ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt. Ha a Megrendelésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁSZF rendelkezéseitől eltér, akkor a Megrendelésben foglaltak az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatás beszerzésére kibocsátója a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság g (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3 hrsz sz. épület levelezési címe: H-3581 Tiszaújváros, Pf.:20. adószáma: Csoportazonosító: Közösségi adószám: HU számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. számlaszáma (HUF): számlaszáma (EUR): számlaszáma (USD): Cégjegyzékszáma: Cg Számlapostázási cím: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20/1. Statisztikai számjel: FOGALMAK Felek : Megrendelés : Megrendelő : MOL-csoport : Szerződés : Szolgáltatás : Megrendelő és Vállalkozó együttesen. a Megrendelő nyilatkozata a Megrendelésben megjelölt Szolgáltatás igénylésére, amelynek Vállalkozó általi változatlan tartalmú elfogadása vagy a Megrendelő által elfogadott módosításokkal történő visszaigazolása a Felek között Szerződést hoz létre. a TVK Nyrt., amely a Szolgáltatás igénylésére vonatkozó szerződéses szándékát Megrendelés Vállalkozónak való megküldésével nyilvánítja ki. jelenti MOL Nyrt. továbbá mindazon társaságokat, amelyek legfőbb döntéshozó szervén a MOL Nyrt közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol. a mindkét fél által elfogadott tartalmú Megrendelés, annak mellékletei, és jelen Általános Szolgáltatási Feltételek együttesen. a Szerződés tárgya, a Megrendelésben meghatározott szolgáltatás. Teljesítésigazolás papír alapú, mindkét félnek a képviseletre jogosult személyei által aláírt dokumentum a Szolgáltatás teljesítésének igazolásáról. 1 / 24

2 Vállalkozó : a Szolgáltatás nyújtója, aki a Megrendelés elfogadásával kötelezettséget vállal a Szolgáltatás nyújtására, illetve a Megrendelésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítésére. Vállalkozói díj : a Szolgáltatásnak a Megrendelésben meghatározott pénznemben megadott, a Megrendelésben rögzített ellenértéke. A Vállalkozói díj magában foglalja a Megrendelésben rögzített és részletezett költségeket. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vállalkozói díj magában foglalja az összes járulékos és lebonyolítási költséget. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (ha van ilyen) külön kerülnek feltüntetésre. 2. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2.1 A Vállalkozó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Megrendelések esetén azonos árképzési elveket, szabályokat, módszertant köteles alkalmazni a Szolgáltatás díjának megállapítása során. A Vállalkozó a Vállalkozási díjat HUF-ban/vagy USDben/vagy EUR-ban köteles megadni. 2.2 A Megrendelő kérésére a Vállalkozó a pontos műszaki tartalommal naturálisan levezetett áralkalmazást köteles írásban bemutatni annak érdekében, hogy a Megrendelő a 2.1 pontban megfogalmazott követelmény teljesítését ellenőrizni tudja. Az áralkalmazásnak az alábbi adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia: Vállalkozási díj (nettó + ÁFA összegben), külön felszámított és egyéb költség, ha van tételesen, nettó + ÁFA összegben. 3. MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA 3.1 Vállalkozó a Megrendelést, illetve annak módosítását a cégszerűen aláírt példány visszaküldésével vagy annak szkennelt példányának, elektronikus levél útján való megküldésével fogadja el a kézhezvételtől számított 5 munkanapon, illetve Megrendelő által meghatározott időtartamon belül. Visszaigazolás hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítést kártérítés nélkül visszautasítani. 3.2 Megrendelő kizárja felelősségét olyan Szolgáltatás megrendelésének (vagy annak módosításának) tekintetében, mely nem az általa írásban meghatalmazott képviselőjétől származik. 3.3 A Felek a Megrendelésben és az ÁSZF-ben foglaltakat abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha a Vállalkozó a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást teljesíti. 3.4 A Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a Megrendelés száma és dátuma a Felek legfontosabb adatai (Vállalkozó megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége) a Szolgáltatás megnevezése és mennyisége teljesítés helye 2 / 24

3 teljesítési határidő Vállalkozási díj (Nettó + ÁFA összegben) számlafogadó megnevezése számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőétől. 3.5 Az elektronikus úton ( útján) küldött Megrendelésre és visszaigazolására a 15.4 pontban foglaltak is irányadóak. 4. TELJESÍTÉS 4.1 Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást a Vállalkozói díj ellenében köteles - az elvárható szakértelemmel és gondossággal - Megrendelőnek a Megrendelésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerve, (ideértve az azokhoz fűzött bármilyen kiegészítést, módosítást, minden specifikációt és más, a Megrendelésben hivatkozott dokumentációt) szolgáltatni. 4.2 A teljesítési határidő a Szolgáltatás Megrendelés szerinti teljesítési dátumát jelenti. A Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést csak akkor köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a Vállalkozó a Megrendelő ezzel járó többletköltségét viseli. 4.3 A teljesítés elfogadását megelőzően Megrendelő jogosult az Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését megvizsgálni. A Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás készre jelentését követően meggyőződik a szolgáltatás tárgyának elvégzéséről, a szerződésnek való maradéktalan megfelelés esetén elfogadja annak teljesítését. 5. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul tájékoztatni az érdekkörükben felmerülő, a jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 5.2 A Vállalkozó az elvállalt szolgáltatási tevékenységet a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és előírások betartásával szakszerűen köteles elvégezni. 5.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében csak megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmaz. 5.4 A Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek egymással, értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a feladat megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 5.5 A Felek kötelesek a Szerződésből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolni, vitás ügyekben a megoldást kölcsönös megállapodás formájában keresik. A Felek az együttműködés legszorosabb és legrugalmasabb formáját igyekeznek kialakítani. 5.6 A Vállalkozó köteles Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos írásbeli utasításait végrehajtani, állásfoglalásait képviselni, ettől eltérő véleményt harmadik fél felé nem nyilváníthat. 5.7 A Vállalkozó tevékenysége során nem járhat el a Megrendelő kifejezett igényével, utasításával ellentétesen. Amennyiben a Megrendelő határozott igényét, utasítását szakszerűtlennek és/vagy célszerűtlennek tartja, köteles erre a Megrendelő figyelmét 3 / 24

4 írásban felhívni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja álláspontját, a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére, a Megrendelő álláspontjának megfelelően jár el. 5.8 A Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót, a tárgyi munkákat érintő változásokról, döntésekről. 5.9 A Felek a tárgyi szerződés végrehajtása során a lényeges kérdések megtárgyalására szükség szerint egyeztetéseket tartanak, amelyeknek előkészítése és megszervezése a Vállalkozó feladata. 6. JÓTÁLLÁS A Vállalkozó az általa jelen szerződés alapján - teljesített szolgáltatásért jótállást vállal. A jótállás hossza 1 év, de legalább a jogszabályban kötelezően előírt időtartam. A jótállás kezdő napja a szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja. Amennyiben az adott szolgáltatás (áru, termék) beépítésre kerül vagy azt egymással összefüggő szolgáltatások részeként nyújtják (továbbiakban a kettő együtt: komplex szolgáltatás), a jótállás kezdő napja a komplex szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja. 7. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 7.1 A Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék (dokumentációk, képi, hang vagy szöveges dokumentumok, kifejlesztett programok) tulajdoni, - ezen belül különösen - rendelkezési és felhasználói joga a Vállalkozót illeti. Vállalkozó a nevezett szellemi termékekre Megrendelőnek időben és földrajzilag korlátlan, nem kizárólagos felhasználói jogot biztosít. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során általa készített és a Megrendelő részére átadott szellemi termékek harmadik személy (személyek) semmiféle joga nem terheli. 7.2 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, vagy védjegy oltalom alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket, stb. használ fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználásra csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ha az a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, Vállalkozó biztosítja Megrendelő számára a harmadik személyek által létrehozott szellemi termékek korlátozásoktól mentes felhasználói jogát (Pl. szoftver allicencia) Vállalkozó a jelen pont szerinti a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék vonatkozásában teljes körű jog és kellékszavatosságot vállal. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő bármely tevékenységét kiszervezi, akkor a jelen pontban rögzített módon azokat a felhasználási jogokat, melyeket Megrendelő részére biztosított, ezen szervezet (társaság) minden további díjfizetési és egyéb kötelezettség nélkül kizárólag a Megrendelő javára hasznosítsa. 8. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 8.1 Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben és megrendelésben meghatározott kötelezettségeket szerződésszerűen teljesíti. Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül a Vállalkozó jogosult számlát benyújtani a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben 4 / 24

5 előírtak szerint. 8.2 A vállalkozói díj számlázásának, elszámolásának, fizetésének pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. Az árajánlat devizaneme megegyezik a vállalkozói díj elszámolásának és fizetésének devizanemével. Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, a Vállalkozó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. sz. törvény 80. és a alapján meghatározott fizetendő adó összegét. 8.3 Kifogástalan teljesítés esetén Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, melyet megküld a Vállalkozó részére. 8.4 A megállapodott vállalkozási díj összegét a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában számlázhatja ki a Vállalkozó. Vállalkozó Megrendelő nevére és címére kiállított számlát 3 példányban aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv csatolásával nyújtja be postai úton Megrendelő számlapostázási címére: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, PF.: 20/1. A teljesítésigazolás a számla mellékletét kell, hogy képezze. Megrendelő, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a Megrendelő számlapostázási címén történő kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. A küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Vállalkozó viseli. (EUR devizanem esetén alkalmazandó) Minden tranzakcióval kapcsolatos bankköltséget a Megrendelő viseli. (USD devizanem esetén alkalmazandó) Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Vállalkozó köteles Megrendelő adószámát a számlán feltüntetni. Amennyiben Vállalkozó ezen előírásnak nem tesz eleget, úgy a számla kifizetés nélkül visszaküldésre kerül. 8.5 A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány; ezen felül a benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a jelen szerződés szerződéstári számát és beszerzési rendelési számát. E nélkül a Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 8.6 Amennyiben a számla jelen szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 8.7 Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb + 8 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. 8.8 A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerződés szerinti devizanemének megfelelő 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának első munkanapján jegyzett bankközi kamat. 5 / 24

6 A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. 8.9 Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, Vállalkozóval szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg tájékoztatni. Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozói díjból visszatartani a Vállalkozót terhelő kötbér összegét. 9. KÖTBÉR 9.1 Késedelmi kötbér Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból kifolyólag a szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőben nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint. A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 1%-a, de legfeljebb összesen 20%-a. A késedelmi kötbér a késedelem bekövetkeztével esedékessé válik. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól. 9.2 Hibás teljesítési kötbér Amennyiben a Vállalkozó teljesítése neki felróható okból nem szerződésszerű, Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 10%-a, de legfeljebb összesen 20%-a. A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű teljesítéssel esedékessé válik. 9.3 Meghiúsulási kötbér Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a szerződést felmondta vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 50%-a. 9.4 Kötbér titoktartási kötelezettség megszegése esetén Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses értéknek, mint kötbéralapnak 20%-a, de legalább Ft. 9.5 Kötbér EBK szabályok megsértése esetén (alkalmazandó abban az esetben, ha releváns a szolgáltatással kapcsolatban) A Megrendelő székhelyén, telephelyein, illetve fióktelepein történő szerződéses kötelezettség teljesítése közben a szerződésben vállalt EBK jellegű szabályok be nem tartása esetén Vállalkozó kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: A kötbér alapjául szolgáló, a Megrendelő által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítható tényállásokat, és a kötbér kiszabás, kötbér összeg számítás egyéb feltételeit a 2. számú melléklet (Kiterjesztett EBK követelmények a MOL 6 / 24

7 magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein) tartalmazza. A kötbérfizetési kötelezettség a Vállalkozót terheli az alvállalkozói által megvalósított EBK szabályok be nem tartásáért is. 9.6 Kötbérre vonatkozó általános szabályok A Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben az egyes kötbértípusokat együttesen is érvényesíteni. A Megrendelő a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint jogosult Vállalkozóval szemben a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni. A Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet [Vállalkozó köteles annak kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről. 10. TITOKTARTÁS A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a Megrendelő szavatolja. Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Megrendelő részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Megrendelő által harmadik fél részére adandó információkra. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra: (i.) (ii.) (iii.) (iv.) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ vonatkozik, vagy amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 7 / 24

8 Vállalkozó a jelen szerződés feladatainak teljesítése során a Megrendelőtől kapott, vagy egyéb módon a tudomására jutott bármely adatot, információt, ill. a teljesítéssel összefüggésben létrejövő bármely dokumentumot köteles bizalmasan kezelni, és azokat Harmadik személyeknek csak a Megrendelő erre vonatkozó írásos engedélye alapján adhatja ki. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll. 11. A SZERZŐDÉS HATÁLYA A Szerződés a Megrendelés és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő elfogadásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítésig hatályos. 12. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Szerződés amennyiben a Felek az elektronikus úton való szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg csak írásban, papír alapon módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 13. SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 13.1 Megrendelő jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni. Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy b) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat, vagy c) Vállalkozó megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 8 / 24

9 d) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy e) Vállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy f) Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a Megrendelő megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy g) a Vállalkozónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/euro árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), vagy h) Vállalkozó fizetésképtelen, vagy Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor. Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. 14. VIS MAIOR Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 15. ÉRTESÍTÉSEK 9 / 24

10 15.1 A Felek közötti kommunikáció történhet szóban (személyesen vagy telefonon) és írásban ( , levél), de a feladat végrehajtását érintő megállapodásokat minden esetben 3 munkanapon belül kötelezően írásban ( , levél) is rögzíteni kell A Megrendelő kötelessége, hogy 2 munkanapon belül ugyancsak írásban közölje a Vállalkozóval, ha bármilyen tekintetben nem ért egyet a rögzített megállapodással kapcsolatban. Amennyiben 2 munkanapon belül ilyen értesítésre nem kerül sor, a Vállalkozó a munkáját a megállapodásban foglaltak szerint folytatja Értesítés tértivevényes levél útján Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő Értesítés elektronikus levél ( ) útján A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást. Felek az -ben tett nyilatkozatokat írásban tett nyilatkozatnak tekintik, kivéve a teljesítés igazolását, amely a Felek általi cégszerű aláírásával jön létre, papír alapon. A kapcsolattartók és azok címei a Megrendelésben szerepelnek. A Megrendelésben szereplő kapcsolattartók által elektronikus formában, en küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. Az elektronikus formában, -ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott ek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. Abban az esetben, ha a küldő fél jével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg. 16. REFERENCIA 10 / 24

11 16.1 A szerződésre, illetve a Vállalkozóval kapcsolatos együttműködésre a Megrendelő jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a Megrendelő a Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Vállalkozóval kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel Vállalkozó jelen szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 17. ÜZLETI PARTNERI ETIKAI KÓDEX ELFOGADÁSA A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. 18. MOL-CSOPORT MUNKAVÁLLALÓK ALKALMAZÁSÁNAK TILALMA Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a MOL-csoport munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony keretében nem foglalkoztatja, illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett részvételével működő vagy a Ptk. alapján többségi befolyása alatt levő gazdasági társasággal a szerződés teljesítése során üzleti kapcsolatot nem létesít. Ezt a kötelezettséget a Vállalkozó alvállalkozói, illetve beszállítói irányában is köteles kiterjeszteni és velük betartatni. 19. ÁTRUHÁZHATÓSÁG Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat, vagy kötelezettségeket, vagy követeléseket Vállalkozó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 20. ALVÁLLALKOZÓ (TELJESÍTÉSI SEGÉD) IGÉNYBE VÉTELE A Vállalkozó alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vételére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevételét a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Alvállalkozó bejelentési lap Megrendelő felé történő eljuttatásával kell kezdeményezni. A Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vétele esetén a Megrendelő írásban, az ok megjelölésével kérheti, hogy Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó (teljesítési segéd) helyett más alvállalkozót (teljesítési segédet) vegyen igénybe, illetve a be nem jelentett alvállalkozót a Megrendelő működési helyéről kitilthatja. Vállalkozó a kérést nem tagadhatja meg és 15 napon belül köteles a nem szerződésszerű állapot megszüntetéséről, illetve új alvállalkozó (teljesítési segéd) bevonásáról vagy a 11 / 24

12 teljesítésről maga gondoskodni. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybe vétele esetén a Vállalkozó az alvállalkozó (teljesítési segéd) teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna. 21. EBK ELŐÍRÁSOK ELFOGADÁSA Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos EBK előírásokat (2. számú melléklet: A TVK Nyrt. területére érvényes EBK előírások) pontosan betartja. A szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy a betartani előírt EBK előírásokat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) alvállalkozójával megismerteti és azt vele szemben is pontosan betartatja. 22. IRÁNYADÓ JOG Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak kizárásával. 23. BÍRÓSÁGI KLAUZULA Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a szerződésből adódó jogviták rendezésére - a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint járásbíróság bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti rendes Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. 24. TELJES MEGÁLLAPODÁS Jelen szerződés képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását. A jelen szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 25. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA Vállalkozó általános szerződéses feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekre nem alkalmazandóak. Vállalkozó egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. Elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség következményét, az abban foglaltakat indokoltnak tartják. 12 / 24

13 Vállalkozó jelen Megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik. 26. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Alvállalkozó bejelentő adatlap 2. számú melléklet:alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein (alkalmazandó abban az esetben, ha releváns a szolgáltatással kapcsolatban) 13 / 24

14 1. számú melléklet: Alvállalkozó bejelentő adatlap Kitöltési útmutató: ALVÁLLALKOZÓ (teljesítési segéd) BEJELENTŐ ADATLAP Kérjük, hogy az alábbi adatlap 1-3. és 5. pontját szíveskedjen Alvállalkozónként (teljesítési segédenként) kitölteni, és visszaküldeni a TVK Nyrt. részére (Elektronikus formában történő ajánlatadás esetén: kitöltve word formátumban, valamint cégszerűen is aláírva pdf. formátumban. Papíralapú ajánlatadás esetén: cégszerűen aláírva papíralapon). A 4. pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, és aláírva beküldeni a TVK Nyrt. részére, amennyiben a TVK Nyrt-vel történő megállapodást követően, utólag történik az Alvállalkozó (teljesítési segéd) bevonásának bejelentése. 1. Bejelentő adatai: Bejelentő adatai Cégbíróságon bejegyzett név Bejelentő adószáma 2. Alvállalkozó (teljesítési segéd) adatai: A bejelentett Alvállalkozó (teljesítési segéd) vállalkozásának adatai Cégbíróságon bejegyzett név Cégbíróságon bejegyzett rövid név Cégjegyzékszám Adószám Közösségi (EU) adószám A cég székhelyének vagy fióktelepének címe Ország Postai irányítószám Helység Utca Házszám Levelezési cím (amennyiben megegyezik a székhely címével, nem kell kitölteni) Kommunikációs nyelv Elérhetőségek Telefonszám Fax Kapcsolattartó adatai Név Beosztás Telefonszám Fax 14 / 24

15 A Bejelentő által az Alvállalkozótól (teljesítési segédtől) igénybevett szolgáltatás leírása Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) Igénybevételének indoklása Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) Igénybevételének kezdő dátuma Az Alvállalkozó (teljesítési segéd) által nyújtott szolgáltatás ellenértéke (egyedi vagy éves becsült összeg Ft-ban megadva) 3. Bejelentés adatai: 4. Utólagos Alvállalkozó (teljesítési segéd) bejelentése esetén kitöltendő: Megállapodás adatai A TVK Nyrt. és a Bejelentő között létrejött szerződés száma A TVK Nyrt. és a Bejelentő között létrejött megrendelés száma 5. Nyilatkozat: A Bejelentő által foglalkoztatni kívánt, fentebb nevezett Alvállalkozó (teljesítési segéd) az igénybevett szolgáltatásra vonatkozóan tevékenységi engedéllyel rendelkezik. Utólagos bejelentés esetén a Bejelentő nyilatkozik, hogy az eredeti ajánlatában, illetve amennyiben a TVK Nyrt-vel már megállapodás jött létre, akkor az abban foglalt feltételeket az Alvállalkozó (teljesítési segéd) utólagos bevonása nem változtatja. Jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Bejelentő cégszerű aláírása Bejelentett Alvállalkozó (teljesítési segéd) cégszerű aláírása Dátum: Dátum: 6. A TVK Nyrt. által kitöltendő: Felelős szervezet - A bejelentett Alvállalkozó foglalkoztatását: Engedélyezem. Nem engedélyezem. Dátum: TVK Nyrt. Név, beosztás Aláírás Beszerzés - A bejelentett Alvállalkozó foglalkoztatását: Engedélyezem. Nem engedélyezem. Dátum: TVK Nyrt. Név, beosztás Aláírás 15 / 24

16 2. számú melléklet: Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL-csoport) telephelyein, fióktelepein, töltőállomásain (továbbiakban együttesen: telephely), illetve nyomvonalas létesítményein a mindenkor hatályos jogszabályokat, illetve a hatályos szerződése, illetve egyedi megrendelések (továbbiakban: szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező EBK előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi, közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport telephelyein hatályos EBK előírásokat alvállalkozójával pontosan betartatja, a betartani előírt EBK szabályzatokat az alvállalkozójával átveteti. Kizárólag akkor veszi igénybe az adott alvállalkozót, ha az a betartani előírt EBK szabályzatokat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-csoportnak kárt ne okozzanak. A vállalkozó, a megrendelés teljesítése során alvállalkozót csak előzetesen, írásban, az arra vonatkozó megfelelő formanyomtatványon bejelentve, részletes indoklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával vonhat be. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozókat (teljesítési segéd) vonhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bonyolítás esetén három, míg Petrolszolg bonyolítás esetén kettő lehet. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy jelen EBK követelményrendszer, a teljes alvállalkozói láncolatában érvényesítésre kerüljön. A vállalkozó a teljesítésbe bevont alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 2. Tájékoztatás az EBK követelményekről a munkavégzést megelőzően A szerződés, illetve megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó EBK követelményekkel kapcsolatban a szerződésben, illetve a megrendelésben meghatározott szerződéses kapcsolattartókhoz lehet fordulni, akik lehetőséget biztosítanak a Vállalkozó és/vagy alvállalkozója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezése, MOL EBK szabályok értelmezése stb.) tisztázására. 3. Személyi feltételek A Vállalkozó felelőssége, hogy szervezett és dokumentált módon oktassa saját munkavállalóit a jelen EBK mellékletben meghatározott szabályokra, beleértve az Életvédelmi szabályokat (lásd e dokumentum 10. pontja), valamint ugyanezt követelje meg alvállalkozóitól is. Az Életvédelmi szabályokhoz kapcsolódó oktatási anyag(ok) megtalálható(k) az alábbi elérhetőségen: Azokon a telephelyeken, irodákban és raktárakban, ahol elektronikus beléptető rendszer működik, ott a Vállalkozó munkatársainak érvényes, azaz az adott MOL-csoport telephelyére érvényes belépőkártyával kell rendelkeznie. A belépőkártya igényhez a szükséges nyomtatványokat a MOL Nyrt. kapcsolattartónak kell biztosítania, aki a kapcsolódó költségekről is tájékoztatást ad. 16 / 24

17 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vonatkozó követelmények A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban előírtaknak megfelelően az általa végzett tevékenységek során védőfelszereléseket viselni, amennyiben ezt saját tevékenysége során, vagy a munkavégzés területén jelenlévő veszélyforrások indokolják. A Vállalkozó tevékenységéhez kapcsolódó védőeszközök meghatározásáért, biztosításáért és használatuk ellenőrzéséért a Vállalkozó felelős. A Megrendelő mind a védőeszközök meghatározására, mind a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére jogosult. Munkavégzés területére történő belépéshez szükséges egyéni védőfelszerelések fajtáival és védelmi képességükkel kapcsolatban a szerződéses kapcsolattartótól kérhető információ. 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkozó a munkaterületre, technológiai területre olyan járművet, munkaeszközt, szerszámot, berendezést hozhat be, amely a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, kifogástalan műszaki állapotú, rendelkezik a jogszabályokban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazolással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azon a szükséges időszakos felülvizsgálatokat elvégezték. 4.3 Alkalmazott vegyi anyagokkal kapcsolatos követelmények Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységek során a Vállalkozó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. A Vállalkozó kizárólag a napi munkavégzéséhez szükséges mennyiségű veszélyes anyagot/készítményt tarthat a munkaterületen. Tilos a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technológiai területre hiányos, vagy sérült címkézésű és/vagy csomagolású, és/vagy azonosíthatatlan veszélyes anyagot/készítményt bevinni, valamint élelmiszer tárolására szolgáló tároló eszközben tartani! Tilos a vegyi anyagokat, készítményeket a környezetbe, csatornába engedni. 4.4 Járművekre vonatkozó követelmények A MOL-csoport telephelyeire (kivétel a töltőállomások) behajtó tehergépkocsiknak és autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KÖHÉM, a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben és az ADR előírásokban megfogalmazott feltételeknek. Ezen felül a technológiai területekre behajtó gépjárműveket el kell látni tűzoltó készülékekkel az alábbiak szerint: Személygépkocsikat legalább 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; Mobil emelőgépeket legalább 1 db 2 kg-os tűzoltó készülékkel. Tehergépkocsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-os tűzoltó készülékkel; 3,5-12 t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; t megengedett össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel; 24 t meghaladó megengedett össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os tűzoltó készülékkel. Autóbuszok esetén: 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os porral oltó készülékkel; személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel; 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os, vagy 2 db 6 kg-os tűzoltó készülékkel. 5. Közlekedési szabályok A MOL-csoport telephelyein, területein a gépjárművel megengedett legnagyobb közlekedési sebesség telephelyenként szabályozott. A telephelyeken a KRESZ szabályai érvényesek. 17 / 24

18 Üzemi, technológiai területre történő behajtáshoz engedély szükséges. A biztonsági szolgálat radarberendezéssel rendszeresen ellenőrizheti a közlekedő járművek sebességét. A sebességet túllépő járművezetőkkel szemben szankciókat alkalmaznak. 6. MOL-csoport EBK ellenőrzések és lehetséges következményeik A Vállalkozó elfogadja, hogy munkavégzése során a MOL-csoport képviselői helyszíni ellenőrzéseket tartanak a munkavégzés szabályszerűségének ellenőrzése érdekében, melyeken Vállalkozó helyszíni képviselője köteles együttműködni. Az ellenőrzések a hatályos jogszabályi, illetve a MOL-csoport EBK követelményeinek teljesítésére terjednek ki. A Vállalkozó elfogadja, hogy a helyszíni ellenőrzéseken megállapított és dokumentált szabályszegésekért, azok súlyosságának függvényében a MOL-csoport az alábbi szankciók alkalmazására jogosult: o felszólítás hiánypótlásra (azonnal, vagy határidővel); o rendkívüli EBK oktatás elrendelése; o munkaengedély visszavonása; o kötbér kiszabása; o a Vállalkozó munkatársainak meghatározott idejű kitiltása a MOL-csoport telephelyeiről; o szerződés azonnali hatályú felmondása. A Vállalkozó elfogadja, hogy a MOL-csoport által végzett helyszíni ellenőrzések során feltárt szabályszegések következtében a MOL-csoport az 1. sz. függelékben szereplő kötbér tételeket terheli ki a Vállalkozó részére. 7. EBK események jelentése és lehetséges következményeik A Vállalkozó köteles azonnal jelenteni a munkaterület vezetőjének (Üzemeltető) és a Megrendelő képviselőjének a munkaterületen, illetve saját, vagy alvállalkozójának munkavégzése során bekövetkezett tűzesetet, balesetet, kvázi balesetet, környezetszennyezést, rendkívüli eseményeket, műszaki balesetet, közlekedési balesetet, melyet 24 órán belül írásban is megerősít. Jelentés elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés azonnali hatállyal való felmondására. A Vállalkozó köteles megadni a Megrendelő és az Üzemeltető képviselője által megkövetelt minden adatot, részletet, hogy ezzel lehetővé tegye Megrendelő valamennyi jelentésének és dokumentumának az elkészítését. Vállalkozó a baleset kivizsgálásába a Megrendelő képviselőjét köteles bevonni, a kivizsgálási jegyzőkönyv másolatát részére átadni. Ha a Vállalkozó vagy alvállalkozójának bármely munkavállalója a MOL-csoport telephelyén balesetet, tüzet, robbanást vagy környezetszennyezést okoz, a Vállalkozó az okozott közvetlen károkon túl a beavatkozás, kármentesítés, tűzoltás során a MOL Nyrt. vagy tűzoltósága részéről felmerült további költségeket is köteles megtéríteni (oltóanyag, igénybe vett technikai és munkaerő, stb.) 8. Teendők vészhelyzetek esetén A Vállalkozó köteles megismerni a munkavégzése helyszínének riasztási szabályait, a riasztás módját, gyülekezési, ill. elzárkózási helyeket, a vészhelyzeti hívószámokat, ill. az elvárt magatartási szabályokat. 9. Hulladékkezelés, anyagok tárolása és munkahelyi rend A Vállalkozó, a tevékenysége során keletkezett saját tulajdonát képező hulladékokat (pl. festékesdobozok, aeroszolos palackok, egyéb csomagolóanyagok, kommunális hulladékok) a tevékenység helyszínén, környezetterhelést kizáró módon és a szükséges feliratozással ellátva köteles gyűjteni, és a munkavégzés befejeztével vagy időszakonként a helyszínről elszállítani. A Vállalkozó a munkaterület rendezettségéről folyamatosan köteles gondoskodni, a munkavégzés során a fizikai rendet biztosítani, illetve a munka teljes időtartama alatt a munkaterületét környezet-, munka- és tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban 18 / 24

19 tartani, figyelembe véve a hulladékok kezelésére, tárolására és nyilvántartására vonatkozó hatályos előírásokat. 10. További Életvédelmi Szabályok Az Életvédelmi szabályok a MOL-csoport üzemeltetésének és/vagy vállalatirányításának valamennyi műveletére vonatkoznak. Az Életvédelmi szabályokban leírtaknak való megfelelés MOL-csoport magyarországi telephelyein tartózkodó minden személy számára kötelező. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül! A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát! Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat! Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt! Végezzen (vagy végeztessen) légtérelemzést, ahol szükséges! Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás (rézsűzött, dúcolt) nélküli árokban! Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait! Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt és közben! Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be! 1. sz. függelék Az alapvető EBK szabályok betartásának helyszíni ellenőrzése során megállapított hiányosságok, szabályszegések miatt a Megrendelő által alkalmazott szankciók és érvényesítésük szabályai 1.) A Megrendelő képviselője(i) a szerződés rendelkezéseivel összhangban bármikor jogosult(ak) ellenőrizni a teljesítés során az EBK szabályok betartását a a MOLcsoport magyarországi tagvállalatainak (továbbiakban: MOL) telephelyein, fióktelepein (továbbiakban együttesen: telephely). 2.) A Megrendelő képviselője(i) által végzett ellenőrzés(ek) során tett megállapításokat jegyzőkönyvbe foglalja, amelyet a Vállalkozó helyszíni munkairányítója, képviseletre jogosult egyéb képviselője/megbízottja aláír. 3.) Vállalkozó alatt a Megrendelővel szerződött partnert kell érteni, aki az általa bevont alvállalkozóért, mint önmagáért felel. Az alvállalkozó által okozott szabályszegésekért és következményeiért a Vállalkozó felel a Megrendelővel szemben. 4.) Amennyiben az ellenőrzés során a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a teljesítés során a Vállalkozó az EBK szabályokat megszegte, a jegyzőkönyv(ek)ben foglaltak alapján kötbért érvényesít és a 11. pontban megjelölt Egyéb intézkedést/következményt alkalmazza. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a 11. pontban felsorolt tényállásoknál megjelölt intézkedéseknek eleget tesz a Megrendelő utasításai szerint. A 11. pontban meghatározott kötbér(ek) megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés egyéb következményei alól, és/vagy az irányadó jogszabályokban foglalt súlyosabb jogkövetkezmények alól. 5.) Amennyiben a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat a Megrendelő a szerződés, illetve egyedi megrendelése (továbbiakban: szerződés) teljesítése során több helyszíni ellenőrzés során is megállapítja, a tényállás tekintetében több alkalommal is érvényesíthető a kötbér. 6.) Több hiányosság (kötbér tényállás) egyidejű fennállása esetén a kötbér az egyes tényállásokra önállóan és összevontan is kiszabható. 19 / 24

20 7.) A Megrendelő a kötbér alapjául szolgáló tényállásokat megállapító helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekben foglaltakat legkésőbb a szerződés teljesítésére meghatározott feltétel (sikeres műszaki átadás-átvétel, vagy a szerződésben rögzített egyéb feltétel) bekövetkezésétől számított 45 napon belül összesíti, és ugyanezen időn belül intézkedik a kötbér kiterhelése iránt. A kötbért kiterhelő levél mellékletét képezi(k) a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyv(ek), továbbá a kiszabott kötbér(ek) összegét és egyéb adatokat (szabályszegés, stb.) feltüntető Megrendelői jegyzőkönyv. 8.) Munkavállaló alatt a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavállalóját is érteni kell a fenti 6. ponttal összhangban. 9.) A tényállások tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatályos EBK (egészségvédelmi, biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi) tárgyú jogszabályokban, illetőleg a szerződés ide vonatkozó rendelkezései szerinti kell értelmezni. 10.) Levonulás alatt a munkaengedélyek Megrendelő általi azonnali visszavonását és az adott munkafolyamat/művelet felfüggesztését kell érteni. A MOL telephelyeiről történő kitiltás esetén az adott munkavállaló a kitiltás időtartama alatt nem kaphat a MOL telephelyeire érvényes belépőkártyát. 20 / 24

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. Levelezési cím: 1037 Budapest,

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2016/I.) 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK, FELTÉTELEK 6 III.1. PR, kommunikáció,

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben