Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások"

Átírás

1 CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe

2 A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges céljának Ügyfelei eredményes gazdálkodása, valamint belföldi és nemzetközi piaci sikerei elősegítését tekinti. A Bank - a mögötte álló bankcsoport sokoldalú nemzetközi tapasztalatait és hálózatát felhasználva - teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásaival áll Ügyfelei rendelkezésére. A jelen Üzletszabályzat célja, hogy a Bank és Ügyfelei közötti kapcsolatokhoz egyértelmű és szilárd keretet teremtsen, amely alapja a kölcsönös bizalomnak. CALYON Magyarországi Fióktelepe 2

3 TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat alkalmazása Alkalmazási kör Nyilvánosság Az Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista és a szerződés módosítás A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolat Együttműködés Képviselők A Bank és az Ügyfél közötti kommunikáció formái A megbízásokra vonatkozó általános szabályok Kézbesítés A teljesítés helye és ideje Információ bizalmas kezelése Bankinformáció A banki szolgáltatások ellenértéke Késedelmi kamat A Bank felelőssége A Bank felelőssége harmadik felek eljárásaiért Biztosítékok A Bank beszámítási joga Megnövekedett költségek A szolgáltatás nyújtás megtagadása, a Bank általi felmondás Panaszok, peren kívüli jogorvoslati lehetőségek Jogviták és az irányadó jog Részleges érvénytelenség Irányadó nyelv Kiszervezés Adatvédelem Nemzetközi szokványok A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ("KHR") részére történő adatszolgáltatás A KHR-be való adattovábbítás célja A KHR-ben nyilvántartható adatok köre Tájékoztatás a KHR-ben szereplő adatokról Jogorvoslati lehetőségek a KHR-ben szereplő adatokkal kapcsolatban A Bank KHR felé történő adatközlése...25 II. FEJEZET: AZ EGYES PÉNZÜGYI, KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KONKRÉT RENDELKEZÉSEK A bankszámlára és a fizetési műveletekre vonatkozó általános szabályok A bankszámlák megnyitása, a keretszerződés létrejötte Rendelkezés bankszámla felett Fizetési műveletek, fizetési megbízások, fizetési módok A fizetési megbízások beérkezése és átvétele A fizetési megbízások befogadása A fizetési megbízások visszautasítása A fizetési megbízások formája, elektronikus megbízás A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A jóváhagyás visszavonása Előzetes tájékoztatás A fizetési megbízás teljesítése, referencia-árfolyamok Visszatérítés A fizetési műveletek helyesbítése, felelősség a fizetési művelet teljesítéséért...36 CALYON Magyarországi Fióktelepe 3

4 4.14. Felelősségi szabályok készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatban, a Bank letiltási joga A felelősség korlátozása az egyedi azonosítóra tekintettel A Bank mentesülése, kártérítési felelősség korlátozása Elszámolás, tájékoztatás, helyesbítés Teljesítési határidők A teljesítés pénzneme A szolgáltatás ellenértéke, bankköltségek A keretszerződés módosítása A keretszerződés és a bankszámla megszűnése Mikrovállalkozások Az egyes fizetési módokra vonatkozó különös szabályok Átutalás Beszedés Okmányos meghitelezés (akkreditív) Készpénzbefizetés fizetési számlára postai készpénz-átutalási megbízás útján Készpénzkifizetés fizetési számláról kifizetési utalvánnyal postai úton Betétek Betételhelyezés Betét Célbetétek A betétek kamata A betétek biztosítottsága A betétesek Bank által nyilvántartott azonosító adatai A hitelműveletek A hitelműveletek általános szabályai Hitelműveletek kamatai és díjai Folyószámlahitel Hitelkeret Bankkölcsön Bankgarancia Bankkezesség Váltó- és csekkügyletek Egyedi devizaügyletek Egyedi devizaügyletek és betétügyletek telefonon történő megkötésére vonatkozó szabályok Egyedi devizaügyletek elektronikus úton történő kötésére vonatkozó szabályok Készpénzküldemény be - és kiszállítási és pénzfeldolgozási szolgáltatás E-Banking rendszer Vállalati pénzügyek SZ. MELLÉKLET Kamatszámítás SZ. MELLÉKLET Kiszervezett tevékenységek listája...62 CALYON Magyarországi Fióktelepe 4

5 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat alkalmazása 1.1. Alkalmazási kör A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában a Fél vagy Felek kifejezés alatt az Ügyfelet és/vagy a CALYON Magyarországi Fióktelepét (a Bank ) kell érteni Az Ügyfél az a belföldi vagy külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, függetlenül attól, hogy a vonatkozó szerződés ügyfélként, adósként, számlatulajdonosként, megbízóként vagy más módon határozza meg, amely részére a Bank szolgáltatást nyújt A Bank a Calyon S.A. külföldi hitelintézet Magyar Köztársaság területén létesített fióktelepe. A Calyon engedéllyel rendelkező hitelintézet, melynek székhelye 9, quai President Paul Doumer Paris La Defence Cedex. A Calyon a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelv 25. cikkével összhangban a székhelye szerint illetékes felügyeleti hatóság, a Banque de France, útján bejelentette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a PSZÁF ), hogy a Magyar Köztársaság területén fióktelepet létesített, amit a PSZÁF 15092/6/2007. iktatószám alatt június 20-án nyilvántartásba vett. A Bank tevékenységét felügyelő hatóságok: a Banque de France (székhelye: FR Paris, 31 rue Croix-des-Petits-Champs) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf.: 777; honlap: A Bank teljes neve: CALYON Magyarországi Fióktelepe Székhelye: H-1051 Budapest, József nádor tér 7. Postacíme: 1370 Budapest Pf. 308 Telefon: (0036) Telefax (0036) SWIFT: CRLYHUHB Cégjegyzékszám: Cg Kapcsolattartás nyelve: magyar, angol Honlap: A Bank a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására jogosult Az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók minden, a Felek között pénzügyi vagy pénzügyi kiegészítő szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött jogviszonyra Az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel a közöttük adott pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződéseikben eltérhetnek A Bank és az Ügyfél jogviszonyát elsősorban az adott szerződés, továbbá az adott ügylettípusra vonatkozó (általános) szerződési feltételek (ha a Bank az adott ügylettípusra ilyet alkalmaz) szabályozzák, az azok által nem rendezett kérdésekre pedig az Üzletszabályzat alkalmazandó. Amennyiben az Üzletszabályzat és a Felek által kötött szerződés, az adott ügylettípusra vonatkozó szerződési feltételek, illetőleg bármely más bankügyletet keletkeztető dokumentum (a továbbiakban együttesen: "szerződés") rendelkezései között bármilyen ellentmondás vagy eltérés lenne, a szerződés rendelkezései az irányadók. CALYON Magyarországi Fióktelepe 5

6 A Felek között létrejövő, nem egyedi ügyletek egyes pénzügyi és egyéb kondícióit a Bank által arra az ügylettípusra közzétett Kondíciós Lista és/vagy Hirdetmények (a jelen Üzletszabályzatban a továbbiakban egységesen: "Kondíciós Lista") tartalmazzák. A mindenkor hatályos Kondíciós Listákat a Bank az Üzletszabályzatra irányadó, illetőleg a jogszabály által előírt módon közzéteszi, és kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Bank a nem egyedi ügyleteknél is jogosult arra, hogy egy adott ügyletre vonatkozóan eltérő kondíciókat alkalmazzon Nyilvánosság Az Üzletszabályzat nyilvános, azt a nyitvatartási idő alatt bárki megtekintheti, és szabadon megismerheti a Bank Ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben. A Bank banki munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 17:00 óra, pénteken 8:00 és 15:45 óra között tart nyitva A Bank igyekszik felhívni az Ügyfelek figyelmét az Üzletszabályzat létezésére és az Üzletszabályzatot az Ügyfél kívánságára díjtalanul rendelkezésre bocsátja vagy postán megküldi. A Bank a szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő Ügyfelek számára az Üzletszabályzatot elektronikus úton is folyamatosan elérhetővé teszi, valamint a Bank honlapján közzéteszi A Bank az Ügyféllel folytatott minden üzleti kapcsolat során úgy tekinti, hogy az Ügyfél birtokában van az Üzletszabályzatnak, azt teljes egészében ismeri, illetőleg - hacsak az ellenkezőjét be nem jelenti a Banknak írásban, mielőtt az ügyletre vonatkozó bármely okiratot a Bank aláírna, - annak minden rendelkezésével egyetért, és a Bank jóhiszeműen bízhat az Ügyfél ezen egyetértésében Az Üzletszabályzat, a Kondíciós Lista és a szerződés módosítása Mikrovállalkozásnak minősülő Ügyféllel kötött kölcsönszerződések Bank általi egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása: Mikrovállalkozással kötött kölcsönügylet vonatkozásában az Üzletszabályzatban, a Kondíciós Listában és az Ügyféllel kötött szerződésben a Bank kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. A Bank abban az esetben élhet az egyoldalú módosítás jogával, ha azt a módosítandó kamat-, díj vagy költségelemre kihatással bíró, az pontban meghatározott ok-okozati feltételek megváltozása indokolttá teszi. Ha a feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Bank azt is érvényesíti. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. A kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább hatvan (60) nappal a Bank az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá a Bank a szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő Ügyfelek számára elektronikus úton (a Bank honlapján) is, hozzáférhetővé teszi. Ezenfelül, a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról a Bank az érintett, mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan (60) nappal megelőzően postai úton, vagy a szerződésben meghatározott egyéb közvetlen módon is értesíti. A kamat, díj, vagy költség egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referenciakamatlábhoz kötött kamat kivételével az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában mikrovállalkozás minden olyan vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma tíz (10) főnél kevesebb, és CALYON Magyarországi Fióktelepe 6

7 b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb két (2) millió euró vagy az üzleti év utolsó napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. Az Ügyfél köteles azonnal - de legkésőbb a változástól számított három (3) munkanapon belül - értesíteni a Bankot minden, mikrovállalkozási minőségében bekövetkezett változásáról, azaz ha a korábbiakkal ellentétben már mikrovállalkozásnak minősül, illetve ha már nem minősül annak. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában referencia-árfolyam a Bank által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett, pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában referencia-kamatláb bármilyen, a Bank által alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés Bank általi egyoldalú, kedvezőtlen módosítása, mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfelek esetén: A kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására a Bank külön értesítés nélkül és azonnal is jogosult, ha a változások referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. Az Üzletszabályzatban, az egyes pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételekben, és a Kondíciós Listákban pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő szerződési feltételek módosítását a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal a Bank az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, valamint a Bank szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő Ügyfelek számára elektronikus úton (a Bank honlapján) is elérhetővé teszi. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen annak hatálybalépése napjáig írásban nem tiltakozik, a módosítást az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Bank az Ügyfél szerződésmódosítással kapcsolatos írásbeli tiltakozását legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépését megelőző napig megkapja, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél a vonatkozó szerződést a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjára felmondta. Az Ügyfél ilyen esetben díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben a Bank és az Ügyfél legkésőbb a megszűnés napjáig elszámolnak egymással, tartozásaikat megfizetik, követeléseikről rendelkeznek Mikrovállalkozásnak minősülő Ügyféllel kötött, nem kölcsönszerződésnek és nem pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésnek, továbbá nem mikrovállalkozásnak minősülő Ügyféllel kötött szerződésnek Bank általi egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása: Az és pontban nem szabályozott ügyletek vonatkozásában az Üzletszabályzatban, a Kondíciós Listában, a Hirdetményben és az Ügyféllel kötött szerződésben a Bank jogosult a kamatot, díjat vagy egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, az pontban meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén. A kamatot, díjat, egyéb feltételt érintő az Ügyfél számára kedvezőtlen - módosítást a Bank a módosítás hatálybalépését tizenöt (15) nappal megelőzően a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, valamint a Bank szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő Ügyfelek számára elektronikus úton is (a Bank honlapján) elérhetővé teszi. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen annak hatályba lépése napjáig írásban nem tiltakozik, a módosítást az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Bank az Ügyfél írásbeli tiltakozását legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépését megelőző napig megkapja, a Bank úgy CALYON Magyarországi Fióktelepe 7

8 tekinti, hogy az Ügyfél a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondta. Ebben az esetben a Felek legkésőbb a szerződés megszűnése napjáig elszámolnak egymással, tartozásaikat megfizetik, követeléseikről rendelkeznek. A fentiektől eltérően, nem mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfelek esetén a pénzforgalmi jogszabályok szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó szerződés Bank általi egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosításra irányuló ajánlatáról a Bank az Ügyfelet közvetlenül, valamint elektronikus úton is, értesíti. A módosítás az értesítésben meghatározott időtartam elteltével - amely nem lehet rövidebb az értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napnál - hatályba lép, kivéve, ha az Ügyfél annak hatályba lépése napjáig írásban nem tiltakozik. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen annak hatályba lépése napjáig írásban nem tiltakozik, a módosítást az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Bank az Ügyfél írásbeli tiltakozását legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépését megelőző napig megkapja, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondta. Ebben az esetben a Felek legkésőbb a szerződés megszűnése napjáig elszámolnak egymással Az Üzletszabályzat, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételek, a Kondíciós Lista és a szerződés egyoldalú módosítására okot adó feltételek, körülmények: a) új szolgáltatás bevezetése; b) a bel- és külföldi pénzügyi piaci viszonyok megváltozása; c) a jogszabályok, adózási szabályok, hatósági előírások megváltozása; d) a banki üzletpolitika megváltozása; e) a Bank által nyújtott szolgáltatásra vagy az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozása; f) bármely kamatjegyzési napon az adott kamatperiódusra vonatkozóan a referencia-kamat jegyzésének hiánya; g) (i) bármilyen vonatkozó jogszabály, közigazgatási vagy jegybanki intézkedés vagy rendelkezés vagy annak bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változás, vagy (ii) bármely jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy hatósági kérésnek a Bank általi megfelelés okán a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Banknak okozott többletköltség felmerülése; h) a báziskamat elválása a Bank forrásköltségétől; i) a báziskamat megemelkedése; j) országkockázat növekedése (leminősítés valamely hitelminősítő szervezet által); k) Magyarország CDS ("Credit Default Swap") árazásának megemelkedése; l) a vonatkozó árfolyam elmozdulása; m) a bankközi piacon érvényesített feltételekben történt változások; n) a Bank szolgáltatásának nyújtása érdekében igénybe vett harmadik személy által végzett szolgáltatás feltételeiben történt változások; o) a szolgáltatás ellátása, javítása, új szolgáltatás bevezetése érdekében a Banknál elvégzett infrastrukturális fejlesztés következtében a Banknál jelentkező többletköltség felmerülése; p) a szolgáltatás ellátása érdekében a Bank által igénybevett eszközök, alkalmazások beszerzési költségeinek változása következtében a Banknál jelentkező többletköltség felmerülése; q) a Bank által igénybevett pénzszállító, pénzfeldolgozó cégek szolgáltatásai árának emelkedése; r) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által felszámított készpénzkezelési díjak emelkedése; új pénzkezelési, pénzfeldolgozási előírások által a Banknál jelentkező többletköltség felmerülése, s) az alábbi események által a Banknál jelentkező többletköltség felmerülése: (i) a hitel eredeti hitelcélnak meg nem felelő felhasználása, (ii) a fedezetek, biztosítékok értékvesztése, (iii) az Ügyfél külső hitelminősítő által meghatározott minősítésének változása, (iv) pénzügyi mutatók romlása (ideértve különösen, de nem kizárólag az üzemi eredmény vagy saját tőke csökkenését, a külső eladósodottság növekedését) az CALYON Magyarországi Fióktelepe 8

9 Ügyfélnél, vagy annak a szerződésben meghatározott tulajdonosánál illetve számviteli törvény szerinti anyavállalatánál; t) a számviteli beszámoló Bankhoz történő benyújtásának elmaradása; valamint u) a jelen Üzletszabályzatban, a vonatkozó általános szerződési feltételekben, a Kondíciós Listában, a Hirdetményben és a szerződésben hivatkozott egyéb feltételek, illetve körülmények Módosításra vonatkozó egyéb rendelkezések A Bank fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés bármely feltételét bármikor egyoldalúan, az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül módosítsa. A felek közös megegyezéssel bármilyen szerződés bármely feltételét bármilyen tartalommal jogosultak módosítani. Az Ügyféllel kötött megállapodás egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az Ügyféllel kötött megállapodásban az egyes díjak meghatározott számítási módja, konkrét összege vagy felső határa egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Nem minősül egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításnak, ha a Bank új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele az Ügyfelek számára nem kötelező, valamint, ha a feltételek módosítása (új díj bevezetése) kizárólag az új Ügyfelekre vagy újonnan megkötött szerződésekre vonatkozik. Szintén nem minősül egyoldalú, az Ügyfél számára hátrányos módosításnak, ha a Bank az előre megadott időszak letelte, vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén az előre meghirdetett módon és mértékben megváltoztatja a szerződési feltételeket. Amennyiben valamely jogszabály vagy az Üzletszabályzat a szerződéses feltételek módosításáról szóló, az Ügyfelek számára történő közvetlen tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Bank számára, úgy e közvetlen tájékoztatási kötelezettségét a Bank levélben, vagy a bankszámlakivonaton elhelyezett közlemény formájában teljesítheti. 2. A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolat 2.1 Együttműködés A Bank az üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzi az Ügyfél azonosítását, továbbá meggyőződik az Ügyfél képviseletében (törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként) eljáró, valamint az Ügyfél nevében rendelkezésre jogosult személy képviseleti jogosultságáról és személyazonosságáról, és rögzíti a Bank belső szabályzata által - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - előírt adatokat (ügyfél-átvilágítás) A Bank az azonosítás során az Ügyfél alábbi adatait rögzíti: a) nevét, rövidített nevét, b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. A Bank a belső szabályzatában meghatározott esetekben - a fentieken túlmenően - az Ügyfél alábbi adatait is rögzítheti: d) főtevékenységét, e) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, f) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. CALYON Magyarországi Fióktelepe 9

10 A Bank az Ügyfél azonosítása érdekében az alábbi okiratok bemutatását jogosult megkövetelni, és azok másolati példányát megtartani: Magyarországon bejegyzett/nyilvántartásba vett Ügyfelek esetében: a) bejegyzett gazdasági társaságok esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, hatályos létesítő okirat, valamint a képviseletre jogosultak aláírási címpéldányai. b) bejegyzés alatt álló gazdasági társaság esetén: cégtanúsítvány, hatályos létesítő okirat, valamint a képviseletre jogosultak aláírási címpéldányai. c) gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmének cégbírósághoz történő benyújtását megelőzően: létesítő okirat. d) egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén: a szervezetre irányadó nyilvántartásba vételi okirat, hatályos létesítő okirat, APEH nyilvántartásba vételt igazoló okirat, valamint a képviseletre jogosultak aláírási címpéldányai. A fenti b)-c) pont szerinti esetekben az Ügyfél a cégbejegyzés megtörténtét követő 30 napon belül köteles a cégbejegyző végzés vagy cégkivonat benyújtásával igazolni a Banknak, hogy a cégbejegyzés megtörtént Nem Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett Ügyfelek esetében a Bank jogosult elfogadni az Ügyfél saját államának joga szerinti bejegyzését vagy nyilvántartásba vételét igazoló okiratát, létesítő okiratát, és a képviseletre feljogosított személy(ek) aláírási címpéldányait vagy a Bankkal szemben eljáró személy(ek) aláírási jogosultságát megfelelőképpen igazoló egyéb dokumentumokat, valamint a Bank a) az idegen nyelvű okirat eredeti példányához csatolva az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Intézet hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy idegen nyelvi jogosultsággal rendelkező magyar közjegyző által hitelesített magyar nyelvű fordítását, illetve b) az idegen nyelvű okirat külföldi közjegyző által hitelesített és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - apostille-lal ellátott másolati példányához csatolva az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Intézet hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy idegen nyelvi jogosultsággal rendelkező magyar közjegyző által hitelesített magyar nyelvű fordítását jogosult az Ügyféltől kérni. A Bank jogosult a fordítástól, illetve a hitelesítéstől eltekinteni, amennyiben a Bank véleménye szerint az ügyletkötés körülményei ezt indokolják, illetve amennyiben az idegen nyelvű okirato(ka)t saját maga is értelmezni tudja A Bank az Ügyfél képviseletében (törvényes képviselőként vagy meghatalmazottként) eljáró, valamint az Ügyfél nevében rendelkezésre jogosult személyek személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását jogosult megkövetelni, és azok másolati példányát megtartani: a) magyar állampolgárságú természetes személyek esetén (i) január 1-je előtt kibocsátott személyi igazolvány, vagy (ii) január 1-je után kibocsátott kártya formátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy érvényes útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; b) külföldi állampolgárságú természetes személyek esetén (i) érvényes útlevél, vagy (ii) tartózkodási engedély, vagy (iii) letelepedési engedély, vagy (iv) magyar igazolvány, illetőleg (v) magyar hozzátartozói igazolvány. CALYON Magyarországi Fióktelepe 10

11 Ha az Ügyfél képviseletében vagy meghatalmazottjaként eljáró, illetve az Ügyfél nevében rendelkezésre jogosult személy nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, úgy a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Ügyfél köteles a Bank részére benyújtani a fenti a)-b) pontban meghatározott okirat hiteles másolatát. A hiteles másolat abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha a) magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy b) magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy c) a másolatot külföldi közjegyző készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát (apostille) A Bank jóhiszeműen bízhat az ügyfél-átvilágítás során rendelkezésére bocsátott adatok, iratok és dokumentumok pontosságában, hitelességében és hatályosságában. A Bank a felelősséget teljes körűen kizárja azért, mert bízott az Ügyfél, illetve annak képviselője, meghatalmazottja által szolgáltatott adatokban, és ezért nem folytatott behatóbb vizsgálatot az Ügyfél, illetve annak képviselője, meghatalmazottja (személy)azonosságának megállapítása céljából. A Bank az ügyfél átvilágítás során a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el Az Ügyfél a Bankkal való üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve a Bank kérésére bármely időpontban köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a Pmt. 3. r) pontjában meghatározott tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos Bank által kért személyi adatait is tartalmaznia kell Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt banki munkanapon belül a Bankot értesíteni az Ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról A Bank a tényleges tulajdonos személyének megállapítása érdekében jogosult minden olyan személyt azonosítani, aki a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfélben - közvetlenül vagy közvetve - a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik. Az Ügyfél köteles a Bank kérésére e személyek adataira vonatkozóan tájékoztatást adni Az Ügyfél külföldi lakóhellyel rendelkező képviselője köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező képviselő kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek A Bank és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés szellemében, egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük lévő üzleti kapcsolat és szerződések vonatkozásában minden releváns tényről és körülményről, és felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra Az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha tevékenységi köre pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási ill. kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel bővült. Az ilyen információnyújtás elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő költségek vagy károk a mulasztó Felet terhelik Az Ügyfél köteles a Banknak haladéktalanul megadni minden olyan adatot és felvilágosítást, amely a Bank számára az Ügyfél, illetve az Ügyféllel kapcsolatos valamely ügylet megítéléséhez CALYON Magyarországi Fióktelepe 11

12 szükséges; így különösen, amennyiben a Felek közötti kapcsolatban az Ügyfélnek a Bankkal szemben kötelezettségei (pénzügyi vagy egyéb) állnak fenn, az Ügyfél köteles a Bank rendelkezésére bocsátani éves (féléves) mérlegének, konszolidált mérlegének és más pénzügyi kimutatásainak (minden vonatkozó melléklettel és függelékkel ellátva) egy példányát, és lehetővé tenni, hogy üzleti könyveibe és adataiba a Bank betekinthessen. Az Ügyfél köteles továbbá értesíteni a Bankot az üzleti műveleteivel vagy vagyoni helyzetével kapcsolatban bekövetkezett minden lényeges változásról Az Ügyfél a Bankkal szembeni bármely kötelezettségének fennállása alatt köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bankot: (a) (b) (c) (d) (e) (f) átalakulásáról, szétválásáról, beolvadásáról vagy valamely társasággal történő egyesüléséről, valamint az ezekre irányuló szándékáról; az Ügyfél által történő társaságalapításokról és arról, hogy milyen érdekeltségei vannak, illetve milyen érdekeltségeket szándékozik létesíteni más gazdasági társaságban; az Ügyfél jegyzett tőkéjében történt változásról; az Ügyfél tulajdonosai, illetve azok Ügyfélben fennálló tulajdoni részesedése vagy szavazati hányada körében bekövetkezett bármely lényeges változásról; ha az Ügyfél csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, vagy az Ügyfél tudomására jut, hogy harmadik személy csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; olyan jogszabályi előfeltétel Ügyfél által történt teljesítéséről, amely az Ügyfél vagy bármely harmadik személy részére lehetővé tenné a e) pontban írt kérelem vagy beadvány benyújtását; vagy (g) olyan gazdasági vagy jogi körülményekről, amelyek hátránnyal vagy potenciális hátránnyal bírnak vagy bírhatnak a Bank követeléseire vagy a Bank által hitelképesnek ítélt Ügyfél megítélésére vonatkozóan Képviselők A banküzleti kapcsolatok biztonsága, valamint a pénzmosásra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások teljesítése érdekében a Bank köteles meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek személyazonosságáról és képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások megkezdése vagy a megbízások teljesítése előtt ill. az ilyen megbízások teljesítése során a Bank bármikor jogosult kérni az Ügyfél képviselőjeként eljáró személy személyazonosságának és képviseleti jogának igazolását Az Ügyfélnek be kell nyújtania a képviseletére jogosult személy(ek) hiteles aláírási címpéldányát. A Bank e személyek képviseleti jogosultságát és aláírási címpéldányaikat mindaddig hatályosnak tekinti, amíg ennek ellenkezőjéről az Ügyféltől írásbeli értesítést nem kap. A Bank eltekinthet a hiteles aláírási címpéldány benyújtásától, ha a képviseleti joggal rendelkező személy aláírásának hitelességét egy másik bank által kiadott, arra megfelelően feljogosított személy által aláírt nyilatkozat igazolja. A Bank a más bank által a hiteles aláírási címpéldány helyett a jelen pont szerint kiadott nyilatkozat használata miatt felmerült károkért ill. költségekért felelősséget nem vállal A Bank az Ügyfél megbízásain szereplő aláírásokat köteles gondosan megvizsgálni. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy aláírása a benyújtott aláírási címpéldánynak nem felel meg, a Bank köteles a megbízást visszautasítani, visszautasítás okának megjelölésével A Bank nem felel az olyan megbízások teljesítésének következményeiért, amelyeknek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni. CALYON Magyarországi Fióktelepe 12

13 Amennyiben az Ügyfél nevében meghatalmazott jár el, a részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve - indokolt esetben - a Bank kérheti a meghatalmazás közjegyző által hitelesített okiratba történő foglalását A Bank nevében kötelezettségvállalásra a Bank vonatkozó belső szabályzatában meghatározott személyek, az ott maghatározott módon jogosultak. Az Ügyfél kérésére, a Bank betekintésre rendelkezésre bocsátja a bank képviselőinek aláírás-mintáját A Bank és az Ügyfél közötti kommunikáció formái A Bank az Ügyfélnek szóló értesítéseket, visszaigazolásokat és szerződéseket köteles írásba foglalni. Az Ügyfél által a Banknak elküldött valamennyi megbízást, értesítést, visszaigazolást, szerződést, egyéb dokumentumot magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni, és írásban vagy az E- Banking Rendszeren keresztül, digitális aláírási technikákkal megfelelően biztosított elektronikus banki szolgáltatások segítségével kell a Banknak megküldeni A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közléseket haladéktalanul írásban kell megerősíteni. A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlések - a jelen Üzletszabályzat ellenkező rendelkezése, vagy a Bank és az Ügyfél ellenkező értelmű előzetes írásbeli megállapodása hiányában - az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá. Amennyiben az Ügyfél közlését a Bank írásban visszaigazolja, az eredeti közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti bármely eltérés esetén az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Bankot A Bank a telefaxon küldött megbízást, értesítést, visszaigazolást, szerződést, egyéb jognyilatkozatot írásosnak tekinti, és - az Ügyfél kizárólagos kockázatára - jogosult (de nem köteles) elfogadni az Ügyfél által a Banknak faxon megküldött ilyen dokumentumokat. Ha az Ügyfél a Bankhoz intézett bármely megbízást vagy egyéb dokumentumot faxon keresztül juttat el a Bankhoz, a Bank jogosult azokat eredetiként kezelni, azokban mint eredeti okiratokban megbízni. Ilyen esetben az Ügyfél semmilyen körülmények között nem jogosult az eredeti jognyilatkozat vagy dokumentum hiányára alapozott kifogást támasztani vagy igényt érvényesíteni. A Bank nem felel a fax használatából, illetőleg abból fakadó károkért, hogy a Bank bízott a - látszólag az Ügyféltől származó - faxon keresztül kapott megbízások hitelességében Az Ügyfél köteles megtéríteni a Bank minden közvetlen vagy közvetett kárát, és költségét, amely azzal kapcsolatban következett be, hogy a Bank bízott a faxon keresztül kapott megbízások, jognyilatkozatok egyéb dokumentumok hitelességében. Az Ügyfél felel továbbá minden olyan költségért és kárért, amely a telefon-, telefax- vagy számítógépes kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés, visszaélés, technikai hiba, a hírközlési eszközök nem megfelelő működése illetve az adatátviteli kapcsolat hibás működése miatti késedelem, a telefax nem megfelelő minősége, vagy az Ügyfél nevében eljáró személy által a kapcsolattartási módszerrel való visszaélés vagy annak tisztességtelen célú felhasználása miatt vagy eredményeként következnek be A Bank fenntartja magának a jogot, hogy minden körülmények között megkövetelje, hogy az ügyfél az általa küldött telefaxot írásban megerősítse Az Ügyfél az átvétel várt napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül köteles értesíteni a Bankot, ha a Banktól várt küldemény vagy értesítés nem érkezett meg. Az ilyen értesítés elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik A megbízásokra vonatkozó általános szabályok Valamennyi megbízásnak, utasításnak, és egyéb rendelkezésnek (a továbbiakban együtt: "megbízás") félreérthetetlenül tartalmaznia kell az ügylet tárgyára vonatkozó adatokat. CALYON Magyarországi Fióktelepe 13

14 A Bank nem felel azért a kárért vagy veszteségért, amely a megbízásban szereplő téves adat miatt következett be. Ha a téves adatközlésre a megbízás teljesítését megelőzően fény derül, a Bank a megbízást visszaküldi a megbízónak és felhívja a helyes adat közlésére A megbízás átadása időpontjának azt a dátumot kell tekinteni, amelyen a megbízást a Bank kézhez vette. A Bank megbízást csak a szokásos üzleti órái alatt köteles elfogadni. Ha a Bank a szokásos üzleti órák után benyújtott megbízást átveszi, vagy a fizetés teljesítésére vonatkozó megbízás nem érkezik meg a Bankhoz a Bankkal kötött (bankszámla- vagy egyéb) szerződésben meghatározott időpontig, azt úgy kell tekinteni, mintha a következő banki napon érkezett volna A Banknak olyan időben kell az Ügyfél megbízásait megkapnia, hogy az azok teljesítéséhez szükséges idő a Bank rendelkezésére álljon. A Bank nem felel azokért a károkért és veszteségekért, amelyek az olyan megbízások késedelmes teljesítéséből vagy nem teljesítéséből származtak, amelyekre nem biztosítottak számára elegendő időt A megbízások átvételére és teljesítésére vonatkozó - az Üzletszabályzat által nem tartalmazott - egyes információkat (pl. a megbízások végső benyújtási idejét, a teljesítésre irányadó időt, valamint az alkalmazandó kamatokat, díjakat és esetleges egyéb járulékokat) a Bank a Kondíciós Listában teszi közzé A Bank megtagadhatja a megítélése szerint jogszabályba ütköző megbízások teljesítését, vagy amennyiben a megbízással kapcsolatban pénzmosás gyanúja merül fel, illetve ha a megbízás látszólag nélkülöz minden üzleti alapot. A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését, akkor is megtagadhatja, ha azok teljesítésére a Felek közötti korábbi szerződésben már kötelezettséget vállalt Az Ügyfél köteles kártalanítani a Bankot minden olyan kárért vagy veszteségért, amely közvetlenül vagy közvetve annak következménye, hogy a Bank az Ügyfél által vagy nevében a Banknak küldött (vagy az Ügyfél által vagy nevében küldöttnek látszó) megbízás, értesítés szerint járt el. Az Ügyfél nem támaszthat igényt és nem indíthat eljárást a Bank vagy annak alkalmazottai ellen olyan kár vagy veszteség miatt, amely az Ügyfelet annak következtében érte, hogy a Bank az Ügyfél által vagy nevében neki küldött (vagy az Ügyfél által vagy nevében küldöttnek látszó) megbízás, értesítés szerint járt el Kézbesítés A Bank az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és más dokumentumokat az Ügyfél által megjelölt levelezési címre küldi el. Amennyiben az Ügyfél levelezési címet nem jelöl meg, az ilyen levelezést a Bank az Ügyfél székhelyére, más telephelyére, lakhelyére vagy egyéb, a Bank számára ismertté tett címre küldi el. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó költségek vagy károk az Ügyfelet terhelik. Ha az Ügyfél semmiféle címet nem bocsátott a Bank rendelkezésére, az értesítések elküldése vagy más levelezés elmaradásából származó költségekért vagy károkért a Bank nem felel Az Ügyfél írásbeli kérésére a Bank a levelezést visszatarthatja. A visszatartott levelezést a Bank az ügyfélfogadásra nyitva tartott helyiségeiben felállított és az Ügyfél használatára fenntartott levélszekrényben helyezi el. Az Ügyfél használatára fenntartott levélszekrényben elhelyezett levelezés az Ügyfél számára kézbesítettnek tekintendő és az Ügyfelet terhel minden, az át nem vett levelezésből fakadó kár, felelősség ill. egyéb következmény A postai úton továbbított levelezés elküldöttnek tekintendő, ha a Bank Postakönyve ezt tanúsítja. Az elküldést követő 4 (négy) naptári nap elteltét követően a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy a postai úton továbbított értesítést az Ügyfél kézhez vette A Bank az okmányokat, igazolásokat, váltókat, csekkeket, egyéb értékpapírokat, bankjegyeket, egyéb átruházható fizetési eszközt vagy anyagi értéket képviselő okmányokat - az CALYON Magyarországi Fióktelepe 14

15 Ügyfél ellenkező értelmű rendelkezése hiányában - saját belátása szerint, a bankoktól általában elvárható gondossággal kiválasztott, kellően biztonságos módon továbbítja. A továbbítás az Ügyfél költségére történik A Bank részére szóló minden írásbeli értesítést a Bank által az adott szerződésben erre a célra megadott, illetve ennek hiányában a jelen Üzletszabályzat pontjában megjelölt címre kell küldeni. Az ilyen írásbeli értesítések a Bank nyilvántartásába történt bejegyzéssel tekintendők beérkezettnek. Minden, a Banknak az elektronikus banki szolgáltatásokon keresztül küldött üzenet, megbízás és értesítés a kapcsolódó informatikai rendszerek által regisztrálásra kerül A Bank nem felel azokért a költségekért vagy károkért, amelyek a postai úton vagy más telekommunikációs csatornán keresztül történő kézbesítés hibáiból (elvesztés, késedelem, technikai hiba) erednek Az Ügyfél köteles értesíteni a Bankot, ha a Banktól várt valamely értesítés - különösen, ha a fizetési megbízás teljesítésére vagy pénzösszeg jóváírására vonatkozik - nem érkezett meg időben. Az értesítés elmulasztásából származó károkért a Bankot felelősség nem terheli A teljesítés helye és ideje Ellenkező megállapodás hiányában a fizetések, valamint a Felek közötti ügyletek során keletkezett kötelezettségek teljesítésének helye a Bank székhelye Az Ügyfél megbízásai alapján teljesített kifizetések értéknapja az a nap, amikor a Bank az Ügyfél számláját megterhelte. Az Ügyfél javára érkező fizetések vonatkozásában az értéknap az a nap, amikor az adott összeget a Bank az Ügyfél számláján a pontban foglaltak szerint - jóváírta. A Bank azon a napon írja jóvá az Ügyfél számláján az Ügyfél javára érkezett bármely összeget, amely napon az adott összeg egyértelműen azonosítható módon a Bank szabad rendelkezésére áll Információ bizalmas kezelése A Bank a mindenkor hatályos jogszabályok által banktitoknak minősített tényeket és adatokat bizalmasan kezeli, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vagy ha a Felek eltérően állapodnak meg. Banktitoknak minősül minden olyan, az Ügyfélről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik A Bank titoktartási kötelezettsége nem áll fenn akkor, ha a törvény a banktitok megtartása kötelezettsége alól a Banknak felmentést ad, vagy ha arra az Ügyfél a Banknak felhatalmazást ad, vagy ha a Bank érdeke azt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank kezelésében lévő, az ügyféllel kapcsolatos információkat a Calyon / Crédit Agricole csoport bármely tagjának javára - ügyfélátvilágítás, a banki és pénzügyi viszony alakítása, termékek és szolgáltatások nyújtása, követelések beszedése, reklám- és eladási tevékenység, statisztikai felmérések, kockázatértékelés és kockázatkezelés, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása, biztonság, kifizetetlen számlák és csalás megakadályozása, és más hasonló célból - átadja. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tekintettel arra, hogy a Calyon / Crédit Agricole csoport nemzetközi hálózattal rendelkezik, az adatok az Európai Unión kívül eső államokba is továbbításra kerülhetnek A Bank az Ügyfélre vonatkozó banktitkot az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi. CALYON Magyarországi Fióktelepe 15

16 A Bank harmadik felekért vállalt felelősségére vonatkozó előírásokat tartalmazó pont rendelkezéseivel összhangban biztosítja, hogy a Bank megbízásából közreműködő harmadik felek az Ügyfélre vonatkozó banktitkot ne szolgáltassák ki Az Ügyfél köteles üzleti titokként kezelni a Bankkal fennálló üzleti kapcsolatának lényegét, valamint minden írásos és szóbeli megállapodást közte és a Bank között. Az Ügyfél nem tárhatja fel az ilyen megállapodások feltételeit és semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé azokat harmadik fél számára a Bank előzetes felhatalmazása nélkül Bankinformáció A Bank az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján, az abban megjelölt keretek között, bankinformációt nyújt harmadik félnek. A felhatalmazás alapján harmadik személyeknek adott információról a Bank másolat megküldésével tájékoztatja az Ügyfelet A Bank bankinformáció nyújtásáért a Kondíciós Listában meghatározott díjat számít fel. A díj megfizetésére az Ügyfél köteles Az Ügyfélről szóló információt az információkérő köteles a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezelni. Erre a kötelezettségre a Bank minden esetben felhívja az információkérő figyelmét. E kötelezettség információkérő által történő megszegéséből fakadó károkért a Bank nem felel A banki szolgáltatások ellenértéke A Bank szolgáltatásaiért felszámított jutalék, díj és költségtérítés (a továbbiakban együttesen: Ellenérték ) mértékét és módosításának feltételeit a Bank és az Ügyfél közötti egyedi szerződések tartalmazhatják, ennek hiányában, az Üzletszabályzatban, az adott szolgáltatásra vonatkozó általános feltételekben, illetve a Kondíciós Listában foglaltak irányadók. Ha a Felek másképpen nem rendelkeznek, a harmadik személy által a Bankra terhelt költségeket az Ügyfél viseli Az Üzletszabályzat és a Kondíciós Lista a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megtekinthető, továbbá a Bank szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő Ügyfelek számára elektronikus úton is folyamatosan elérhetők. A Kondíciós Listát a Bank a jelen Üzletszabályzatban meghatározott estekben jogosult egyoldalúan módosítani, a módosításról a Bank a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti az Ügyfeleit Abban az esetben, ha a Bank és az Ügyfél között létrejött egyedi szerződés az Ellenértéket a Kondíciós Listára történő hivatkozással állapítja meg, az Ellenérték módosítása a Kondíciós Lista módosításának hatályba lépésével egyidejűleg, külön szerződésmódosítás nélkül lép hatályba Az egyedi szerződésekben vagy a Kondíciós Listában megállapított Ellenértéken kívül az Ügyfél megbízásainak teljesítése során a Banknál felmerült kiadások (illetékek, telefon-, távirattelefax-, telex-, és portóköltségek, fénymásolás, a váltóóvás költségei, akkreditívvel vagy hitellevéllel kapcsolatban felszámított jutalékok, külföldi bankköltség és egyéb költségek), valamint a teljesítés során közreműködő személyek által felszámított kiadások és egyéb jutalékok, díjak és más összegek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél felel minden ilyen összeg megfizetéséért, tekintet nélkül arra, hogy az ilyen megbízások sikeresen teljesítésre kerültek-e vagy sem, kivéve, ha bizonyítható, hogy a Bank a megbízás teljesítése során súlyos gondatlansággal járt el A Bank szolgáltatásaiért felszámított Ellenérték megfizetése - feltéve, hogy az egyedi szerződés vagy a Kondíciós Lista eltérően nem rendelkezik - a szolgáltatások teljesítésekor azonnal esedékessé válik és a Bank jogosult az Ügyfél számláját azzal megterhelni. Ha az egyedi szerződés bármely ok miatt megszűnik, a szerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettség legkésőbb a megszűnés napján esedékessé válik. Az így esedékessé vált összeggel a Bank jogosult az Ügyfél CALYON Magyarországi Fióktelepe 16

17 bármely általa vezetett számláját megterhelni. Devizaszámlán bonyolított forgalom esetén a Bank az Ellenértéket - ellenkező megállapodás hiányában - a számla devizanemében számítja fel Késedelmi kamat Amennyiben a vonatkozó szerződés alapján a Banknak fizetendő bármely összeget az Ügyfél nem fizet meg az esedékesség napján (akár eredeti, akár előrehozott vagy egyéb esedékesség esetén), úgy arra az összegre napi késedelmi kamat fizetendő, amely a) az adott bankszolgáltatásra meghatározott ügyleti kamatláb plusz évi 7%, illetve meghatározott ügyleti kamat hiányában b) forintösszegek esetén a mindenkori MNB Alapkamat plusz 7 %, c) devizaösszegek esetén a mindenkori vonatkozó O/N LIBOR kamatláb plusz évi 7% együttes összege alapján számítandó, és a Bank felhívására fizetendő A Bank felelőssége A Felek mindegyike elvárhatja, és jóhiszeműen bízhat abban, hogy a másik Fél mindenkor a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal fog eljárni A Bank tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével jár el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy az egy hitelintézettől az adott helyzetben általában elvárható A Bank vállalja, hogy az Üzletszabályzat feltételei szerint eleget tesz az Ügyfél által adott megbízásoknak és utasításoknak, és azokat az általánosan elfogadott szakmai szokásoknak megfelelően hajtja végre. A Bank jogosult arra, hogy azokra az Ügyfél által adott információkra támaszkodjon, amelyek (többek között, de nem kizárólag) alapul szolgáltak arra, hogy az Ügyfél a jogügyletet megkösse, illetőleg amelyek a pénzügyi adatok helytállóságára és a hitel felhasználására vonatkoztak. A Bank nem köteles arra, még ha adott esetben jogosult is, hogy külön vizsgálatokat végezzen, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. A Bank nem felelős semmilyen olyan cselekedetéért, illetve mulasztásáért, amely az Ügyfél által szolgáltatott, illetve az adott esetben elmaradt információ vagy utasítás következménye A Bank nem tehető felelőssé olyan kárért vagy veszteségért, amely a kormány vagy bármely államigazgatási szerv cselekedetére, mulasztására vagy késlekedésére vezethető vissza. A Bank nem tehető felelőssé továbbá azért, ha az Üzletszabályzat vagy a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével olyan ok miatt késlekedik, amely ellenőrzési körén kívül esik, vagy azért, mert nem volt előre látható, vagy ha előre látható volt is, elkerülhetetlen volt, így többek között háborús esemény, természeti csapás, a szállításban vagy a kommunikációs csatornákban bekövetkezett hiba vagy kimaradás, a számítástechnikai és távközlési rendszerek leállása vagy meghibásodása, a piacon használatos elszámoló-rendszerek működési hibája, devizakorlátozások, országkockázattal kapcsolatos események, egyébjogszabályi vagy szabályozó hatósági intézkedések, bármely érintett piac komoly megingása vagy annak összeomlása, illetve sztrájk (ezek bármelyike: "vis maior") miatt. Vis maior esetén az Ügyfél egyedüli jogorvoslata a Bank kötelezettségének teljesítésére vonatkozó idő olyan meghosszabbítása, amely kellőképpen figyelembe veszi az adott vis maior esemény hatását a Bank teljesítési lehetőségére. Mindazonáltal, a Bank minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a késedelem okát vagy az akadályt megszüntesse, és kötelezettségét a szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül teljesítse A Felek a Magyar Köztársaság, a Francia Köztársaság és - bizonyos esetekben - más országok jogszabályainak vannak alávetve. A Bank nem vonható felelősségre az Ügyfél jogszabálysértéséért, így többek között a jogszabályok által bizonyos ügyletekhez megkívánt megfelelő engedélyek hiányáért, az Ügyfél adó-, vám-, társadalombiztosítási, illetve ehhez hasonló kötelezettségei CALYON Magyarországi Fióktelepe 17

18 teljesítésének elmulasztásáért. A törvényesség biztosítása érdekében a Bank jogosult arra, hogy a jogszabályok által esetlegesen megkívánt egyes cselekedeteket az Ügyfél jóváhagyása nélkül is megtegyen. A Bank azonban értesíti az Ügyfelet, lehetőségei szerint késlekedés nélkül, mind az ilyen cselekedet megtételéről, mind annak elmulasztásáról, kivéve, ha a Bank alaposan feltételezheti, hogy azokról Ügyfele más forrásból már tudomást szerzett A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek annak következtében keletkeztek, hogy az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban foglalt rendelkezéseket nem tartotta be, illetve késedelmesen teljesítette Nem felel a Bank az általa vállalt szolgáltatások teljesítésének elmaradásáért, ha azt az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy gondatlan eljárása akadályozza A Bank nem vagy korlátozottan felel azokban az esetekben, amelyekre vonatkozóan a felelősségét a jelen Üzletszabályzat vagy a Felek között létrejött szerződések kizárták vagy korlátozták A Bank felelőssége harmadik felek eljárásaiért A Bank jogosult harmadik személyek közreműködését igénybe venni, ha az az Ügyféltől kapott megbízások teljesítéséhez, a Bank saját követeléseinek érvényesítéséhez vagy üzleti érdekeinek védelmében (beleértve az olyan elektronikus banki szolgáltatásokat, amely harmadik fél telekommunikációs szolgáltatók igénybevételét kívánja meg) szükséges, illetőleg ha az a rendes üzletvitel során szokásos A Bank nem felel az általa igénybevett harmadik felek eljárásáért, ha bizonyítani tudja, hogy a kérdéses harmadik személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben egy hitelintézettől általában elvárható. Ha a harmadik fél felelősségét tételes jogszabály vagy a harmadik fél üzletszabályzata korlátozza, a Bank felelőssége ehhez igazodik Ha a Bank az Ügyfél fizetési megbízásának teljesítése során külföldi harmadik felet vesz igénybe, a Bank külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, szabályzatok és szokványok az irányadók Biztosítékok A Bank bármely időpontban megkövetelheti, hogy az Ügyféllel szemben fennálló követelései tekintetében az Ügyfél nyújtson megfelelő biztosítékot, illetve növelje az adott biztosíték összegét vagy értékét, akkor is, ha az Ügyfél tartozása még nem esedékes, vagy olyan feltételhez kötött, amely még nem következett be A Bank javára biztosítékul lekötött minden vagyontárgy, vagyoni érték és jog a Banknak az Ügyféllel szembeni valamennyi követelése biztosítékául szolgál, tekintet nélkül arra, hogy az igény kölcsönből, garanciavállalásból, váltóleszámítolásból vagy -elfogadásból, akkreditívből vagy a Bank egyéb, az Ügyféllel szemben fennálló követeléséből ered, kivéve, ha a Felek kifejezetten a biztosítékok más célra való felhasználásában állapodtak meg Bármely vagyontárgy és bármiféle egyéb jog, amely a Banknak birtokába jutott vagy rendelkezése alá került, a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául szolgál és a Bank jogosult azokkal szemben beszámítással élni Az Ügyfél tartozik a biztosítékul lekötött vagyontárgyait a Felek által meghatározott feltételek szerint biztosítani. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Bank javára biztosítékul szolgáló valamennyi vagyon és jog fenntartásáról és megvédéséről, valamint az ilyen követelések érvényesíthetőségéről. Az CALYON Magyarországi Fióktelepe 18

19 Ügyfél haladéktalanul köteles a Bankot tájékoztatni a biztosíték értékében vagy értékesíthetőségében bekövetkezett változásról A Bank jogosult - akár a helyszínen is - ellenőrizni, hogy követelésének biztosítéka megfelelőe, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az Ügyfél rendeltetésszerűen kezeli-e, üzemelteti-e, megőrzéséről gondoskodik-e A Bank jogosult a biztosítékul szolgáló vagyon vagy ingatlan tekintetében értékbecslést végezni vagy erre a célra értékbecslőt alkalmazni. Az értékbecslés költségeit az Ügyfél köteles viselni, továbbá köteles minden, ezen eljárás lefolytatásához szükséges lépést megtenni Ha az Ügyfél az esedékesség időpontjában nem teljesíti a Bankkal szemben fennálló fizetési vagy egyéb kötelezettségét, vagy nem tesz eleget a Bank biztosíték nyújtására vonatkozó kérésének, vagy a korábban adott biztosítékok összegének vagy értékének növelésére vonatkozó kötelezettségének, a Bank jogosult bármely biztosítékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és az Ügyfél érdekeinek lehetőség szerinti figyelembevételével, érvényesíteni, oly módon, hogy az a banki követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja A Bank esedékes követelésével az Ügyfél előzetes értesítése nélkül megterhelheti az Ügyfél nála vezetett bármely számláját, beleértve a betéti és devizaszámlákat is. A Bank jogosult az Ügyféllel szemben fennálló követelését a jogszabályoknak megfelelően az Ügyfél bármely más banknál vezetett bankszámlájára vonatkozó beszedési megbízás kibocsátása útján is érvényesíteni. Az Ügyfél köteles, a Bank erre irányuló kérésére azonnal közölni a többi bankszámlájának számát, illetőleg (felhatalmazó levél útján) feljogosítani a többi bankot a Bank beszedési jogának elismerésére A Bank - amennyiben az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása miatt követelésének megtérítését bizonytalannak ítéli meg - jogosult a biztosítékul birtokában tartott értékpapírokat beváltani. Jogosult továbbá már a követelése esedékessé válása előtt a javára szóló vagy biztosítékul ráruházott jogokat gyakorolni, követeléseket érvényesíteni és az ebből származó bevételt - választása szerint - az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, vagy óvadékként kezelni. Ilyen esetben a Bank jogosult - de nem köteles - megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a követelés érvényesítése érdekében szükségesnek tart. A Bank felhívására az Ügyfél köteles a követelések behajtásáról a saját költségén gondoskodni A Bank az Ügyféllel szemben fennálló követeléseinek mielőbbi rendezése érdekében akkor is jogosult kielégítést keresni az Ügyfél bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából, ha más biztosíték is a rendelkezésére áll A Bank az Ügyféllel szembeni követeléseinek fennállására a Bank kimutatásai és nyilvántartásai szolgálnak bizonyítékul. A Bank kimutatásaiban, nyilvántartásaiban szereplő bejegyzések az Ügyfél tartozásának fennállását, és összegszerűségét, hitelt érdemlő módon bizonyítják A Bank dönthet a biztosítékok feloldásáról, ha úgy ítéli meg, hogy nem szükségesek követelése biztosításához A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség - a Felek eltérő megállapodása hiányában - az Ügyfelet terheli A Bank beszámítási joga Az Ügyfél a szerződés aláírásával, illetőleg a Bankkal egyéb módon történő üzleti kapcsolat létesítésével visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Bank bármilyen, az Ügyféllel szemben fennálló igényét beszámítsa az Ügyféllel szemben fennálló tartozásaiba, beleértve ebbe a bankszámlán lévő összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettséget is. A Bank jogosult továbbá saját CALYON Magyarországi Fióktelepe 19

20 követelései erejéig beszüntetni az Ügyféllel szemben a Bankot terhelő, harmadik személyek felé irányuló fizetéseket, a jogszabályok által megengedett mértékig, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból származnak vagy még nem esedékesek, de azok megfizetését a Bank bizonytalannak ítéli. A Bank Ügyféllel szemben fennálló követelése kielégítése érdekében jogosult betétet lejáratni és igénybe venni a betét lejárata előtt. A Bank nem felel az olyan kárért vagy költségért, amely a kifizetések e pont szerinti felfüggesztéséből erednek. Amennyiben az adott számla pénzneme és a tartozás pénzneme egymástól eltér, akkor a Bank jogosult arra, hogy a más pénznemben fennálló tartozás kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeg megvásárlásához szükséges összeggel a számlát megterhelje Megnövekedett költségek Amennyiben bármilyen jogszabály hatósági rendelkezés, illetve intézkedés vagy annak bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változás, vagy bármely jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy hatósági kérésnek való megfelelés többletköltséget okoz a Bank részére a szerződés teljesítésével kapcsolatban, akkor azt a Bank jogosult az Ügyfélre továbbhárítani. Megnövekedett költségek felmerülése esetén a Bank köteles az Ügyfelet azonnal értesíteni, és egyúttal közölni annak várható nagyságát A szolgáltatás nyújtás megtagadása, a Bank általi felmondás Szerződésszegési eseménynek minősül, ha: a) olyan jelentős kedvezőtlen változás következik be vagy olyan változás bekövetkezése várható az Ügyfél üzleti, működési, pénzügyi vagy jogi helyzetében, amely miatt a továbbiakban ésszerűen nem várható el a Banktól, hogy teljesítse a szerződéses kötelezettségét; vagy b) a szerződésben meghatározott célra a hitel vagy kölcsön folyósítása lehetetlenné válik, illetve a szerződés alapján az Ügyfél késedelembe esett, vagy - amennyiben arra kötelezettséget vállalt - leány- vagy társvállalatainak Bankkal szemben fennálló adósságait esedékességkor nem fizeti meg; vagy c) az Ügyfél a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja fel a hitelt vagy kölcsönt; vagy d) az Ügyfél a Bank felhívására nem nyújt biztosítékot, vagy az adott biztosíték nagyságát vagy értékét nem növeli; vagy e) az Ügyfél a szerződésben, az Üzletszabályzatban, vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó általános feltételekben foglalt kötelezettségét nem teljesíti; vagy f) az Ügyfél bármilyen módon olyan mértékben megtévesztette a Bankot, hogy azzal befolyásolta a hitel illetve a kölcsön folyósítására vonatkozó döntését, vagy az Ügyfél téves vagy félrevezető nyilatkozatot tett bármely Bankkal kötött szerződésre vagy a Bank részére nyújtott nyilatkozatra nézve vagy azzal kapcsolatban, vagy ha az Ügyfél a Bankot valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más egyéb módon megtévesztette; vagy g) a szerződés aláírását követően a Bank megítélése szerint az Ügyfél pénzügyi helyzete olyan mértékben megromlott, hogy az, vagy az Ügyfél bármely ügylete veszélyeztetheti a Bank által nyújtott hitel, kölcsön vagy a Bankkal szemben fennálló egyéb pénzügyi tartozás visszafizetését; vagy h) (1) az Ügyfél vagy annak bármely leányvállalata fizetésképtelenné válik, vagy tartozásait esedékességükkor nem fizeti ki, vagy (2) az Ügyfél csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a bírósághoz a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Csődtörvény) alapján, vagy az Ügyfél hitelezője nyújtott be csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet a bírósághoz az Ügyfél vonatkozásában, vagy az Ügyfél legfőbb szerve úgy határozott, hogy egyetért csődeljárás megindításával az Ügyfél vonatkozásában, vagy (3) az Ügyfél ellen felszámolási eljárás iránti kérelmet nyújtanak be a bíróságra, vagy (4) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a CALYON Magyarországi Fióktelepe 20

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 H S 939 3,050,000,0004.65% 1 100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 12 16 2016 12 16 (a) 4.65%(b) HH H 2015 12 9 195.6 195.1 H H S 2015 200,000 10,000 1,000 50 3 H A A1 A BBBa2 H H H S 2015 200,000 10,000

Részletesebben

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 農 村 再 生 計 畫 地 點 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 ( 鎮 市 區 ) 土 庫 社 區 申 請 單 位 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 中 華 民 國 102 年 03 月 14 日 目 錄 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 再 生 計 畫 第 1 章 社 區 基 本 資 料... 1 1-1 農 村 社 區 名 稱 :... 1 1-2 申 請 組 織

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C D A B C D A B C D a a b c x x x x x x x x x x x x x x x x x a b c x a x x x x x x x x x x a b a b a b x x x x x x x x x x x x A B C A B C A B A B A x B C x D A B C a b c a b x x x x x x x A B A

Részletesebben

公務人員履歷表

公務人員履歷表 新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 104 年 度 儲 備 約 僱 稽 查 員 公 開 招 考 簡 章 一 網 路 報 名 及 繳 費 : 104 年 6 月 22 日 ( 星 期 一 ) 起 至 104 年 6 月 29 日 ( 星 期 一 ) 止 二 筆 試 時 間 :104 年 7 月 18 日 ( 星 期 六 ) 三 口 試 時 間 :104 年 7 月 26 日 ( 星 期 日 ) 新

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2 (1) 51 41 49 6 6 7 161 4 27 338 2012815 2012815 2012815 200712 20093 20086 211 (1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128

Részletesebben

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Részletesebben

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為 戲 劇 研 究 200 年1月 創刊號 頁1 2 論說 折子戲 曾永義 世新大學講座教授 緒論 折子戲 這一戲曲名詞 大家耳熟能詳 但如果進一步思考 1. 折子戲 之名始於何時 2. 折子戲 之詞彙結構如何形成 3.如果把 折子戲 當作一生命體 那麼其源生 形成 成熟與衰老的不同 階段 各自如何 其源生 形成的背景如何 其成熟興盛和衰老頹廢的原因又是 如何 4.當折子戲成熟之時 折子戲本身具有何等樣的周延義涵

Részletesebben

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Részletesebben

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Részletesebben

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i A 2016 2016 H 1 11 2016 4 2028 100028 2016 2016 A 2016 H 2016 2016 H 30 32 33 35 2016 A 2016 2016 H 2016 2016 H 24 HH 18317M 2016 2016 H * 2016 3 4 ... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Részletesebben