Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1"

Átírás

1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti módosításokkal. A módosítások félkövér dılt betőkkel kiemelve szerepelnek az Alapszabály szövegében.

2 2 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított évi VI. törvény alapján a II. pontban megjelölt alapítók zártkörő alapítással hozták létre. A jelen Alapszabály a Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Rt. Közgyőlése által május 10-én elfogadott, és azóta többször módosított, a évi IV. törvény rendelkezéseivel összhangba hozott, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentum A Társaság cégneve I. Cégnév, székhely, idıtartam, zártkörő alapítás A Társaság cégneve: Rövidített cégneve: Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Pécsi Vízmő Zrt. (a jelen okiratban a továbbiakban: ("Társaság") Székhely Pécs, Nyugati ipari út 8. A Társaság fióktelepei: Pécs, Nagy Lajos király útja 2/1. 2. Pellérdi gépház: Pécs, külterület hrsz Pécsi Vízmő Zrt. Pellérdi szennyvíztisztító telep: Pécs III. ker. külterület hrsz Pécs, Állomás u Sásdi üzemegység: 7370 Sásd, Dózsa György u Sásd belterület 147 hrsz. 5. Sásdi üzemegység, szennyvíztelep: 7370 Sásd, Mártírok útja - Sásd külterület 013/4 hrsz. 6. Szászvári üzemegység: 7349 Szászvár, Május 1. tér Baracsi üzemegység: 2427 Barcs, Liget sor - Barcs belterület 1101 hrsz. 8. Tortyogó-vízmőtelep: 7675 Kıvágótöttös, külterület 0158 hrsz. 9. Mecseknádasdi üzemegység: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u Mecseknádasdi üzemegység, szennyvíztelep: 7695 Mecseknádasd, külterület 0102/14 hrsz Idıtartam, üzleti év A Társaság az eredeti létesítı okirata hatálybalépésének napjától számított 30 (harminc) éves idıtartamra alakul. A Társaság elsı üzleti éve az eredeti létesítı okirat hatálybalépésének napján kezdıdött, és december 31-ig tartott, utolsó üzleti éve az eredeti létesítı okirat hatálybalépésétıl számított 30. évben (2025- ben) jelen Alapszabály hatályba lépésével megegyezı napon fejezıdik be. A Társaság üzleti éve egyebekben megegyezik a naptári évekkel.

3 Zártkörő alapítás A Társaságot az alapítók zártkörő alapítással hozzák létre Jogutódlás: A társaság a beolvadó SÁSDCSAT Fıvállalkozó, Beruházó, Mőszaki Irányító és Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg: ) általános jogutódja. A beolvadás idıpontja a beolvadás cégbíróság általi bejegyzésének napja Bakonya Önkormányzata cím: 7675 Bakonya, Fı u Bicsérd Önkormányzata II. Alapítók cím: 7671 Bicsérd, Rózsa F. u Boda Önkormányzata cím: 7672 Boda, Petıfi u Cserkút Önkormányzata cím: 7673 Cserkút, Alkotmány u Kıvágószılıs Önkormányzata cím: 7673 Kıvágószılıs, Rákóczi u Kıvágótöttös Önkormányzata cím: 7675 Kıvágótöttös, Kossuth u SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. cím: 1 rue d Astorg Paris, France 2.8. Pellérd Önkormányzata cím: 7831 Pellérd. Dózsa Gy. u Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

4 Szalánta Önkormányzata cím: 7811 Szalánta, Hunyad u Turony Önkormányzata cím: 7818 Turony, Kossuth L. u Zók Önkormányzata cím: 7671 Zók, Szent I. u A Társaság célja III. Tevékenységi kör A Társaság célja olyan jogszerően végezhetı üzletszerő gazdasági tevékenység folytatása, amelyre a Törvény szerint gazdasági társaság alapítható, ezen belül is különösen a 3.2. pont alatt megjelölt tevékenységek gyakorlása A Társaság tevékenységi köre A tevékenységi kör a TEÁOR nómenklatúra szerint: 3600'08 Víztermelés, - kezelés és -ellátás (fıtevékenység) Amennyiben valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez kötné, úgy e tevékenység csak az engedély birtokában kezdhetı meg. IV. Alaptıke A Társaság alaptıkéje ,-Ft azaz hatszázkilencvenhatmilliónyolcszázharminckilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint. A Társaság alaptıkéje ,-Ft, azaz háromszázhúszmilliókétszázharmincnyolcezer forint készpénzbıl és ,-Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-hatszázegyezerkileneszázkilencvennyolc forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A részvényesek által az alapításkor befizetett pénzbeli hozzájárulás összegét az eredeti létesítı okirat tartalmazza. A Társaság alaptıkéje teljes mértékben a Társaság rendelkezésére áll Részvények V. Részvények, részvényesek A Társaság alaptıkéje darab, 1.000,- (ezer) Ft névértékő A sorozatú és darab l,- (egy) Ft névértékő "B" sorozatú törzsrészvénybıl áll. A Társaság részvényei dematerializált formában kerülnek kibocsátásra.

5 A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történı bejegyzése és az alaptıke, illetve ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérı, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó dematerializált részvény értékpapír-számlán történı jóváírását. A Társaság az elızı bekezdésben foglaltak teljesítését követı harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan elıállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült lel. A Társaság alapításának cégbírósági bejegyzését követıen az alaptıke (felemelt alaptıke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedı idıszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegérıl ideiglenes részvényt kell elıállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a névre szóló részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történı bejegyzésével válik érvényessé Az Igazgatóság jogosult az egy részvénysorozatba tartozó részvényeket összevont címlető részvényként kibocsátani, ill. a kibocsátást követıen a részvényes kérésére és költségére összevont címlető részvénnyé átalakítani. A részvények összevont címlető részvénnyé történı átalakítása - eltérı megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Az összevont címlető részvény - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címlető összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékő részvényekre bontható Az Alapszabály módosítása esetén, amennyiben a módosítás a korábban kibocsátott részvényekhez főzıdı jogokat is érinti, az Igazgatóság döntése szerint ezen részvények kicserélendık A Társaság - a Közgyőlés határozatának megfelelıen - ingyenes vagy kedvezményes áron megszerezhetı dolgozói részvényeket bocsáthat ki. Ilyen részvényeket csak a Társaság alaptıkén felüli vagyonából, az alaptıke egyidejő felemelése mellett, a felemelt alaptıke legfeljebb tizenöt százalékáig lehet kibocsátani, a Törvény ban meghatározottak szerint. Az ilyen részvénykibocsátás részletes szabályait a Közgyőlés állapítja meg. A dolgozói részvény átruházására, illetve megszőnésére a Törvény 191. (3)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni A Társaság részvényesei Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 98,1 % Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: db 1000 Ft. névértékő "A" sorozatú részvény db 1,-Ft. névértékő B sorozatú részvény Bakonya Önkormányzata

6 Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 0,10189 % Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: 710 db 1000 Ft névértékő A sorozatú részvény 10 db 1 Ft névértékő B sorozatú részvény Bicsérd Önkormányzata Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 0,24396 % Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: db 1000 Ft névértékő A sorozatú részvény 11 db 1 Ft névértékő B sorozatú részvény Boda Önkormányzata Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 0,10763 % Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: 750 db 1000 Ft névértékő A sorozatú részvény 9 db 1 Ft névértékő B sorozatú részvény Cserkút Önkormányzata Alaptıke rész: Ft Vagyoni hányad: 0,08467 % Készpénzbefizetés alapításkor: 8.467,- Ft Részvények: 590 db 1000 Ft. névértékő "A" sorozatú részvény 14 db 1 Ft. névértékő " B" sorozatú részvény Kıvágószılıs Önkormányzata Alaptıke rész: ,- Ft Vagyoni hányad: % Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: db 1000 Ft. névértékő A sorozatú részvény 988 db 1 Ft. névértékő "B" sorozatú részvény Kıvágótöttös Önkormányzata Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 0,09184 % Készpénzbefizetés alapításkor: Ft Részvények: 639 db 1000 Ft névértékő "A" sorozatú részvény 977 db l Ft. névértékő "B" sorozatú részvény Pellérd Önkormányzata Alaptıke rész: ,- Ft

7 Vagyoni hányad: 0,47356% Készpénzbefizetés alapításkor: Ft Részvények: db 1000 Ft, névértékő "A" sorozatú részvény 955 db 1 Ft. névértékő B sorozatú részvény Szalánta Önkormányzata Alaptıke rész: ,-Ft Vagyoni hányad: 0,29992% Készpénzbefizetés alapításkor: ,-Ft Részvények: db 1000 Ft. névértékő "A" sorozatú részvény 962 db 1 Ft. névértékő B sorozatú részvény Túrony Önkormányzata Alaptıke rész: ,- Ft Vagyoni hányad: 0,07893 %, Készpénzbefizetés alapításkor: Ft Részvények: 550 db 1000 Ft névértékő "A" sorozatú részvény 16 db 1 Ft névértékő "B" sorozatú részvény Zók Önkormányzata Alaptıke rész: Ft Vagyoni hányad: 0,07893 % Készpénzbefizetés alapításkor: 7.893,- Ft Részvények: 550 db 1000 Ft névértékő "A" sorozatú részvény 16 db 1 Ft névértékő "B" sorozatú részvény 5.3. Részvényesi jogok és kötelezettségek, kisebbségi jogok védelme A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték Az alaptıkéhez és az alaptıkén felüli vagyonhoz nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes, hozzájárulásának szolgáltatásától számított öt (5) éven át helyt állni tartozik a Társaságnak azért, hogy az Alapszabályban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye Közgyőlés által felosztani rendelt részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérı rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

8 Az alaptıke leszállítását kivéve tilos az alaptıke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni A részvényes teljesített vagyoni hozzájárulását a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza A részvényes a jóhiszemően felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhetı Valamennyi részvényes jogosult a Közgyőlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni A Közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megtenni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk ának szabályai szerint megtéríteni A szavazatok legalább öt (5) százalékát képviselı részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságnál, hogy valamely kérdést tőzzön a Közgyőlés napirendjére. A részvényesek e pontban foglalt jogukat a közgyőlési meghívó kézhezvételétıl számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a Közgyőlés napirendjére A községi önkormányzat részvényesek jogosultak kisebbségvédelmi jogaik érvényesítése céljából az alábbiakban meghatározott módon rendkívüli közgyőlés és igazgatósági ülés összehívását kezdeményezni Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozat felülvizsgálatát, arra hivatkozással, hogy a határozat a törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, avagy az Alapszabályba ütközik. Nem illeti meg az e pontban szabályozott jog azt a részvényest, aki - a Ptk ában felsorolt eseteket kivéve - a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult Részvénykönyv Az Igazgatóság a részvényesekrıl, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi maghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselı nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát, (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a jelen Alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyvben szereplı adatok a Társaság számára ellenkezı bizonyításáig bizonyító erejőek. Az Igazgatóság a Törvény 202. (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel a részvénykönyvbe történı haladéktalan bejegyzést nem tagadhatja meg Részvények átruházása

9 A részvények nem részvényes részére történı átruházásához (például, adásvétel, társaságba történı nemvagyoni hozzájárulásként való szolgáltatás, egyesülés, szétválás, stb.) a Társaság beleegyezése (Ptk ) szükséges. A részvények átruházására vonatkozó szándékot (vagy körülményt) a részvényes köteles a Társaságnak az átruházást megelızı 30 nappal írásban az Igazgatóság részére megküldenie, és az Igazgatóságot az átruházás körülményeirıl és indokairól részletesen tájékoztatni. Az értesítésnek összhangban kell lenni a jelen Alapszabály XII. Fejezetében írtakkal. A részvények átruházására vonatkozó beleegyezést a Társaság nevében az Igazgatóság adja meg. A beleegyezés az alábbi fontos okokból (tekintettel a Törvény 205. (3) bekezdésére is) megtagadható: a) a részvényes a részvényeit, vagy azok bármilyen hányadát a Társaság versenytársára kívánja átruházni; b) a részvényátruházás jogszabályba ütközik; c) ha az új tulajdonos nem a Magyar Állam vagy önkormányzat. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétıl számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendı A dematerializált részvény átruházása az értékpapír számlák közötti jóváírással történik. A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor válik hatályossá, és a részvényes részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az átruházás tényét és az új tulajdonos nevét az Alapszabályban foglaltaknak megfelelıen a részvénykönyvbe bejegyezték. VI. Közgyőlés 6.1. A Közgyőlés A Közgyőlés a Társaság legfıbb szerve, amely a részvényesek összességébıl áll A Társaság rendes vagy rendkívüli Közgyőlést tart Kizárólagos hatáskör a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) (b) (c) (d) (e) az Alapszabály megállapítása és módosítása - ha a Törvény vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik; a közgyőlési határozatok módosítása; az alaptıke felemelése, leszállítása; az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása;

10 10 (f) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról való döntés - ha a Törvény másként nem rendelkezik; a Törvény 37. -ában foglalt kivétellel az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; a Társaság által bármilyen módon megszerzett részvények bevonása, illetve elidegenítése; a Társaság vagyonának harmadik személy javára történı megterhelése (pl. kezesség vállalása) amennyiben annak mértéke meghaladná a 150 millió forintot; hosszú lejáratú hitel felvétele, amennyiben a hitelállomány ezen hitel felvételével meghaladná a 150 millió forintot; rövid lejáratú hitel felvétele, amennyiben a hitelállomány ezen hitel felvétele el meghaladná a 150 millió forintot; ingatlan tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése, a társaság üzemének vagy üzemrészének eladása értékhatártól függetlenül, továbbá ingó és bármely egyéb vagyontárgy, vagy vagyoni értékő jog elidegenítése, amennyiben annak nettó értéke meghaladná a 150 millió Ft-ot; gazdasági társaság alapítása, vagy érdekeltség szerzése mőködı gazdasági társaságban; döntés más társaságban való többségi részesedés, vagy más társaságban történı irányítási jog megszerzésérıl; a Társaság elleni csıdeljárás megindítása iránt kérelem benyújtása a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. tv. 8. (1) bek., c) pontjának megfelelıen; döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról; döntés a nyomdai úton elıállított részvény dematerializált részvénnyé történı átalakításáról illetve a dematerializált részvény nyomdai úton elıállított részvénnyé történı átalakításáról; döntés - ha a Törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzésérıl; döntés - ha a Törvény másképp nem rendelkezik - osztalékelıleg fizetésérıl; döntés a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; cégvezetı megválasztása, döntés minden olyan kérdésben, amit a Törvény vagy az Alapszabály a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A jelen pontban (a)-(x) alpontok alatt felsorolt ügyekben a Közgyőlés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz Részvénvsorozathoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatása A Közgyőlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Az érintett részvénysorozat részvényesei az Igazgatóság által elkészített és megküldött írásbeli indoklással ellátott elıterjesztés és határozati javaslat kézhezvételét követı tizenöt (15) napon belül írásban nyilatkoznak a hozzájárulás megadásáról. Az elıterjesztés és határozati javaslat megküldése és a

11 határozathozatal végett tartott Közgyőlés, illetıleg levélszavazás (6.8. pont) kezdeményezése között legalább 30 napnak el kell telnie. A részvényesi hozzájárulás megadására szabott tizenöt (15) napos határidı elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvénysorozat részvényese a részvénysorozathoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatásához hozzájárulását adta Közgyőlés összehívása A rendes Közgyőlést évente egy alkalommal, legkésıbb az adott üzleti évben május 15 -ig, a Társaság székhelyére, vagy az Igazgatóság határozata alapján más helyre kell összehívni. A törvény ellenkezı rendelkezése hiányában a Közgyőlést az Igazgatóság hívja össze. A rendes Közgyőlés tárgyát képezi különösen a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság jelentésének megtárgyalása, a Társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó döntés A pontban meghatározotton túlmenıen összehívott Közgyőlés rendkívüli Közgyőlésnek minısül. Így különösen össze kell hívni a Közgyőlést, ha azt az alaptıke legalább öt (5) százalékát képviselı részvényesek, vagy legalább nyolc községi önkormányzati részvényes együttesen, a Felügyelı Bizottság elnöke, vagy a Könyvvizsgáló - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri, az elızı Közgyőlés elrendelte, a Cégbíróság határozatával elrendelte, fizetésképtelenség veszélye áll fenn vagy ha az Igazgatóság tudomására jut, hogy a Társaság saját tıkéje a veszteség következtében az alaptıke kétharmadára csökkent, vagy saját tıkéje a törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. A nyolc községi önkormányzati részvényes által kezdeményezett rendkívüli Közgyőlések száma nem haladhatja meg évenként a hármat Az Igazgatóság a fentiek szerinti rendkívüli Közgyőlésrıl az arra irányuló kérés kézhezvételétıl számított nyolc (8) napon belül az Alapszabály XII. pontjában a hirdetményekre és értesítésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen a részvényeseket és a Felügyelı Bizottságot értesíti Meghívó A Közgyőlés összehívása belföldi székhelyő, ill. lakóhelyő részvényes esetén ajánlott tértivevényes levélben, míg külföldi székhelyő, ill. lakóhelyő részvényes esetén gyorspostaszolgálat (courier) igénybevételével, a tervezett Közgyőlést legalább 15 nappal megelızıen a részvényeseknek elküldött meghívó útján történik. A Közgyőlésre a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelı Bizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját kell meghívni A meghívónak tartalmaznia kell: - a Társaság cégnevét és székhelyét; - a Közgyőlés idıpontját és helyét; - a Közgyőlés megtartásának módját; 11

12 - konferencia Közgyőlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetıségét; - a Közgyőlés napirendjét: - a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban elıírtakat; - a Közgyőlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyőlés helyét és idejét A Magyarország területén kívüli székhellyel vagy lakcímmel rendelkezı részvényeseket a meghívó tartalmának megfelelıen útján vagy telefaxon is értesíteni kell Határozatképesség és határozathozatal Közgyőlés határozatképes, ha azon a részvények által megtestesített szavazatok 2/3 része képviselve van A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyőlés a megjelentek számára tekintet nélkül nem lesz határozatképes; a megismételt Közgyőlés is csak a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 2/3 -át képviselı részvényes jelenléte esetén határozatképes. A Közgyőlés és a megismételt Közgyőlés között legalább fél órának kell eltelnie A Közgyőlés felfüggesztése A Közgyőlés egy alkalommal a jelen lévı részvényesek egyszerő szótöbbségő szavazatával felfüggeszthetı. A felfüggesztés során határozni kell a folytatás idıpontjáról is. Ha a Közgyőlést felfüggesztik, azt harminc (30) napon belül folytatni kell. A felfüggesztett Közgyőlés folytatása esetén a Közgyőlés összehívására és a Közgyőlés tisztségviselıinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni Szavazás Közgyőlés tartása nélkül A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásának kivételével a részvényesek a Közgyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Közgyőlés tartása nélkül is határozhatnak. A Közgyőlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább tizenöt (15) nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidı eltelte elıtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidı utolsó napját követı három napon belül, vagy, ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelızıen érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a társaság Igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel. Kétség esetén, a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a társaság, a szavazatnak a határidı letelte elıtt történı elküldését és a társasághoz történı megérkezését a részvényes köteles bizonyítani. A társaságnak a szavazatok legalább 5%-ával rendelkezı, vagy legalább nyolc községi önkormányzati részvényes kérésére össze kell hívni a Közgyőlést a határozattervezetek megtárgyalására. 12

13 Jelenléti ív A Közgyőlésen megjelent részvényesekrıl jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselıje nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát és az annak alapján ıt megilletı szavazatok számát, valamint a Közgyőlés idıtartama alatt a jelenlévık személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyőlés Elnöke és a jegyzıkönyvvezetı aláírásával hitelesíti Jegyzıkönyv A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amelyhez csatolni kell a részvényesek. képviselıinek meghatalmazásait. A jegyzıkönyv tartalmazza: - a Társaság cégnevét és székhelyét; - a Közgyőlés megtartásának módját, helyét és idejét; - a Közgyőlés Elnökének, a jegyzıkönyvvezetınek, a jegyzıkönyv hitelesítıjének és a szavazatszámlálónak a nevét; - a Közgyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, tartalmukat megállapítható módon; - a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát: - a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelı bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. A Közgyőlés jegyzıkönyve magyar nyelven készül. A jegyzıkönyvet a Közgyőlés Elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá és erre megválasztott, jelenlévı részvényes hitelesíti Az Igazgatóság a közgyőlési jegyzıkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát a jelenléti ívet a Közgyőlés befejezését követı harminc (30) napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani Szavazati jog, szavazás A Közgyőlésen a részvényekhez főzıdı szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden darab 1 Ft névértékő részvény egy szavazatra és minden darab Ft névértékő részvény szavazatra jogosít. A részvényesek a Közgyőlésen a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdoni arányuknak megfelelıen, a Közgyőlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel szavaznak Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki esedékes vagyoni hozzájárulását a társaság számára nem teljesítette A jegyzıkönyvnek rögzítenie kell a leadott érvényes szavazatok számát, a határozat mellett és ellene szavazók, valamint a tartózkodók számát, kivéve azt az esetet, amikor valamely határozat meghozatala egyhangúlag történt, amikor elegendı erre csak utalni.

14 A szavazás a Közgyőlésen nyilvánosan történik. A Közgyőlésen minden módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. A szavazás oly módon történik, hogy elıször az egyes módosító javaslatokat kell szavazásra bocsátani a javaslatok megtételének sorrendjében majd az eredeti javaslatról kell szavazni A részvényes részvényesi jogait képviselı útján is gyakorolhatja. Egy képviselı több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselıje lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyőlésre vagy meghatározott idıre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyőlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyőlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Ennek megfelelıen szavazati jogát a részvénykönyvbe bejegyzett jogi személy vagy más társaság részvényes a saját cégjegyzésére jogosult képviselıje, vagy az e képviselı által legalább teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselıje útján gyakorolhatja. A részvényest meghatalmazottként az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagja és a Társaság vezetı állású munkavállalója is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott a Könyvvizsgáló A Közgyőlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság elnöke erre kijelöl. A Közgyőlés a Közgyőlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót választ. A Közgyőlés elnökének ezen túlmenıen hatáskörébe tartozik a határozatképesség megállapítása, a meghatalmazások megvizsgálása, szavazójegyek kiadása, javaslattétel a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv hitelesítıjének személyére, javaslatok szavazásra bocsátása, valamint korlátozási joga van a felszólalások tekintetében. VII. Igazgatóság 7.1. Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetı szerve. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt; kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság testületként jár el A Társaság Igazgatósága három (3) tagból, az igazgatókból áll. Az Igazgatóság tagjának a tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el Az Igazgatóságot a Közgyőlés 6 hónapos határozott idıtartamra választja azzal, hogy ez ezen idıszak alatt késıbb választott igazgató megbízatása a többi igazgató megbízásának a lejártával együtt szőnik meg, amennyiben a Közgyőlés ettıl eltérıen nem határoz.

15 Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik. Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke hívja össze a szükséges iratok megküldésével, az ülés kezdınapját legalább 7 nappal megelızıen. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke vezeti Az Igazgatóság Elnöke köteles az Igazgatóságot összehívni, ha azt legalább hat községi önkormányzat részvényes - a cél és az indok megjelölésével - kezdeményezi Az igazgatóság ülésein a Községi Önkormányzatokat képviselı felügyelı bizottsági személy tanácskozási joggal részt vehet Az Igazgatóság felelıs a Társaság mőködési körében saját, illetve a hozzá delegált más körben hozott döntésekért; jogosult a hatáskörébe vonni minden olyan ügyet és döntést, amely nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe; irányítja a Társaság gazdálkodását, fejlesztési és üzletpolitikáját; felvilágosítást kérhet a Társaság mőködésével kapcsolatban az alkalmazottaktól, akik kötelesek felvilágosítással szolgálni: elıterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslatát: jelentést készít az ügyvezetésrıl, a Társaság vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyőlés, háromhavonta a Felügyelı Bizottság részére; gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerő vezetésérıl; a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása és módosítása: meghatározza a Társaság alkalmazottainak vonatkozásában a fizetési elveket valamint a vezetı beosztású dolgozók fizetését; a Társaság által megkötött megbízott üzemeltetıi és közmőbérleti szerzıdés megkötése és módosítása, ha a szerzıdésben meghatározott szolgáltatási körzetben az éves átlagos fogyasztói létszám fı között van: módosítja az Alapszabályt a Társaság cégneve, székhelye, telephelyei, fióktelepei, valamint a Fıtevékenység kivételével tevékenységi körei tekintetében; cégvezetı kinevezésére tesz javaslatot a Közgyőlésnek Az Igazgatóság, a Közgyőlés kizárólagos hatáskörének sérelme nélkül, gyakorolja a törvény és az Alapszabály által hatáskörébe utalt jogokat Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha annak ülésén valamennyi Igazgatósági tag jelen van. Az Igazgatóság egyszerő szótöbbséggel hozza meg döntéseit Az Igazgatóság három tagja közül mindegyik Igazgatósági tagnak az egyetértése szükséges a Társaság üzleti tervének jóváhagyásához, amelybe beletartozik: a) a Társaság fejlesztési és beruházási terve; b) a Társaság pénzügyi terve:

16 16 c) a Társaság üzlet- és hitelpolitikájának stratégiai terve; d) pénzáramlási terv; e) kölcsönpolitika alapelvei; f) a jóváhagyott üzleti tervtıl eltérés g) a tervek módosítása; h) bérpolitika meghatározása A igazgatók a Társaság érdekében és az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható gondossággal tartoznak eljárni, felelısségükre a polgári jogi felelısség szabályai az irányadók Az Igazgatóság felelıs a Társaság ügyvezetéséért. Az Igazgatóság az Igazgatók közül maga választja az elnökét, aki harmadik személyek felé képviseli az Igazgatóságot, és önállóan gyakorolja mindazon jogokat, amely nincsenek a Társaság Közgyőlésének vagy Igazgatóságának fenntartva Az Igazgatóság köteles a részvényesek kérésére a Társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság kötelezi a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására A Közgyőlés évente - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejőleg napirendjére tőzi az Igazgatóság tagjai elızı üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt idıszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerısen megállapítja, hogy a felmentvény megadása alapjául szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak Az Igazgatóság tagjai: Az Igazgatóság tagja nem szerezhet a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben. A Gt. 25. (1) bekezdése alapján a Társaság vezetı tisztségviselıje lehet vezetı tisztségviselı a Társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban illetve szövetkezetben. VIII. Cégvezetı 8.1. A Közgyőlés jogkörében eljárva az Igazgatóság, mint ügyvezetı szerv tevékenységének segítése érdekében, az Igazgatóság javaslatára cégvezetıt nevez ki A cégvezetı tisztségét munkajogviszony keretében látja el. A vezetı tisztségviselık rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos mőködését. A cégvezetı feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján

17 köteles eljárni. A cégvezetı felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság gyakorolja A cégvezetı általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkezik a Társaság képviseletére. Képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. 17 IX. Cégjegyzés A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult személyek a Társaság kézzel vagy géppel elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevüket a cégbíróságnál a cégiratokhoz csatolt hiteles aláírási címpéldányok (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minták) szerint az alábbiak szerint írják: a) a cégvezetı önállóan; b) az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság egy másik tagjával együttesen; A Felügyelı Bizottság tagjai X. Felügyelı Bizottság A Felügyelı Bizottság három (3) tagból áll, tagjait a Közgyőlés választja 6 hónapos határozott idıtartamra azzal, hogy ezen idıszak alatt a késıbb választott tagok megbízása a többi Felügyelı Bizottsági tag megbízatásának a lejártával megszőnik A Felügyelı Bizottság tagja nem szerezhet a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben. A Gt. 36. (3) bekezdése által a 25. (1) bekezdése alapján, a Társaság Felügyelı Bizottságának tagja lehet felügyelı bizottság tagja a Társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban illetve szövetkezetben A Felügyelı Bizottság elnöke A Felügyelı Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak Jogok és kötelezettségek A Felügyelı Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság Közgyőlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek. Ha a Felügyelı Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyőlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyőlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére A Felügyelı Bizottság testületként jár el. A Felügyelı Bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem érinti a Felügyelı Bizottsági tag felelısségét, sem azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a Felügyelı

18 18 Bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységekre is kiterjessze. A törvény által elıírt jogosítványain és kötelezettségein túl a Felügyelı Bizottság az Igazgatóság felkérésére tartozik vizsgálatokat végezni, illetve véleményt nyilvánítani, továbbá a tevékenysége során tett megállapításairól az Igazgatóságot tájékoztatni A Felügyelı Bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a Társaság vezetı állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A kért felvilágosításnak a Társaság a Felügyelı Bizottság felhívásától számított 30 napon belül, írásban köteles eleget tenni Felelısség A Felügyelı Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelı Bizottság tagjai a Társaság érdekében és az ilyen tisztséget betöltı személyektıl elvárható gondossággal tartoznak eljárni, felelısségükre a polgári jogi felelısség szabályai az irányadók Határozatképesség A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. XI. Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót a Közgyőlés választja meg 1 éves határozott idıtartamra Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, ill. részvényese. Nem választható könyvvizsgálóvá az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk (b) élettársa), valamint a Társaság dolgozója, e minısége megszőnésétıl számított három (3) évig. A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthatja. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezetı tisztségviselıjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelıs, továbbá helyettes könyvvizsgáló is jelölhetı. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyőlés jóváhagyásával kerülhet sor. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezetı tisztségviselıjére, vezetı állású munkavállalójára is alkalmazni kell A Társaság könyvvizsgálójának nevét és lakóhelyét az Alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza. 18

19 A Könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltı személytıl általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai és a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok szerint felelıs. XII. A nyereség felosztása A tárgyévben keletkezett nyereség felosztása A Társaság egy üzleti évben keletkezett számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének felosztásáról a Közgyőlés határoz. A részvényesnek joga van a Közgyőlés által az osztalék alapjául meghatározott összeg, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Ezen összeget a Társaság készpénzben tartozik kifizetni a részvényeseknek. A részvényes a jóhiszemően felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhetı. Osztalék után a Társaság nem fizet kamatot Fel nem vett osztalék A Társaságtól, a Közgyőlés erre vonatkozó határozata, vagy külön megállapodás hiányában fel nem vett osztalék kifizetése iránti igény elévülésére a törvény általános elıírásai alkalmazandók azzal, hogy az így fel nem vett osztalékot a Társaság az elévülési határidıt követıen is alaptıkén felüli vagyonként és elkülönítve tartozik nyilvántartani Az osztalékfizetésre vonatkozó egyéb szabályok Az üzleti év során kibocsátott, vagy a Társaságtól szerzett részvényekre jutó osztalék a részvényest a vételárnak a Társaság bankszámlájára érkezése, vagy pénztárba történt befizetése vagy a nem pénzbeni betétnek a Társaság rendelkezésére bocsátásának a napjától kezdıdıen az üzleti év hátralévı idejéig tartó idıszakra arányosan illeti meg. Az alaptıke felemelésével forgalomba hozott új részvény - az alaptıke-emelést elhatározó Közgyőlés eltérı rendelkezése hiányában - elsı ízben az alaptıke-emelés bejegyzésének naptári éve után járó osztalékra jogosít Hirdetmények XIII. Hirdetmények, értesítések A Társaság közleményeit amennyiben jogszabály alapján hirdetmény közzétételére 19

20 20 köteles az Új Dunántúli Naplóban, ill. a jogszabály által elıírt esetekben a Cégközlönyben teszi közzé Értesítések Nyelv A Társaság a részvényeseknek szóló értesítéseit ajánlott tértivevényes levélben, vagy más olyan igazolt módon kell megtegye, amely alkalmas a kézhezvétel igazolására. Bármely ilyen értesítés akkor tekinthetı kézbesítettnek, ha az ajánlott levélben való értesítés elküldésétıl belföldre történı értesítés esetén öt (5) munkanap, külföldre irányuló értesítés esetén tíz (10) - gyorspostaszolgálat igénybevétele esetén három (3) - naptári nap eltelt, vagy a táviratban, útján vagy telefaxon történı értesítés elküldésétıl számítva két (2) munkanap eltelt. A Társaság nyelve magyar, a közleményeket, hirdetményeket, egyéb értesítéseket és közléseket magyar nyelven kell megtenni Alaptıke emelés XIV. Alaptıke felemelése Az alaptıke felemelése a törvény vonatkozó rendelkezései szerint történik. Az Igazgatóság nem jogosult az alaptıke emelésre A Társaság az alaptıkéjét új részvények forgalomba hozatalával csak akkor emelheti fel, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvényének névértékét, ill. kibocsátási értékét teljesen befizették Alaptıke felemelése új részvények forgalomba hozatalával a Társaság alaptıkén felüli vagyonának alaptıkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával vagy feltételes tıke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet A Közgyőlésnek az alaptıke felemelésével kapcsolatos határozata - új részvények forgalomba hozatalával történı alaptıke-felemelés esetén - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptıke felemelésében érintett részvény sorozatok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége elızetesen az Igazgatóság erre irányuló - az Alapszabály pontja szerint megküldött - értesítés kézhezvétele után az abban foglaltaknak megfelelıen hozzájárult Az alaptıke új részvények forgalomba hozatalával történı felemelésére, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint kerülhet sor Jegyzési elsıbbségi jog: Ha az alaptıke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit - ezen belül elsı helyen a forgalomba hozott 20

21 21 részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezı részvényeseket, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyzési elsıbbség illeti meg. Ha az alaptıke felemelésére zártkörő forgalomba hozatallal kerül sor a jegyzési elsıbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jog értendı. A részvényeseket a jegyzési elsıbbség a Társaságban fennálló részvénytulajdoni hányaduk arányában illeti meg. A jegyzési elsıbbségi joggal rendelkezı személy a törvény szerinti írásbeli tájékoztató kézhezvételét követı tizenöt (15) napon belül - az Igazgatósághoz címzett írásbeli nyilatkozattal - élhet elsıbbségi jogával. A nyilatkozatban nyilatkozni kell arról, hogy a részvényes élni kíván jegyzési elsıbbségi jogával, továbbá meg kell jelölni a részvényes által jegyezni kívánt részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét. A határidı elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy az elsıbbségi jogosult ezen jogát nem kívánta gyakorolni A Közgyőlés az Igazgatóság írásbeli elıterjesztése alapján a jegyzési elsıbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az elıterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsıbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a Közgyőlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, egyidejőleg gondoskodik a határozatnak megfelelı közlemény Cégközlönyben történı közzétételérıl Ha az alaptıke-emelés új részvények zártkörő forgalomba hozatalával nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptıke-emelést elhatározó közgyőlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a Közgyőlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A közgyőlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékérıl, illetve kibocsátási értékérıl Ha az alaptıke-emelés új részvények zártkörő forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptıke-emelést elhatározó közgyőlési határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a Közgyőlés - amennyiben az Alapszabály pontja szerint arra jogosultak nem éltek e részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A közgyőlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékérıl, illetve kibocsátási értékérıl A Társaság az alaptıkéjét alaptıkén felüli vagyonával vagy annak egy részével - számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó Közgyőlésen - az Alapszabály módosításával felemelheti. A felemelt alaptıkére esı részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. Ha a Társaság alaptıkéjének emelése alaptıkén felüli vagyon terhére történik, az alaptıke emelés bejegyzését követı hatvan (60) napon belül a Társaság részvényeseit értesíteni kell az alaptıke emelésrıl, a felülbélyegzendı illetve kicserélendı részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyérıl, kezdı és záró idıpontjáról. Az értesítést a Társaság köteles írásban, ajánlott, 21

22 22 tértivevényes levélben megtenni. Az értesítésnek fentieken felül tartalmaznia kell: - az alaptıke emelés tényét, továbbá, hogy az alaptıke emelés alaptıkén felüli vagyon terhére történik; - az alaptıke emelés eredményeként a Társaság milyen alaptıkével rendelkezik: - az adott részvényest érintı törzsrészvények címlete illetıleg darabszáma milyen módon változik; - a részvények átadására és átvételére rendelkezésre álló idıpontról, mely nap: - a részvények átadására nyitva álló idıpont eredménytelen elteltéhez kapcsolódó jogkövetkezményekrıl (Törvény 260. ) A közgyőlési határozatban meg kell határozni az alaptıke-emelés végrehajtásának formáját és végrehajtásának szabályait Részvénybefizetés, részvénybefizetés elmulasztásának következményei Amennyiben a Közgyőlés határozattal másként nem rendelkezik, a jegyzett részvény készpénz ellenértékének befizetése akkor számít a Társaság javára befizetettnek, h a az összeget a Társaság számláján jóváírták vagy a Társaság pénztárába befizették A részvényjegyzık a jegyzett összeg 30 (harminc) százalékát kötelesek a jegyzéskor befizetni, kivéve, ha a tıkeemelésre vonatkozó Közgyőlési határozat magasabb összeget ír elı. Ha jogszabály vagy a Közgyőlés határozata másként nem rendelkezik, a részvényjegyzık tartoznak a nem pénzbeli hozzájárulást képezı vagyontárgyakat a jegyzéstıl számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátani. Az Igazgatóság a teljesítés idıpontjában tartozik a nem pénzbeli hozzájárulásról átvételi elismervényt kiállítani Ha a részvényes az esedékes befizetésének teljesítését szabályszerő felhívás ellenére késedelmesen teljesíti, a késedelem idejére az esedékes összeg után a Magyar Nemzeti Bank által a fizetési késedelem elsı napján alkalmazott alapkamat plusz 4 (négy) százalék késedelmi kamatot köteles megfizetni. Ha a részvényes a vállalt nem pénzbeli hozzájárulását az elızıekben meghatározott idıpontig nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, a késedelem idejére a Társaságnak a késedelmesen teljesítı részvényes tartozik az esedékes nem pénzbeli hozzájárulás értékének alapulvételével a pénzbeli hozzájárulás késedelmes fizetése esetére az elıbb meghatározottak szerint számított összegnek megfelelı kötbért fizetni Valamennyi részvényes tartozik az általa jegyzett részvények teljes kibocsátási árát a Társaságnak megfizetni a fent meghatározottak szerint a tıkeemelés cégbírósági bejegyzésétıl számított egy éven belül, kivéve, ha a Közgyőlés a fizetésre rövidebb határidıt állapított meg. A részvényesek csak akkor kötelesek ezen összeget az egy éves idıszak lejárta elıtt megfizetni, ha az Igazgatóság, a jelen Alapszabállyal vagy az alaptıke emelést elhatározó Közgyőlés határozatával összhangban, erre ajánlott levélben, írásban felhívja ıket. Ilyen esetben a részvényesek az ilyen felhívásban megjelölt határidın belül tartoznak a részvények kibocsátási árát megfizetni. A felhívásban fel kell hívni a részvényesek figyelmét a késedelmes teljesítésbıl és a nem teljesítésbıl eredı alábbi jogkövetkezményekre. 22

23 Ha a részvényes az elızıek szerint esedékes vagyoni hozzájárulását az arra nyitva álló idıpontig nem teljesíti, az Igazgatóság a Törvény 13. -ban meghatározottak szerint harmincnapos határidı kitőzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása részvényesi jogainak megszőnését eredményezi az érintett részvények vonatkozásában. A harmincnapos határidı eredménytelen eltelte esetében részvényesi jogai a határidı lejártát követı napon megszőnnek. Errıl az Igazgatóság a részvényest írásban értesíti. További részletes szabályokat a Törvény a tartalmazza Kötvénykibocsátás A Közgyőlés a részvényesek részére legfeljebb a Társaság alaptıkéjének a feléig kibocsáthat átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt. XV. Alaptıke leszállítása A Közgyőlésnek az alaptıke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptıke törvényben meghatározott kötelezı leszállításának esetét kivéve - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptıke leszállításával érintett részvénysorozat részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége elızetesen, az Igazgatóság erre irányuló az Alapszabály 13.2 pontja szerint megküldött értesítés kézhezvétele után az abban foglaltaknak megfelelıen hozzájárult Az alaptıke leszállításáról szóló közgyőlési határozatban meg kell jelölni az alaptıkeleszállítás indokát, végrehajtásának módját, azt az összeget, amellyel az alaptıke csökken. A Közgyőlés az alaptıke-leszállításról szóló határozatával egyidejőleg köteles az Alapszabályt módosítani A Közgyőlés az alaptıkét leszállíthatja, a törvényben meghatározott esetekben pedig az alaptıke leszállítása kötelezı. Ha törvény az alaptıke leszállítást kötelezıvé teszi, a cégbíróság a társaság kérelmére - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelı alkalmazásával - tizenöt napon belül határoz az alaptıke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelésérıl vagy a kérelem elutasításáról. A társaság a kérelemben megjelöli azt az összeget, amellyel az alaptıke csökken, valamint mellékeli azokat az iratokat, amelyekbıl az alaptıke leszállításának kötelezı volta megállapítható. Az Igazgatóság a bíróság határozatáról legkésıbb a soron következı Közgyőlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni A Közgyőlés az alaptıke feltételes leszállításáról is határozhat. Ez esetben az alaptıke leszállítása hatályosulásának elıfeltétele, hogy a részvénytársaság alaptıkéjének az alaptıke leszállításával egyidejőleg elhatározott felemelése megtörténjen Az alaptıke leszállításához mindenekelıtt a Társaság tulajdonában álló saját 23

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben