ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyitott fizetési számlák tekintetében alkalmazandó, a november 10-én fennálló szerződések tekintetében január 11-én lép hatályba.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK SZÁMLAKIVONAT KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK ÉS EGYÉB TERHELÉSEK BETÉTI SZOLGÁLTATÁSOK BETÉTBIZTOSÍTÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RENDELKEZÉS CSŐDELJÁRÁSSAL, ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSSAL, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSSAL ÉRINTETT VAGY VÉGELSZÁMOLÁSA ALATT ÁLLÓ SZÁMLATULAJDONOS ESETÉN TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG VEGYES RENDELKEZÉSEK

3 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 Jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) hatálya kiterjed valamennyi, a Turai Takarékszövetkezet (székhelye: 2194 Tura, Bartók tér 21., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: , Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Tevékenységi engedély dátuma, száma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet által án kiadott 907/1997/F számú engedély, elektronikus elérhetősége: www. turaitakarek.hu, (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével a vállalati ügyfelek számára nyitott forint és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlákra, valamint az azokkal kapcsolatban nyújtott pénzforgalmi, betéti és egyéb szolgáltatásra (a továbbiakban egységesen: Szolgáltatás). 1.2 A Takarékszövetkezet meghatározása szerint vállalati ügyfélnek minősül minden devizabelföldi jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve szervezet, (alapítvány, egyház, szövetség, önkormányzat, stb.), továbbá vállalkozás vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély. 1.3 Az Üzletszabályzat rendelkezései- mely tartalmazza a vállalati ügyfelekkel kötött szerződések Általános Szerződései Feltételeket is - mind az Ügyfélre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes Szolgáltatások kapcsán a jogszabályok keretein belül - azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. 1.4 Amennyiben az Üzletszabályzat és az adott Szolgáltatás tárgyában létrejött egyedi szerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. 1.5 Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos valamely kérdést az adott Keretszerződés, az Üzletszabályzat vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak elsősorban a Hpt., a Pft. és az MNB rendelet - vonatkozó rendelkezései irányadók. 1.6 Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely, az Üzletszabályzat hatálya alá eső Szolgáltatás nyújtása során a Magyar Posta Zrt. és egyéb szervezetek (GIRO, GBC) szolgáltatását veszi igénybe, vagy közvetíti, e vonatkozásban a Magyar Posta Zrt. és a megjelölt szervezetek megfelelő szerződési feltételei (üzletszabályzata, egyéb szabályzatai) is irányadónak tekintendők. 1.7 A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét Kirendeltségeinek meghatározott egységeire korlátozza. 1.8 A szerződéskötés és a szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik. 1.9 A Felek megállapodnak, hogy a felmerülő jogviták békés úton való rendezésére törekednek és kikötik a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (1056 Budapest, Váci u. 40., tel.szám: ) mellett működő Békéltető testületet A Keretszerződés fennállása alatt az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet bármikor köteles a szerződési feltételeket és a Pft. 10. szerinti adatokat papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. 2 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Az itt felsorolt kifejezések az Üzletszabályzatban és az adott Keretszerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: Aláírás Bejelentő Karton : a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek alkalmazásával a Számlatulajdonos a Számlája felett rendelkezni jogosult személyeket, és a rendelkezés módját jelenti be a Takarékszövetkezetnek. Átutalási Megbízás : azt a megbízást jelenti, amelyben a Számlatulajdonos megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy Számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a jogosult fizetési számlája javára. Átutalási végzés : a bíróságnak azt a végzését jelenti, amelyben felhívja a Takarékszövetkezetet arra, hogy a kötelezett Számlatulajdonos Számlájáról az azon kezelt, végrehajtás alá vont összeget a felhívásnak megfelelően a Számlatulajdonos jóváhagyása nélkül utalja ki a jogosultnak illetve, utalja át a jogosult által megjelölt fizetési számlára. Beszedési megbízás : azt a megbízást jelenti, amelyben a Számlatulajdonos (jogosult) megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy Számlája javára, a kötelezett számlája terhére meghatározott összeget szedjen be. Betét : Betétszerződés, vagy Betétlekötési Megbízás alapján a Takarékszövetkezetnél elhelyezett (lekötött) pozitív számlaegyenleg, amely után a Takarékszövetkezet a Szerződés rendelkezései szerint kamatot fizet, és amelyet a Takarékszövetkezet a Szerződés rendelkezései szerint fizet vissza a Betétesnek; továbbá a számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleg. 2

4 Csoportos Átutalási Megbízás : azt a megbízást jelenti, amelyben a Számlatulajdonos megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy az azonos jogcímen kötegelve benyújtott átutalási megbízások alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Számlájának a terhére és a jogosultak számlái javára meghatározott összeget utaljon át, számoljon el. Csoportos Beszedési Megbízás : azt a megbízást jelenti, amelyben a Számlatulajdonos (jogosult) megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások alapján a Takarékszövetkezet a Számlája javára és a kötelezettek számláinak a terhére meghatározott összeget szedjen be. Csoportos beszedésre felhatalmazás : azt a felhatalmazást jelenti, amelyben a Csoportos Beszedési Megbízás kötelezettje felhatalmazza a Megbízás teljesítésére a számláját vezető hitelintézetet, azok benyújtására pedig a jogosultat. Csoportos Megbízás : a Csoportos Beszedési Megbízás és a Csoportos Átutalási Megbízás együttes elnevezése. Hatósági átutalás : olyan átutalást jelent, ahol az illetékes hatóság átutalási megbízása szerint a kötelezett Számlatulajdonos jóváhagyása nélkül kerül sor a meghatározott összeg átutalására a Számlatulajdonos Számlájáról a hatóság fizetési számlájára. Hirdetmény : a Takarékszövetkezet vállalati ügyfelei által igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a Takarékszövetkezeti Szolgáltatások ellenértékéről szóló, a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapján ( közzétett tájékoztató, mely tartalmazza a Takarékszövetkezet által felszámításra kerülő költségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket. A Takarékszövetkezet csak azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről tud tájékoztatást adni az ügyfelek számára előzetesen, amelyekről információval rendelkezik. Hpt. : a hitelintézetekről a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényt jelenti. Lejárat napja : az a Takarékszövetkezeti munkanap, amelyen a Betét lekötésének futamideje lejár. Amennyiben a lekötés napjától kezdődően a lekötés futamidejével számított eredeti lejárati/fordulónap nem Takarékszövetkezeti munkanapra esik, a lejárat napja az ezt követő első Takarékszövetkezeti munkanap. Lekötött betétszerződés : a Takarékszövetkezet és a Betétes között, adott betéti Szolgáltatás tárgyában létrejött Keretszerződés. Megbízás : a Számla terhére, vagy javára adott bármely rendelkezés, mely a Számla egyenlegének megváltozását eredményezi (például Átutalási Megbízás, Beszedési Megbízás, Készpénzfizetés). Mikrovállalkozás az a vállalkozás, amelynek a Szerződés megkötésének időpontjában az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és a Szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves mérleg-főösszege legfeljebb 2 millió euró, vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. MNB : jelenti a Magyar Nemzeti Bankot. MNB rendelet : a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletet jelenti. OBA : az Országos Betétbiztosítási Alapot jelenti. Pénzforgalmi számla : az a látra szóló forintban és/vagy külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számla, amelyet a Számlatulajdonos a saját nevében és kockázatára üzletszerűen végzett rendszeres gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott továbbá az a fizetési számla, amely a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően, kifejezetten pénzforgalmi számlaként kerül megnyitásra. Pénzintézeti költség : a Takarékszövetkezet által a Számla vezetésével kapcsolatosan, valamint a Számlatulajdonos megbízásai teljesítése ellenértékeként felszámolt díj, jutalék, költség együttes elnevezése. Pft. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényt jelenti. Referencia-árfolyam pénzforgalmi szolgáltató által közzétett vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam, Referencia-kamatláb bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, Számlakivonat : a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos részére adott bizonylat a Számla nyitó és záró egyenlegén kívül az azon végrehajtott megbízásokról, az adott pénzforgalmi számla javára vagy terhére írt összegekről, a felszámított költségekről, továbbá minden olyan adatról, amelynek feltüntetését jogszabály kötelezően előírja. A számlakivonat igazolja, hogy a Megbízásokat a Takarékszövetkezet teljesítette-e, továbbá hogy milyen tartalommal teljesítette azokat. Számlatulajdonos : a Takarékszövetkezet azon Ügyfele, aki a Takarékszövetkezettel Számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások tárgyában Szerződés(eke)t köt, és ilyen Szolgáltatás(oka)t igénybe vesz. 3

5 Tartós adathordozó : olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Tartós adathordozónak a Takarékszövetkezet elsősorban az internetes honlapját tekinti, amelyen a Takarékszövetkezet közzéteszi az aktuális Üzletszabályzatot, Hirdetményeket, és biztosítja, hogy azokat és az archív verziójukat változatlan formában és tartalommal az Ügyfél bármikor megjeleníthesse. Takarékszövetkezet honlapjának elérhetősége: 3 A PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSEI FLETÉTELEK 3.1 A keretszerződés megkötése, a pénzforgalmi számla nyitásához szükséges okiratok A pénzforgalmi keretszerződés (továbbiakban: Szerződés) a Felek általi cégszerű aláírással jön létre. A Szerződés cégszerű aláírásával az Üzletszabályzat, annak mellékletét képező KHR nyilatkozat, a KHR rendszerben nyilvántartott referenciadatokkal összefüggésben adott Tájékoztató, a Mikrovállalkozási minőségről tett nyilatkozat, valamint a Számlatulajdonosok számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Tájékoztató és a jelen szabályzat tárgyát érintő Hirdetmények, minden további nyilatkozat vagy feltétel nélkül, automatikusan a Szerződés részévé válnak Szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a Szerződés egy példányának Számlatulajdonos részére papíron történő átadásával, vagy Tartós adathordozón való megjelenítésével, valamint az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben az Üzletszabályzat és a Hirdetmény közzétételével tesz eleget jogszabályi előzetes tájékoztatási kötelezettségének A Szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet jogosult megvizsgálni a Számlatulajdonos jogi helyzetét, általános adatait, képviselőinek képviseleti jogosultságát, ezen adatok valódiságát, valamint minden olyan egyéb körülményt, amelynek vizsgálata jogszabályi vagy hatósági rendelkezés alapján kötelező, illetve a Takarékszövetkezet saját belátása alapján szükséges. Ennek érdekében a Takarékszövetkezet különböző dokumentumok Számlatulajdonos általi bemutatását, illetve Takarékszövetkezethez történő benyújtását írhatja elő. A Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációs előfeltételekről a Takarékszövetkezet előzetesen tájékoztatja a Számlatulajdonost A dokumentációs előfeltételek teljesítéséig a Takarékszövetkezet jogszerűen tagadhatja meg a Szerződés megkötését. A Szerződés megkötésének ilyen okból történő elhúzódása vagy elmaradása miatt a Számlatulajdonos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében a Takarékszövetkezet semmiféle felelősséget nem vállal A pénzforgalmi számla nyitásához szükséges okiratok: jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, továbbá a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a társasági szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd által hitelesített(ellenjegyzett) aláírásmintáját átadja, illetve rendelkezésre bocsássa. a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta Az elektronikus cégeljárásra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve július 1-jétől az Ügyfél vagy a megbízása alapján eljáró jogi képviselő a Turai Takarékszövetkezet alábbi elektronikus levélcímre küldheti el az ügylettípusnak megfelelő, minősített elektronikus aláírással elektronikusan hitelesített okiratokat e-aktába szerkesztve. (e-akta: elektronikus cégeljárás során egy halmazba szerkesztett, az eljáró bíró, illetőleg bírósági ügyintéző, vagy az eljáró jogi képviselő által e-iratonként vagy e-aktaként keretjelleggel, minősített elektronikus aláírással aláírt és időbélyeggel ellátott, kötött megnevezésű e-cégiratokat tartalmazó elektronikus iratok együttese) A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett részére a Takarékszövetkezet azt követően nyit számlát, ha a leendő számlatulajdonos - a jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta és a Takarékszövetkezet az azonosítását elvégezte, illetve a természetes személy a személyazonosságot igazoló érvényes okiratok bemutatását és azonosítását követően nyithat A számlatulajdonos, illetve a nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező személy köteles a Takarékszövetkezet részére nyilatkozni a mikrovállalkozási minősítés elbírálásához szükséges foglalkoztatotti létszámra, árbevételre és mérlegfőösszegre vonatkozó 4

6 adatokról. A fentieken kívül a Takarékszövetkezet elvégzi a pénzforgalmi számlatulajdonos nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkező személy ügyfél-átvilágítását/azonosítását (a szükséges adatok közlésével és az alapul szolgáló dokumentumok bemutatásával, tulajdonosi nyilatkozattal) A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett számlatulajdonos igazolási kötelezettsége elmulasztásának következményei: A pénzforgalmi számlát a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti, ha a nyilvántartásba még be nem jegyzett számlatulajdonos a pénzforgalmi számla megnyitását követő 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte. A nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az az előzőekben meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet Amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba vételének kezdeményezéséhez szükség van a törzstőke, illetve alaptőke vagy alapítói vagyon meglétének és pénzforgalmi számlán való elhelyezésének dokumentálására, a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére megnyitja a pénzforgalmi számlát forintban. Ezen a közjegyzői okiratba foglalt vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződésnek (alapító okiratnak alapszabálynak) megfelelően elhelyezhető a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), a részvénytársaságok (zrt. és nyrt), valamint a közhasznú társaságok (kht.) törzstőkéje, illetve alaptőkéje, alapítványok esetén azok alapítói vagyona. A cégbírósági bejegyzésre kötelezett Ügyfél számlanyitásához a közjegyzői aláírási címpéldány vagy az ügyvéd által hitelesített (ellenjegyzett) aláírás-minta is szükséges. A pénzforgalmi számlán elhelyezett összegről a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére díjfizetés ellenében igazolást ad ki. A megnyitott pénzforgalmi számla terhére fizetésre irányuló megbízást és a javára jóváírást az alapítói vagyon kivételével a Takarékszövetkezet mindaddig nem teljesít, amíg az Ügyfél nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, valamint nem közölte adószámát és KSH számát. Ha a cégbejegyzési eljárást kezdeményező gazdálkodó szervezet jogelőd nélkül jön létre, az Ügyfél cégnevében az ún. "előtársasági" működés során a Takarékszövetkezet feltünteti a "bejegyzés alatt (b.a.)" toldatot Devizakülföldi vállalkozások és szervezetek esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell bekérni: - A társaság alapítói dokumentumát az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással. Már bejegyzett társaság esetén a bejegyzést igazoló, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot is hiteles magyar fordítással. - A társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát, és annak idegen nyelvű okirat készítésére jogosult közjegyző vagy OFFI által hitelesített magyar fordítását. 3.2 A pénzforgalmi keretszerződés tárgya, valamint a Felek alapvető jogai és kötelességei A Szerződéssel a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos Számlán rendelkezésére álló pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, az azok terhére, valamint javára szóló szabályszerű Megbízásokat teljesíti, a Számlatulajdonost a Számla javára és terhére írt összegekről, valamint a Számla egyenlegéről számlakivonattal értesíti. A Számlán nyilvántartott követelés kimerülése a Szerződést nem szünteti meg Valamennyi Számla pénzforgalmi jelzőszámmal ellátott. A Számlákkal kapcsolatosan kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok által megengedett Megbízások hajthatók végre A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos pénzeszközeinek kezelésére, fizetési forgalmának lebonyolítására - a Számla mellett - elkülönített számlá(ka)t is vezethet, illetve a Felek megállapodhatnak a Számlához kapcsolódó egyéb számlák Takarékszövetkezet általi megnyitásában és vezetésében. A Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült és/vagy meghatározott célra felhasználható pénzeszközök kezelésére szolgáló számlát a Takarékszövetkezet akkor nyit, ha a pénzeszköz Számlatulajdonos szabad rendelkezése alóli kikerülését és/vagy célhoz kötöttségét a Számlatulajdonos és harmadik személy közötti szerződés vagy jogszabályi rendelkezés megalapozza A Számlatulajdonos a Takarékszövetkezettel kötött külön szolgáltatási szerződés megkötése esetén, az abban foglalt feltételekkel hitelkeretet, SMS szolgáltatást, netbank szolgáltatást és bankkártyát igényelhet A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Számla egyenlege után kamatot fizet (kivéve a Szerződésben meghatározott nem kamatozó számlákat). A Számlatulajdonos köteles a felmerült költségeket megfizetni, és a Számla terhére adott Megbízások Fedezetének a Megbízás teljesítését megelőzően rendelkezésre bocsátani. A Fedezet hiánya miatti nem teljesítésből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik. 5

7 3.2.6 A Takarékszövetkezet a Megbízás alapján, annak teljesítésével kapcsolatban jogosult megterhelni a Számlát Amennyiben a Szolgáltatás természetéből más nem következik, vagy a Szerződés eltérően nem rendelkezik, úgy a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 3.3 A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosultak és az aláíráskarton A Számla feletti rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a gazdasági társaság (egyéb szervezet) Számlatulajdonos vonatkozó jogszabály, és létesítő okirata szerinti képviselőjének kell írásban, az erre szolgáló Nyomtatványon, az Aláírásbejelentő Kartonon bejelentenie a Takarékszövetkezethez Az Aláírásbejelentő Karton jól olvashatóan kell, hogy tartalmazza a Számlatulajdonos cégjegyzékbe vagy más nyilvántartásba bejegyzett elnevezését, a rendelkezésre jogosult személyek nevét, az aláírási jogosultságra vonatkozó kikötéseket, továbbá amennyiben a Számlatulajdonos a Számla feletti rendelkezés során bélyegzőt kíván alkalmazni az alkalmazható bélyegző nyomatát A gazdasági társaság (egyéb szervezet) Számlatulajdonos képviselője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A Takarékszövetkezet nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a Számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a képviselő megbízása megszűnik, az általa bejelentett Számla felett rendelkezni jogosultak rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más képviselő másként nem rendelkezik Ha a gazdasági társaság (egyéb szervezet) Számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a Számlatulajdonosnak több képviselője van, a Takarékszövetkezet bármelyik képviselő bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha a Számlatulajdonos létesítő okiratában (legfelsőbb szervének határozatában) a képviselők közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított képviselő, illetőleg képviselők bejelentését fogadja el érvényesnek. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el Ha vitatott, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e a Számlatulajdonos képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából a Számlatulajdonos képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásra jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a Számlatulajdonos képviseletére jogosult A Számla felett a Számlatulajdonos az Aláírásbejelentő Kartonon rendelkezésre jogosult személynek az Aláírásbejelentő Kartonon meghatározottakkal megegyező, az aláírási módnak is megfelelő aláírásával, és az Aláírásbejelentő Kartonon meghatározott bélyegzőnyomat alkalmazásával rendelkezhet. A Takarékszövetkezet a Megbízásokon az aláírások és a bélyegzőnyomat meglétét és azonosságát az Aláírásbejelentő Kartonon bejelentett aláírásokkal és bélyegzőnyomattal történő összehasonlítás útján vizsgálja meg. Ha a Számlatulajdonos bélyegzőnyomatot az Aláírásbejelentő Kartonon nem alkalmaz, akkor a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos cégjegyzékbe vagy más nyilvántartásba bejegyzett teljes vagy rövidített nevének betű szerinti, nyomtatott betűvel történő jegyzését megfelelőnek tekinti a Megbízás aláírásánál A Számlatulajdonos a pénzforgalmi számlán történő forgalmazást a pénzforgalmi számla felett rendelkezésre jogosult személyek bejelentését, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy(ek) azonosítását, valamint a Pénzforgalmi Keretszerződés aláírását követően kezdheti meg Ha jogszabály vagy a Számlatulajdonos létesítő okirata a Számla feletti rendelkezéshez meghatározott személy aláírását vagy ellenjegyzését kívánja meg, a Számla feletti rendelkezés érvényességéhez a meghatározott személy aláírása, illetve ellenjegyzése is szükséges Amennyiben a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazást nyilatkozatot külföldön állították ki, azt teljes bizonyító erejű magánokiratként a Takarékszövetkezet csak akkor köteles elfogadni, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette A Takarékszövetkezet kérheti a Számlatulajdonos képviseletében eljáró személyek személyazonosságának igazolását A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont a Takarékszövetkezethez benyújtotta és azt a Takarékszövetkezet érvénybe helyezte A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Számlatulajdonos a Számlavezető hellyel írásban nem közli. 6

8 A Számlatulajdonos a Számla felett jogszabályban meghatározott kivételekkel szabadon rendelkezhet A meghatározott célból elkülönített, a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök (így különösen az óvadékként elkülönített pénzeszközök, a fedezetigazolással kapcsolatos elkülönítés) az elkülönítés tartalma alatt csak a meghatározott célra használhatók fel Számlatulajdonos újabb pénzforgalmi számlát nyit, vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentéstől eltérő rendelkezést kíván megadni a következő pénzforgalmi számlájára vonatkozóan, akkor külön aláírásbejelentő kartont kell benyújtania A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselője, meghatalmazottja köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírásbejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti A Számlatulajdonos képviselőjének módosítása/törlése esetén a változás okát hitelt érdemlő módon igazolni kell (cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott dokumentum, úgymint változásbejegyzési kérelem és a közgyűlési határozat, vagy a közgyűlési határozat helyett egységes szerkezetbe foglalt eredeti példányban ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett az új képviselő nevét tartalmazó társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat stb. egy - az elektronikusan benyújtott dokumentummal megegyező példányával és/vagy a cégbíróság által a módosítás elfogadásáról megküldött részletes elektronikus tanúsítványának a Számlatulajdonos nevében eljáró ügyvéd által hitelesített példányával) A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Takarékszövetkezet egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a hatályos Hirdetményben rögzített jutalékkal és díjjal terhelheti meg a pénzforgalmi számlát. A Takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. 3.4 A Szerződés módosítása A Takarékszövetkezet jogosult a Pénzforgalmi Keretszerződésben, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező jelen Üzletszabályzatban és a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről" szóló Tájékoztatóban foglalt feltételeket, valamint a Hirdetményekben meghatározott kondíciókat, illetve árfolyamot - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kondíciókat, valamint referencia-árfolyamok egyoldalú módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: A Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása;a Takarékszövetkezet közteher (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése;a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása;a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása;a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása;a bankközi hitelkamatok változása;a fogyasztói árindex változása;az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása;működési költségek növekedése indokolttá teszi A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kondíciókat, valamint referencia-árfolyamok Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nappal megelőzően Hirdetmény formájában a honlapon, valamint a kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmények útján közzéteszi, a számlakivonaton felhívja az Ügyfelek figyelmét a változásokra, valamint a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos külön ezirányú kérelme alapján a módosítások(ok)ra vonatkozó Hirdetményt postai vagy elektronikus úton, vagy a Számlavezető hellyel egyeztetett egyéb tartós adathordozón a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja. A pénzforgalmi számla pozitív egyenlege és a lekötött számla kamatozásának változására az előbbi feltételek akként vonatkoznak, hogy az előzetes értesítési idő 15 (tizenöt) nap Amennyiben a Pénzforgalmi Keretszerződés, az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek vagy a Hirdetményben meghatározott kondíciók, valamint referencia-árfolyamok módosítását a Számlatulajdonos nem fogadja el, azt a Felek a Pénzforgalmi Keretszerződés a Számlatulajdonos általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Ha a Számlatulajdonos a módosítás hatálybalépéséig írásban a Pénzforgalmi Keretszerződést nem mondja fel, úgy a Takarékszövetkezet a módosítást általa elfogadottnak tekinti A Pénzforgalmi szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. 7

9 3.5 A Szerződés megszűnése és annak jogkövetkezményei A számlatulajdonos jogosult a pénzforgalmi számla keretszerződést egy hónapos felmondási idővel, írásban felmondani. Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, a keretszerződést az ügyfél az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja, ezen kívül - minden más esetben pl: határozatlan vagy egy évet meg nem haladó időtartamú szerződés egy éven belül - az ügyfél felmondásakor a Takarékszövetkezet az ügyféltől ellenértékre jogosult. Az ellenérték nem haladhatja meg a felmondás tényleges és közvetlenül felmerülő költségeit. E tekintetben a Takarékszövetkezetnek az ügyfél felé elszámolási kötelezettsége áll fenn Felek a Szerződést jogosultak közös megegyezéssel, azonnali hatállyal megszüntetni A Számlatulajdonos felmondását a Takarékszövetkezet csak abban az esetben fogadja el, ha a felmondás időpontjában a Számlatulajdonosnak semminemű tartozása nincsen a Takarékszövetkezettel szemben A Szerződést 2 hónapos felmondási idő mellett a Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonoshoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondani A Takarékszövetkezet a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: a gazdasági társaság (egyéb szervezet) Számlatulajdonos a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem jött létre, illetve a Számla megnyitását követő 90 napon a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel; a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására, határidőben nem egyenlíti ki a Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozását; a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet érdekeit olyan súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsított, vagy a Szerződést olyan súlyosan megszegte, hogy a Takarékszövetkezettől a Szerződés további fenntartása nem várható el A Szerződés megszűnik a gazdasági társaság (egyéb szervezet) Számlatulajdonos jogutód nélküli megszűnése, vagy az egyéni vállalkozó Számlatulajdonos halála esetén kivéve, ha a vállalkozói tevékenységét özvegye vagy örököse folytatja -, abban az időpontban, amikor erről a Takarékszövetkezet hivatalosan tudomást szerez A Felek a Szerződés megszűnése esetén - legkésőbb a megszűnés napján - egymással elszámolnak A Számlaszerződés megszűnése egyben a Számlához kapcsolódó szerződések, valamint a Számlához kapcsolódó valamennyi szolgáltatás megszűnését is jelenti, a szolgáltatásra vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint. 4 FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 4.1 Fizetési módok A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájával kapcsolatban a Takarékszövetkezetnél - ha a fizetési módot jogszabály kötelezően nem írja elő - a következő fizetési módok alkalmazhatók: a) forint pénzforgalmi számlák közötti fizetési módok: aa) átutalás, 1. egyszerű átutalás, 2. csoportos átutalás, 3. rendszeres átutalás, 4. hatósági átutalás, átutalási végzés. ab) beszedés 1. a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 2. váltóbeszedés, 3. csoportos beszedés, ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés 1. fizetés bankkártyával b) külföldi, konvertibilis pénznemű pénzforgalmi számlák közötti fizetési módok: ba) átutalás, 1. egyszerű átutalás, 2. hatósági átutalás, átutalási végzés. c) pénzforgalmi számlához kötődő készpénzfizetési módok forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben: ca) készpénzbefizetés pénzforgalmi számlára, cb) készpénzkifizetés pénzforgalmi számláról. 8

10 4.2 A fizetési megbízások teljesítésének szabályai Általános szabályok Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a pénzforgalmi számláról történő kifizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt későbbi időpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja A fizetési megbízás befogadásának időpontja: átutalás esetén az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll; beszedés esetén a) a kedvezményezett ügyfél Számlavezető helye szempontjából az az időpont, amikor a Takarékszövetkezet a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, b) a fizető fél Számlavezető helyének szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; készpénzfizetés esetén a) pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Befizetőtől a készpénzt átvette, b) kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a kifizető hely a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési műveletet kezdeményező Számlatulajdonos által a fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el Amennyiben az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt pénzforgalmi számla pénznemétől, de az engedélyezett pénznemek egyike - és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt számlára A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják A Takarékszövetkezet a számlára történő valuta és forint befizetéseket a befizetés napján írja jóvá a Számlatulajdonos számláján. Ha a befizetett összeg eltér a számla pénznemétől, a Takarékszövetkezet a befizetett forintot, valutát az általa jegyzett és üzleti helyiségeiben megtekinthető devizaeladási, illetve valutavételi/devizaeladási árfolyamon konvertálja Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásaiba ütközik, és a Takarékszövetkezet ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. Ha a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok előírásai alapján a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a visszautasítás okát közli és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld A megbízások teljesítésének pontos rendjéről, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható időpontjáról a Számlatulajdonosok számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztató ad útmutatást A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján legyen számlaegyenleg. Amennyiben az egyszerű és a csoportos átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett pénzforgalmi számláján, akkor a Takarékszövetkezet részteljesítést nem végez, kivéve a hitelbeszedést Csoportos beszedési megbízás kizárólag elektronikusan nyújtható be, melyet a Takarékszövetkezet külön szerződés alapján fogad be és dolgoz fel. A Számlatulajdonos a csoportos beszedési állományok benyújtására vonatkozó külön szerződésben vállalja, hogy a csoportos beszedési megbízásokat a beszedési megbízáson megjelölt terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően nyújtja be a Takarékszövetkezethez. 9

11 A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a pénzforgalmi számla tárgynapi fedezete (azaz az előző napi záróegyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a feldolgozás során még figyelembe vehető része, valamint a Számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig teljesíti A Takarékszövetkezet a tárgynapi teljesítésre befogadott - a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat egy munkanap az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet bank műveletet végez - alatt végzi el. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást terhelési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett terhelési napon teljesíti a fizetési megbízást A Takarékszövetkezet a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves számlavezetői bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésről a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével utólag a számlakivonat útján tájékoztatja a Számlatulajdonost A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet először - a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon A Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján keletkező Takarékszövetkezeti követeléseket a Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követően, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások előtt teljesíti, melyre részteljesítést végez A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül, de a Számlatulajdonosa Pénzforgalmi Keretszerződésben rögzített felhatalmazása alapján a Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett pénzforgalmi számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonossal szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követően, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelőzően teljesíti A Takarékszövetkezetet ez a jog a csőd bejelentéséről, illetve a felszámolási eljárás elrendeléséről történő tudomásszerzéséig illeti meg A pénzforgalmi számlához kötődő készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonosnak a Felhatalmazó levélben rögzített ezirányú rendelkezésének megfelelően a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezően sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követően a szükséges fedezet megléte esetén a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Takarékszövetkezet nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra Fizetési megbízások sorba állítása A Takarékszövetkezet téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelő tranzakció az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelőzve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési időpontig a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján sorba állításra kerül. A Takarékszövetkezet a sorba állítás időtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendő átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla (pénzforgalmi számla, a Számlatulajdonos szabad rendelkezésű elkülönített számlái, valamint lekötött betét számlái) pénznemtől függetlenül egy fizetési számlának minősül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell a Takarékszövetkezetnek elsődlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendő számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - fizetési számlával/számlákkal Ha a fizető fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a Takarékszövetkezet az általa jegyzett - a fizetési számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Takarékszövetkezet által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be a Takarékszövetkezet teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történő átváltást a Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. 10

12 Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezetösszevonást követően pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, abban az esetben, mint ún. előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet az azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Számlatulajdonosnak a megbízásban szereplő összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett pénzforgalmi számláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendő pénzforgalmi számlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. A Takarékszövetkezet a sorba állítás időtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Számlához kapcsolódó hitelkerete terhére hatósági átutalást és átutalási végzést nem teljesít A Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nyilvántartott, a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési időpontig a Takarékszövetkezet sorba állítja. A Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a sorba állítás időtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítése előtt - részfizetést teljesít A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára érkező, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján a Számlatulajdonos által a Felhatalmazó levélben rögzített időtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. A sorba állítás időtartamának elteltét követően a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítja sorba a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján. A sorba állítási idő alatt a Takarékszövetkezet részfizetést nem teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási időszak lejártát követően a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából Csoportos átutalási megbízást, valamint fizetési számláról kezdeményezett készpénzfizetést a Takarékszövetkezet nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja A Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a Számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a pénzforgalmi számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja A Számlatulajdonos által benyújtott rendszeres átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet a szükséges fedezet rendelkezésre állásáig, de legfeljebb esedékességüktől számított 35 (harmincöt) napig - külön szerződés nélkül - sorba állítja.a Takarékszövetkezet a sorbaállítási időszak elteltét követő munkanapon a rendszeres átutalási megbízást törli, melyről utólag számlakivonat útján értesíti a Számlatulajdonost Fedezethiány esetén a Számlatulajdonossal kötött különmegállapodás alapján a Takarékszövetkezet a fizetési számla terhére befogadott fizetési megbízásokat, a Takarékszövetkezet téves bejegyzése miatt keletkezett helyesbítő tételeket, valamint egyéb szerződéses viszonyból származó számlavezetői követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti Készpénzfizetési (pénztári) műveletek A Takarékszövetkezet lehetőséget biztosít a Számlatulajdonosoknak készpénzfelvételi utalvány-füzet igénylésére, amely forint és külföldi konvertibilis pénznemben készpénzfelvételre használható fel. A Számlatulajdonos a pénzforgalmi számlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal, a Számlavezető hellyel kötött Pénzforgalmi Keretszerződés alapján készpénzt vehet fel A Takarékszövetkezet a készpénzfelvételi utalványt átvételi elismervény ellenében a nála bejelentett módon aláírt meghatalmazásban szereplő személynek adja ki. A készpénzfelvételi utalványt jól olvashatóan, tintával, golyóstollal vagy írógéppel kell kitölteni. A felvenni kívánt összeget számmal és betűvel azonosan kell megjelölni, a kiállítás hónapját betűvel kell feltüntetni, s ezt követően a készpénzfelvételi utalványt a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon alá kell írni. Az utalványlapot (az utalványt és a terhelési értesítést) a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan kell kiállítani úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen. Az utalványlapon a keltezés rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve (megjelölhető rövidítve is) A készpénzfelvételi utalvány előlapján a kibocsátó Számlatulajdonos megnevezheti a készpénzfelvétellel megbízott természetes személyt. Ilyenkor a kiszolgáló pénztár az utalvány összegét csak a megnevezett személynek fizeti ki. 11

13 Ha a készpénzfelvételi utalvány előlapján a kibocsátó Számlatulajdonos nem nevez meg készpénzfelvétellel megbízott személyt, úgy a kiszolgáló pénztár az utalvány összegét a bemutató személynek fizeti ki. A személyazonosságot minden esetben igazolni kell A kiszolgáló pénztár a készpénzfelvételi utalvány igazolt, illetve az azt bemutató benyújtójával az utalvány hátlapját - az összeg átvételének elismeréseként - aláíratja, és feltünteti az igazolásnál, illetve a pénzfelvétel során felhasznált személyi okmány adatait. A beváltott készpénzfelvételi utalvány alapján a Takarékszövetkezet a kifizetett összeggel a kibocsátó Számlatulajdonos - készpénzfelvételi utalványon megjelölt pénzforgalmi számláját megterheli Ha a kellő időben bemutatott készpénzfelvételi utalvány összegének kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az utalványt a benyújtó részére - a hátlapon szereplő pénzátvételi igazolást törölve - teljesítetlenül visszaadja. Készpénzfelvétel esetében a Takarékszövetkezet nem alkalmaz részteljesítést A készpénzfelvételi utalvány-füzetet a Takarékszövetkezet a nála bejelentett aláírás-bejelentő kartonon meghatározott módon aláírt igénylésen megjelölt személynek szolgáltatja ki Nem teljesít a kifizető hely kifizetést a keltezés nélküli vagy előre keltezett és az olyan utalványra sem, amelyet hibásan vagy érthetetlenül állítottak ki, javították vagy sérült, illetve rontott. Érvénytelen az az utalvány is, amelyen a pénzforgalmi számla számát nem megfelelően tüntették fel, előnyomott szövegében betoldást alkalmaztak, vagy amelyen az összeget eltérően tüntették fel betűkkel és számokkal (illetve az összeg az utalványon és a terhelési értesítésen eltérően szerepel) A készpénzfelvételi utalványt 8, azaz nyolc naptári napon belül (bemutatási határidő) kell bemutatni a kifizető hely pénztáránál készpénz kifizetés végett. Az ezt követően benyújtott készpénzfelvételi utalványra a kifizető hely kifizetést nem teljesít. Az említett határidőt attól a naptól kell számítani, amely az utalványon, mint a kiállítás napja szerepel, de a határidőbe a kiállítás napját nem kell beleszámítani. Ha a határidő utolsó napja a kifizető helynél munkaszüneti nap, a határidő a következő első munkanapon jár le A kitöltetlen készpénzfelvételi utalványok elvesztése, illetéktelen kézbe kerülése (ellopása) vagy megsemmisülése esetén a Számlatulajdonosnak ezt a körülményt haladéktalanul, írásban be kell jelentenie a Takarékszövetkezetnek. Az elvesztett vagy illetéktelen kézbe jutott készpénzfelvételi utalvány benyújtását ebben az esetben a Takarékszövetkezet figyelemmel kíséri, de az esetleges beváltásáért felelősséget nem vállal. Az elvesztett (eltulajdonított stb.) készpénzfelvételi utalvány megkerüléséről a Takarékszövetkezetet haladéktalanul, írásban ugyancsak értesíteni kell A Takarékszövetkezet egyes Kirendeltségei eltérően is meghatározhatják a nagyösszegű kifizetések értékhatárát és a bejelentési határidőt, mely feltételekről a Számlatulajdonos a Kirendeltségekben tájékozódhat A készpénz befizetése a Takarékszövetkezeten és a számlavezetett pénzforgalmi szolgáltató kiválasztott pénztárában alkalmazott befizetési bizonylat felhasználásával történik A Kirendeltségek pénztárában befizetett összegeket a Takarékszövetkezet a fedezeti összeg fogadását követően haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos valuta kifizetési megbízását a vonatkozó aktuális Hirdetményben meghatározott devizaértékig a megbízás napján teljesíti. Ezen értékhatárt meghaladó megbízások pénztári kifizetését a Takarékszövetkezet 3 (három) munkanappal előbb történő értesítés mellett tudja vállalni A deviza megbízások teljesítése forint és devizaszámlán A Takarékszövetkezet a forintban és külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlán bármelyik jogcímen korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást A Takarékszövetkezet a forintban és külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák javára érkező devizaösszegeket mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal Ha az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt pénzforgalmi számlának a devizanemétől, úgy a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt pénzforgalmi számlán A Takarékszövetkezet a bejövő deviza átutalás összegét a levelező banki partnertől kapott bankközi szabvány értesítések alapján jóváírja a kedvezményezett Számláján. Amennyiben a bankközi szabvány értesítésben szereplő átutalás fedezete nem érkezik meg a Takarékszövetkezet számlavezető pénzintézetéhez, a Takarékszövetkezet jogosult az előzetesen jóváírt összeggel megterhelni a Számlatulajdonos számláját. 12

14 Az átutalással pénzforgalmi számlára érkező összegeket forintban és /vagy külföldi, konvertibilis pénznemben írja jóvá a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt pénzforgalmi számláján A Takarékszövetkezet azon pénznemekben teljesít átutalást, amelyekben valamely pénzforgalmi szolgáltatónál nostro számlát vezet A Takarékszövetkezet aznapi feldolgozásra mindenkor az aktuális Hirdetményében közzétett időpontig beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen időpont után benyújtott átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet következő munkanapon beérkezettnek tekinti és a teljesítési határidőket attól a naptól számítja. Amennyiben a következő munkanap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követő első bankműveleti munkanapon történik meg Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást terhelési nap megadásával tölti ki, úgy a Takarékszövetkezet az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást A Takarékszövetkezet ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján biztosított legyen Külön megállapodás hiányában az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendő pénzforgalmi számla egyenlegét, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos egyidejű értesítése mellett visszaküldi. A Takarékszövetkezet fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ha az eredeti fizetési megbízás más fizetési számláról történő konverzióval egyébként teljesíthető lenne, a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését követően a megbízás teljesíthető A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos átutalási megbízásait mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. 4.3 A fizetési megbízások benyújtása forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott számlán A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Takarékszövetkezet - térítés ellenében - a nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított megbízást nem fogad el. A Takarékszövetkezet befogadja a személyesen benyújtott, a postai úton feladott, illetve a külön szerződés alapján, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elektronikus úton érkezett megbízásokat. Az elektronikus úton továbbított fizetési megbízás szabályaira a Pénzforgalmi Keretszerződésben, illetve a külön szerződésben (Szolgáltatási szerződésben) foglalt rendelkezések az irányadók A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A készpénzfizetési megbízásokat a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezően sorba állított fizetési megbízások kivételével a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezető rendszerben rögzített tételekre A Takarékszövetkezet a Pénzforgalmi Keretszerződés alapján kizárólag a forint pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák esetén vállalja, hogy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul a befogadástól számított 2 (két) órán belül, de legkésőbb a VIBER fizetések befogadási határidejéig - a VIBER-t üzemeltetőnek továbbítja A Takarékszövetkezet külön szerződés alapján - elektronikus úton is befogad fizetési megbízásokat A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak teljesítése érdekében jogosult "közreműködő" tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Takarékszövetkezet felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. 4.4 Fizetési megbízások jóváhagyása Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyásának a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Takarékszövetkezeten bejelentett módon történő aláírásának és Takarékszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. 13

15 4.4.2 Csoportos beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása - ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a Szolgáltató/Partner által készített Felhatalmazó levél Számlatulajdonos általi - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő - aláírásával és a Takarékszövetkezethez elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg Amennyiben a Felhatalmazást közvetlenül a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett fizetési szolgáltatója juttatja el (papíron vagy elektronikus üzenet formájában) a Takarékszövetkezethez és az a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, úgy a Takarékszövetkezet haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Számlatulajdonossal a hiányzó kötelezően rögzítendő - tartalmi elem utólagos pótlása céljából Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő - aláírásával és a Takarékszövetkezethez nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtásával együttesen valósul meg A tartalmilag helyes Felhatalmazó levél esetében a Számlavezető Kirendeltség egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételéről, illetve befogadásának elutasításáról. A befogadó, illetve elutasító döntés meghozataláig a Takarékszövetkezet nem teljesíti a szóban forgó Felhatalmazó levél alapján benyújtott fizetési megbízásokat, azok teljesítését felhatalmazó levél hiányára hivatkozva visszautasítja. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történő előzetes jóváhagyásának tekinti A Számlatulajdonos a Pénzforgalmi Keretszerződés aláírásával előzetesen jóváhagyja egyrészt a Takarékszövetkezet téves bejegyzésének a pénzforgalmi számlán történő helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Pénzforgalmi Keretszerződésben, valamint a Pénzforgalmi Keretszerződés mellékletét képező aktuális Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj fizetési számlán történő elszámolását. 4.5 A megbízások módosítása és visszavonása A fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet által történt átvételét követően a Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol a Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezethez eljuttatott, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt rendelkező levél formájában a terhelési napot megelőző munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Takarékszövetkezethez történő benyújtásával kezdeményezheti A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a Pénzforgalmi Keretszerződés mellékletét képező "Számlatulajdonosok számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről" szóló Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. A Takarékszövetkezet a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidőket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket aktuális Hirdetményeiben teszi közzé A jóváhagyott Megbízások módosítása és visszavonása az Üzletszabályzatban, a Hirdetményben foglaltak szerint írásbeli nyilatkozattal lehetséges. A Takarékszövetkezet a módosítást és a visszavonást visszaigazolja a Számlatulajdonosnak és egyidejűleg a Hirdetményben közzétett díjjal megterheli a Számlatulajdonos számláját Amennyiben a Takarékszövetkezet igazolta a Megbízás teljesítését, úgy a Megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 4.6 Fizetési megbízások utólagos helyesbítése A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követő 30. (harmincadik) napig kezdeményezheti az általa előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint fizető fél előzetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelően került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta A Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Takarékszövetkezet haladéktalanul megtéríti a fizető fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés előtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minősített kártérítési követelését. 14

16 4.6.4 A Takarékszövetkezet mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta. 4.7 Visszatérítés A Takarékszövetkezet visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél Számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizető fél Számlatulajdonost terheli A kötelezett Számlatulajdonos az alábbi, együttes feltételek fennállását köteles hitelt érdemlő okiratokkal bizonyítani: (i) a Számlatulajdonos nyilatkozata arról, hogy a Megbízás összegét annak teljesítése előtt a kötelezett Számlatulajdonos nem ismerte és arról nem is lehetett tudomása, (ii) a visszatéríteni kért összeg terhelését megelőző legfeljebb 13 hónapban a jogosult által kiállított szolgáltatási számlák, vagy a felhatalmazáson alapuló beszedés alapját képező szerződés(ek), amelyek bizonyítják, hogy a visszatéríteni kért összeg azok összegét jelentősen meghaladta, (iii) a visszatéríteni kért összegre vonatkozó reklamáció, amit a Számlatulajdonos kötelezett a jogosultnak benyújtott, és a jogosult arra adott válasza, amelyben az összeg visszatérítése iránti igény jogosságát írásban elismerte, és vállalja, hogy a Takarékszövetkezetnek megfizeti a visszatérített összeget, (iv) a Számlatulajdonos nyilatkozata arról, hogy a jogosult által nem került a visszatéríteni kért összeg visszatérítésre, beszámításra, vagy kompenzálásra a javára A fizető fél Számlatulajdonos visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat a pont b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendő pénzforgalmi számla pénzneme különbözött, ezért a Takarékszövetkezet a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során A fizető fél Számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az előzetes jóváhagyást közvetlenül a Takarékszövetkezetnek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Takarékszövetkezet vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 60 (hatvan) napig érvényesítheti. A Takarékszövetkezet a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Takarékszövetkezet által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő nyilatkozatot befogadta. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Takarékszövetkezet egyidejűleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzőszámot tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség. A Takarékszövetkezet azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani A Számlatulajdonos által kezdeményezett, de a Takarékszövetkezet által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Takarékszövetkezet felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési művelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítéséből adódó felelősségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a pénzforgalmi számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít, valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatja. 15

17 5 SZÁMLAKIVONAT 5.1 A Takarékszövetkezet számlakivonattal utólagosan tájékoztatja a Számlatulajdonost a Számla nyitó és záró egyenlegéről, az azon végrehajtott Megbízásokról, a Számla javára vagy terhére írt összegekről, a felszámított költségekről; a számlán ezen túlmenően feltüntetésre kerül minden olyan tény, információ, azonosító, egyéb adat, amelynek számlakivonaton történő megjelenítését jogszabály kötelezően előírja. 5.2 A számlakivonat a Számlán végrehajtott Megbízások azonosításához szükséges valamennyi adatot tartalmazza. Eltérő megállapodás hiányában számlakivonatot a Takarékszövetkezet a Számla megterhelésének vagy jóváírásának napját követő Munkanapon továbbítja a Számlatulajdonos részére. 5.3 A Számlatulajdonos kérheti, hogy a Takarékszövetkezet a számlakivonatot ne postázza, mert azt a számlát vezető Kirendeltségben kívánja azt átvenni, illetve levelezési cím megadásával a székhelyétől eltérő címre kérheti annak küldését. 5.4 A Számlatulajdonos írásbeli kérelmének keltét megelőzően végrehajtott Megbízásairól a Hirdetmény szerinti kimutatást kérhet a Takarékszövetkezettől. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos kérelmének Takarékszövetkezet általi kézhezvételét követő 15 napon belül szolgáltatja ki a Számlatulajdonosnak. A Takarékszövetkezet e Szolgáltatásának előfeltétele, hogy a Számlatulajdonos (volt Számlatulajdonos) a Takarékszövetkezetnek a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségét megfizesse. 6 KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK ÉS EGYÉB TERHELÉSEK 6.1 Kamatok A kamatok mindenkori mértékét és feltételeit a Takarékszövetkezet állapítja meg A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlán elhelyezett lekötetlen betétek után látra szóló, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot téríti A Takarékszövetkezet a betétek kamatát a hatálybelépést megelőző 15 (tizenöt) nappal a Kirendeltségekben kifüggesztett és honlapján közzétett Hirdetményben teszi közzé A számlán elhelyezett összegek a befizetés napjától a kifizetést megelőző napig kamatoznak A látra szóló kamat jóváírása havonta, a hónap utolsó napjáig kerül elszámolásra, és az azt követő munkanapon kerül jóváírásra a látra szóló számlán. A lekötött betétek kamata a futamidő végén kerül jóváírásra A bankszámla napi záró egyenlege, a lekötött betétek után járó kamat megállapítása képlet alapján történik. tőke x % x mindenkori naptári napok K= x A megadott éves kamat mellett a Hirdetményben feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni ha lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: ahol: 6.2 Díjak n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM értéke, t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket, díjakat és jutalékokat számítja fel a számla pénznemében. 16

18 6.2.2 A Takarékszövetkezet az aktuális Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, valamint a honlapon közzéteszi A szolgáltatások, tranzakciók költségei, díjai, jutalékai az alábbi időpontokban esedékesek: tárgyhavi zárlati napon: számlavezetési díj, eseti átutalási megbízás díja, rendszeres átutalási megbízás díja, állandó, közüzemi megbízások teljesítésének díja, Takarékszövetkezeten belüli utalások díj, terhelési napos átutalási megbízás kezelésének díja, postai csekkes jóváírás költsége, deviza átutalás díja, számlakivonat postaköltsége illetve tárolási díja, Internet bankig szolgáltatás havi díja, Fedezetlenségi felszólító díja, kiemelt ügyfél számlavezetési díja, Mobil info szolgáltatás díja, készpénz be- ill. kifizetés díja, tranzakció dátumával:internet banking szolgáltatás egyszeri regisztrációs díja, Ügyfél által kezdeményezett letiltás feloldásának díja, Elhalálozás esetére szóló rendelkezés/ rendelkezés módosítása, Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolás díja számlaforgalom tételeiről, Egyéb információ adása számláról, Pontatlan megbízások módosítási költsége, Számlatulajdonos hibájából bekövetkező levelezéskor felszámításra kerülő díj, Számla felmondás díja, Kötelező sorbaállításon túli sorbaállítás díja, Hatósági átutalási megbízás befogadásának díja, Befogadott hatósági átutalási megbízások értesítési díja, Deviza átutaláskor felmerülő levelező banki jutalék díja, Rendelkezésre tartási jutalék Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése A Számlatulajdonos vállalja, hogy bankszámláján mindenkori megbízásai teljesítéséhez, valamint a Takarékszövetkezet jelen Üzletszabályzaton és a pénzforgalmi szerződésen alapuló követelései kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, a Takarékszövetkezet a tartozás teljesítéséig, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett számlafedezetlenség esetére vonatkozó kamatot számítja fel. A számlafedezetlenségi kamat havonta a tárgyhavi zárlati napon kerül elszámolásra és a hónap első munkanapján kerül terhelésre Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, a Takarékszövetkezet jogosult a behajtással kapcsolatos költségeit a Számlatulajdonosra hárítani. 7 BETÉTI SZOLGÁLTATÁSOK 7.1 Betételhelyezés (Betétlekötés) A Takarékszövetkezet Betétlekötési Megbízást fogad el, és teljesít a Betétes rendelkezése alapján. A Betétlekötési Megbízás személyesen történhet. Írásban adott megbízást a Takarékszövetkezet kizárólag az általa rendszeresített formanyomtatványon fogad el Személyesen adott megbízás esetén a Takarékszövetkezet Betétlekötési visszaigazolást ad, mely a Takarékszövetkezet és a Betétes együttes aláírásával Betétszerződésnek minősül. Betétről való rendelkezés - egyéb megállapodás hiányában - a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéssel azonos módon történik. 7.2 Betéti jellemzők Betét egyszeri vagy folyamatosan ismétlődő időtartamra köthető le. Folyamatosan ismétlődő lekötés esetén a Takarékszövetkezet a Betétet a lejárat napján ismét leköti A Betét összege a futamidő alatt nem növelhető A Betét (tőke)összege után a Takarékszövetkezet a Hirdetményben közzétett kamatláb és a lekötési idő alapján, az alábbi képlet szerint számított kamatot fizet: tőke x % x mindenkori naptári napok K= x A megadott éves kamat mellett a Hirdetményben feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) Betétlekötési Megbízás benyújtása esetén lekötéskor a Takarékszövetkezet eltérő megállapodás hiányában a futamidőnek, lekötött összegnek és devizanemnek megfelelő, mindenkori Hirdetményi kamatlábat alkalmazza A kamat számításának első napja a Betét elhelyezésének (lekötésének) napja. A kamatozás utolsó napja a Lejárat napját megelőző nap. Ha a futamidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Lejárat napja a munkaszüneti napot követő első pénzintézeti munkanap A Betét kamatozása a futamidő alatt lehet fix vagy változó. A fix kamatozású betétek esetén a lekötés időtartama alatt a kamatláb nem változik. A változó kamatozású betétek esetén a lekötési időtartam alatt a kamatláb változhat. 17

19 7.2.8 A Takarékszövetkezetnél lekötött betétek küszöbös kamatozásúak, vagyis a betét teljes egyenlege az adott összegsávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik A lekötött Betét összege után járó kamat jóváírása egy összegben, a lekötés Lejáratakor esedékes. Folyamatosan ismétlődő lekötés esetén a Takarékszövetkezet a kamatot más rendelkezés hiányában tőkésíti: a tőkével együtt újból leköti a Lejárat napján. 7.3 Betétlekötés felmondása A lekötött Betét lejárata előtt csak teljes összegében mondható fel. Felmondás esetére irányadó kamatfizetési feltételeket eltérő rendelkezés hiányában az elhelyezés (lekötés) időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza A Betét lekötésének felmondása esetén a Takarékszövetkezet a Betét összegét visszavezeti a Számlatulajdonos pénzforgalmi (látra szóló) számlájára Folyamatosan ismétlődő Betét lekötés visszavonásig érvényes A Takarékszövetkezet jogosult az előre meghatározott időre lekötött Betét lekötését a lekötési időtartam lejárata előtt azonnali hatállyal felmondani, ha azt Takarékszövetkezet a Betétes valamely Takarékszövetkezettel szembeni lejárt tartozásának megfizetése érdekében szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy a Betét lekötését a Betétes maga mondta fel. Az így felmerülő kamatveszteséget a Takarékszövetkezet nem téríti meg a Betétesnek A Takarékszövetkezet jogszabály szerint jogosult az előre meghatározott időre lekötött Betét lekötését a lekötési időtartam lejárata előtt akkor is felbontani, ha a Betétes Takarékszövetkezetnél vezetett más számlája ellen a pénzforgalmi jogszabályok által meghatározott esetekben benyújtott Pft. átmeneti rendelkezései szerinti felhatalmazás nélküli Beszedési megbízásban, hatósági átutalásban és átutalási végzésben megjelölt követelésre a megjelölt számlán fennálló egyenleg nem vagy csak részben nyújt elegendő fedezetet. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet a követelés teljesítését a Betét összegére is kiterjeszti. 8 BETÉTBIZTOSÍTÁS 8.1 A Takarékszövetkezetnél elhelyezett Betétek a mindenkor hatályos, irányadó jogszabályi rendelkezések szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosítottak. Az OBA által fizetendő kártalanítás szempontjából összevontan kezelendők a Betétes által a Takarékszövetkezetnél Betétként elhelyezett összegek. 8.2 A betétbiztosítás részletes feltételeit jelenleg a Hpt. tartalmazza. 8.3 Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap- betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. 8.4 A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény aiba foglaltak tartalmazzák. 9 A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER 9.1 Amennyiben vállalkozás a pénzforgalmi számla tulajdonosa, tudomásul veszi, ha a pénzforgalmi számlájával szemben fedezethiány miatt 30 (harminc) napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart a Takarékszövetkezet nyilván, akkor a Hpt. 130/F. (2) bekezdésének értelmében referenciaadatait a Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére megküldi, és ezek az adatok a KHR sorbanállás-nyilvántartó alrendszerének negatív listás adatbázisába kerülnek. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a szerződés, illetve a követelések sorba állítása megszűnésének időpontjától számított 5 (öt) évig kezeli. 18

20 9.2 A Számlatulajdonos személyével kapcsolatban megküldendő azonosító adatok: cégnév, név; székhely; cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolvány szám); adószám. 9.3 A pénzforgalmi forint és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott számlával kapcsolatban megküldendő adatok: a szerződés azonosítója (száma); a pénzforgalmi számla száma, a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. 9.4 A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a jelen pontban felsorolt referenciaadatokat a KHRt kezelő pénzügyi vállalkozás hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és Takarékszövetkezetgarancia vállalására, valamint egyéb Takarékszövetkezetári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződések megkötését megalapozó döntések meghozatalához, illetve a Számlatulajdonos kérésére, tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. 9.5 Az adatkérési igényben megjelölt, a Számlatulajdonosra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. 9.6 A Számlatulajdonos jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról. A Számlatulajdonos egyúttal tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól közvetlenül nem kaphat felvilágosítást. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmező Számlatulajdonosnak. A tájékoztatás a kérelmező Számlatulajdonos számára évente egy alkalommal díjtalan. 10 RENDELKEZÉS CSŐDELJÁRÁSSAL, ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSSAL, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSSAL ÉRINTETT VAGY VÉGELSZÁMOLÁSA ALATT ÁLLÓ SZÁMLATULAJDONOS ESETÉN 10.1 Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett a vele szemben folyó csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt csak egyetlen pénzforgalmi számlával rendelkezhet és fizetési forgalmát azon köteles lebonyolítani A csődeljárás alatt álló Számlatulajdonos köteles legkésőbb a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg a Takarékszövetkezetnek bejelenteni: - azt az értékhatárt (keretösszeget), amelynek összegét meghaladó megbízások csak a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő ellenjegyzésével teljesíthetők - a vagyonfelügyelő hitelt érdemlő módon (közjegyző által) igazolt aláírását A "Csődtörvény"-ben meghatározott követelések érvényesítése érdekében a hatósági átutalás és az átutalási végzés megbízást a Takarékszövetkezet a fizetési haladék tartama alatt is köteles befogadni és teljesíteni A Takarékszövetkezet köteles a csődeljárás alatt álló Számlatulajdonossal szemben a fizetési haladék lejáratát követő naptól a csődeljárást megszüntető végzés közzétételéig, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés bemutatásáig terjedő időszakban benyújtott, értékhatárt meghaladó összegű beszedési megbízásokat - a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés kivételével - teljesítés előtt megküldeni a vagyonfelügyelőnek ellenjegyzés céljából A csődeljárás alatt álló Számlatulajdonos esetében a fizetési haladék tartama alatt a Takarékszövetkezet - a Számlatulajdonos által legkésőbb a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételével egyidejűleg a Takarékszövetkezet részére bejelentett fizetési megbízási értékhatárt meghaladó összegű - fizetési megbízást kizárólag a csődeljárásban kirendelt vagyonfelügyelő jóváhagyásával teljesít A csődeljárás alatt álló Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bemutatni a fizetési haladék meghosszabbításáról rendelkező, illetve a csődeljárást befejezetté nyilvánító, vagy megszüntető jogerős bírósági végzést Az adósságrendezési eljárás alatt álló Számlatulajdonos a pénzügyi gondnok hitelt érdemlő módon (közjegyző által) igazolt aláírását legkésőbb az adósságrendezési eljárást megindító végzés közzétételét követő 8 (nyolc) napon belül köteles a saját, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szerv(ek) pénzforgalmi számláját vezető hitelintézetnek bejelenteni A Takarékszövetkezet az adósságrendezési eljárás alatt álló Számlatulajdonossal, valamint a felügyelete alatt működő költségvetési szervvel (szervekkel) szemben az adósságrendezési eljárás tartama alatt benyújtott beszedési megbízásokat teljesítés előtt köteles ellenjegyzés céljából megküldeni a pénzügyi gondnoknak. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízást csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével rendelkező megbízások alapján teljesít. 19

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2009. november 1-től CALYON Magyarországi Fióktelepe A CALYON MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE a CALYON bankcsoport tagjaként elsődleges

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI ÉS MIKROVÁLLALATI NETTRADER SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben