VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: február 1. Alkalmazandó a március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. Az ÁSZF célja Az ÁSZF hatálya Módosítások II. AZ INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZINGÜGYETEK JELLEMZŐI II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. II.14. II.15. II.16. II.17. II.18. II.19. A Lízingszerződés célja és alanyai A Lízingtárgy A Lízingtárgy kiválasztása Az elbírálás folyamata, a Lízingszerződés előkészítése A Lízingszerződés megkötése Az Adásvételi Szerződés megkötése Pénzügyi lízing bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, nyilvántartásba vétel Az Ingatlan birtokátruházása Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek Biztosítások A Lízingbevevő fizetési kötelezettségei A fizetések szabályai Előtörlesztés A Lízingszerződés biztosítékai Felelősségi nyilatkozatok Kötelezettségvállalások A Lízingszerződés megszűnése, elszámolás Elszámolás a Lízingszerződés felbontása, megszűnése esetén Közös szabályok az elállásra és az azonnali hatályú felmondásra III. VEGYES RENDELKEZÉSEK III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7. III.8. Szerződéses konstrukció Részleges érvénytelenség Tájékoztatás, együttműködés Értesítések, kézbesítés Adatkezelés, adatvédelem Számítások Panaszkezelés Szerződésátruházás, engedményezés IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az ÁSZF célja I.1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: ERSTE BANK HUNGARY Zrt., székhely: 1138 Budapest Népfürdő u , cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cg , adószáma: ) (továbbiakban: Lízingbeadó vagy Bank) az I-2061/2004 számú, augusztus 26. napi keltezésű tevékenységi engedélyében (továbbiakban: Tevékenységi Engedély) foglalt, továbbá a jogelőd ERSTE Ingatlanlízing Zrt. részére E-I-600/2006 számú, július 8. napi keltezésű engedélyben foglalt felhatalmazása alapján jogosult saját fiókjaiban illetve szervezeti egységeiben pénzügyi lízingszolgáltatást (Hpt pontjában foglaltak szerint) (továbbiakban: Pénzügyi Lízingszolgáltatás) nyújtani ingatlanok vonatkozásában. I.1.2. Jelen vállalati ingatlan pénzügyi lízingügyletek általános szerződési feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti Pénzügyi Lízingszolgáltatás elemeit részletesen szabályozza a teljesség igényével annak érdekében, hogy a Lízingszerződésben alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek meghatározásra. Az ÁSZF rendelkezései a Pénzügyi Lízingszolgáltatás tekintetében szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Lízingbevevő Lízingszerződés aláírásakor fogad el. I.1.3. A Lízingszerződés megkötése előtt tett akár írásbeli, akár szóbeli nyilatkozatok (kivéve, ha a kötelezettségvállalást kifejezetten tartalmazza) nem minősülnek a Lízingszerződés részének, vagy a Lízingszerződés megkötésére irányuló kötelezettségvállalásnak. I.1.4. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti jogügylet tartalmára elsősorban a Lízingszerződés másodsorban pedig az ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Pénzügyi Lízingszolgáltatással kapcsolatos valamely kérdést a Lízingszerződés, illetve az ÁSZF nem szabályozza, a Lízingbeadó mindenkor alkalmazandó Üzletszabályzata és Hirdetménye, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk., a Hpt., és a pénzforgalomról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. I.1.5. A Lízingbeadó az ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot (Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat, jelen dokumentumban: Üzletszabályzat ) és az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről elnevezésű hirdetményt (továbbiakban: Hirdetmény) - amelyek nyilvánosak, bárki részére hozzáférhetőek és megismerhetőek - az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, továbbá a Lízingbeadó azokat honlapján közzéteszi, és az Ügyfél kérésére azok mindenkor hatályos és alkalmazandó példányát közvetlenül rendelkezésre bocsátja. I.2. Az ÁSZF hatálya I.2.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Lízingbeadó és ügyfelei (továbbiakban: Lízingbevevő) közötti pénzügyi lízingszerződés (továbbiakban: Lízingszerződés) alapján nyújtott Pénzügyi Lízingszolgáltatásra. I.2.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a vele kötött szerződés (továbbiakban: Biztosítéki Szerződés) alapján arra a harmadik személyre is, aki (amely) a Lízingbevevő szerződésszerű teljesítéséhez biztosítékként a Lízingbeadóval szemben kötelezettséget vállal (továbbiakban: Biztosítékot Nyújtó). A Felek külön rendelkezése alapján a jelen ÁSZF hatálya a Lízingbeadó egyéb vállalati ügyfeleire is kiterjedhet. Jelen ÁSZF tekintetében a Lízingbevevő, a Biztosítékot Nyújtó 3

4 valamint mindazon ügyfelek, akikre nézve kifejezett megállapodás alapján jelen ÁSZF a velük fennálló jogviszony részévé válik a továbbiakban együttesen az Ügyfél vagy Ügyfelek. I.2.3. Az ÁSZF rendelkezései annak hatályba lépésétől az Ügyfelekre és a Lízingbeadóra nézve kötelezőek, de az egyes Pénzügyi Lízingszolgáltatások kapcsán azoktól kölcsönös egyetértéssel a Lízingszerződés és/vagy a Biztosítéki Szerződés vagy egyéb vonatkozó megállapodás kifejezett rendelkezésével írásban el lehet térni, illetve egyes rendelkezések alkalmazását ki lehet zárni. I.3. Módosítások I.3.1. A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződésben rögzített Kamatokat, Díjakat, akár Kamatperióduson belül is, továbbá a Lízingszerződés egyéb szerződési feltételeit egyoldalúan a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani, illetve kiegészíteni. I.3.2. A Lízingszerződés Lízingbevevőre kedvezőtlen, egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének vagy együttes bekövetkezése esetén kerülhet sor: I jogi, szabályozói környezet változása, amely lehet: - a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok, illetve hatósági előírások vagy hitelintézetek közötti megállapodások megváltozása, - nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, - a Bank közteher- (pl. illeték-, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, - a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, - a Pénzügyi Lízingszolgáltatásra vonatkozó állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, és/vagy - a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely lehet - a Lízingbeadó forrásköltségeinek változása, - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo (refinanszírozási)- vagy betéti kamatlábak változása, - a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, - a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, - a bankközi hitelkamatok változása, - a fogyasztói vagy termelői árindex változása, - FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, - a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, és/vagy I a Pénzügyi Lízingszolgáltatás nyújtásához, illetőleg a Lízingbevevő személyéhez fűződő kockázatokban beállt változása, amely lehet: - a Lízingbevevő vállalt kockázatok tényezőinek - a Lízingbeadó megítélése szerinti kedvezőtlen változása, ideértve a Lízingbevevő és/vagy Biztosítékot Nyújtó fizetési képességének, készségének változása, és a Biztosítékok értékében bekövetkezett változása, illetve a Biztosítékok érvényesíthetőségében vagy értékesíthetőségében bekövetkezett változás. - a Lízingbeadó által nyújtott Pénzügyi Lízingszolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten, és/vagy 4

5 I a Pénzügyi Lízingszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Lízingbeadó működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, amely lehet: - a Lízingbeadó által igénybevett technikai eszközök használatáért, illetve bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása, - dologi illetőleg biztonságtechnikai feltételeinek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása, - számítástechnikai illetve adatvédelmi, adatbiztonsági alkalmazások követelményeinek változásából eredő bankköltségek hátrányos változása, - banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban-, eljárásokban-, banki szolgáltatások igénybevételében-, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás, - a Lízingbeadó működési költségeinek hátrányos változása, - postai-, távközlési-, internet- szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, - külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása, - a bankközi elszámoláshoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása. I.3.3. A Lízingbeadó a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Lízingbeadó honlapján ( közzéteszi. A módosított szabályok a hatályba lépés napjától irányadóak a már megkötött Lízingszerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is. I.3.4. A Lízingbevevő és a Lízingbeadó megállapodik, hogy amennyiben bármely közöttük létrejött és közokiratba foglalt szerződést a végrehajthatóságot érintően módosítják és a módosításról újabb közokirat nem készül, a Lízingbevevő esetleges szerződésszegése esetén a Lízingbeadó jogosult a korábbi közokiratba foglalt szerződés alapján érvényesíteni követelését. I.3.5. A Lízingszerződés Lízingbevevő számára nem hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a Lízingszerződés Díjakon vagy Kamatokon kívüli szerződéses feltételének Lízingbevevőre hátrányos egyoldalú módosításáról a Lízingbeadó a Lízingbevevőt hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti. A Lízingbeadó Kamatok, Díjak Lízingbevevő számára hátrányos egyoldalú módosításról, illetve a kiegészítésről a Lízingbevevőt a módosítás hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal hirdetményi értesítés útján, vagy közvetlenül írásban értesíti. I.3.6. Ha a Lízingbevevő a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Lízingbevevő az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a Lízingbeadó úgy tekinti, hogy a Lízingbevevő a Lízingbeadóval kötött Lízingszerződését a módosítás hatálybalépésének napjával felmondta. Ebben az esetben a Lízingbeadó követelése azonnal esedékessé válik, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő haladéktalanul kötelesek elszámolni, és a Lízingbevevő köteles a fennálló teljes tartozását a Lízingbeadónak haladéktalanul, hiánytalanul megfizetni. Az írásbeli bejelentésnek a módosítás hatályba lépésének napjáig a Lízingbeadóhoz meg kell érkeznie. II. II.1. A PÉNZÜGYI LÍZINGSZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI A Lízingszerződés célja és alanyai II.1.1. A Lízingbeadó a Lízingbevevő által kiválasztott ingatlant vagy a Lízingbevevő saját tulajdonú ingatlanát (visszlízing esetén) (továbbiakban: Ingatlan vagy Lízingtárgy) megvásárolja a Lízingbeadó és a Lízingbevevő által egyeztetett adásvételi szerződés (továbbiakban: Adásvételi Szerződés) szerint, és az így megvásárolt vagy a már a Lízingbeadó tulajdonában álló Ingatlant Pénzügyi Lízingszolgáltatás keretében a Lízingbevevő birtokába és használatába adja a Lízingszerződésben és jelen ÁSZF-ben írt feltételekkel. 5

6 II.1.2. Az Ingatlan eladója (továbbiakban: Eladó) és a Lízingbeadó közötti Adásvételi Szerződés megkötésére és az Ingatlanok Lízingbeadó általi beszerzésére kizárólag a Lízingszerződés megkötése céljából kerül sor. II.1.3. Lízingbevevő lehet minden gazdasági társaság, egyéni vállalkozó és egyéb jogi személy, aki a Lízingbeadó saját belső szabályainak megfelel és őt a Lízingbeadó hitelképesnek minősíti. II.2. A Lízingtárgy II.2.1. A Lízingtárgy lehet minden olyan új és használt ingatlan, amely per-, teher- és igénymentes, és az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként van bejegyezve. A Lízingbeadó jogosult belső szabályzataiban meghatározni, hogy a fentieken túl milyen jogi státuszú ingatlant, milyen feltételekkel és terhekkel fogad el a Lízingszerződés tárgyaként. II.2.2. A Lízingszerződés további célja a II.1. pontban foglaltakon túl, hogy a Lízingbevevő a Lízingszerződés és a jelen ÁSZF alapján, az azokban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze (zártvégű pénzügyi lízing) vagy jogot szerezzen arra, hogy a Lízingtárgy tulajdonát ő maga vagy az általa megjelölt harmadik fél szerezze meg (nyíltvégű pénzügyi lízing). II. 3. A Lízingtárgy kiválasztása II.3.1. II.3.2. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére maga választotta ki saját igényei és lehetőségei szerint, továbbá meggyőződött használhatóságáról, állagáról, állapotáról, felszereltségéről, jogi státuszáról, annak fizikai és jogi állapotával teljes körűen tisztában van, annak valamennyi esetleges hibáit ismeri. A Lízingbevevő állapodott meg az Ingatlan Eladójával a vételárban, a fizetés és tulajdon-átruházás feltételeiben, amelyek a Lízingbeadó általi elfogadása esetén a közte és az Eladó közötti Adásvételi Szerződésben kerülnek rögzítésre. Amennyiben olyan Ingatlan kerül kiválasztásra, amely már a Lízingbeadó tulajdonában van, úgy a Lízingtárgy a Lízingbeadó tulajdonát képező Ingatlant jelenti, amelyre ugyanakkor értelemszerűen jelen II.3. pont (A Lízingtárgy kiválasztása) szabályait is megfelelően alkalmazni kell, így különösen a Lízingbeadónak és a Lízingbevevőnek meg kell határozniuk az Ingatlan Vételárát, amely a Lízingszerződés szerinti Finanszírozási összeg alapjául szolgál. II.3.2. II.4. II.4.1. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Lízingbevevő nyilatkozik, hogy a Lízingbeadó a Lízingtárgy kiválasztásában semmilyen módon nem működött közre, erre tekintettel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a Ptk. 6:411. (2) szerinti kellékszavatosságát kifejezetten kizárják. Így a Lízingbeadót semmilyen mértékben jótállási, szavatossági vagy egyéb helytállási, megtérítési kötelezettség nem terheli, Lízingbevevő a Lízingtárgy hibájáért a Lízingbeadóval szemben nem érvényesíthet semmilyen igényt és követelést, ami az Ingatlan forgalmi értékével és annak esetleges jövőbeni változásával, használhatóságával, állapotával, állagával, felszereltségével és jogi státuszával, továbbá az Ingatlan vételárának értékarányosságával kapcsolatban merül fel. Az Ingatlan kiválasztásáért a teljes felelősség a Lízingbevevőt terheli. Az elbírálás folyamata, a Lízingszerződés előkészítése A Lízingtárgy kiválasztását követően a Lízingbevevő átadja a Lízingbeadó részére az alábbi dokumentumokat, illetve az alábbi adatokat szolgáltja: - Lízingtárgy megnevezése (település, kerület, helyrajzi szám, pontos cím megjelölésével), - a Lízingtárgy tulajdonosai és ingatlan-nyilvántartás szerinti adataik, - Adásvételi Szerződés szerinti vételár (továbbiakban: Vételár), 6

7 - foglaló összege (amennyiben az Eladó kér foglalót), - fizetési feltételek, - futamidő, - a Lízingtárgyra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat. II.4.2. II.4.3. II.4.4. II.4.5. A Lízingbeadó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján előzetesen megvizsgálja az ügyletet és a vizsgálat eredményéről szóban tájékoztatja a Lízingbevevőt. A Lízingbevevő által rendelkezésre bocsátott információk alapján a lízingügylet tényleges bírálata nélkül- a Lízingbeadó tájékoztató jelleggel indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlatot ad Lízingbevevő részére. Az ajánlattal egyidejűleg a Lízingbeadó írásban a szükséges dokumentumok listájának átadásával - tájékoztatja a Lízingbevevőt, hogy a bírálathoz milyen további dokumentumokat és milyen formában kell becsatolnia a Lízingbeadó részére. A bírálat a Lízingbevevő által benyújtott írásbeli kérelemmel indul. A kérelem akkor kerül befogadásra a Lízingbeadó részéről, ha valamennyi, a bírálathoz szükséges dokumentum már hiánytalanul rendelkezésre áll és az megfelel a Lízingbeadó belső szabályzataiban a lízingtárggyal, Lízingbevevővel kapcsolatban támasztott elvárásoknak. A kérelem Lízingbeadó általi befogadása nem jelent kötelezettséget a Lízingszerződés és azzal összefüggésben a Lízingtárgyra vonatkozó Adásvételi Szerződés megkötésére. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a Lízingbevevő megbízza a Lízingbeadót az Ingatlan értékbecslési eljárásnak a Lízingbevevő költségén történő megindítására. A Lízingbeadó jogosult bármely általa kiválasztott ingatlan-értékbecslőt az Ingatlan értékelésével megbízni, amelyet a Lízingbevevő kifejezetten elfogad. A Lízingbevevő a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni a Hirdetményben meghatározott mértékű Lízingbírálati díjat, továbbá köteles az Értékbecslési díj összegét is felmerülésekor az értékbecslőnek megfizetni. A Lízingbírálati díj a Lízingbeadót negatív bírálat esetén is megilleti. A bírálat során a Lízingbeadó az általa kért és Lízingbevevő által benyújtott, illetve átadott dokumentumok, adatok alapján minősíti a Lízingbevevőt, annak pénzügyi teljesítőképességét, továbbá az értékbecslés alapján megvizsgálja az Ingatlan jövőbeni értékesíthetőségét, meghatározza a kérelemben megadott Vételárhoz képest az annak alapján nyújtható (finanszírozható) maximális összeget és az önerő, ezen belül vételár-önerő mértékét. II.4.6. A finanszírozási összeg (továbbiakban: Finanszírozási Összeg) - amennyiben a Lízingszerződés ettől eltérően nem rendelkezik: - zártvégű pénzügyi lízingnél az Adásvételi Szerződés szerinti nettó Vételár csökkentve a vételár-önerő összegével, - nyíltvégű pénzügyi lízingnél az Adásvételi Szerződés szerinti nettó Vételár csökkentve a vételár-önerő nettó összegével. Deviza alapú Lízingszerződés esetén a devizaárfolyam változása befolyásolja a tényleges Finanszírozási Összeget. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az ebből eredő többletköltségek őt terhelik. II.4.7. II. 5. A bírálat eredményéről a Lízingbeadó írásban értesíti a Lízingbevevőt. Negatív bírálat esetén a Lízingbeadó elutasítja a Lízingbevevő kérelmét, az elutasítást a Lízingbeadó nem köteles indokolni. A Lízingszerződés megkötése 7

8 II.5.1. II.5.2. II.5.3. II.5.4. II. 6. Pozitív bírálat esetén kerülhet sor a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között a Lízingszerződés megkötésére, amelyben a Lízingbeadó arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó által elfogadott Vételáron megállapodik az Ingatlan eladójával, úgy az Ingatlant Lízingbeadó megvásárolja, azzal a céllal, hogy azt a Lízingbevevőnek birtokba, illetve használatba adja. A Lízingszerződés megkötése előtt a Lízingbeadó az ügyfél-azonosítás keretében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) meghatározott dokumentumok alapján, a Pmt-ben meghatározottak szerint azonosítja a Lízingbevevőt ideértve a Lízingbevevő(k) képviselőjét, rendelkezésre jogosultját, meghatalmazottját is. A Lízingszerződés megkötésénél a Lízingbevevő személyesen vagy a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján jogosult eljárni. Meghatalmazás esetén a Lízingbeadó kizárólag közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást fogad el, amelynek a megkötésre kerülő Lízingszerződés valamennyi lényeges elemét így különösen az Ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti adatait (település, kerület, helyrajzi szám, tulajdonosok adatai, bejegyzett terhek és tények, stb.), a Lízingbeadó és Lízingbevevő a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény szerinti adatait, a Vételár maximális összegét, a Lízingszerződés alapján biztosítható legmagasabb finanszírozási összeget, a Pénzügyi Lízingszolgáltatással kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és költséget (ideértve annak számítása alapját, amennyiben lehetséges, annak konkrét összegét), a futamidőt, továbbá a meghatalmazó Lízingbevevő nyilatkozatát arról, hogy a Lízingszerződés mintáját, az Adásvételi Szerződéssel szemben támasztott Lízingbeadói követelményeket, az Üzletszabályzatot és a jelen ÁSZF-et megismerte - tartalmaznia kell. A Lízingbeadó gazdálkodó szervezet által, helyette és nevében eljáró, nem cégjegyzésre jogosult, természetes személy részére adott meghatalmazást cégszerűen aláírt formában, és az előzőekben megjelölt tartalommal fogadja el. A Lízingbeadó jogosult eldönteni, hogy az adott Lízingszerződés vonatkozásában elfogadja-e a Lízingbevevő által rendelkezésére bocsátott közjegyzői okiratba foglalt, illetve cégszerűen adott meghatalmazást. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy ha Lízingszerződés nem a döntésnek megfelelően került megkötésre vagy abban adat, név, szám, számítási hiba, vagy egyéb elírás történt, vagy a Lízingügylettel összefüggésben megkötésre került Adásvételi Szerződés módosítása miatt a Lízingszerződés módosítása is szükséges, úgy a Lízingszerződés módosításában közreműködik. Ezen pontban vállalt kötelezettségek megszegése a Lízingbevevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Adásvételi Szerződés megkötése II.6.1. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő kötelesek a Lízingszerződés megkötését megelőzően, az Ingatlan eladójával és egymással az Adásvételi Szerződés tervezetét egyeztetni, véglegesíteni. A végleges Adásvételi Szerződés tervezetét a Lízingbeadó megküldi, vagy személyesen átadja a Lízingbevevő részére. II.6.2. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az Adásvételi Szerződés végleges tervezete rendelkezésre áll, az Adásvételi Szerződés megkötésére a Lízingbeadó csak az alábbi feltételek együttes a Lízingszerződés megkötésétől számított 15 napon belüli - teljesülése esetén köteles: - az Önerő teljes egészében, igazolható módon megfizetésre került a Lízingbevevő részéről, - a Szerződéskötési díj megfizetésre került a Lízingbeadó részére, - a Finanszírozási jutalék előleg megfizetésre került a Lízingbeadó részére, 8

9 - a Lízingszerződésben meghatározott valamennyi biztosítéki szerződés, és nyilatkozat a Lízingbeadó által megkívánt tartalommal és formában megkötésre, illetve aláírásra került, - amennyiben biztosítékként ingatlan jelzálogszerződés kerül megkötésre további feltétel, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelzálogjog a Lízingbeadó részére széljegyzésre kerüljön, amit a Lízingbevevő hiteles tulajdoni lap másolattal és az illetékes földhivatal által érkeztetett bejegyzési kérelemmel köteles igazolni a Lízingbeadó részére, továbbá szükséges a földhivatali eljárás díjának megfizetését is igazolni; illetve ezen ingatlanok vonatkozásában a Lízingbeadó által megfelelőnek ítélt, vagy elfogadott biztosítás megkötésre került, - amennyiben biztosítékként ingót vagy vagyontárgyak meghatározott csoportját terhelő jelzálogszerződés kerül megkötésre további feltétel, hogy a zálogjogot a Lízingbeadó által megkövetelt ranghelyen a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezték, - Lízingbevevő - amennyiben még nem rendelkezik a Lízingbeadónál pénzforgalmi bankszámlával - úgy azt megnyitja és arra vonatkozóan megadja a csoportos beszedési megbízásra, illetve Lízingbeadó kérése esetén az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást a Lízingdíj és a biztosítási díj vonatkozásban - Lízingbevevő valamennyi számlavezető bankjánál vezetett pénzforgalmi bankszámlájára azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást ad a Lízingbeadó javára, továbbá valamennyi a jövőben megnyitott pénzforgalmi bankszámlája vonatkozásában a számlanyitástól számított 5 banki munkanapon belül kitölti és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval záradékoltatja a beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást. II.6.3. II.6.4. II.6.5. II.6.6. Visszlízingnél az Önerő, illeték, lízingbírálati díj és a Szerződéskötési díj megfizetésére a Lízingbevevő akként köteles, hogy annak összegét a Lízingbeadó az Adásvételi szerződés szerint, az általa fizetendő vételárba jogosult beszámítani. A feleknek az Adásvételi Szerződést a Lízingszerződés megkötésétől számított 30 napon belül meg kell kötniük. Ha az Adásvételi Szerződés megkötésére bármely okból határidőn belül nem kerül sor, úgy a Lízingbeadó és a Lízingbevevő is jogosult a Lízingszerződéstől elállni. A Lízingbevevőnek az Adásvételi Szerződés megkötésekor, aláírásakor az Adásvételi Szerződést utolsó oldalát elfogadói záradékkal, minden egyéb oldalát pedig aláírásával kell ellátnia, amelyben igazolja, hogy az Adásvételi Szerződést elolvasta, megértette és elfogadja. Amennyiben a Lízingbevevő az elfogadói záradékot nem írja alá, a Lízingbeadó az Adásvételi Szerződés aláírására nem köteles. Amennyiben az adásvétel az elfogadói záradék aláírásának hiánya miatt meghiúsul, a Lízingbevevő köteles az Eladó esetleges igényeit megtéríteni. Amennyiben a Lízingszerződés megkötését követő 30 napon belül az Adásvételi Szerződés - az elfogadói záradék hiányában nem kerül megkötésre, a Lízingbevevő és a Lízingbeadó is elállhat a Lízingszerződéstől. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adásvételi Szerződés nem a Lízingszerződés rendelkezéseinek megfelelően került megkötésre, vagy abban adat, név, szám, számítási hiba, vagy egyéb elírás történt, vagy az egyéb okból a Lízingbeadó tulajdonjogának bejegyzésére alkalmatlan, vagy bármely egyéb okból az Adásvételi Szerződés módosítása szükséges a kívánt joghatás elérése vagy a Pénzügyi Lízingszolgáltatás szempontjából és az Adásvételi Szerződés módosításával a hiba orvosolható, illetve a joghatás kiváltható, úgy a Lízingbeadó és az Eladó közötti Adásvételi 9

10 Szerződés módosítását a II.6.4. pontja szerinti záradékkal látja el. Ezen pontban vállalt kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. II.7. II.7.1. II.7.2. II. 8. II.8.1. II.8.2. II.8.3. II.8.4. II. 9. II.9.1. Pénzügyi lízing bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, nyilvántartásba vétel A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pénzügyi Lízingszolgáltatás alapján történő folyósítás megtörténtét követően, a Lízingtárgy egészére vonatkozóan, az illetékes földhivatal a lízingbeadás tényét a Lízingszerződésben meghatározott időtartamra a Lízingbevevő nevének feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezze. A Lízingbeadó az illetékes földhivatalnál eljár annak érdekében, hogy a Lízingtárgy pénzügyi lízingbeadásának ténye és a Lízingbevevő személye a Lízingbeadó Lízingtárgy feletti tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A tulajdonjog, illetve a pénzügyi lízing bejegyzésével kapcsolatos minden költséget a Lízingbevevő köteles viselni. Az Ingatlan birtokátruházása Az Ingatlant a Lízingbeadó fő szabály szerint jogosult az Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint birtokba venni. Az Eladó, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásának a napján előzetes birtokátruházási-jegyzőkönyvet írnak alá a Lízingszerződés és az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint. A Lízingtárgy birtokának átruházására a Folyósítás Napján kerül sor az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint. A birtokátruházásról az Eladó, mint eladó, a Lízingbeadó, mint vevő és a Lízingbevevő, mint lízingbevevő közösen aláírják a végleges birtokátruházási-jegyzőkönyvet a Lízingszerződés és az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint. A Lízingbeadó jogosult az Ingatlan átvételére a Lízingbevevőnek meghatalmazást adni, amelyet a Lízingbevevő köteles elfogadni és ez alapján az Ingatlant átvenni és ezt a Lízingbeadó részére az átvétel napján az átadás-átvételi jegyzőkönyv átadásával igazolni. A Lízingbeadó saját döntése alapján rendelkezhet úgy is, hogy az átadás-átvételi eljárásban helyette és nevében, az általa meghatalmazott harmadik személy lehetőség szerint műszaki szakértő járjon el. Amennyiben a Lízingbeadó műszaki szakértőt hatalmaz meg az Ingatlan átvételére, annak költségei a Lízingbevevőt terhelik. A Lízingbeadó jogosult továbbá harmadik személyt lehetőség szerint műszaki szakértőt az átvett Ingatlan Lízingbevevő részére történő átadására is meghatalmazni, amelynek költségei a Lízingbevevőt terhelik. A Lízingbevevő köteles az Ingatlan Eladójától történő átadás-átvételnél jelen lenni. Amennyiben a Lízingbevevő az Ingatlan átvételére vonatkozó meghatalmazást bármely okból a meghatalmazás keltétől számított 5 munkanapon belül, vagy legkésőbb az Adásvételi Szerződésben megjelölt birtokbaadás napját megelőző munkanapon - nem veszi át, vagy a meghatalmazás alapján az Adásvételi Szerződésben megjelöltek szerint - annak ellenére, hogy az Ingatlan eladója az Ingatlan átvételét szerződésszerűen felajánlotta az Ingatlant nem veszi át, nem írja alá az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől és Adásvételi Szerződéstől elállni. Amennyiben az Ingatlan eladója megtagadja a teljesítést, azaz az Ingatlant nem adja birtokba, úgy a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől és az Adásvételi szerződéstől elállni, amely esetre Lízingbevevő kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a Lízingbeadóval szembeni mindennemű igényéről ideértve kártérítési és kártalanítási igényét is. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek Az Ingatlan tulajdonjoga II Az Ingatlan tulajdonjoga a Lízingszerződés teljes futamideje alatt kizárólagosan a Lízingbeadót illeti meg. A Lízingbeadót a birtoklás és használat kivételével megilleti a 10

11 tulajdonjogból adódó valamennyi jogosultság; a rendelkezési jog kifejezetten a Lízingbeadót illeti meg. II Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése zártvégű pénzügyi lízing esetén: - Ingatlan zártvégű pénzügyi lízingje esetén a Lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingszerződésben meghatározott futamidő lejáratával, az utolsó havi lízingdíj, esetleges utolsó, kiemelt összegű lízingdíj (továbbiakban: Maradványérték), és valamennyi egyéb a Lízingszerződésben és ÁSZF-ben meghatározott díj hiánytalan megfizetését követően, a Lízingbeadó tulajdonszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozatán (bejegyzési engedély) kívül minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre. - A Lízingbeadó - az előzőekben megjelölt fizetési kötelezettségek - maradéktalan teljesülését követően 15 napon belül kiadja a Lízingbevevő részére tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot, vagy a mindenkori jogszabályi környezet függvényében külön a tulajdonjog ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez alkalmas szerződést köt a Lízingbeadó a Lízingbevevővel. - Zártvégű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának Lízingbevevő általi megszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték a Lízingszerződés megkötése napján keletkezik. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló alkalmazandó törvény rendelkezései alapján a zártvégű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbeadó a felszámított általános forgalmi adót a Lízingbevevőre a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg áthárítja. A Lízingbevevő saját maga tartozik a Lízingszerződést az őt mint a Lízingtárgy majdani vevőjét terhelő vagyonszerzési illeték kiszabása végett 30 napon belül az illetékes földhivatalon keresztül a NAV részére előterjeszteni. II Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: - Ingatlan nyíltvégű pénzügyi lízingje esetén a Lízingbevevő vagy az általa megjelölt harmadik fél a Lízingtárgy tulajdonjogát abban az esetben szerezheti meg, ha a Lízingbevevő a tulajdonszerzésre vonatkozóan a Lízingszerződés és ÁSZF szerinti nyilatkozattal bejelenti a tulajdonszerzési igényét és a teljes futamidő tekintetében fennálló, valamennyi (ÁFÁ-val növelt) lízingdíj, egyéb (díj)fizetési kötelezettségét, továbbá a Lízingszerződésben meghatározott Maradványérték, mint a Lízingszerződésben meghatározott utolsó fizetési részlet megfizetését Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik fél teljesíti a Lízingbeadó felé. - Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, és a Maradványértéket vagy a Lízingbevevő vagy az általa kijelölt harmadik fél annak esedékességekor vagy legkésőbb az esedékességtől számított 90 napon belül (utóbbi esetben késedelmi kamatokkal, használati díjjal együtt) megfizeti, úgy a Lízingbeadó az előző feltételek együttes meglétét követő 15 napon belül a Lízingbevevő, vagy a jogosultként megjelölt harmadik személy részére kiadja a Lízingbevevőt, vagy a Lízingbevevő által megjelölt harmadik személyt jogosító, tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot, vagy a mindenkori jogszabályi környezet függvényében külön a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez alkalmas szerződést köt a Lízingbevevővel, illetve az általa tulajdonosként kijelölt személlyel. - A Lízingbevevő az utolsó előtti lízingdíj/végtörlesztés megfizetését követően, de legkésőbb a Maradványérték esedékességéig köteles ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglaltan nyilatkozni, hogy ő maga, vagy az általa kijelölt harmadik fél 11

12 a lízing tárgyát képező Ingatlan tulajdon szerzését kívánja. Harmadik fél tulajdonszerzése esetén a Lízingbevevő a fenti nyilatkozatban a harmadik fél mindazon adatait köteles megadni, amelyek a Lízingtárgy tulajdonszerzéséhez a mindenkori jogszabályok alapján szükségesek. A Lízingbevevő által kijelölt harmadik személy a kijelölésre vonatkozó nyilatkozatot írásbeli jóváhagyásával látja el. - Amennyiben a Lízingbevevő a tulajdonszerzésre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőben és módon nem teszi meg, vagy a nyilatkozat megtételének ellenére a Maradványérték a fenti határidőben nem kerül megfizetésre, a Lízingbeadó úgy tekinti, hogy a Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát nem kívánja megszerezni, illetve harmadik személy tulajdonszerzését nem kívánja, mely esetekben a Lízingbeadó az Ingatlannal szabadon rendelkezhet. - A nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogosultság gyakorlása napján keletkezik. Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló, alkalmazandó törvény rendelkezései alapján a nyílt végű pénzügyi lízing adóköteles, úgy Lízingbevevő a felszámított általános forgalmi adót a havi lízingdíj, illetve ha van, a vételár-önerő részeként köteles Lízingbeadónak megfizetni. II.9.2. A kárveszélyviselés II A Lízingbevevő az Ingatlan átvételétől a Lízingszerződés teljes futamideje alatt a Lízingbevevő vagy nyílt végű pénzügyi lízing esetén harmadik fél/felek tulajdonszerzéséig vagy az Ingatlan Lízingbeadónak történő esetleges visszaadásáig viseli a kárveszélyt vétkességre tekintet nélkül így a Lízingbevevő felelős az Ingatlan megrongálódásáért, megsemmisüléséért, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért. A Lízingbevevő viseli azon károkat, amelyeket az Ingatlan használata során harmadik személyek okoznak az Ingatlanban, vagy a Lízingbevevő okoz harmadik személyeknek, vagy amelyek viselésére senki sem kötelezhető. II Amennyiben harmadik fél a Lízingbeadóval szemben érvényesít igényt, azért a Lízingbevevő köteles helytállni, illetve a Lízingbeadó helytállása esetén köteles a kár összegét a Lízingbeadónak megtéríteni az erre vonatkozó fizetési felszólítástól számított 8 munkanapon belül. II.9.3. Az Ingatlan használata, karbantartása II Lízingbevevő a Lízingszerződés futamideje alatt, továbbá mindaddig, amíg a Lízingbevevő vagy nyílt végű pénzügyi lízing esetén harmadik fél/felek tulajdonjogot nem szerez(nek) vagy esetlegesen az Ingatlant a Lízingbeadónak vissza nem adta, köteles az Ingatlan rendeltetésszerű és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni, azt mindenkor a Lízingszerződés szerinti használatra alkalmas állapotban tartani, illetve a használatra alkalmas, legalább birtokbaadáskori állapotot helyreállítani, továbbá viseli az Ingatlan birtoklásával, használatával, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költséget. Ennek keretében a Lízingbevevő köteles különösen: - az Ingatlan üzemeltetésének valamennyi szükséges és hatóságilag vagy jogszabály által előírt feltételeit teljesíteni, a Lízingtárgy üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és folyamatosan fenntartani, - az Ingatlan használata során az előírt tűzvédelmi, rendészeti, balesetvédelmi és a társasházi házirend szabályait betartani, 12

13 - az üzemeltetési, fenntartási költségeket, továbbá a szükséges karbantartási, rendes és rendkívüli felújítási költségeket, és javítási költségeket megfizetni ideértve az esztétikai javításokat is, - gondoskodni a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételéről, - gondoskodni az üzemeltetés körében a közműszolgáltatásokról, az ingatlan fűtéséről, takarításáról, az ezzel kapcsolatos díjak, továbbá a társasházi ingatlanok esetén társasházi (szövetkezeti) közös költség megfizetéséről, - viselni az Ingatlan birtoklásával és használatával, továbbá a Lízingszerződéshez kapcsolódóan az ingatlannal összefüggésben jogszabály, vagy hatósági előírás alapján már meglévő vagy a jövőben keletkező valamennyi adót (ideértve az ingatlanadót is), illetéket, engedélyezési és egyéb költséget, díjat vagy előírt bármely fizetési kötelezettséget (ideértve az esetleges adó- vagy egyéb bírságot is), - az Ingatlanban folytatott tevékenysége során a környezetvédelmi előírásokat megtartani, - az Ingatlanban történő engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyeket saját költségén megszerezni, az abban foglalt feltételeket és előírásokat betartani, és azokat a Lízingszerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, - tartózkodni mindazon a Lízingbeadó által nem engedélyezett tevékenységektől (így különösen: hulladéktárolás, lőszer-, fegyvergyártás, stb.), amely a Lízingtárgy értékét és értékesíthetőségét negatívan befolyásolja, - amennyiben Lízingbevevő az Ingatlant bérbe/használatba/haszonbérletbe adja, úgy a fenti kötelezettségvállalásokat köteles betartatni az ingatlan bérlőjével/használójával és ezen bérlői kötelezettségvállalást a bérleti/üzemeltetési szerződésben rögzíteni. II.9.4. Teheralapítási tilalom Lízingbevevő nem jogosult az ingatlant megterhelni, elidegeníteni, biztosítékul felajánlani. II.9.5. Ingatlan hasznosítása II Az Ingatlanra vonatkozó bármilyen használati jellegű megállapodás (bérlet, használat, haszonbérlet, stb.) érvényességének feltétele, hogy ahhoz a Lízingbeadó előzetesen írásban hozzájáruljon. A hozzájárulás megadásához a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú bérleti/használati/haszonbérleti szerződés bemutatása, valamint a bérlő/használó/haszonbérlő által tett, közokiratba foglalt kiürítési nyilatkozat melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti/használati/haszonbérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ingatlant a szerződés megszűnésének napját követő legkésőbb 15 naptári napon, teljes mértékben, adott esetben harmadik felek által is kiürített állapotban átadja a Lízingtárgy hasznosítására jogosult személy részére átadása is szükséges. II Ingatlan állandó használatára és az abba való bejelentkezésre a Lízingbevevőn kívül az Ingatlan bérlője illetve a Lízingbeadó által erre írásban feljogosított személyek jogosultak. A Lízingbeadó írásbeli hozzájárulásának megadásához a harmadik személy által tett, közokiratba foglalt kiürítési nyilatkozat átadása és a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú bérleti szerződés bemutatása is. II Az Ingatlanba történő bejelentkezéshez minden a Lízingszerződésben nem szereplő 18. életévét betöltött bejelenteni kívánt személy köteles közokiratba foglalt kiürítési nyilatkozatot 13

14 tenni. Bármely harmadik személy bejelentése esetén a közokiratba foglalt kiürítési nyilatkozat mellett a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú a Lízingbeadó által írt kérelem is szükséges. II A beérkezett kérelem alapján a kiürítési nyilatkozatot a Lízingbeadó készíti el és megküldi a Lízingbevevő részére. A közokiratba foglalást az Lízingbevevő intézi egy általa szabadon választott közjegyzőnél, melyek költségét is a Lízingbevevő viseli. II A Lízingbeadói írásbeli hozzájáruló nyilatkozat és lakcímbejelentő dokumentum csak a fentiek szerinti dokumentumok hiánytalan, hibátlan, eredeti példányának beérkezés után adható ki és írható alá. II.9.6. Közüzemek II A Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy üzemeltetése kapcsán felmerülő valamennyi közüzemi díj ideértve a társasházi közös költséget is határidőben történő megfizetésére és a befizetését igazoló bizonylatot minden naptári hónapot követő hónap 15. napjáig, a megelőző naptári hónapra vonatkozóan a Lízingbeadó részére bemutatni, vagy másolatban megküldeni. II A Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan birtokátruházását követő 30 naptári napon belül háromoldalú szerződésekben átírják a Lízingtárgy közműszolgáltatási szerződéseit oly módon, hogy valamennyi közműszolgáltatási szerződés esetében a Lízingbeadó, mint tulajdonos, a Lízingbevevő vagy az Ingatlan bérlője pedig, mint számlafizető kerül feltüntetésre. Lízingbevevő köteles a közműszolgáltatások átírásával kapcsolatos ügyintézést az ingatlan birtokátruházását követő 30 napon belül elvégezni, valamint az ennek során felmerülő költségeket, és díjakat viselni. II.9.7. Adatszolgáltatás II A Lízingbeadó bármikor jogosult az Ingatlan rendeltetésszerű használatát, a használathoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek (közüzemi díjak, társasházi közös költség, helyi adó, stb,) teljesítését saját maga vagy megbízottja(i) útján ellenőrizni. E körben a Lízingbevevő köteles az ellenőrzés során együttműködni és a Lízingszerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését igazoló vagy a Lízingbeadó által kért valamennyi bizonylatot, iratot, adatot a Lízingbeadónak bemutatni, illetve rendelkezésére bocsátani. Lízingbeadó köteles az Ingatlanra kötött bármilyen bérleti/használati szerződésben az ÁSZF II. 9. pontjában foglalt valamennyi kötelezettséget az Ingatlan bérlőjével/használójával elfogadtatni és megfelelő garanciákat kikötni annak érdekében, hogy a Lízingbeadó ellenőrzési jogosultságának hatékonysága és teljes körűsége az Ingatlan mindenkori bérlője/bérlői felett is biztosított legyen. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó ellenőrzési jogával kapcsolatos együttműködési kötelezettségét megszegi, vagy a mindenkori bérlő a Lízingbeadó ellenőrzési jogait bármilyen okból csorbítja vagy akadályozza, azt a Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, és felmondási eseménynek minősül. II A Lízingbevevő köteles biztosítani, hogy a Lízingbeadó bármikor rövid úton (telefonon, en, stb.) információt kérjen az Ingatlant terhelő, az Ingatlanhoz, illetve az Ingatlanhoz, mint fogyasztási helyhez kapcsolódó tartozásokról a szolgáltatóktól, adóhatóságtól stb. A Lízingbevevő köteles a lekérdezéshez szükséges aktuális kódokat, jelszavakat, stb. haladéktalanul a Lízingbeadó tudomására hozni. Amennyiben a Lízingbeadó hiányosságokat észlel, arról értesíti a Lízingbevevőt, aki köteles a hiányosságokat megszüntetni, az esetleges károkat a Lízingbeadónak megtéríteni. II.9.8. Az Ingatlan átalakítása II A Lízingbevevő csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az Ingatlanon bármilyen változtatást, átalakítást végezni. A Lízingbevevő a saját költségén végzett átalakításokkal, változtatásokkal kapcsolatban a Lízingbeadótól eltérő megállapodás hiányában semmilyen ellenszolgáltatásra vagy térítésre nem tarthat igényt, ilyen igényéről 14

15 kifejezetten lemond. Amennyiben a Lízingbeadó az átalakításhoz hozzájárul, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő megállapodhat az értéknövelő beruházások vonatkozásában. II Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés futamideje alatt az Ingatlan tekintetében eszközölt beruházásai a Lízingbeadóval történő eltérő, írásbeli megállapodás hiányában nem képezik a Lízingbevevő tulajdonát, és azok ellenértékének megtérítésére a Lízingbevevő semmilyen körülmények között, a Lízingszerződés megszűnése esetén sem tarthat igényt. A Felek ezen megállapodása irányadó a Lízingtárgy tekintetében a mindenkori bérlő által végzett beruházásokra is, a Lízingbevevő kizárólag a jelen rendelkezéssel összhangban jogosult a Lízingtárgy tekintetében bérleti / üzemeltetési szerződéseket kötni. II A Lízingszerződés megszűnése esetén amennyiben az ingatlan tulajdonjogát nem szerzi meg a Lízingbevevő minden olyan általa beépített dolgot, amely az Ingatlan állagának, használhatóságának sérelme nélkül elbontható, illetve az Ingatlanról állagsérelem nélkül leválasztható, jogosult az Ingatlan kiürítésével és átadásával egyidejűleg leszerelni és elvinni. II.9.9. Szavatosság II A Lízingbeadót a Lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingszerződés megkötését megelőző időszak vonatkozásában semmilyen felelősség, kellékszavatosság és jogszavatosság nem terheli és ilyet nem is vállal, kivéve annak szavatolását, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogával kapcsolatban harmadik személynek a Lízingszerződésben foglaltakon kívül nincs olyan joga, amely a Lízingbeadó tulajdonjogát korlátozná. II A Lízingbevevő által érvényesítendő szavatossági, illetve jótálláson alapuló igények érvényesítésének elmulasztásából eredő kárért a Lízingbevevő felel. II A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy az Eladóval szembeni igényérvényesítés során felmerült költségeit (díjait) maga köteles megelőlegezni és viselni, ezen költségek (díjak) tekintetében megtérítési igénnyel csak annyiban jogosult a Lízingbeadóval szemben, amennyiben a sikeres igényérvényesítés következtében a Lízingbeadón kívüli harmadik személytől az igényérvényesítés költsége megtérül a Lízingbeadó részére. II A Lízingbeadó kizárja mindennemű felelősségét arra az esetre, ha a Lízingbevevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges bármely Felhatalmazást vagy bármilyen más nyilatkozatot a Lízingbevevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy a Lízingbeadó érdekkörén kívül álló okok miatt nem kapja meg. II A Felek megállapodnak, hogy Lízingbeadónak a Lízingtárggyal kapcsolatosan, az Eladóval szemben fennálló szavatossági illetve jótálláson alapuló jogai közül a kijavításra és kicserélésre irányuló igényt a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó képviselőjeként az Eladóval szemben saját költségén érvényesíteni. A Felek megállapodnak, hogy a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingbeadónak a Lízingtárggyal kapcsolatosan, az Eladóval szemben fennálló, a kijavítás és kicserélés iránti jótállási igényén kívüli egyéb szavatossági illetve jótállási igényeit, azaz az elállásra vonatkozó jótállási igény, továbbá a vételár visszakövetelésére, illetve csökkentésére vonatkozó jótállási igény továbbra is a Lízingbeadót illeti, azokat a Lízingbeadó gyakorolja. Tehát az Adásvételi Szerződés vonatkozásában a tulajdonjogra, és a jótálláson alapuló vételár visszakövetelésére, illetve csökkentésére vonatkozó igény és az elállási jog a Lízingbeadót illeti meg, azokat a Lízingbeadó érvényesíti az Eladóval szemben. A Lízingbevevő által érvényesítendő jótálláson alapuló igények érvényesítésének elmulasztásából eredő kárért a Lízingbevevő felel. II Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az elállás megalapozottságát megvizsgálja, Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó az Adásvételi Szerződéstől elállni nem köteles, azonban amennyiben utóbb az elállás megalapozatlannak bizonyul, Lízingbevevő felel az ebből eredő valamennyi kárért. 15

16 II Amennyiben a Lízingbevevő bármilyen kijavítás és/vagy kicserélés követelésére vonatkozó szavatossági vagy jótállási jogot gyakorol, vagy követelést érvényesít az Eladóval szemben, arról haladéktalanul köteles a Lízingbeadót előzetesen írásban értesíteni. A Lízingbevevő köteles továbbá értesíteni a Lízingbeadót, ha az Eladó, mint a kellékszavatosság kötelezettje a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a hiba miatt árleszállításnak vagy elállásnak van helye. II Környezetvédelem Lízingbevevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni és betartani minden jelenlegi, jövőbeni, illetve új környezetvédelmi előírást, ami a Lízingbevevő, a Lízingtárgy, vagy a Lízingbevevő más vagyona tekintetében alkalmazandó (amennyiben ezt bármely vonatkozó jogszabály vagy egyéb szabály írja elő vagy egyébként alkalmazandó) és megfelelni a környezetvédelmi jogszabályok és engedélyek követelményeinek. II Értékbecslés II Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan értékbecslését a Lízingszerződésben meghatározott gyakorisággal, Lízingbeadó kérésére, a Lízingbevevő saját költségén elkészítteti olyan módon, hogy köteles új értékbecslés elkészítésére vonatkozóan a Lízingbeadó bevonásával megbízási szerződést aláírni egy, a Lízingbeadó által elfogadott, nemzetközileg elismert független értékbecslővel, akit a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére átadott listából legalább három személy közül a Lízingbevevő választ ki. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingbeadó felhívásában foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Lízingbeadó maga jogosult megbízást adni az értékbecslés elkészítésére.a Felek az új értékbecslést annak Lízingbeadó általi kézhezvételétől tekintik irányadónak. II II II Amennyiben olyan rendkívüli eset, körülmény stb. merül fel, amelynek hatása lehet az Ingatlan jogi státuszára vagy piaci értékére, akkor Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyat újraértékeltetni a Lízingszerződésben meghatározott gyakoriságon kívüli időpontban készített értékbecslések közötti időszakban is, amelyet Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére egy alkalommal, ezen felül Lízingbeadó költségére bármennyi alkalommal elkészíttethet. Egy, a jelen pont szerinti értékbecslés elkészülte nem mentesíti a Lízingbevevőt az Ingatlan tekintetében a Lízingszerződés szerinti gyakoriságú új értékbecslés elkészítésére vonatkozó kötelezettsége alól, és nem jelenti ezen kötelezettség átütemeződését. Lízingbevevő minden esetben köteles együttműködni az értékbecslő cégekkel a Lízingtárgy értékbecslése során. A Lízingbeadónak bármikor indokolás nélkül jogában áll a Lízingszerződésben megnevezett értékbecslők helyett más értékbecslő(ke)t megjelölni, biztosítania kell azonban, hogy a Lízingbevevő az értékbecslés elkészíttetéséhez mindig legalább három független értékbecslő közül tudjon választani. A Lízingbevevő minden értékbecslés elkészítése előtt köteles a Lízingbeadóval egyeztetni, hogy az elfogadott értékbecslők köre változott-e és kérni egy hatályos értékbecslői listát. Amennyiben ezen kötelezettségét a Lízingbevevő nem teljesíti, úgy a Lízingbeadóval szemben az emiatt esetlegesen felmerült költségeit nem érvényesítheti. Amennyiben a Lízingbevevő az értékbecslés elkészíttetésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, az egyéb jogkövetkezményeket és jogosultságokat nem érintve a Lízingbeadó jogosult az értékbecslést a Lízingbevevő költségére saját maga a fenti értékbecslők valamelyikével vagy a Lízingbeadó által kijelölt más független értékbecslővel elkészíttetni. II.10. Biztosítások 16

17 II II A Lízingbeadó az Ingatlanra megnevezett kockázatokra szóló tűz, víz, elemi károk, stb. vagyon- és felelősségbiztosítást köt és fenntartja azt a Lízingszerződés teljes futamideje alatt. A biztosítási szerződés szerződője, biztosítottja és - ahol az adott biztosítótársaság szabályzata lehetővé teszi - kedvezményezettje a Lízingbeadó, társbiztosítottja pedig a Lízingbevevő. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó által megfizetett biztosítási díjat a Lízingbeadó részére megtéríteni. Lízingbevevő Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélyével jogosult a fent meghatározott biztosítást saját nevében megkötni és azt a Lízingszerződés teljes futamideje alatt fenntartani. Ebben az esetben a biztosítási szerződés szerződője és díjfizetője Lízingbevevő lesz, köteles azonban - amennyiben az adott biztosítótársaság szabályzata lehetővé teszi a biztosítás kedvezményezettjeként vagy társbiztosítottjaként Lízingbeadót megjelölni. Amennyiben Lízingbeadó kedvezményezettként vagy társbiztosítottként történő megjelölése nem lehetséges, úgy Lízingbevevő köteles a biztosítási szerződésből eredő összes követelését a Lízingbeadó javára a biztosító igazolt tudomásulvételével elzálogosítani a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti zálogszerződés rendelkezéseinek megfelelően és a zálogjogot a jogszabályban foglaltak szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. Abban az esetben, hogyha a Lízingbevevő nem fizeti meg a biztosítási díjat, akkor a Lízingbeadónak joga van helyette ezt megfizetni és ezt a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a Lízingbeadónak megtéríteni. II II II II Amennyiben a Lízingszerződés kiegészítő biztosítékaként a Lízingbevevővel vagy harmadik féllel ingatlan jelzálogszerződés megkötésre került, úgy ezen ingatlan vonatkozásában a Lízingbeadó által elfogadott tartalmú vagyonbiztosítási szerződés megkötése is kötelező az ingatlan tulajdonosa / Biztosítékot Nyújtó részére. A biztosítási díjat a Lízingbeadónál vezetett számláról kell teljesíteni a biztosító felé csoportos beszedési megbízás útján. Amennyiben a Lízingszerződés kiegészítő biztosítékaként a Lízingbevevővel vagy harmadik féllel ingatlan jelzálogszerződés megkötésre került, úgy ezen ingatlan vonatkozásában kötött vagyonbiztosítás tekintetében, függetlenül attól, hogy azt melyik biztosítóval kötötték és/vagy a Lízingbeadó megjelölhető-e a biztosítási szerződés kedvezményezettjeként, társbiztosítottként, az ilyen vagyonbiztosítását kötő fél (pl. Lízingbevevő vagy harmadik személy) köteles a biztosítási szerződésből eredő összes követelését az Lízingbeadó javára elzálogosítani a Lízingbeadó és az ilyen személy (pl. Lízingbevevő és/vagy harmadik személy) közötti zálogszerződés rendelkezéseinek megfelelően. Káresemény bekövetkezésekor a Lízingbevevő haladéktalanul köteles a biztosítót, a Lízingbeadót és szükség esetén egyéb szerveket, illetve hatóságokat értesíteni (pl.: tűzoltóság). Az értesítés elmulasztásból vagy késedelmes megtételéből eredő kár a Lízingbevevőt terheli. A káresemény bekövetkezése nem szünteti meg a Lízingszerződést, így a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeit sem érinti. Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy károsodott részének újjáépítésére, helyreállítására, beszerzésére vagy pótlására. Abban az esetben, ha a biztosítás alapján a biztosító bármilyen biztosítási összeget fizet Lízingbeadó részére, amely nem haladja meg az Ft, azaz egymillió forint összeget, akkor Lízingbeadó a biztosítási összeget Lízingbevevő által a Lízingtárgyon szükségszerűen felmerült munka elvégzéséről szóló számla Lízingbeadó felé történő benyújtása, és a számla, valamint az elvégzett javítás/helyreállítás Lízingbeadó általi elfogadása ellenében: - Lízingbevevő Lízingbeadónál vezetett pénzforgalmi számláján jóváírja, amennyiben az adott számlát Lízingbevevő már teljesítette és ezt Lízingbeadó felé megfelelően igazolta, valamint Lízingbevevőnek nincsen jelen Lízingszerződéssel kapcsolatosan lejárt fizetési kötelezettsége, vagy 17

18 - a számlán megjelölt pénzforgalmi számlára, a számlát kiállító személy részére átutalja a számla összegének erejéig, amennyiben az adott számlát Lízingbevevő még nem teljesítette. Amennyiben a számla összege meghaladja a biztosító által fizetett kártalanítási összeget, úgy a különbözetet a Lízingbevevő megfizetni köteles a számlát kiállító személy részére. II II II Az Ft, azaz Egymillió forint összeget meghaladóan kifizetett biztosítási összegek tekintetében Lízingbeadó Lízingbevevővel egyeztetve a helyreállításokra, beszerzésekre vonatkozó Lízingbeadó részére elfogadható költségvetés és Lízingbevevő kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó fedezet alapján dönt, hogy a biztosítási összegeket hogyan használja fel (a Lízingtárgy helyreállítására, vagy Lízingbevevő Lízingbeadó felé fennálló tartozásainak előtörlesztésére). Amennyiben Lízingbevevő nem teljesíti megfelelően a fizetési kötelezettségeit, illetve Lízingbeadó megítélése szerint a kötelezettségei teljesítésének jövőbeli feltételei nem állnak fenn, a biztosítási összegeket Lízingbevevővel szemben fennálló hátralékos, illetve az esedékes tartozásokkal szemben jogosult elszámolni. Amennyiben a biztosítási összeg nem fedezi a helyreállítás teljes összegét, a különbözetet és a biztosító által nem fizetett önerő mértékét a Lízingbevevő köteles megfizetni. II. 11. A Lízingbevevő fizetési kötelezettségei II Biztosítási díj: a Lízingbeadó által a lízing tárgyát képező Ingatlan biztosításáért havonta fizetett biztosítási díj, amelyet a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére számláz tovább. A Biztosítási díj a Lízingdíj megfizetésével egyidejűleg, havonta fizetendő a Lízingbeadó számlája alapján a Lízingszerződésben foglaltak alapján. II.11.2 Értékbecslési díj: a lízing tárgyát képező, illetve a kiegészítő biztosítékot jelentő ingatlan értékének megállapításával kapcsolatban a Lízingbeadó, vagy az általa megbízott harmadik fél műszaki szakértő részére fizetendő díj, amely az értékbecslés elkészítésével egyidejűleg esedékes. Amennyiben az értékbecslést nem a Lízingbeadó végzi, az értékbecslési díjat a Lízingbevevő közvetlenül a műszaki szakértőnek köteles megfizetni. Az Értékbecslés felülbírálati díjának mértéke a Hirdetményben vagy egyedileg a Lízingszerződésben kerül meghatározásraa mindenkori Hirdetményben kerül rögzítésre. Ide értendő az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány díja is abban az esetben, amennyiben ezt a Lízingbeadónak kell elkészítenie. II.11.3 Finanszírozási jutalék előleg: a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Konkrét mértékét a Lízingszerződés tartalmazza, alapja a Finanszírozási Összeg. A megfizetett Finanszírozási jutalék előleg összegének elszámolása a Lízingbeadó Adásvételi szerződés szerinti első fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg történik. II.11.4 Kamat, Ügyleti kamat: a Lízingbeadó által megfizetett, a Finanszírozási Összeg Lízingbevevő által meg nem fizetett tőkerésze (továbbiakban: Fennálló Tőketartozás) után a Lízingbevevő által fizetendő összeg, amelynek a Lízingszerződés megkötésekor érvényes mértékét a Lízingszerződés tartalmazza, azonban legalább évi a Finanszírozási Összeg 2 %- a. Kamatbázis: az adott Pénzügyi Lízingszolgáltatás után fizetendő Kamat meghatározásánál alapul szolgáló, a Lízingszerződésben meghatározott éves százalékban figyelembe vett referencia kamatláb. Negatív Kamatbázis esetén alkalmazandó Kamatbázis: Amennyiben a Lízingszerződésben rögzített referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis értéke bármely Kamat-megállapítási Napon negatív értéket vesz fel, úgy a Lízingbeadó az adott Kamatperiódusra ezen negatív értékű Kamatbázis helyett 0 % mértékű Kamatbázist alkalmaz mindaddig, amíg a referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis a Kamatmegállapítási Napon pozitív értéket nem vesz fel. A 0% Kamatbázis alkalmazása esetén a 18

19 Szerződésben eredetileg megállapított Kamatperiódus változatlan marad. Amennyiben a Szerződésben rögzített, referencia kamatláb alapján meghatározott Kamatbázis bármely Kamat-megállapítási Napon pozitív értéket vesz fel, úgy a Felek Kamatbázisként újra a Szerződésben megállapított Kamatbázist alkalmazzák. II.11.5 Késedelmi kamat: amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésben megjelölt bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a Hirdetményben vagy egyedileg a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. II.11.6 Kezelési költség: i) Egyszeri Kezelési költség: a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg esedékes, mértékét a Lízingszerződés tartalmazza, alapja a Finanszírozási Összeg. ii) Éves Kezelési költség: a futamidő alatt minden naptári év első munkanapján esedékes, mértékét a Lízingszerződés tartalmazza, alapja a Fennálló Tőketartozás. II.11.7 Birtokba-adási/vételi díj: A Lízingtárgy birtokba-vételével, illetve birtokba-adásával összefüggésben, annak érdekében végzett eljárási cselekményeknek, a teljesítő által számlával igazolt díja. II.11.8 Lízingbírálati díj: A Lízingbevevő finanszírozhatóságának (hitelképességének) vizsgálati díja, esedékessége a kérelem befogadásának napja, alapja a Finanszírozási Összeg, mértéke egyedileg a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. A kérelem elutasítása esetében a díj a Lízingbevevőnek nem jár vissza. II.11.9 Lízingdíj: A Lízingszerződés alapján a Lízingbevevő által fizetendő Finanszírozási Összeg tőkerészleteiből és Ügyleti Kamat összegéből áll. Türelmi időszak alatt a Lízingdíj tőkerészt nem tartalmaz, csak kamatrészből áll. A Lízingdíjak számát és a futamidő hosszát a Lízingszerződés tartalmazza. Jelen pont tekintetében a türelmi idő (továbbiakban: Türelmi Idő) a Lízingszerződésben azon hónapokban meghatározott időszak, amely alatt a Lízingbevevő által fizetett Lízingdíj nem tartalmaz tőkerészletet, és ezzel összefüggésben esetleges ÁFA-t sem, csak a Finanszírozott Összeg után fizetendő Kamatot. A kamatszámítás alapja a Finanszírozott Összeg, kamatláb a Hirdetmény, vagy egyedileg a Lízingszerződésben meghatározottak szerinti, adott termék türelmi időszakára vonatkozó ügyleti kamatlába, amelynek induló mértékét a Lízingszerződés tartalmazza. A kamatszámítás napi bontásban történik. A Türelmi idő alatt fizetendő lízingdíj esedékességét a Lízingszerződés tartalmazza. A Türelmi idő elteltével a Lízingdíj számítása jelen pont alapján történik. A Lízingdíj számításának különös szabályai: (i) A Lízingdíj forintban kifejezett összege az alábbi képlet szerint kerül meghatározásra: ahol H n d k d 0 P k A Türelmi Idő lejártával kezdődik az annuitási időszaka, amikor a Lízingdíj kamatot, tőkét és az utána fizetendő esetleges ÁFA részt tartalmazza. Az annuitáshoz alkalmazott számítási módnál figyelembe kell venni, hogy a futamidőből a Türelmi Idő már eltelt, ezért itt a Lízingdíjak számát a Türelmi Idő hosszával csökkenteni kell. H n P k k0 1 r dk d0 napi a Lízingszerződés keretében (ill. a Lízingdíjak meghatározásakor Fennálló tőketartozás) Finanszírozott összeg forintban kifejezve; Lízingdíjak száma; a k-adik Lízingdíj esedékességének időpontja; a finanszírozás kezdetekor az első Lízingdíj esedékességét megelőző naptári hónap 15. napja, illetve kamatváltozás után az Ügyleti Kamatláb-változás időpontja; a k-adik Lízingdíj összege, ahol P 0 a Lízingbevevő által szerződéskötéskor megfizetett Vételár-önerő; 19

20 r napi ahol: r az alábbi összefüggéssel meghatározott napi kamatráta: r napi r 1 12 a Lízingszerződésben rögzített és a jelen ÁSZF szerint negyedévente újra meghatározott éves kamatláb (a továbbiakban: Ügyleti Kamatláb) (ii) A Lízingdíj számítása, amennyiben a Lízingbevevő kifejezetten deviza alapú elszámolással kívánja a finanszírozást lebonyolíttatni: A Türelmi Idő lejártával kezdődik az annuitási időszaka, amikor a Lízingdíj kamatot, tőkét és az utána fizetendő ÁFA részt tartalmazza. Az annuitáshoz alkalmazott számítási módnál figyelembe kell venni, hogy a futamidőből a Türelmi idő már eltelt, ezért itt a Lízingdíjak számát a Türelmi Idő hosszával csökkenteni kell. A Pénzügyi Lízingszolgáltatás keretében nyújtott Finanszírozás Összege euróban, svájci frankban, vagy magyar forintban kerül meghatározásra, a Lízingdíjak fizetésének (törlesztésének) devizaneme egyedileg a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. Az euróban vagy svájci frankban meghatározott pénzügyi lízing (továbbiakban együtt: Deviza Alapú (Elszámolású) Lízing) keretében nyújtott finanszírozás forintban kifejezett tőkeösszege, devizaneme (továbbiakban: Devizanem) és futamideje a Lízingszerződésben kerül rögzítésre. A Deviza Alapú (Elszámolású) Lízing keretében nyújtott finanszírozás forintban kifejezett tőkeösszege a pénzügyi lízing Devizanemének megfelelően az Adásvételi szerződés szerint megfizetett vételár(részlet) átutalásának (folyósítás) napján érvényes, az ERSTE Bank által közzétett, hivatalos HUF/devizanem számlakonverziós deviza, délelőtti jegyzés szerinti vételi, árfolyam, (továbbiakban: Bázis Devizaárfolyam) alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a Lízingszerződés alapján folyósított Finanszírozási Összegnek, illetve részösszegének az átutalási napja nem árfolyamjegyzési nap, akkor a számítás során a folyósítást megelőző legközelebbi árfolyamjegyzési napon érvényes délelőtti jegyzés szerinti árfolyamot kell figyelembe venni. A Lízingbevevő a részére nyújtott Finanszírozási Összeg Kamattal növelt összegét a Lízingszerződésben rögzített számú, összegű és esedékességű Lízingdíj megfizetésével köteles visszafizetni. Deviza Alapú (Elszámolású) Lízing esetén a Lízingdíjak összege a Lízingszerződés alapján folyósított Finanszírozási összeg átutalásának napjára meghatározott Lízingdíjak alapján kerül megállapításra a következő számítási módszerrel: ahol: Pt k a ténylegesen fizetendő k-adik Lízingdíj; P k a Lízingszerződésben rögzített, a Lízingszerződés alapján folyósított finanszírozás tőkeösszege átutalásának napja szerinti k-adik eredeti Lízingdíj; a k az ERSTE Bank által közzétett, a k-adik Lízingdíj esedékessége hónapját megelőző hónap utolsó árfolyamjegyzési napján érvényes délelőtti jegyzés szerinti hivatalos HUF/devizanem számlakonverziós eladásiárfolyam (a továbbiakban: Aktuális Devizaárfolyam); a 0 az Adásvételi szerződés szerinti vételár(részlet) megfizetésének napján a Bázis Devizaárfolyam. A Lízingbeadó az egyes Lízingdíjak ténylegesen fizetendő összegéről, az esetlegesen teljesítendő egyéb díjakról, valamint az aktuálisan fizetendő Biztosítási díjakról, azok esedékességét legalább 5 naptári nappal megelőzően, a számla megküldésével értesíti a Lízingbevevőt. 20

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2010. augusztus 2. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Posta Megújuló és Gyarapodó Betétek Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben