ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet"

Átírás

1 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: 256/2000 számú ÁPTF határozat (2000. április 10.), (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet és egyéb hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével deviza alapú fizetési számlát (a továbbiakban: fizetési számla) nyit és vezet, valamint lekötött betét számlát kezel. DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános Feltételek 1. Azonosítás: a Keretszerzıdés megkötésének feltétele a törvényi rendelkezések értelmében a tulajdonosok, vagy az általuk képviseletre jogosultak és a kézbesítési megbízott személy(ek), a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezetre vonatkozó, a évi LXXXIII. törvény, továbbá az azt módosító, a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI törvény rendelkezései szerint kell azonosítani. Pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha a) jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte, b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság létesítı okiratát (társasági szerzıdését) egy másolati példányban átadta, valamint ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételérıl szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetıleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta. Fizetési számlát a pénzforgalmi szolgáltató akkor nyithat, ha a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett a jogi formájára vonatkozó elıírások szerint a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerzıdés fennállása alatt a különbözı azonosítási adatokban bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstıl számított 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezet értesíteni, és azt okmányokkal igazolni. A Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) tudomására hozza, hogy abban az esetben, ha a bankszámlán két naptári évet meghaladóan nem történik forgalmazás, a Takarékszövetkezet köteles az Ügyfél (Számlatulajdonos) figyelmét az egyenlegközlı értesítésben felhívni, hogy az idıközben esetlegesen bekövetkezett azonosító adatokban történı változást bejelentse. 2. Szolgáltatások: a Pénzforgalmi számla keretszerzıdés (a továbbiakban Keretszerzıdés) aláírásával Takarékszövetkezet és Ügyfél egymással üzleti kapcsolatba lépnek, amelynek keretében a Takarékszövetkezet az Ügyfél választása szerint az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen a Szolgáltatások) nyújtja az Ügyfél részére: a) pénzforgalmi számla nyitása és vezetése (a továbbiakban Pénzforgalmi számla-szolgáltatás) kizárólag a keretszerzıdésben választott szolgáltatástípusnak megfelelıen; b) Betétlekötések elfogadása (Betét-szolgáltatás); Bank fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bıvítésére. 3. A Szolgáltatások igénybevétele a Keretszerzıdés aláírásával: Az Ügyfél a Keretszerzıdés aláírásával kizárólag azon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyet az Ügyfél a Keretszerzıdésben a felsorolt szolgáltatások elıtt található megjelölésével ilyenként kiválasztott, és mint általa megjelöltet, kézjegyével ellátott. A Keretszerzıdés aláírásával egyidejőleg igénybe nem vett Szolgáltatásra vonatkozó Alszerzıdés tehát mindaddig nem lép hatályba, amíg azt az Ügyfél a következı pontban meghatározottak szerint igénybe nem veszi. 4. A Szolgáltatások igénybevétele késıbb: A Takarékszövetkezet által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával rendelkezzen. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Keretszerzıdés aláírásakor a Keretszerzıdésben felsorolt Szolgáltatások valamelyikét nem veszi igénybe, azt a jelen Keretszerzıdés hatálya alatt késıbb bármikor kezdeményezheti. A Felek kikötik, hogy a jelen pont alapján a késıbbiekben igénybe vett Szolgáltatásra is a jelen Szerzıdés rendelkezései irányadók. Számlacsomag megváltozását az ügyfél írásban vagy szóban kérheti a Takarékszövetkezettıl a Hirdetményben meghatározott díj ellenében. 5. Az egyes Alszerzıdések megszüntetése: a Felek megállapodnak, hogy az egyes igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó Alszerzıdést a Felek a jelen Szerzıdésben meghatározottak szerint megszüntethetik, mely esetben az adott Szolgáltatásra vonatkozó Alszerzıdés megszőnése nem érinti a jelen Szerzıdés többi rendelkezésének, illetve a más Alszerzıdések hatályát. 6. Hirdetmény: A Takarékszövetkezet kirendeltségein kifüggesztett és közzétett Hirdetmény alapján tájékoztatja ügyfeleit, mely devizanemben vezet számlát, tájékoztatja továbbá a betétszámla kondícióiról, a kamatelszámolás módjáról, a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységért felszámított meghatározott mértékő díjról, költségekrıl, illetve azok esetenkénti változásairól, az alkalmazott árfolyamokról, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıkrıl. Az ügyfél a Keretszerzıdés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások a Takarékszövetkezet által Hirdetményben megállapított feltételekkel vehetık igénybe, amennyiben jelen Szerzıdés másképp nem rendelkezik. 7. Értesítés módosításról: Az ügyfél a Keretszerzıdés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet 8. pontban meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan kezdeményezni a jelen Szerzıdés, illetıleg a Hirdetményben foglaltak módosítását. Takarékszövetkezet a módosítást, ha az ügyfélre nézve bármilyen módon hátrányos, annak tervezett hatályba lépését 15 nappal megelızıen az ügyfélforgalom számára nyitva álló helységeiben hirdetmény útján közzéteszi. A Felek megállapodása alapján az Ügyfélre nézve nem hátrányos módosításokra a fenti rendelkezés nem vonatkozik. Amennyiben az Ügyfél a számára hátrányos módosítást nem kívánja elfogadni, a Takarékszövetkezet a Keretszerzıdést, vagy annak az Ügyfél a számára hátrányos módosítással érintett Alszerzıdésé(ei)t külön értesítés nélkül a tervezett hatálybalépéstıl számított 2 hónap elteltével felmondottnak tekinti, a szerzıdéses jogviszonyt megszünteti. A felmondás ideje alatt a Keretszerzıdés/Alszerzıdés(ek) az eredeti feltételek szerint éln(ek) tovább. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/15

2 Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, az Ügyfél jogosult a Takarékszövetkezettel megkötött a Keretszerzıdést, vagy annak az Ügyfél számára hátrányos módosítással érintett Alszerzıdésé(ei)t a hatálybalépésük napjáig felmondani. A felmondás ideje alatt a Keretszerzıdés/Alszerzıdés(ek) az eredeti feltételek szerint él(nek) tovább. Amennyiben a felmondás ideje alatt az Ügyfél az eredeti Keretszerzıdést/Alszerzıdés(eke)t írásban nem mondja fel, akkor a módosított Hirdetményt, Keretszerzıdést/Alszerzıdés(eke)t általa elfogadottnak kell tekinteni. Felek megállapodnak, hogy a határidı elmulasztásából eredı kárait az Ügyfél maga viseli. 8. A Takarékszövetkezet a kamat, díj, egyéb költség illetve egyéb szerzıdési feltétel egyoldalú, az Ügyfélre nézve kedvezıtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének, esetleg több feltétel bekövetkezése, változása, huzamosabb fennállása esetén, együttes hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján gyakorolja: 8.1. A jogi, szabályozói környezet megváltozása a. a Takarékszövetkezet pénzforgalmi szolgáltatás szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; b. a Takarékszövetkezet pénzforgalmi szolgáltatás szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; c. kötelezı betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a. a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása/ pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a bankközi pénzpiaci kamatlábakhitelkamatok változása; a Magyar Állam vagy a hitelezı által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása; 8.3 A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelnek. 8.4 A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az 1. és 2. pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejő tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozzák. 9. Állandó és eseti meghatalmazottak: Ügyfél (Számlatulajdonos) tudomásul veszi, hogy jelen szerzıdés aláírásával egy idıben köteles a pénzforgalmi számla, illetve a kérésére megnyitott külön számlák felıl rendelkezni, továbbá a rendelkezésre jogosultakat megjelölni és azok aláírását az általános szabályok szerint az Aláírási címpéldány elnevezéső nyomtatványon bejelenteni. Felek megállapodnak, hogy az állandó meghatalmazottként bejelentett aláírókat az egymás közötti valamennyi jogviszony tekintetében cégszerően aláírónak tekintik. A Keretszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi az aláírási címpéldány. A számlák feletti rendelkezés lehetıségeit a tulajdonos ismeri. A képviseletre jogosult Ügyfél/Ügyfelek (tulajdonos(ok)) által megbízott személynek a rendelkezési jogát az Ügyfél (tulajdonos) bármikor visszavonhatja, vagy korlátozhatja. Írásban történı rendelkezésre van lehetıség. A rendelkezési jogosultságok és a vonatkozó szabályok a jelen szerzıdés Rendelkezés a pénzforgfalmi számla felett címő II. pontjában rögzítettek szerint. Tájékoztatást a forgalomról személyesen lehet kérni, illetve a számlakivonat átadásával valósul meg. A csıd-, a felszámolási és az adósságrendezési eljárások esetében a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint valósítja meg. A Takarékszövetkezet köteles a rendelkezési jogosultságot minden esetben ellenırizni. 10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Takarékszövetkezet negyedévente, minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján megvizsgálja Ügyfél Takarékszövetkezetnél bonyolított számlaforgalmát, és fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Ügyfél számlaforgalma a megvizsgált negyedévben nem felel meg a mindenkori Kondíciós Listában az Adott szolgáltatáscsomagra (a továbbiakban Csomag) vonatkozó forgalmi feltételeknek, Takarékszövetkezet a szolgáltatásait más, az Ügyfél tényleges számlaforgalmának megfelelı Csomag szerint nyújtja, és az adott Csomag szerinti, a mindenkori Hirdetményben meghatározott díjakat/jutalékokat számítja fel, továbbá az új Csomag alkalmazásáért Csomagváltási Díjat számít fel. II. Értesítések 1. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által a keretszerzıdésben meghatározott gyakorisággal, de havonta egyszer, a tárgyhót követı hó elején, az Ügyfél (Számlatulajdonos) által megadott címre postai vagy az ügyfél rendelkezésének megfelelıen elektronikus úton a számláról teljes havi forgalmi kivonatot küld. A kivonat magyar nyelven készül. 2. A Számlatulajdonos a számlakivonat elvesztése vagy egyéb Számlakivonatról másolatot külön kérésre, a mindenkor aktuális Hirdetményben megjelölt költség ellenében ad a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet a Felek közötti valamennyi értesítést és közlést az Ügyfél részére az ügyfél rendelkezésének megfelelıen elektronikus vagy postai úton küldi meg. 3. A Takarékszövetkezetnek a számlakivonaton a végrehajtott bankmővelet azonosításához szükséges valamennyi adatot ki kell mutatni. 4. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a számlával kapcsolatos levelezést a számlaegyenleg kimerülését eredményezı utolsó kifizetés dátumát követı 10 (tíz) év eltelte után megsemmisítse. III. A Keretszerzıdés megszőnése 1. A Keretszerzıdés határozatlan idıre szól, melyet bármelyik fél, indoklás nélkül írásban felmondhat. 2. A Keretszerzıdés felmondását az Ügyfél egy hónap felmondási idı mellett kezdeményezheti. 3. A pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követı kilencven napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, harminc napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2/15

3 4. A Takarékszövetkezet a Keretszerzıdés vagy bármely Alszerzıdés Ügyfél általi felmondással történı megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az Ügyfél köteles a felmondási idı lejártáig a Takarékszövetkezettel szemben fennálló jelen szerzıdésbıl és a fizetési számla szolgáltatáshoz esetlegesen kapcsolódó egyéb igénybevételébıl eredı minden tartozását, valamint egy éves határozott idejő szerzıdés és egy éven belüli számlamegszüntetés esetén a számlamegszüntetéshez kapcsolódóan felmerülı mindenkor aktuális Hirdetmény szerinti bankköltségeket is megfizetni, vagy azok megfizetését a Takarékszövetkezet által elfogadott módon biztosítani. 5. A Takarékszövetkezet a Keretszerzıdés felmondása esetén a pénzforgalmi számla, valamint a kapcsolódó elkülönített számlák egyenlegét, valamint a megszolgált kamat összegét a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos, az aktuális Hirdetményben rögzített jutalékok, díjak és költségek kiegyenlítését követıen az Ügyfél kérése szerint készpénzben kifizeti, vagy átutalási megbízás formájában az Ügyfél által írásban közölt fizetési számlára átutalja. A Takarékszövetkezet a fizetési számlán fennálló esetleges hiteltartozást a kapcsolódó szerzıdésben foglaltak szerint rendezi. 6. A Takarékszövetkezet két hónap felmondási idı mellett kezdeményezheti a Keretszerzıdés felmondását. Kivételt képez, ha az Ügyfél a Keretszerzıdésben rögzített kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Ebben az esetben a felmondási idıt a Takarékszövetkezet az Ügyfél részére megküldött felmondó levélben rögzíti. Továbbá Felek kötelesek egymással szemben a felmondási idı utolsó napjáig elszámolni. 7. Amennyiben a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történı záráskor a fizetési számlán nincs fedezet és az Ügyfél a költséghátralékot a Takarékszövetkezet felszólításának kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül nem rendezi, Takarékszövetkezet a Keretszerzıdést felmondja és az Ügyfél fizetési számláját és a hozzá kapcsolódó elkülönített számlákat a 15 (tizenöt) napos felmondási idı lejártát követı banki munkanapon megszüntetni. 8. Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél általi felmondásakor Ügyfél Takarékszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását elsıdlegesen a pénzforgalmi számlával szemben a jelen szerzıdésben (pénzforgalmi számla alszerzıdés III/c/1/2. Megbízások különös szabályai - Fizetési megbízások sorbaállítása) rögzített szabály szerinti sorrendnek megfelelıen beszámítással érvényesíteni. A beszámítás joga kiterjed a jelen szerzıdés megszőnését követıen a Takarékszövetkezethez befolyt összegekre. 9. Ügyfél (Számlatulajdonos) tudomásul veszi, hogy a Keretszerzıdés felmondása esetén a fizetési pénzforgalmi számlákra, a lekötött betétekre vonatkozó Alszerzıdés külön is felmondásra kerülhet. A felmondási idı lejártáig már folyamatba tett, illetve leadott megbízások a Keretszerzıdés megszőnését követıen is teljesítendık a Felek eltérı megállapodásának hiányában. 10. Amennyiben a pénzforgalmi számla terhére benyújtott fizetési megbízás fedezethiány miatti függıben tartására kerül sor, úgy a jelen Keretszerzıdés kizárólag a függıben tartás jogszabályában meghatározott idıtartamának leteltét követı idıpontra mondható fel. 11. Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél felmondásakor Ügyfél Takarékszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását elsıdlegesen a pénzforgalmi számlával szemben beszámítással érvényesíteni. A Keretszerzıdés egyidejőleg megszőnik abban az esetben is, ha bármelyik fél jogutód nélkül megszőnik. 12. Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy jelen Szerzıdésnek, továbbá a Takarékszövetkezet és Ügyfél közötti bármely egyéb szerzıdésnek az Ügyfél részérıl történı megszegése a Keretszerzıdés, vagy az azon belül létrejött bármely Alszerzıdés azonnali hatályú felmondására ad lehetıséget a Takarékszövetkezet számára. IV. Adatkezelés, titoktartás 1. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél adatait a banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéséknek megfelelıen titokban tartva kezeli. Továbbá kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ügyfelekrıl tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az Ügyfél által jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint és keretek között, vagy az Ügyfél (Számlatulajdonos) teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazása, illetve rendelkezése alapján vagy közokiratba foglalt meghatalmazása, és rendelkezése alapján kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást. 2. Az Ügyfél a Keretszerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az Ügyfél részére végzett szolgáltatásokkal összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó adatot szolgáltasson postai befizetési utalvány nyomtatása, a Takarékszövetkezet megbízásából végzett fogyasztói kutatás céljából harmadik személyek részére, kivéve a pénzügyi információkat. 3. A Takarékszövetkezet lehetıségein belül megtesz mindent annak érdekében, hogy az adatok - különösen telefonhálózaton keresztül történı továbbítása esetén - illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlenek legyenek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely adat telefonhálózaton vagy bármely más úton keresztül ennek ellenére harmadik személy részére hozzáférhetıvé válik, az ebbıl származó károkért a Takarékszövetkezettel szemben kártérítési igényt nem támaszthat. 4. A Számlatulajdonosok képviselıi kijelentik, hogy az általuk szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és jelen Szerzıdés aláírásával felhatalmazzák a Takarékszövetkezetet arra, hogy az adatokat ellenırizze. A Számlatulajdonosok képviselıi hozzájárulnak ahhoz, hogy személyi azonosító adataikat tartalmazó okmányokról a Takarékszövetkezet másolatot készítsen, és azokat az ügyféldossziéba főzze. A Számlatulajdonosok képviselıi hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a személyi azonosításra alkalmas okmány(ok) jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenırizze szerzıdésben közölt személyes adatokat, bemutatott okmányokat, az Ügyfél arcképét és aláírását, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá személyazonosító adatai alapján a nyilvántartásból érvényes adatot igényeljen az aktuális banki ügylet és az abból származó esetleges követelés behajtására tett intézkedés során. Amennyiben az Ügyfél a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy jelen nyilatkozatával eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla megnyitásáról illetve megszüntetés esetén annak megtörténtérıl a területileg illetékes Cégbíróság, az APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézetnek adatot szolgáltat. 5. A Számlatulajdonosok képviselı(i)je kijelenti(k), hogy saját személy(ük)ére vonatkozó azonosító adatai(ka)t a többször módosított évi LXVI. törvény alapján a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta(k) le, illetve jelen szerzıdéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja(k) le. Amennyiben a fenti nyilatkozat nem felel meg a valóságnak, a Takarékszövetkezet jogosult a pénzforgalmi számlaszerzıdést azonnali hatállyal felmondani. 6. Ügyfél kijelenti, hogy a Keretszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a vele szerzıdéses kapcsolatban álló Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt, valamint a takarékszövetkezeti integráció tagjai és központi szervei (OTSZ, OTIVA) részére az Ügyfélre vonatkozó és a banktitok körébe tartozó tényt, információt, megoldást, vagy adatot szolgáltasson az Ügyfél pénzforgalmi Keretszerzıdésével kapcsolatban. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 3/15

4 V. Központi Hitelinformációs Rendszer 1. Az Ügyfél/Ügyfelek tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a bankszámlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tart a Takarékszövetkezet nyilván, akkor a KHR sorbanállás-nyilvántartó alrendszerének, negatív listás adatbázisába a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrtnek (1122. Budapest, Pethényi köz 10.) az Ügyfelek,(Számlatulajdonos ) referenciaadatait a Hpt. 130/F. (2) bekezdése szerinti tartalommal meg kell küldenie. 2. Az Ügyfél (A Számlatulajdonos személyével kapcsolatban megküldendı azonosító adatok: az Ügyfél (a Számlatulajdonos) cégneve, neve, székhelye, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószáma. 3. Az Ügyfél pénzforgalmi számlájával kapcsolatban megküldendı adatok: a szerzıdés azonosítója (száma), a pénzforgalmi jelzıszám, a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, a sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, perre utaló megjegyzés. 4. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) kijelenti, hogy a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával kapcsolatosan tájékoztatást kapott, valamint a jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı Tájékoztatás jogorvoslati lehetıségekrıl a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben dokumentumot átvette, és annak tartalmát megismerte. 5. Az adatokat a KHR a törvényi elıírásnak megfelelıen a szerzıdés, illetve a követelések sorba állítása megszőnésének idıpontjától számított öt évig kezeli. VI. Kamatok, költségek, díjak 1. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a pénzforgalmi számlán elhelyezett összeg után lekötési idı nélkül, az Üzletszabályzatban rögzített feltételek szerint meghatározott értékő az általa az aktuális Hirdetményben közzétett mértékő kamatot fizet a számlakövetelés devizanemében, amelyet a számlán minden évben december 31-ig az Ügyfél (Számlatulajdonos) külön kérelme nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetése esetén az Ügyfél (Számlatulajdonos) részére kifizet. A megnyitott számlák közül csak azok a pénzforgalmi számlák kamatoznak, amelyek devizanemére vonatkozóan a Takarékszövetkezet kamatot jegyez. A kamatszámításnál a Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatban és a Hirdetményben közzétett képlet szerint számolja a fizetendı kamatösszeget. 2. Fedezethiány miatt mutatkozó tartozás esetén a Takarékszövetkezet a fizetési számlán az általa közzétett Hirdetmény alapján meghatározott mértékő kényszerhitel kamatot számol fel, amellyel minden hónap végén illetve számlamegszüntetés esetén hó közben terheli meg a fizetési számlát, amelyet az Ügyfél köteles 15 napon belül megfizetni. 3. Egyedi kondíciókkal rendelkezı látra szóló betét esetén a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlaszerzıdése mellé egyedi kondíciós táblát kap elválaszthatatlan mellékletként (lekötési megbízás), amely tartalmazza az EBKM mértékét. 4. A lekötés nélküli fizetési számlabetétbıl az Ügyfél rendelkezésének megfelelıen lekötött betétszámla is nyitható, az erre rendszeresített betéti keretszerzıdésben foglaltak, valamint az aktuális betétlekötésre vonatkozó lekötési megbízásban rögzítettek szerint. A lekötött és a lekötési idı elıtt felvett betétek után járó kamat mértékét és az Egységesített Betéti Kamatláb mutatót (továbbiakban: EBKM) és a lekötési idıtartamot a Takarékszövetkezet Hirdetmény -ben teszi közzé. A kamatozás kezdı napja a jóváírás napja. A Takarékszövetkezet a lekötött betétek kamatait a lekötési idı lejártakor számolja el. 5. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlák vezetéséért jutalékokat, díjakat, valamint egyéb költségeket számol el a hatályos Hirdetményben meghatározott gyakorisággal. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jutalékok, díjak és költségek összegével az esedékességkor elszámolási számláját megterhelje 6. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi bankszámla vezetésével, letéti igazolásokkal, illetve az egyéb számlák vezetésével kapcsolatos jutalékok és díjak mértékérıl, Hirdetményben tájékoztatja az Ügyfelet (Számlatulajdonost). A Takarékszövetkezet a Hirdetményt az ügyfelek elıtt nyitva álló ügyféltérben helyezi ki. A Takarékszövetkezet a Hirdetményben közzétett jutalékot számít fel, a hatályos Hirdetményben meghatározott gyakorisággal a számla devizanemében. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és ténylegesen felmerült költségek összegével a pénzforgalmi számlát külön rendelkezés nélkül megterhelje a Hirdetményben közzétett idıszak figyelembevételével. Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. A Takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazása alapján történı terhelésrıl elızetesen nem értesíti a kötelezett Ügyfelet (Számlatulajdonost). 7. A Takarékszövetkezet jogosult pénzforgalmi számlára, valamint az elkülönített és lekötött betétre meghatározott kamat, jutalék, díj és költségek mértékét az I. Általános Feltételek 8. pontjában meghatározott feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén egyoldalúan módosítani. Az új kamat mértékét legalább a Hpt. elıírásai alapján az Üzletszabályzatban rögzített számú nappal a bevezetését megelızıen az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény -ben közzé kell tenni. Amennyiben az Ügyfél(Számlatulajdonos(ok)) a Takarékszövetkezet módosítását nem fogadja(k) el, úgy az Üzletszabályzat idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felmondási határidı lejártáig (ezen belül a számla megszőnéséig) a Takarékszövetkezet az eredeti kamatot köteles megfizetni. 8. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenységért díjat és költséget számít fel. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és ténylegesen felmerült költségek összegével pénzforgalmi számláját külön rendelkezése nélkül megterhelje, a Hirdetmény -ben közzétett idıszak figyelembevételével. Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. 9. A díj összege forintban is befizethetı vagy átutalható. A Takarékszövetkezet a bankszámla devizanemének a Hirdetményben meghatározott deviza eladási árfolyamán számítja ki a forintban befizetendı vagy átutalandó összeget. 10. A Számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számításának módja: tartozik forgalom x jutalék (%) 100 vagy tartozik forgalom x jutalék (%) Az Ügyfél (Számlatulajdonos) tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint terheket (pl.: kamatadó) az adójogszabályokban meghatározottak szerint levonja. A Takarékszövetkezet az jogszabály(ok) alapján történı terhelésrıl a jelen ponton kívül más formában elızetesen nem értesíti az Ügyfelet (Számlatulajdonost). 12. A Takarékszövetkezet a beszámolási jogát a csıd bejelentésérıl, illetve a felszámolási eljárás elrendelésérıl történı tudomásszerzésig gyakorolhatja. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 4/15

5 VII. Hatályba léptetı, záró rendelkezések 1. Irányadó jog: E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek pénzforgalmi keretszerzıdésre vonatkozó szabályai a pénzfogalomról szóló jogszabályokban, a devizajogszabályokban, egyéb hatályos jogszabályi elıírásokban, a Takarékszövetkezet által egyoldalúan változtatható mindenkori Hirdetményben foglaltak, valamint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Ügyfél a Keretszerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatát a Takarékszövetkezettıl átvette, elolvasta és megértette. 2. Illetékesség: A jelen Szerzıdéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetére a Keszthelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3. A Keretszerzıdésbıl eredı jogviták peren kívüli elintézésére a Ügyfél (Számlatulajdonos) békéltetı testülethez fordulhat. A békéltetı testület a megyei (fıvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mőködı független testület. A békéltetı testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelıs miniszter által vezetett minisztérium honlapján az Ügyfél részére elérhetı. 4. Korábbi szerzıdések hatálya: a Keretszerzıdés aláírásával Felek között korábban esetleg létrejött pénzforgalmi számla, illetve betétszámla szerzıdés, feltéve, hogy jelen Szerzıdés másképp nem rendelkezik, hatályát veszti. 5. Részleges érvénytelenség: Amennyiben jelen szerzıdés valamely rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezését olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehetı legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitőzésének. 6. Reklamáció: A pénzforgalmi számla vezetésével kapcsolatos mindennemő reklamációt írásban kell a Takarékszövetkezethez benyújtani. A reklamáció ügyintézésének rendjét a mindenkor aktuális Üzletszabályzat tartalmazza. Jelen Szerzıdés tartalma üzleti titoknak minısül; arról bármilyen másolat, vagy kivonat készítése kizárólag a Takarékszövetkezet elızetes engedélyével történhet. PÉNZFORGALMI SZÁMLA ALSZERZİDÉS I. Pénzforgalmi Számla 1. Pénzforgalmi számla: Takarékszövetkezet Ügyfél devizaállományának, pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására az Ügyfél megbízásából külföldi konvertibilis pénznemben pénzforgalmi számlát (a továbbiakban: Bankszámla) nyit és vezet. 2. A Bankszámlát a Takarékszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti, ha a nyilvántartásba még be nem jegyzett Számlatulajdonos a bankszámla megnyitását követı 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, 30 (harminc) napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. 3. A Felek megállapodása alapján az Ügyfél a Takarékszövetkezetnél a pénzforgalmi számla mellett elkülönített számlát/számlákat nyithat meghatározott célú pénzeszközök kezelésére. Az Ügyfél ilyen tárgyú kérése meghatározott formához nem kötött 4. A Számlatulajdonos(ok)nak a Takarékszövetkezetnél több azonos, illetve különbözı devizanemben megnyitott bankszámlája lehet. amelyrıl betétek elhelyezése céljából elkülönített betéti számlákat nyithat(nak) a Hirdetmény -ben meghatározott feltételekkel. 5. Jelen szerzıdés tárgyát képezı pénzforgalmi számlán elhelyezett összegek visszafizetéséért történı helytállás, illetve biztosítás részletes feltételeit a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény tartalmazza (Hpt (1) bekezdés). 6. Célra rendelt Alszámla: Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Ügyfél a pénzforgalmi számlájáról, a pénzforgalomról és bankhitelrıl szóló mindenkor hatályos jogszabály alapján akkreditív, garancia, vagy hitelügylet fedezeteként egy meghatározott célra meghatározott összeget elkülönít, felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy az elkülönített összeget a célra rendelt Alszámlán tartsa és ezt kivonja az Ügyfél és jogutódjai rendelkezése alól mindaddig, amíg az alapügyletben meghatározott cél kapcsán a Takarékszövetkezetnek követelése áll fenn Ügyféllel szemben. II. Rendelkezés pénzforgalmi számla felett 1. Az Ügyfélnek (Számlatulajdonosnak), illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek)nek (cégképviselet) van lehetısége arra, hogy meghatározza a pénzforgalmi devizaszámla felett rendelkezni jogosult személyeket (aki adott esetben önmaga is lehet). 2. Az Ügyfél (Számlatulajdonos), illetve a képviseletére jogosult személy(ek) bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságukat abban az esetben gyakorolhatják, ha a megválasztásukat (kinevezésüket), valamint aláírásukat - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlı módon (pl. az illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolják. A gazdálkodó szervezet vezetıjének megválasztása tekintetében a Takarékszövetkezet a vezetı megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetıleg - egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány bemutatását, az Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy (vezetı) aláírása tekintetében pedig a közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány bemutatását fogadja el. 3. Ha vitatott a bejelentı jogosultsága a gazdálkodó szervezet képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentıt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. 4. Az Ügyfél/Ügyfelek (Számlatulajdonos(ok)) a Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott aláírási címpéldány nyomtatványon köteles(ek) a számla megnyitásakor sajátkező aláírás(uka)át megadni, illetve a meghatalmazott(ak) aláírását hitelesíteni. 5. Az aláírás bejelentését 2 (kettı) vagy 3 (három) példányban (a felhasználás céljától függıen) kell megtenni. 6. Az Ügyfél (számlatulajdonos) vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy korlátozható. 7. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a megfelelıen kitöltött aláírás bejelentı karton a Takarékszövetkezetnél benyújtásra kerül, és azt a Takarékszövetkezet érvénybe helyezte. 8. Amennyiben a devizakülföldi Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazást nyilatkozatot külföldön állították ki, azt teljes bizonyító erejő magánokiratként a Takarékszövetkezet csak akkor köteles elfogadni, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette. (Apostillel ellátott közokirat hiteles magyar fordítása.) 9. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 5/15

6 elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást az Ügyfél (Számlatulajdonos) közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelmően tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog tartalmát. 10. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) egyéb kikötése hiányában, a pénzforgalmi számla felett bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitásra kerülı összes számla (elkülönített számla, lekötött betét) felett. 11. Amennyiben a Számlatulajdonos az elsı pénzforgalmi számlájára, vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentéstıl eltérı rendelkezést kíván megadni, a következı bankszámlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás bejelentı kartont kell benyújtania szintén 2 (kettı) vagy 3 (három) példányban, amelyen fel kell tüntetni az pénzforgalmi számla számát. 12. Amennyiben a Számlatulajdonosnak több pénzforgalmi számlája és/vagy lekötött betétszámlája van a Takarékszövetkezetnél, és az aláírásbejelentı kartonon bejelentett rendelkezni jogosult személyek az egyes számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azt az aláírásbejelentı kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az újonnan megnyitásra kerülı pénzforgalmi számla felett is rendelkezhetnek. 13. A Takarékszövetkezet a tıle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által elıírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet rendelkezésre jogosult személytıl csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént. 14. A rendelkezési jog gyakorlása során a Takarékszövetkezet a tıle elvárható gondossággal köteles ellenırizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás vagy egyéb kód megegyezik-e a rendelkezésre jogosult bejelentett aláírásával vagy egyéb kódjával]. 15. A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a továbbiakban: vezetı) a Takarékszövetkezet által rendszeresített módon írásban jelenti be a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A Takarékszövetkezet nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a vezetı által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban elıírt feltételeknek megfelel-e. 16. A vezetı bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével hitelt érdemlı módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A pénzforgalmi szolgáltató nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történı elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkezı károkért. Ha a vezetı megbízatása megszőnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezetı másként nem rendelkezik. 17. Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következıen a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkezı vezetıje van, bármelyik vezetı bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítı okirata alapján a vezetık közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg. 18. Ha vitatott a bejelentı jogosultsága a szervezet képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentıt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. 19. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését az Ügyfél (Számlatulajdonos) kizárólag új aláírásbejelentı karton kitöltésével kezdeményezheti. 20. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévınek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítás, törlés) az Ügyfél (Számlatulajdonos) a Takarékszövetkezettel írásban nem közli. 21. A Számlatulajdonos illetve a képviseletére jogosult személy módosítása/törlése esetén a változás okát hitelt érdemlı módon igazolni kell a takarékszövetkezetnél (cégbírósági érkeztetéssel ellátott, a cégbírósághoz benyújtott, eredeti változás bejegyzési kérelemmel - vagy az eredeti bemutatásával - és a közgyőlési határozattal, vagy a közgyőlési határozat helyett egységes szerkezetbe foglalt, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az új képviselı nevét tartalmazó társasági szerzıdéssel, alapszabállyal, alapító okirattal stb.). 22. A Takarékszövetkezet a végrehajtható bírósági és közigazgatási határozaton alapuló azonnali beszedési megbízással beszedhetı követeléseket, valamint az átutalási végzéssel és végrehajtó által benyújtott azonnali beszedési megbízással beszedhetı követeléseket a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül, a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti. III. Megbízások teljesítése III/a. Megbízások általános szabályai 1. Takarékszövetkezet a mindenkori Hirdetményben teszi közzé azt az idıpontot, ameddig a pénzforgalmi számla, vagy az elkülönített számlák terhére forintban, vagy devizában benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés napján teljesíti. 2. Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlával, illetve Alszámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi megbízást a megbízás teljesítésének pénzneme tekintetében az Ügyfél rendelkezése szerint teljesíti. 3. Megbízás teljesítésére vonatkozóan a Takarékszövetkezet a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és szövetkezetek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére és az alapítói vagyon kivételével javára fizetési megbízást csak akkor teljesít, ha a Számlatulajdonos igazolta, hogy nyilvántartásba történı bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte. 4. A nyilvántartásba vétellel létrejövı egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére és az alapítói vagyon kivételével javára befogadott fizetési megbízások teljesítése érdekében a fentiekben meghatározott feltételek teljesítésén túl, igazolniuk kell a nyilvántartásba vételük megtörténtét is. 5. A Takarékszövetkezet a megbízásokat akkor teljesíti, ha a megbízáson lévı aláírás(ok)nak a Számlatulajdonos, illetve a pénzforgalmi devizaszámla felett rendelkezésre jogosult(ak) bejelentett aláírásával való azonosság megállapítható. 6. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a fizetési mőveletet kezdeményezı Ügyfél (Számlatulajdonos) által fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el. 7. A nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítását az erre vonatkozó kormányrendelet, illetve jegybanki rendelkezés szabályai szerint teljesíti a Takarékszövetkezet. 8. A Takarékszövetkezet a forgalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 6/15

7 9. A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt megbízást nem fogad el. A Takarékszövetkezet befogadja a személyesen benyújtott, postai úton feladott, illetve vonatkozó szerzıdés kiegészítés megkötése esetében, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen elektronikus úton érkezett megbízásokat. 10. A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének idıpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy az Ügyfél eltérı rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A készpénzfelvételi tételeket a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezıen sorba állított tételek kivételével a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezetı rendszerben rögzített tételekre. 11. A Takarékszövetkezet a tárgynapi teljesítésre befogadott a fizetési megbízások teljesítésébıl reá háruló feladatokat egy bankmőveleti munkanap az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet bankmőveletet végez - alatt végzi el. Amennyiben az Ügyfél (Számlatulajdonos) az átutalási megbízást teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást. 12. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét az Ügyfél által megjelölt késıbbi idıpont (teljesítési dátum), vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának idıpontjától számítja. 13. A fizetési megbízás befogadásának idıpontja: - átutalás esetén az az idıpont, amikor a Takarékszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetıvé tevı adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítése esetén az elsı részfizetés pénzügyi fedezete - rendelkezésre áll; - beszedés esetén a) a kedvezményezett ügyfél Takarékszövetkezet e szempontjából az az idıpont, amikor a Takarékszövetkezet a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette, b) a fizetı fél Takarékszövetkezetének szempontjából az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette - készpénzfizetés esetén a) pénztári befizetésnél az az idıpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Befizetıtıl a készpénzt átvette, b) befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatán végzett befizetésnél az az idıpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató a befizetés összegszerőségét ellenırizte, mely idıpont legfeljebb három munkanappal haladhatja meg a tényleges befizetés napját, c) kifizetésnél az az idıpont, amikor a fizetési megbízást a kifizetı hely a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 14. A Takarékszövetkezet által rendszeresített bizonylatokkal kell a számla felett rendelkezni. A nyomtatványokat jól olvasható módon, javítás nélkül, csak fekete vagy kék színő tintával író tollal, illetve írógéppel vagy nyomtatóval lehet kiállítani, és azt követıen a bejelentett módon aláírni. fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezethez eljuttatott, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt rendelkezı levél formájában az értéknapot megelızı banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja. 16. A fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges idıtartam szempontjából banki munkanapnak az a nap tekintendı, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési mővelet teljesítése céljából nyitva van. Ha a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi mőveletet olyan napon végzi, amely ténylegesen pihenınap vagy munkaszüneti nap, akkor a megbízás teljesítése azon a munkanapon kezdıdik, amelyen az Elszámolóház szolgáltatást végez. 17. A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat Takarékszövetkezethez történı benyújtásával kezdeményezheti. 18. A Takarékszövetkezet nem teljesíti a technikai okok miatt olvashatatlan megbízásokat, illetve készpénzfelvételi utalványokat, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni az Ügyfelet (Számlatulajdonost), továbbá ezen fizetési megbízások (átutalási megbízások és/vagy névre szóló készpénzfelvételi utalványok) nem teljesítésérıl a beérkezés napján Értesítılevél formájában, illetve a készpénzfelvételi utalványok esetében személyesen is tájékoztatja az Ügyfelet ( Számlatulajdonost). 19. A Takarékszövetkezet a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves számlavezetıi bejegyzésbıl eredı bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet az Ügyfél (Számlatulajdonos) vagyonában beálló változást. Ennek megfelelıen a Takarékszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési idın belül az Ügyfél (Számlatulajdonos) külön rendelkezése nélkül minden egyéb, az Ügyfél (Számlatulajdonos) számláját érintı fizetési megbízást az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével utólag tájékoztatja az Ügyfelet (Számlatulajdonost). 20. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) ezúton felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számláján és az elkülönített számlá(ko)n eszközölt téves számlavezetıi bejegyzésének rendezését az Ügyfél ( Számlatulajdonos) külön rendelkezése nélkül, de utólagos tájékoztatása mellett végrehajtsa. 21. A Takarékszövetkezet a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket aktuális Hirdetményeiben teszi közzé. 22. Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásába ütközik, és a Takarékszövetkezet ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. Ha a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásai a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a visszautasítás okát közli és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld. 23. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. 15. A fizetési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet által történt átvételét követıen az Ügyfél nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek az Ügyfél által értéknap nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint az Ügyfél fizetési számlája terhére Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 7/15

8 III/b. Megbízások jóváhagyásának és teljesítésének szabályai 1. A Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) jóváírási és terhelési megbízásainál - ahol ezt a jogszabályok elıírják a jogcímek meglétét ellenırzi. 2. Fizetési megbízások teljesítését a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor hajthatja végre, ha az Ügyfél (Számlatulajdonos), mint fizetı fél azt elızetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési mővelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása az Ügyfél (Számlatulajdonos) elızetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Ügyfél (Számlatulajdonos) általi elızetes jóváhagyásának a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı aláírásának és Takarékszövetkezethez történı benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. 3. Csoportos beszedési megbízás teljesítésének Ügyfél (Számlatulajdonos) általi elızetes jóváhagyása - ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a Szolgáltató/Partner által készített Felhatalmazó levél Ügyfél (Számlatulajdonos) általi - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı - aláírásával és a Takarékszövetkezethez elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg. A Takarékszövetkezet kizárólag olyan Felhatalmazást fogad be az Ügyféltıl (Számlatulajdonostól), amelyen a teljesítés felsı értékhatára is rögzítésre került. A Takarékszövetkezet a beérkezett Felhatalmazás tartalmi ellenırzése során csak azt fogadja el és veszi nyilvántartásba, amely esetében a teljesítés felsı értékhatáraként rögzített összeg az adott helyzetben elvárható. Ellenkezı esetben a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) részére visszaadja a Felhatalmazást. A Felhatalmazásban rögzített értékhatár összeg megfelelısségének bizonyítása a Takarékszövetkezet felé az Ügyfél (Számlatulajdonos) kötelezettsége. 4. Amennyiben a Felhatalmazást közvetlenül a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója juttatja el (papíron vagy elektronikus üzenet formájában) a Takarékszövetkezethez és a befogadott Felhatalmazás a teljesítés felsı értékhatárára vonatkozó adatot nem tartalmazza, úgy a Takarékszövetkezet haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel (Számlatulajdonossal) a hiányzó kötelezıen rögzítendı - tartalmi elem utólagos pótlása céljából. A hiányzó összeg adat pótlásáig a Takarékszövetkezet a szóban forgó Felhatalmazást nem veszi nyilvántartásba, a Felhatalmazáshoz kapcsolódó csoportos beszedést élı felhatalmazás hiányában nem teljesít. 5. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) által a teljesítés felsı értékhatárára vonatkozó adat hiányában benyújtott, a Takarékszövetkezet által már nyilvántartásba vett Felhatalmazást a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) adatpótló rendelkezésének, a Felhatalmazás módosítás befogadásáig érvényes Felhatalmazásként kezeli és a Felhatalmazást a csoportos beszedési megbízás teljesítését elızetesen jóváhagyó számlatulajdonosi nyilatkozatnak tekinti. 6. Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Ügyfél (Számlatulajdonos) általi elızetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Ügyfél (Számlatulajdonos) által - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı - aláírásával és a Takarékszövetkezethez nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg. A Takarékszövetkezet kizárólag olyan Felhatalmazó levelet fogad be az Ügyfél (Számlatulajdonostól), amelyen a teljesítés felsı értékhatára is rögzítésre került. 7. A Felhatalmazó levél tartalmi ellenırzése során a többi kötelezı tartalmi elem megfelelése esetében is - csak azt fogadja el, amely esetében a teljesítés felsı értékhatáraként rögzített összeg az adott helyzetben elvárható. Ellenkezı esetben a Takarékszövetkezet a Felhatalmazó levél átvételét megtagadja. A Felhatalmazó levélben rögzített értékhatár összeg megfelelısségének bizonyítása az Ügyfél (Számlatulajdonos) kötelessége. 8. A tartalmilag helyes Felhatalmazó levél esetében az erre kijelölt fórum a vonatkozó belsı eljárási rendet követve - egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételérıl, illetve befogadásának elutasításáról. A befogadó, illetve elutasító döntés meghozataláig a Takarékszövetkezet nem teljesíti a szóban forgó Felhatalmazó levél alapján benyújtott fizetési megbízásokat, azok teljesítését felhatalmazó levél hiányára hivatkozva visszautasítja. A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítés Ügyfél (Számlatulajdonos) által történı elızetes jóváhagyásának tekinti. 9. A Takarékszövetkezet által már nyilvántartásba vett, az Ügyfél (Számlatulajdonos) elızetes jóváhagyását megtestesítı Felhatalmazó levél az érintett Ügyfél (Számlatulajdonos) elızetes értesítése mellett az erre kijelölt döntési fórum által felülvizsgálatra kerül. A hivatkozott fórum egyedileg dönt a Felhatalmazó levél Takarékszövetkezet nyilvántartásából történı törlésérıl, valamint esetileg engedélyezi vagy utasítja el a felülvizsgálat idıtartama alatt a Takarékszövetkezethez beérkezett, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítését. A Takarékszövetkezet a döntési fórum elutasító határozatáról írásban tájékoztatja az Ügyfél (Számlatulajdonost). 10. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) a Pénzforgalmi Számla Keretszerzıdésének aláírásával elızetesen jóváhagyja egyrészt a Takarékszövetkezet téves bejegyzésének a fizetési számlán történı helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Keretszerzıdésben, valamint a Keretszerzıdés mellékletét képezı aktuális Hirdetményben foglalt jutalék, költség és díj fizetési számlán történı elszámolását. III/c/1/1. Megbízások különös szabályai 1. A Takarékszövetkezet a megnyitott pénzforgalmi számlára befizetéseket, átutalásokat fogad el. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlán a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásainak megfelelıen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. 2. A Takarékszövetkezet pénzforgalmi számla javára érkezı forintösszegeket a hatályos Hirdetményben meghatározott deviza vételi árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el az Ügyféllel (Számlatulajdonossal). 3. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számláján történı jóváírás értéknapja nem lehet korábbi, mint a küldı pénzforgalmi szolgáltató által megadott terhelési nap, azaz a Takarékbank nostro számláján történı jóváírás értéknapja, ez esetben az Ügyfél (Számlatulajdonos) számláján a fedezetbiztosítás napjával kerül jóváírásra az összeg. 4. Az átutalással a pénzforgalmi számlára érkezı összegek jutalékkal csökkentett a megadott devizanemben írja jóvá a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) megbízásban megjelölt pénzforgalmi számláján. 5. Amennyiben az Ügyfél javára átutalt összeg devizaneme eltér a megbízásban megjelölt pénzforgalmi számlának a devizanemétıl, de az engedélyezett devizanemek egyike - és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz - a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt pénzforgalmi számlán. Konverzió esetén a Takarékszövetkezet a mindenkor aktuális hirdetmény szerinti konverziós jutalékkal terheli meg az Ügyfél (Számlatulajdonos) számláját. 6. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számlára történı forint befizetéseket a Készpénzbefizetési lap felhasználásával eszközölhet(nek), mely befizetéseket a Takarékszövetkezet a befizetés napján írja jóvá az Ügyfél (Számlatulajdonos) számláján. Ha a befizetett összeg devizaneme eltér a bankszámla devizanemétıl, a Takarékszövetkezet a befizetett forintot, valutát Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 8/15

9 az általa jegyzett és üzleti helyiségeiben megtekinthetı devizaeladási, illetve valutavételi/devizaeladási árfolyamon konvertálja. Valuta befizetés bármilyen típusú bankszámlára nem honos, de devizaszámlavezetı fiókban is végezhetı. 7. Az átutalással pénzforgalmi számlára érkezı eltérı devizanemő összegek jutalékkal csökkentett értékét írja jóvá a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) megbízásban megjelölt fizetési számláján. 8. A pénzforgalmi számla megnyitása elıtt történı átutalás, valamint pontatlan, vagy hiányos megbízás esetén a Takarékszövetkezet a beérkezett összeget visszautasítja. 9. Függı számlán levı összeg nem kamatozik. Az ebbıl eredı díjak és esetleges veszteségek a Számlatulajdonost terhelik. 10. Bizományosi szerzıdés esetén a külföldrıl átutalt összegnek a megbízó javára, devizában történı jóváírása iránt a bizományos köteles intézkedni, ha a bankszámlán történı jóváírásra a megbízó egyébként jogosult 11. A rendelkezésre jogosultak Készpénzfelvételi megbízás elnevezéső nyomtatvány felhasználásával kifizetéseket kérhet(nek), illetve csoportos beszedésekre adhatnak felhatalmazást, és átutalásokat nyújthatnak be. 12. Takarékszövetkezet azon devizanemekben teljesít átutalást, amelyekben a Takarékbank valamely külföldi banknál nostro számlát vezet. 13. Átutalási megbízás csak honos fiókban adható le. 14. Honos fiók az a kirendeltség, amelynél az ügyfél megnyitotta a bankszámláját. 15. A Takarékszövetkezet aznapi feldolgozásra a Hirdetményében közzétett idıpontig beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen idıpont után benyújtott átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet következı banki munkanapon érkezettnek tekinti és a teljesítési határidıket attól a naptól számítja. Amennyiben a következı nap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követı elsı banki munkanapon történik meg. 16. Amennyiben az Ügyfél (Számlatulajdonos) az átutalási megbízást teljesítési nappal tölti ki, úgy a Takarékszövetkezet az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást. 17. A Takarékszövetkezet a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy mind a megbízásra, mind a kapcsolódó jutalékra, díjra a fedezet biztosított legyen. 18. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) terhelési megbízásokat csak a számláján lévı fedezet erejéig nyújthat be. A Számlatulajdonos köteles a szükséges fedezetrıl gondoskodni, beleértve a tranzakciók teljesítésének lebonyolításába bekapcsolt, más bankok által felszámításra kerülı jutalékokat és költségeket is. Külön megállapodás hiányában olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendı számla egyenlegét, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos egyidejő értesítése mellett visszaküldi, illetve a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorba állítja. A Takarékszövetkezet fedezetlen átutalási megbízás (egyszeri, rendszeres, csoportos) esetén részteljesítést nem végez. 19. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet akkor is kéri az Ügyfél (Számlatulajdonos) ismételt rendelkezését, ha az eredeti megbízás más számláról történı konverzióval egyébként teljesíthetı lenne. 20. A Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) átutalási megbízásait a hatályos Hirdetményben meghatározott deviza eladási árfolyamok alkalmazásával és értéknappal teljesíti. 21. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) által adott megbízások teljesítésének határidejét, illetve rendjét a hatályos jogszabályokban szabályozottak figyelembe vételével teljesíti a Takarékszövetkezet. Részletes szabályozás a Takarékszövetkezet szabályzataiban kerül rögzítésre. A szolgáltató vállalatok felé történı megbízások teljesítésére a vállalatok csoportos beszedési ügyrendje az irányadó. 22. A pénzforgalmi számla terhére adott megbízásokban bekövetkezı változást a számla számára történı hivatkozással, (új megbízás, módosítás, visszavonás), az Ügyfél a Takarékszövetkezettel minden esetben írásban közli. 23. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) tudomásul veszi, hogy a csoportos beszedési megbízások kiegyenlítése a szolgáltatások díjközlése alapján történik és a megbízások általános érvényőek. A Takarékszövetkezetnek a közölt díjak helyességét nem áll módjában vizsgálni, ezért ezzel kapcsolatos felszólamlással, reklamációval a vonatkozó díjszámlával és a számlakivonattal együtt) mindenkor az illetékes szolgáltató vállalathoz kell fordulni. A szolgáltatások felmondására, megszüntetésére, a reklamáció elintézésére a szolgáltató vállalatok feltételei érvényesek. 24. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére a Takarékszövetkezet pénzfizetésre szóló végrehajtható bírósági, közigazgatási határozatok, valamint jogszabályban meghatározott más esetekben terhelheti meg a tulajdonos pénzforgalmi számláját.. A Takarékszövetkezet a jogszabály felhatalmazás alapján történı terhelésrıl elızetesen nem értesíti a kötelezett Ügyfelet (Számlatulajdonost). III/c/1.2. Megbízások különös szabályai Résztvevı államok közötti devizaforgalom külön szabályai 1. Résztvevı államnak tekintjük az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes államokat. 2. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) és a Takarékszövetkezet eltérı megállapodása vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a résztvevı államok közötti átutalási megbízás esetén a fizetı fél és a kedvezményezett viseli saját intézményének költségeit. 3. A Takarékszövetkezet az átutalást a Hirdetményben rögzített határidıben és - az átutalás során szükség szerint alkalmazott átváltási árfolyamtól eltekintve a Hirdetményben elızetesen közölt díj fejében teljesíti. 4. A Takarékszövetkezet a fizetı fél eltérı rendelkezése hiányában az átutalás összegét a kedvezményezett javára teljes összegben, levonás nélkül utalja át. 5. A jelen pont értelmezésében a banki munkanapok számítása szempontjából nem minısülnek banki munkanapnak azok a napok, amelyeken a fizetési megbízás teljesítésében közremőködı bármely intézmény üzletvitel céljából nem tart nyitva. III/c/2. Megbízások különös szabályai Fizetési megbízások sorba állítása, fedezet biztosítása 1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások függıben tartásáért tételenként az aktuális Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel az Ügyfélnek (Számlatulajdonosnak). A díjak összegével a pénzforgalmi számlát az aktuális Hirdetményben rögzített gyakorisággal, utólag terheli meg. 2. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) ellen benyújtott, a fedezet rendelkezésre állásáig, de legfeljebb 35 napig kötelezıen sorba állítandó hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti, vagy állítja sorba. 3. A Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számláját érintı készpénzforgalmi tételeket a fedezet rendelkezése esetén azonnal teljesíti. 4. A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet elıször az Ügyfél (Számlatulajdonos) rendelkezése és az általa meghatározott Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 9/15

10 sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon. 5. A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás teljesítése szempontjából az Ügyfél (Számlatulajdonos) részére vezetett valamennyi fizetési számla (pénzforgalmi számla, az elkülönített számlái, valamint lekötött betét számlái) pénznemtıl függetlenül egy fizetési számlának minısül. A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett számlát kell a Takarékszövetkezetnek elsıdlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendı számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által - kijelölt számla számával. 6. Ha a fizetı fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett számlával vagy az azonos pénznemben vezetett számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett számlát kell figyelembe venni. Pénznemek közötti átváltás esetén a Takarékbank az általa jegyzett - a fizetési számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Takarékszövetkezet által nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be a Takarékszövetkezet teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történı átváltást a Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el. 7. Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezetösszevonást követıen pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetı, abban az esetben, mint ún. elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet az azonnali visszaküldést kérı rendelkezés hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig az Ügyfélnek (Számlatulajdonosnak) a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett számláján, ennek hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendı pénzforgalmi számlán sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A Takarékszövetkezet a sorba állítás idıtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás idıtartamának elteltét követıen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából 8. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján keletkezı banki követeléseket a Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még az Ügyfél (Számlatulajdonos) által kezdeményezett megbízások elıtt teljesíti. 9. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) és a Takarékszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján az Ügyfél (Számlatulajdonos) fizetési számláján nyilvántartott, a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig a Takarékszövetkezet állítja sorba. A Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján az Ügyfél (Számlatulajdonos) által kezdeményezett megbízások teljesítése elıtt - részfizetést teljesít. keletkezett esedékes követelésével. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel (Számlatulajdonossal) szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követıen, de még az Ügyfél (Számlatulajdonos) által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelızıen teljesíti. 11. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) fizetési számlája ellen kezdeményezett beszedési megbízást a csoportos beszedési megbízás kivételével a Takarékszövetkezet a vonatkozó Felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig állítja sorba és részteljesíti. 12. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számlájára érkezı, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számláján az Ügyfél (Számlatulajdonos) által a Felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A sorba állítás idıtartamának elteltét követıen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 13. A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportos beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a terhelési naptól számított négy munkanap idıtartamra állítja sorba Az Ügyfél (Számlatulajdonos) fizetési számláján. A sorba állítási idı alatt a Takarékszövetkezet részfizetést nem teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási idıszak lejártát követıen a csoportos beszedési megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából. 14. Csoportos átutalási megbízást, valamint pénzforgalmi számláról kezdeményezett készpénzfizetést a Takarékszövetkezet nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja. 15. A pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint az Ügyfélnek (Számlatulajdonosnak) a Felhatalmazó levélben rögzített ezirányú rendelkezésének megfelelıen a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezıen sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését követıen a szükséges fedezet megléte esetén a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Takarékszövetkezet nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra. 16. A Takarékszövetkezet téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelı tranzakció az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelızve a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig az Ügyfél (Számlatulajdonos) pénzforgalmi számláján sorba állításra kerül. A Takarékszövetkezet sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. 17. A Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérı rendelkezése hiányában, illetve ha az Ügyféllel (Számlatulajdonossal) másként nem állapodik meg a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja. 18. Fedezethiány esetén az Ügyféllel (Számlatulajdonossal) kötött külön megállapodás alapján a Takarékszövetkezet a fizetési számla terhére befogadott fizetési megbízásokat, a Takarékszövetkezet téves bejegyzése miatt keletkezett helyesbítı tételeket, valamint egyéb szerzıdéses viszonyból származó számlavezetıi követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti 10. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) külön, eseti rendelkezése nélkül, de a jelen szerzıdés Általános rendelkezések VI/5. pontjában rögzített felhatalmazása alapján a Takarékszövetkezet, beszámítási jogával élve megterhelheti az Ügyfél (Számlatulajdonos) nála vezetett fizetési számláját a számlavezetési tevékenysége körében Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 10/15

11 III/d. Fizetési megbízások utólagos helyesbítése 1. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követı 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa elızetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. 2. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást az Ügyfél (Számlatulajdonos), mint fizetı fél elızetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás az Ügyfél (Számlatulajdonos) által benyújtott megbízásnak megfelelıen került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. 3. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) által előzetesen jóvá nem hagyott megbízás teljesítése esetén a Takarékszövetkezet haladéktalanul megtéríti Ügyfél (Számlatulajdonos) részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés elıtti állapotát, valamint megtéríti az Ügyfél (Számlatulajdonos) jogosnak minısített kártérítési követelését. 4. A Takarékszövetkezet mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy az Ügyfél (Számlatulajdonos) által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizetı fél Ügyfél (Számlatulajdonos) csalárd módon eljárva okozta. 5. A Takarékszövetkezet visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél Ügyfél (Számlatulajdonos) által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás idıpontjában az Ügyfél (Számlatulajdonos) a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizetı fél Ügyfél (Számlatulajdonos) részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt. 6. A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizetı felet (Számlatulajdonost) terheli. A fizetı fél (Számlatulajdonos) részérıl a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerően elvárható összegének megítélése során a Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. 7. A Takarékszövetkezet a visszatérítési igény elbírálása során az Ügyfél (Számlatulajdonos) által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed: - a fizetı fél (Számlatulajdonos) és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra; - az Ügyfél (Számlatulajdonos) fizetési szokásaira, - a vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb..). 8. A fizetı fél (Számlatulajdonos) visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képezı, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások elızetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelızıen az Ügyfél (Számlatulajdonos) a teljesítés felsı értékhatárát rögzítette. Ezen kívül nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendı fizetési számla pénzneme különbözött, ezért a Takarékszövetkezet a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. 9. A fizetı fél (Számlatulajdonos) továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az elızetes jóváhagyást közvetlenül a Takarékszövetkezetnek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó elızetes tájékoztatási kötelezettséget a Takarékszövetkezet vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelızıen 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette. 10. A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél (Számlatulajdonos) által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét az Ügyfél (Számlatulajdonos) a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Takarékszövetkezet a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Takarékszövetkezet az Ügyféltıl (Számlatulajdonostól) a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Takarékszövetkezet által elıírt tartalmi követelményeknek megfelelı nyilatkozatot befogadta. A Takarékszövetkezet az Ügyfél (Számlatulajdonos) visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Takarékszövetkezet egyidejőleg tájékoztatja az Ügyfelet (Számlatulajdonost) a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. 11. Amennyiben az Ügyfél (Számlatulajdonos) a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzıszámot tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Takarékszövetkezetet nem terheli felelısség. A Takarékszövetkezet, az Ügyfél (Számlatulajdonos) helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, ami az adott helyzetben általában elvárható. Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet ebben az esetben külön díj (visszatérítési díj) felszámítására jogosult. 12. Az Ügyfél (Számlatulajdonos) által kezdeményezett, de a Takarékszövetkezet által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Takarékszövetkezet felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési mővelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét. 13. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítésébıl adódó felelısségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti az Ügyfél (Számlatulajdonos) részére, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül az Ügyfél (Számlatulajdonos) kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelısség kérdésétıl függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít., valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményérıl az Ügyfelet (Számlatulajdonost) tájékoztatja. IV. Fedezet biztosítása 1. Az Ügyfél/Ügyfelek (Számlatulajdonos(ok)) vállalja(k), hogy a számlán legalább annyi összeget tart(anak), illetve minden hónapban befizet(nek), vagy átutaltat(nak), amely abban a hónapban esedékes megbízásokat, a pénzforgalmi számlával kapcsolatban felmerülı költsége(ke)t, díja(ka)t, valamint a Hirdetményben meghatározott számlán tartandó minimum összeget fedezi. 2. A Takarékszövetkezet Készpénz befizetési lap elnevezéső nyomtatványt bocsát az Ügyfél (Számlatulajdonos(ok)) rendelkezésére, melyek felhasználásával a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségénél a számlára befizetést teljesíthet(nek). 3. Amennyiben a számlán lévı összeg a megbízások teljesítésére nem elegendı, vagy a befizetéseket (átutalásokat) az Ügyfél(Számlatulajdonos(ok)) késve teljesíti(k), és emiatt a megbízásokat a Takarékszövetkezet nem tudja kiegyenlíteni, az Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 11/15

12 ezzel járó hátrányok az Ügyfélt ( Számlatulajdonos(okat)) terheli(k). 4. Ha a megbízásokat a Takarékszövetkezet fedezethiány, vagy határidın túl érkezı befizetés miatt a tárgyhónapban nem tudja teljesíteni, vagy kifizetni, akkor azokat a Takarékszövetkezet a következı hónapban az Ügyfél (Számlatulajdonos(ok)) külön írásbeli megbízása alapján teljesíti. V. Vegyes rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet, ha a forgalom bonyolításához már rendszeresített pénztári hívószámot, az esetben a kiadott hívószám elvesztésébıl, vagy illetéktelen személy általi felhasználásából eredı kárért nem felel. Nem felel továbbá az olyan károkért sem, amelyek hatósági rendelkezések, vagy hatósági eljárások folytán következnek be. 2. Az Ügyfél/Ügyfelek (Számlatulajdonos(ok)) tudomásul veszi(k), hogy fedezethiány esetén az esedékes, megbízásokat lekötött betéte(ik)m terhére csak külön, esetenként erre irányuló megbízások alapján teljesítik. Továbbá tudomásul veszi(k), ha erre a lekötési idı lejárta elıtt kerül sor, részére(ükre) a fedezet céljára átkönyvelt összeg után a Hirdetményben megjelölt alacsonyabb mértékő kamat jár. 3. Az Ügyfél/Ügyfelek Számlatulajdonos(ok) által meghatározott célra elkülönített és ily módon kezelt, az Ügyfél (Számlatulajdonos(ok)) szabad rendelkezése alól már kikerült pénzeszközöket (pld: óvadék, bankgarancia fedezet, egyéb fedezet, illetve letéttel kapcsolatos elkülönítések) a külön szerzıdésben meghatározott idıtartam alatt csak a meghatározott célra lehet felhasználni. Fedezetlen zárlati tételek esetén a havi zárást követı 15-én a Takarékszövetkezet az Ügyfelet (Számlatulajdonost) a befizetések teljesítésére felszólítja. Ha e felszólítás ellenére 15 napon belül sem érkezik a számlára jóváírás (ismétlıdı fedezethiány) a Takarékszövetkezet jogosult a számlaszerzıdést felmondani, és a számlán keletkezett hiányt az Ügyféltıl (Számlatulajdonostól) bírósági végrehajtás útján beszedni, és az ezzel járó költségekkel az Ügyfél (Számlatulajdonos) tartozásait megnövelni. VI. Megszőnés 1. A Pénzforgalmi számla Alszerzıdés megszőnése, a Keretszerzıdés megszőnését vonja maga után, és viszont. BETÉTSZOLGÁLTATÁSI ALSZERZİDÉS I. Közös szabályok 1. Jelen Alszerzıdés, a Keretszerzıdés aláírásának napján lép hatályba. 2. Jelen Alszerzıdést a Felek bármelyike azonnali hatállyal és a konstrukciók mellékelt általános elhelyezési feltételeinek vonatkozó rendelkezései figyelembe vételével bármikor felmondhatja. Jelen Alszerzıdés felmondása nem érinti a Keretszerzıdés illetve egyéb Alszerzıdések rendelkezéseit, azok változatlan tartalommal fennmaradnak. 3. A felmondás a jelen Alszerzıdés hatálya alá tartozó szerzıdések hatályának egyidejő megszőnésével jár. 4. Jelen Alszerzıdés határozatlan idıre szól, a szerzıdés hatályára a betételhelyezés hiánya nincs hatással. 5. A Takarékszövetkezet a jelen Alszerzıdés alapján lekötött betéti számlát nyit a Betétes számára, amennyiben a Betétes a betét elhelyezésére rendelkezést ad. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Takarékszövetkezet lekötött betétként kezeli. A lekötött deviza-betétszámla megnyitásának feltétele, hogy a Betétes a Takarékszövetkezetnél külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett, látra szóló bankszámlával rendelkezzék. 6. A Takarékszövetkezet a Alszerzıdés alapján a Betétes által elhelyezett betétösszegeket a Betétes egyedi megbízása(i) szerint a Betétes részére megnyitott deviza betétszámlákon elkülönítve kezeli. 7. A Takarékszövetkezet a jelen Alszerzıdés aláírását követıen a Betétes által papír alapú rendelkezés formájában kezdeményezett eseti megbízások alapján, az azokban rögzített deviza összegeket a Betétes által megadott futamidıre köti le a felmondási lehetıség fenntartásával. Az így elhelyezett betéteket érintı betéti mőveleteket a jelen Alszerzıdés szabályai szerint végrehajtja. 8. A konstrukcióban az egyes betétösszegek elhelyezése a továbbiakban külön szerzıdéskötés nélkül, jelen Alszerzıdés alapján, a konstrukció általános elhelyzési feltételei szerint történik, amely jelen Alszerzıdés mellékletét képezi. /Lekötési megbízás/ 9. A jelen Betéti Keretszerzıdésben betéti mőveletek alatt a betéti összeg elhelyezését, lekötését, a már elhelyezett lekötött betét teljes, illetve részösszegő felmondását, valamint a lejárt betét kezelését, prolongálását értjük. 10. A betéti mőveletekre vonatkozó eseti megbízás(ok) végrehajtásának feltételei 11. A jelen Betéti Keretszerzıdés aláírásával egyidejőleg amennyiben a Betétes külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámlával nem rendelkezik a Betétes törvényes képviselıje (képviselıi) a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített aláírásbejelentı kartonon a jelen Betéti Keretszerzıdés alapján megnyitásra kerülı lekötött deviza-betétszámla felett rendelkezık nevét és aláírásmintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket bejelenteni tartozik. 12. Ezt a bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévınek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Betétes a Takarékszövetkezetnek írásban be nem jelenti. 13. A Betétes egyéb kikötése hiányában a lekötött betétszámlák felett rendelkezık valamennyi, a jelen Betéti Keretszerzıdés alapján megnyitott lekötött deviza-betétszámla tekintetében jogosultak bármely az I. pontban felsorolt betéti mőveletre megbízást adni. 14. Ezen aláírásbejelentı kartonon szereplı személyek addig rendelkezhetnek a megnyitásra kerülı lekötött betétszámlák felett, amíg valamely változást a Betétes a Takarékszövetkezetnek írásban be nem jelenti. 15. Amennyiben a Betétes az elsı külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámlájára vagy lekötött deviza-betétszámlájára vonatkozó bejelentéstıl eltérı rendelkezést kíván megadni az újonnan megnyitásra kerülı külföldi, konvertibilis pénznemő bankszámlájára vagy deviza-betétszámlájára vonatkozóan, akkor külön aláírásbejelentı kartont kell benyújtania, amelyen fel kell tüntetni az új számla számát. 16. Ha a Betétes már rendelkezik a Takarékszövetkezetnél külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámlával, úgy a már meglévı bankszámla felett rendelkezésre bejelentett személyek ha a Betétes nem jelöl meg más természetes személyeket - jogosultak a jelen Betéti Keretszerzıdés alapján megnyitásra kerülı lekötött deviza-betétszámla felett is rendelkezni. 17. Amennyiben a Betétesnek több külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámlája vagy lekötött deviza-betétszámlája van a Számlavezetı helynél, és az aláírásbejelentı kartonon bejelentett, rendelkezni jogosult személyek az egyes számlák esetében eltérnek, úgy a Betétes köteles megjelölni azt az aláírásbejelentı kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik a megnyitásra kerülı új lekötött deviza-betétszámla felett is rendelkezhetnek. 18. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Betétes kizárólag új aláírásbejelentı karton kitöltésével kezdeményezheti. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 12/15

13 19. A jelen Betéti Keretszerzıdés alapján a Betétes jogosult külön szerzıdéskötés nélkül - a Takarékszövetkezet által használt formanyomtatványon (3/a melléklet) adott eseti megbízások útján az általa meghatározott deviza összegeket betéti számlán elhelyezni. 20. A betéti kamatok mindenkori mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az egyes betétekre vonatkozóan a hatályos Hirdetményben meghatározott kamato(ka)t fizeti, illetve jutalékot, valamint költséget számítja fel. 21. A Takarékszövetkezet lehetıséget biztosít arra, hogy a Betétes kiemelten nagy összegő betéti összeg elhelyezése esetén, a Takarékszövetkezetnél kezdeményezze egyedi kamat megállapítását. 22. Egyedi kondíciókkal rendelkezı lekötött betét elhelyezése esetén a lekötés megtörténtét a Takarékszövetkezet visszaigazolja. 23. A Takarékszövetkezet jogosult a lekötési idıtartamokhoz és elhelyezési összegsávokhoz tartozó kamatok mértékének bármikor történı megváltoztatására, mely kamatváltozás azonban a már lekötött betéteket futamidejük végéig nem érinti. Ezen összegekre a Takarékszövetkezet a futamidı végéig számítva a betétösszeg elhelyezésekor hatályban lévı, a lekötési idınek és az összegsávnak megfelelı mértékő fix kamatot téríti. 24. A jelen Betéti Keretszerzıdés alapján elhelyezett betét esetében az EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb) értékét a Hirdetmény, az egyedi kamatozású betétre vonatkozó EBKM értékét a Takarékszövetkezet által kiállított, a betétlekötés megtörténtét visszaigazoló dokumentum tartalmazza. 25. A megszolgált betéti kamat a hatályos Hirdetményben feltüntetett lekötési idı végén esedékes. 26. Az egyes lekötések idıtartama alatt az elhelyezett betétösszegek felvételére az egyes futamidık végén van lehetıség, részösszeg felvételének formájában is. A felmondott betétösszeg után a Takarékszövetkezet a Hirdetményben meghatározott alacsonyabb mértékő kamatot fizeti. 27. A legkisebb összeget, amelyet a Takarékszövetkezet betétként elfogad a Hirdetménynek a Lekötött devizabetétek -kel kapcsolatos része foglalja magában. 28. A Betétes jogosult a betétet a futamidı lejárta elıtt felmondani az alábbiak szerint. Az egyes betéti konstrukciók esetében a jelen Betéti Keretszerzıdésben meghatározott, Hirdetményben rögzített feltételek teljesülése mellett különös tekintettel a betét futamidejére lehetısége van a Betétesnek betétfelmondási megbízás (3/b melléklet) kitöltésével, és annak személyes benyújtásával vagy telefaxon keresztül történı továbbításával a teljes betéti összeg vagy részösszeg felvételének formájában az eredeti lekötött betétet felmondani. 29. Részösszeg vagy a teljes betéti összeg futamidı közben történı felmondása esetén a Takarékszövetkezet a felmondott összegre minden esetben az elhelyezés napjától számított, a betéti konstrukciótól függıen a betételhelyezés vagy a felmondás napján érvényes, Hirdetményben külön közzétett - az eredeti kamatkondícióktól eltérı - felmondási kamatot fizet. Minden esetben a futamidı során már kifizetett kamat a felmondási kamatból és a betéti összegbıl levonásra kerül. 30. Egyedi kamatozású betét rész- vagy teljes összegben a futamidı közben történı felmondása esetén a Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci Üzletágával egyeztetett mértékő felmondási kamatot fizeti, amelynek mértékérıl elızetesen tájékoztatja a Betétest. 31. Részösszegő betétfelmondás esetén a maradványösszeg után a Takarékszövetkezet az eredeti betételhelyezés napjától a lejárat napjáig terjedı idıszakra a Hirdetményben rögzített, a maradványbetét összegének megfelelı mértékő betéti kamatot fizet. 32. Amennyiben a részösszeg futamidı közben történı felmondásával a maradványösszeg nem éri el az akkor hatályos Hirdetményben szereplı minimum összeget, úgy a betét teljes összegefelbontásra kerül és a maradványösszeg a felvétel napján a Betétes látra szóló külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett bankszámláján kerül jóváírásra. 33. Egyedi kamatozású betét részösszegő felmondása esetén a maradványösszeg után a Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt. Pénz- és Tıkepiaci Üzletágával egyeztetett - és a Betétessel is elızetesen közölt - kamatmérték alapján fizet a lejáratkor kamatot. 34. Amennyiben a Betétes a lejáró betét sorsáról a lejárat napját megelızıen külön nem rendelkezik, úgy a betéti összeg és a megszolgált kamat automatikusan a Betétes külföldi, konvertibilis pénznemő bankszámláján kerül jóváírásra. 35. Prolongálás esetén az ismételten elhelyezett betéti összeg a prolongálás napján hatályban lévı Hirdetményben közzétett mértékő kamat mellett kerül lekötésre. 36. A fix kamatozású, hónapra lekötött betétek lejárata nincs automatikusan banki munkanapra igazítva. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, abban az esetben a betéti összeg és kamat a következı banki munkanapon kerül kifizetésre. A betétben elhelyezett összeg - prolongálás kivételével - ez esetben is az eredeti lejárati idıpontig kamatozik. 37. A jelen szerzıdés tárgyát képezı, a Takarékszövetkezet által kezelt, névre szóló bankszámlák pozitív egyenlege a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján a Hpt ában felsoroltak kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított. A Hpt (1) bekezdése értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a költségvetési szerv, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, az önkormányzat, a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei és igazgatási szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény, az MNB, befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetı-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett betétekre, valamint a Hpt (1) bekezdésében felsoroltak külföldi megfelelıinek betéteire. A Hpt (2) bekezdése c) pontjának értelmében az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá az olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el. A biztosított Betétesek esetében Az OBA a Betétes részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és pénzforgalmi szolgáltatókként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény aiban foglaltak tartalmazzák. 38. Jelen Betéti Keretszerzıdés az aláírása napján lép hatályba. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 13/15

14 39. Jelen Betéti Keretszerzıdést a Felek bármelyike, az egyes betéti konstrukciók Hirdetményben közzétett általános elhelyezési és kezelési különös tekintettel a lejárat elıtt történı betétfelmondás - szabályainak figyelembe vételével felmondhatja. 40. Jelen Betéti Keretszerzıdés határozatlan idıre szól, és betételhelyezés hiányában is hatályban marad. Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 14/15

15 1/1/b. számú melléklet Általános Szerzıdési Feltételek 1. számú melléklete Tájékoztatás jogorvoslati lehetıségekrıl a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben Kivonat a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvénybıl: 130/K. (1) A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követı tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendı referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett - a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás - a nyilvántartott egyidejő értesítése mellett - akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül átvezetni, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg és így a benyújtott kifogást a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. (7) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrıl vagy törlésrıl haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelızı egy éven belül referenciaadatot kért. 130/L. (1) A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követı harminc napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartottat az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a 130/J. (4), vagy a 130/K. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésıbb a bírósághoz érkezésétıl számított tizenöt napon belül megvizsgálja és - amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitőzésére alkalmas - intézkedik a tárgyalási határnap kitőzésérıl. A tárgyalást úgy kell kitőzni, hogy az elsı tárgyalás legkésıbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követı harminc napon belül megtartható legyen. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitőzésére (Pp ) a tárgyalás kitőzésére elıírt határidı kezdı idıpontját ettıl az idıponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást harminc napon belül kell megtartani. 130/M. (1) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerıs befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás elıkészítése során elrendelheti a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínőnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elızetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok kezelésének felfüggesztését rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül a referenciaadatokat a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2. -ának 13. pontjában meghatározottak szerint zárolni kell. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 130/N. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történı kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadatszolgáltatót, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerıre emelkedéséig a referenciaadat kezelését akkor is fel kell függeszteni, ha az elsıfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat kezelésének felfüggesztését, a kezelés felfüggesztésének megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerıs határozatának kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerıs határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 130/O. A 130/L-130/N. -ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelıen irányadók Hévíz, A tájékoztatást megismertem és átvettem: Ügyfél(Számlatulajdonos) Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 15/15

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben