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettségét a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben köteles teljesíteni. Ez forintfinanszírozás (a továbbiakban: Forintfinanszírozás) és 5

6 deviza alapú forintfinanszírozás (a továbbiakban: Deviza alapú forintfinanszírozás) esetén forintot, devizafinanszírozás (a továbbiakban: Devizafinanszírozás) esetén pedig a Lízingszerződésben meghatározott devizát jelenti. A Felek megállapítják, hogy a Forintfinanszírozás olyan finanszírozás, amikor a lízingdíjak összege forintban kerül meghatározásra és a tartozás nyilvántartása is forintban történik. Forintfinanszírozás esetén a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége szintén forintban áll fenn. Deviza alapú forintfinanszírozás: olyan finanszírozás, amelynél a Lízingbeadó a Lízingbevevő kötelezettségeit a Lízingszerződésben meghatározott devizanemben tartja nyilván, a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azonban forintban áll fenn. Devizafinanszírozás: olyan finanszírozás, amikor a lízingdíjak összegének meghatározása, a tartozás összegének nyilvántartása, továbbá a Lízingbevevő fizetési kötelezettsége forinton kívüli valamely más - a Lízingszerződésben meghatározott - devizanemben (pl. EUR) kerül megállapításra, illetve keletkezik. 39. A teljesítés módja, ideje A Lízingbevevő a fizetési kötelezettségeit a Lízingbeadónak a Fizetési Értesítő Levélben megadott bankszámlaszámára történő átutalással, csoportos beszedéssel, vagy a Lízingbeadó által átadott csekken, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai befizetési csekken, vagy a Lízingbeadó pénztárába készpénzben történő befizetéssel köteles teljesíteni. Devizafinanszírozás esetén nincs lehetőség csoportos beszedéssel, vagy csekken történő fizetésre. A lízingdíj devizaösszegének átutalásához kapcsolódó bankköltség a Lízingbevevőt terheli. Amennyiben ezt nem vállalja az átutalási megbízás kitöltésével, a Lízingbeadó jogosult ezt a költséget továbbszámlázni a Lízingbevevő felé. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor - készpénzes befizetés esetén: a Lízingbevevő az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fiókjában a Lízingbeadó bankszámlájára befizette, - átutalás, illetve csoportos beszedés alapján történő teljesítés esetén: a fizetendő összeg a Lízingbeadó bankszámláján jóváírásra került, - postai csekken történő befizetés esetén: a Lízingbevevő a fizetendő összeget a postán feladta, feltéve, hogy az összeg a Lízingbeadó bankszámlájára megérkezik. 40. A lízingdíjak kiszámítása, esedékessége Forint finanszírozás és Deviza finanszírozás esetén a Havi lízingdíjak kiszámítása az alábbi képletek alapján történik: P = I + T k k k n k = 1 T k = H 1 I k H rk D 360 = k k ahol: Pk Ik Tk n H1 Hk rk Dk a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó havi lízingdíj összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó ügyleti kamat összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó tőketörlesztés összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a havi lízingdíjak száma; az első elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Lízingszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb; a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma. 6

7 Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén - amennyiben a szállítói számla kifizetése forintban történik meg - az Előzetes Fizetési Ütemezésben meghatározott lízingdíjak összegét a Lízingbeadó a Lízingtárgy vételára megfizetésének időpontjában számítja át a megfelelő devizaösszegre az alábbi képlet szerint: lízingdíjak összege Előzetes lízingdíjak (devizában) a Lízingszerződésben X Előzetes árfolyam a Lízingszerződésben a Fizetési = Ütemezésben a Lízingszerződés alapárfolyama Amennyiben a szállítói számla kifizetése devizában történik a Devizaalapú Forint finanszírozás ügyletindításkori elszámolása elnevezésű táblázatban foglaltak alapján változhat a lízingdíj. Szerződés alapárfolyama Deviza alapú Forint finanszírozás esetén a Lízingszerződésben rögzített devizára a szállítói számla kifizetésének napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyam. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy I. a szállítói számla kifizetésének napján érvényes irányadó kamatláb érték eltérhet a Lízingszerződés elkészítésekor ismert irányadó kamatláb értéktől. II. a szállítói számla kifizetésének napja eltérhet az Előzetes Fizetési Ütemezésben rögzített finanszírozás kezdő napjától. III. a lízingdíjak esedékességi időpontjai eltérhetnek az Előzetes Fizetési Ütemezésben rögzítettől. IV. az irányadó árfolyam értéke eltérhet a Lízingszerződésben rögzített előzetes értéktől. A Lízingbeadó fenti eltérésekből adódó változásokat jogosult érvényesíteni a Fizetési Ütemezésben, melynek következtében a lízingdíj összege növekedhet. A lízingdíjakat a Lízingbevevő köteles esedékességkor, a Lízingbeadó értesítése alapján a Lízingszerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint megfizetni. A lízingdíjak a Fizetési Ütemezés szerinti hónapok 1. napján esedékesek, illetve ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő külön kérésére a fizetési esedékesség időpontjaként a Fizetési Ütemezés szerinti hónapok 20. napját meghatározni. A lízingdíj megfizetése alól a Lízingbeadó értesítésének elmaradása és/vagy a befizetési csekk hiánya a Lízingbevevőt nem mentesíti. 41. Késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés egyéb jogkövetkezményei Amennyiben a Lízingbevevő bármely, a Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Lízingbeadó részére fizetni, és számlázása a Lízingbeadó által kiállított számla devizanemében történik. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő, és a késedelmi kamatfizetési kötelezettség a megfizetni elmulasztott összeg esedékességétől (késedelembe eséstől) számítandó. A késedelmi kamaton túlmenően a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a Lízingbeadó jogosulttá válik a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a hirdetmény szerinti vonatkozó díjak felszámítására is. 42. A fizetés elszámolása, a beszámítás A Felek megállapodnak abban, hogy Deviza finanszírozás esetén a fizetés pénzneme és a forintban történő fizetések átszámítására az alábbi rendelkezések irányadóak: 1. A Lízingbevevő fizetési kötelezettsége a Lízingszerződés devizanemében áll fenn. A Lízingbe vevő köteles fizetési kötelezettségeinek a Lízingbeadónak a számlákon, fizetési értesítőkön feltüntetett deviza folyószámlájára utalni. Amennyiben a Lízingbe vevő a fizetést nem a Lízingszerződés devizanemében vagy nem a Lízingbe adó devizaszámlájára teljesíti, akkor a szükséges átváltást a Lízingbe adó a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el. Ez alkalmazandó abban az esetben is, ha a Lízingbevevő nem önkéntesen teljesíti fizetési kötelezettségét, hanem a Lízingbeadó felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással a Lízingszerződés devizanemétől eltérő devizanemű számláról szedi be követelését. 2. A Lízingtárgy vételárának megfizetése előtt a Lízingbe adó által a Lízingtárgy megvásárlásával összefüggésben Forintban teljesített kifizetéseit (különösen, de nem kizárólagosan üzembe helyezési költségek, hatósági díjak, illetékek stb.) a Lízingtárgy vételára (vagy több részletben történő fizetés esetén az utolsó vételárrészlet) megfizetésének napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyamán számítja át és veszi figyelembe. 3. Amennyiben a Lízingtárgyat ért káresemény esetén a Biztosító a biztosítási összeget forintban utalja a Lízingbe adó, mint kedvezményezett részére, a jóváírt összegnek a Lízingszerződés devizanemére történő átváltása a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán történik. 4. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés biztosítékaként a Lízingszerződés devizanemében kiállított váltót ad át a Lízingbeadó részére, vagy devizaszámlájára vonatkozóan ad felhatalmazó levélen 7

8 alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást, akkor a fizetési helyként megnevezett számlavezető hitelintézet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján Forintban fog fizetést teljesíteni. A váltóbeszedés, illetve a felhatalmazó levélen alapuló felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a Lízingbeadó bankszámláján Forintban jóváírt összegnek a Lízingszerződés devizanemére történő átváltása a jóváírás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon történik. A Felek megállapodnak abban, hogy Forintfinanszírozás és Deviza-alapú Forintfinanszírozás esetén amennyiben a Lízingbeadó a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást más devizanemű (nem HUF) számlára vonatkozóan nyújtja be, akkor a benyújtáshoz szükséges átváltást a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam + 1 Ft-os árfolyamon végzi el. A Lízingbeadó jogosult arra, hogy amennyiben a Lízingbevevőnek lejárt tartozása áll fenn a Lízingbeadó felé, akkor a Lízingbevevő következő, bármilyen jogcímű fizetését a Lízingbeadó először költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes lízingdíjra számolja el. A Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő bármilyen jogcímű fizetésébe a Lízingbeadóval szembeni bármely követelését nem jogosult beszámítani. 43. A Fizetési Ütemezés A Lízingbeadó a Lízingszerződés elkészítésekor ismert irányadó kamatláb értékének, valamint Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén Lízingszerződés előzetes irányadó árfolyamának ismeretében elkészíti, és a Lízingszerződésben rögzíti Lízingbevevő tervezett fizetési kötelezettségeit (továbbiakban. Előzetes Fizetési Ütemezés). A Lízingbeadó jogosult az Előzetes Fizetési Ütemezésben meghatározott lízingdíj fizetési kötelezettségeit jelen ÁSZF VIII.40. pontja szerint módosítani és Lízingbevevő megfelelő devizanemben kifejezett szerződés szerinti lízingdíj fizetési kötelezettségeit tartalmazó és a Lízingszerződés 2. sz. mellékletét képező Fizetési Ütemezést a Lízingtárgy vételárának megfizetését követő 7 (hét) munkanapon belül megküldeni Lízingbevevőnek. A Lízingbevevő, amennyiben a 2. sz. mellékletben foglaltakkal nem ért egyet, köteles azt a kézhezvételtől számított 3 (azaz három) munkanapon belül a Lízingbeadó részére írásban jelezni, ennek hiányában a Lízingbeadó jogosult úgy tekinteni, hogy a 2. sz. mellékletben foglaltakat visszavonhatatlanul elfogadja. A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Lízingszerződés devizanemét, a megfelelő devizanemben meghatározott lízingdíjakat, a lízingdíjak esedékességét, valamint az irányadó kamatlábat és annak a szállítói számla kifizetésekor érvényes értékét. Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén ezen kívül a Fizetési Ütemezés tartalmazza a Lízingszerződés alapárfolyamát is. 44. Árfolyam-különbözet elszámolása A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingszerződéssel összefüggésben import szállítói számla, vagy több bejövő számla kiállítására és a Lízingbe adó általi elfogadására kerül sor, akkor az emiatt keletkező ÁFA árfolyam-különbözetből adódó veszteség a Lízingbevevőt terheli, melynek megállapítása a Lízingtárgy vételárának megfizetésétől számított 6 hónapon belül történik. Zárt végű pénzügyi lízing esetén 1. A Lízingtárgy megvásárlásával kapcsolatos ÁFÁ-ra vonatkozó árfolyam-különbözet számításának módja: ÁFA árfolyam különbözet = ((Bejövő számla ÁFA tartalma (DEV)*elszámolási árfolyam) - bejövő számla ÁFA tartalma (HUF))+ Kimenő számla ÁFA tartalma*(mnb árfolyam - elszámolási árfolyam ) MNB árfolyam: a kimenő számla teljesítésének napján érvényes MNB deviza árfolyam az adott deviza és adott számla vonatkozásában Bejövő számla ÁFA tartalma (HUF): a szállító által a bejövő számlán feltüntetett ÁFA érték forintban Elszámolási árfolyam: utolsó eszközértékesítési bejövő számla kifizetésének napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyam Bejövő számla: Eszköz, illetve tartozékok beszerzéshez kapcsolódó szállítói számla Kimenő számla: Kiállított Eszközértékesítési (vevő) számla a Lízingbevevő felé 8

9 Amennyiben a fenti képlet alapján megállapított összeg pozitív, a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles az ÁFA árfolyam-különbözetet a Lízingbeadónak megfizetni. A Felek eszközértékesítésnek tekintik a Lízingtárgy Adás-vételi szerződésében foglalt feltételek szerinti, Szállító általi értékesítését a Lízingbeadó, mint vevő részére. A Lízingtárgy vételára magában foglalja a Lízingtárgy rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékok értékét is (ide nem értve az üzembe helyezéssel kapcsolatos költségek). Abban az esetben, ha a Lízingbevevő nem szerzi meg a Lízingtárgy tulajdonjogát (pl. azonnali hatályú felmondás) és a Lízingbeadó a birtokába visszakerült Lízingtárgyat forint vételáron újraértékesíti, az újraértékesítésből származó ÁFA árfolyam-különbözetből adódó veszteség a Lízingbevevőt terheli. 2. A Lízingtárgy újraértékesítéséből származó ÁFA-ra jutó árfolyam-különbözet számításának módja: ÁFA árfolyam különbözet =Eszköz-visszavételi számla Áfa tartalma (devizában)*(mnb árfolyam elszámolás árfolyam) MNB árfolyam: Eszköz visszavételi számla teljesítés dátumán érvényes deviza árfolyam Elszámolási árfolyam: CIB Bank Zrt eszközértékesítési számla kiállítás dátumán jegyzett deviza eladási árfolyam Amennyiben a fenti számítás alapján megállapított összeg pozitív, a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles az ÁFA árfolyam-különbözetet a Lízingbeadónak megfizetni. Abban az esetben, ha a lízingtárgyat a futamidő alatt egy Új lízingbevevő átvállalja, az átvállalásból származó Áfa árfolyam-különbözetből adódó veszteség a Lízingbevevőt terheli. 3. A Lízingszerződés átvállalásából származó ÁFA árfolyam-különbözet számítás módja: Új lízingbevevő esetén: ÁFA árfolyam-különbözet = Kimenő számla ÁFA tartalma*(mnb árfolyam elszámolási árfolyam) MNB árfolyam: kimenő számla teljesítési napján érvényes deviza árfolyam Elszámolási árfolyam: kimenő számla kiállításának napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza vételi árfolyam Kimenő számla: Kiállított eszközértékesítési (vevő) számla az Új lízingbevevő felé Eredeti lízingbevevő esetén: ÁFA árfolyam-különbözet= -1*( Kimenő számla ÁFA tartalma*(elszámolási árfolyam - MNB árfolyam)) MNB árfolyam: kimenő számla teljesítési napján érvényes devizaárfolyam Elszámolási árfolyam: kimenő számla kiállításának napján jegyzett CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam Kimenő számla: Kiállított helyesbítő tőkeszámla eredeti Lízingbevevő felé. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén 1. A Lízingtárgy megvásárlásával kapcsolatos ÁFÁ-ra vonatkozó árfolyam-különbözet számításának módja: Deviza finanszírozás esetén, amennyiben a Lízingszerződéssel összefüggésben import szállítói számla, vagy több bejövő számla kiállítására és a Lízingbeadó általi elfogadására kerül sor, akkor az emiatt keletkező ÁFA árfolyam-különbözetből adódó veszteséggel a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevővel elszámolni. A Lízingbeadót terhelő árfolyamveszteség megállapítása a Lízingtárgy vételárának megfizetésétől számított 2 hónapon belül történik. A Lízingtárgy megvásárlásával kapcsolatos ÁFÁ-ra vonatkozó árfolyamkülönbözet számításának módja: ÁFA árfolyam különbözet = ((Bejövő számla ÁFA tartalma (DEV)* elszámolási árfolyam) bejövő számla ÁFA tartalma (HUF)) + Kimenő számla ÁFA tartalma * ( MNB árfolyam - elszámolási árfolyam ) 9

10 MNB árfolyam: a kimenő számla teljesítésének napján érvényes MNB deviza árfolyam az adott deviza és adott számla vonatkozásában Bejövő számla ÁFA tartalma (HUF): a szállító által a bejövő számlán feltüntetett ÁFA érték forintban Amennyiben az önerő ÁFA tartalma < Σ bejövő számla ÁFA tartalma, akkor az utolsó eszközértékesítési bejövő számla kifizetésének napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett eladási árfolyam Amennyiben önerő ÁFA tartalma > Σ bejövő számla ÁFA tartalma, akkor az utolsó eszközértékesítés bejövő számla kifizetésének napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyam Bejövő számla: Eszköz, illetve tartozékok beszerzéshez kapcsolódó szállítói számla Kimenő számla: Első lízingdíjról kiállított számla Amennyiben a fenti képlet alapján megállapított összeg pozitív, a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles az ÁFA árfolyam-különbözetet a Lízingbeadónak megfizetni. A Felek eszközértékesítésnek tekintik a Lízingtárgy Adás-vételi szerződésében foglalt feltételek szerinti, Szállító általi értékesítését a Lízingbeadó, mint vevő részére. A Lízingtárgy vételára magában foglalja a Lízingtárgy rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékok értékét is (ide nem értve az üzembe helyezéssel kapcsolatos költségek). 2. Havi esedékes számlákhoz kapcsolódó elszámolás: A Lízingbeadó által kiállított esedékes lízingdíj számlákhoz kapcsolódó Áfa-árfolyamkülönbözetből adódó veszteséggel a Lízingbeadó jogosult elszámolni a Lízingbevevő felé. ÁFA árfolyam különbözet = Lízingdíj számla ÁFA-tartalma * (MNB árfolyam számla árfolyam) MNB árfolyam: Lízingdíj számla kiállításának dátumán jegyzett MNB árfolyam Számla árfolyam: Kiállított lízingdíj számla fizetési határidejének dátumára jegyzett CIB Bank Zrt deviza vételi árfolyam Amennyiben a fenti számítás alapján megállapított összeg pozitív, a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles az ÁFA árfolyam-különbözetet a Lízingbeadónak megfizetni. Elszámolást havonta készíti a Lízingbeadó, és a számított Áfa árfolyamkülönbözetet a Lízingbevevőtől forintban, a bekérőn feltüntetett számlaszámra kéri teljesíteni. 45. A Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb díjak és költségek A Lízingbeadó ezúton meghatározza azokat a díjakat és költségeket, amelyeket Lízingbevevőnek meg kell fizetnie. A Lízingbeadó az egyes díjakról és költségekről azok felmerülésekor számlát/bizonylatot állít ki és azt átadja/megküldi Lízingbevevőnek. Lízingbevevő köteles a díjat, költséget a számla/bizonylat szerinti esedékességi időpontig megfizetni. Az egyes díjak és költségek mértékét a jelen ÁSZF részét képező Gépre, berendezésre, járműre és június 30. napjáig megkötött úszólétesítményre (motoros és vitorlás hajóra) vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing, nyílt végű pénzügyi lízing ügyletek és kölcsön ügyletek esetén alkalmazandó díjakról és költségekről megnevezésű hirdetmény tartalmazza. DÍJ/KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE DÍJ/KÖLTSÉG FOGALMA DÍJ/KÖLTSÉGRE VONATKOZÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEÁLLTÁNAK FELTÉTELE(I) DÍJ/KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE Előtörlesztési díj zárt végű Lízingszerződés esetén Az a díj, amelyet a Lízingbevevő a szerződéskötéskor meghatározott lejáratot Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján megállapított, előtörlesztendő összeget tartalmazó ún. lezárási ajánlat Egyszeri,az előtörlesztéssel egyidejűleg 10

11 megelőző teljes vagy részleges előtörlesztés esetén fizet elkészítése Előtörlesztés nyílt végű Lízingszerződés esetén Az a díj, amelyet a Lízingbevevő a szerződéskötéskor meghatározott lejáratot megelőző teljes vagy részleges előtörlesztés esetén fizet Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján megállapított, előtörlesztendő összeget tartalmazó ún. lezárási ajánlat elkészítése Egyszeri,az előtörlesztéssel egyidejűleg ÁTVÁLLALÁSI DÍJ (CEDÁLÁS) A Lízingszerződés harmadik személy általi tartozásátvállalása érdekében Lízingbevevő vagy ezen harmadik személy által benyújtott finanszírozási kérelem elbírálásával, a harmadik személy hitelképességének vizsgálatával kapcsolatban felmerülő ügyviteli eljárásokat magában foglaló díj. A díj az átvállalási kérelem esetleges elutasítása esetén sem követelhető vissza Az átvállalási kérelem benyújtása Egyszeri, a Kölcsönszerződés/Lízin gszerződés módosításának igénylésekor esedékes EGYES MÓDOSÍTÁSOK DÍJA - Fizetési esedékesség módosítása - Címváltozás átvezetése - Fizetési mód változtatása - Nem átvállalás miatti névváltozás átvezetése - Értesítés a futamidő módosulásáról (fix lízingdíjas konstrukció esetén) Lízingbevevő kezdeményezésére végzett szerződésmódosításokhoz kapcsolódó költségeket magában foglaló díj, azzal, hogy díjmentesek az alábbiak: - Fizetési esedékesség módosítása - Címváltozás átvezetése - Fizetési mód változtatása - Nem átvállalás miatti névváltozás átvezetése Lízingbevevő általi szerződésmódosítás iránti igény Egyszeri, a Kölcsönszerződés/Lízin gszerződés módosításának igénylésekor esedékes MINDEN EGYÉB MÓDOSÍTÁS DÍJA Lízingbevevő kezdeményezésére végzett a jelen táblázat szerinti Átvállalási díj (cedálás), illetve Egyéb módosítások díja részben nem szabályozott szerződésmódosításokhoz kapcsolódó ügyviteli eljárásokat magában foglaló díj 11

12 KÖVETELÉS- ÉRVÉNYESÍTÉSI DÍJ Lízingbevevő fizetési késedelme esetén egy hónap alatt végzett behajtási tevékenységek (telefonos megkeresés és/vagy írásbeli fizetési felszólító levelek készítése és kiküldése) ügyviteli költségeit magában foglaló díj Lízingbevevő telefonos és/vagy írásbeli felszólítása esetén, a felszólítások számától függetlenül Egyszeri/alkalom, a felszólítást követő hónapban esedékes KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJA A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén végzett behajtási tevékenységek (a Lízingbevevő személyes megkeresése, felmondó levél személyes kézbesítése, lejárt tartozások beszedése) érdekében igénybe vett harmadik személy eljárásának és az azonnali hatályú felmondás miatt a Lízingbeadónál felmerült ügyviteli eljárásoknak a díja, kivéve a Lízingtárgy visszavétel A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes a behajtási tevékenységet követően A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Lízingtárgy birtokbavételének díja A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK VAGY MÁSOLAT KIADÁSÁNAK DÍJA A Lízingbeadó őrizetében lévő eredeti okiratról kért másolat kiadásának vagy a Lízingbevevő által kért bármely igazolás Lízingbeadó általi kiállításának díja A másolat, illetve az igazolás kiadásának igénylése Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes a kért másolat vagy igazolás kiadásakor HITELES MÁSOLAT DÍJA A Lízingbeadó őrizetében lévő eredeti okiratról kért, közjegyző által készített hiteles másolat elkészíttetésének díja A hiteles másolat kiadásának igénylése Egyszeri/alkalom, gyösszegben esedékes a kért másolat kiadásakor EGYENLEGKÖZLŐ DÍJA Lízingbevevő egy adott napon fennálló esedékes fizetési kötelezettségéről kiállított értesítés díja Az egyenlegközlő igénylése Egyszeri/alkalom, egy összegben esedékes az egyenlegközlő kiadásakor 12

13 LEZÁRÁSI AJÁNLAT DÍJA Lízingbevevő által szerződésének egyösszegű, teljes előtörlesztése esetére kért ajánlat elkészítésének díja A lezárási ajánlat kérése Egyszeri/alkalom, egy összegben esedékes a lezárási ajánlat kiadásakor FEDEZET FELÜLVIZSGÁLATI DÍJ A Lízingszerződéssel érintett ingóság mint fedezet értékének felülvizsgálatáért felszámított díj A Hitelez/ Lízingbeadó általi éves felülvizsgálat Évente A SZERZŐDÉS ÜGYFÉLNEK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSE ESETÉN FIZETENDŐ DÍJ A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén az ezzel kapcsolatos lízingbevevői szerződésszegés szankcióját jelentő díj A Kölcsönszerződés/Lízingszerződé s azonnali hatályú felmondása Egyszeri/ egyösszegben esedékes KHR-BŐL TÖRTÉNŐ TAJÉKOZTATÁS ADÁSÁNAK KÖLTSÉGE a évi CXXII. törvény (KHR tv.) 15. (7) bekezdése alapján A KHR-ből történő adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása Egyszeri/alkalom, egy összegben esedékes a tájékoztatás igénylésekor KÉSEDELMI KAMAT A Lízingszerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a késedelem időtartamára felszámított objektív jogkövetkezmény A fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése A késedelmes teljesítést követően esedékes IX. KAMATOK, EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, VALAMINT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA A Fizetési Ütemezésben a Lízingszerződés devizanemében meghatározott hátralévő lízingdíjak a jelen ÁSZFban írtak szerint változhatnak, melyekről a Lízingbeadó írásban tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Lízingbeadó kamat, díj Lízingbevevő számára kedvezőtlen változtatását a változás hatálybalépését megelőzően 15 nappal hirdetményben közzéteszi. 46. A lízingdíjak ügyleti kamat részének a referencia-kamatláb változása miatti egyoldalú módosítása A Lízingbeadó jogosult a referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani a hátralévő lízingdíjak ügyleti kamatrészét az alábbiak szerint: A Lízingbeadó meghatározott időközönként ( felülvizsgálati periódus ) vizsgálja felül az irányadó kamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálatkori érték a szállítói számla megfizetésének napján irányadó értéktől a Lízingszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő lízingdíjakat. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingszerződés hatálybalépését követő bármelyik felülvizsgálati időpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követő felülvizsgálatok alkalmával a következőképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálatkori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára jegyzett értéktől a Lízingszerződésben rögzített küszöbértéket meghaladó mértékben eltér, akkor a Lízingbeadó a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő lízingdíjak kamattartalmát. 13

14 Felülvizsgálati periódus amennyiben a Lízingszerződés másként nem rendelkezik havi esedékességgel törlesztő Lízingszerződés esetén 3 hónapot jelent, ettől eltérő törlesztési ütemezéssel rendelkező Lízingszerződés esetén a következő esedékességig terjedő időszakot jelenti. Nem minősül a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosításnak az, ha referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén az ügyleti kamat mértéke a referencia kamat változása következtében módosul. 47. A lízingdíjak ügyleti kamat részének és egyéb szerződéses feltételnek az egyoldalú módosítása Lízingbevevő esetén I. A Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjak ügyleti kamatrészét az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: 1) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a Lízingbeadó a Lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Lízingbeadó a Lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 2) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Lízingbeadó forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a Lízingbeadó által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Lízingbeadó lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. 3) A Lízingbevevő kockázati megítélésének megváltozása A Lízingbevevő kockázati megítélésének változása alapján, amennyiben a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata szerint különös tekintettel a Lízingbevevő pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, a) a Lízingbevevő, illetve a lízingügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása indokolt, b) azonos kockázati kategóriába tartozó lízingügyletek, illetve ügyfelek kockázata változott, vagy c) a nyújtott lízingszolgáltatás fedezetéül szolgáló fedezet értéke a Lízingszerződés hatályba lépésének időpontjához képest legalább 10%-kal csökkent. A Lízingbeadó a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a Lízingszerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. A Lízingbeadó vállalja, hogy a 2. és 3. pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénzés tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot. A Lízingbeadó vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett nyilvánosságra hozza. A Lízingbeadó a kamat módosítása során betartja az Árazási Elveket. A módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. 48. A lízingdíjak ügyleti kamat részének és egyéb szerződéses feltételnek egyoldalú módosítása Lízingbevevő esetén II. 14

15 A Lízingbeadó a Lízingbevevő által fizetendő lízingdíjak ügyleti kamat részét vagy egyéb szerződéses feltételt a IX.47. pontban foglaltakon túl az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani: a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése a jegybanki alapkamat emelkedése a bankközi hitelkamatok emelkedése refinanszírozási feltételek megváltozása olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Lízingbeadónak igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja a Lízingbevevőre. 49. Az ún. Fix részletes konstrukcióra vonatkozó szabályok Fixdíjas konstrukció esetén a számlázás devizanemében kifejezett havi lízingdíj összege a mindenkori utolsó lízingdíj kivételével a futamidő alatt változatlan (kivéve, ha az előző esedékességi számla után elszámolt kamat és tőke korrekciós tételek összege meghaladja a fix lízingdíj összegét), függetlenül a Lízingszerződés devizanemétől. Erre való tekintettel a Lízingbeadó jogosult a fizetési kötelezettségek jelen ÁSZF IX.47. pontjai, illetve a jelen ÁSZF IX.52. pontja szerinti módosításának hatását a mindenkori utolsó lízingdíjban, illetve a futamidő hosszában érvényesíteni. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nő/csökken, a Lízingszerződés futamideje is egy hónappal nő/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség oly mértékben nő/csökken, hogy a növekedés/csökkenés mértéke eléri az utolsó előtti havi lízingdíj, vagy annak többszörösének összegét, a Lízingszerződés futamideje újabb hónappal, illetve hónapokkal nő/csökken. Amennyiben a jelen pontban foglaltak alapján meghatározott fizetési kötelezettség nő/csökken, a Lízingszerződés utolsó havi lízing díja is nő/csökken. Abban az esetben, amennyiben a Lízingszerződés futamidejének növekedése az aktuális devizaárfolyam és/vagy kamatváltozás eredményeképpen - adott esedékességkor eléri, vagy meghaladja: 60 hónapnál rövidebb futamidejű fix díjas szerződés esetén a futamidő 40%-át 60 hónapos, vagy annál hosszabb futamidejű fix díjas szerződés esetén a futamidő 20%-át ( futamidő alatt a mindenkori, szerződésszerinti futamidő értendő) a fix díjak emelésére kerül sor oly mértékben, hogy a Lízingszerződés szerinti (figyelembe véve az időközbeni szerződésmódosításokat) futamidő alatt futamidő hosszabbítás nélkül lezárhatóvá váljon a Lízingszerződés. A fix díjak emelésével és a futamidő visszaállításával újra indul a futamidő hosszabbítás lehetősége. A futamidő módosulásról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt kérelemre a Hirdetményben meghatározott díj ellenében bármikor, egyébként pedig évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja. A Lízingbeadó az utolsó előtti havi lízingdíj összegét el nem érő fizetési kötelezettségek módosulását is nyilvántartja, és amennyiben a Lízingszerződés a jelen ÁSZF XIV. és XV. pontjaiban foglaltak alapján megszűnik, a futamidő utolsó lízingdíja a Lízingbeadó nyilvántartásában szereplő összeggel egyezik meg, függetlenül a korábbi fix lízingdíjak összegétől. Rendkívüli árfolyamesemény vagy kamatváltozás bekövetkezte esetén a Lízingbeadó jogosult a még meg nem fizetett havi lízingdíjakat egyoldalúan megváltoztatni. Rendkívüli árfolyameseménynek minősül az árfolyam szélsőséges mértékű (10 %-ot meghaladó) növekedése a Lízingszerződés alapárfolyamához képest, vagy egyéb, a Magyar Nemzeti Bank által foganatosított rendkívüli intézkedés (pl. intervenciós sáv eltolása, egyéb pénzpiaci szabályok rendkívüli, illetve nagymértékű megváltoztatása), amely a forint árfolyamát szélsőségesen befolyásolja. 50. Költségek és díjak egyoldalú módosítása Lízingbevevő esetén I. A Lízingbeadó jogosult a Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Lízingszerződésben meghatározott díjak és költségek mértékének kedvezőtlen módosítására a jelen ÁSZF IX pontjában meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén. A Lízingbeadó vállalja, hogy költségeket és díjakat évente legfeljebb négy alkalommal és legfeljebb az infláció mértékével korrigálja. A korrekció felső mértéke megegyezik a Hirdetmény utolsó változtatása óta eltelt időszakban a Központi Statisztikai Hivatal és/vagy a Magyar Nemzeti Bank által havi gyakorisággal közzétett hazai Fogyasztói árindexek alapján számított általános árszínvonal változás mértékével. A Lízingbeadó vállalja, hogy hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan díjat, költséget. A Lízingbeadó vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett nyilvánosságra hozza. 15

16 51. Költségek és díjak egyoldalú módosítása Lízingbevevő esetén II. A kedvezőtlen módosítást a Lízingbeadó a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben teszi közzé. 52. A lízingdíjak számlázása Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén a lízingdíjak forintban kifejezett összege és lízingdíjak számlázása a Lízingbevevő részére az alábbiak szerint történik: a Lízingbeadó a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyamon meghatározott lízingdíjról küld értesítést a Lízingbevevőnek, majd a következő esedékességkor kiállított kamatszámlán kerül kiterhelésre/jóváírásra az előző esedékesség időpontja és a számlázáskor érvényesített árfolyam közötti árfolyamváltozás(ok) alapján forintban számított árfolyam-különbözet. A futamidő utolsó esedékességére vonatkozóan a Lízingbeadó a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyamon, míg a szerződés futamidő előtti lezárása és közös megegyezéssel történő szerződés-megszüntetés esetén (XIII és XIV.85. c) pontok) a lezárási ajánlaton szereplő árfolyamon állítja ki az utolsó fizetési értesítőt. 16

17 Devizaalapú Forint finanszírozás ügyletindításkori elszámolása Forint eszköz számla, Devizás eszköz számla, Devizás eszköz számla, deviza alapú szerződés eszközszámla devizanemével megegyező devizanem alapú szerződés eszközszámla devizanemétől eltérő devizanem alapú szerződés Szerződés alapárfolyama Pénzügyi teljesítés napján fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyam érvényes CIB Bank Zrt deviza vételi árfolyam Forintban teljesített önerő esetén értéknapon 2 a CIB Bank Zrt által, a szállítói számla devizanemére jegyzett eladási árfolyam, Kizárólag devizában teljesített önerő esetén 3 értéknapon a CIB Bank Zrt. által a szállítói számla devizanemére jegyzett deviza középárfolyam Értéknapon fixált, a Lízingszerződésben meghatározott típusú CIB Bank Zrt. által jegyzett vételi árfolyam Teljesítési dátum Belföldi számla Szállítói számla teljesítés dátuma Szállítói számla teljesítési dátuma Szállítói számla teljesítési dátuma Import számla Eszköz Lízingbevevő általi átvételének dátuma Eszköz Lízingbevevő általi átvételének dátuma Lízingbeadó által kiállított eszközértékesítési számla összege (zárt végű pénzügyi lízing estén) / birtokbaadási nyilatkozat összege (nyílt végű pénzügyi lízing esetén) = Szállítói számlán szereplő Forint összeg = Szállítói számla deviza összege x szerződés alapárfolyama = Szállítói számla deviza összege x szállítói számla devizanemére jegyzett CIB Bank Zrt. értéknapi deviza eladási árfolyam 2 Jelen táblázat vonatkozásában értéknapnak minősül az a naptári nap, amelyen a Lízingbeadó devizaszámláját a számlavezető bank megterheli az utalandó összeggel 3 Deviza-alapú Forintfinanszírozás esetén a Lízingbevevő az önerő összegét csak a Szállító felé teljesítheti devizában, a Lízingbeadó felé nem. 17

18 Lízingbeadó által kiállított Tőkebekérőn szereplő összege (zárt végű pénzügyi lízing estén) / első részletszámla összege (nyílt végű pénzügyi lízing esetén) = A szállítóhoz, vagy a Lízingbeadóhoz forintban befizetett önerő = Előzetesen devizában meghatározott önerő összege x szerződés alapárfolyama A lízingszerződésben devizában meghatározott önerő összege változatlan kell hogy maradjon. = Előzetesen a szállítói számla devizanemében meghatározott önerő összege x szállítói számla devizanemére értéknapon a CIB Bank Zrt. által jegyzett deviza eladási árfolyam A lízingszerződésben, a szállítói számla devizanemében meghatározott önerő összege változatlan kell hogy maradjon Önerő elszámolásának módja, a keletkező tartozás / túlfizetés rendezése Forintban részben, vagy egészében teljesített önerő esetén az előzetesen a díjbekérőn kalkulált árfolyam és a szerződés alapárfolyama közötti árfolyamváltozásból adódó különbözet összegéről a Lízingbeadó a Lízingbevevőt írásban tájékoztatja. Az árfolyamváltozásból adódó tartozás / túlfizetés összegét a lízingbevevőnek a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül rendeznie kell. Részben, vagy egészben forintban teljesített önerő esetén az előzetesen a díjbekérőn kalkulált árfolyam és a szállítói számla devizanemének megfelelő értéknapi CIB Bank Zrt. deviza eladási árfolyam közötti árfolyamváltozásból adódó különbözet összegéről a Lízingbeadó a Lízingbevevőt írásban tájékoztatja. Az árfolyamváltozásból adódó tartozás / túlfizetés összegét a lízingbevevőnek a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül rendeznie kell. A szerződés devizanemében nyilvántartott tőke összege és a nyilvántartott finanszírozott összeg az eltérő devizanemek miatt változhatnak. A változás arányának megfelelően a Lízingbeadó jogosult a lízingdíjat és a fix törlesztő-részleteket a tényleges változás mértékével módosítani, melyről a szerződés 2. számú mellékletének megküldésével tájékoztatja a Lízingbevevőt. 18

19 X. A SZÁLLÍTÓ ÉS A LÍZINGTÁRGY KIVÁLASZTÁSA; BESZERZÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, ÜZEMBE HELYEZÉS 53. A Szállítót a Lízingbevevő saját felelősségére választja ki. A Lízingbeadó megvásárolja a Lízingbevevő által kiválasztott Szállítótól a Lízingtárgyat. A Lízingbevevő az Adásvételi/Szállítási Szerződést (vagy a szállítói számlát) ellenjegyzi annak igazolásául, hogy az abban foglaltak mindenben megfelelnek igényeinek. Amennyiben Lízingbeadó és Szállító nem köt Adásvételi Szerződést, úgy Lízingbevevő a Lízingtárgy Átadás- Átvételi Jegyzőkönyvének aláírásával ismeri el, hogy a Lízingtárgy megfelel igényeinek. A Lízingbevevő köteles teljes körűen tájékoztatni a Szállítót a lízingfinanszírozásnak a jelen ÁSZF-ben és a Lízingszerződésben leírt vonatkozó feltételeiről. Amennyiben a Szállító a nem megfelelő tájékoztatás miatt az adásvételi/szállítási feltételeket megváltoztatja és emiatt a Lízingbeadónak nem áll érdekében a lízingfinanszírozás nyújtása a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és felmerült kárát a Lízingbevevővel szemben érvényesíteni. A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingtárgyat a Szállító bizományosként értékesíti, a Lízingbeadó a bizományosi szerződésben foglaltakért, illetve a bizományosi jogviszonyból eredő kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben az adásvétel a Lízingszerződés egyedi részében meghatározott Megbízott közvetítésével jön létre, a megbízási szerződésben foglaltakért, illetve a megbízási jogviszonyból eredő kötelezettségekért a Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. Deviza finanszírozás esetén a Lízingtárgyról a Lízingszerződés devizanemében kell kiállítania a számlát a Szállítónak. Amennyiben a Lízingbeadó a Szállítótól nem tudja, vagy nem kívánja a Lízingtárgyat megvásárolni, úgy a Felek egy másik Szállító személyében állapodhatnak meg. Megállapodás hiányában bármelyik fél jogosult a Lízingszerződés keltétől számított 10 munkanapon belül elállni a Lízingszerződéstől, amely esetben a Lízingbeadó felé semmilyen követelés nem támasztható. 54. A Lízingtárgy átadás-átvételére csak a Szállítónak kiküldött Átadási engedély Szállító általi kézhezvétele után kerülhet sor. A Lízingbeadó az Átadási engedélyt csak a Lízingszerződés és az Adásvételi szerződés hatálybalépését követően bocsátja ki. A Lízingbeadó a Lízingtárgy szabályszerű átadás átvétele és annak hitelt érdemlő igazolása megtörténtét követő 15 (tizenöt) napon belül teljesíti a vételárfizetést, kivéve, ha a Lízingbeadó és a Szállító az Adásvételi szerződésben másként állapodott meg. Amennyiben a Lízingtárgy átadás-átvétele az Átadási engedély kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem történik meg, vagy az átadást követő 30 (harminc) napon belül a Szállító nem bocsátja ki a vételárról szóló eszköz-eladási számlát a Lízingbeadónak, úgy a Lízingbeadó elállhat az adásvételtől. 55. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő saját felelősségére, megfelelő gondossággal és a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint választja ki, és jelöli meg a Lízingbeadónak megvételre. A Lízingtárgy tulajdonságait így különösen a Lízingtárgy gyártmányát, típusát, felszereltségét, vételárát és egyéb feltételeit kizárólag a Lízingbevevő határozza meg. Ennek megfelelően a Lízingbeadó nem vállal felelősséget a Lízingtárgy tulajdonságaiért, így különösen a Lízingbevevő által kívánt alkalmazási célnak való megfelelésért. 56. A Lízingtárgy a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában közvetlenül a Lízingbevevőnek kerül átadásra. A Lízingbevevő a Lízingbeadó nevében, mint annak a Lízingszerződés alapján felhatalmazott képviselője köteles saját költségére az átvételt megelőzően a Lízingtárgyat mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni, a Lízingtárgy sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét ellenőrizni, valamint minden, az üzembe helyezés és a Lízingtárgy üzemeltetéséhez szükséges tevékenységet elvégezni, így különösen próbautat tenni. A Lízingbevevő mindezek elmaradására a Lízingtárgy átadásátvételét követően nem hivatkozhat. 57. A Lízingbevevő a Lízingtárgy átadás-átvételéről, illetve üzembe helyezéséről köteles a Lízingbeadó által meghatározott formában átadás-átvételi jegyzőkönyvet kitölteni, és azt maga aláírni (cég esetén cégszerűen), illetve a Szállítóval vagy megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízottal aláíratni. A Lízingbevevő köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, valamint a forgalmi engedély másolatát (amennyiben a Lízingtárgyat forgalomba helyezi)a Lízingbeadónak vagy a Lízingszerződést a Lízingbeadó nevében aláíró személynek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatni. 58. Az átadás-átvétellel, valamint a Lízingtárgy tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változással kapcsolatos valamennyi költség és díj a Lízingbevevőt terheli. 59. Az átadás-átvételi, illetve az üzembe helyezési eljárás során felmerült és a jegyzőkönyv aláírását gátló körülményeket és hiányosságokat a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadóval és a Szállítóval vagy megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízottal írásban közölni, valamint a Lízingtárgy Adásvételi Szerződés szerinti szerződésszerű átadásával kapcsolatos minden intézkedést a Szállítóval / 19

20 Megbízottal szemben megtenni. Mindezen kötelezettségek elmaradásából eredő valamennyi kárért a Lízingbevevő felel. Amennyiben a Szállító vagy megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízott neki felróható okból több mint 20 (húsz) nappal túllépte az általa vagy a közvetítésével a Lízingtárgyra kötött Adásvételi Szerződésben, illetve kizárólag Adásvételi Szerződés hiányában a szállítói számlán Teljesítés időpontja -ként vállalt szállítási határidőt, a Lízingbeadó ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában jogosult a Lízingszerződéstől és az Adásvételi Szerződéstől elállni, amely esetben a Lízingbeadóval szemben semmilyen követelés nem támasztható. 60. Tekintettel arra, hogy a Lízingtárgyat, a Szállítót és megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízottat a Lízingbevevő választotta ki, a Lízingbeadó nem felel a Szállító / Megbízott nem szerződésszerű teljesítéséért, így különösen a Szállító / Megbízott késedelméért, nem teljesítéséért, a teljesítés lehetetlenné válásáért, valamint hibás teljesítéséért, így különösen, de nem kizárólagosan a Lízingtárgy származásában, műszaki állapotában, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságában rejlő, vagy bármely más hibájáért. A Szállító, illetve megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízott késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy nem teljesítése esetén a Lízingbevevő az Adásvételi Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek szerint köteles eljárni (pl.: kötbér érvényesítése). 61. Amennyiben a Szállítónak és/vagy a Megbízottnak felróható okból a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a Szállító / Megbízott a teljesítést a Lízingszerződés Feleinek fel nem róható okból megtagadja, úgy a Lízingbeadó szabadul a Lízingszerződésben foglalt kötelezettségei alól, és a Lízingszerződés megszűnik. Amennyiben a Szállító és/vagy a Megbízott a Lízingszerződés Felei valamelyikének felróható okból, jogszerűen tagadja meg a teljesítést, úgy a teljesítés megtagadásáért felelős Fél köteles megtéríteni a másik Felet ebből eredően ért valamennyi kárt. 62. A Lízingtárggyal kapcsolatban felmerülő jótállási, szavatossági, és egyéb, a Lízingtárgy használatával kapcsolatos igényeit a Lízingbevevő közvetlenül a Szállítóval vagy megbízási szerződés alapján történő adásvétel esetén a Megbízottal és a Szállítóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni. A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi a Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért kár a Lízingbevevőt terheli. A Lízingbevevő fenti jogának érvényesítése, illetve kötelezettsége teljesítése érdekében a Lízingbeadó a Lízingszerződéssel a Lízingbevevőre ruházza át az Adásvételi Szerződésen (vagy az árajánlaton/megrendelésen és a számlán) alapuló jogait, követeléseit így különösen a Szállító és/vagy Megbízott bármely szerződésellenes magatartása miatti kártérítési, szavatossági, valamint jótálláson, illetve termékfelelősségen alapuló jogait, mint kifejezetten bizonytalan követeléseket kivéve a tulajdonjogot, illetve a Lízingtárgyért fizetett vételár (vételárelőleg) esetleges visszatérítése, valamint a Szállító által kizárólag a Lízingbeadó részére biztosított valamennyi árkedvezmény, így különösen az akciós árkedvezmény és az értékesítési támogatás (a továbbiakban: Árkedvezmények) igénylését. A Lízingbevevő a Szállítóval és/vagy a Megbízottal szemben fennálló jelen pont szerint megszerzett jogait a Szállító és/vagy a Megbízott felé a Lízingszerződéssel igazolja. Az engedményezett szavatossági és jótállási jogok körében a Lízingbevevő a kijavítás iránti igényét közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítheti, a vételár-leszállítás iránti igényét, és az elállási jogot a Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján gyakorolhatja. 63. A Lízingbevevőnek a Szállító és/vagy a Megbízott teljesítésével kapcsolatos bármely kifogása a Lízingszerződést, az abból eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti, kivéve, ha a Lízingszerződés kifejezetten másként rendelkezik. XI. A LÍZINGTÁRGY ÜZEMELTETÉSE, HASZNÁLATA, KARBANTARTÁSA; A KÁRVESZÉLY VISELÉSE 64. A Lízingbevevő a Lízingszerződés időtartama alatt a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve - kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a Lízingtárgyat, anélkül azonban, hogy azt megterhelné, vagy harmadik személy számára akár térítés nélkül használatba adná, illetve bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogait a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházná. Amennyiben a Lízingtárgyra vonatkozó biztosítási szerződés bárminemű korlátozó rendelkezést tartalmaz a Lízingtárgy használatával összefüggésben, például, de nem kizárólag, a használat földrajzi területének, vagy a használat módjának vonatkozásában, úgy azt a Lízingbevevő köteles betartani. A Lízingbevevő köteles viselni a Lízingtárgy használatával kapcsolatban felmerülő parkolási díjat, helyi adót, szabálysértés miatt közterület-felügyelet vagy rendőrhatóság által kiszabott helyszíni bírságot, szabálysértési bírságot, közlekedési bírságot, úthasználati díjat és valamennyi olyan kiadást, vagy jogkövetkezményt, amely ezek késedelmes, vagy nemfizetése miatt merült fel. A Lízingbevevő vállalja, hogy amennyiben ezeket bármilyen ok miatt a Lízingbeadó fizetné meg az Lízingbevevő helyett, akkor a Lízingbeadó felhívására azokat haladéktalanul megfizeti a Lízingbeadónak. Amennyiben a Lízingbevevő bármely fizetési kötelezettségével 5 napot meghaladóan késedelembe esik, a Lízingbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követően megszűnik a Lízingtárgy birtoklására, használatára 20

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben