Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: október 25. napjától visszavonásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig"

Átírás

1 Üzletszabályzat Érvényes: október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V /

2 Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 150/1998. számú határozata és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete EN-I-462/2010. számú határozata alapján jogosult nyújtani. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatások nyújtására jogosult: hitel és pénzkölcsön nyújtása, ideértve a követelésvásárlást is; pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u ), a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, ben alapított pénzügyi vállalkozás. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzatban szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének I-1901/2001. számú határozata alapján jogosult végezni. Az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult: pénzügyi lízing. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a továbbiakban együtt: ERSTE LEASING. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. A jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós (a továbbiakban együtt: Felek) eltérő tartalmú kikötése hiányában az ERSTE LEASING és az 1.2. pontban meghatározott Adós közötti minden olyan üzleti kapcsolatra, amelynek keretében az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatást nyújt Az Üzletszabályzat alkalmazásában Adósnak (a továbbiakban: Adós) minősül mindenki, akivel az ERSTE LEASING pénzügyi szolgáltatás (hitel és/vagy pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing stb.) nyújtására szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt, vagy ilyen szerződés keretében, ilyen szerződés megkötése céljából bármilyen módon közreműködik Az ERSTE LEASING az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályokat általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) határozza meg. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat között ellentmondás van, az Általános Szerződési Feltételek az irányadó Az Üzletszabályzat rendelkezései valamennyi Szerződés szerves részét képezik, az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamennyi vonatkozásában irányadóak, ha a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek. Amennyiben a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás van, a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadók a jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés kivételével, mely jelen pontban foglalt alábbi rendelkezés vonatkozásában a Szerződés vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett erre irányuló rendelkezése hiányában az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni: Forrásköltség (forráskamat) áthárítás joga: Az ERSTE LEASING az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változás(oka)t. A Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek ellentétes vagy erre vonatkozó rendelkezése hiányában, az ERSTE LEASING jogosult az Adóssal szemben érvényesíteni a forrásköltségeiben (Refinanszírozási hiteleinek kamatlábában) bekövetkezett változásokat. Refinanszírozási hitel: Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vagy harmadik személy által az ERSTE LEASING részére nyújtott hitel (kölcsön). A forrásköltség (Szerződésben vagy Általános Szerződési Feltételekben meghatározott) Devizanemenkénti változását (amennyiben a forrásköltség-áthárításra az Adóssal szemben sor kerül) az ERSTE LEASING köteles kimutatni az Adós kérésére az Adóssal szemben Díjak, Díjváltoztatás A Szerződéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó mindenkori díjakat, a díjak számítási módját, összegét, felső határát a Hirdetmény részét képező mindenkori Díjjegyzék tartalmazza. A Díjjegyzék forintban meghatározott díjelemeit az ERSTE LEASING különösen jogosult a Magyar Köztársaságban a mindenkori jogszabályi rendelkezések alapján erre jogosult hatóság (szervezet) által közzétett mindenkori, az előző naptári évre vonatkozóan meghatározott éves, átlagos fogyasztói árindex (infláció) arányában megváltoztatni, az erre vonatkozó adat hivatalos közzétételét követően. A postai készpénzátutalási megbízások költségei a postai szolgáltató mindenkori díjai alapján kerülnek meghatározásra Értesítések, Felmondási jog Az ERSTE LEASING az 1.4. ponton alapuló, Hitelintézeti Törvény szerint fogyasztónak minősülő Adós számára kedvezőtlen változtatásokról, a változtatás mértékének meghatározásával, a változtatás hatálybalépését legalább hatvan (60) nappal megelőzően, Hirdetményt tesz közzé és a változtatásról az Adóst a Szerződésben vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon, közvetlen, figyelemfelhívó levélben is értesíti. A Hirdetményben meg kell jelölni a módosítás okait és azt, hogy melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ilyen módon meghatározott, az Adóst terhelő teljesítési (fizetési) kötelezettség a Szerződésben és az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kamatfizetéssel/költségviseléssel/díjfizetési kötelezettséggel egyidejűleg esedékes. A Hitelintézeti Törvény szerint fogyasztónak minősülő Adós az 1.4. ponton alapuló, Adós számára kedvezőtlen változtatás esetén, a változtatás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés díjmentes felmondására, mely esetben (a Szerződés vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek eltérő rendelkezése hiányában) az Adós (a Szerződésben, illetve az Általános Szerződési Feltételekben, ezek hiányában az Üzletszabályzatban rögzített határidők megtartása mellett) jogosult a teljes (az Adós számára kedvezőtlen változtatással érintett) Szerződésen alapuló fennálló tartozását a soron következő kamatfizetési napon vagy azt követően legkésőbb 45 napon belül a változtatásban foglaltak Adóssal szembeni érvényesítése nélkül, előtörleszteni, mely előtörlesztéssel a Szerződés megszűnik. 2

3 A Hitelintézeti Törvény szerint nem fogyasztónak minősülő Adóssal kötött Szerződés esetén, az 1.4. pont alkalmazása (a Szerződésben és/vagy az adott Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szabályok figyelembe vételével) olyan módon történik, hogy a változtatást, a változtatás hatálybalépését tizenöt (15) nappal megelőzően, Hirdetményben kell közzétenni. A Szerződés megszűnésének eseteit, az elszámolás rendjét egyebekben a Szerződés vagy az adott finanszírozási konstrukciók szerinti Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák Az ERSTE LEASING jogosult a részéről kockázatvállalással járó ügylet teljesítését megelőzően arról értesíteni az Adóst, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben az ERSTE LEASING részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a pénzpiacokon felmerülő zavarok vagy makrogazdasági és/vagy nemzetgazdasági folyamatok miatt nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el (elérhetetlenség), az ERSTE LEASING ilyen esetekben jogosult az Adósnak más devizanemben (elsősorban forintban /HUF/) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Adós él a felajánlott lehetőséggel, úgy a teljesítésre a módosítás megfelelő dokumentálása után kerülhet sor. Amennyiben az Adós az alternatív teljesítést nem fogadja el, az ERSTE LEASING a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szerződés az Adós részére lehetőséget biztosított különböző devizák közötti választásra illetve váltásra, és valamely deviza a fentiek szerint elérhetetlenné válik, úgy az Adós választási lehetősége az elérhetetlenség fennállása alatt a Szerződésben fennmaradó többi devizára korlátozódik, és az ERSTE LEASING nem köteles újabb devizanemekben történő kockázatvállalást felajánlani Jogellenesség esete áll fenn akkor, ha bármely időpontban akár az ERSTE LEASING, akár az Adós részéről jogszabályba ütközik vagy ütközne a Szerződésben foglalt bármely vagy összes kötelezettség vagy jogosultság fenntartása, teljesítése vagy végrehajtása, illetve akár az ERSTE LEASING, akár az Adós bármely, a Szerződésből eredő kötelezettsége vagy jogosultsága érvénytelen, kikényszeríthetetlen lenne vagy azzá válna. Amennyiben az előzőekben körülírt bármilyen alapon jogellenesség esete következne be, akár az ERSTE LEASING, akár az Adós kötelesek együttműködni, hogy a Szerződést közös megegyezéssel úgy módosítsák, hogy a Szerződés alapján fennálló kötelezettség jogellenességét, érvénytelenségét, illetve kikényszeríthetetlenségét megszüntessék. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, Felek kötelesek a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint eljárni, lehetőség szerint az eredeti állapotot helyreállítni és a Felek közötti, a Szerződésen alapuló jogviszonyt megszüntetni Előre nem látható és nem tervezhető körülmények esetén az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak átmeneti alkalmazására és/vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények akkor állnak fenn, ha jogszabályváltozás és/vagy a bankközi hitelkamatok és/vagy a jegybanki alapkamat és/vagy az állampapírok-, illetve a pénzpiaci kamatok és hozamok alakulásának változásai és/vagy az infláció mértékének és/vagy a fogyasztói (fogyasztási) árindexnek a változása és/vagy a pénzügyi intézmények prudens működésére vonatkozó jogszabályi szabályok, valamint likviditási, jövedelmezőségi és eszköz-forrás menedzselési, jogszabályi vagy egyéb előírások és/vagy a Magyar Köztársaság országkockázati besorolását megtestesítő nemzetközi gazdasági mutatók (így különösen: CDS /Credit Default Swap/), egyéb gazdasági mérőszámok/adatok (így különösen: Country Spread) a refinanszírozási költséget/kamatot illetően változnak, annak változtatását szükségessé teszik, vagy az ERSTE LEASING részéről előre nem látható, nem tervezhető és az ERSTE LEASING-et önhibáján kívül terhelő egyéb többletköltséget okoznak. Előre nem látható és nem tervezhető körülmények, melyek alapján az ERSTE LEASING különösen jogosult az 1.4. pontban foglaltak alkalmazására, vagy a már megkötött Szerződéseket érintő kötelező hatályú jogszabályi/hatósági/bírósági rendelkezésből fakadó és az ERSTE LEASING-et terhelő többletköltségek (különösen: adók, közterhek változása) Adósra történő áthárítására, az pontban foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett, az alábbiak: az ERSTE LEASING tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, (jegybanki) rendelet vagy az ERSTE LEASING-re kötelező egyéb szabályok, illetőleg hatósági előírások megváltozása; a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely különösen lehet: az ERSTE LEASING forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- (refinanszírozási) vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett, a Magyar Köztársaságra vonatkozó országkockázati mutató negatív irányú változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói- vagy termelői árindex (infláció) változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Magyar Köztársaság által kibocsátott éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása; az Adósért vállalt kockázatok tényezőinek az ERSTE LEASING-re nézve kedvezőtlen változása, ideértve az Adós és/vagy biztosítékot nyújtó jogalany fizetési képességének, készségének változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást; az ERSTE LEASING hitelezési tevékenységével szorosan és közvetlenül összefüggő feltételekben, költségekben bekövetkezett változás, A Hitelintézeti Törvény alapján nem fogyasztónak minősülő Adós esetén a fent felsoroltakon kívül az alábbiak is előre nem látható és nem tervezhető körülményeknek minősülnek:az ERSTE LEASING szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatban, az ERSTE LEASING működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen: az ERSTE LEASING által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok használatáért, illetőleg bérletéért fizetett/fizetendő költségek hátrányos változása, az ERSTE LEASING dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai működési feltételeinek hátrányos változása, az ERSTE LEASING számítástechnikai, illetőleg adatvédelmi alkalmazási követelmények változásából eredő költségeinek hátrányos változása, 3

4 az ERSTE LEASING-et érintő, a postai-, távközlési-, internet- szolgáltatások feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, az ERSTE LEASING részére külső szolgáltató vagy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása A Hitelintézeti Törvény szerint fogyasztónak minősülő Adós esetén amennyiben a jelen Üzletszabályzat pontjában felsorolt-, vagy az ÁSZF-ben rögzítésre került, egyoldalú szerződésmódosításra okot adó, előre nem látható és nem tervezhető körülmények a hatályos Magatartási Kódex-ben szereplő módosítási okoknak ellentmondanak, úgy az ERSTE LEASING az 1.4. ponton alapuló, Adós számára kedvezőtlen (Szerződéshez kapcsolódó kamatra-, egyéb jutalékokra, költségekre és díjakra vonatkozó) egyoldalú szerződésmódosítási jogát kizárólag az ERSTE LEASING által kötelezően alkalmazandó, mindenkor hatályos Magatartási Kódex rendelkezései alapján gyakorolja Amennyiben az ERSTE LEASING és az Adós közötti üzleti kapcsolat valamely kérdésére vonatkozóan sem a Szerződés, sem a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, sem az Üzletszabályzat nem tartalmaznak rendelkezést, a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv, továbbá a Hitelintézeti Törvény rendelkezései irányadók Az Üzletszabályzat az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében történt kifüggesztése napját követő első munkanaptól kezdődően visszavonásig hatályos valamennyi olyan, a kifüggesztés napját megelőzően hatályba lépett Szerződés tekintetében is, ahol a korábbiakban hatályos Üzletszabályzat az Üzletszabályzat hatályba lépése előtt hatályba lépett Szerződések tekintetében az Üzletszabályzat hatályba lépését nem zárta ki A mindenkori hatályos Üzletszabályzat nyilvános, a meghirdetett üzleti órák alatt az ERSTE LEASING ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségeiben, valamint az ERSTE LEASING minden olyan képviselőjénél, aki jogosult az ERSTE LEASING képviseletében szerződést kötni, bárki megtekintheti. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, illetve a Szerződés megkötésekor az Adós külön kérése nélkül is díjtalanul átadja az Adósnak az Üzletszabályzat egy példányát. 2. Kapcsolattartás 2.1. Együttműködési kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeit figyelembe véve kötelesek eljárni Értesítési, tájékoztatási kötelezettség Az ERSTE LEASING és az Adós a lehetséges legkorábbi időpontban tájékoztatják egymást a fennálló üzleti kapcsolatuk, így különösen a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról Az ERSTE LEASING amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik minden év január 31. napjáig írásban értesíti az Adóst az előző naptári év december 31-én fennálló tőketartozásáról. Az Adós írásbeli kérésére a pont szerinti Hirdetményben közzétett díjjegyzékben megjelölt díj ellenében az ERSTE LEASING az éves kimutatáson kívül eseti kimutatást készít az Adós részére Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni az Üzletszabályzat 3.3. pontjában megjelölt szerződés nyomtatványon feltüntetett bármely adata megváltozásáról. Ha az Adós olyan szervezet, amely a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) hatálya alá tartozik, köteles a cégjegyzékben nyilvántartott adatai változásáról haladéktalanul értesíteni az ERSTE LEASING-et a cégbíróság változásbejegyzést elrendelő végzése másolatának megküldésével Az Adós köteles az ERSTE LEASING-et késedelem nélkül értesíteni, ha a következő események bármelyike bekövetkezett, vagy bekövetkezése előre láthatóvá vált: a) a Szerződés teljesítésének biztosítására az ERSTE LEASING javára alapított biztosíték értéke jelentősen csökken (jelentős értékcsökkenésnek számít különösen: ha a biztosíték értéke a Szerződés megkötésekor az ERSTE LEASING által meghatározott biztosítéki értékhez képest bármely okból legalább 10 %-kal csökken), érvényesíthetőségének feltételei jelentősen romlanak (jelentős romlásnak számít különösen az érvényesíthetőség szempontjából, ha a biztosíték eltűnik, megrongálódik, megszűnik vagy megsemmisül); b) az Adós ellen felszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeznek, az Adós felszámolási eljárást kér maga ellen, illetve az Adós csődeljárás vagy végelszámolás megindítását kezdeményezi; c) az Adós a lejárt adó-, illeték-, vagy járulék fizetési kötelezettségének teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esett; d) az Adós vagyoni helyzetében egyéb olyan kedvezőtlen változás következik be, amely jelentősen veszélyezteti a Szerződés Adós általi teljesítését (kedvezőtlen változásnak minősül különösen minden olyan tény vagy körülmény, ami az ERSTE LEASING követelésének Adós általi kielégítését veszélyezteti /például: munkaviszony megszűnése, rendszeres jövedelem elvesztése, családi (személyi) állapot megváltozása, minden esetben akkor, ha a változás a Szerződés teljesítésére bármilyen módon kihatással van, vagy lehet/); e) az Adós jogutódlás nélküli vagy jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) határozza el; f) a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja vagy hivatalból törli a cégjegyzékből Az Adós köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tárgyévet követő május 31-ig megküldeni az ERSTE LEASING részére A tájékoztatással, értesítéssel kapcsolatos költséget az a fél viseli, akinél a tájékoztatási, értesítési kötelezettség felmerült. Az Adós a Szerződésben, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottakon túl pótlólagos tájékoztatást kérhet az ERSTE LEASING-től a Szerződésben meghatározott kötelezettsége teljesítéséhez szükséges keretek között. A pótlólagos tájékoztatás költsége a Felek eltérő megállapodása hiányában az Adóst terheli Az Üzletszabályzat jelen 2.2. fejezetében meghatározott értesítési, tájékoztatási kötelezettségnek az Adós részéről történő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Az értesítés módja A Felek a Szerződéssel, a biztosítéki szerződéssel, a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel, valamint az Üzletszabályzattal kapcsolatos, a másik félhez intézett minden értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot, kérést, észrevételt, panaszt a jelen pontban rögzített kivételek figyelembevételével - írásban kötelesek megtenni. Az ERSTE LEASING az Adós kérésére, az Adós megfelelő azonosítása után, telefonon tájékoztatást adhat az Adósnak olyan kérdésekben, amelyek az Adósnak a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy azt elősegítik. Az 4

5 ERSTE LEASING az Adós írásbeli tiltó nyilatkozata hiányában az Adós által a Szerződésben megadott vagy azt követően az ERSTE LEASING számára írásban bejelentett (módosított) telefonszámra és/vagy elektronikus levelezési címre magyar nyelvű, elektronikus szöveges üzenetet (sms-t és/vagy -t) küldhet az Adós részére az Adósnak a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információkkal kapcsolatban, (így különösen, de nem kizárólag fizetési emlékeztetőt a tartozás aktuális összegének a megjelölésével, a Szerződés azonosítására alkalmas adattartalommal)., Az Adós köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá az általa megadott telefonszámra és/vagy címre az ERSTE LEASING által esetlegesen megküldésre kerülő sms és/vagy e- mail tartalmához. Az Adós az általa megadott mobiltelefonszáma és/vagy elektronikus levelezési címe megváltozását haladéktalanul köteles az ERSTE LEASING részére írásban bejelenteni. Az Adós az ERSTE LEASING jelen pontban rögzített sms és/vagy -küldési lehetőségét bármikor indoklás nélkül írásban megtilthatja, amely tiltó nyilatkozat kézhez vételét követően ERSTE LEASING joga az sms, illetve küldésére megszűnik. Az ERSTE LEASING nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Adós pontatlan vagy valótlan telefonszámot és/vagy elektronikus levelezési címet adott meg, illetve a telefonszáma és/vagy elektronikus levelezési címe időközben megváltozott, és erről elmulasztotta az ERSTE LEASING-et értesíteni. A jelen pontban meghatározott sms és/vagy küldésével kapcsolatos költségeket az ERSTE LEASING viseli A pontban meghatározott sms és/vagy küldési lehetőségen kívül az ERSTE LEASING az Adós részére szóló egyéb értesítést, tájékoztatást, ajánlatot, nyilatkozatot és más dokumentumot (a továbbiakban együtt: Iratok) az Adós által megadott címre postai úton vagy személyes kézbesítés útján küldi meg. Az ERSTE LEASING az Iratokat általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az ERSTE LEASING nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Adós pontatlan címet vagy nevet adott meg, illetve a címe időközben megváltozott, és erről elmulasztotta az ERSTE LEASINGet értesíteni, és emiatt az Iratok kézbesítése elhúzódik vagy eredménytelen. Az ERSTE LEASING a Szerződés megszüntetésével vagy annak kilátásba helyezésével kapcsolatos, joghatállyal bíró küldeményeket postai ajánlott/tértivevényes küldemény formájában is legalább egy alkalommal megkísérli eljuttatni az Adós részére Az ERSTE LEASING az Adósok széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény) útján tesz eleget. Az ERSTE LEASING a Hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben függeszti ki. A Hirdetményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amely közvetlenül követi azt a munkanapot, amelyen a Hirdetmény kifüggesztése az ERSTE LEASING székhelyének ügyfélforgalmi helyiségében megtörtént Az Adós az ERSTE LEASING részére szóló Iratokat postai úton köteles megküldeni az ERSTE LEASING székhelyére, vagy személyesen köteles átadni az ERSTE LEASING képviselőjének az ERSTE LEASING ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében. Az ERSTE LEASING jogosult elfogadni, hogy az Adós telefaxon tegyen eleget értesítési, tájékoztatási kötelezettségének, de egyúttal kérheti az értesítés, tájékoztatás postai úton történő megerősítését. Ebben az esetben, ha a postai úton történő megerősítés az ehhez szükséges legrövidebb időn belül az ERSTE LEASING-hez nem érkezik meg, akkor az ERSTE LEASING úgy tekintheti, hogy az Adós az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget Ha az Adós által az ERSTE LEASING-től várt valamely értesítés például a havi számla nem érkezett meg, az Adós köteles annak az időtartamnak letelte után, amin belül az értesítésnek rendes körülmények között meg kellett volna érkeznie, az ERSTE LEASING-et haladéktalanul értesíteni. Rendes körülmények között a küldemény legkésőbb az adott, Adóst terhelő kötelezettség esedékességének napján megérkezik az Adóshoz. Az Adós e kötelezettségének megszegéséből eredő kárért az ERSTE LEASING nem felel. 3. Az Adós, illetve képviselőjének azonosítása 3.1. Az ERSTE LEASING a Szerződés megkötése előtt a jogszabályok által előírt módon megvizsgálja az Adós, illetve képviselője személyazonosságát. A természetes személy Adós személyi igazolványával, valamint amennyiben egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolványával, vagy - amennyiben azzal nem, csak nyilvántartási számmal rendelkezik - személyi igazolványával igazolja személyazonosságát. Az Adós képviselője a személyi igazolványával igazolhatja személyazonosságát. Az ERSTE LEASING az Adós, illetve képviselője személyazonosságának azonosítására jogosult az Adóstól, illetve az Adós képviselőjétől az előzőekben felsoroltakon kívül más, a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok bemutatását is kérni Amennyiben az Adós nem természetes személy, az Adós képviselője személyazonosságának megvizsgálásán túl az ERSTE LEASING elvégzi az Adós azonosítását is. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet Adós a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy a) a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, amennyiben az Adós a Cégtörvény hatálya alá tartozik; b) a megfelelő bírósági, hatósági vagy kamarai nyilvántartásba vétele megtörtént, amennyiben létrejöttéhez hatósági, bírósági vagy kamarai nyilvántartásba vétel szükséges Az Adós, illetve képviselője köteles a Szerződés megkötését megelőzően kitölteni az ERSTE LEASING által e célból rendszeresített szerződés nyomtatványt (a továbbiakban: Nyomtatvány), amely a természetes személy Adós személyes adatainak, illetve a nem természetes személy Adós (cég)adatainak, továbbá az Adós képviselője személyes adatainak nyilvántartására szolgál. A Nyomtatvány valótlan adattal (adatokkal) való kitöltése az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és az ERSTE LEASING-et a valótlan adatok feltüntetéséből származó következményekért felelősség nem terheli Az írásbeli meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező természetes személy személyazonosságának megállapítására, illetve az ilyen személy által képviselt Adós azonosítására az Üzletszabályzat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók Az ERSTE LEASING jogosult meggyőződni az Adóst képviselő személy képviseleti jogosultságáról. A Szerződéssel kapcsolatban az Adóst az ERSTE LEASING-gel szemben képviselni jogosult személyek képviseleti jogát és aláírását az ERSTE LEASING mindaddig érvényesnek tekintheti, amíg a képviseleti jog megszűnéséről szóló írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett Az ERSTE LEASING jogosult a rendelkezésére álló aláírási címpéldány másolat alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis vagy hamisított aláírásból eredő kárért. 4. Szerződéskötés és Szerződés-módosítás 4.1. A Szerződés megkötése írásban történik A Felek a Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 5

6 5. A Felek egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítése ÜZLETSZABÁLYZAT 5.1. Az Adós az ERSTE LEASING által nyújtott szolgáltatásért kamatot, illetve díjat (a továbbiakban együtt: Ellenérték) fizet Az Ellenérték mértékét az ERSTE LEASING és az Adós között megkötött Szerződés tartalmazza. Az olyan Ellenérték mértékét, amelyről a Szerződés nem rendelkezik, valamennyi, az ERSTE LEASING által megkötött és hatályba lépett Szerződés tekintetében, a Hirdetményben közzétett díjjegyzék tartalmazza A tőke törlesztése, valamint a kamat és díj megfizetése a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határnapokon, illetve legkésőbb a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidő utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség határnapja, illetve a fizetési határidő utolsó napja nem munkanap, a fizetési kötelezettség a fizetési határnapot követő első munkanapon válik esedékessé Az Adós a fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a késedelmesen megfizetett összeg, mértékét a Szerződés határozza meg A kamat kiszámításának módját az egyes Szerződésekre irányadó Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. A kamatszámítás alapjául szolgáló időtartam kezdő napja a tőke kihelyezésének napja, záró napja pedig a tőke, illetve résztörlesztés esetén az adott tőkerész visszafizetésének napját megelőző nap Az ERSTE LEASING a késedelmi kamatot, valamint az időtartamhoz kötött díjakat napi kamatszámítással határozza meg a következő képlet alapján: tőke kamatláb naptári napok száma Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése kapcsán az ERSTE LEASING-nél közvetlenül vagy közvetetten felmerülő szükséges költségek így különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékei, a jogi és egyéb szakértői költségek, valamint az Adós szerződésszegése esetén a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-et megillető követelés(ek) érvényesítésével kapcsolatos költségek az Adóst terhelik Az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségének az alább megjelölt fizetési módok valamelyikén köteles eleget tenni: a) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING pénztárába a pénztári órák alatt; b) banki átutalással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; c) postai készpénzátutalási megbízással az ERSTE LEASING-nek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára; d) az Adós felhatalmazása alapján az ERSTE LEASING által benyújtott beszedési megbízásnak az Adós számlavezető bankja által történt teljesítésével; e) készpénzfizetéssel az ERSTE LEASING megbízottja kezéhez, amennyiben az ERSTE LEASING megbízottja a fizetés átvételére írásbeli felhatalmazással rendelkezik és a fizetés átvételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján jogosult Az Adós a számlavezető bankjához címzett felhatalmazó nyilatkozat az ERSTE LEASING részére történő átadásával felhatalmazhatja az ERSTE LEASING-et, hogy a vele szembeni esedékes követelését a bankszámlája terhére benyújtott beszedési megbízással szedje be. Ebben az esetben az Adós köteles gondoskodni arról, hogy a bankszámláján az ERSTE LEASING követelésének esedékességét megelőző 3 banki munkanapon legalább az esedékes fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összegű lekötetlen követelése legyen. Az Adós a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát az ERSTE LEASING felé fennálló összes tartozása teljesítését megelőzően csak az ERSTE LEASING írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg vagy vonhatja vissza Az ERSTE LEASING az Adóssal szembeni fizetési kötelezettségét a következő módok valamelyikén teljesíti: a) az ERSTE LEASING pénztárából való készpénzkifizetéssel a pénztári órák alatt; b) az Adós által megjelölt bankszámlára való banki átutalással; vagy c) a természetes személy Adós lakcímére címzett postai készpénzfizetéssel Amennyiben a fizetés: a) az 5.8. (a) vagy az (a) pontokban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING pénztárába való befizetés, illetve az ERSTE LEASING pénztárából való kifizetés értéknapja; b) az 5.8. (b), (c), illetve (d) vagy az (b) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a naptári nap, amikor a fizetés címzettjének bankszámláján a számlavezető hitelintézet az átutalt összeget jóváírja, azzal, hogy amennyiben a fizetés az 5.8. (d) pontban megjelölt módon történik, és az Adós bankszámláján elegendő fedezet áll rendelkezésre az Adós ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettsége szerződésszerű teljesítésére, az Adós nem esik késedelembe, ha a fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg azért nem kerül jóváírásra az esedékesség időpontjáig az ERSTE LEASING bankszámláján, mert az ERSTE LEASING elmulasztotta megfelelő időben megtenni a szükséges lépéseket a beszedési megbízás érvényesítésére; c) az 5.8. (e) pontban megjelölt módon történik, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az ERSTE LEASING megbízottja részére történt fizetés napja; d) az (c) pontban megjelölt módon történik, a fizetés időpontja a feladásnak a postai feladóvevényen megjelölt időpontja Az Üzletszabályzat alkalmazásában banki munkanapnak minősül az olyan naptári nap, amely munkanap, és nem minősül banki könyvelési szünnapnak és/vagy banki pénztári szünnapnak az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-nél Az Adós abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségét esedékességekor teljesíteni, ha a befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt az ERSTE LEASING-től bármilyen ok miatt nem kapta meg. 6. Biztosítékok 6.1. Az Adós a Szerződés megkötésekor, illetve az ERSTE LEASING kérésére a Szerződés hatálya alatt bármikor köteles az ERSTE LEASING által megfelelőnek minősített biztosítékot nyújtani az ERSTE LEASING részére a Szerződésben vállalt kötelezettsége szerződésszerű teljesítésének biztosítására. Amennyiben a biztosíték értéke a Szerződés hatálya alatt csökken, az Adós az ERSTE LEASING felszólítására köteles pótlólagos biztosítékot nyújtani. A biztosíték nyújtásakor az ERSTE LEASING határozza meg, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. 6

7 6.2. A biztosíték elsősorban készfizető kezesség, jelzálogjog, óvadék, váltó kötelezettségvállalás vagy vételi jog lehet. A biztosíték formáját az ERSTE LEASING határozza meg. A biztosíték vagy biztosítékok egyidejű alkalmazása nem automatikus. Biztosíték vagy biztosítékok alkalmazásának szükségességéről az ERSTE LEASING minden esetben az adott Szerződés vonatkozásában dönt, mely döntés alapját különösen az Adósnak az ERSTE LEASING általi ügyfélminősítése és/vagy a Szerződés keretében finanszírozandó eszköznek az ERSTE LEASING általi minősítése képezi. Az ERSTE LEASING a minősítéseket követően, Adósonként dönt az esetleges biztosítékok bevonásának szükségességéről A kezes az ERSTE LEASING-gel kötött készfizető kezességi szerződésben az Adósnak a Szerződés alapján az ERSTE LEASING-gel szembeni tartozásáért, valamint annak járulékaiért (késedelmi kamat, esetleges végrehajtási vagy más, a jogérvényesítéssel kapcsolatos költség) vállal készfizető kezességet. Amennyiben több személy vállal készfizető kezességet az Adósnak az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségéért, a kezesek egyetemlegesen felelnek Ha az Adós biztosítékként jelzálogjogot alapít az ERSTE LEASING javára, köteles a zálogtárgyat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és épségét megőrizni. Amennyiben az Adós e kötelezettségét megszegi, az ERSTE LEASING jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket a zálogtárgyat fenyegető veszély elhárítására. Ha a zálogtárgy állagának romlása veszélyezteti az ERSTE LEASING követelésének kielégítését, az ERSTE LEASING kérheti a zálogtárgy állagának helyreállítását, vagy az Üzletszabályzat 6.1. pontjával összhangban pótlólagos biztosíték adását. Az ERSTE LEASING jogosult a zálogtárgy állapotát ellenőrizni, az Adós pedig köteles ennek során az ERSTE LEASING-gel együttműködni Az ERSTE LEASING óvadék tárgyául átruházható betétokiratot és forgalomképes értékpapírt fogad el. Az ERSTE LEASING névre szóló értékpapírt csak üres forgatmánnyal ellátva fogad el óvadékul Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének megerősítéseként az Adós által az ERSTE LEASING javára kiállított saját váltót igényelhet (fedezeti váltó). Az ERSTE LEASING az Adós fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén jogosult esedékes követelését a váltóra vonatkozó jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élve érvényesíteni. A fedezeti váltó érvényesítése eredményeként megfizetett összegek csökkentik az Adósnak a Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit. Egyebekben a Szerződés változatlan feltételekkel mindaddig hatályban marad, amíg az Adós a teljes tartozását meg nem fizette Amennyiben az Adós biztosítékként vételi jogot enged az ERSTE LEASING javára a tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülő valamely vagyontárgyon, a biztosítéki szerződésben a Felek meghatározzák azt az árat, amelyen az ERSTE LEASING vételi jogával élve megszerezheti a vételi joggal terhelt vagyontárgy tulajdonjogát. Az ERSTE LEASING vételi joga határozott időre, de legfeljebb öt évre jön létre. Amennyiben az Adós meghal (jogutód nélkül megszűnik) a Szerződésben (biztosítéki szerződésben) meghatározott vételi jogot az ERSTE LEASING az örökössel (örökösökkel), jogutóddal (jogutódokkal) szemben is jogosult gyakorolni. A vételi jog a Szerződés bármely esetben történő megszűnése, megszüntetése esetén az ERSTE LEASING által abban az esetben is gyakorolható, ha a Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek a vételi jog gyakorlását a Szerződés felmondása esetére határozzák meg Ha az Adós az ERSTE LEASING-gel szembeni fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, az ERSTE LEASING jogosult szabad belátása szerint az Adós által nyújtott biztosítékok bármelyike terhére követelését érvényesíteni. Amennyiben az ERSTE LEASING érvényesíti a biztosítéki szerződésben meghatározott jogát, kielégítési jogának gyakorlását követően elszámol az Adóssal A biztosíték nyújtásával, kezelésével, és érvényesítésével kapcsolatos minden költség az Adóst terheli Az Adós e fejezetben foglalt bármely kötelezettségének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. Banktitok, információnyújtás harmadik fél részére 7.1. A Felek az egymással fennálló kapcsolatukra, a Szerződés tartalmára, illetve a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információt bizalmasan kezelik és azt az üzleti kapcsolat, így különösen a Szerződés megszűnése után is kötelesek bizalmasan kezelni Az ERSTE LEASING a tudomására jutott, a Hitelintézeti Törvény szerint banktitoknak minősülő információkat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, azokat az Adós közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a banktitkok pontosan meghatározott köre alóli felmentést tartalmazó nyilatkozatában megjelölt személyeken kívül csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek szolgáltatja ki Az ERSTE LEASING-et a banktitok megtartásának kötelezettsége a Szerződés megszűnése után is köti Az ERSTE LEASING az Adós írásbeli felhatalmazása nélkül is jogosult az Adósra vonatkozó banktitoknak és személyes adatnak nem minősülő üzleti információt kiszolgáltatni harmadik személy részére, kivéve, ha az Adós az információ adása előtt annak kiadását kifejezetten megtiltó írásbeli nyilatkozatot juttatott el az ERSTE LEASING-hez. Banktitoknak nem minősülő üzleti információ különösen az Adósra vonatkozó nyilvános információ, valamint az a tény, hogy az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban áll-e az Adós. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós banktitoknak minősülő adatait az ERSTE Csoport bármely tagja vagy az ERSTE LEASING szerződött biztosítási alkusz partnere részére, továbbá az ERSTE LEASING-gel szerződéses kapcsolatban álló adatszolgáltatási és információs rendszer részére átadja vagy ilyen adatokat az ERSTE LEASING átvegyen. Az Adós hozzájárul ahhoz is, hogy az ERSTE LEASING, a Szerződéssel kapcsolatban biztosítási jogviszonyban álló Biztosító részére, az Adós vonatkozásában banktitoknak minősülő adatot szolgáltasson és ilyen adatot a Biztosítótól átvegyen Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az ERSTE LEASING az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által közölt banktitoknak minősülő személyes és egyéb adatokat adatfeldolgozással és/vagy adatelemzéssel és/vagy adatellenőrzéssel foglalkozó harmadik személy(ek) részére átadja, a jelen szerződésben foglalt pénzügyi szolgáltatás végzése során, kizárólag az Adós (ill. Társadós), valamint Eladó (Szállító), azok képviselő(i)je által az Adós (Társadós), Eladó (Szállító) azok képviselő(i)je által megadott adatok ellenőrzése, feldolgozása és kezelése céljából, hozzájárulva ahhoz is, hogy ezen harmadik személyek az átadott adatokkal kapcsolatban közvetlenül megkeressék. 7

8 8. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működésével kapcsolatos szabályok 8.1. Adatszolgáltatás szerződéskötésről (valótlan adatközlésről, lejárt és meg nem fizetett tartozásról) A természetes személynek minősülő Adós és az érte kezességet vállaló, természetes személynek minősülő személy a Szerződés, illetve a biztosítéki szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a Szerződés megkötését követően az ERSTE LEASING haladéktalanul átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (KHR tv.) 5. (2) bekezdés a) pontja alapján az Adós /kezes alábbi referenciaadatait: i) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím; ii) szerződéses adatok: a Szerződés típusa és azonosítója (száma); a Szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes); a Szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja Amennyiben a természetes személynek minősülő Adós a Szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, okirattal bizonyítható módon hamis vagy hamisított okiratot használ, úgy a KHR tv. 12. alapján az ERSTE LEASING az alábbi adatait továbbítja a KHR részére: i) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím; ii) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyíték, perre utaló megjegyzés Amennyiben a természetes személynek minősülő Adós a Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy az alábbi referenciaadatokat a KHR tv. 11. (1) bekezdése alapján az ERSTE LEASING továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: i) azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, ii)- szerződéses adatok: a Szerződés típusa és azonosítója (száma); a Szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a Szerződés összege, ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes), a Szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; az előzőekben megjelölt feltételek bekövetkezésének időpontja, az előzőekben megjelölt feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházásra, perre utaló megjegyzés. A természetes személynek minősülő Adós Szerződéséből eredő fizetési kötelezettség jelen pontban rögzített mértékű és időtartamú elmulasztása következtében a KHR részére továbbított, lejárt és meg nem fizetett tartozásra vonatkozó referenciaadatok a természetes személynek minősülő Adós külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül, a KHR tv. felhatalmazása alapján, - minden referenciaadat-szolgáltató számára megismerhetővé válnak A KHR. tv. alapján vállalkozásnak minősülő Adós esetén a Szerződés megkötését követően az ERSTE LEASING haladéktalanul átadja a KHR részére a KHR tv. 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi, vállalkozásnak minősülő Adósra vonatkozó referenciaadatokat: i) azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; ii) szerződéses adatok: a Szerződés típusa és azonosítója (száma); a Szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; Szerződés megszűnésének módja; a Szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés Adatátadás célja Az ERSTE LEASING által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az Adós által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel Természetes személynek minősülő Adósok esetén a KHR-be történt adatátadást követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére szolgáltatott, pontban meghatározott referenciaadatokat a természetes személynek minősülő Adós esetén az Adós hozzájárulása esetén, a és pontok szerinti referenciaadatokat az Adós külön hozzájárulása nélkül, a KHR tv-nek megfelelően, a KHR tv-ben meghatározott célokból átadhatja más referenciaadatszolgáltatók részére Adatkezelés határideje Természetes személynek minősülő Adós esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen pont ii)-iv) bekezdéseiben írt esetek kivételével - a referenciaadatokat az i). pontban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve a lenti iv) pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. i) Az adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a pontban meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, a pont szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége; 8

9 ii) iii) iv) b) az adat átadásának időpontja a pontban meghatározott esetben. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tarozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a pont szerinti referenciaadatokat. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a pont szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően haladéktalanul véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a nyilvántartott személy a KHR tv. 9. (2) bekezdése szerint a Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján írásban kérte a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv. szerint vállalkozásnak minősülő Adós referenciaadatait az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a vállalkozásnak a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be Jogorvoslat A KHR tv. 15. (7) bekezdése alapján a KHR-be történt adatszolgáltatásról, azaz arról, hogy az Adósnak milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, illetve hogy ezen adatot melyik referencia-adatszolgáltató adta át, tájékoztatás kérhető bármely referenciaadat-szolgáltatónál. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhet hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, amelyért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadatszolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségét - ha ezt az Adós külön, az elektronikus elérhetőség ( cím) megjelölésével kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti A KHR tv. 16. alapján a nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadathelyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A kifogást a beérkezését követő 3 munkanapon belül kell kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül írásban kell tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított A KHR tv. 17. alapján a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás eredményéről való tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referencia-adatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv-ben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének a KHR törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül végre kell hajtani. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv rendelkezései tartalmazzák. 9

10 9. Az ERSTE LEASING és az Adós felelőssége ÜZLETSZABÁLYZAT 9.1. Az ERSTE LEASING az Adósnak nyújtott pénzügyi szolgáltatás teljesítése során a pénzügyi vállalkozásoktól általában elvárható fokozott gondossággal, mindenkor az Adós jogos érdekeit is szem előtt tartva köteles eljárni Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a Szerződésből eredő kötelezettségei nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén csak olyan mértékben és olyan időtartamra mentesül a felelősség alól, amilyen mértékben és ameddig a teljesítést hadüzenettel vagy hadüzenet nélkül indított háború, polgári felkelés, terrorista cselekmény, természeti katasztrófa, tűz, robbanás vagy más szükséghelyzet, harmadik személy alkalmazottainak sztrájkja vagy egyéb munkavégzést zavaró cselekménye, harmadik személy berendezéseiben, szoftverében vagy kommunikációs rendszerében bekövetkezett üzemzavar, kimaradás, illetve bármely olyan esemény, amely a Polgári Törvénykönyv alapján a teljesítés a félnek fel nem róható okból történő lehetetlenné válását eredményezi (a továbbiakban együtt: vis maior), lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben megakadályozza. Az ERSTE LEASING-et, illetve az Adóst vis maior bekövetkezése esetén is kárenyhítési és értesítési kötelezettség terheli Az ERSTE LEASING a jogszabályok által meghatározott körben jogosult tevékenysége ellátásához közreműködőt igénybe venni Az Adós a Szerződés teljesítése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 10. Szerződésszegés Az ERSTE LEASING, illetve az Adós a másik fél szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a Szerződésben vagy a Szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételekkel és módon felmondani vagy a Szerződéstől elállni Az ERSTE LEASING jogosult arra, hogy amennyiben az Adós az ERSTE Csoport bármely tagjával megkötött, bármely szerződését megszegi, ERSTE LEASING az Adós valamennyi Szerződését azonnali hatállyal felmondja. ERSTE Csoporton az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-t, annak tulajdonosait, továbbá az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. vagy annak tulajdonosa közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságokat kell érteni. 11. Jogviták A Felek a Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Az ERSTE LEASING az Adós által írásban benyújtott panaszra vagy igényre 30 napon belül írásban válaszol a honlapján is elérhető panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződéssel, annak megszegésével, érvényességével, értelmezésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (a továbbiakban: Választottbíróság) kizárólagos döntésének. A Választottbíróság döntése végleges és a Felekre nézve kötelező érvényű. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el, a választottbírák száma három, az eljárás nyelve magyar Arra az esetre, ha az Adós a Szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozatával kifejezetten kizárta a Választottbíróság kizárólagos döntésének való alávetést, vagy a jogvita elbírálására a Választottbíróságnak bármilyen ok miatt nincs hatásköre, a Felek - értékhatártól függően - kikötik a Bp.-i II-III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét A Szerződésekből eredő jogviták peren kívül rendezése során eljáró szervezetek, testületek által lefolytatott eljárás során hozott döntésekben, határozatokban foglaltaknak egyedi ügyben tett ERSTE LEASING alávetési nyilatkozat hiányában az ERSTE LEASING nem veti alá magát. 12. Záró rendelkezések Az ERSTE LEASING tájékoztatja ügyfeleit, hogy kötelező jelleggel alávetette magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben definiált Banki Magatartási Kódex -nek, ERSTE LEASING a Magatartási Kódex hatálya alatt maradéktalanul betartja annak rendelkezéseit. A Magatartási Kódex szövegét az ERSTE LEASING a honlapján közzéteszi. Budapest, 2011október 25. ERSTE LEASING AUTÓFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ERSTE LEASING ESZKÖZFINANSZÍROZÁSI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1138 Budapest, Népfürdő u Telefon: , fax:

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2010. augusztus 2. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Posta Megújuló és Gyarapodó Betétek Általános Szerződési Feltételei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben