ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. (1016 Budapest, Hegyalja út , tevékenységi engedély száma: I.798/2000, tevékenységi engedély dátuma: augusztus 10.) (továbbiakban: Lízingbeadó) és kis és középvállalkozó ügyfelei (továbbiakban: Lízingbevevő) között létrejövő, ingatlanok (továbbiakban: Ingatlan) finanszírozására vonatkozó lízingszerződések általános feltételeit tartalmazza, amelyek ha az egyes szerződések eltérően nem rendelkeznek mind a Lízingbeadóra, mind a Lízingbevevőre külön kikötés nélkül kötelezőek A Lízingbeadó a jelen Általános Szerződési Feltételeken (továbbiakban: ÁSZF) alapuló pénzügyi lízingszerződésben (a továbbiakban: lízingszerződés) megjelölt Ingatlant az eladótól (a továbbiakban: Eladó) megvásárolja és szükség szerint a Lízingszerződés rendelkezéseinek megfelelően ezen az Ingatlanon a Lízingbevevő egyetértésével épületet emel azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek lízingbe adja. Gépek és ingó üzemi berendezések csak erre irányuló kifejezett megállapodás esetén képezik a lízingszerződés tárgyát A lízingszerződést a felek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. sz. törvény 2. sz. melléklete, I. fejezet, 11. pontja szerinti ingatlanfinanszírozási pénzügyi lízingszerződésként kötik meg, amelynek alapján a Lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített szerződési futamidő letelte után jogosulttá válik arra, hogy a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványértéknek, továbbá a Lízingbeadó összes egyéb költségének, közterhének, díjának és ráfordításának megfizetésével az ingatlanon tulajdonjogot szerezzen. Az Ingatlant a Lízingbevevő a saját könyveiben fogja aktiválni A Lízingbevevő a Lízingbeadó kötelezettségeit az Ingatlan Eladótól való megvásárlásával és ezzel egyidejűleg a Lízingbevevő részére való lízingbeadásával, szükség szerint az ingatlanon épület emelésével, valamint a lízingszerződés Lízingbevevő részéről történő szerződésszerű teljesítése esetén az Ingatlan tulajdonjogának esetleges átruházásával teljesítettnek tekinti A Lízingbevevő az Ingatlant és az Eladót saját felelősségére, megfelelő gondossággal, a Lízingbeadó által nem ismert igényei szerint maga választotta ki, az Ingatlan vételárának összegét Lízingbevevő és Eladó közösen állapították meg, Lízingbevevő az Ingatlant megtekintette, az Ingatlan valamennyi vonatkozó adatát így különösen műszaki tartalmát, ideértve az esetlegesen felépítendő ingatlanra vonatkozó műszaki tervdokumentációt, kivitelezés feltételeit, paramétereit, vételárat, birtokbavétel feltételeit Lízingbevevő határozta meg, az Ingatlan rendeltetésszerű alkalmasságáról meggyőződött. A Lízingbeadó ennek megfelelően nem vállal felelősséget az Ingatlan tulajdonságaiért vagy alkalmasságáért, így különösen a Lízingbevevő által az Ingatlannal szemben támasztott követelmények, illetve célok teljesüléséért, nem felel továbbá a használat folytán keletkező károkért. A Lízingbeadó a dologi és személyi károkért való felelősséget kizárja. Figyelemmel arra, hogy az Ingatlan vételárának megállapításánál Lízingbevevő járt el, ezért Lízingbevevő lemond Lízingbeadóval szemben minden olyan követelés érvényesítéséről, amely az Ingatlan vételárának értékarányosságával kapcsolatosan merül fel Az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezéseket a 12.9 pont tartalmazza A Lízingbeadó által a lízingszerződés alapján nyújtott pénzügyi lízingszolgáltatás lehet zárt végű 1. oldal, összesen: 20

2 pénzügyi lízing és nyílt végű pénzügyi lízing Zárt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak megfizetésével az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi. Zárt végű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó, az Illetéktörvény 3. (7) bekedés szerinti vagyonszerzési illeték a lízingszerződés megkötése napján keletkezik. Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a kiszabott illetéket az előírt módon és határidőben az illetékhivatalnak megfizeti. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján a zárt végű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbevevő a felszámított általános forgalmi adót, amelynek alapja Finanszírozott összeg, a kiszámlázástól számított 15 napon belül köteles Lízingbeadónak egy összegben megfizetni Nyílt végű pénzügyi lízing esetén Lízingbeadó az Ingatlan tulajdonjogát a Lízingbevevő megbízása szerint megszerzi, abból a célból, hogy azt a Lízingbevevő használatába adja a lízingszerződésben meghatározott időtartamra. A használatba adással a Lízingbevevő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, jogosulttá válik a hasznok szedésére, viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is). A lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával pedig, az utolsó havi Lízingdíj és egyéb a lízingszerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott díjak, valamint a lízingszerződésben kikötött maradványérték megfizetésével Lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy az Ingatlanon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogosultság gyakorlása napján keletkezik. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján a nyílt végű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbevevő a felszámított általános forgalmi adót, amelynek alapja a havi Lízingdíj tőkerésze, a havi Lízingdíj részeként, a havi Lízingdíjakkal egyidejűleg köteles Lízingbeadónak megfizetni. 2. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése, a Lízingszerződés és az Adásvételi szerződés megkötése 2.1. Lízingbeadó Lízingbevevő kérelmére köt Lízingszerződést, amennyiben a Lízingbevevő hitelképességét, illetve az Ingatlant megfelelőnek ítéli. Lízingbeadó a lízingkérelmet csak írásban fogadja el, a lízingkérelem befogadása a Lízingebadó részéről nem jelent elkötelezettséget lízingnyújtásra, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását jelenti. Lízingbeadó csak pozitív döntés esetében köti meg a Lízingszerződést Lízingbeadó Lízingbevevő hitelképességére, illetve az Ingatlan megfelelőségére vonatkozó vizsgálati szempontjait maga határozza meg. Lízingbeadó Lízingbevevőt részletesen tájékoztatja a lízingigény elbírálásához szükséges dokumentumokról, azok alaki és tartalmi követelményeiről Az Ingatlan értékbecslése, fedezetértékelése Lízingbevevő által kiválasztott Ingatlanra vonatkozóan Lízingbeadó értékbecslést végez/végeztet. Az értékbecslést a Lízingbeadó által megbízott értékbecslő végzi. Az elkészült értékbecslés alapján Lízingbeadó elvégzi az Ingatlan fedezetértékelését, amelynek keretében megvizsgálja különösen az Ingatlan értékbecsléssel megállapított szerződéskötéskori értékének és a Lízingebadó által a lízingügylethez nyújtható összegnek az arányát, valamint az Ingatlan jövőbeni értékesíthetőségének a feltételeit Lízingbevevő vizsgálata 2. oldal, összesen: 20

3 Lízingbevevő vizsgálata a Lízingbeadó által összeállított kérdőív és az abban előírt további szükséges dokumentumok elemzése alapján történik A lízingkérelem elbírálása, azaz az Ingatlan értékbecslése és a Lízingbevevő vizsgálata díj ellenében történik, amelyeknek mértékét Lízingebadó indikatív ajánlata határozza meg Lízingbeadó Lízingbevevő lízingkérelmét az Ingatlan minősítésének és Lízingbevevő vizsgálatának eredményétől függően elfogadja, vagy megtagadhatja, az adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül. Megtagadás esetén nem köteles döntését indokolni. Elfogadás esetén Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésére ajánlatot tesz Lízingbevevő részére. Az ajánlatnak tartalmaznia kell legalább az Ingatlan adatait, Lízingbeadó által nyújtott finanszírozási összeget, a Lízingszerződés időtartamát, a Lízingbevevő által esetlegesen vállalt önerő mértékét, nyílt végű pénzügyi lízing esetén a maradványértéket, a Lízingszerződés esetleges biztosítékait Lízingbevevő Lízingbeadó ajánlatára, annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben Lízingbevevő ezen határidőn belül Lízingbeadó ajánlatát elfogadja, Lízingbeadó és Lízingbevevő az ajánlatnak megfelelő Lízingszerződést köt A Lízingszerződés megkötését követően Lízingbeadó elkészíti az Ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést (továbbiakban: Adásvételi szerződés), amelyet Eladóval egyeztet. Az aláírásra szánt Adásvételi szerződés végleges tervezetét Lízingbeadó megküldi Lízingbevevő részére. Lízingbevevő köteles az Adásvételi szerződés végleges tervezetét áttanulmányozni, és azon aláírásával köteles igazolni, hogy annak tartalmával egyetért. Amennyiben Lízingbevevő az Adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül az Adásvételi szerződés végleges tervezetét nem hagyja jóvá, Lízingbeadó nem köteles az Adásvételi szerződés megkötésére, és egyúttal jogosulttá válik a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén a Lízingbevevő által megfizetett értékbecslési díj, valamint vizsgálati díj visszafizetésére nem kerül sor, a Lízingszerződés alapján a Lízingbevevő által esetelegesen megfizetett összegeket a Hirdetményben meghatározott összegek levonása után Lízingbeadó köteles Lízingbevevőnek visszafizetni Amennyiben Lízingbevevő jóváhagyja az Adásvételi szerződés végleges tervezetét Lízingbeadó a pontban írt feltételek teljesülése esetén megköti Eladóval az Adásvételi szerződést, az Adásvételi szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti az Ingatlan vételárát, valamint az Adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan keletkező költségeket és közterheket Amennyiben az Adásvételi szerződés Lízingbevevő által írásban jóváhagyott végleges tervezete alapján bármilyen okból mégsem jön létre, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül elállni. Erre az esetre Lízingbevevő kifejezetten lemond Lízingbeadóval szemben bármilyen kártérítési, kártalanítási igény érvényesítésének jogáról. 3. Fizetési kötelezettségek 3.1. A Lízingbeadó által becsült Beszerzési Összköltség (a továbbiakban: Beszerzési Összköltség) az Ingatlan megszerzésével kapcsolatos összes költségből és díjakból tevődik össze. Ezen különösen az Ingatlan költségeit és mellékköltségeit, valamint a megkötendő/megkötött vételi és finanszírozási szerződések honoráriumait és közterheit, a közbenső finanszírozás költségeit, az ÁFA közbenső megfinanszírozásának költségeit, ill. a vissza nem kapott ÁFA-összegeket kell érteni. Abban az esetben, ha az Ingatlanon Lízingbeadó épületet emel a fent megjelölt költségeken és díjakon kívül a Beszerzési Összköltség részét képezik az épület előírásos felépítéséből és az 3. oldal, összesen: 20

4 ezen kiadások finanszírozása révén keletkező költségek és díjak, mely alatt különösen az építés költségeit és mellékköltségeit, különösen az építési felügyelet költségeit kell érteni. Lízingbeadó a Beszerzési Összköltségnek lízingszerződés 1.4. pontjában meghatározott részét, finanszírozza (a továbbiakban: Finanszírozási Összeg). A Finanszírozási Összeg tekintetében a felek egy EUR-ban/CHF-ban rögzített összegben állapodnak meg. A Tényleges Finanszírozási Összeg, valamint a köztes finanszírozási költségek kiszámításához a Lízingbeadó által forintban végrehajtott kifizetések azon az a vételi árfolyamon kerülnek euróra/svájci frankra átszámításra, amelyet az UniCredit Bank Hungary Zrt., a kifizetés napján jegyzett, a Lízingbeadó által a finanszírozás devizanemétől eltérő devizanemben végrehajtott kifizetések azon a keresztárfolyamon kerülnek a finanszírozás deviza nemére átszámításra, amelyet az UniCredit Bank Hungary Zrt. a kifizetés napján jegyzett. A Lízingbevevő a Lízingszerződésben meghatározott devizabázis és/vagy számlázási devizanem változtatása esetén (ha arra a szerződés rendelkezése vagy a Lízingbeadó hozzájárulása lehetőséget ad) köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni A lízingdíjat a lízingszerződés rendelkezései szerint EUR-ban, CHF-ban vagy HUF-ban kell teljesíteni és azt az EUR-ban vagy CHF-ban rögzítendő Finanszírozási Összegre kell vonatkoztatni. A lízingdíj kiszámításának alapját a megszerzés és az esetleges építkezés lezárása után (különös tekintettel az összes zárószámla rendelkezésre állására) a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére átadandó elszámolás képezi. Az Ingatlan átadásától az elszámolásig az Ingatlan átadásáig ténylegesen felmerült Finanszírozási Összeg alapján előzetes lízingdíj kerül számlázásra A Lízingbeadó által ténylegesen ráfordítandó finanszírozási összeg (továbbiakban: Tényleges Finanszírozási Összeg) nem haladhatja meg a Finanszírozási Összeget. Abban az esetben, ha a végleges elszámolás rendelkezésre állása után kiderül, hogy a Tényleges Finanszírozási Összeg meghaladja a Finanszírozási Összeget és a Lízingbeadó nem hajlandó ezt a többletösszeget finanszírozni, a Lízingbevevő köteles a Finanszírozási Összeget meghaladó összeget, illetve a Finanszírozási Összeget meghaladó összes költséget a Lízingbeadó által történő számlázástól számított 14 napon belül, önerő jogcímén a Lízingbeadónak megfizetni, amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg A lízingszerződésnek a felek által történő aláírásától kezdődően Lízingbevevő a következők teljesítésére kötelezett: Lízingbevevő köteles megfizetni a Tényleges Finanszírozási Összegnek a lízingszerződésnek a Lízingbevevő által történő aláírásától az Ingatlan átadása napjáig terjedő időre történő finanszírozására és közbenső finanszírozására szükséges köztes finanszírozási költségeket és kamatokat, valamint a Lízingbeadó által befizetendő ÁFAösszegek visszatérítéséig keletkező kamatokat, melyek a köztes finanszírozási költségek részét képezik, és ily módon beszámítandók a Finanszírozási Összegbe. (a továbbiakban: köztes finanszírozási költségek) Az Ingatlan a Lízingbevevő számára történő átadása napjával kezdődően a Lízingbevevő köteles a lízingdíjat fizetni. Az Ingatlan Lízingbevevő részére történő átadásától az átadást követő első hónap első napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Lízingbevevő a havi lízingdíjjal megegyező összegű lízingdíjat fizet, azzal, hogy ezen lízingdíj kamatrésze az adott (tört)hónapi tényleges napok száma alapján kerül meghatározásra. A lízingdíj elszámolása, illetve hozzáigazítása a lízingszerződés 3. pontjában rögzített szabályok szerint történik A lízingszerződés addigi előírásos teljesítésének feltételével, Lízingbeadó Lízingbevevőnek megadja azt a jogot, hogy Lízingbeadótól, a szerződés futamideje alatt 4. oldal, összesen: 20

5 a refinanszírozás átállítását igényelje a refinanszírozási költség egy, a hátralévő futamidőnek megfelelő, az UniCredit Bank Austria AG, Bécs által jegyzett fix kamatlábra. Lízingbevevőnek ez a joga csak egy alkalommal, valamely lízingdíjfizetés esedékességi napján, 2 hónapos írásos értesítési határidő betartásával gyakorolható. Amennyiben Lízingbevevő él ezzel a jogával, Lízingbeadó a díjat a megállapodás szerinti marzs megtartásával újra kiszámítja, és közli Lízingbevevővel Az adózási vagy igazgatási, ill. felügyelő hatósági jogi helyzet és/vagy igazgatási gyakorlat és/vagy a Lízingbeadónál jelentkező finanszírozási költségek megváltozása (pl. megnövekedett fedezeti ill. sajáttőke-ellátottsági kötelezettségek) esetén Lízingbeadó bármikor jogosult a lízingdíj újraszámítására (különösen, ha előzetesen kikötésre került a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között egyeztetett hozam-összetevő fenntartása), és emiatt azt a hátralevő futamidőre hozzáigazítani. A lízingdíjnak a Lízingbeadó részéről történő újraszámítása okait a Lízingbevevő tudomására kell hozni. A Lízingbevevőnek ezen túlmenően, a Lízingbeadó minden olyan hátrányát pótolnia kell, amelyet az a tranzakció és/vagy a refinanszírozás polgári jogi vagy egyéb jellegű kialakítási formáinak adózási el nem ismerése miatt elszenved (pl. adózásilag nem levonhatónak nyilvánított kamatok és ezek esetleges átminősítése burkolt nyereségkiosztássá, stb.). A május 2.. napját követően kötött szerződések esetén, a Lízingbeadó a fentieken túl kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a lízingszerződésben, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletében meghatározott feltételek és körülmények beállta esetén a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa A Lízingbevevő ezen túlmenően kötelezi magát a Lízingbeadónak a lízingszerződés lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségei fedezésére "szerződéskötési díj" jogcímen, a lízingszerződés pontjában meghatározott összeg megfizetésére, a lízingszerződés aláírását követően, a Lízingbeadó számlája alapján 14 napon belül Az Általános Szerződési Feltételek és a lízingszerződésben meghatározott kifizetések teljesítése mellett a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadónál az Ingatlannal, valamint a lízingszerződéssel kapcsolatos bármilyen címen felmerülő költséget és kiadást azok esedékességekor azonnal kiegyenlíteni, illetve viselni (továbbiakban: mellékköltség). Idetartoznak különösképpen, de nem kizárólagosan a Lízingbeadónál az Ingatlannal kapcsolatban felmerülő biztosítási költségek, telekadó, épületadók, a forgalommal összefüggő adók, nyereségadók (különös tekintettel a látszatnyereség megadóztatására), az esetleges házkezelési költségek, az értékmeghatározás díja (mely a, valós ráfordítások arányában kerül meghatározásra a Magyar Mérnöki Kamara évente közzétett díjajánlásának megfelelően) az összes többi adó (beleértve a társaság nyereségadóját, de nem beleértve a Lízingbeadó kamatmarzsa alapján fizetendő nyereségadókat), díjak, illetékek és járulékok, még akkor is, ha ezeket csak a lízingszerződés megkötése után vezetik be újonnan, az összes üzemi költség, amelyet az Ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban kiszámláznak ill. kivetnek, továbbá az esetleges szolgalmi jogokból eredő költségek, a fordítási költségek, valamint a szerződések ingatlan-nyilvántartási átvezetésének költségei, a jogkövetés, illetve jogvédelem költségei bírósági vagy hatósági eljárások során, a méltányos mértékű adminisztrációs költségek. Az összes üzemi költséget lehetőség szerint a jogosultak közvetlenül a Lízingbevevőnek számlázzák ki. A Lízingbeadó jogosult ezeket az összegeket maradék nélkül osztható részösszegekben a lízingdíjakkal együttesen kiszámlázni. Amennyiben a lízingdíj megfizetésére a lízingszerződés rendelkezései alapján devizában kerül sor, úgy a lízingtárggyal kapcsolatos, a lízingszerződés és jelen ÁSZF alapján Lízingbevevőt terhelő, de Lízingbeadó által magyar forintban megfizetett mellékköltségeket Lízingbeadó a mellékköltségekre irányuló fizetési kötelezettség teljesítése napján érvényes UniCredit Bank Hungary Zrt. által jegyzett vállalati ügyfelekre irányadó deviza-vételi árfolyammal számolva állapítja meg a lízingszerződés devizanemében és számlázza ki a Lízingbevevőnek a havi lízingdíjjal együtt A lízingszerződés megkötésével, módosításával, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos 5. oldal, összesen: 20

6 összes illetéket és költséget a Lízingbevevőnek kell viselnie. Lízingbeadó Lízingbevevő kérésére a Lízingszerződésről az eredetivel megegyező másolatot, számlamásolatot, fizetési igazolást, vagy egyéb igazolást, dokumentumot, engedélyt, egyenlegközlőt, folyószámla-kivonatot (tőke-kamat bontás) kizárólag a Hirdetményben meghatározott díj ellenében állít ki Törölve 4. Fizetési módozatok 4.1. A lízingdíjak megfizetése, függetlenül azok kiszámlázásától, mindenképpen utólag a legutóbb előírt lízingdíj mértékében, a tárgyhót követő hónap első napján esedékesek, és akkor számítanak határidőre teljesítettnek, ha a hónap első napján a Lízingbeadó által közlendő folyószámlára díj- és levonás-mentesen beérkezik. A mellékköltségeket (3.5. pont), amennyiben azokat a megfelelő jogosult nem számlázza ki közvetlenül, a Lízingbevevőnek azoknak a Lízingbeadó általi számlázását követően haladéktalanul meg kell fizetnie, kivéve, ha a Lízingbeadó él a 3.5. utolsó mondata szerinti jogával. Amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződésben meghatározott esedékesség idejének módosítását kéri, a Lízingbeadó ehhez történő hozzájárulása esetén köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni. Amennyiben a Lízingbevevő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan A Lízingbeadó a törvényes forgalmi adót vagy a később annak helyébe lépő adót a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően a Lízingbevevőnek felszámítja Amennyiben a Lízingbevevő nem tartja be a megállapodás szerinti fizetési határidőket, a számla teljesítési hónapját megelőző hónapban érvényes refinanszírozási költség átlaga plusz évi 8 százalékpont összegű évi késedelmi kamatot kell fizetnie a fizetési elmaradásokra. A Lízingbeadó fenntartja magának a további késedelmi károk érvényesítésének jogát, különösen árfolyamveszteségek címén. Minden fizetési felszólításra (beleértve az esetlegesen sms útján megküldött fizetési felszólítást) az EUR alapú finanszírozás esetén 20,- EUR, CHF alapú finanszírozás esetén 30,- CHF díjtérítés, illetve a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra. Ezen túlmenően a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó részére minden olyan bírósági és bíróságon kívüli költségét és díját, amely a Lízingbeadónál a lízingszerződésből eredő követeléseinek behajtása során keletkezik, annak számlázását követően haladéktalanul meg kell térítenie A Lízingbevevő lemond arról, hogy a lízingdíj csökkentését követelje az Ingatlan használhatóságának csorbulása miatt (például sérülés, jogi, műszaki vagy gazdasági körülmények, illetve véletlen vagy vis maior vagy rendkívüli baleset következtében), függetlenül attól, hogy miből ered a használhatóság akadálya. Az ilyen körülmények a lízingszerződés érvényességét nem érintik. A Lízingbevevő nem jogosult a Lízingbeadónak a lízingszerződés és az azzal összefüggő szerződések alapján fennálló követelésével szemben ellenköveteléseket támasztani vagy visszatartási, illetve csökkentési joggal élni A beérkező fizetéseket a Lízingbeadó, figyelmen kívül hagyva a fizetés rendeltetésére vonatkozó minden rendelkezést, saját szabad mérlegelése alapján, először a költség-, kiadás- és díjpótlásra, ezt követően a késedelmi kamatok fedezésére és legvégül a mindenkor legrégebben esedékes lízingdíj elszámolására használja fel. 6. oldal, összesen: 20

7 4.6. A Lízingbevevő megadja a Lízingbeadónak a felhatalmazást, hogy minden, a jelen lízingszerződés alapján esedékes kifizetést azonnali beszedési megbízás (inkasszó) révén saját bankjánál vezetett folyószámlájáról leemeljen. Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Lízingbeadó azonnali megbízással él, a Lízingbevevő köteles a Hirdetményben meghatározott díjat a Lízingbeadó részére megfizetni. 5. A lízing futamideje A felek a lízingszerződést a lízingszerződés 2. pontjában meghatározott időtartamra kötik meg. A Lízingbevevő ellenkező megállapodás hiányában kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a lízingszerződés aláírásától kezdődően ennek a határidőnek a leteltéig bármilyen okból felmondja vagy a szerződés egyéb módon történő megszüntetését kezdeményezze. 6. A tulajdonjog átszállás 6.1. Zárt végű pénzügyi lízing szerződés esetén A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. sz. melléklete I. fejezet 11. pontja alapján Lízingbevevő a lízingszerződés 2. ponjában rögzített időtartam lejárával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a lízingszerződéssel összefüggésben minden egyéb Lízingbeadónak fizetendő összegek maradéktalan megfizetése után az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi, mindenfajta szavatosság kizárása mellett. Lízingbeadó kötelezi magát arra, hogy amennyiben Lízingbevevő lízingszerződésből folyó valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tesz, a fizetési kötelezettség teljesítésétől számított 30 napon belül külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonjog az Ingatlanra a Lízingbevevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön A Lízingbevevő köteles a lízingszerződés alapján esetleg még nyitott összegeket a legutolsó lízingdíjjal együtt a Lízingbeadónak megfizetni. Ezen túlmenően a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó számára azonnal pótolnia kell mindazon költségeket, adókat és díjakat, amelyek a Lízingbeadónál a tulajdon átszállása kapcsán felmerülnek (beleértve az utólag megfizetendő adókat, illetékeket és/vagy az adójóváírások ill. a beruházási kedvezmények elvesztéséből eredő hátrányokat) továbbá az esetleges, a Lízingbeadó által az Ingatlanra fordított kiadásokat. Amennyiben a tulajdon átruházásához és/vagy a Lízingbevevőnek, mint új tulajdonosnak az ennek kapcsán szükséges ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez külön szerződést (pl. adásvételi szerződést) kell kötni, az ezzel összefüggésben fellépő összes költség, adó, illeték és díj a Lízingbevevőt terheli Nyílt végű pénzügyi lízing esetén A Lízingbevevő jogosult a lízingszerződésben rögzített időtartam lejártával, Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozat útján és az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványértéknek és minden egyéb, a lízingszerződés alapján a Lízingbeadónak megfizetendő összegnek maradéktalan megfizetésével az Ingatlanon tulajdonjogot szerezni vagy egy harmadik felet vevőként megnevezni, mindenfajta szavatosság kizárása mellett A pontban megjelölt vételi jogosultság mellett a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek, illetve az általa megnevezett harmadik fél részére a lízingszerződés leteltével és teljesítésével a Magyar Polgári Törvénykönyv szerinti vételi jogot (opciót) enged, hogy az Ingatlant a pontban meghatározott összegek megfizetésével megvegye. A Lízingbeadó egyidejűleg kötelezi magát 7. oldal, összesen: 20

8 arra, hogy a törvényileg 5 évben korlátozott vételi jogot minden alkalommal időben megfelelően megújítja A Lízingbevevő és pontban megjelölt jogai gyakorlásának az a feltétele, hogy a Lízingbevevő a vételi jogosultság/opció gyakorlásának időpontjáig minden esedékes kötelezettségét a szerződésnek megfelelően teljesítette, továbbá, hogy a lízingdíj - a pénzpiachoz történő szerződéses hozzáigazítás kivételével - a szerződés futamideje alatt ítélet, törvényi vagy hatósági rendelkezés ill. intézkedés révén nem került csökkentésre A Lízingbevevő vagy az által megjelölt harmadik fél a vételi jogosultságot /opciót gyakorlására a lízingszerződésben meghatározott futamidő lejárta előtt legkésőbb 90 nappal a Lízingbeadónak címzett ajánlott levél útján jogosult gyakorolni. Amennyiben a Lízingbevevő vagy az általa megnevezett harmadik fél ezzel a vételi jogosultsággal/opcióval az említett határidőn belül nem gyakorolja, akkor ezen jogok megszűnnek, és Lízingbevevő az Ingatlannak megvásárlására fenti feltételekkel nem jogosult A vételi jogosultság/opció gyakorlásának esetén a Lízingbevevő illetve az általa megjelölt harmadik fél köteles a Lízingbeadó részére a pontban meghatározott összeget a vételi jogosultság/opció gyakorlásától számított 15 napon belül megfizetni. Ezen összegen túlmenően a Lízingbevevő illetve az általa megnevezett harmadik fél köteles a Lízingbeadó részére. Lízingbeadó erre irányuló felhívásától számított 15 napon belül megtéríteni az összes olyan a Lízingbeadónál az eladás alkalmából felmerült költséget, adót, illetéket (például telekvásárlási illetéket), és díjakat (beleértve az utólag megfizetendő adókat, illetékeket és/vagy az adójóváírások ill. adóelőnyök, illetve beruházási kedvezmények elvesztéséből eredő hátrányokat), valamint az esetleges, a Lízingbeadó által az Ingatlanon végrehajtott ráfordításokat. Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát a pontban meghatározott összeg, valamint a fent írt kiegészítő költségek, adók és illetékek megfizetésével szerzi meg Amennyiben a tulajdon átruházásához és/vagy a Lízingbevevőnek, mint új tulajdonosnak az ennek kapcsán szükséges ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez külön szerződést (pl. adásvételi szerződést) kell kötni, az ezzel összefüggésben fellépő összes költség, adó, illeték és díj a Lízingbevevőt terheli. 7. A lízingszerződés létrejötte A lízingszerződés a felek által történő aláírással jön létre. 8. Felépítés, szavatosság, építésvezetés 8.1. Az Ingatlan esetleges felépítése, átalakítása és ezek lebonyolítása tárgyában külön szerződések (fővállalkozói szerződés, szerződés építésfelügyelet ellátása) megkötésére kerül sor. A Lízingbeadó ebből eredő fizetési kötelezettségei a Beszerzési Összköltség részét képezik. A megfelelő szerződések megkötését megelőzően a Lízingbevevő írásban igazolja, hogy a szerződések tartalmával egyetért. A Lízingbevevő tudomásul veszi azt, hogy a Lízingbeadó a szerződéses elkészülési határidők betartására semmiféle szavatosságot nem tud vállalni és, hogy éppen ezért az ilyen határidők túllépése a Lízingbevevőt nem jogosítja fel a jelen szerződéstől való elállásra és/vagy a Lízingbeadótól kártérítés követelésére 8.2. A Lízingbevevő meg van bízva, fel van hatalmazva és kötelezve van arra, hogy folyamatosan ellenőrizze az Ingatlant jótállási és szavatossági igények, kártérítési igények, illetve a termékfelelősségi törvény szerinti igények tekintetében, az Ingatlant a tervezési és az építési, felújítási szerződések alapján, és hogy az ilyen jellegű igényekről a Lízingbeadót haladéktalanul értesítse. A Lízingbevevő köteles a fenti igényeket a Lízingbeadó nevében, saját költségére, bíróságon kívül és bírósági úton, határidőre érvényesíteni. A Lízingbeadó ez esetben nem felel az ilyen igények helyességéért, érvényesíthetőségéért vagy behajthatóságáért. 8. oldal, összesen: 20

9 Abban az esetben, ha a Lízingbeadó közreműködésére a nevezett igények érvényesítéséhez szükség van, a Lízingbeadó ezt a támogatást a Lízingbevevő költségére megadja. A Lízingbevevőnek a Lízingbeadót nemcsak minden jótállás és szavatosság alá eső hiányosság fellépéséről kell haladéktalanul értesítenie, hanem rendszeresen tájékoztatást is kell adnia a megtett intézkedésekről és azok érvényesítéséről is A Lízingbeadó a Lízingbevevőnek csak olyan mértékben nyújt jótállást és szavatosságot az Ingatlan egy bizonyos állapotára vagy egy bizonyos minőségére, amilyen mértékben őt magát harmadik felekkel szemben jótállási és szavatossági igények, illetve kártérítési igények megilletik. Amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére felajánlja ezen igények átruházását, a Lízingbeadó minden felelősség alól mentesül A Lízingbevevő a Lízingbeadót minden olyan igénnyel szemben kártalanítja, amelyet harmadik felek a Lízingbeadóval szemben, az Ingatlan tervezésével, felépítésével és használatával összefüggésben támasztanak, továbbá az épületszerkezeti károk (például leeső tárgyak) miatt is A Lízingbeadó nem felel olyan károkért, amelyek az Ingatlan használatából, vagy nemhasználatából erednek. A Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a Lízingbeadót e tekintetben kártalanítja. Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy amennyiben e körben Lízingbeadó oldalán fizetési kötelezettség merülne fel, azt számára haladéktalanul megfizeti. 9. Az Ingatlan átadása A közösen jegyzőkönyvezendő átadás céljából a Lízingbeadó a Lízingbevevőt haladéktalanul értesíti az Ingatlan átadhatóságáról. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti az Ingatlan átvételére vonatkozó kötelezettségét 14 napon belül és az Ingatlan az esetleges hiányosságok ellenére a rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagy ha azt a Lízingbevevő akár csak részben használja, az átadás megtörténtnek számít. 10. Használat, karbantartás, beépítések és módosítások, megtekintés A Lízingbevevő az Ingatlant kizárólag a Lízingbeadóval közölt vállalkozási célra jogosult használni, annak megváltoztatására csak a Lízingbeadó hozzájárulásával jogosult. A Lízingbeadó ehhez a hozzájárulását akkor adja meg, ha biztosított az, hogy a Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését a használat módjának megváltozatása nem csorbítja és nem állnak fenn súlyos aggályok a használat módjának megváltoztatásával szemben A Lízingbevevő kizárólag a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az Ingatlant teljes egészében vagy részben albérletbe adni. A Lízingbeadó ehhez a hozzájárulását akkor adja meg, ha biztosított az, hogy a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését az albérletbeadás nem csorbítja és nem állnak fenn súlyos aggályok az albérletbeadással szemben különösképpen azért, mert az Ingatlan bérleti jogviszonytól mentes visszaszolgáltatása nem biztosított. A Lízingbevevő köteles albérletbe adási szándéka esetén a Lízingbeadónak az albérlővel megkötni szándékolt összes megállapodást rendelkezésére bocsátani A Lízingbevevő köteles az Ingatlant saját költségére, megtérítési igény nélkül, állandóan működőképes, a szerződésnek megfelelő használatra alkalmas állapotban tartani, kijavítani, illetve helyreállítani. A Lízingbevevő kezeskedik azért, hogy az Ingatlan a használata révén nem használódik el a szokásosnál nagyobb mértékben. Az olyan károkat vagy szennyeződéseket, amelyeket harmadik felek vagy vis maior okoztak, vagy amelyek az Ingatlan megszerzése előtt történtek, a Lízingbevevőnek kell a saját költségére megszüntetni. A Lízingbevevőnek minden hatósági előírást, beleértve az esetleges közlekedésbiztosítási kötelezettséget is, be kell tartania, 9. oldal, összesen: 20

10 azokat is, amelyek a Lízingbeadóra vonatkoznak, és a Lízingbeadót e tekintetben harmadik felek minden igényétől mentesítenie kell. Az üzemi berendezéseknek az érvényes magyar előírások szerint történő engedélyeztetéséről kizárólag a Lízingbevevőnek kell gondoskodnia Azokat az építési és üzemeltetési előírásokat, amelyek a Lízingbevevőnek az Ingatlanon folytatott üzleti tevékenységéből adódnak, valamint az Ingatlant érintő összes hatósági előírást, kikötést és engedélyt, különös tekintettel azokra az előírásokra, amelyek a ingatlan esetleges elszennyeződésével függenek össze, a Lízingbevevőnek közvetlenül, saját költségére kell teljesítenie, illetve megszereznie. A Lízingbeadó azon jogát csorbítatlanul hagyva, hogy adott esetben saját maga intézkedjék az ilyen előírások és kikötések teljesítéséről, illetve engedélyek (például használatbavételi engedély) beszerzéséről, a Lízingbevevőt e tekintetben felelős megbízottnak nevezik ki A Lízingbeadó, a Lízingbevevőnek küldött sikertelen felszólítás után jogosult a szükséges javításokat vagy intézkedéseket a Lízingbevevő költségére elvégeztetni Az Ingatlanon építési változtatásokat végrehajtani csak a Lízingbeadó előzetes írásos hozzájárulásával lehet. A Lízingbeadó a hozzájárulását megadja, ha a szándékolt változtatások a Lízingbevevő feladatainak teljesítéséhez szükségesek, vagy hasznosak, az Ingatlan hasznosíthatóságát nem csorbítják és a Lízingbeadó számára ezen munkák finanszírozásának biztosítottsága bizonyítva van. Ezen előfeltételek fennállása esetén a Lízingbeadó már most kötelezi magát, hogy a Lízingbevevő építkezéséhez a hatóságokkal szemben szükséges nyilatkozatokat megadja Bármilyen építési változtatást kizárólag a Lízingbevevő költségére, erre jogosult vállalkozással és az összes előírás betartásával szabad elvégeztetni. A lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbevevőnek az Ingatlant a Lízingbeadó felszólítására az eredeti építési állapotba vissza kell állítania, kivéve ha Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi A Lízingbevevő olyan gépeket és gépi berendezéseket vihet be, amelyek az üzemi célját szolgálják. Köteles azonban a biztonságot szolgáló minden előírást betartani és az erre vonatkozó határozatokat és vizsgálati eredményeket a Lízingbeadónak másolatban rendelkezésére bocsátani. Minden olyan kárért, amely az ilyen jellegű intézkedések során keletkezik, a Lízingbevevő a felelős A Lízingbeadó vagy megbízottja jogosult méltányos napszakban és előzetes bejelentés után az Ingatlant megtekinteni. 11. Biztosítások A Lízingbeadó az Ingatlanra a mindenkor megfelelőnek ítélt összegben ingatlanbiztosítást köt, és az Ingatlant biztosított állapotban tartja. Ez a biztosítás az esetleges építés ideje alatt építésiszerelési biztosítást, az épület fennállása alatt a szokásos kockázatokra vonatkozó biztosításokat, különösképp tűz-, vihar-, vezetékes vízkár, telekfelelősségi és üvegtörési biztosítást, ezen túlmenően az említett biztosítás fedezeti körébe tartozó egyéb megnevezett és meg nem nevezett veszélyekre vonatkozó all-risk típusú biztosítást foglal magában, amelynek költségei a mellékköltségekbe (3.5. pont) tartoznak A Lízingbevevő köteles haladéktalanul jelezni a Lízingbeadó számára a biztosítási intézkedések megtétele céljából minden, a biztosítási kockázatot érintő változtatást - különös tekintettel a veszély megnövekedésére valamint az Ingatlanon keletkezett minden kárt. Valamennyi, közvetlenül vagy közvetetten az azonnali jelzés elmulasztásából származó kárért Lízingbevevőt terheli a felelősség A Lízingbevevő saját költségére kielégítő (a környezeti kockázatra is kiterjedő) üzemi felelősségbiztosítást, valamint kielégítő üzemi biztosításokat köt. A Lízingbeadó megkívánhatja 10. oldal, összesen: 20

11 ezen biztosítások igazolását. A Lízingbeadó ajánlja a Lízingbevevőnek üzemkimaradási biztosítás megkötését A Lízingbeadó a károk felszámolására illetve az újjáépítésre, csak akkor és csak olyan mértékben köteles, ahogyan azokra vonatkozóan hozzá a biztosítási szolgáltatások beérkeznek A Lízingbevevő lemond arról, hogy az Ingatlan megsemmisülése vagy károsodása esetén a lízingszerződéstől elálljon. Tudomásul veszi, hogy ebben az esetben is köteles, a lízingszerződésből adódó kötelezettségének eleget tenni Abban az esetben, ha az Ingatlan megsemmisül a Lízingbeadó az Ingatlant a Lízingbevevő kérésére újra felépíti, ha az újjáépítés költségét a biztosító által fizetett kártérítés fedezi vagy ha a Lízingbeadó hajlandó az újjáépítési költség biztosító által fizetett kártérítés által nem fedezett részét finanszírozni vagy ha a biztosító által fizetett kártérítés és az újjáépítés költsége különbözetét Lízingbevevő az újjáépítés megkezdése előtt önerő jogcímén Lízingbeadó részére megfizeti. A Lízingbevevő 3.4 pont szerinti fizetési kötelezettsége az újjáépítés ideje alatt változatlanul fennáll Abban az esetben, ha az Ingatlan megsemmisül és annak újjáépítése nem lehetséges, vagy azt a Lízingbevevő, a Lízingbeadó hozzájárulásával, nem kívánja, a lízingszerződés megszűnik és Lízingbevevőnek a Lízingbeadó számára a pont szerinti kártérítési összeget kell megfizetnie. A kártérítés összegéből levonásra kerül a Lízingbeadóhoz beérkezett biztosító által fizetett kártérítés összege. Ha a pont szerinti kártérítés összege meghaladja a biztosító által fizetett kártérítés összegét, a Lízingbevevő köteles a biztosító által fizetett kártérítéssel nem fedezett összeget Lízingbeadó részére megfizetni a szerződés megszűnését követő 15 napon belül. Abban az esetben, ha a biztosító által fizetett kártérítés összege meghaladja a pont szerinti kártérítés összegét, a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek a különbözetet megfizeti A pontban írt kártérítési összeg teljesítésével Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát zárt végű pénzügyi lízing esetén megszerzi, nyílt végű pénzügyi lízing esetén jogosulttá válik annak megszerzésére. 12. A szerződés idő előtti megszűnése, szerződés módosítása A Lízingbeadó jogosult a futamidő lejárta előtt azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha az ingatlant nem lehet a lízingszerződés megkötésétől számított 13 hónapon belül (adásvételi szerződéssel) megszerezni vagy ugyanezen idő alatt az esetleges építési projekt megvalósítását nem kezdték meg, vagy nem lehet megkezdeni A pontban meghatározott felmondási okok esetén a Lízingbevevőnek a Lízingbeadó részére minden addig keletkezett, illetve okozott költséget (például a megkötendő finanszírozási szerződések költségeit), beleértve a Tényleges Finanszírozási Összeg) 3%-át kitevő ráfordítási átalányt is, meg kell térítenie. A Lízingbevevő ezen túlmenően köteles a Lízingbeadó kívánságára a Lízingbeadót mentesítő hatállyal az általa megkötött szerződésekbe (például telekvételi szerződés, építési szerződés, biztosítási szerződések, stb.) belépni. A Lízingbevevő által eddig az időpontig fizetett semmiféle kifizetés nem kerül visszatérítésre A Lízingbeadó a lízingszerződést, a futamidő lejárta előtt a pontban meghatározottakon túl azonnali hatállyal felmondhatja, továbbá ha a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeivel, legalább egy havi lízingdíj mértékében, írásos felszólítás ellenére 15 napos késedelembe esik, vagy a Lízingbevevő, vagy más a Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalany a Lízingbeadóval vagy az UniCredit Csoport valamely más társaságával megkötött szerződések (különösen lízingszerződések) alapján fennálló fizetési kötelezettségeivel 11. oldal, összesen: 20

12 vagy egyéb kötelezettségeivel hátralékba kerül, ilyen jellegű szerződéseit idő előtt felmondja, illetve megszünteti (például felszámolási eljárás keretében), Lízingbevevő csoportjához tartozó jogalanynak kell tekinteni (i) minden olyan társaságot ill. magánszemélyt, (a) amely ill. aki a Lízingbevevő tulajdonosa függetlenül a tulajdoni hányad mértékétől, vagy (b) amelynek ill. akinek a Lízingbevevővel közös tulajdonosa van, (ii) a Lízingbevevő vezető tisztségviselőjét, valamint (iii) a Lízingbevevő felügyelő bizottsági tagját, vagy valamely olyan kötelezettségvállalás vagy ígéret, amelyet a Lízingbevevő a lízingszerződéssel összefüggésben vállalt, illetve adott, teljesíthetetlennek, illetve valótlannak bizonyul, vagy a lízingszerződés keretében kikötött biztosítékok - bármely oknál fogva - értéktartósságuk vagy a Lízingbeadó értékelése alapján jelentős mértékben értékét veszti, vagy éppen teljes mértékig érvénytelenné válnak, kivéve, ha a Lízingbeadóval egyetértésben helyettesítő biztosítékok kerülnek beállításra, vagy a Lízingbevevő vagy a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy gazdasági helyzetének nagyfokú romlása, különösen fizetési halasztásra irányuló megállapodás kötése, a fizetések beszüntetésére vonatkozó nyilatkozat vagy csődeljárás/végrehajtási/felszámolási/végelszámolási eljárás kezdeményezése a Lízingbevevő, a rá tekintettel biztosítékot nyújtó harmadik személy, vagy ezek korlátlanul felelős tagja ellen, vagy a Lízingbevevő egyéb lényeges szerződési kötelezettségeinek, a Lízingbeadó általi felszólítás után 14 napon belül sem tesz eleget, vagy az Ingatlant hátrányos módon használja és ezt a Lízingbeadó által történő felszólítása ellenére folytatja, vagy a Lízingbevevő vagy a biztosítékokat szolgáltató harmadik fél, illetve felek gazdasági vagy jogi helyzetében vagy struktúrájában lényegi változás áll elő. Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, a 12.4 pontban meghatározott Kártérítési kötelezettségen túl, a Lízingbevevőre vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtétel kerül a Lízingbevevőnek felszámításra. Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Lízingbevevő az azonnali hatályú felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Lízingbevevő jogosult a lízingszerződés újra hatálybaléptetését kérni. Lízingbeadó azonban nem köteles a lízingszerződést újra hatályba léptetni (reaktiválás). A lízingszerződés újra hatályba léptetéséhez Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata szükséges. Az újbóli hatályba léptetés a lízingszerződés módosításának minősül, erre való tekintettel Lízingbeadó jogosult a Hirdetményben rögzített díjat Lízingbevevő részére kiszámlázni A Lízingbevevőnek a jelen ÁSZF pontja szerinti futamidő előtti felmondása esetén, a Lízingbeadó számára kártérítést kell fizetnie, amelynek mértéke a megállapodott szerződési futamidő lejártáig teljesítendő lízingdíjak összege alapján kerül kiszámításra, a járadék jelenérték-számítási képlet szerint diszkontálva, a refinanszírozás szempontjából érvényes banki kamatlábak alapulvételével. Ehhez hozzá kell számítani a megállapodás szerinti maradványértéket. A Lízingbevevő ezen túlmenően köteles megfizetni a szerződés felmondása miatt keletkező összes költséget, díjat és adót (beleértve az utólag befizetendő adókat is, mint például az előzetesen felszámított ÁFA elvesztésének esetét), valamint a visszavétel, a biztonságba helyezés, a felértékelés és a hasznosítás költségeit a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezései szerint, az összes mellékköltséggel együtt. Miután Lízingbevevő az ily módon kiszámított kártérítést megfizette, Lízingbeadó az Ingatlan tárgyat értékesíti. Az Ingatlanértékesítése után Lízingbeadó az értékesítés bevételéből, az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségek levonása után, a fenti kártérítést Lízingbevevő részére 12. oldal, összesen: 20

13 visszafizeti. Abban az esetben, ha az értékesítési bevétel a kártérítés visszafizetésére nem lenne elegendő, akkor Lízingbeadó csak az értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségek levonása után fennmaradó értékesítési bevételt köteles Lízingbevevőnek visszafizetni, annak semminemű kipótlására nem köteles Az idő előtti felmondás esetén a Lízingbevevő által eddig az időpontig teljesített fizetések nem kerülnek visszatérítésre Lízingbeadó azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Lízingbevevő az azonnali hatályú felmondást kiváltó szerződésszegő magatartását megszünteti, Lízingbevevő jogosult a lízingszerződés újra hatálybaléptetését kérni. Lízingbeadó azonban nem köteles a lízingszerződést újra hatályba léptetni. A lízingszerződés újra hatályba léptetéséhez Lízingbevevő írásbeli kérelme alapján Lízingbeadó írásbeli nyilatkozata szükséges Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő kérésére a Lízingbevevő fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt (ideértve a lízingszerződés eredeti törlesztési tervtől való eltérésével kapcsolatos, illetve a szerződésátvállalásával kapcsolatos ajánlatot is) ad ki 3 munkanapon belül. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően Szerződésmódosítás A Lízingszerződés közös megegyezéssel módosítható. A szerződés módosításának minősül különösen: - a futamidő módosítása - a deviza bázis változtatása - számlázási devizanem módosítása - átütemezés, fizetési haladék, moratórium - szerződés átruházása - biztosíték, kezes módosítása - fizetési esedékesség módosítása - szerződéshez kapcsolódó casco konstrukció módosítása - minden egyéb ügyfél által kezdeményezett vagy a szerződés be nem tartásából következő módosítás A Lízingszerződés módosítása esetén a Lízingbevevő köteles a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjat Lízingbeadó részére megfizetni Az Általános Szerződési Feltételek kiegészítésének, módosításának szabályai: A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már megkötött Lízingszerződésekre is. Lízingbeadó a kiegészítést és módosítást legalább 15 nappal a kiegészítés és módosítás hatálybalépését megelőzően rendelkezésre bocsátja, azzal, hogy azt Hirdetményben kifüggeszti, illetőleg honlapján közzéteszi. Amennyiben Lízingbevevő a Hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a kiegészítést és módosítást Lízingbevevő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Lízingbevevő a módosítást és kiegészítést nem fogadja el, mind a Lízingbevevő mind a Lízingbeadó jogosult - amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, illetve a lízingszerződés eltérő határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás jogát nem zárják ki - 30 napos határidővel a lízingszerződés felmondására. A Lízingbeadó köteles az általános szerződési feltételek kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítását, a módosítás hatálybalépést megelőzően oldal, összesen: 20

14 nappal a Világgazdaság című napilapban hirdetményben közzé tenni. Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt az Lízingbevevő számára nem hátrányos módon egyoldalúan módosítsa. 13. Az Ingatlan visszaadása A lízing szerződés bármely okból történő megszűnésekor kivéve, ha a Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerzi az Ingatlant előírás szerinti, megtisztított, a veszélyes hulladéktól mentesített, kitakarított állapotban kell visszaadni. A Lízingbevevőnek különösképpen gondoskodnia kell arról, hogy az Ingatlan hiányzó vagy megsérült tartozékait a Lízingbeadó számára azonnal pótolja A Lízingbevevő által bevitt gépeket és gépi berendezéseket, valamint berendezési tárgyakat a Lízingbevevőnek lízingszerződés megszűnésekor, saját költségére kell eltávolítania. Az ezáltal az eltávolítás által az Ingatlanban okozott károkat a Lízingbevevőnek a saját költségére azonnal meg kell térítenie. Amennyiben a Lízingbevevő a bevitt ingóságok eltávolítását elmulasztja, ezek átengedettnek számítanak és a Lízingbeadó jogosult ezt az ingóságot a Lízingbevevő költségére eltávolítani A szerződés megszűnése, illetve felmondása és az Ingatlan a szerződés szerinti visszaadása közötti időre a Lízingbevevőnek minden megkezdett hónapra havi használati díjat kell megfizetnie, amelynek mértéke legalább a legutóbbi lízingdíjjal egyezik meg és meg kell térítenie az erre az időszakra eső mellékköltségeket. (3.6. pont) 14. Egyéb rendelkezések A Lízingbevevő előre megadja a hozzájárulását, hogy a Lízingbeadó a lízingszerződést, valamint az összes ezzel összefüggő szerződést teljes egészében vagy részben egy hitelintézetre vagy a Bank Austria Creditanstalt vagy az UniCredit Csoport egyik társaságára átruházza A Lízingbevevő köteles felszólítás nélkül, legkésőbb minden naptári év június 30-ig az adott naptári évet megelőző év mérlegdokumentációját előterjeszteni és a Lízingbeadónak a saját gazdasági viszonyairól felvilágosítást adni Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó belső eljárási szabályzatának megfelelően köteles évente az Ingatlanra vonatkozó teljeskörű értékmeghatározást elkészíteni (továbbiakban: Értékmeghatározás ). Lízingbevevő köteles az Értékmeghatározáshoz szükséges dokumentációt (különösen, engedélyezési tervek, feltüntetési vázrajzok, térképmásolat, stb.) Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani a felhívást követő 10 munkanapon belül, valamint az Értékmeghatározás során Lízingbeadóval együttműködni, különösen köteles az értékbecslőt az előzetesen megbeszélt időpontban az Ingatlanba beengedni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Értékmeghatározás költségei a mellékköltségek részét képezik (3.5. pont) Amennyiben a lízingszerződésből eredő kötelezettségek a törvény erejénél fogva nem szállnak át a mindenkori jogutódra, minden szerződő fél kötelezi magát, hogy ezeket a kötelezettségeket mindenkori jogutódjára átruházza A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő lízingszerződésben foglalt adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a lízingszerződéssel kapcsolatos adminisztráció keretében a lízingszerződés céljára számítógépes úton feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárul továbbá az adatok bankszerű formában hitelezővédelmi célból történő továbbításához. A Lízingbevevő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi 14. oldal, összesen: 20

15 rendelkezéseknek megfelelően megőrzi és tárolja a banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat, azokat refinanszírozás céljából vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, így különösen adatszolgáltatási kötelezettség esetén jogszabályban meghatározott módon harmadik személynek átadhatja, csoportosíthatja vagy törölheti. Lízingbeadó felhívja Lízingbevevő figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján végrehajtott azonosítás során megadott adatokban a lízingszerződés, illetőleg a felek közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt bekövetkezett változásról a Lízingbevevő köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni. Lízingbevevő ezen értesítésre kötelezi magát, és tudomásul veszi, hogy e kötelezettség elmulasztásának következményei kizárólag Lízingbevevőt terhelik. Felek rögzítik, hogy az azonosítás során alkalmazott pénzmosási adatlap a lízingszerződés mellékletét képezi A Lízingbevevő megadja hozzájárulását ahhoz, hogy a Lízingbeadó, a HVB-Leasing, ill. UniCredit Leasing Csoport felhasználja referencialista készítéséhez a Lízingbevevő, illetve az Ingatlan adatait, valamint az Ingatlanról készült fényképeket Lízingbevevő köteles harmadik személyek Ingatlanra vonatkozó igényéről (zálogjog gyakorlása stb.), a Lízingbevevővel szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről, az Ingatlan megsérüléséről, valamint a Lízingebadó jogait érintő valamennyi releváns tények ismertetésével és az okmányok/okiratok bemutatásával a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni Lízingbevevő köteles székhelyének megváltozását a Lízingbeadóval haladéktalanul írásban közölni A Lízingbeadó által a Lízingbevevőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Lízingbevevő részére a Lízingbevevő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak, a Lízingbevevővel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást: - a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte Lízingbeadó az Adásvételi szerződést az alábbi feltételek teljesülése után köti meg: a Lízingszerződés Lízingbevevő és Lízingbeadó általi aláírása az Adásvételi szerződés végleges tervezetének Lízingbevevő általi jóváhagyása a Lízingszerződés pontjában írt önerő megfizetése Lízingbevevő részéről a Lízingszerződéshez kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötése, illetve a biztosítékok hiánytalan megadása ill. teljesítése a Lízingbevevő részéről Lízingbevevő valamennyi bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás megadása (a) Jelen szerződés aláírásával Lízingbevevő kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza Lízingbeadót, hogy az UniCredit, a Bank Austria Creditanstalt-, illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja, egysége, különösen az UniCredit Leasing (Austria) GmbH. (Wien), az UniCredit Leasing S.p.A (Milan) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a Lízingbevevőt érintő, tudomására jutott, banktitok tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy adatot - beleértve a személyes és pénzügyi adatokat, kötelezettségek teljesítésére, 15. oldal, összesen: 20

16 fizetőkészségre vonatkozó információkat, úgy mint a Lízingbevevő pénzügyi- és vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi körére, valamint az UniCredit, a Bank Austria Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja által vezetett bankszámláknak egyenlegére, forgalmára, továbbá a velük kötött szerződéseire vonatkozó adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból átadja, valamint hogy ezen információkat, megoldásokat és adatokat jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése céljából, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, szolgáltatások értékesítése és marketing célokból gyűjtse, rögzítse és tárolja. (b) A Lízingszerződés aláírásával az Lízingbevevő elfogadja és hozzájárul a következőkhöz: A Lízingbeadó megoszthat az Lízingbevevőre vonatkozó tényt, információt, adatot és megoldást az alábbi személyekkel: (a) kijelölt ügyfélkapcsolati menedzserek és az ő ügyfélszolgálati illetve ügyféltámogató csapatuk, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment céljából; (b) az illetékes kockázatkezelési osztály, csoportszintű kockázatfelmérési célból; (c) a Lízingbeadó munkavállalói, illetve az UniCredit Csoporthoz tartozó egyéb munkavállalók, akiknek szüksége van az ügyfelekhez kapcsolódó tények, információk, adatok és megoldások ismeretére szakmai feladataik ellátására (például: belső auditálás és/vagy ellenőrzés; ügyfélmenedzsment és/vagy termékfejlesztés; back office és/vagy adminisztratív vagy HR egységek); (d) UniCredit Csoporthoz tartozó IT szolgáltatást nyújtó személyek, központosított adatfeldolgozás céljából; (e) a Lízingbevevő közvetlen vagy közvetett anyavállalatai, átfogó ügyfélkapcsolati menedzsment elősegítése céljából. Az ügyfélkapcsolati menedzsereket és velük egy csapatban dolgozó munkatársakat esetlegesen egy kapcsolódó vállalat foglalkoztatja, azonban ezek a személyek minden esetben az UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás alkalmazásában állnak, függetlenül a foglalkoztatás helyétől, még akkor is, ha az az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokat jelenti. A fentiek irányadók az illetékes kockázatkezelési osztály munkavállalói vonatkozásában is. Valamennyi, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalkozás megtalálható az alábbi, folyamatosan frissülő honlapon: Az Lízingbevevő kérésére a Lízingbeadó: (i) a Lízingbevevő rendelkezésére bocsátja a hatályos, UniCredit Csoporthoz tartozó vállalatok listáját; (ii) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az illetékes kapcsolati menedzserek és az ő munkatársaik valamint a kockázatkezelési osztály munkavállalói mely csoporttag alkalmazásában állnak. Az Lízingbevevőhez kapcsolódó, az UniCredit Csoporton belül megosztható tények, információk, adatok és megoldások az alábbiak lehetnek: a Lízingbevevő neve és székhelye; az Lízingbevevő oldalán a kijelölt kapcsolattartó személyek neve; a Lízingbevevő által megkötött szerződések egyes feltételei; az Lízingbevevőről a Lízingbeadó által belső használatra készített, jövedelmezőséggel és kockázattal kapcsolatos értékelése. A Lízingbeadó köteles megteremteni a szükséges adatvédelmi és biztonsági szintet a Lízingbevevőtől kapott tények, adatok, információk és megoldások vonatkozásában. A fentiek nem váltanak fel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között korábban létrejött, a Lízingbevevőre vonatkozó tények adatok, információk és megoldások kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodást, azokat csak kiegészítik A Lízingbevevő tudomásul veszi és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Lízingbeadó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a felek közötti szerződés létrejöttéhez, az abban meghatározott jogok és kötelezettség gyakorlásához kapcsolódóan a Lízingbevevő személyes adatait, valamint banktitoknak minősülő tényeket, információkat, megoldásokat vagy adatokat adatkezelés, továbbítás, feldolgozás céljából a harmadik személyeknek átadja és az ezen jogosultság alapján azokat kezelje, továbbítsa, illetve feldolgozza. A Lízingbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az átadott személyes adatai Magyar Köztársaság területéről az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül külföldi adatkezelő részére továbbításra kerüljön adatkezelés, adatfeldolgozás céljából. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan adatokat továbbít külföldre, amelyeket jogszabály lehetővé tesz, valamint kizárólag olyan országba továbbít adatot, amely ország adatkezelésre vonatkozó rendelkezései a magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek és ez alapján megfelelő védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. A Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében a 16. oldal, összesen: 20

17 pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevőnek az általa bemutatott okmányaikon szereplő adatait, arcképét, aláírását, illetve okmányaik érvényességét, nyilvántartásból való kikerülésének okát ellenőrizze (ún. kötelező ügyfél-átvilágítás) A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadóval szemben fennálló vagy a jövőben keletkező bármely fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén Lízingbeadó jogosult követelések behajtásával foglalkozó harmadik személynek megbízást adni a tartozás beszedésére. A Lízingbevevő ezennel felhatalmazza Lízingbeadót arra, hogy a Lízingbeadó a megbízottja részére a Lízingbevevőre, valamint a Lízingbevevő fennálló kötelezettségére és a Lízingtárgyra vonatkozó valamennyi szükséges információt és adatot átadja és a követelés beszedésével megbízott harmadik személy ezeket az adatokat és információkat nyilvántartsa és kezelje Lízingbevevő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 14. pontban foglalt felhatalmazások az e pontban részletezett adatok tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minősülnek és ezen felhatalmazások kiterjednek valamennyi a Szerződéssel összefüggő adatra és információra A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a vonatkozó jogszabályok rendelkezése értelmében mikrovállalkozásnak minősül, úgy ezt jelzi a Lízingbeadó felé. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a szerződés fennállta alatt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében már nem minősül mikrovállalkozásnak vagy a szerződés hatálya alatt válik mikrovállalkozássá, úgy ezen körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül mikrovállalkozói státuszát írásban jelzi a Lízingbeadó felé Az Általános Szerződési Feltételek nyilvános, azt az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve a Lízingbeadó honlapján, a címen bárki megtekintheti. A Lízingbeadó a hirdetményeit a honlapján teszi közzé Lízingbeadó a Lízingbevevőnek címzett értesítéseket a Lízingbevevő által megadott levelezési címre küldi. A Lízingbeadó a Lízingbevevő részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata az UniCredit birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvény, vagy a Lízingbeadó e célból vezetett nyilvántartása igazolja Lízingbeadó által a Lízingbevevőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Lízingbevevő részére a Lízingbevevő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Lízingbevevő által közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást: - a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, - ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A Lízingbevevő köteles arra, hogy a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodjon arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Lízingbevevő címére UniCredit Leasing által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét vagyis nem fogadta el jelzéssel érkezett 17. oldal, összesen: 20

18 vissza a küldemény vagy ismeretlen, jelzéssel érkezett vissza Lízingbeadóhoz a postai küldemény, továbbá, ha elköltözött, cím elégtelen vagy nem kereste jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény. A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be. Lízingbeadó a lízingügyletekre vonatkozó kondíciókat a Hirdetményében teszi közzé, melyek a kifüggesztéssel kézbesítettnek minősülnek Amennyiben a Lízingbevevő gazdálkodásáról, működéséről olyan információ, tény, adat merül fel, illetve jut Lízingbeadó tudomására, amely a Lízingbevevő működését, fizetőképességét nagymértékben negatívan/ hátrányosan befolyásolja, úgy Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő cég átvilágítását végrehajtani, saját maga vagy megbízottja által. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal, hogy az átvilágítás során az Lízingbeadóval vagy megbízottjával mindenben együttműködik, részükre minden kért információt, adatot megad, a helyszínen az átvilágítást végzők munkáját lehetőség szerint elősegíti a szükséges emberi és technikai forrást biztosítva A Lízingbevevő hozzájárulását adja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban ahhoz, hogy a Lízingbeadó gazdasági reklámnak minősülő, közvetlenül a Lízingbeadó tevékenységével, szolgáltatásaival, termékeivel, aktuális kedvezményeivel, valamint a Lízingbeadó révén elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ajánlatokkal, tájékoztatással, reklámmal, információval és egyéb anyagokkal keresse meg telefonon (pl. SMS útján) és/vagy postai, illetve elektronikus levél útján. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a Lízingbeadóhoz intézett és írásban megküldött visszavonásig érvényes Lízingbevevő Lízingbeadó magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti a Lízingbeadó székhelyén (), Lízingbeadó székhelyére címezve, a Lízingbeadó telefonszámán ( ), a Lízingbeadó fax számán ( ) vagy Lízingbeadó címén Lízingbeadó az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, valamint a panaszok nyilvántartásáról szabályzatot készít, mely panaszkezelési szabályzata nyilvános, azt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, illetve a Lízingbeadó honlapján, a címen bárki megtekintheti. 15. Biztosítéki célú engedményezés A Lízingbeadónak a lízingszerződésből eredő összes igénye biztosítékaként, különös tekintettel a lízingdíj és a mellékköltségek fizetési kötelezettségére, a Lízingbevevő a Lízingbeadó javára lemond minden olyan jelenlegi és jövőbeni igényéről, amelyek az ingatlannak teljes vagy részleges, jelenlegi vagy jövőbeni, a Lízingbeadó hozzájárulásával vagy anélkül történő átengedéséből származnak, bármely használótól, albérlőtől vagy üzletrész tulajdonostól, és kötelezi magát, hogy a Lízingbeadó kívánságára az említett harmadik adósokat a megtörtént engedményezésről írásban értesíti. 16. Érvényességi záradék A lízingszerződés megváltoztatása és kiegészítése csak írásos formában történhet meg. Amennyiben a lízingszerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez az összes többi rész érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelesek a szerződés értelemszerű kiegészítésére. Mindkét szerződő fél lemond arról, hogy a lízingszerződést a felén túli sérelem (laesio enormis) miatt megtámadja. Szóbeli mellék-megállapodások nem állnak fenn. 18. oldal, összesen: 20

19 17. Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog Felek megállapodnak abban, hogy a Lízingszerződésből eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton oldanak meg. A pénzügyi lízingszerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitára - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A szerződéses jogviszonyra a magyar jogot kell alkalmazni. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingszerződésekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban jelen Általános Szerződési Feltételek, az ezekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 1. sz. melléklet A Lízingbeadó egyoldalú, a Lízingbevevő számára kedvezőtlen szerződésmódosításának okai 1. A Lízingbeadó az alábbi okok bekövetkezése esetén egyoldalúan jogosult kamatot, költséget, díjat módosítani: a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása Lízingbeadó pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a rá kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a vonatkozó szabályozással kapcsolatos hatósági jogértelmezés, különösen az adójog, adóeljárási jog ill. az adóigazgatási eljárási gyakorlat megváltozása, a Lízingbeadó pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez vagy a lízing tárgyához kapcsolható közteher- (pl. adó, illeték) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása;a lízingszerződéssel ill. a lízing tárgyával kapcsolatos biztosítási díjak megváltozása vagy új díjak bevezetése; b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása Lízingbeadó forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a refinanszírozó hitelintézeteknél lekötött ügyfélbetétek kamatának változása, ha ezen körülmények bármelyike befolyásolja a Lízingbeadónál felmerülő forrásköltségeket. c) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a finanszírozási ügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, 19. oldal, összesen: 20

20 vagy Lízingbeadó belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó finanszírozási ügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; A Lízingbeadó vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a finanszírozási szerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe; A nyújtott finanszírozás fedezetéül illetőleg tárgyául szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. 2. Az objektív körülmény, amely esetében a Lízingbeadó jogosult a kamaton kívüli, a nyújtott lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat megváltoztatni: (a) A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett megelőző évi eves fogyasztói árindex változása. (b) A Lízingbeadó a kamaton kívüli, a lízingfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket, díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti meg. 3. A Lízingbeadó vállalja, hogy az 1. és 2. pontok mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Lízingbeadó ilyen intézkedések alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. A jelen általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege május 2. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Budapest, május 2. UniCredit Ingatlanlízing Zrt. A Lízingbevevő a jelen ÁSZF aláírásával igazolja, hogy az ÁSZF-et elolvasta, azokat a Lízingbeadó képviselőjével kifejezetten megtárgyalta és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Lízingbevevő az ÁSZF aláírásával továbbá igazolja, hogy az ÁSZF kiegészítésére, vagy módosítására sem szóbeli megállapodás, sem írásbeli nyilatkozat nem jött létre. Kelt:.. Lízingbevevő aláírása 20. oldal, összesen: 20

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele 2010. március 1-től ötött Pénzügyi Lízingszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszongépjármű, Motorerépár finanszírozásához) Érvényes pénzügyi lízing szerződésere 2011. március

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF) a Start Agro Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy a Start Agro Kft. építőipari-

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Lakáslízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis 2. THM Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben