ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi engedély dátuma: Szabályzat száma: SZ-0017/03/2012 Hatályba lépés dátuma: június 1. Kálmán László az Igazgatóság elnöke Kisgergelyné Vikor Krisztina az Igazgatóság tagja

2 I. Általános rendelkezések 3 1 Definíciók 3 2 Az Üzletszabályzat hatálya 6 3 Nyilvánosság 6 II. Az üzleti kapcsolatok általános szabályai 8 4 Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében 8 5 Képviselet 9 6 Kézbesítés, Értesítés 10 7 Írásbeliség 11 8 A Társaság felelőssége 12 III. Szerződéses jogviszony 14 9 Szerződéses jogviszony létrejötte Követelésvásárlás (Engedményezés) A Követelések nyilvántartása és érvényesítése Számlavásárlás ellenértéke A Társaság illetve az Ügyfél jogai és kötelezettségei A Szerződés megszűnése 25 IV. A Szerződés biztosítékai A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 29 Adatvédelem, adatkezelés, titoktartás Az adatok nyilvántartása és kezelése Felelősségi nyilatkozatok Egyéb rendelkezések 35 2/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

3 I. Általános rendelkezések 1 Definíciók az Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Üzletszabályzat) alkalmazásában: Alapinformáció: A Társaság havi rendszerességi kimutatásában foglalt adatok a Szerződéssel kapcsolatos követelésállományról és pénzmozgásokról. Általános bankári biztosítékok: komfortlevél, negatív pledge, pari passu, cross default együttesen. Egyedi Engedményezési Értesítő: a Szerződésben meghatározott Engedményezési értesítő levélen túl a Kötelezettet az Ügyfél és az Erste Faktor közösen, együttesen aláírt, engedményezésről szóló Egyedi Engedményezési Értesítővel tájékoztatják az engedményezett számlákról, melynek mintája a Szerződéshez II. számú mellékletként csatolásra került. A számlavásárlás előfeltétele. Banki Munkanap minden olyan napot jelent, amikor a hitelintézetek Magyarországon rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak, illetve az euróban történő fizetések vagy elszámolások tekintetében, amely egyben TARGET Nap is, a más devizanemekben történő fizetések vagy elszámolások tekintetében, amelyen egyben az adott devizanem országában a bankok rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak; amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely részre munkanapot említ, az alatt Banki Munkanap értendő, a megjelölés nélküli nap pedig naptári napot jelent. Biztosíték: Az Ügyfél vagy valamely harmadik személy (Biztosítékot Nyújtó), vagy a Kötelezett által az Ügyfél Szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, valamint a Szerződés mellékletében felsorolt biztosítékok. Biztosító: jelenti azt a biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozást, aki a Társasággal kötött szerződése alapján az Üzletszabályzat pontjában meghatározott szolgáltatásokat nyújtja. BUBOR: a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, azaz a BUBOR Szabályzatnak megfelelően, minden Kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt a bankközi forinthitelekre számított éves kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódusra vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank az ügyleti kamatláb megállapításának napján állapít meg, és közöl a Reuters Monitor BUBOR oldalán. Megszűnése vagy időleges szünetelése esetén az ügyleti kamatláb mértékének tekintetében a Társaság egyoldalú közlése irányadó. Cross default: Az Ügyfél 3 banki munkanapon belül köteles értesíti a Társaságot, ha gazdálkodásában, gazdasági helyzetében a kötelezettségei teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben máshol fennálló bármely fizetési kötelezettségének, különösen köztartozásainak, határidőben nem tett eleget, vagy olyan szerződésszegést követ el, amely a Szerződés teljesítését, valamint a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti. Ugyanezen értesítési kötelezettség terheli az Ügyfelet abban az esetben is, ha tudomására jut, hogy a fenti események a Biztosítékot Nyújtó vonatkozásában merültek fel. A Szerződés vonatkozásában a cross default a Társaság általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősül. A Szerződés teljesítése, illetve a biztosítékok érvényesíthetősége veszélyeztetése tekintetében a Társaság álláspontja a döntő. 3/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

4 Döntés: A Társaság által hozott olyan egyedi, Ügyféllel kötendő Szerződésre vonatkozó információk, adatok és feltételrendszerek összessége, amely az Ügyfél a Társaság által nyújtandó Faktorálás iránti kérelmére született, és amely feltételek a Szerződésbe beépülésre kerülnek. EURIBOR: minden Kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódus vagy kamatozó időszak időtartamával megegyező vagy az ahhoz legközelebb eső futamidőre elhelyezett euró betétekre a Reuters terminál "EURIBOR" oldalán két nappal az adott Kamatperiódust megelőzően Brüsszeli idő szerint az adott periódusra vonatkozó kamatláb meghatározásának napján de órakor jegyeznek. Engedményezési Értesítő levél: Az Ügyfél és a Társaság közös értesítése a Kötelezett felé, melyben tájékoztatják a Kötelezettet az engedményezés tényéről. Az Engedményezési Értesítő levél mintáját a Szerződés I. számú melléklete tartalmazza. ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (EBH): A Fővárosi Cégbíróság által Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott, I-2061/2004. PSZÁF engedélyszámon nyilvántartott Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ). Faktorálás: a Társaság által nyújtott pénzügyi szolgáltatások összessége, mely magában foglalja a Társaság általános, egyedi, illetve csendes engedményezésére vonatkozó szabályokat, illetve ide tartozik az Ügyfél és a Társaság között fennálló állandó tájékoztatási kötelezettség is. Faktorkeret: A maximális finanszírozási keretösszeg, amelyet a Társaság az Ügyfél részére rendelkezésre tart, és amely összeg terhére és összeg erejéig a Társaság az Ügyfélnek a Követelések megvásárlása tekintetében előleget nyújt. Faktorlimit (Vevőlimit): A Társaság által vállalt hitelkockázat legmagasabb összege, amelyet a Társaság az Ügyfél részére rendelkezésre tart, illetve amely összeg terhére és ősszeg erejéig a Társaság az Ügyfélnek adott Kötelezettel szemben fennálló Követelések engedményezése tekintetében előleget nyújt, azaz az Ügyfélnek nyújtható előlegek maximuma. Biztosítási limit: Az a maximális biztosítási keretösszeg, amelyre a Társaság az Ügyfél adott Kötelezettel szemben fennálló Követelésekre Biztosítékként biztosítást köthet. Felhatalmazó Levél: olyan, az Ügyfél által a Szerződés mellékletében meghatározott formában megtett, és számlavezető hitelintézete által visszaigazolt nyilatkozat, amellyel az Ügyfél feljogosítja a Társaságot, hogy a Szerződésből származó, Ügyfél Társasággal szemben fennálló követelését azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse, és amelyben felhatalmazza számlavezetőjét, hogy az ilyen azonnali beszedési megbízásokat teljesítse. Fizetési határidő: A Követelések esedékessége, a Kötelezettek fizetési határideje. Hirdetmény: a Társaság által az Ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztatója, amely tartalmazza a Társaság által nyújtott egyes szolgáltatások költségét, díjait és egyéb feltételeit, és amelyet a Társaság jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A Hirdetménynek az adott Szerződésre vonatkozó részei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Kamatláb: a Kamatbázis és a Kamatfelár összege %/évben megadva. Kamatbázis: az EBH által jegyzett (11.00 órás) árfolyam alapján egy Kamatmegállapítási Napon megállapított egyhavi BUBOR/év vagy EURIBOR/év, a legközelebbi 1/8 százalékra felfelé kerekítve. 4/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

5 Kamatfelár: a Társaság által elsősorban az Ügyfél kockázata alapján saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő kamatot. Kamatmegállapítási Nap: minden Faktorálás alá vont Követelés tekintetében jelenti a Követelés megelőlegezésének napját, illetve azt követően minden Kamatperiódus első napját. Kamatperiódus: azt az időtartamot jelenti, amely egy Követelésre nyújtott megelőlegezés rendelkezésre bocsátásának napján kezdődik és attól számított 30. napon végződik, ezt követően pedig 30 naponta új kamatperiódus kezdődik (30 napos kamatperiódus). A Kamatperiódus alatt a Kamatláb mértéke - az egyoldalú módosítást kivéve - változatlan, és annak első napján a Kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik. Komfortlevél: a Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló tartozásaival kapcsolatban, az Ügyfél tulajdonosi köre által a Társaság felé tett nyilatkozat, melyben a tulajdonos arra vállal kötelezettséget, hogy a tulajdonában álló cég a Szerződés hatályának fennállása alatt mindig olyan helyzetben lesz, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja, illetve, hogy nem hoz olyan döntéseket, melyek ezen kötelezettségei teljesítését negatívan befolyásolnák. A Komfortlevél formáját és tartalmát a Társaság Döntésében jogosult meghatározni. Kötelezett: A Szerződésben meghatározott, Ügyfél Követeléseinek megfizetésére kötelezett személyek. Követelés: az Ügyfélnek a Kötelezettekkel szemben fennálló (i) áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő és halasztott fizetéssel teljesítendő számlában foglalt, illetve (ii) szerződésen, vagy jogszabályon alapuló és jövőben esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló követelését jelenti, amelyre tekintettel a Társaság Faktorálást végez. Csak olyan Követelések eshetnek engedményezés alá, amelyek átruházhatóságát jogszabály vagy szerződés nem zárja ki. Negatív pledge (negatív biztosítási záradék): az Ügyfél azon nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy az eddig, illetve a jövőben felvett hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi, illetve jogi helyzetet más hitelezőknek, továbbá ezen biztosítékok vagy kötelezettségvállalások más hitelezők részére nem nyújtanak kielégítési elsőbbséget, mint amit az Ügyfél bármely Szerződésben a Társaság számára biztosított. Pari passu (egyenrangúsági záradék): olyan nyilatkozat, amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán, továbbá ha a jövőben a Szerződés futamideje alatt, ha más harmadik személlyel az általa kötött szerződésében a Szerződést biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Társaság számára is egyidejűleg írásban felajánlja. Szerződés: a Társaság és az Ügyfél között létrejött pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés, amelynek szerződésmintáját a jelen Üzletszabályzat II. számú melléklete tartalmazza. 5/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

6 TARGET Nap: azt a napot jelenti, amelyen az euróban történő bármilyen pénzügyi teljesítések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System-en keresztül. Társaság: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-I/496/2005. sz. alapítási és tevékenységi engedélye alapján a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett ERSTE Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca ). Ügyfél: az a természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó és más szervezet, aki/ami a Társaság pénzügyi szolgáltatása iránt kérelemmel él, illetve aki/ami a Társaság által nyújtandó pénzügyi szolgáltatások igénybevételére a Társasággal szerződést köt. Üzletszabályzat: a Társaság által alkalmazott szabályrendszer, amely meghatározza a Társaság és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, általános feltételeit, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Ügyfele közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Társaság valamely pénzügyi szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és / vagy az Ügyfelek valamely pénzügyi szolgáltatást vesznek igénybe a Társaságtól. A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait a Szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály vagy az Ügyféllel kötött Szerződés kifejezetten nem rendelkezik. 2 Az Üzletszabályzat hatálya 2.1. Tárgyi hatály: Az Üzletszabályzat rendelkezései a Társaság és az Ügyfél közötti, a Társaság pénzügyi szolgáltatási tevékenységével összefüggő üzleti kapcsolatra és jogviszonyra vonatkoznak. Az Üzletszabályzat része a Szerződésnek. Az Üzletszabályzat rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Társaságra nézve kötelezőek, de az egyes Szerződések kapcsán azoktól kölcsönös megállapodással, írásban el lehet térni Személyi hatály: Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya vonatkozik: - a Társaságra - az Ügyfélre - a Biztosítékot Nyújtó fél, aki az Ügyfél szerződésszerű teljesítéséhez biztosítékként a Társasággal szemben kötelezettséget vállal Időbeli hatály: a Társaság a jelen Üzletszabályzatot határozatlan időre adja ki. Az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontját a Társaság határozza meg. 3 Nyilvánosság 3.1 Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, azt a Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, illetve a szerződéskötéskor Ügyfél részére díjmentesen átadja. 6/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

7 3.2. A Társaság írásbeli kérésre bárkinek átadja a hatályos Üzletszabályzatát, függetlenül attól, hogy üzleti kapcsolat már létesült-e közöttük. A Társaság Üzletszabályzata továbbá a weboldalon mindenki számára hozzáférhető Üzletszabályzat módosítása A Társaság saját hatáskörében jogosult módosítani az Üzletszabályzatot. Az Üzletszabályzat módosítása annak hatálybalépésétől kezdve vonatkozik a hatályban lévő Szerződésekre is. A Társaság az Üzletszabályzatról, annak változásáról legalább 15 naptári nappal korábban értesíti Ügyfelét, oly módon, hogy azt a hivatalos helyiségében kifüggeszti. A Társaság amennyiben indokoltnak tartja, előzetesen levélben is értesítheti Ügyfelét az Üzletszabályzat megváltozásáról. A jelen Üzletszabályzat kamatot, díjat, vagy egyéb feltételeket érintő az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a Társaság a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően hirdetményben teszi közzé, amelyről a meglévő Ügyfeleket a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közvetlenül értesíti. A Társaság az Üzletszabályzat elfogadásának tekinti, ha arra az Ügyfél a kifüggesztéstől számított 15 naptári napon belül írásban nem tesz észrevételt. Ha az Ügyfél az érvényben lévő szerződés részét képező Üzletszabályzatot nem fogadja el, akkor a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani, vagy a jogviszonyt a módosítás nélküli változatlan tartalommal hatályában fenntartani. 7/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

8 II. Az üzleti kapcsolatok általános szabályai 4 Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében 4.1 A Társaság és az Ügyfél a szerződéskötést megelőző, illetve a szerződéses kapcsolatuk során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. A Társaság és az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük levő kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az egymáshoz intézett kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik - haladéktalanul válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésükben, címükben, eljáró képviselőjükben történt változást. Az Ügyfél köteles a Társaságot értesíteni a jogi státuszát, vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kár minden esetben a mulasztó felet terheli. 4.2 Az Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Társaságtól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 4.3 Az Ügyfél Társasággal fennálló szerződéses viszonyának - vagy az ebből fakadó, a Szerződés megszűnését követő elszámolási időszak - tartama alatt, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Társaságot esetleges átalakulási szándékáról, illetve annak bekövetkeztéről; vagyonának tervezett megosztásáról; valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ezen eljárások kezdeményezésének a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; továbbá amennyiben az Ügyfél tulajdonosi szerkezetében 10%-ot meghaladó változás történik. 4.4 Az Ügyfél a Társasággal fennálló szerződéses viszonyának tartama, vagy az ebből fakadó a szerződés megszűnését követő elszámolási időszak alatt ugyancsak köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot az Ügyfél kapcsolt vállalkozásainak vagy cégcsoportja tagjának minősülő, újonnan létrehozott gazdasági társaságokról. Köteles az Ügyfél tájékoztatni a Társaságot arról is, hogy milyen érdekeltségei vannak, illetve milyen érdekeltségeket létesít más gazdasági társaságokban; továbbá vagyona minden irányú változásáról, beleértve a törzstőke vagy az alaptőke leszállítását vagy felemelését, továbbá arról, ha tartozásai tartósan meghaladják követeléseit; az Ügyfél társaságának vezetésében bekövetkezett változásról; saját üzletrész/részvény megszerzéséről, valamint arról az esetről, ha a gazdasági társaság vagyonának egy részét másik társaságba viszi be. Köteles a szerződéssel érintett gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentációt, különösen a szállítási, szolgáltatási, vállalkozási szerződéseket és azok módosításait a Társaság részére átadni. 4.5 A Társaság jogosult Ügyfeleitől a velük kötött szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása, az Ügyfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Társaság szerződésszerű teljesítése érdekében az Ügyfél szervezeti, személyi, és egyéb kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat 8/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

9 tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumnak minősül különösen: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az üzleti beszámolók. 4.6 A szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. A Társaság egyedi döntésében ettől eltérhet. A Társaság vagy megbízottja a helyszínen jogosult betekinteni az üzleti könyvekbe és más nyilvántartásokba. 4.7 Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában az Ügyfél nem jogosult a Társasággal kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Társaság hozzájárulása nélkül - átruházni. 4.8 A Társaság jogosult - az Ügyfél hozzájárulása nélkül is - az Ügyféllel kötött szerződés alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni. Az átruházásról a Társaság az Ügyfelet 8 naptári napon belül értesíti Az Ügyfél köteles a Szerződés hatálya alatt általa nyitott új bankszámlákat a Társaság részére bejelenteni, egyben e számlákkal kapcsolatban is köteles csatolni a Szerződés mellékletében található Felhatalmazó levél példányát Az Ügyfél köteles negyedévente frissített listát készíteni a vagyonán fennálló, illetve az Ügyfél társaságát terhelő kötelezettségekről, melyet a Társaság részére kötelezően meg kell küldeni. Az Ügyfél a listán szereplő információk valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A negyedévente történő listafrissítés elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül A Társaság jogosult a termékeinek ismertetéséhez / értékesítéséhez, a Szerződések megkötéséhez illetve az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szakértő személyek, közreműködők (ügynök) igénybevételére. Az igénybe vett ügynökökkel kapcsolatos felelősségi kérdésekről az Üzletszabályzat 8.4. pontja, az adatvédelemről pedig a 16. pontja rendelkezik. 5 Képviselet 5.1 Üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Társaság köteles meggyőződni az Ügyfél és/vagy Kötelezettek képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, ezért üzleti tárgyalások folytatása vagy szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése előtt a Társaság az eljáró személyek képviseleti jogosultságát ellenőrzi. A Társaság a képviseleti jogosultság bejelentésénél összeghatárra vonatkozó korlátozást csak erre vonatkozó kifejezett szerződéses megállapodás esetén - fogad el. A gazdasági társasági formában működő Ügyfél képviselője csak az a személy lehet, akinek a képviseleti jogát cégbíróságnál is bejelentették és ezt 30 napnál nem régebbi cégkivonattal igazolni tudja, illetve ilyen személy által közvetlenül meghatalmazott, vagy a Szerződésben megjelölt munkavállaló. 5.2 Az Ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselőjének a képviseleti joggal rendelkezők személyében beálló változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül írásban be kell jelentenie, és az érvényes képviseleti joggal felruházott személy(ek) hiteles aláírási címpéldányát át kell adnia a Társaság részére. 5.3 A Társaság a hozzá bejelentett képviselők eljárását és az általuk aláírt dokumentumokat mindaddig érvényesnek tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés Társaság részére meg nem érkezik. Ha az Ügyfél által írt dokumentumon a Társaság tudomása szerint aláírásra 9/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

10 jogosulatlan, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása szerepel, a Társaság jogosult az aláírási jogosultság igazolását pótlólag megkövetelni, illetőleg a kérdéses dokumentumot a visszautasítás indokának megjelölésével jogosult nem elfogadni és a dokumentum benyújtójának visszaküldeni. 5.4 A Társaság az Ügyfél, illetve saját érdekeinek védelme érdekében saját mérlegelése alapján jogosult megkövetelni az Ügyféltől a képviselőjének adott meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba, illetve indokolt esetben közokiratba foglalását. A külföldön kiállított meghatalmazás esetén, amennyiben nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, vagy eltérő viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a meghatalmazó aláírását a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetve felülhitelesíttetni. Nincs szükség a hitelesítésre ill. a felülhitelesítésre, amennyiben a meghatalmazást a Hágai egyezmény alapján hitelesítési záradékkal (apostille) látták el A Társaság főszabály szerint nem fogadja el a meghatalmazott által további harmadik személynek adott meghatalmazást. A Társaság egyedi döntése alapján a fenti szabály alól közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás esetében kivételt tehet. 6 Kézbesítés, Értesítés 6.1 A Társaság az Ügyfélnek szóló szerződéses értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat vagy okmányokat (továbbiakban: iratok ) az Ügyfél által a Szerződésben megjelölt értesítési címre, illetve ennek külön megjelölése hiányában a Szerződés fejlécében szereplő címre küldi. Ilyen cím hiányában a Társaság az Ügyfél általa ismert székhelyének vagy telephelyének címére küldi az iratokat. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Amennyiben a Társaságnak egyáltalán nem áll rendelkezésére cím, vagy a postai kézbesítés bármely okból eredménytelen, az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel. 6.2 A Társaság az Ügyfélnek szóló általános üzleti iratokat rendes postai küldeményként juttatja el, nem köteles ajánlottan postára adni. Az ezen iratokat kézbesítettnek/átadottnak kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Társaság birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék (postakönyv), vagy postai feladóvevény igazolja. Az Ügyfelek széles körének kiküldendő értesítés esetében a körlevél egyetlen példánya másolata is elegendő az elküldés igazolására. 6.3 A postai küldemények kézbesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározott szokásos postai idő elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél átvette. A Társaság akkor is kézbesítettnek tekinti a postai küldeményét, amennyiben az nem kereste jelzéssel érkezik vissza. 6.4 A Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Társaság ezt a határidőt legfeljebb 8 naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Ügyfél figyelmét. 6.5 Az előzőekben meghatározott szabályok nem vonatkoznak a felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, megszüntető, ezek mértékét megváltoztató dokumentumokra. Azokat a 10/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

11 küldeményeket, melyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik ajánlottan és/vagy tértivevényes postai küldemény útján kell kézbesíteni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A címzett a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül igazolással élhet, de a kézbesítési vélelem beállta napjától számított hat hónap elteltével igazolással élni nem lehet. 6.6 Az Ügyfél a Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság Szerződésben megjelölt értesítési címére vagy a Szerződés fejlécében meghatározott címre, illetve külön megjelölés hiányában a Társaság székhelyére köteles megküldeni. A Társasághoz érkezett küldemények érkezési idejére a Társaság nyilvántartása az irányadó. Esetenként a Társaság az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, aláírásával és dátummal látja el. 6.7 A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek. 6.8 A Társaság váltót, csekket, egyéb értékpapírt és egyéb értéket - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - ajánlottan, tértivevénnyel továbbítja. A továbbítás az Ügyfél költségére és kockázatára történik a 6.5 pontban foglalt rendelkezések szerint. 7 Írásbeliség 7.1 A Társaság és az Ügyfél az iratokat kötelesek írásba foglalni, illetve a szóbeli vagy más módon érkező értesítéseket írásban megerősíttetni. 7.2 Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, ben vagy faxon küldött értesítés. A nem írásbeli közléseket egyidejűleg írásban meg kell erősíteni, azok az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá. 7.3 A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti esetleges eltérést illetve ellentmondást. 7.4 A Társaság az Ügyfél telefonon, telefaxon adott megbízásait minden esetben jogosult az Ügyféllel írásban megerősíttetni. Az Ügyfél telefonszáma, címe és faxszáma a Szerződésben feltüntetésre kerül és a feltüntetett telefonról, telefaxról és címről érkezett és teljesített megbízásokat minden esetben az Ügyféltől származónak kell tekinteni. A Társaság kizárja minden felelősségét, amely az Ügyfél telefonszámának, vagy telefax számának jogosulatlan személy általi használatából ered. A Társaság továbbá nem felel a telefonvonal, a telefaxadás minőségéből, vagy rossz kiejtésből keletkezett elhallás vagy azonosíthatatlanság miatti károkért. 7.5 Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, telefax- kapcsolat továbbá en történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem kifejezetten és bizonyíthatóan a Társaság hibájából ered. 11/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

12 7.6 A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy biztonsági okokból a telefon, telefax vagy útján beérkezett megbízást a saját belátása szerint vagy visszautasítsa, vagy a 7.4. pontban foglaltak szerint írásbeli megerősítést kérjen. A visszautasításról az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell. 8 A Társaság felelőssége 8.1 A Társaság üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel jár el. Megtéríti az Ügyfélnek mindazon, - az Ügyfél által bizonyított - közvetlen anyagi kárt, amelyet súlyos gondatlansággal az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél ugyanakkor az általában elvárható módon köteles a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Társaságot értesíteni. Az Ügyfélnek a kárt bizonyítania kell. 8.2 Nem felel a Társaság a tőle elvárható gondosság tanúsítása ellenére bekövetkező károkért. Nem vállal a Társaság felelősséget olyan kisebb jelentőségű hibákért (mulasztásokért), amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. 8.3 A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból - így különösen a vis major ( erőhatalom ), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán - következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Társaság jelentős ok miatt bizonyos ideig beszűnteti vagy korlátozza működését. 8.4 A Társaság a 4.11 pontban meghatározott esetekben az általa igénybe vett harmadik személy (ügynök) közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Társaság felelőssége is ehhez igazodik. 8.5 Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza. 8.6 A Társaság nem felel az olyan hamis vagy hamisított Szerződés vagy utasítás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni. A Társaság csak súlyos gondatlansága esetén felelős harmadik személyek felé azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél a Társaságot megtéveszti vagy tévedésben tartja jogi státusza, cselekvőképessége, vagy más jelentős tény tekintetében. 8.7 A Társaság a részére átadott okiratok tartalmán felül nem vizsgálja, hogy az Ügyfél Követelése jogszerű-e. A Társaság kifejezetten nem vizsgálja, hogy az Ügyfél és a Vevő között az áruszolgáltatás, vagy szolgáltatásnyújtás ténylegesen megvalósult, hanem jogosult a részére bemutatott okmányok valódiságában bízni és minden az okmányok valótlansága vagy hamisítottságából eredő kockázat az Ügyfelet terheli. 12/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

13 8.8. A Társaság jogszabályban meghatározott eseteken kívül nem felel az Ügyfél szerződésszegésével harmadik személyeknek okozott károkért A telefon, telefax, illetve az internet használata során a továbbított adatok a Társaság hibáján kívül jogosulatlan harmadik személyek számára esetlegesen ismertté válhatnak. Az Ügyfél vállalja az ebből eredő károkért való felelősséget, illetve lemond arról, hogy e tekintetben a Társasággal szemben igényt érvényesítsen A Társaság a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény rendelkezései alapján jár el. 13/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

14 III. Szerződéses jogviszony 9 Szerződéses jogviszony létrejötte 9.1 A Társaság saját belátása szerint, üzleti és piaci érdekeinek figyelembevételével és saját mérlegelése alapján létesít szerződéses jogviszonyt. A szerződéskötést megelőző vizsgálathoz kért információk, személyes egyeztetések és tárgyalások, illetve szerződéskötést megelőzően megküldött irat-tervezetek vagy iratminták nem alapozzák meg a Társaság szerződéskötési kötelezettségét és nem merítik ki a ráutaló magatartás fogalmát. A Társaság az Ügyfelet saját minősítő rendszere alapján vizsgálja. A minősítő rendszer a Társaság belső szabályzatain alapul, melyről az Ügyfelet a Társaság nem köteles tájékoztatni. A Társaságot minősítő tevékenysége során sem terheli szerződéskötési kötelezettség. 9.2 A Társaság és az Ügyfél által kötött Szerződések érvényességéhez minden esetben annak írásba foglalása és a felek általi aláírása szükséges. A Szerződés eltérő megállapodás hiányában - a Felek általi együttes aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor a hatályba lépés időpontja az utolsó aláírás napja. 9.3 A Szerződés Létrejöttének helye a Szerződésben eltérő kikötés hiányában a Társaság székhelye. 10 Követelésvásárlás (Engedményezés) Az Ügyfél Követeléseit a Társaságra engedményezi a Szerződésben meghatározott esetekben átvállalja a kötelezettek fizetésképtelenségével kapcsolatos kockázatot, valamint ellátja a Követelések további nyilvántartásával és érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. A Társaság az engedményezés alábbi típusait végzi: 1. Általános engedményezés: Az általános engedményezés során az Ügyfél a közte és a meghatározott Követelés Kötelezettje között fennálló jogviszonyból származó valamennyi követelést és jogosultságot engedményezi a Társaságra, illetve kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az adott jogviszonyból származó jövőbeli követeléseket is engedményezi Társaság részére. 2. Egyedi engedményezés: Egyedi engedményezés tekintetében az Ügyfél egyes meghatározott követelései kerülnek külön engedményezésre, az általános engedményezéssel szemben nem kerül sor az adott jogviszonyból származó valamennyi jelenleg is fennálló, illetve jövőbeli kötelezettség engedményezésére 3. Csendes engedményezés: Csendes engedményezés esetén sem az Ügyfél, sem a Társaság nem küld Engedményezési Értesítő levelet vagy Egyedi engedményezési értesítőt az adott követelés Kötelezettje felé, így a Kötelezett az engedményezésről nem értesül. Az ezzel járó kockázatot a Társaság ismeri és vállalja. Az Ügyfél ebben az esetben mintegy a Társaság megbízásából jár el. Kötelezett az Ügyfél utasítására az Ügyfél által megjelölt 14/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

15 számlaszámra teljesít, Társaság pedig e számlán lévő pénzeszközökből elégítheti ki követelését A Szerződések tárgyát kizárólag olyan Követelések képezhetik, amelyek átruházását jogszabály nem zárja ki, illetve amelyek nem személyhez kötöttek. Amennyiben a Kötelezettek a jogszabály által megengedett kereteken belül a Követelésből eredő kifogást, illetve ellenkövetelés beszámítását érvényesítenek, illetve kifogást támasztanak, akkor a Társaság mindegyik követelésvásárlási ügylet esetében jogosult az érvényesített ellenkövetelést az Ügyfélre visszahárítani Az Ügyfél az engedményezett Követelés teljes összege mértékéig szavatol azért, hogy a Követelés per-, teher- és igénymentes illetve átruházható, így annak engedményezését sem jogszabály, sem a Kötelezett és az Ügyfél között létező megállapodás nem zárja ki; valamennyi, a Társaság által megvásárolt, vagy a Szerződés alapján a jövőben megvásárolandó számlakövetelés az Ügyfél szokásos tevékenységi körében kifejtett tényleges adásvétellel és áruszállítással, vagy szolgáltatás elvégzésével függ össze, és a fizetési feltételek nem tartalmaznak akkreditívvel, okmányos inkasszóval, SWIFT átutalással, csekkel, váltóval, illetőleg készpénzfizetéssel történő fizetési módot; a Kötelezett köteles a számlában feltüntetett összeget kifizetni és sem ő, sem pedig harmadik személy nem jogosult beszámításra alkalmas ellenkövetelés érvényesítésére; a Követelés alapját képező ügylet teljesítése a vonatkozó jogszabályi és szerződési előírások megtartásával történt; valamennyi, a Szerződésben megjelölt Kötelezettel szemben fennálló Követelését kizárólag a Társaságnak ajánlja fel engedményezésre, és a Társaságot minden, a Követeléseket érintő lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatja; az elmaradt tájékoztatásból eredő károkat viseli; minden egyes Kötelezettel szemben fennálló kötelezettségét olyan gondossággal teljesíti, illetve olyan szolgáltatást nyújt, hogy az a legkisebb mértékben sem veszélyeztesse az átruházott Követelés jogosságát és teljességét, illetve annak megfizetését; Követelés szerződésszerű fizetési feltételei kivétel nélkül megegyeznek az Ügyfél által a Társaságnak megadottakkal; Az Ügyfél és a Kötelezett között nem áll fenn sem a tulajdonosi viszonyokban, sem az ügyvezetés, a döntések meghozatala körében közvetlen, vagy közvetett kapcsolat A jelen 10. pontban meghatározott kötelezettségek és jogosultságok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a Szerződés tárgya nem számlakövetelés, hanem más jellegű követelés Számlavásárlás A Követelések engedményezése a számla alapjául szolgáló áru Kötelezett részére történő átadását, vagy a szolgáltatás teljesítését igazoló okiratok és a teljesítési záradékkal ellátott számla, vagy a 15/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

16 számla és az Egyedi engedményezési értesítő a Társaság részére történő átadásával jön létre, amely alapján a Társaság jogosult minden az adott számlához kapcsolódó Kötelezetti fizetés követelésére. Az Ügyfél köteles minden számláján feltüntetni a Társaság által meghatározott, az átruházásra vonatkozó záradékszöveget. Az Ügyfél a Társaság kérésére köteles minden egyéb a számlakövetelés fennállásával vagy teljesítésével kapcsolatos okiratot a Társaság kérésére átadni. Az Ügyfél köteles az átruházásra kerülő valamennyi követelésével kapcsolatos pénzforgalmat a Társaság által megjelölt bankszámlára irányítani Az Ügyfél köteles a számlakövetelések átruházását követően a számlaköveteléseket a számviteli nyilvántartásából kivezetni, vagy az átruházás tényét ott feltüntetni Amennyiben a Kötelezett az Egyedi engedményezési értesítőt, illetve az Engedményezési Értesítő levelet záradékban aláírja, ezzel a Kötelezett tudomásul veszi, hogy az átruházott Követelésből, ill. az ennek alapjául szolgáló mögöttes Kötelezett és Ügyfél közötti jogviszonyból származó vevői kifogásokat, ellenköveteléseket az átruházott Követelések tekintetében továbbra is kizárólag az Ügyféllel szemben érvényesíthetik, számviteli szempontból is az adott kifogás és ellenkövetelés tekintetében kiállított számla kötelezettje lesz. Tudomásul veszi továbbá, hogy kizárólag a Társaság által megjelölt bankszámla javára átutalással teljesíti a Követelés alapján fennálló kötelezettségét (más helyre vagy módon történő fizetés nem szerződésszerű teljesítésnek minősül), illetve az egyes számlakövetelések összege, esedékessége, a teljesítési határidő és teljesítési hely tekintetében érvényes módosítás kizárólag a Társaság hozzájárulásával történhet meg Amennyiben a Kötelezett az Egyedi engedményezési értesítőt, illetve az Engedményezési értesítő levelet a záradékban megjelölt helyen nem írja alá, úgy a Társaság saját döntése alapján jogosult zálogjogot alapítani a Kötelezettel szemben fennálló valamennyi követelésre. A Kötelezettet ezután a követelésen alapított zálogjog közokiratba foglalt példányával értesíti ki A Társaság a Szerződés alapján a számlák vásárlását, illetve az előleg megfizetését akkor kezdi meg, ha az Ügyfél az alábbi, illetve a Szerződésben külön meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesítette: az Ügyfél az Egyedi Engedményezési értesítőt, illetve az Engedményezési értesítő levelet az adott követelés Kötelezettje által záradékolva eljuttatta a Társaság részére. Az Ügyfél átadta a Társaságnak valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a Szerződés 4. sz. melléklete szerinti Felhatalmazó Levél Ügyfél által cégszerűen aláírt, valamint a számlavezető hitelintézetek tudomásulvételét igazoló aláírásával ellátott példányát. a Társaság által igényelt, a Szerződésben, vagy mellékletében meghatározott valamennyi biztosítékot a Társaság rendelkezésére bocsátotta, a vonatkozó biztosítéki szerződés érvényesen létrejött. A Követelések megvásárlását és/vagy megelőlegezését a Társaság a fenti feltételek teljesítésétől függetlenül megtagadhatja, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Társaság, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá ha a Szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt a Szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye. 16/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

17 11 A Követelések nyilvántartása és érvényesítése Ügyfél a kiállított és a Vevőnek közvetlenül megküldött záradékszöveggel ellátott eredeti számlákat folyamatosan átadja a Társaságnak. A Társaság a számlákat nyilvántartásba veszi, és ezt követően havonta tájékoztatja az Ügyfelet a követelésállományról A Társaság a Követelések behajtása tekintetében az alábbi eljárásmódot követi: 11.3 Amennyiben a Kötelezett a számla lejárati határidején belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Társaság két alkalommal szólítja fel fizetésre, melyből a második fizetési felhívás egyben ügyvéd által írt, jogi úton való követelés-érvényesítés előtti utolsó felszólításnak minősül Függetlenül attól, hogy a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Kötelezett megfelelő értesítése megtörtént-e, a Kötelezett által közvetlenül az Ügyfélnek megfizetett összegeket az Ügyfél mint a Társaság képviselője veszi át, és köteles a pénzösszeget haladéktalanul, de legkésőbb a téves fizetés jóváírását követő második munkanapon átutalni a Társaság számlájára. Fenti kötelezettség elmulasztása fedezet-elvonásnak minősül és büntetőjogi következményekkel jár, továbbá súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez a jogsértő állapot a Társaság részére történő utalás időpontjáig megállapítható Az Ügyfél köteles az engedményezett Követelések érvényesítése elősegítése érdekében a szerződéskötéskor, illetve során adatszolgáltatással, a követelésekkel kapcsolatos okiratok átadásával és minden egyéb szükséges módon közreműködni Az Ügyfél haladéktalanul köteles megfizetni a Társaságnak azokat az összegeket, amelyeket a kötelezett - a Követelésnek a Társaságra való átruházása ellenére - részére fizetett meg. A Társaság haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, ha a kötelezett megtagadja a fizetést. A Társaság a Követelés általa történő érvényesítése esetén az Ügyféllel együttműködve jár el. Az Ügyfél a követelés érvényesítésének bármely szakaszában jogosult a kötelezett helyett fizetni. Ebben az esetben a Társaság köteles a követelést átruházni az Ügyfélre és az azzal kapcsolatban birtokában levő valamennyi iratot az Ügyfél részére visszaszolgáltatni A Társaság a Kötelezettek késedelmes fizetéséért, egyéb mulasztásáért vagy szerződésszegésért nem felelős. 12 Számlavásárlás ellenértéke Az Ügyfél által átruházott Követelés ellenértéke megegyezik az Ügyfél által kiállított számla bruttó összegével, vagy a Követelés alapjául szolgáló bizonylatban, szerződésben és/vagy jogszabályban szereplő bruttó összeggel A Társaság a Követelések ellenértékének a 15.8 pontban meghatározott Óvadékkal csökkentett összegét, azaz a Vételárelőleget utalja át Ügyfél részére. A Követelés engedményezés során 17/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

18 történő átszállása független a Vételárelőleg megfizetésétől. A Követelés megtérülésekor, azaz a Kötelezett által a Társaság felé történő teljesítéskor a Társaság az Óvadékból jogosult beszámítani az alábbi követeléseit: - a Vételárelőleg meg nem fizetett kamatait; - más Követelésekre nyújtott Vételárelőleg meg nem fizetett kamatait; - az Ügyfélnek a Társaság felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét; - az Üzletszabályzat és a Szerződés alapján a Társaság részére járó a kifizetett Vételárelőleg terhére még el nem számolt faktoring kondíciókat, díjakat és költségeket; - a Szerződés alapján fennálló jogviszonyból származó, harmadik személy részére jogszabályon vagy szerződésen alapuló fizetési kötelezettségeket. Az Óvadékot a fenti tételek Óvadék terhére történő elszámolása után - a Társaság a Követelés megtérülését követő 3. banki napon átutalja Ügyfél részére A Társaság a Vételárelőleg összege után a Szerződés mellékletében meghatározott mértékű kamatot számol fel, melynek módosítására az Üzletszabályzatban vagy a Szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén Ügyfél értesítése mellett egyoldalúan jogosult. A Vételárelőleg összege után felszámított kamat BUBOR vagy EURIBOR referencia kamatláb alapul vételével történik Egyéb devizában meghatározott Vételárelőleg esetén a Társaság jogosult a Szerződésben más referencia kamatláb kikötésére és alkalmazására. A BUBOR illetve az EURIBOR mértéke minden Kamatmegállapítási Napon kerül megállapításra és a következő Kamatperiódus tekintetében kerül alkalmazásra. A kamat számítása 360 napos bázison történik, az aktuális BUBOR vagy EURIBOR figyelembe vételével. A kamat naponta kerül kiszámításra minden Kamatperiódus tekintetében a tárgynapon fennálló adott Kamatperiódushoz kapcsolódó előlegállomány összege után, és havonta utólag a tárgyhónap utolsó banki napján, illetve a vételár megfizetésének napján válik esedékessé A Társaság minden egyes napon vizsgálja, hogy Szerződésben szereplő összes Kötelezettel kapcsolatban az Ügyfélnek nyújtott és kinnlevő előlegek egyesített összege az adott napon a Társaság felé számlával, vagy más dokumentummal igazolt követelés állományának hivatkozott mellékletben meghatározott mértékét nem haladja-e meg. Amennyiben a kinnlevő előleg összege a Társaság felé számlával vagy más dokumentummal igazolt követelés állománynak a Szerződésben meghatározott Faktorlimit mértékét meghaladja, úgy a többlet után a mellékletben meghatározott ügyleti kamattól eltérően az Ügyfél évi 20%-os mértékű kamatláb alapján tartozik kamatot fizetni a Társaság részére. A jelen pont szerinti kamat naponta kerül kiszámításra és a tárgyhónap utolsó napján esedékes és fizetendő A Társaság a Vételárelőleg nyújtásának feltételeit időről időre felülvizsgálja a refinanszírozási feltételek, a pénzpiaci körülmények és a jegybank esetleges intézkedéseinek tükrében, valamint Ügyfél vagy Kötelezett gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státuszában bekövetkező visszaesés, illetve változás és az iparági helyzet függvényében. Abban az esetben, ha a Társaság a felülvizsgálat eredményeképpen él a és 12.8 pontokban foglalt jogai valamelyikével, erről az 18/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

19 Ügyfelet egyidejűleg értesíti, és a továbbiakban a felülvizsgálat alapján hozott döntések szerint jár el a Szerződés teljesítése során. A módosított Kamatláb alkalmazása mindig az Ügyfél írásbeli értesítését követő második banki munkanaptól érvényes A pontban foglaltak alapján a Társaság jogosult arra, hogy a Vételárelőleg fizetését indoklás nélkül megtagadja, vagy a már teljesített előleget visszakövetelje. Fenti esetben a Társaság jogosult a visszavont, de már az Ügyfél rendelkezésére bocsátott előleg visszakövetelésére, illetve ezen előlegekkel kapcsolatos követeléseit az Ügyfélnek a Társaság által megvásárolt egyéb Követelései tekintetében fennálló Óvadék Ügyfél felé kifizetendő részével szembeni beszámítására. Amennyiben a beszámítás más devizanemben fennálló összeggel szemben történik akkor a Társaság a Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyam (követelés devizaneme és kötelezettség devizaneme keresztárfolyam) alkalmazásával végzi el a beszámítást Amennyiben egy adott Ügyfél részére megállapított Vevőlimit felmondásra kerül, úgy a felmondás időpontja után átadott adott Kötelezettek felé kibocsátott számlákra a Társaság nem nyújt Vételárelőleget, de általános engedményezés esetén, illetve a Szerződésben meghatározottak szerint az Ügyfél köteles minden adott Kötelezettel kapcsolatos további számlát a Társaság részére átadni mindaddig, ameddig kiegyenlítetlen, a Társaság által megvásárolt és megelőlegezett számlakövetelés áll fenn. A Társaság továbbá fenntartja a jogát arra az esetre, hogy az adott Kötelezettel szemben fennálló követelés hiánytalan teljesítése után is követelje általános engedményezés, illetve a Szerződésben meghatározottak szerint az adott Ügyféllel kapcsolatos valamennyi Kötelezett felé kiállított számla Társaság felé történő átadását, ezzel csökkentve az adott Ügyfél vonatkozásában fennálló további Kötelezettek kockázatát Amennyiben a meghatározott Kötelezettekkel szembeni követelésállomány a folyósított Vételárelőleg összege alá csökken, úgy a Társaság jogosult a különbözet közvetlen elszámolására, vagy visszakövetelésére az Ügyfélnek a Társaság által megvásárolt egyéb Követelései tekintetében fennálló Óvadék Ügyfél felé kifizetendő részével szemben. Amennyiben egy adott Követelés vagy Kötelezett tekintetében a kifizetett előleg és a kamat összege meghaladja az adott Kötelezett által elismert Követelés összegét, úgy a Társaság jogosult a már kifizetett előleget és annak kamatait visszakövetelni és a pont szerinti beszámítási jogát alkalmazni Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, valamennyi Követeléssel kapcsolatos pénzügyi teljesítés, abban a devizában fizetendő, amelyben a fizetés időpontjában az adott Követelés nyilván van tartva. Amennyiben a Szerződés alapján az Ügyfél által fizetendő bármely összeg bármely okból más devizanemben ("fizetési devizanem") kerül megfizetésre, mint a Szerződésben előírt devizanem ("szerződéses devizanem") akkor a Társaság a Magyar Nemzeti Bank deviza árfolyam (fizetési devizanem és szerződéses devizanem keresztárfolyama) alkalmazásával számolja el az Ügyfél Kötelezett által teljesített fizetéseket. 19/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

20 13 A Társaság illetve az Ügyfél jogai és kötelezettségei 13.1 Az Ügyfél kötelezettségei Amennyiben a Követelés áruszállításból, illetve szolgáltatásnyújtásból származik a Társaság kérésére az Ügyfél köteles az áruszállítást, illetve a szolgáltatásnyújtást az alábbi okmányokkal igazolni: az áru szállítását megfelelően igazoló okmányok (szállítólevél stb.); az alapügyletet (szállítási, adásvételi stb. szerződés) és annak teljesítését bizonyító okmányok (átvételi elismervény, jegyzőkönyv stb.) egyéb, a Társaság által kért, a szállítás esedékessége előtti okmányok. Amennyiben a Követelés szerződés, jogszabály vagy más eseményből (pl. kártérítés) származik akkor a Társaság kérésére az Ügyfél köteles a Követelés fennállását, érvényesíthetőségét és jogosságát a Társaság által meghatározott és elfogadható okmányokkal igazolni: A fenti okiratok átadása 1 eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban, a Társaság részére történő személyes átadással, vagy postai úton történik Az Ügyfél köteles a Társaságot előzetesen írásban tájékoztatni a Kötelezettel kötött olyan megállapodásról, szerződés módosításáról, amely bármely módon kihat a Szerződésre. Az Ügyfél a Kötelezettekkel szemben minden kötelezettségét oly módon köteles teljesíteni, hogy az a Követelések fennállását, érvényesíthetőségét ne veszélyeztesse A Társaság kérésére az Ügyfél köteles az eredeti fuvarokmányokat és/vagy biztosítási kötvényt a Társaságon keresztül továbbítani, illetve a Társaság részére átadni Az Ügyfél köteles átadni minden Követelés alapjául szolgáló ügyletre vonatkozó információt, és folyamatosan biztosítani a Társaság számára valamennyi - ide értve a saját és a Kötelezett hitelképességére vonatkozó - pénzügyi és egyéb információt. Az Ügyfél éves beszámolóját a leadás határidejét követő 1 hónapon belül köteles megküldeni. Az Ügyfél kifejezetten köteles tájékoztatni a Társaságot arról, ha a Vevővel tulajdonosi kapcsolatba kerül, illetve ha a Vevő ügyvezetésében, döntései meghozatalában közvetlenül, vagy közvetve részt vesz Az Ügyfél saját, a Társasággal szembeni követeléseit nem számolhatja el, és nem számíthatja be, a Társaság Ügyfél felé érvényesíteni kívánt követelésével szemben e joga érvényesítéséről kifejezetten lemond Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy olyan Kötelezettnek, amelyre Faktorlimit van érvényben, kizárólag azonos fizetési feltételek mellett szállít, illetve a Társaság előzetes hozzájárulását kéri, ha a fizetési feltételeket módosítja Az Ügyfél kifejezetten kötelezi magát, hogy az adott Szerződés keretein belül a Kötelezettekkel szembeni valamennyi számlát engedményezi a Társaságra, mindaddig, amíg a Társaságnak követelése áll fenn Ügyféllel szemben. 20/38 ÜZLETSZABÁLYZAT

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben