A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S"

Átírás

1 A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedélyének száma: III/ /2002. (2002. december 13) és a III/71.021/2003 (2003 december 22.) Hatályos: április 9-tıl A 4. számú melléklet hatályos április 9-tıl. Az 1. számú melléklet hatályos október 1-tıl.

2 I. 1.a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítı szolgáltatások valamint a Bszt ának (5) bekezdésében meghatározott tevékenységének felsorolása. a) befektetési szolgáltatási tevékenység (1)a) és b)megbízás felvétele és továbbítása., megbízás végrehajtása az ügyfél javára (1)g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. b) kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység (2)a) pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése (2)b) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton elıállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 1.b) A Felügyelet által kiadott, az a) pontban foglalt tevékenységek végzésére jogosító határozat száma és kelte, valamint a Felügyelet elnevezése és levelezési és honlapcíme A határozat száma: /1995 A Felügyelet elnevezése: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Felügyelet levelezési címe: 1535 Bp. 114., Pf.: 777 A felügyelet honlapcíme: 1.c) Az ügyfél által a vállalkozással való kapcsolattartás nyelve A Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve - kivéve, ha a felek kifejezetten elérıen nem állapodnak meg a magyar. Az Ügyfél kérése esetén - az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott esetekben és körben - a Társaság jogosult egyes értesítéseket, tájékoztatásokat más nyelven is megadni azzal, hogy az eltérı nyelven küldött értesítések esetén is eltérés felmerülése esetében - a Társaság által magyar nyelven kiállított értesítések minısülnek hivatalosnak. Az idegen nyelvő tájékoztatásokban, értesítésekben használt fogalmakat az Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 1.d) A vállalkozás az ügyféllel történı kapcsolattartásának módja, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközét Az ügyfél csak személyesen vagy meghatalmazottja útján köthet számlavezetési vagy adásvételi szerzıdést a társaság székhelyén, illetve valamelyik vele szerzıdéses kapcsolatban lévı ügynök irodájában. Az

3 ügynökök felsorolását és címét az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott esetleges károkért a Társaság köteles helytállni. Bizományosi megbízás megkötésére kizárólag a központi épületben, a Társaság székhelyén van lehetıség. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) 2 A szerzıdés megkötésével, teljesítésével, módosításával és megszőnésével kapcsolatos szabályok 2.a Az ügyfél azonosításának részletes szabályai Az azonosításhoz a Társaság rendelkezésére bocsátandó adatok, dokumentációk körét, a számlatulajdonos azonosításának szabályait a mindenkor hatályos pénzmosási jogszabályok határozzák meg. Ezeken kívül a Társaság ügyfeleinek egyéb adatait is rögzítheti, amennyiben arra adatszolgáltatásaihoz vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. A Társaság nemcsak az ügyfél személyét azonosítja, hanem feladata az üzleti kapcsolat illetve az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegérıl információt szerezni. Ügyfél-átvilágítás természetes személy esetén A Planinvest Bróker Zrt. az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint a hárommillióhatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor (figyelembe véve a ténylegesen összefüggı, több ügyleti megbízást is), illetve pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az ügyfél-átvilágításra még nem került sor, valamint ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával, vagy megfelelıségével kapcsolatban kétség merül fel - köteles azonosítani az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá köteles a képviselıt és személyazonosságának igazoló ellenırzését elvégezni. Természetes személy esetén a befektetési szolgáltató átvilágítást végzı munkatársa legalább a következı adatokat köteles írásban rögzíteni (minimum adatkör): családi és utónevét (születéskori nevét) állampolgárságát lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést) és az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait) Külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján kell a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha van) dokumentálni. A társaság érintett munkatársa kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy a minimum adatokon túlmenıen további adatokat is rögzít. Ebben az esetben természetes személy esetén a következı adatokat is rögzíti: 3

4 születési hely, idı anyja neve A személyazonosság igazoló ellenırzése érdekében az ügyintézı köteles megkövetelni az alábbi okmányok bemutatását: Természetes személy esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa Az azonosítást végzı munkatárs köteles ellenırizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét is, valamint köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegérıl információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következı adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerzıdés típusát, tárgyát és idıtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A befektetési szolgáltató munkatársa ezen túlmenıen kockázatérzékenységi alapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idı, mód) Az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérni, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélrıl a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. Az ellenırzı tevékenységbe beleértendı az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A befektetési szolgáltató fenti adatokon túlmenıen egyéb ügyféladatokat is rögzíthet (pl.: adóazonító jel), ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében a Pénzügyminisztérium április 2-i tájékoztatása alapján a társaság szolgáltatást nyújthat olyan magánszemélyeknek is, akiknek nincs otthonuk. Lakcím nélküli ügyfelek esetében különös gondossággal kell eljárni. Amennyiben nagyobb összeg van az ügyfél számláján, illetve az ügyfél nagyobb mennyiségő befektetéssel rendelkezik, azt a Társaság bejelenti az erre illetékes hatóságnak. Ügyfél-átvilágítás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén A társaság azonosításért felelıs munkatársa az azonosítás érdekében legalább a következı adatokat rögzíti (minimum adatkör): 4

5 a neve és rövidített neve székhelye és külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma Ezeken túlmenıen kockázatérzékenységi alapon, a minimum adatokon túlmenıen az alábbi adatokat is rögzítheti: a fıtevékenység képviseletre jogosultak neve és beosztása kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az elızı pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenıen a befektetési szolgáltató az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását követeli meg, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetıleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzıhöz benyújtotta 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént 3. külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént 4. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet társasági szerzıdését (alapító okiratát, alapszabályát) Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges. Az igazolást a Planinvest Bróker Zrt. csak hitelesített fordítással együtt fogadja el. A 4. pontban meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követı 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént és a befektetési szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. A jogi személy, illetıleg a jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet átvilágítását követıen a társaság elvégezi a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását is. 5

6 A személyazonosság igazoló ellenırzésénél köteles ellenırizni az azonosság igazolására bemutatott okirat érvényességét. Amennyiben valamelyik adat az elfogadott okmányban nem szerepel, vagy az ügyfél lakcímkártyával nem rendelkezik, akkor ezt az ügyintézınek dokumentálni kell. A befektetési szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról és tervezett jellegérıl információt szerezni. Ennek érdekében legalább a következı adatokat rögzíti (minimum adatkör): üzleti kapcsolat esetén a szerzıdés típusát, tárgyát és idıtartamát ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét A társaság munkatársa ezen túlmenıen kockázatérzékenységi alapon rögzítheti az alábbi adatokat is: a teljesítés körülményei (hely, idı, mód) A társaság az ügyfeleivel fennálló üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, hogy az adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e az ügyfélrıl a jogszabályok alapján rendelkezésre álló adatokkal. A monitoring tevékenységbe beleértendı az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. A társaság fenti adatokon túlmenıen egyéb ügyféladatokat is rögzíthet, ha erre adatszolgáltatásaihoz, vagy feladatainak ellátásához szüksége lehet. A tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenırzése A Planinvest Bróker Zrt. arra kijelölt alkalmazottja az ügyfél-átvilágítás során köteles ügyfelét írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját, vagy más nevében teljesíti-e. Amennyiben az ügyfél a szolgáltató részére tett írásbeli nyilatkozata arra vonatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében, illetıleg érdekében jár el, akkor az írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos következı adatait kell tartalmaznia (minimum adatkör): tényleges tulajdonos neve lakcíme állampolgársága A társaság a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet tényleges tulajdonosának ezen három adatát elkérheti abban az esetben, amennyiben az adatok a bemutatott dokumentumokból nem állapíthatók meg. A Planinvest Bróker Zrt. kockázatérzékenységi alapon az alábbi adatokat is rögzítheti (maximum adatkör): az azonosító okmány típusa és száma külföldi természetes személy esetében a magyarországi tartózkodási hely születési hely és idı 6

7 anyja neve. A nyilatkozat szerepelhet a szerzıdésben, illetve arról készülhet külön formanyomtatványon, az ügyfél minden esetben büntetıjogi felelısségének tudatában nyilatkozik. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhetı el teljes körően, az ügyleti megbízást a társaság nem teljesíti, az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba, vagy megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Amennyiben a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban kétség merül fel, akkor a társaság az ügyfelet ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve ha a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhetı nyilvántartásban történı ellenırzése érdekében. Az ügyfél a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követı 5 munkanapon belül a társaságot értesíteni. Egyszerősített ügyfél-átvilágítás A Pmt a értelmében a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentı ügyfelek vonatkozásában egyszerősített ügyfél-átvilágítás alkalmazható. Ebben az esetben kizárólag az üzleti kapcsolatot köteles figyelemmel kísérni és az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket csak pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén kell elvégeznie. A befektetési szolgáltató egyszerősített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele befektetési szolgáltatási tevékenységét az Európai Unió területén végzi. Egyszerősített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat abban az esetben is, ha olyan harmadik országban székhellyel rendelkezı pénzügyi szolgáltatási, kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítı szolgáltatást nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítıi és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet folytató, árutızsdei szolgáltatási tevékenységet folytató, postai pénzforgalmi közvetítıi tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és kézbesítést folytató, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tevékenységet folytató szolgáltatónak minısül, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékő követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll. A befektetési szolgáltató egyszerősített átvilágítási eljárást folytathat, amennyiben az ügyfél olyan társaság amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévı közzétételi 7

8 követelmények vonatkoznak. Továbbá amennyiben az ügyfél a Pmt. alkalmazásában felügyeletet ellátó szervnek minısül, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Vám- és Pénzügyırség Központi Bőnüldözési Parancsnokság, ügyvédek esetében az a kamara, melynek az ügyvéd a tagja, közjegyzık esetében az a kamara, melynek a közjegyzı a tagja. Az egyszerősített ügyfél-átvilágítási eljárást alkalmazza a befektetési szolgáltató, ha ügyfele központi államigazgatási szerv, valamint helyi önkormányzat, továbbá az Európai Közösség intézménye, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank. Fokozott ügyfél-átvilágítás A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében magas kockázatot jelentı ügyfelek és ügyletek esetén a társaság köteles fokozott ügyfélátvilágítási eljárást alkalmazni. A Planinvest Bróker Zrt. illetékes munkatársa a következı két esetben köteles elvégezni a fokozott ügyfél-átvilágítást: 1. Az ügyfél nem jelent meg személyesen azonosítás céljából 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkezı kiemelt közszereplı személyekkel üzleti kapcsolat létesítése, részükre ügyleti megbízás teljesítése 1. Az ügyfél-átvilágítás az ügyfél személyes megjelenése hiányában A társaság illetékes munkatársa az azonosítás során, mind a belföldön, mind a külföldön tartózkodó távollévı ügyfél vonatkozásában az ügyfél-azonosítás esetére meghatározott maximum adatkört köteles rögzíteni. A személyazonosság igazoló ellenırzése érdekében az ügyfél köteles a szolgáltató részére átnyújtani az ügyfél-azonosítás során elıírt okirat hiteles másolatát is. Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenırzése teljesítéséhez, ha magyar konzuli tisztviselı vagy közjegyzı készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelı tanúsítvánnyal látta el, vagy a magyar konzuli tisztviselı vagy közjegyzı a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezıségét tanúsítja. Az ellenırzés során elfogadható az a másolat is, melyet az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában a magyar konzuli tisztviselı felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplı aláírását és bélyegzılenyomatát. 2. Más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkezı kiemelt közszereplı azonosítása 8

9 Külföldi lakóhellyel rendelkezı ügyfél köteles minden esetben a befektetési szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplınek minısül-e és ha igen, akkor milyen minıségben. (Pénzmosási szabályzat szerint) Külföldi kiemelt közszereplıvel történı üzleti kapcsolat létesítéséhez, az ügyleti megbízás teljesítéséhez a társaság elnök-igazgatójának jóváhagyása szükséges. Amennyiben a társaság a nyilatkozat valódiságát kétségesnek tartja köteles intézkedéseket tenni ezen nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhetı nyilvántartásban történı ellenırzése érdekében. Külföldi kiemelt közszereplı esetén a társaság valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedést elvégzi, azaz a bemutatott azonosító okmány alapján a minimum adatkört rögzíti és kockázatérzékenységi alapon dönthet arról, hogy további adatokat is rögzít, elvégzi a személyazonosságának igazoló ellenırzését, azonosítja a tényleges tulajdonost, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor személyazonosságának igazoló ellenırzését is végrehajtja, rögzíti az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot. Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések elfogadása A Pmt. lehetıvé teszi a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadását, azonban az ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítése vonatkozásában a felelısség a más szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás eredményét elfogadó szolgáltatót terheli. A Planinvest Bróker Zrt. teljes mértékben mellızi a Pmt aiban szabályozott, más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye elfogadásának lehetıségét. 2. b) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az elıírt megfelelési teszt elvégzéséhez valamint az ügyfélminısítés szabályai b.1) Azon okiratok és nyilatkozatok felsorolása, amelyek alkalmasak a vállalkozás számára az elıírt megfelelési teszt elvégzéséhez A Planinvest Bróker Zrt. a szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetében a megbízás végrehajtását megelızıen meggyızıdik arról, hogy a leendı szerzıdı fél, illetve az ügyfél ismeretei és a szerzıdés vagy megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselı képessége megfelelı-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. Mivel a 45. (1) bekezdésében nem említett befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, a szerzıdés megkötését vagy keretszerzıdés esetén a megbízás végrehajtását megelızıen - a leendı szerzıdı féltıl, illetıleg az ügyféltıl nyilatkozatot kér 9

10 a) a szerzıdésben foglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzıivel, és c) különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteirıl és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás valóban a számára megfelelı ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja. Az (1) bekezdésben foglalt ismeret és tapasztalat értékelése (a továbbiakban: megfelelési teszt) során a társaság a) feltárja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen idıtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendı szerzıdı fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását.. A megfelelést teszt eredményének következménye: Amennyiben a Társaság nem tudja a teszt alapján megállapítani, hogy az eszköz amire az ügyfél ügyletet kíván kötni megfelel-e az ügyfél ismereteinek, illetve kockázatvállalásának, erre a Társaság felhívja az ügyfél figyelmét, és az ügyfélnek kifejezetten rendelkeznie kell arról, hogy továbbra is szeretné az ügyletet megkötni. A teszteket a szolgáltatás nyújtása illetve az ügyletkötés elıtt kell elvégezni és értékelni. A társaság által alkalmazott megfelelési tesztet az üzletszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza. b.2) Az ügyfélminısítés szabályai A Társaság - a Bszt. rendelkezései alapján - az alábbiak szerint határozza meg, hogy az Ügyfeleket milyen ügyfélkategóriákba sorolja, valamint az alábbiak rendelkeznek a kategóriák közötti átjárás szabályairól. 1. A Társaság által alkalmazott ügyfélkategóriák: Elfogadható partner (eligible counterparty) Szakmai ügyfél (professional client) Lakossági ügyfél (retail client) 1.1. Elfogadható partner: Azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret, jártasság, tapasztalat és ebbıl következıen a kockázatviselı képesség egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhetı. Elfogadható partner az a vállalkozás, amellyel a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére és továbbítására anélkül hozhat létre vagy köthet ügyleteket, hogy be kellene tartania az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez közvetlenül kötıdı kiegészítı szolgáltatások tekintetében a tájékoztatási, ügyletkötési (pl.: legjobb végrehajtás elve, ügyfélminısítés) kötelezettségeket. Elfogadható partner: 10

11 a) a befektetési vállalkozás, b) az árutızsdei szolgáltató, c) a hitelintézet, d) a pénzügyi vállalkozás, e) a biztosító, f) a befektetési alap és a befektetési alapkezelı, valamint a kollektív befektetési társaság, g) a kockázati tıkealap és a kockázati tıkealap-kezelı, h) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, i) az elszámolóházi tevékenységet végzı szervezet, j) a központi értéktár, k) tızsde l) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, m) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam szakmai ügyfélnek ismer el, n) ún. kiemelt vállalkozás o) Kiemelt intézmények, és p) az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el. Ezen belül: Kiemelt vállalkozás: Kiemelt vállalkozásnak minısül az, amely legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplı, a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal számított a) mérlegfıösszege legalább húszmillió euró, b) nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró, c) saját tıkéje legalább kétmillió euró. Kiemelt intézmény a) valamely EGT-állam kormánya, b) valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata, c) az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését végzı szervezete, d) az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai Központi Bank, e) a Világbank, f) a Nemzetközi Valutaalap, g) az Európai Beruházási Bank, és h) minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegő intézmény, amelyet nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerzıdés hozott létre Szakmai ügyfél: Valamennyi elfogadható partner, amennyiben a Társaság az ügyfelek nevében a megbízások teljesítésére vonatkozó tevékenységeken kívüli tevékenységei keretében nyújt befektetési szolgáltatást Lakossági ügyfél Azon ügyfelek tartoznak ebbe a körbe, akik/amelyek nem minısülnek elfogadható partnernek vagy szakmai ügyfélnek. 11

12 2. Ügyfelek minısítésére vonatkozó szabályok 2.1. A Társaság valamennyi ügyfelet minısíti az 1. pont szerinti ügyfélkategóriák szerint. Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott kritériumoknak, alapértelmezett minısítésként lakossági ügyfélnek minısül. A Társaság az ügyfélminısítésrıl tartós adathordozón értesíti az ügyfelet. A Planinvest Bróker Zrt, speciális tevékenyégénél fogva valamennyi ügyfelét akivel értékpapír adásvételi szerzıdést köt illetve kíván kötni alapértelmezettként lakossági ügyfélnek sorolja be és eszerint kezeli, mivel a lakossági ügyfél az, akire a legnagyobb figyelmet szükséges szentelni, számára a legrészletesebb tájékoztatást kell adni. Az ı esetében a legkifinomultabbak legrészletesebbek a tájékoztatási elvárások Minden Ügyfélnek lehetısége van arra, hogy az alapértelmezett ügyfélkategóriájának változtatását kérje. Erre a 3. pont szerinti körben és feltételekkel nyílik lehetısége azzal, hogy az átminısítésének alapfeltétele a Társasággal erre vonatkozó megállapodás kötése. Az átminısítés hatályba lépésének az idıpontja a Társaság központi nyilvántartási rendszerében történı átvezetés idıpontja függetlenül attól, hogy az Ügyfél a módosítást a Társaság székhelyén vagy azon kívül (pl. ügynökhálózatában) kezdeményezi A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben hivatalos tudomására jut, hogy: - a szakmaivá átsorolt ügyfél esetében az átsorolás alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn - azon szakmai ügyfél esetében, amelynek a törvényben meghatározott mutatószámai nem állnak fenn, - azon szakmai ügyfél és elfogadható partner esetében, amelyek ilyen státuszú besorolásához szükséges törvényben meghatározott kritériumoknak nem felelnek meg (pl. tevékenységi engedély visszavonása) a Bszt-ben meghatározott feltételek szerinti ügyfélkategóriába sorolja át az ügyfél elızetes hozzájárulása nélkül, amelynek hatályba lépése ezen automatikus átsorolás idıpontja A Társaság fenntartja a jogot az ügyfelek fentiektıl eltérı besorolására is, de az eltérés csakis olyan irányban történhet, hogy azáltal az ügyfél védelme magasabb fokú, az ügyfél a tájékoztatás tágabb körét élvezi: Az elfogadható partnert - a törvényi elıírások keretein belül - szakmai vagy lakossági ügyfélként kezeli A szakmainak tekintett ügyfelet lakosságiként kezeli A Társaság fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a besorolás változatlanul hagyásával a szakmai ügyfelek/elfogadható partnerek esetében is a lakossági ügyfelekre vonatkozó egyes szabályokat alkalmazza. 3. Ügyfél kérésére történı átminısítés feltételei 3.1. A Társaság lehetıséget biztosít az ügyfélkategóriák közötti átjárhatóságra az alábbiak szerint: 12

13 Szakmai ügyfél lakossági ügyféllé történı átminısítésére sor kerülhet általánosan és ügylettípusonként azzal, hogy. az átminısítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminısítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Elfogadható partner szakmai és lakossági ügyféllé történı átminısítésére kizárólag kiemelt intézmények és kiemelt vállalkozások esetében kerülhet sor, azzal, hogy az átminısítés történhet általánosan és ügylettípusonként és az átminısítés megtörténtével ezen ügyfélre a szakmai/lakossági ügyfélre vonatkozó jogok és kötelezettségek válnak irányadóvá Lakossági ügyfél szakmai ügyféllé történı átminısítésére sor kerülhet általánosan vagy ügylettípusonként, azonban kizárólag az alábbi feltételek fennállása esetén: A lakossági ügyfelek elfogadható partneri minısítést nem szerezhetnek A következı kritériumok közül legalább kettı teljesül: a kérelem napját megelızı egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékő, vagy az adott év során összesen négyszázezer euró értékő ügyletet bonyolított le, pénzügyi eszközökbıl álló portfoliója és betéteinek állománya együttesen meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelızı napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót, legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának idıpontját megelızı öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört illetıleg feladatkört tölt be a) befektetési vállalkozásnál, b) árutızsdei szolgáltatónál, c) hitelintézetnél, d) pénzügyi vállalkozásnál, e) biztosítónál, f) befektetési alapkezelınél, g) kollektív befektetési társaságnál, h) kockázati tıkealap-kezelınél, i) magánnyugdíjpénztárnál, j) önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, k) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezetnél, l) központi értéktárnál, vagy m) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél írásban nyilatkozik a Társaság felé az átminısítési igényérıl, beleértve azt a nyilatkozatot is, hogy elfogadja, hogy ezáltal a lakossági ügyfeleket megilletı magatartási szabályok elınyeirıl lemond, ismeri az ilyen védelem elveszítésének 13

14 következményeit és köteles tájékoztatni a Társaságot minden olyan változásról, amely érintheti a jelen nyilatkozata alapján elvégzett szakmai ügyfél besorolását, ennek elmulasztásából eredı következményekért a Társaság nem tehetı fellelıssé írásbeli megállapodást köt a Társasággal az átminısítéssel kapcsolatosan 2c) Az egyes befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítı szolgáltatások keretében köthetı ügyletek részletes szabályai, ideérve ügyletenként az ügyfélnek a vállalkozás által kezelt pénzügyi eszköze és pénzeszköze feletti rendelkezésének módját és részletes szabályit is. 1. Megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára 1.1. Általános rendelkezések Az értékpapír bizományosi tevékenység során a Társaság az Ügyfél megbízása alapján saját nevében, de az Ügyfél javára (számlájára), a megbízásban rögzített feltételek mellett köt értékpapír adásvételi szerzıdést. A Társaság kizárólag dematerializált, nyilvános kibocsátású és szabályozott piacra nem bevezetett részvények esetében köt bizományosi szerzıdést Az értékpapír bizományi szerzıdés kiterjed legalább: a) a szerzıdı felek megnevezésére és lakcímére (székhelyére), b) az ügylet fajtájának megjelölésére, c) az ügylet tárgyának pontos megjelölésére (az eladni vagy venni kívánt értékpapír megnevezésére, mennyiségére és címletére), d) a megbízás idıtartamára, amely lehet eseti, vagy szólhat meghatározott idıtartamra, e) az ár megjelölésére, f) az Üzletfelet terhelı díj, jutalék és költségek megjelölésére, illetve azok számítási módjára, továbbá az Ügyféllel való elszámolás módjára A Társaság értékpapír adásvételre vonatkozó megbízást akkor fogad el és teljesít, ha az Ügyfél legkésıbb a megbízással egyidejőleg a megbízás fedezetét (az értékpapírt vagy az értékpapír letéti bizonylatának eredeti példányát, illetve a vételárat) és a bizományosi díjat a Társaságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett vételár összegnek fedezetet kell nyújtania az Ügyfél által még elfogadható legmagasabb áron történı vásárláshoz Az értékpapír fedezet elhelyezése a megbízással érintett értékpapírnak a Társaság számlájára történı transzferálásával lehetséges A bizományosi üzlet keretében átvett értékpapírt illetve a készpénzt a Társaság saját eszközeitıl és vagyonától elkülönítetten tartja nyilván, azok az adásvétel tényleges megkötéséig az Ügyfél tulajdonában maradnak. 14

15 Egy megbízás csak egynemő értékpapírokra vonatkozhat, különbözı értékpapírokra a Társaság egyedi megbízásokat fogad el Az Ügyfél a korábban adott megbízást minden munkanapon az üzleti órák alatt írásban módosíthatja. A mennyiség vagy a limitár változtatása új megbízásnak, míg a teljesítési határidı módosítása az eredeti szerzıdés módosításának minısül. Mindkét esetben a módosítás elfogadása az új megbízásokra vonatkozó szabályok szerint történik A megbízás visszavonása illetıleg módosítása legkorábban a következı munkanapra - tızsdei megbízás esetén a következı tızsdei napra - vonatkozik, de a Társaság amennyiben lehetısége van rá, jogosult a módosítást korábban is végrehajtani Az Ügyfél az értékpapír bizományosi szerzıdést annak teljesítése és lejárta elıtt felmondhatja a kikötött kezelési költség, továbbá a Társaság kellı körültekintés melletti eljárásával felmerült, igazolt teljes kárának a megfizetése ellenében. A Társaság e követelését a letétbe helyezett bizományosi díj/értékpapírok terhére jogosult érvényesíteni A letétbe helyezett értékpapírokat illetve a vételárat, valamint a bizományosi díj esetlegesen visszajáró részét a Társaság lehetetlenülés esetén visszaszolgáltatja az Ügyfél részére Az Ügyfél halála (megszőnése) esetén annak igazolt örököse (jogutódja) válik a megbízás, illetve a megkötött ügylet jogosultjává vagy kötelezettjévé A Társaság a bizományosi megbízások teljesítése során igénybe veszi a vele szerzıdéses kapcsolatban lévı ügynöki hálózatot is. A befizetések könyvelése a Planinvest Bróker Zrt. központi irodájában (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) történik. Az ügynökök az ügyfelek pénzét és értékpapírjait nem kezelik. (A Planinvest Bróker Zrt. ügynökeinek felsorolását az Üzletszabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza.) A Társaság e tevékenységi körben is az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el TELJESÍTÉS A Planinvest Bróker Zrt. az ügyfél megbízását az ügyfél számára a lehetı legkedvezıbb módon hajtja végre. Az legkedvezıbb végrehajtás megítéléséhez a társaság a következı szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képezı pénzügyi eszköz árát, b) a megbízás tárgyát képezı befektetési eszköz tulajdonságait, c) a megbízás költségét, d) a megbízás végrehajtásának idıigényét, e) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínőségét, f) a megbízás nagyságrendjét, g) a megbízás természetét, 15

16 h) az ügyfél minısítését, és ha a társaság lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelı költséget figyelembe vesz az ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtási lehetıség megállapításakor. Az ügyfél számára legkedvezıbb végrehajtási lehetıség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha a megbízás több, a befektetési vállalkozás több helyszínen is teljesíthetı, a társaság az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggı költséget. Az ügyfél kérésére a társaság írásban igazolja, hogy az ügyfél a megbízását a legkedvezıbb módon hajtotta végre A társaság értékpapír-bizományosi megbízásokat a szükséges fedezet (értékpapír, megbízási díj, kezelési költség, vételár) letétbe helyezésével együtt minden munkanapon a társaság által meghirdetett üzleti órák alatt fogad el, központi irodájában. Az ezen idı alatt beérkezett és rendben talált megbízások teljesítését - hacsak az Ügyfél másképp nem rendelkezik - a Társaság a megbízási szerzıdés megkötésének napját követı 1. (elsı) munkanaptól kísérli meg teljesíteni A megbízás tartama alatt a társaság változatlan feltételek mellett kísérli meg az ügylet megkötését A társaság a részére nyújtott megbízásokat idırendben nyilvántartásba veszi, és az azonos tartalmúakat ebben a sorrendben teljesíti Az azonos idıpontban érvényes, azonos értékpapírra, azonos ügylettípusra és azonos limitárra vonatkozó megbízásokat a Társaság együtt kísérli meg teljesíteni. A különbözı feltételő megbízásoknál a teljesíthetıség, az azonos feltételő megbízásoknál a megbízások benyújtási sorrendje a teljesítés rendezı elve Különbözı feltételő megbízások esetén a vételi megbízások közül a Társaság azt a megbízást teljesíti elıször, amely a legmagasabb vételi limitárhoz, az eladási megbízások közül pedig azt, amelyik a legalacsonyabb eladási limitárhoz kötötte az ügylet megkötését A z ügylet elszámolása Az értékpapír-bizományosi megbízás alapján létrejött ügylet megkötését követıen a társaság gondoskodik az ügylet elszámolásáról A szerzıdés teljesítésérıl az ügyfél jogosult a társaságtól telefax, illetve telefon útján érdeklıdni. A társaság az ügyfelet a megbízás teljesítésérıl (részteljesítésérıl) külön tájékoztatja A szerzıdés megkötését követı munkanapon a) az ügyfélnek járó pénzösszeget átutalja az ügyfél által megadott bankszámlára, illetve pénztáron keresztül kifizeti a megjelenı 16

17 ügyfélnek, vagy az összeg az ügyfélnek a társaságnál vezetett ügyfélszámláján jóváírásra kerül. b) az értékpapírt az Ügyfél értékpapírszámláján jóváírja A társaság az elszámolás mellett az ügyfél részére a szolgáltatásról számlát állít ki. 2. Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül 2.1 A Társaság forgalmazói szerzıdés alapján vállalja értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalának megszervezését, lebonyolítását a Tpt. rendelkezéseinek megfelelıen. A forgalomba hozatali eljárás során a Társaság a kibocsátóval együttmőködve készíti el a tájékoztatót, valamint részt vesz az értékpapírok jegyzési eljárásában a Tpt. rendelkezéseinek megfelelıen Ennek keretében a Társaság nyilvántartásba veszi az értékpapír jegyzésére vonatkozó igényeket, gondoskodik az értékpapírok értékesítésérıl, valamint a szükséges tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tesz. A Társaság a forgalomba hozatal sikeréért felelısséget - az egyedi szerzıdésben meghatározott mértéken túl - nem vállal A Társaság, amennyiben a forgalomba hozatalban közremőködik, jegyzési garanciát vállalhat, erre azonban nem kötelezhetı. A jegyzési garanciavállalás részletes feltételeit, a jegyzési garanciavállalás módját, az egyedi szerzıdések tartalmazzák Az ügyfél köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi, stb., helyzetére és annak várható alakulására vonatkozó, a potenciális befektetık és egy esetleges garanciavállaló számára releváns információt. Az ennek való megfelelést az ügyfél teljességi nyilatkozat kiállításával erısíti meg. E kötelezettség megszegése nem a valóságnak megfelelı vagy hiányos információátadás - az ügyfél részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısül Az ügyfél a megbízás idıtartama alatt a megbízás tárgyát képezı vállalkozás pénzügyi-gazdasági helyzetét és/vagy a forgalomba hozatalt jelentısen befolyásoló döntést csak a Társaság jóváhagyásával hozhat. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısül Értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén a kibocsátási tájékoztatóban meghatározottak szerint alakul a felelısség. Abban az esetben, ha a felek megállapodása alapján a Társaságot a kibocsátóval egyetemleges felelısség terheli, Társaságot a kibocsátóval az alábbi esetekben terheli egyetemleges felelısség: Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért; Ha a tájékoztató a jegyzési idıszak alatt módosításra kerül, az a befektetı, aki a módosított tájékoztató közzététele elıtt jegyzett vagy vásárolt értékpapírt, a szerzıdéstıl a módosítás közzétételét követı tizenöt napon belül elállhat, ha a 17

18 módosítás az értékpapír piaci megítélését kedvezıtlenül érinti. A befektetı elállása esetén a kibocsátó, illetve a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetınek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni Ha a Felügyelet a tájékoztató közzétételéhez adott engedélyt visszavonta, a kibocsátó és a forgalmazó a jegyzéskor befizetett összeget tizenöt napon belül köteles visszafizetni. A kibocsátó és a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetınek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni A Társaság a forgalomba hozatal sikeréért felelısséget - az egyedi szerzıdésben meghatározott mértéken túl nem vállal. 3. Pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése 3.1 Igény esetén nyomdai úton elıállított értékpapírokat a Társaság letéti szerzıdés alapján értéktárában ırzi az ügyfél javára. 3.2 Nyomtatott értékpapírok letéti ırzése során a Társaság az értékpapír valódiságát nem vizsgálja. 3.3 Az értékpapírt a Társaság sorszám szerint veszi át, és átadáskor ugyanazokat a sorszámú (és címlető) értékpapírokat adja vissza. 3.4 Az értékpapírok átadása illetve átvétele átadás-átvételi bizonylattal történik. 3.5 A letétbe helyezett értékpapírok társasági eseményekkel kapcsolatos kezelése csak külön megállapodás alapján történhet. 4. Letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton elıállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és ügyfélszámla vezetése 4.1 Értékpapír-számla vezetése A dematerializált értékpapírokról a Társaság az értékpapír tulajdonos az ügyfél javára értékpapír-számlát vezet. Az értékpapír-számla az értékpapírszámla szerzıdés megkötésével jön létre. Ebben a számlavezetı Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı ügyfél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a Társaságnál megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos ügyfél szabályszerő rendelkezéseit teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonos ügyfelet értesíti Az értékpapír-számla tartalmazza: 18

19 - a számla számát és elnevezését, - a számlatulajdonos ügyfél nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), illetve a jogszabályban az azonosításra elıírt adatokat, - az értékpapír ISIN azonosítóját, megnevezését és mennyiségét, - az értékpapír esetleges zárolására való utasítást Az értékpapír-számlán végrehajtott mőveletet a társaság a mővelet napján kiállított visszaigazolásban rögzíti, és azt eltérı megállapodás hiányában a kivonatot évente, a pénzügyi számlával együtt megküldi az ügyfélnek A Társaság az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegérıl a számlatulajdonos ügyfél kérésére haladéktalanul számlakivonatot állít ki. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem minısül értékpapírnak, nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya. Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számlatulajdonos ügyfél illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. A Társaság felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt a társasággal az ügyfél a társaság által rendszeresített formában és tartalommal írásban közölte Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre jogosult személyek aláírását a számla megnyitásakor a számlatulajdonos ügyfél közli a társasággal, ez az értékpapír-számla megnyitásának feltétele. A társaság mindaddig a nála bejelentett aláírókat fogadja el az értékpapír-számla felett rendelkezni jogosult személyekként, amíg az arra jogosult személytıl új, az értékpapír-számla felett rendelkezésre jogosult személyek megjelölését meg nem kapja Az Ügyfél írásbeli utasítására a Társaság az értékpapírokat harmadik személynek a KELER Rt.-nél, más befektetési szolgáltatónál vagy a társaságnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlájára átvezetteti (értékpapír transzfer). Az értékpapír transzfer teljesítési határideje legkésıbb a megbízó írásbeli utasításától számított 1.(elsı) munkanap (a továbbiakban értéknap) Az ügyfél jogosult bejelenteni a társaságnak, hogy az értékpapír-számlán elhelyezett értékpapírokat vagy azok egy részét harmadik személy javára szóló jog terheli. A Társaság kedvezményezetti zárolást kizárólag abban az esetben teljesít, ha abban a KELER Rt. közremőködik. A Társaság az így meghatározott, illetve a jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerzıdés alapján harmadik személyt megilletı joggal terhelt értékpapírokat ún. zárolt értékpapírszámlára vezeti át, megjelölve a zárolás jogcímét (különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás, stb.) és azt a személyt, akinek a javára a zárolás szól. A zárolt alszámláról a Társaság számlakivonatot állít ki, amelyet megküld a számlatulajdonos ügyfélnek és a zárolás jogosultjának, illetve az érintett bíróságnak, hatóságnak, vagy végrehajtónak. Ugyanígy jár el a Társaság a jogosultság bejegyzésének törlése esetén. A Társaság a jogosultságot kizárólag a jogosult írásbeli nyilatkozata alapján törli. Amennyiben a számlatulajdonos Ügyfél a zárolás idıtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníti, a Társaság gondoskodik arról, hogy a zárolás tényének és jogcímének feltüntetésével kerüljön az értékpapír átvezetésre az új értékpapír-számlán. 19

20 4.1.8 Az értékpapír-számlaszerzıdést a számlatulajdonos ügyfél írásban bármikor felmondhatja, a felmondás azonban - a számla kimerülése kivételével - csak akkor érvényes, ha az Ügyfél egyidejőleg más számlavezetıt jelöl meg. A számla kimerülése a számlát nem szünteti meg A Társaság jogosult a számlaszerzıdést 30 (harminc) napi felmondási idıvel írásban megszüntetni akkor, ha: - tevékenységével felhagy, vagy - a számlatulajdonos ügyfél a számla vezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesítette. A Társaság a felmondás közlésével egyidejőleg felhívja az ügyfelet, hogy a felmondási idı alatt jelölje meg az új számlavezetıt. Ennek hiányában a társaság a számlán elhelyezett értékpapírokra a felelıs ırzés szabályait megfelelıen alkalmazza Amennyiben a számlatulajdonos részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról a Társaság tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolás tartalmazza a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezetı megnevezését és cégszerő aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). E tulajdonosi igazolás a közgyőlés vagy a megismételt közgyőlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követıen az értékpapírszámlán az adott értékpapírra vonatkozóan a társaság változást nem vezet át, a számla feletti rendelkezés a közgyőlés befejezéséig nem lehetséges, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejőleg bevonásra kerül. A közgyőlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról a Társaság a közgyőlést (megismételt közgyőlést) megelızıen írásban tájékoztatja a részvénytársaságot Az értékpapír-számla nem lehet "tartozik" egyenlegő, azaz az Ügyfél nem adhat érvényes megbízást, vagy rendelkezést, nem idézhet elı olyan helyzetet, amelynek eredményeként az értékpapír-számlát terhelı esedékes értékpapír szállítási, teljesítési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A társaság az értékpapír-számla egyenlegérıl legalább évente tájékoztatja az ügyfelet A társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az értékpapírszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A Társaság az üzleti órái alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követıen beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt idıpontban, ennek hiányában a következı munkanapon hajtja végre. 4.2 Ügyfélszámla vezetése A társaság az ügyfél javára olyan, korlátozott rendeltetéső pénzforgalmi számlát vezet, amely kizárólag a befektetési szolgáltatással és az értékpapírban 20

21 foglalt kötelezettségen alapuló fizetéssel kapcsolatos elszámolás lebonyolítására szolgál Az ügyfélszámlán a társaság jóváírja az ügyfél javára befolyt jövedelmi jellegő tételeket is, valamint az ügyfélszámlára terheli az esetlegesen fizetendı forrásadó tételeket, valamint a társaságot illetı esedékessé vált díjakat, költségeket Az ügyfélszámla nem lehet "tartozik" egyenlegő, azaz az ügyfél nem adhat olyan érvényes megbízást vagy rendelkezést, nem idézhet elı olyan helyzetet, amelynek eredményeként az ügyfélszámlát terhelı esedékes fizetési kötelezettségei fedezetlenek és teljesíthetetlenek legyenek A társaság az ügyfélszámlán lévı pénzeszközt kizárólag hitelintézetnél vezetett letéti, illetve - a pénztári kifizetések érdekében a pénztárában tarthatja, és azt kizárólag az ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel. az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül kizárólag - átutalási megbízás, illetve - pénztári készpénz fizetés alkalmazható. A kettıszázezer forint összeghatárt meghaladó készpénzfelvételi igényét az Ügyfél köteles 1 munkanappal megelızıen elızetesen bejelenteni A társaság munkanapokon az üzleti órái alatt fogad el az ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízásokat. A társaság az üzleti órák alatt 8 órától 14 óráig beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat a tárgynapon, az ezt követıen beérkezett illetve elfogadott terhelési megbízásokat pedig a megbízásban megjelölt idıpontban, ennek hiányában a következı munkanapon hajtja végre Az ügyfélszámla nyitására, a számlakivonatokra, a számla feletti rendelkezésre és a számla megszőnésére az értékpapír-számlával kapcsolatban leírtakat kell megfelelıen alkalmazni A társaság az ügyfélszámla szerzıdés felmondása esetén a felmondás közlésével értesíti az Ügyfelet a számla megszőnésének jogkövetekezményeirıl, és egyidejőleg felhívja az ügyfelet, hogy a felmondási idı alatt jelölje meg az új számlavezetıt. Ennek hiányában a társaság a számlán elhelyezett pénzt legkésıbb a számlaszerzıdés megszőnését követı munkanapon készpénzben vagy postai úton kifizeti az ügyfélnek Mivel az ügyfélszámla nem kamatozik, emiatt a Planinvest Bróker Zrt. valamennyi pénzeszközt mely a társasághoz befolyik és ügyfeleit illeti, haladéktalanul, vagy legkésıbb másnap átutalja az ügyfél által megadott hitelintézeti bankszámlára. 2. d) Az ügyféllel történı szerzıdéskötés megtagadásának törvényben meghatározott okai 21

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010.

Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. EN-III/59/2010. Üzletszabályzat Üzletszabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Pénzügyi Szervezetek Állami EN-III/M-420/2009 2009.05.29. Felügyelete EN-III/59/2010. 2010.08.01. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Ügyfél minısítési szabályzat

Ügyfél minısítési szabályzat A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetıje: Ügyviteli utasítás Strategon igazgatósága Igazgatóság elnöke Ügyfél minısítési szabályzat Szabályzat száma: 30/2008 Verziószáma:

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt.

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. A SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI Zrt. SZABÁLYZAT Kiadás: 4 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról Oldal: 29 Hatályos: 2007. március 21. Módosítás: 2016. január 08. Hivatkozás: 2007.

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-4 8 F ı v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0 1-1 0-0 4 1 0 4 2 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Szabályzat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Hatályos: 2013. október 1. I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2016. január 08. SZABÁLYZAT Kiadás: 2016. január 08. Hatályos:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend

A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzat és eljárásrend Nextep Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-866018, 1147 Budapest, Gervay u. 102/a.) 1 1.1 Büntető

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ BELSŐ SZABÁLYZAT Kiadta:. Kelt: Jóváhagyta: Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben