Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz"

Átírás

1 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 131, cégjegyzék száma: , statisztikai számjele: ) (továbbiakban: Takarékszövetkezet, Zálogjogosult) másrészről (címe:,., szig.sz.:, szül. hely, idő:,..., anyja neve:, személyi szám: _- - )név: születéskori név:, mint kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adós, jelzálog-kötelezett) 1 és (címe:,., szig.sz.:, szül. hely, idő:,..., anyja neve:, személyi szám: _- - ), mint egyetemleges adóstárs (továbbiakban: Adós, jelzálog-kötelezett). 1 és (címe:,., szig.sz.:, szül. hely, idő:,..., anyja neve:, személyi szám: _- - ), mint készfizető kezes (továbbiakban: Készfizető kezes). 1 és (címe:,., szig.sz.:, szül. hely, idő:,..., anyja neve:, személyi szám: _- - ), mint Adós, jelzálog-kötelezett, úgy is mint a haszonélvezeti jog jogosultja (továbbiakban: Haszonélvező ). 1. A kölcsönszerződés célja, tárgya: A kölcsön célja: felhasználási célhoz nem kötött annuitásos devizakölcsön. A Takarékszövetkezet a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel,, a(z) -i ingatlan-nyilvántartásban HRSZ alatt nyilvántartott cím alatt található ingatlanon alapított jelzálogjog fedezet mellett az Adós részére EUR 2 /CHF 2 azaz euró/svájci frank összegű kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt, amelynek forintban történő folyósítását a Takarékszövetkezet legfeljebb. Ft, azaz forint összegig vállalja. A Kölcsön lejárata: hónap A törlesztő részletek száma: A havi törlesztő részlet összege: CHF /EUR Az első törlesztő részlet esedékessége: év hó nap 1 A nem kívánt rész törlendő! 2 A nem kívánt rész törlendő!

2 2 A Kölcsönt minden hónap 15. napján amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő munkanapon esedékessé váló részletekben kell törleszteni. A Kölcsön nyilvántartása CHF/EUR devizanemben történik. 2. Az Adós a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a./ Ügyleti kamatot a folyósított kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig. Az ügyleti kamat kamatperióduson belül fix mértékű. Az ügyleti kamat mértékét a Takarékszövetkezet jogosult kamatperiódusonként felülvizsgálni és megváltoztatni. Az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a folyósítás naptári negyedévének utolsó naptári napjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedév utolsó naptári napja. Az utolsó kamatperiódus utolsó napja a Kölcsön lejáratának a napja. Az ügyleti kamat mértéke a folyósításkor évi %. b./ Kezelési költséget a folyósított kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig. A kezelési költség kamatperióduson belül fix mértékű. A kezelési költség mértéke évi %. c./ Egyszeri folyósítási jutalékot, amely a teljes kölcsönösszeg %-a. d./ A hatályos Hirdetmény szerinti konverziós díjat, melynek jelenlegi mértéke: % e./ Szerződéskötési díjat, amely a teljes kölcsönösszeg:.. %-a. f./ Zárlati díjat, mely a szerződött összeg: %-a, fizetendő éves zárlatkor és a hitel lejáratakor. g./ KHR lekérdezés díját, melynek összege: Ft h./ Helyszíni szemle díját, melynek összege: Ft A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM): %. A THM meghatározása a szerződés kötés napján a forint fizetések alapján történt. A hiteldíj mutató értéke a szerződés futamideje alatt változhat. Az Adóst a jelen kölcsönszerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges költségek az alábbiak: (Közjegyzői díj: Ft, ingatlan biztosítás éves díja: Ft, Földhivatali eljárás költségei: Ft) i./ Előtörlesztési díj, amely a fennálló tőketartozás egy részének előtörlesztése esetén kerül felszámításra, s amelynek mértékét a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az előtörlesztési díj jelenleg hatályos mértéke az előtörlesztett tőke összegének %-a. ii./ Szerződésmódosítási díj, amelynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A szerződésmódosítási díj jelenleg hatályos mértéke a szerződésmódosításkor fennálló tőketartozás összegének %. iii/ Prolongálási díj, amelynek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza. A prolongálási díj jelenleg hatályos mértéke a szerződésmódosításkor fennálló tőketartozás összegének %. Amennyiben a Takarékszövetkezet a Hpt. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött hitel-,kölcsönszerződés kapcsán kamatot, díjat, vagy költséget érintő, Ügyfélszámára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez - és ezzel a Hirdetményt és/vagy, ÁSZF-et, és/vagy egyedi szerződéseket egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja - úgy a módosításról az Ügyfeleket - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - annak hatálybalépését a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott határidő betartásával - amely jelenleg legalább 60 nap - megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggeszti. Hirdetmény útján tájékoztatja. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletről - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - az érintett Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően

3 3 postai úton vagy más a szerződésben meghatározott tartós adathordozón is értesíti, továbbá az Ügyfelek számára a Takarékszövetkezet internetes honlapján ( is elérhetővé teszi a módosítást. Az egyoldalú módosítás jogát a Takarékszövetkezet akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza, valamint a Takarékszövetkezet az árazási elveit írásban rögzítette. A Takarékszövetkezet az alábbiesetekben a kedvezőtlen egyoldalú módosításra kizárólag az alábbi körülmények és feltételek bekövetkezése esetén jogosult: (A felsorolt okok megegyező tartalmúak a Magatartási kódex által tartalmazott ok-listával.) 1. A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a hitelező hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a hitelező hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 2. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a) a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása. 3. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. c) A hitelezők vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás.

4 4 A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az előzőekben ismertetett ok-lista mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. A fogyasztókkal kötött szerződéseken kívüli szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a Takarékszövetkezet számára - külön pontban - egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő - az ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az ügyfél a Takarékszövetkezettől a kamat-, díj- vagy költségelem változásának mértékéről, a módosítás okairól tájékoztatást kérhet. A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit. A fent meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Takarékszövetkezet minden esetben az adott időpontban tényleges hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál. A módosítás a hatálybalépés időpontjától kezdve - ellenkező kikötés hiányában - vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet által kezdeményezett módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával az Ügyfél a módosítással érintett szerződést felmondta. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Ügyfél kötelesek egymással legkésőbb a felmondási idő lejártáig elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosítást elfogadta. Amennyiben a Hpt. szerinti fogyasztónak minősülő Ügyféllel kötött hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízingszerződésben meghatározott kamatot, díjat vagy költséget a Takarékszövetkezet, számára kedvezőtlen egyoldalúan módosít, úgy az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. Amennyiben a Takarékszövetkezet a pontban nem említett minden egyéb pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi, illetve egyéb Takarékszövetkezeti szolgáltatást érintő,szerződés vonatkozásában, díjat, költséget, egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez és ezzel Hirdetményt és/vagy, ÁSZF-et, egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja - úgy a módosításról annak hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nap megelőzően, továbbá a kamatok ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a hatályba lépést megelőző 15 (tizenöt)nappal az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet, továbbá az Ügyfelek számára a Takarékszövetkezet internetes honlapján ( is elérhetővé teszi a módosítást.

5 5 Az előző pontokban megjelölt szerződések vonatkozásában az Ügyfél számára kedvezőtlen változást nem jelentő bármilyen módosításokról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Takarékszövetkezeti munkanapon értesíti a módosítás Takarékszövetkezeti fiókban történő kifüggesztése útján, illetve a módosítást a Takarékszövetkezet internetes honlapján ( is elérhetővé teszi A Takarékszövetkezet a Kölcsönt, jelen szerződés 21. pontjában szereplő folyósítási feltételek együttes teljesülését követően az azt igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű, dokumentált beérkezését követően folyósítja az alábbiak szerint: Jelen szerződésben rögzített kölcsön összegét a hirdetmény szerinti folyósítási jutalékot, konverziós díjat, szerződéskötési díjat is figyelembe véve a folyósítási napon érvényes a Takarékszövetkezetnél meghirdetett deviza vételi árfolyamon megállapítja. A megállapított Kölcsön folyósítási jutalékkal, szerződéskötési díjjal csökkentett összegét a Folyósítási napon a Kölcsön devizanemében a Takarékszövetkezet az Adós részére megnyitott számú devizahitel elszámolási számlára folyósítja, majd a folyósítás napján érvényes, Takarékszövetkezetnél meghirdetett devizavételi árfolyamon a hatályos Hirdetmény szerinti konverziós díj felszámításával forintra konvertálja, és az így kapott konverziós díjjal csökkentett forintösszeget átvezeti az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett -.. forint számlájára A folyósított devizaösszeg és a Folyósítási napon érvényes árfolyam függvényében a jelen szerződésben meghatározott kondíciók alapján a Takarékszövetkezet jogosult új törlesztési tervet meghatározni. Az új törlesztési tervnek megfelelő törlesztő részletről és teljes hiteldíj mutatóról a Takarékszövetkezet a Folyósítási naptól számított 8 napon belül írásban tájékoztatja az Adóst. Az Adós köteles az új törlesztési tervnek megfelelő összegű törlesztő-részletet megfizetni. 4. A Kölcsönt és járulékait az Adós az alábbiak szerint, az 1. pontban rögzített devizanemben köteles megfizetni Az ügyleti kamat és a kezelési költség naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 15. napján, a Kölcsön tőketörlesztő részleteivel együtt válik esedékessé. A kamatot és a kezelési költséget az első pontban rögzített havi törlesztő részlet magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Ptk ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra Az egyszeri folyósítási jutalék, a szerződéskötési díj és a konverziós díj összegét a Takarékszövetkezet a Kölcsön teljes összegére vonatkozóan az első folyósításkor vonja le a Kölcsön összegéből A törlesztő részletek megfizetése a 3.1. pontban rögzített, az Adós részére megnyitott devizahitel elszámolási számláról történik. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét az Adós nevén megnyitott devizahitel elszámolási számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet összegének fedezetét az Adós nevén megnyitott devizahitel elszámolási számláján a Kölcsön nyilvántartott devizanemében biztosítani a következők szerint: a) Az Adós hozzájárul, hogy az esedékessé vált devizában meghatározott törlesztő részlet Takarékszövetkezetnél meghirdetett, a leemelés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forintosított összegét a Takarékszövetkezet írásos értesítése szerinti időpontban az

6 6 értesítésben meghatározott devizaösszeg Takarékszövetkezetnél meghirdetett, a leemelés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forintosított összegét a Takarékszövetkezet az Adós nála vezetett számú bankszámlájáról leemelje, és azt a leemelés napján átutalja a Takarékszövetkezetben az Adós nevén megnyitott devizahitel elszámolási számlára. A forintosított törlesztő részlet devizára történő konverziójáért a takarékszövetkezet a hatályos Hirdetmény szerinti konverziós díjat számítja fel, mely hó végén a forgalmi jutalékban kerül terhelésre. b) Az Adós hozzájárul, hogy az esedékessé vált devizában meghatározott törlesztő részlet összegét a Takarékszövetkezet az Adósnak a Takarékszövetkezet általa a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. megbízásából vezetett számú devizaszámlájáról leemelje, és azt a leemelés napján átutalja a Takarékszövetkezetben az Adós nevén megnyitott devizahitel elszámolási számlára. Az Adós köteles a Takarékszövetkezetnél vezetett fenti számláján a megfelelő fedezetet biztosítani, ennek nem teljesítése a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására ad jogalapot Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges deviza fedezetet, illetve annak forint fedezetét nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt Kölcsön után a kezelési költségen és az ügyleti kamaton felül a hatályos Hirdetményben foglaltak szerinti késedelmi kamatot (jelenleg 6%) számítja fel, és az esedékesség/lejárat napját követően a Takarékszövetkezet az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámlájáról jogosult a Pénzforgalmi Szolgáltatás Nyújtásáról szóló évi LXXXV. Törvény és a Pénzforgalom Lebonyolításáról szóló 18/2009. MNB Rendelet alapján a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a lejárt Kölcsön előző bekezdés szerinti beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség (kamat, késedelmi kamat, késedelmes törlesztési megbízás miatti többlet kamatköltség stb.) kizárólag az Adóst terheli. Forintszámláról történő beszedés esetén a konverzió a Takarékszövetkezet beszedés napján érvényes deviza eladási árfolyamán történik. A hitel devizanemétől eltérő nem forint - devizanemben történő beszedés esetén konverzió a terhelendő bankszámla devizanemének a beszedés napján a Takarékszövetkezet által meghirdetett deviza vételi árfolyama, és a fennálló hitel tartozás devizanemének deviza eladási árfolyama alapján számított keresztárfolyamon történik Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a lejárt, azaz az esedékességkor vissza nem fizetett devizaösszeget az általa egyoldalúan meghatározott időponttól a Takarékszövetkezet által hivatalosan meghirdetett deviza eladási árfolyamon átszámított forint ellenértéke szerint lejárt forint hitelként nyilvántartani, amelynek kamata a lejárt devizaösszeg forintra történő átváltásának napján a forintosított lejárt követelésekre érvényes, a hatályos Hirdetményben közzétett mértékű kamat (jelenleg a jegybanki alapkamat + 5 % pont kamatfelár) és a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményében közzétett, bankkölcsönökre érvényes késedelmi kamat (jelenleg évi 6%). A Kölcsön nyilvántartásának megváltoztatásáról a Takarékszövetkezet az Adóst köteles értesíteni. A nyilvántartás megváltoztatása a kikötött biztosítékokat nem érinti. 5. Előtörlesztés Az Adós jogosult a lejárat előtt a Kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Adós köteles az előtörlesztés napját három munkanappal megelőzően írásban a Takarékszövetkezetnél bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült kezelési költséget, majd kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani.

7 7 Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet költségtérítésként a 2. pontban meghatározott előtörlesztési díjat számítja fel. 6. Biztosítékok: 6.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosultnak az l. pontban írt kölcsönszerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására jelzálogjogot alapítanak a Zálogkötelezett tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban településen, a(z) sz. tulajdoni lapon hrsz.-on felvett, természetben alatt található m 2 területű megnevezésű ingatlanra. A jelzálogjog kiterjed az l. pontban írt kölcsönszerződésből eredő tőketartozáson és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. A szerződő felek a követelés járulékainak tekintik a követelésnek a jelen szerződésben meghatározott ügyleti kamatát és kezelési költségét (továbbiakban együtt: hiteldíj), továbbá a követelés összegének vagy a hiteldíjnak késedelmes törlesztése esetén a követelés összege után az ügyleti kamaton felül felszámított 6 % késedelmi kamatot és a hiteldíj után évi 6 % késedelmi kamatot Vételi jog (opció) a(z) -i ingatlan-nyilvántartásban HRSZ alatt nyilvántartott cím alatt található lakóingatlanra a jelen szerződés mellékletét képező opciós szerződés szerint 6.3. A Zálogkötelezett e szerződés aláírásával egyidejűleg beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom 4 a Zálogjogosult javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen. A jelzálogjog bejegyzése és törlése illetékének megfizetése a Zálogkötelezettet terheli A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a Zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené A Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlant kizárólag az alábbi terhek terhelik: 8. A Zálogkötelezett arra az esetre, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, a Zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog(ok) ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja: 3 Amennyiben opciós szerződés megkötésére is sor kerül. 4 A terhelési és elidegenítési tilalom csak abban az esetben kerülhet kikötésre, ha a jelzálog alapítására tulajdonosváltozással egyidejűleg kerül sor és az adásvételi szerződésben azt kikötik. 5 A nem kívánt pont törlendő! 6 A nem kívánt pont törlendő!

8 8 a.) b.) ha jelen jelzálogszerződéssel biztosított követelés nem terhesebb a megszűnő jelzálogjoggal biztosított követelésnél, akkor a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelen szerződésnek megfelelő tartalommal új jelzálogjogot alapít a Zálogjogosult javára; ha jelen jelzálogszerződéssel biztosított követelés terhesebb a megszűnő jelzálogszerződéssel biztosított követelésnél, a megszűnő jelzálogjog ranghelyének fenntartását nem kéri és a törölt bejegyzés ranghelyén nem alapít új jelzálogjogot sem. Az ezen pontban írottak be nem tartása esetén a Zálogjogosultat megilleti a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 9. A Zálogkötelezett köteles: - a jelzálogjoggal terhelt ingatlant gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy az ingatlanban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be; - tájékoztatni a Zálogjogosultat az ingatlan értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról. 10. Az Adós(ok) a Szerződés 6.1. pontja szerint jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles(ek) jó karban tartani, vagyonbiztosítást megkötni, és a Kölcsönnyújtó kedvezményezetti minőségét a biztosítónál előjegyeztetni, a biztosítás díját a Kölcsönnyújtón keresztül rendszeresen fizetni. Az Adós(ok) Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a vagyonbiztosítási szerződést a Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti(k) meg. Az engedményezés folytán a Takarékszövetkezet csak abban az esetben jut a biztosítási esemény bekövetkezetekor a biztosítási szerződés alapján fizetendő összeghez, amikor az adósnak lejárt tartozása áll fenn, akkor is csak a lejárt tartozás erejéig. Amennyiben az Adós(ok) a Takarékszövetkezet felé a felvett hitelhez kapcsolódó teljes tartozást visszafizették, úgy a biztosítás engedményezése törlésre kerül. 11. A Zálogkötelezett a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant csak a Zálogjogosult hozzájárulásával terhelheti meg és idegenítheti el. Ennek megszegése esetén a Zálogjogosultat a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg. Felek megállapítják, hogy e szerződés szerint: - terhelésnek minősül különösen az ingatlan zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi-, haszonélvezeti-, elővásárlási- vagy visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen az ingatlan apportálása, eladása, elajándékozása, cseréje, vagy az ingatlanra vételi jog engedése. 12. A Zálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt ingatlan állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. 13. Amennyiben az Adós lejáratkor nem teljesít, a Zálogjogosult a szerződésből eredő lejárt követelését a 6.1. pontban megjelölt ingatlanból bírósági határozat alapján végrehajtás útján, vagy bírósági végrehajtás mellőzésével az ingatlannak a Zálogjogosult vagy megbízottja által a jelen szerződésben kölcsönösen elfogadott alábbi feltételekkel történő értékesítése alapján elégítheti ki.

9 A felek megállapodnak, hogy a Zálogjogosult a kielégítési joga megnyíltától a 6.1. pontban megjelölt ingatlant bírósági végrehajtás mellőzésével maga is értékesítheti, illetve amennyiben a Zálogjogosult az ingatlant maga értékesíteni nem kívánja, az ingatlan értékesítésére záloghitel nyújtásával illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat. A Zálogjogosult akár saját maga, akár megbízottja útján él értékesítési jogával a Zálogkötelezett helyett és nevében eljárva jogosult az ingatlan tulajdonjogának átruházására A felek megállapodnak, hogy a Zálogjogosult vagy megbízottja a Zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltától számított 500 napon belül értékesíti az ingatlant. A Zálogjogosult kielégítési joga az 1. pontban meghatározott követelés lejáratát követő napon nyílik meg. Amennyiben a követelés a jelen szerződés Zálogjogosult által történő azonnali hatályú felmondásával válik lejárttá, az 500 napos határidő a felmondás kézbesítését követő napon kezdődik A felek megállapodnak, hogy az ingatlan legalacsonyabb eladási árát ingatlan értékbecslő szakértő szakvéleménye alapján állapítják meg. A szakértőt a Zálogjogosult választja ki az igazságügyi szakértők névjegyzékéből, és a kiválasztott igazságügyi szakértő személyéről tájékoztatja a Zálogkötelezettet. A Zálogkötelezett a tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 (három) banki munkanapon belül írásban kifogást terjeszthet elő, és új szakértő kiválasztását kérheti. A Zálogjogosult ilyen esetben köteles új szakértőt kiválasztani, de a Zálogkötelezett az új szakértő vonatkozásában kifogást már nem terjeszthet elő. Amennyiben a Zálogkötelezett a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem terjeszt elő kifogást, vagy a kifogás alapján az új igazságügyi szakértő kiválasztására sor került, a szakértő meghatározza az ingatlan aktuális piaci értékét. A jelen pont szerinti értékesítés során az ingatlan eladási ára nem lehet alacsonyabb a szakértő által meghatározott aktuális piaci érték 70%-ánál A Zálogjogosult az ingatlan értékesítése előtt legalább 30 nappal - a kielégítési joga megnyíltának oka, időpontja, valamint az érvényesíteni kívánt összeg és járulékai megjelölésével írásban értesíti a Zálogkötelezettet arról, hogy e megállapodásban foglaltaknak megfelelően kielégítési jogát gyakorolni, az ingatlant értékesíteni kívánja (előzetes értesítés). Az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről, valamint az értékesítéssel megbízott személyről legalább 15 nappal az értékesítést megelőzően köteles a Zálogjogosult a Zálogkötelezettet írásban értesíteni, amennyiben az előzetes értesítésben ez nem történt meg A Zálogkötelezett az előzetes értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a Zálogjogosulttal írásban közölni mindazon személyek nevét, címét, akinek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokon és tényeken kívül az ingatlanon további zálogjoga vagy más joga áll fenn, amely a vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy tulajdonjogát korlátozza, beleértve az értékesítési joggal rendelkező más zálogjogosultakat, illetve akikkel közös értékesítési megállapodást kötött A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a Zálogjogosult vagy megbízottja írásbeli felhívásában meghatározott megfelelő időn belül kiürített állapotban kielégítés céljára rendelkezésre bocsátja. Lakóingatlan esetében kiürítésre megszabott határidő nem lehet kevesebb három hónapnál. Amennyiben a Zálogkötelezett az ingatlant a felhívásban közölt határidőre nem bocsátja rendelkezésre, a késedelem időtartama a pontban meghatározott értékesítési határidőbe nem számít bele. Ha a Zálogkötelezett az ingatlant ismételt felhívás ellenére sem adja birtokba, a Zálogjogosult a jelen értékesítési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, és bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezhet Az ingatlan értékesítéséből származó bevétel a Zálogjogosultat illeti meg, de köteles az értékesítés eredményéről haladéktalanul írásbeli elszámolást készíteni, amely tartalmazza az értékesítésből befolyó vételárat, a Zálogjogosult követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatban felmerült

10 10 költségeket beleértve az értékbecslés szakértői díját is valamint a Zálogkötelezettet esetlegesen megillető maradványösszeget. Amennyiben a Zálogkötelezett az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem terjeszt elő írásban kifogást, az elszámolás a felek között végérvényesen hatályosul, és a maradványösszeget a Zálogjogosult a Zálogkötelezett rendelkezésére bocsátja. Kifogás bejelentése esetén a Zálogjogosult az elszámolást módosítja vagy fenntartja, és erről tájékoztatja a Zálogkötelezettet azzal, hogy a figyelembe nem vett kifogásait a továbbiakban bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a Zálogkötelezett a tájékoztatás közlésétől számított 15 napon belül a bírósági eljárás megindítását nem igazolja, az elszámolás a felek között végérvényesen hatályosul, ellenkező esetben a befolyt összeg vagy annak vitatott része bírósági letétbe kerül elhelyezésre A Zálogjogosult jelen szerződésben foglalt értékesítési megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a zálogkötelezett olyan magatartást tanúsít, amely a Zálogjogosultat e megállapodás alapján történő kielégítési joga gyakorlásában akadályozza, vagy ha számításba vehető vevők tudomására hozott eladási ajánlatra ésszerű időn belül értékelhető vételi ajánlat nem érkezik és az adott körülmények között ez a későbbiekben sem várható, valamint, ha a Zálogjogosultat a további veszteségek minimalizálásában a megállapodás fenntartása akadályozza. 14. A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult jelzálogjogát bírósági végrehajtás útján érvényesíti, az ingatlant kielégítés céljára kiürített állapotban a végrehajtó rendelkezésére bocsátja. 15. Ha a 6.1. pontban megjelölt ingatlant érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a Zálogjogosult erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a jelzálogjogosult jelen kölcsönszerződésből eredő követelése a tudomásszerzés időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a Zálogjogosult a végrehajtási cselekményről nem az Adóstól szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről az Adóst haladéktalanul értesíteni, megjelölve a követelés lejárttá válásának időpontját is. 16. Jelen szerződéssel alapított jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törlése kizárólag a Zálogjogosult törlési engedélye alapján lehetséges, amelyet a Zálogkötelezett külön írásbeli kérelmére ad ki a Zálogjogosult, ha ennek feltételei fennállnak. A Zálogjogosult a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha az Adósnak a Zálogjogosulttal szemben a jelen kölcsönszerződésből függő kötelezettsége áll fenn. 17 Az azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen szerződésből eredő teljes tartozás megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (.-. sz. melléklet ) 18. Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, a teljes kölcsön- és járulékai az Adóssal és vele egy sorban fizetésre kötelezettekkel (adóstárs, kezes) lejárttá válnak, mely esetben a Takarékszövetkezet a 4.5 pontban foglaltak szerinti kamatot jogosult felszámítani a lejárt követelés után. 19. A Haszonélvező a jelen szerződés aláírásával a zálogjog érvényesítése esetére a Takarékszövetkezet, mint Zálogjogosult kielégítési joga megnyíltának időpontja szerinti hatállyal visszavonhatatlanul és térítésmentesen lemond a 6.1. pontban meghatározott ingatlan(oka)t terhelő haszonélvezeti jogáról. A Haszonélvező hozzájárul, hogy amennyiben a Zálogjogosult a jelen szerződés szerinti feltételekkel érvényesíti zálogjogát, a jelen szerződésbe foglalt lemondó nyilatkozata alapján, - a Haszonélvező minden

11 11 további nyilatkozata és jóváhagyása nélkül - töröltesse a haszonélvezeti jogát az ingatlannyilvántartásból. 7 A fizetési biztosítékokról készített szerződések a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik (. sz. mellékletek). 20. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek 196/2007 (VII.30.) Korm. rendeletben szabályozott felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében legalább háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente a rendelet által szabályozott esetekben, illetve amennyiben az ingatlanpiacot meghatározó tényezők változása miatt ennél gyakrabban szükségessé válik, külső értékbecslőtől rendelje meg, és ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét az értékbecslő által kiállított számla alapján az értékbecslőnek határidőben megfizeti. Amennyiben az Adós a jelen bekezdésben vállaltakat a Hitelintézet írásbeli felszólítására sem teljesíti, az a szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot. 21. A Kölcsön folyósításának feltételei a következők: A kölcsön egyéb feltételei: 22. A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni, ha az Adós a szerződésben foglalt bármely kötelezettségének pontosan és maradéktalanul nem tesz eleget, valótlan adatokat közölt, vagy amennyiben a Takarékszövetkezet a Kölcsön visszafizetését - a fedezetek értékcsökkenése, az Adós fizetőképességének, illetve fizetőkészségének megváltozása következtében - veszélyeztetve látja, továbbá a Ptk ában meghatározott egyéb esetekben. 23. Az Adós tudomásul veszi, ha a jelen kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, abban az esetben a Takarékszövetkezetnek a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait, a Hpt. 130/C. (1) bekezdés szerinti esetekben és tartalommal meg kell küldenie. Az Adós személyével kapcsolatban megküldendő adatok: az Adós neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma. A fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerződéssel kapcsolatban megküldendő adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés összege és devizaneme; a jelen pont első bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének 7 Jelen mondat törlendő, ha az ingatlant nem terheli haszonélvezet, illetve ha a haszonélvező és az adós (adóstárs) személye megegyezik.

12 12 időpontja; a jelen pont első bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. Jelen szerződés aláírásával az Adós elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező... számú mellékletben foglaltakat tudomásul vette és a Nyilatkozatot a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg aláírta. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő tervezett megküldését megelőző 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerződésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait figyelemmel a Hpt. 130/C -ában foglaltakra megküldi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. A Takarékszövetkezt a jelen bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg az Adóst írásban tájékoztatja az Adós KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről (... sz. melléklet). A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követő legfeljebb 8 napon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtéről, valamint az Adós KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a jelen pontban felsorolt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a - hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződések megkötését megalapozó döntések meghozatalához, illetve - az Adós kérésére tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, egyúttal tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól közvetlenül nem kaphat felvilágosítást. A referenciaadat-szolgáltató a kért adatokat a Hpt. 130/J. (4) bekezdésében foglalt határidők betartásával köteles eljuttatni a kérelmező Adós részére. A tájékoztatás a kérelmező Adós számára évente egy alkalommal díjtalan. 24. Az Adós(ok) jelen Szerződésből folyó kötelezettségei egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések Adós(ok) kezéhez joghatályosan kiküldendőek. 25. Az Adós(ok) beleegyezését(üket) adja(ák) ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adatai(ka)t a Takarékszövetkezet ügyfélnyilvántartásába felvegye. 26. Az Adós kijelenti, hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen

13 13 alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 27. Az Adós ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyi adatait a 25. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére a kölcsönszerződés 1. sz. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozata alapján kiszolgáltassák. 28. Az Adós kijelenti, hogy az ügyleti kamat, a kezelési költség és az egyéb költségek mértékének, valamint a Kölcsön összegére és feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, a szerződést annak megkötése előtt megismerték és áttanulmányozták. 29. Adós jelen szerződés aláírásával külön is elismeri, miszerint a Takarékszövetkezet az Adós által elfogadott módon és tartalommal tájékoztatást adott arról, hogy a hatályos deviza szabályozás, így különösen a forint intervenciós sávjának megállapított mértéke alapján a Kölcsön folyósítása, illetve visszafizetése közötti időszakában a Kölcsön forintban kifejezett nominális összege, ezzel összefüggésben Adós kockázati pozíciója és az Adós által visszafizetendő összeg forint ellenértéke folyamatosan és jelentős mértékben változhat, akár az Adós számára kedvezőtlenül is. 30. Adós vállalja, hogy jelen szerződés alapján folyósított Kölcsön vagy törlesztő-részletének illetve hiteldíjának bármely okból történő lejárttá válása esetén a Takarékszövetkezet által előzetesen elfogadott tartalmú közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerő nyilatkozatot tesz, melynek mindenkori díját a közjegyzőnek közvetlenül megfizeti. 31. Készfizető kezes(ek) egyetemleges és készfizető kezességet vállalnak az adósnak jelen szerződés vonatkozásában a Hitelezővel szemben fennálló hiteltartozása és annak járulékai erejéig. Az egyetemleges és készfizető kezességvállalás mindaddig érvényes, amg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai 8a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve) kiegyenlítést nyernek. 32. A kölcsöntartozás fedezetéül az Adós egyidejűleg a Biztosítóval kölcsönfedezeti életbiztosítást köt, oly módon, hogy a biztosítási díjat a hitel folyósításkor egy összegben / ill. 1. havi díjat, majd havonta fizeti meg, és a biztosítás kedvezményezettjének a Hitelezőt jelöli meg. 33. Az Adós(ok) a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, továbbá a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsön már kifolyósításra került. Az Adós az ellálásról szóló nyilatkozatának megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításnak időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 34. Egyebekben a jelen szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezet üzletszabályzata, a bankhitelre vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 35. A jelen szerződés az aláírás napján/közjegyzői közokiratba foglalás napján lép hatályba.

14 Szerződő felek továbbá kijelentik, hogy jelen szerződés.. pontjainak kiegészítése,.pontjának törlése a szerződés aláírását megelőzően megtörtént. Mellékletek: Kelt:..., Kölcsönnyújtó, Zálogjogosult Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Adós, Zálogkötelezett... Készfizető kezes... Haszonélvezeti jog jogosultja Előttünk, mint tanuk előtt: I. II. Név:... Név:... Lakóhely:... Lakóhely:... Személyi ig. szám:... Személyi ig. Szám:... NYILATKOZAT.. sz. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott (címe:,., szig.sz.:, szül. hely, idő:,..., anyja neve:, személyi szám: _- - ) alatti lakos (a továbbiakban:

15 15 Adós) a számú kölcsönszerződéssel CHF összegű kölcsönt vettem fel a Kis-Rába menti Takarékszövetkezettől. Fenti kölcsönszerződéssel kapcsolatosan a hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás maradéktalan visszafizetéséig, a behajtáshoz szükséges személyi adataimat az évi LXVI. törvényben megjelölt nyilvántartási szervek a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére ezen nyilatkozat alapján kiszolgáltassák. Kelt:, év hó nap Adós aláírása Előttünk, mint tanuk előtt: I. II. Név:... Név:... Lakóhely:... Lakóhely:... Személyi ig. szám:... Személyi ig. Szám:.....számú szerződés. számú melléklete Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben

16 16 Kivonat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvényből: 130/K. (1) A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. (7) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül referenciaadatot kért. 130/L. (1) A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartottat az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 130/J. (4), vagy a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (Pp ) a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani. 130/M. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés, fellebbezésre tekintet nélkül, előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2. -ának 13. pontjában meghatározottak szerint zárolni kell. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 130/N. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a

17 17 bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadat kezelését akkor is fel kell függeszteni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 130/O. A 130/L-130/N. -ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók, Tájékoztatást megismertem és átvettem:... Adós Adóstárs Készfizető Kezes.. szerződés számú mellékelte Tájékoztatás

18 18 a devizahitelek kockázatairól Jelen tájékozató célja, hogy a Kis Rába menti Takarékszövetkezet a devizahitelek sajátosságairól, a devizahitelekben rejlő kockázatokról tájékoztatást nyújtson. A devizahitel A devizakölcsönök gyors ütemben terjednek a lakáshitelezésben és a szabad felhasználású hitelek körében is. Amikor devizakölcsönről beszélünk, olyan hitelt értünk alatta, amelynek összegét nem forintban, hanem valamely más pénznemben határozzák meg. Devizában tartozunk tehát, függetlenül attól, hogy azt forintban vagy devizában folyósítja-e a Takarékszövetkezet. A devizahitelek pénzneme korábban jellemzően az USA-dollár volt, ma inkább euró vagy svájci frank. Belföldön elsősorban forintra van szükségünk, és a hitel törlesztéséhez használt jövedelmünk is forintban keletkezik. Így többnyire a hitel visszafizetése is forintban történik. Ugyanakkor több bank is lehetővé teszi, hogy a devizahitelt az ügyfél választásától függően devizában vagy forintban folyósítsák és törlesszék. A devizahitel összegét mindig devizában határozzák meg, annak kamatlába pedig az adott deviza pénzpiaci kamatszintjének megfelelően alacsonyabb, mint a forinthitelek jelenlegi kamatai. A devizahitelek első látásra kedvezőbbnek tűnnek. Van azonban néhány olyan vonásuk, amely további költségekkel és kockázatokkal jár az ügyfeleknek. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be. A vételi és eladási árfolyam különbsége Mivel az embereknek a hitelre általában forintban van szükségük, a kölcsönnyújtó a folyósított devizahitel összegét előzetesen átszámítja forintra. Ilyenkor deviza-vételi árfolyamot alkalmaz, mintha megvásárolná ügyfelétől azt a devizaösszeget, aminek ellenértékét forintban kifizeti. A hitel törlesztésekor ugyanez fordítva játszódik le. Amikor az ügyfél a törlesztő részletet forintban fizeti, a bank azt deviza-eladási árfolyamon számítja át devizára, mintha eladta volna ügyfelének a törlesztéshez szükséges devizaösszeget. A vételi és eladási árfolyam közötti különbség (árfolyamrés) mértékét a pénzintézet szabadon állapítja meg. A vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál. A különbség mértéke változó, 0,2-0,4 %-tól akár 2-3%-ig is terjedhet. Ez változatlan árfolyam mellett egy tízmilliós hitel esetében legalább néhány tízezer forinttal növeli a hitel költségeit, szélső esetben pedig száz-ezres nagyságú többletköltséget jelent. Mivel az árfolyam rendszerint módosul, a devizahitelekkel kapcsolatos ajánlatokban feltüntetett - a hitelnek a kamat mellett valamennyi változatlan költségét jelző teljes hiteldíj-mutató (THM) gyakran nem tartalmazza a vételi és eladási árfolyam különbségét, ezért annak mértékére és a felszámítás módjára a hitel igénylésekor fordítsunk külön figyelmet. Segítheti döntésünket az előre kalkulált törlesztési táblázat, amelynek segítségével egyes gépjármű-hitelezők mutatják be ügyfeleiknek, mennyi lesz majd a havi törlesztés pontos összege, hozzátéve, hogy ez a későbbi árfolyamváltozásoktól függően módosulhat. Az árfolyamváltozás kockázata Amennyiben a hitel devizaneme és a forint közötti árfolyam változik, ez hatással van mind a később folyósítandó hitelösszegek, mind a törlesztőrészletek (tőke- és kamattartozás) nagyságára. Ha a forint árfolyama erősödik, akkor kevesebb forintot kell fizetni a devizában kifejezett törlesztőrészlet fejében, azaz a hitel a futamidő alatt olcsóbbá válik. Ha azonban a forint árfolyama gyengül, akkor a devizában kifejezett törlesztőrészlet forintban többe fog kerülni, azaz drágul a hitel. A devizahitelt a jelenlegi kamat- és árfolyam-politika következtében kialakult feltételek teszik vonzóvá. Ezek azonban változhatnak a jövőben, ami kockázatosabbá teheti a devizahiteleket. A forint erősödése tehát könnyít a törlesztési terheken, gyengülése pedig növelheti azokat. Egyszerű példával: ha az adósnak 200 eurós törlesztőrészlet teljesítéséhez eurót kell vásárolnia, akkor ezért 246 forintos euró árfolyam esetén forintot, 256 forintos euró árfolyam mellett forintot kell fizetnie. Az alábbi ábrán a forint euróval szembeni középárfolyamának változásait követhetjük az elmúlt egy év során. Jól látható, hogy a hosszabb távon kiegyenlítődő (erősödést és gyengülést egyaránt mutató) árfolyammozgások a forintos sávba estek.

19 jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj.2. A váltási jutalék (konverziós díj) A forint árfolyama Adatsor2 Forrás: a Magyar Nemzeti Bank júniusi stabilitási jelentése A hitelnyújtó intézmények a devizakölcsönöknél a különféle pénznemek közötti átváltás költségeit általában az árfolyamrés, vagyis a vételi és eladási árfolyam különbsége révén fedezik. Egyes intézmények különdíjat, úgynevezett konverziós díjat is felszámíthatnak az átváltásért. A konverziós díj összegét általában az átváltott pénzösszeggel arányosan határozzák meg. Mivel e díj mértéke (százaléka) tudható, összege azonban csak a gyakorta változó árfolyam ismeretében határozható meg, általában ezt a költséget sem a THM-értékbe foglaltan, hanem külön tüntetik fel. Amennyiben tehát a hitelnyújtó váltási jutalékot is felszámít, akkor ez az árfolyamrés mellett további költséget is jelent. A kamatváltozás kockázata A devizahitelek kamatai a külföldi kamatok növekedése miatt is változhatnak. A változó kamatozású devizahitelek esetében a külföldi kamatszint esetleges növekedése (a külföldi hitelek drágulása) előbb-utóbb a belföldi devizahiteleknél is érezteti hatását. Az ilyen típusú devizakölcsönök esetében a hitelintézet a kamatlábat rendszeresen módosíthatja, amit aktuális hirdetményében, illetve kondíciós listájában tesz közzé. A változásnak megfelelően új törlesztőrészleteket állapítanak meg. Az alábbi táblázat függőlegesen a feltételezett kamatemelkedés mértéke szerint, vízszintesen a forint esetleges árfolyamgyengülésének hatása alapján mutatja, hogyan változik a havi törlesztőrészlet. Ha a kamatszint változatlan és az árfolyam sem gyengül, akkor a havi törlesztőrészlet sem változik. Ha azonban a kamat 3 %-kal emelkedik a forintárfolyam pedig 20 %-ot esik, akkor a törlesztőrészlet 43 %-kal magasabb lesz, azaz majdnem másfélszeresére nő. Euro, CHF A forint árfolyam-gyengülésének mértéke Megjegyzés: A hitelt 6%- kamatemelkedés on folyósították 0 %-os 10 %-os 20 %-os 15 évre, a feltételezett változások a folyósítás 0 százalékpont 0,0 % 10,0 % 20,0 % után egy évvel 1,5 százalékpont 9,3 % 20,3 % 31,2 % történnek 3 százalékpont 19,1 % 31,0 % 43,0 % Forrás: A Magyar Nemzeti Bank júniusi stabilitásjelentése

20 20 A devizahitelek kamatváltozásainál jellemzően a 3 vagy 6 hónapos, illetve az 1 éves kamatperiódusokat alkalmazzák. A kamatperióduson belül nemcsak a kamat marad változatlan, hanem a deviza árfolyamváltozása miatt sem módosul a törlesztőrészletek nagysága. Ha ilyen kamatperiódus alkalmazására nem kerül sor, akkor a törlesztőrészletek nagysága egyik hónapról a másikra is változtatható. Több pénzügyi intézmény lehetőséget biztosít ügyfeleinek arra is, hogy kamatperiódusonként egyszer átváltsák hitelüket forintra. Ezzel az árfolyamkockázat hatásai kiküszöbölhetők, ne feledjük azonban, hogy ez is költséggel jár. A távolabbi jövő: forint vagy deviza? Magyarország várhatóan az évtized végéig csatlakozik az euróövezet országaihoz és a forint helyett bevezeti az eurót. Ezt az időpontot már két évvel megelőzően rögzíteni fogja a forint árfolyamát az euróval szemben. Ez azt jelenti, hogy az euróhitelek árfolyamkockázata azonnal megszűnik, mert az árfolyamrögzítés időpontjától az euró/forint árfolyam már nem változhat. Az euró bevezetésével az átváltással járó költségek is megszűnnek, mert az euróhiteleket nem kell többé forintra átszámítani. Más devizák, például az USA-dollár vagy a svájci frank esetében a devizahitelek kockázatai továbbra is fennmaradnak. Két dolgot ma még senki sem tud. Az egyik, hogy milyen lesz az a csatlakozási árfolyam, amelyen a forinthiteleket euróra váltják át. A másik, nem kevésbé fontos talány, hogyan alakul majd az euróövezet kamatszintje. Mivel ez jelenleg igen alacsony, további csökkenése kevéssé valószínű. Ha pedig növekedni fog, akkor az euróhitelek drágulnak, és a most felvett, változó kamatozású euróhitelek kamata is növekedni fog. Az árfolyamváltozás kockázata elsősorban a 3-5 éves futamidejű gépjármű devizahiteleket érinti. A hosszabb lejáratú, évre felvett lakáshitelek esetében lényeges kérdés az, vajon milyen kamatokkal kell majd év múlva számolnunk. Talán még ennél is fontosabb, hogy mi lesz azokkal a hosszú lejáratú forinthitelekkel, amelyeket most veszünk fel fix kamatozás mellett, de a hosszú futamidő miatt a tartozás nagy részét már euróban fogjuk visszafizetni. Összegzés Aki rövid futamidőre vesz fel devizahitelt, az alacsony kamatok mellett vegye figyelembe az árfolyamkockázatot, és alaposan tájékozódjék a hitel fentebb leírt járulékos költségeiről. Aki hosszútávra akar devizahitelt felvenni (pl. lakásra), az előbbi szempontok mellett a kamatváltozás lehetőségével is számoljon. A jelenleg olcsó devizahitelek kamatterhei ugyanis várhatóan növekedni fognak, ám ennek mértékét senki sem tudja megjósolni. Végül az, aki hosszú távra forintban adósodik el, legyen óvatos a fix kamatozású hitelek felvételénél, mert ezek kamata akkor is magas maradhat, ha majd a forinthitelt átváltják euróra. A devizaalapú hitelekkel, azok költségeivel és az alkalmazott árfolyamok számításával kapcsolatban további hasznos információkat találhat az alábbi honlapon ( A fogyasztókért menüpont Segítünk a választásban rovatában, a Deviza alapú, ingatlan fedezetű hitelek cím alatt. A Tájékoztatást megismertem, átvettem: Kelt: Adós:., Adóstárs:.., Készfizető kezes:....számú szerződés..sz. melléklete.... (Takarékszövetkezet neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlám terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízások(ok) teljesítésével a következőkben foglalt feltételekkel:

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben