(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) (A módosított évi LXXVIII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A vastag betővel szedett rész az évi XVII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: /, míg a vékony betővel szedett rész az önkormányzati rendelet /továbbiakban: Ör./ szövege.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi XVII. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésére a következı rendeletet alkotja: Általános rendelkezések Ör. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévı lakásokra és nem lakás célját szolgáló helyiségekre. "45../1/ A határozatlan idıre bérbe adott önkormányzati lakásra vételi jog illeti meg a) a bérlıt; b) a bérlıtársakat egyenlı arányban; c) a társbérlıt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában; d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét. /2/ Társbérlet esetén a közösen használt lakóterület az /1/ bekezdés c) pontjában említett arányban kell figyelembe venni. TV Nem áll fenn vételi jog a) az szeptember 30. napját követıen kizárólag önkormányzati eszközökbıl létesített vagy szerzett, illetıleg az évi LXV. törvény ának /2/ bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati lakásra; b) az olyan önkormányzati lakásra, mely az önkormányzat január 1-jét megelızıen hozott döntése alapján átalakításra, korszerősítésre, felújításra, bontásra kijelölt épületben van, illetıleg az épület a település rendezési terve alapján rehabilitációra kijelölt területen van; c) a bérlıkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlıkiválasztási joggal érintett lakásra; d) a mőemléképületben lévı lakásra; e) jogszabály alapján szolgálati vagy vállalati bérlakásnak minısülı, illetıleg szerzıdés alapján határozott idıre vagy valamely feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakásra;

2 2 f) az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra; g) a nyugdíjasok házában, a garzonházban lévı lakásra; h) a mőteremlakásra, a szobabérlık házában lévı lakrészre /1/ A határozatlan idıre bérbe adott önkormányzati lakásra nem áll fenn a vételi jog, ha a lakást eredetileg a központi feladatok megoldására szolgáló keretbıl juttatták, és a lakást a kijelölt személy, a házastársa, illetıleg a közeli hozzátartozója bérli. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt kizáró feltétel nem alkalmazható, ha a lakás szobaszáma január 1-jén fél lakószobánál nagyobb mértékben nem haladta meg a bérlı lakásigénye mértékének felsı határát. Ennek megállapítása szempontjából a bérlı mellett csak a vele együtt lakó házastársát és kiskorú gyermekét lehet figyelembe venni. 48../1/ A vételi joggal - írásban március 31-tıl számított egy évig lehet élni. /2/ A vételi jog jogosultja részére történı eladás esetén a visszavásárlási jog kikötése semmis. 49../1/ Az állami tulajdonból az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetıleg az állami lakásra, más személyt megelızı elıvásárlási jog illeti meg a) a bérlıt; b) a bérlıtársakat egyenlı arányban; c) a társbérlıt az általa kizárólagosan használt - a 45.. /2/ bekezdésének figyelembevételével meghatározott - lakóterület arányában; d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét. /2/ Az /1/ bekezdésben említett jog illeti meg azt is, aki vételi jogával az e törvényben megállapított határidıben nem élt /1/ Annak a bérlınek a lakását, aki nem él vételi jogával, a vételi jog gyakorlására megállapított határidı elteltétıl számított öt évig harmadik személynek csak a bérlı írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. /2/ Annak a bérlınek a lakását, aki nyugellátásban részesül, és az elıvásárlási jogával nem él, a szerzıdésnek fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlı írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. 51../1/ Az elsı adásvételi szerzıdés megkötését megelızıen - az egylakásos, illetıleg az egy helyiségbıl (helyiségcsoportból) álló épület kivételével - az épületet társasházzá kell alakítani. /2/ A társasház alapító okirat tervezetének elıkészítésébe a leendı tulajdonostársakat be kell vonni. Az alapító okirat tervezetének meg kell felelnie a leendı tulajdonostársak többségi akaratának.

3 /1/ Az önkormányzati és az állami lakás vételárát - ha a lakást az e törvény alapján arra jogosult vásárolja meg - a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, különösen a) az épület településen belüli fekvése; b) az épületben lévı lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága; c) az épület felszereltsége, mőszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idı; d) a lakás alapterülete és komfortfokozata; e) a lakottság ténye figyelembevételével kell megállapítani. /2/ A vételár megállapításakor a forgalmi értékbıl le kell vonni a bérlınek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelı beruházásainak az értékét. A lakások elidegenítése Ör. 2.. /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévı lakás vagy házingatlan elidegenítésére a bérlı és egyéb jogosult (továbbiakban: jogosult) nyilatkozata alapján kerülhet sor. /2/ A jogosult a vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozatot írásban az önkormányzati rendelet hatálybalépésétıl számított egy évig nyújthatja be a polgármesteri hivatalhoz. /3/ A lakás tulajdonjogának megszerzésére irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a) a vételi jogával élni kivánó jogosult személy családi és utónevét, lakcímét, születésének idıpontját; b) a megvásárolni kívánt lakás pontos címét; c) 5/ Hatályon kívül d) Ha nem a bérlı él a vételi jogával, a lakást megvásárolni kívánó jogosultnak a bérlıhöz főzıdı rokoni kapcsolatát, és a vevıként megjelölt személy pontos adatait. e) A bérlı kijelentését, hogy a lakást nem a központi feladatok megoldására szolgáló keretbıl szerezte, a lakásra nem áll fenn további bérlıkijelölési, illetve bérlıkiválasztási jog. Ilyen jog fennállása esetén csatolni kell a lakással rendelkezı szerv írásbeli hozzájárulását az értékesítéshez. A hozzájárulás beszerzésére a jogosult köteles. Ör. 3.. /1/ A lakások elidegenítési eljárásának irányításáért, szervezéséért és ellenırzéséért a Polgármesteri Hivatal felelıs. /2/ 2/ A lakások elidegenítésére vonatkozó szerzıdést külön megállapodás alapján a Csabai Üzemeltetı és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: CSÜSZ) vagy a Békéscsaba

4 4 Vagyonkezelı RT (továbbiakban: Vagyonkezelı RT) készíti elı. a) a elıírásai szerint elkészíti a társasház alapító okiratokat; b) az eladásra kerülı összes lakásingatlanról elkészíti az épületre vonatkozó helyszíni mőszaki állapot- felmérést, amelyet ingatlanonként dokumentál; c) elkészíti a lakásokra vonatkozó helyszíni felmérésen alapuló mőszaki állapot felmérést, melyet lakásonként írásban rögzít, a mőszaki dokumentációt jogi felelısségvállalással kell elkészíteni; d) az elızıek szerinti dokumentumok figyelembevételével a szakmai szabályok szerint megállapítja a 52.. figyelembevételével a lakás forgalmi értékét, amelyet becslési bizonylaton rögzít; e) a és az Ör. elıírásai szerint megállapítja a forgalmi értékbıl a vételárat; f) az eladásra kerülı lakások vevıinek az önkormányzat nevében írásban ajánlatot tesz, amely tartalmazza - a lakás ingatlan-nyilvántartási adatait - a mőszaki állapotra vonatkozó tájékoztatást - a lakás forgalmi értékét - a lakás vételárát és a fizetési feltételeket - az árengedmény és vételárkedvezmény mértékét - a szerzıdési nyilatkozat határidejét - az ajánlati kötöttség idejét. Az ajánlat közlésével egy idıben a vevı részére megküldi a "Nyilatkozat" nyomtatványt azzal, hogy a vételi szándékát írásban igazolja vissza. g) Többlakásos épület eladása esetén az egyes lakások vételárát a lépcsıházban való kifüggesztés útján nyilvánosságra hozza. h) Azon vevık esetében, akik a vételárat elfogadták, elkészíti az adásvételi szerzıdést. i) Saját hatáskörében dönt az elidegenítéssel kapcsolatos vevıi kifogások felıl. j) A vételi jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági ügyekben képviseli az önkormányzatot. /3/ A /2/ bekezdés szerint elkészített adásvételi szerzıdéseket a polgármester írja alá. A szerzıdéseket a jegyzı vagy megbízottja ellenjegyzi. Ha vételárat egészben vagy részben kárpótlási jeggyel fizeti ki a vevı, a kárpótlási jegyet közvetlenül a polgármesteri hivatalnak kell átadni. /4/ 3/ Az adásvételi szerzıdések megkötése után a tulajdonváltozás és a terhek ingatlannyilvántartásba történı bejegyzése felıl az önkormányzat megbízásából a CSÜSZ KFT, vagy a Vagyonkezelı RT intézkedik. /5/ 4/ Az írásban történı vételi joggyakorlás törvényes határidejének november lejártát követıen július 31-ig köthetı meg az ingatlan adásvételi szerzıdés abban az esetben, ha a vételre jogosult a vételi szándékát november 30-ig írásban bejelentette és a vételárat visszaigazolta, írásban elfogadta július 31-et követıen vételi jog alapján adásvételi szerzıdés nem köthetı.

5 5 Ör. 4.. Az eladásra kerülı lakások értékesítési sorrendjét e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg /1/ Ha a lakást az e törvény alapján az arra jogosult vásárolja meg, részére - kérelmére - legalább huszonöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri, a szerzıdés megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb tíz százalékának egy összegben való megfizetése köthetı ki. Az elsı vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta fizetendı részleteket egyenlı mértékben kell megállapítani. /2/ A vételár egy összegben való megfizetése, vagy az elıírtnál rövidebb törlesztési idı vállalása esetén a vevıt árengedmény, illetıleg a vételárhátralékból engedmény illeti meg. /3/ Az eladó a szerzıdés megkötésekor a vételárhátralékra kamatot köthet ki /1/ Az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az e törvény alapján vételi, illetıleg elıvásárlási joggal érintett lakások eladása esetén a) a lakás vételárának mértékét; b) a szerzıdés megkötésekor fizetendı vételárrészlet mértékét; c) a részletfizetés idıtartamát és a szerzıdéses kamat mértékét, illetıleg a kamatmentesség lehetıségét és feltételeit; d) a vételárengedmény, illetıleg a vételárhátralék megfizetésére adott engedmény feltételeit és mértékét; e) elıvásárlás esetén az ajánlat tartalmát és az ajánlati kötöttség idejét. /2/ Az /1/ bekezdés b), c) és d) pontja szerinti feltételek meghatározása során a bérlı vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe kell venni. /3/ Az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján vételi, illetıleg elıvásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit /1/ Bérlıkijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlıkiválasztási joggal érintett lakást (ideértve a mőteremlakást is) csak a jog gyakorlójának írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Ez a rendelkezés alkalmazandó arra a helyiségre is, amelynek bérlıjét a helyiséggel rendelkezı szerv jogosult kijelölni. /2/ Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, az állami lakást és helyiséget a kezelıi jogot gyakorló szerv által meghatározott feltételekkel lehet elidegeníteni. /3/ Az életvédelem céljait szolgáló helyiséget a megyei (fıvárosi) polgári védelmi parancsnokság hozzájárulásával lehet elidegeníteni. /4/ A mőemléképületben lévı lakást vagy helyiséget a mőemléki hatóság hozzájárulásával, a külön jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével lehet elidegeníteni Az önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévı épületben a közös használatra szolgáló helyiséget és az épülethez tartozó közös használatra szolgáló területet önálló ingatlanként nem lehet elidegeníteni.

6 A vételi vagy elıvásárlási jog gyakorlása esetén a felek a szerzıdés megtámadásának jogáról nem mondhatnak le, illetıleg a megtámadás jogát megerısítéssel nem zárhatják ki. Az e tilalomba ütközı jognyilatkozat semmis. A vételár mértéke, fizetési feltételek, árengedmény Ör. 5.. /1/ A lakás vételárát - ha azt a alapján arra jogosult vásárolja meg - a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, a 52. -ában írt körülmények figyelembe vételével kell megállapítani. /2/ A vételi joggal érintett lakás esetén a lakás vételárát a következık szerint kell megállapítani: A beköltözhetı forgalmi értéket a lakottság ténye miatt 40 %-kal csökkenteni kell. /3/ Az elıvásárlási joggal érintett lakás esetén a lakás vételárát a /2/ bekezdésben írt szabályok szerint kell megállapítani. Ör. 6.. /1/ A vételi joggal érintett lakás esetén a jogosult a szerzıdés megkötésekor a megállapított vételár 10 %-át egy összegben köteles megfizetni. A fennmaradó hátralékot 25 év alatt havonta egyenlı részletben fizetheti meg. /2/ A vételi joggal érintett lakás esetében a törlesztés idejére évi 8 %-os kamatot kell fizetni. /3/ Amennyiben a vételi jog jogosultja a szerzıdéskötéskor 10 %-ot meghaladó mértékő egyösszegő fizetést teljesít, illetve a vételár hátralékot a havi törlesztı részletet meghaladóan egészben, vagy részben egy összegben megfizeti, ıt az elıírtat meghaladó összeg után 20 % vételárengedmény illeti meg. Ör. 7.. /1/ Amennyiben a vételi joggal érintett lakás esetén a vevı nyugdíjas, kérésére a 10 % egyösszegő befizetést mellızni lehet. /2/ Vételi joggal érintett lakás esetén a havi törlesztı részletbıl kérelemre 10 % engedmény adható annak, aki az önkormányzat rendelete szerint lakásfenntartási támogatásra jogosult. Ör. 8.. /1/ Az elıvásárlási joggal érintett lakás esetén a) a szerzıdéskötéskor fizetendı és a vételár 10 %-ának megfelelı mértékő

7 7 egyösszegő befizetéstıl eltekinteni nem lehet; b) a hátralékos összeg törlesztésének ideje 25 évnél hosszabb nem lehet; c) a havi törlesztı részletbıl kedvezmény nem adható; d) a felszámítható kamat éves mértéke 12,5 %.; e) a kötelezıen elıírt egyösszegő befizetést illetve törlesztı részletet meghaladó teljesítés esetén vételárkedvezmény nem adható. Ör. 9.. /1/ A megvásárolt lakásra a vételár hátralék erejéig jelzálogjogot és ennek biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. /2/ Kérelem alapján a közgyőlés Szociális Bizottsága dönt a megvásárolt lakás tartási, életjáradéki vagy öröklési bejegyzés alapján történı megterhelhetıségérıl, vagy az ingatlan elidegeníthetıségérıl. /3/ Ha a vevı méltányolható ok nélkül a részletfizetési kötelezettségét hat hónapot meghaladó idın át nem teljesíti, a részletfizetési kedvezményt elveszíti, a fennmaradó vételár hátralék nyomban esedékessé válik, és azt azonnal, késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamattal terhelten kell megfizetnie. /4/ A részletfizetési kötelezettség elmulasztásának méltányossági vizsgálata a közgyőlés Szociális Bizottságának a feladata. Az ajánlat tartalma Ör /1/ Az elıvásárlásra jogosultakat ajánlattal kell értesíteni a lakás megvásárlásának lehetıségérıl. Az ajánlatot a 3.. /2/ bekezdésében írt megbízott teszi meg. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 3.. /2/ bekezdés f) pontjában írt adatokat. /2/ Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap. Vételi és elıvásárlási joggal nem érintett lakások eladása Ör /1/ Üres lakást nyilvános árverés alapján lehet értékesíteni. A kikiáltási ár a lakás beköltözhetı forgalmi értéke. Az adásvételi szerzıdést a legmagasabb vételi ajánlatot tevı személlyel kell megkötni. Vételárkedvezmény és részletfizetési kedvezmény nem adható. /2/ Vételi és elıvásárlási joggal nem érintett lakások - ideértve a határozott idejő vagy

8 8 meghatározott feltétel bekövetkezéséig tartó szerzıdéssel hasznosított lakásokat is - eladása felıl a Közgyőlés eseti döntéseket hoz és az eladás feltételeit esetenként határozza meg. /3/ A lakott lakások kívül álló részére történı értékesítésére a /2/ bekezdés elıírásait kell alkalmazni Ha a törvény másként nem rendelkezik, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlıt (bérlıtársat) elıvásárlási jog illeti meg. /2/ Az önkormányzat rendeletében határozza meg az /1/ bekezdésben említett helyiségek vételárának mértékét, megfizetésének (részletfizetés, vételárengedmény stb.) módját és feltételeit. /3/ Az önkormányzat rendeletében határozza meg az /1/ bekezdésben nem említett egyéb helyiségei eladásának feltételeit Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam tulajdonában lévı helyiségre a bérlıt elıvásárlási jog illeti meg Ha az önkormányzati, illetıleg az állami tulajdonban lévı helyiséget az e törvény alapján elıvásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg A vételi vagy elıvásárlási joggal érintett önkormányzati, illetıleg állami lakás és helyiség tulajdonjoga nem pénzbeli hozzájárulásként nem bocsátható gazdasági társaság rendelkezésére /1/ Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) elidegenítésébıl származó, március 31. napját követıen befolyó - az /5/ bekezdés szerint csökkentett - teljes bevételét, a fıvárosi kerületi önkormányzat pedig annak ötven százalékát a számláját vezetı pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kötelezettség az állami tulajdonú lakóépületek (a bennük lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) elidegenítésébıl származó önkormányzatot megilletı bevételekre is vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítésrıl a megszőnt tanácsi szerv vagy az önkormányzat döntött-e. /3/ Az önkormányzat az /1/ és /2/ bekezdésben említett bevételét csak a tulajdonában lévı lakóépületeinek (lakóépület részeinek) felújítására és azzal együtt végzett korszerősítésére (a továbbiakban együtt: felújítás), továbbá új lakás építésére, valamint az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is április 1. napja elıtt bármilyen jogcímen, illetıleg azt követıen a lakásügyi hatóság kiutaló határozata alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban együtt: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel.

9 9 /4/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azokra az önkormányzatokra, amelyek e törvény alapján rendeletalkotásra nem kötelesek. /5/ A lakás és helyiség elidegenítésébıl származó bevételbıl az önkormányzat levonhatja a) az épület elidegenítésre való elıkészítésével; b) a földrészlet megosztásával; c) a társasházzá való átalakítással; d) a forgalmi érték megállapításával; e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatos ténylegesen felmerülı költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az évi XXXIII. törvény 43. -a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlı kiválasztási joggal rendelkezı szervet megilletı vételárrészt. A helyiségek elidegenítése Ör Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került nem lakás célját szolgáló helyiségek eladása felıl a Közgyőlés esetenként dönt. Az eseti döntésben határozza meg a vételár mértékét, megfizetésének módját és feltételeit Az önkormányzat és más személy közös tulajdonában lévı lakás és helyiség bérletére, illetıleg elidegenítésére az önkormányzati lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Az állam és más személy közös tulajdonában lévı lakás és helyiség bérbeadására, illetıleg elidegenítésére az állami lakásra és helyiségre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 89../1/ Ha e törvény a bérbeadó hozzájárulását írja elı, a bérbeadó a hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról a megkeresésétıl számított harminc napon belül köteles nyilatkozni. A határidı indokolt esetben egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbítható, errıl a bérlıt írásban értesíteni kell. /2/ Ha a bérbeadó harminc - vagy az /1/ bekezdés szerint meghosszabbított további harminc - napon belül nem válaszol, azt a hozzájárulás megadásának kell tekinteni. /3/ Az e törvényben említett vételi vagy elıvásárlási jog alapján lakás és helyiségtulajdon érvényesen - ha a törvény másként nem rendelkezik - akkor szerezhetı, ha a jogszabályokban elıírt engedélyt (hozzájárulást) a hatáskörrel rendelkezı szerv megadta. /4/ Nem gyakorolhatja a helyiségre elıvásárlási jogát a bérlı, ha a szerzıdéskötés idıpontjában adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása vagy a társadalombiztosítási alapja javára teljesítendı tartozása van.

10 10 /5/ Tartási szerzıdés fennállása esetén a jogosult a lakást csak akkor vásárolhatja meg, ha az eltartó ahhoz írásban hozzájárult. Kárpótlási jegyek felhasználása Ör /1/ A lakások megvásárlása során a vevı - a kárpótlásról szóló évi XXV. törvény 7.. /2/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az ıt, saját jogán megilletı kárpótlási jegyet fizetı eszközként használhatja fel. /2/ A kárpótlási jegyet névértékben kell elfogadni. Névértéken a tıkésített kamattal növelt értéket kell figyelembe venni. /3/ A jogosultságot a Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal határozatával és a hozzátartozó címletjegyzékkel kell igazolni. /4/ A kárpótlási jegy felhasználása során saját jogú - azaz eredeti - jogosultnak kell tekinteni a jogosult örökösét is. A rendelet hatálya Ör /1/ Ez a rendelet év július hó 21. napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésének szabályairól szóló 2/1994. (I.20.) sz. önkormányzati rendelete. /2/ E rendelet szabályait kell alkalmazni minden olyan folyamatban lévı ügyben, amelyben a jogosult az önkormányzattól a rendelet hatálybalépésekor eladási ajánlatot még nem kapott. /3/ Azoknak a jogosultaknak, akik a vételi szándékukat e rendelet hatályba lépése elıtt bejelentették, vételi szándékukat megismételni nem kell. Arra irányuló felhívásra azonban közölniük kell a hiányzó és e rendeletben elıírt adatokat. Békéscsaba, július 7. Pap János sk. Dr. Simon Mihály sk. polgármester jegyzı / Hatályos: július 21. 2/ Módosította a 16/1995. (IV.13.) önk. rend. 1. -a Hatályos: április 24. 3/ Módosította a 16/1995. (IV.13.) önk. rend. 1. -a Hatályos: április 24.

11 11 4/ 5/ Kiegészítette a 11/1996. (V.16.) önk. rend. 1. -a Hatályos: 1996.május 23. Hatályon kívül helyezte a 14/2000. (III.16.) önk. rend. 1. -a 1. sz. melléklet az Ör. 4. -ához Az eladásra kerülı lakások értékesítési sorrendje A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı és a CSÜSZ KFT által értékesítendı lakások elidegenítésének sorrendje: 1./ HM - BM szolgálati lakások 2./ Vegyes tulajdonú ingatlanokban lévı lakások. - Vegyes tulajdonú többszintes társasházak. - Kisházak. 3./ Penza ltp., Bánszki u., Derkovits-sor. 4./ Bartók Béla u., Wlassics-sétány, Lepény Pál u., Vécsey u. 5./ Tulipán u., Kisszik u., Tolnai u., Trefort u.,?r u. 6./ Toldi u. 7./ Berzsenyi u., Gyulai u. 8./ Pásztor u. 9./ 10 emeletes épületek (Gábor Á.u., Lencsési u.)

HETI. A fatimai kegyszobor. Fantázia és esély. Heti jegyzet. Fatimái kegyszobor. Csabai Közlöny. Fedett buszvárók. Moziműsor.

HETI. A fatimai kegyszobor. Fantázia és esély. Heti jegyzet. Fatimái kegyszobor. Csabai Közlöny. Fedett buszvárók. Moziműsor. HETI Heti jegyzet Fatimái kegyszobor Csabai Közlöny Fedett buszvárók Moziműsor Visszaszámlálás INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Gondolkodó Jön a fatimai kegyszobor Fantázia és esély Miként telepedett rá

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 10/1994.(XI. 28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások és helyiségek elidegenítésér l. 1 Egységes szerkezetben a 11/2004. (IV.27.) számú

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl

Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl -1- Füzesgyarmat Nagyközség Képvisel-testületének 14/1995. (X.27.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lév lakások és helyiségek elidegenítésérl A Képvisel-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete az építményadóról 1,2,3,4,5,6,7

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete az építményadóról 1,2,3,4,5,6,7 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete az építményadóról 1,2,3,4,5,6,7 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 8 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések 1 Páty község Kerületi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2007.(X.29) rendelete a jármővek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségrıl

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete

46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete 46/2007. (XII. 19.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről Egységes

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.16.) rendelete az önkormányzati közút- és közmőépítések fejlesztési hozzájárulásáról Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került Piliscsaba

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló 7/1994. (XI. 28.) KT. számú önkormányzati rendeletével

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 11/1994. (V.1.) Ör. rendelete a közmőves víz- és csatornadíjak megállapításáról * Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben