Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete"

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról (Módosításokkal egységes szerkezetben) I. rész 1 Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 1.. (3) és 16.. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1); 17. (5)bekezdésben;a 25. (3) b.)pontjában; a 26 - ban; a 37/B. (3)bekezdésében; a 38. (1)c.)pontjában és (9)bekezdésében; a 43/B. (1) és (3); a 45. (1)- (3); a 46. (1); a 48. (4); az 50. (3)bekezdésben; az 55. (1) b.)pontjában; az 55/C. (4) bekezdésében, valamint a 90..(3)bekezdésében, továbbá a 63/2006.(III.27.)Korm.rendelet (továbbiakban: Szr.) 9. (6)bekezdésében; a 20. (2)bek. a.)pontjában; a 25. (1)bek. c.)pontjában; a 35. (2) bek. c.)pontjában; a 36. (1) bekezdésében és az 51. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint az Sztv. 37/D. (3)bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személyek együttmőködésének szabályairól, a beilleszkedést segítı programok típusairól és az együttmőködés megszegésének eseteirıl az alábbi rendeletet (továbbiakban: Ökr.) alkotja: Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı, a szociális rászorultságtól függı, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2 2. (1) A rendelet hatálya a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások tekintetében Kadarkút Város területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı és életvitelszerően élı, az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. (2) 3 A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Kadarkút Város, Visnye, Mike, Kıkút, Hencse, Hedrehely, Bárdudvarnok, Szenna, Patca, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, 1 A felhatalmazó részt módosította a 4/2011.(II.25.) Ökr. 1.. Hatályos tıl. 2 Módosította a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 1.. Hatályos tıl. 3 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 1.. Hatályos: tıl. 1

2 és Kaposszerdahely Községek Önkormányzatai (továbbiakban: Intézményfenntartó Társulás) fenntartásában lévı Szociális Alapszolgáltatási Központ /Kadarkút, Árpád u.23/(továbbiakban: Központ ) által biztosított - a társulási megállapodásban és e rendeletben rögzített ellátások tekintetében ellátást igénybevevı, a társult településeken bejelentett lakcímmel rendelkezı személyekre, valamint a társult településeken életvitelszerően tartózkodó hajléktalanokra terjed ki. Értelmezı rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat e (2)-(5) bekezdésében meghatározottak kivételével az Sztv. 4. -ában foglalt rendelkezéseket változtatás nélkül alkalmazza. (2) Pályakezdı álláskeresı: a 23. életévét - felsıfokú végzettségő személy esetén 25. életévét be nem töltött, a munkaügyi központ által pályakezdıként nyilvántartott személy. (3) Elemi kár: a lakóházban és az abban tartott a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges ingóságban tőz, robbanás - kivéve, ha azt a károsult, vagy családtagja okozta - továbbá villámcsapás, vihar következtében keletkezett kár. (4) 1 Különös méltánylást érdemlı eset: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény - ( pl: közeli hozzátartozó halála, 1 hónapot meghaladó keresıképtelenség; valamely családtag kórházi kezelése; munkanélkülivé válás, ( ha az nem az (5)bekezdésben meghatározott ok miatt következett be); korábban folyósított rokkantsági ellátás vagy más pénzbeli ellátás folyósítása állapotjavulás miatt, önhibáján kívüli okból megszüntetésre került és egyéb pénzbeli ellátásra nem jogosult, tüzelı vásárlása; pénzintézettıl felvett lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségnek a szeptember havi törlesztı részlet összegéhez képest 30 %-ot elérı mértékő emelkedése ) - miatti jövedelem kiesés. (5) 2 Önhiba: ha a kérelmezı vagy családtagja azért vált munkanélkülivé, mert munkaviszonyát, keresıtevékenységét felmondta, vagy munkáltatója a munkaviszonyát a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 96. (1) bekezdése; a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25. (2) bekezdés g) pontja, ill. a Köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény. 15. (1) bekezdés i) pontja és a (2) bekezdés e) pontja szerint szüntette meg, vagy a korábban folyósított pénzellátás, együttmőködés hiánya miatt kerül megszüntetésre vagy szüneteltetésre, továbbá a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátás azért kerül megvonásra, mert a munkaképesség csökkenés mértékének megállapítására hatáskörrel rendelkezı szakértı bizottság elıtt nem jelenik meg felülvizsgálaton; vagy bármely munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális ellátástól, családtámogatástól, tartásdíjtól azért esik el, mert azt nem igényli, végrehajtását nem kéri, vagy a megállapításhoz szükséges bizonyítékokat nem csatolja be; továbbá, ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felkínált a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. 25. (2) bekezdése szerinti - megfelelı munkát nem fogadja el. Eljárási rendelkezések 4. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) szóban vagy írásban, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló Szr.-ben meghatározott esetekben formanyomtatványon lehet elıterjeszteni. (2) 3 (3) A kérelmet - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - évközben folyamatosan be lehet nyújtani. 1 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 2.. Hatályos: tól. 2 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 2.. Hatályos: tıl. 3 Hatályon kívül helyezte a 4/2011.(II.25.) Ökr. 2.. Hatálytalan: tıl. 2

3 (1) A kérelmezı a kérelem benyújtásakor köteles családtagjai személyérıl nyilatkozni az e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozaton, valamint saját és családtagjai lakásfenntartási támogatás esetén a háztartásában élık jövedelmét igazolni, továbbá a) 3 az ápolási díj, temetési segély megállapítására irányuló ellátás esetén az ezen ellátások megállapításához szükséges - az Ökr.-ben, az Sztv.-ben és az Szr.-ben meghatározott - mellékleteket, b) b) 4 kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló ellátás igénylése esetén az a) pontban meghatározottakon túl az Szr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, csatolni. (2) A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenırizheti. Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hatóság vitatja, akkor a jövedelem az Sztv.10. (6) bekezdésében, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részéletes szabályairól szóló Szr. 3. -ában foglaltak szerint vélelmezhetı. (3) A Hivatal a kérelmezı által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végez. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a Hivatal 3 hónapon belül bármely ügyben vizsgálta és abban lényeges változás nem feltételezhetı. (4) A háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabad foglalkozásúak, stb. nettó jövedelmüket az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolni. (5) A jövedelmi viszonyok igazolásánál az Sztv. 10. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A jövedelem igazolásához felhasználható - csatolandó - bizonyítékok körét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni az Sztv. 10. (4) bekezdésében meghatározott jövedelmeket. (8) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó idıszak az Sztv.10. (2)-(3) bekezdése szerint kerül megállapításra. (9) Sürgıs szükség esetén ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok - az ellátás megállapítását követı 8 munkanapon belül történı - utólagos csatolása mellett. (10) Ha a kérelmezı jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást az Sztv ban meghatározottak szerint visszafizetni. 6. (1) A Polgármester és a Bizottság által - átruházott hatáskörben - hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül a helyi Önkormányzat Képviselı-testületéhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a Hivatalhoz kell benyújtani, melyet a jegyzı a szükséges iratok csatolásával a képviselı-testület soron következı ülése elé terjeszt. (2) A kérelmezı, - az intézményvezetı (2) bekezdésben meghatározott döntése valamint az Ökr. 35. (1) bekezdésében meghatározott ellátásért fizetendı személyi térítési díj összegérıl szóló értesítésének kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül - a fenntartóhoz fordulhat Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 3. -a Hatályos: tıl. 2 Az elsı mondat szövegét módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatályos: tól. 3 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatályos: tól. 4 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatályos: tól. 3

4 (1) A pénzbeli ellátás folyósításáról - a megállapító határozat rendelkezése szerint - a Hivatal postaivagy bankszámlára utalással, illetve a házipénztárból történı kifizetéssel gondoskodik. (2) A Hivatal e rendeletben szereplı ellátásokat utólag, a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig folyósítja. Az eseti ellátások kifizetése a sürgıs szükség esetét kivéve- az ellátás megállapítását követı 5 munkanapon belül történik. 8. (1) Az e rendeletben szereplı ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkezı utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elı. (2) Amennyiben a pénzbeli ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkezı nem látja biztosítottnak az ellátás rendeltetésének megfelelı felhasználást, úgy az összeg Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıjéhez történı utalásáról rendelkezhet, aki köteles a rendeltetésszerő felhasználásról - eseti támogatás esetén 15 munkanapon belül, egyéb esetben negyedévenként - elszámolni a Hivatalban. (3) Az ellátás meghatározott célra történı felhasználási módjának, illetve az elszámolási kötelezettség elıírásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (4) Aki a (3) bekezdésben elıírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a juttatást nem a rendeltetésének megfelelı célra fordítja; a.) kötelezı ellátás esetén: a pénzbeli ellátásból legfeljebb 1 évre kizárható, ez esetben az ellátást természetben, illetve a (2) bekezdésben szabályozott módon kell biztosítani, b.) nem kötelezı ellátás esetén: a további ellátásból, támogatásból, a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni. (5) A (4) bekezdés b.) pontjának alkalmazása alól különös méltánylást érdemlı esetben a kötelezettséget elıíró mentesítést adhat. 9. (1) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a jogerısen megállapított pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes. (2) Az ellátás egy napra jutó összege az ellátás havi összegének az 1/30-ad része. (3) A jogosult a jogerıs határozatból eredı igényét a határozat kézhezvételétıl számított 6 hónapon belül érvényesítheti. (4) Ha a pénzbeli ellátásban részesülı személy lakcíme az ellátás folyósításának idıtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosult halála esetén a támogatás kifizetésére az Szr. 9. (7) bekezdését kell megfelelıen alkalmazni. 10. (1) A határozatlan idıre megállapított ellátások felülvizsgálata tekintetében az önkormányzat az Sztv. 25. (4)-(12) bekezdésének rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A szociális ellátás jogosultja - az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat alkalmával köteles a Hivatallal együttmőködni, melynek során köteles a jogosultság fennállását a Hivatal által megadott határnapig igazolni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatáskörrel rendelkezı az ellátást a határidı utolsó napjával megszünteti Módosította a 23/2011. (IX.30.) Ökr. 4. -a. Hatályos tıl. 4

5 A pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesülı a lakó- és tartózkodási helyének, valamint a jogosultság feltételeit érintı minden lényeges tény, körülmény megváltozásáról köteles azonnal, de legkésıbb 15 napon belül értesíteni a Hivatalt. 12. (1) Amennyiben a kérelmezı a jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és ezek kamatának méltányosságból történı elengedése, illetve csökkentése iránti kérelemrıl a Bizottság dönt. (3) A Bizottság a jogosulatlanul igénybe vett ellátást - kérelemre - kamatmentes szociális kölcsönként is kezelheti, ebben az esetben e rendelet kamatmentes szociális kölcsönre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 13. Az Sztv. 7. valamint 48. -a alapján teljesített kifizetésnek, illetve az 53.. (3) bekezdésében meghatározott esemény bekövetkezésekor a követelés behajtása, igénylése, illetve a tartozás kiegyenlítése ügyében a polgármester intézkedik (1) Az önkormányzat által az önkormányzat 16/2009.(VI.26.) gyermekvédelmi és e rendelete alapján - folyósított és költségvetését terhelı (a központi költségvetés által egészben vagy részben meg nem térített) pénzbeli és természetben nyújtott ellátások együttes összege, valamint a közgyógyellátási igazolványért fizetett térítési díj együttes összege, függetlenül a megállapítás jogcímétıl - ha a gyermekvédelmi vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik - családonként és negyedévenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át. (2) Ha a család részére e rendelet alapján folyósított ellátások, valamint a közgyógyellátásért fizetett térítési díj, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege negyedévenként meghaladja az (1) bekezdés szerinti értékhatárt, úgy ezen ellátásokat azon felül is biztosítani, ill. folyósítani kell, de további ellátás - a kamatmentes szociális kölcsön, a temetési segély és elemi kár esetén az átmeneti segély kivételével - nem állapítható meg a család részére. II. rész Szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély folyósításának feltétele 15. (1) 1 (2) Az aktív korúak ellátása megállapításának és a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy a Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy (továbbiakban: segélyezett) együttmőködjön a Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében mőködı Családsegítı Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítı) valamint az Sztv.25. (4)-(6) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat során a Hivatallal. (3) Az együttmőködési kötelezettség kiterjed: 1 Hatályon kívül helyezte a 23/2011. (IX.30.) Ökr. 5. Hatálytalan tıl. 5

6 a.) a Családsegítınél történı nyilvántartásba vételre, b.) a beilleszkedést segítı program (továbbiakban: program) kidolgozásában való részvételre, c.) a programról való írásbeli megállapodás megkötésére, d.) a programban foglaltak teljesítésére. 15/A. 1 Az együttmőködés eljárási szabályai 16. (1) A segélyezett köteles a.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül megjelenni a Családsegítınél nyilvántartásba vétele céljából, b.) együttmőködıen részt venni a beilleszkedést segítı program elkészítésében, c.) a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a programról szóló megállapodást írásban megkötni, d.) folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítıvel, a családsegítıvel közösen meghatározott módon, e.) a megállapodásban foglalt idıközönként legalább háromhavonta a Családsegítınél személyesen, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, f.) a programról szóló megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni, ennek érdekében köteles a megadott helyen és idıpontban a Családsegítı által szervezett foglalkozáson, tanácsadáson, képzésen munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és annak teljes idején részt venni, g.) lakó- és tartózkodási helyének megváltozását a Családsegítınek 15 napon belül bejelenteni. (2) Amennyiben a segélyezett az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettségének a megadott idıpontban, ill. határidıig nem tud eleget tenni, úgy köteles a.) a mulasztás okát a Családsegítınek - elıre, legkésıbb a határidıt megelızı napon, vagy ha az ok nem látható elıre, akkor legkésıbb a mulasztást követı 8 napon belül - bejelenteni és hitelt érdemlıen igazolni, b.) az elmulasztott együttmőködési cselekményt pótolni ba.) az (1) bekezdés a.) és c.) pontja esetében az ok megszőnését követı napon, illetve, bb.) a ba.) pontba nem tartozó esetben a Családsegítı által meghatározott idıpontban, illetve idıpontig. (3) Nem róható fel az együttmőködési kötelezettség elmulasztása, ha oka az, hogy a segélyezett a.) az ıt ellátó háziorvos, szakorvos, fekvıbeteg-gyógyintézet igazolása szerint nem tudott az adott napon/napokon, az elıírt határidıig megjelenni és kötelezettségét teljesíteni; b.) a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és ezt háziorvosa igazolja, feltéve, hogy nincs a háztartásában olyan személy, aki az ápolást helyette elláthatná; c.) közeli hozzátartozója [Ptk b) pontja] adott napon, illetve azt megelızı 3 napon belül halt meg, vagy hozzátartozója [Ptk b) pontja, valamint testvérének, illetve házastársának egyeneságbeli rokona és azok házastársa] adott napon történı temetésén vett részt; d.) valamely közigazgatási hatóság, bíróság igazolása szerint az elıtte folyó eljárásban idézésre jelent meg. (4) 2 A Családsegítı a) az együttmőködés keretében ellátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló az Szr ának (12) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá a segélyezett nyilvántartásba vételérıl 3 munkanapon belül értesíti a jegyzıt, b) a beilleszkedést segítı programról kötött megállapodás egy példányát átadja a segélyezettnek a megállapodás megkötésekor, egyidejőleg értesíti a jegyzıt a megállapodás megkötésének megtörténtérıl, 1 Alcímet és a 15/A..-t hatályon kívül helyezte az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatálytalan: tól. 2 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 7.. Hatályos tıl. 6

7 c) a segélyezett nyilvántartásba vétele alkalmával tájékoztatja a segélyezettet az (1) - (3) bekezdésben, valamint a 18. -ban, továbbá a Sztv ában és 37/B. -ban foglaltakról, ennek megtörténtét írásban rögzíti, melyet a segélyezett aláírással igazol, d) az (1) bekezdés a) és c) pontjában elıírt határidık be nem tartása, illetve egyéb, az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettség elmulasztása esetén 3 munkanapon belül 8 napos jogvesztı határidı adásával - írásban felszólítja a segélyezettet a mulasztás okának igazolására, és az elmulasztott cselekmény pótlására, ha a segélyezett nem tett eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének. A felszólítást tértivevényes küldeményként kell kézbesítni. e) 8 napon belül elbírálja a segélyezett által benyújtott igazolási kérelmet és arról írásban értesíti a segélyezettet. A 8 napon túl benyújtott igazolási kérelmet elutasítja. Az igazolási kérelem elutasít tásáról szóló értesítést egyidejőleg a jegyzınek is megküldi, illetve a jegyzıt értesíti arról is, ha a segélyezett nem terjesztett elı igazolási kérelmet. Az igazolási kérelem elutasítása, illetve annak be nem nyújtása esetén tájékoztatja a segélyezettet a mulasztás, ill. az ismételt mulasztás következményérıl. f) a segélyezett részére a személyes megjelenésre szóló értesítés tértivevényes küldeményként történı kézbesítésérıl úgy gondoskodik, hogy azt a segélyezett a megjelenésre megjelölt napot megelızıen legalább 5 munkanappal korábban megkapja. g) ha azt tapasztalja, hogy a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelent meg az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettség teljesítésekor, és megvalósítja a 18. b) pontjában meghatározottakat, akkor errıl két tanú jelenlétében jegyzıkönyvet készít,mely tartalmazza az eljáró családgondozó nevét, a segélyezett természetes személyazonosító adatait, a tanuk nevét és lakcímét, a megállapított tényt, a segélyezett tájékoztatását arról, hogy cselekménye az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, valamint a mulasztás ill. az ismételt mulasztás következményérıl szóló tájékoztatást, továbbá a jelenlévık aláírását. A jegyzıkönyv egy példányát átadja a segélyezettnek és megküldi a jegyzınek. h) ellátja az Szr ának (13) bekezdésében meghatározott jelzési és tájékoztatási feladatait. A beilleszkedést segítı programok típusai 17. (1) a Családsegítıvel történı kapcsolattartás, (2) a segélyezett szociális, mentális állapotának megfelelı a.) életvezetési, életmódformáló, álláskeresési, munkaügyi, egészségügyi, mentális, pszichológiai tanácsadás, b.) képességfejlesztésére irányuló foglalkozás, (3) munkaerı-piaci reintegrációt célzó munkavégzésre történı felkészülést segítı program, (4) a társadalmi integráció erısítését segítı program, (5) a segélyezett iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése érdekében. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei 18. Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül: a.) ha a segélyezett neki felróható okból nem tesz eleget a 16. (1) (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, b.) ha a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg együttmőködési kötelezettségének teljesítésére, és ezzel lehetetlenné teszi a nyilvántartásba vételét, vagy a program elkészítését, a megállapodás megkötését, illetve a program teljesítését. 7

8 19. 1 (1)A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás (továbbiakban: aktív korúak ellátása) az Sztv. 47. (2) bekezdésében meghatározott feltétel fennállása esetén az ott meghatározott mértékben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2)Az aktív korúak ellátása természetbeni ellátásként különösen a családban élı gyermek napközbeni ellátását, étkeztetését biztosító intézményben fizetendı térítési díj megfizetésére, a gyermek szükségleteihez igazodóan tankönyvre, tanszerekre, élelmiszerre, ruha és lábbeli vásárlására, tüzelıvásárlásra, közüzemi díjak kifizetésére használható fel. (3)Az aktív korúak ellátása természetbeni ellátásként történı biztosítására elsısorban a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıje vagy a napközbeni ellátást, gyermekétkeztetést biztosító intézmény vezetıje tehet javaslatot, illetve azt az aktív korúak ellátásában részesülı vagy vele közös háztartásban élı nagykorú hozzátartozója is kérheti. A javaslatról, illetve kérelemrıl a jegyzı határozattal dönt, melyben rendelkezik arról, hogy a természetbeni ellátás formájában nyújtott aktív korúak ellátását mire kell fordítani. (4)Az aktív korúak ellátását természetbeni ellátás formájában a javaslat, illetve kérelem beérkezetését követı hónap 1. napjától kell biztosítani. A természetben biztosított összeget utólag, minden hónap 5. napjáig az érintett intézményeknek, közüzemi szolgáltatóknak, illetve szolgáltató hiányában a Szociális Alapszolgáltatási Központnak kell folyósítani. Az összeg rendeltetésszerő felhasználásáról negyedévenként, számlával kell a Hivatal felé elszámolni. Ápolási díj 20. (1) Az Sztv.43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható meg - méltányosságból - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, és a.) az ápolt aa.) fekvıbeteg vagy ab.) mások segítsége nélkül nem képes önállóan étkezni és illemhelyet használni, lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, vagy ac.) 2 elmeállapota miatt állandó felügyeletre szorul, b.) nincs az ápoltnak más olyan a településen élı hozzátartozója, aki keresıtevékenység folytatása hiányában, keresetveszteség nélkül el tudná látni az ápolt gondozását, ápolását, ügyeletét. (2) Az (1) bekezdés a. a.) pontjának aa-ac.) pontjában meghatározott feltételek fennállását az Ökr. 2. sz. melléklete szerinti háziorvosi szakvéleménnyel, b. 3 b.) pontjában meghatározott feltételt az ápolt és az ápoló személy együttes nyilatkozatával kell igazolni. 21. (1) Az ápolási díj megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) 4 Az ápolási díj összege a Szt ának (1) bekezdése szerinti alapösszeg 80 %-a. 1 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 1. -a. Hatályos tól. 2 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatályos: tól. 3 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 3.. Hatályos tól. 4 Módosította a 13/2011.(IV.29.) Ökr. 1. -a Hatályos: tıl. 8

9 22. (1) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minısül ( az Sztv.42. (2)bek. b.)pontjában és az Szr. 27. (2) bekezdésben meghatározottakon túl, ha az ápoló az ápolt napi háromszori étellel való ellátásáról két egymást követı napon, vagy havonta több napon keresztül nem gondoskodik, illetve a szükséges gyógyszeres vagy orvosi kezelés igénybevételének lehetıségét nem biztosítja részére (pl.:gyógyszereinek beszerzésérıl nem gondoskodik, szükség esetén nem hív orvost, vagy a szükséges orvosi kezelésre történı eljutását nem segíti elı, stb.). (2) A Szociális Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végzı szociális gondozója az ápolást végzı személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenırzi. Amennyiben az ellenırzés során a szociális gondozó azt tapasztalja, hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy az ápolási díj megszüntetésére okot adó egyéb körülmény fennállását tapasztalja, ezt azonnal jelzi az ápolási díj megállapítására hatáskörrel rendelkezınek, aki az ápolási díj folyósítását megszünteti. (3) A Szociális Alapszolgáltatási Központ a rendszeres ellenırzés során, ill. írásos felkérés alapján 5 munkanapon belül: a.) együttmőködik az ápolt háziorvosával annak érdekében, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségügyi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól, b.) a helyszínen ellenırzi az ápolási kötelezettség teljesítését és környezettanulmányt készít, c.) az ellenırzés megtörténtét az ápolt - az ápolt akadályoztatása esetén az ápoló - a környezettanulmányon történı aláírásával igazolja, d.) az ellenırzés eredményérıl tájékoztatja a döntésre jogosult szervet Pályakezdık támogatása Átmeneti segély 25. (1) Átmeneti segélyben részesíthetı - kérelemre vagy hivatalból - létfenntartásának biztosítására, különösen: élelmiszer, ruhanemő, lábbeli, tüzelı vásárlására, pénzintézeti lakáshitel törlesztı részletének megfizetésére, közüzemi díj kiegyenlítése céljára, egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, gyógyászati segédeszköz és gyógyszervásárlásra a közgyógyellátásban részesülık kivételével, amennyiben a gyógyszer ill. a segédeszköz a közgyógyellátás keretében felírható - az a személy, aki idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha a családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg. (2) Az elemi kárt szenvedett személy jövedelemre való tekintet nélkül jogosult átmeneti segélyre, melynek összegét figyelmen kívül kell hagyni az Ökr. 14. szerint összevonandó ellátásoknál. (3) 3 Különös méltánylást érdemlı esetben jövedelemre való tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthetı naptári évenként legfeljebb kettı alkalommal, alkalmanként maximum 5000 Ft összegben, aki idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (4) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is nyújtható, melyrıl az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 1 Alcímet és 23. -t hatályon kívül helyezte az 1/2012.(I.27.) Ökr. 7.. Hatálytalan: tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2011.(II.25.) Ökr. 6.. Hatálytalan: tıl. 3 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 4.. Hatályos: tól. 9

10 26. (1) 1 Az átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) Ugyanazon család részére egy naptári éven belül megállapított átmeneti segély - kivéve elemi kár esetén - és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át. (3) Nem részesíthetı 6 hónapig átmeneti segélyben - elemi kár esetét kivéve - az a személy, aki saját vagy családtagja hibájából (önhibából) került rossz anyagi helyzetbe. (4) A közgyógyellátás keretében nem kiváltható gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó átmeneti segély igénylése esetén a háziorvos ill. szakorvos erre vonatkozó - igazolását kell csatolni. Kamatmentes szociális kölcsön 27. (1) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg, ha a kérelmezı családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át: a.) temetési költség viselésére, b.) 2 c.) 3 d.) társadalombiztosítási ellátás megállapításáig jövedelem nélkül maradt személy részére, létfenntartásának biztosítására, amennyiben az ellátás megállapítása igazoltan folyamatban van, az ellátás megállapításának azonnali bejelentési kötelezettségének terhe mellett, e.) munkavállalással kapcsolatos költségek fedezésére (pl.: elsı utazási bérlet vásárlására, vidéken ott lakással történı munkavégzés esetén az elsı havi létfenntartási költségekre) legalább 3 hónapra szóló munkaszerzıdés bemutatása esetén, f.) gyógyászati segédeszköz - kivéve a kérelmezı részére közgyógyellátásra felírható eszközök - egészségügyi szolgáltatás, térítési díjának megfizetésére. (2) A kamatmentes kölcsön a.) 4 megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. b.) legfeljebb az öregségi nyugdíj 500 %-ának megfelelı összegben, s legfeljebb 18 havi törlesztésre állapítható meg, c.) csak annak a személynek adható, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, kivéve az (1) bekezdés d.), e.) és f.) pontja esetén, d.) visszafizetésének kezdı idıpontja a megállapítást követı 2. hónap 10. napja, a többi részletet minden hónap 10. napjáig kell megfizetni, e.) egyösszegben fizetendı vissza az (1) bekezdés d.)pontjában meghatározott esetben, az ellátás megállapításától számított 30 napon belül, f.) felhasználásáról az igénybevevı 15 napon belül köteles elszámolni - kivéve az (1) bekezdés d./pontja esetén, g) ugyanazon személy/család részére ismételten csak akkor állapítható meg, ha az elızıleg felvett kölcsönt visszafizette/ték, h.) összegét az Ökr ának alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni i.) nem állapítható meg annak a kérelmezınek, akinek és/vagy családtagjának bárminemő hátraléka van a helyi önkormányzattal szemben. j.) természetbeni ellátásként is nyújtható, melyrıl az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 1 Módosította az 1/2012.(I.27.) Ökr. 5.. Hatályos: tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 2. (1) bekezdése. Hatálytalan tıl. 3 Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 2. (1) bekezdése. Hatálytalan tıl. 4 Módosította a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 2. (2) bekezdése. Hatályos tıl. 10

11 (3) Azt, hogy a gyógyászati segédeszköz közgyógyellátásra nem írható fel, a háziorvos, ill. a gyógyászati segédeszköz felírására jogosult szakorvos igazolásával kell igazolni. 28. (1) 1 A kamatmentes szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeirıl a hatáskörrel rendelkezı - polgármester - megállapodást köt, melyben a kérelmezıt és az együtt élı nagykorú családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. (2) A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztı részlet befizetését, vagy a 27. (2) bekezdés f.) pontja szerinti elszámolási, illetve a 27. (1) d.) pontja szerinti bejelentési kötelezettségüket elmulasztják, továbbá, ha nem a kérelemben feltüntetett célra fordítják a kölcsönt, úgy a hátralévı kölcsön teljes összege 15 napon belül egyösszegben esedékessé és behajthatóvá válik. (3) Amennyiben az adós a (2) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a kölcsönt a kötelezettség elmulasztásától a behajtás idıpontjáig - a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékő - kamat terheli. (4) A kölcsön visszafizetésének biztosítására az adós és az adóstársak tulajdonát képezı ingatlant jelzálogjoggal kell terhelni a kölcsön összegének és annak (3) bekezdésben meghatározott kamata erejéig, ha a kölcsön összege az egyszázezer forintot meghaladja. 29. (1) Nem nyújtható - a behajtástól számított - 2 évig kölcsön annak a kérelmezınek és családtagjának, aki a korábbi kölcsön visszafizetési kötelezettségének neki felróható okból, önhibájából nem tett eleget. (2) A megállapításra hatáskörrel rendelkezı - különös méltánylást érdemlı esetben a visszafizetési kötelezettség alól részbeni, vagy teljes felmentést, illetve visszafizetési haladékot adhat, ha az adós vagy adóstársa önhibáján kívüli okból nem képes a kölcsön - megállapodásban foglaltak szerinti - visszafizetésére. Tartós átmeneti segély Temetési segély 31. (1) 3 A polgármester az Sztv. 46. (1) bekezdésében meghatározott személy részére - az e rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott - mértékő temetési segélyt állapit meg, ha a kérelmezı családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg. (2) 4 (3) Az önkormányzat a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét az Ökr. 4. sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg. (4) A temetési segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható, errıl a megállapító határozatban rendelkezni kell. 1 Módosította a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 2. (3) bekezdése. Hatályos tıl. 2 Hatályon kívül helyezte a 4/2011.(II.25.) Ökr. 6. -a. Hatálytalan: tıl. 3 Módosította a 11/2010.(V. 28.) Ökr. 1.. Hatályos tıl. 4 Hatályon kívül helyezte a 11/2010.(V. 28.) Ökr. 2.. Hatálytalan tıl. 11

12 Köztemetés 32. (1) A köztemetésrıl a Polgármester határozattal dönt. (2) Az önkormányzat az Sztv.48. -ának köztemetésre vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (3) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhetı el és csak a legolcsóbb temetés költsége téríthetı meg. (4) A köztemetés költségét a 14. alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni. Közgyógyellátás 33. (1) Az Sztv. 50..(3) bekezdése szerint közgyógyellátásra való jogosultsága annak a személynek állapítható meg méltányosságból, akinek a.) havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke) az öregségi nyugdíj 10 %-át meghaladja és az 1 fıre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150%- át, egyedül élı személy esetén a 200 %-át. b.) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 20 %-át meghaladja és az 1 fıre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200%-át, egyedül élı esetén a 250 %-át. 1 c.) (2) A közgyógyellátás iránti kérelmet az Szr. 9. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Adósságkezelési szolgáltatás III. rész 3 Szociális alapszolgáltatások A társult önkormányzatokra vonatkozó közös rendelkezések 35. (1) A szociális alapszolgáltatások (továbbiakban: alapszolgáltatások) biztosítására vonatkozóan - e rendeletben foglalt kivételekkel - az Sztv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) Az ingyenes ellátásban részesülıkre vonatkozóan az Sztv (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. (3) Az egyes alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Sztv. 115/A. -ban foglaltak az irányadók. Az ellátások igénybevétele 1 Hatályon kívül helyezte a 4/2011.(II.25.) Ökr. 7.. Hatálytalan: tıl. 2 Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 2. (1) bekezdése. Hatálytalan tıl. 3 Módosította a 18/2011.(VIII.1.) Ökr. 3. -a. Hatályos tıl. 12

13 36. (1)A Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében az ellátások igénybevétele iránti kérelmeket - a családsegítés kivételével - az intézményvezetıhöz kell benyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet (továbbiakban: Szmr.) 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. (2)Az étkeztetés ellátás igénybevétele esetén a kérelemhez mellékelni kell az Ökr. 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot. (3)Az alapszolgáltatások igénybevételére, biztosítására, megszüntetésére, az ellátás iránti kérelem elbírálására, a jogosultság megállapítására az Szmr. vonatkozó rendelkezéseit e rendeletben meghatározott kiegészítéssel kell alkalmazni. (4)Az ellátás iránti kérelemrıl és a jogviszony keletkezésérıl, a Központ intézményvezetıje dönt. (5)Az intézményvezetı külön eljárás nélkül soron kívüli ellátásban részesíti az Szmr.15. (2)bekezdése, valamint a 16. -a alkalmazásával azt, aki az Szmr.15. (1)bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (6)Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást soron kívüli ellátás iránti igény esetén is be kell nyújtani, az ellátás igénybevételét követı 5 napon belül. (7)Azonnali intézkedést igénylı esetben, a kérelem szóban is elıterjeszthetı, ill. az intézményvezetı kérelem nélkül is intézkedhet. Külön eljárás keretében biztosítható ellátások 37. (1) Az intézmény vezetıje köteles a 44. a) és b) pontjában felsorolt ellátásokat külön eljárás nélkül biztosítani, ha az a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné, vagy súlyos veszélyeztetettség, elháríthatatlan kár fennállása esetén, a veszélyhelyzet megszőnésének idıpontjáig, de maximum 3 hónapig. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl ingyenes szálláslehetıséget biztosít az önkormányzat, amennyiben az igénybevevı lakóingatlanában elemi kár, tőzvész miatt olyan kár keletkezett, amely az ingatlan használatát ellehetetleníti, amennyiben az ingatlan használója más módon lakhatását nem tudja biztosítani. Megállapodás az ellátás igénybevételére 38. (1) Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás igénybevételének megkezdése elıtt a családsegítés kivételével az ellátást igénylıvel vagy törvényes képviselıjével az Sztv. 94/C. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú, írásbeli megállapodást köt. (2) A megállapodás az Szt. 94/C. (3) bekezdésén túl tartalmazza: a) az ellátás szüneteltetése esetén (különösen betegség, kórházi ápolás, elutazás) az elızetes bejelentési kötelezettséget, b) az ellátás megszüntetésének eseteit, és c) a döntésekkel szembeni jogorvoslati lehetıséget. Az Intézményfenntartó Társulásban résztvevı önkormányzatok ellátottaira vonatkozó rendelkezések Térítési díj 39. (1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) ban foglaltak az irányadók. 13

14 (2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Sztv /B. -ában foglaltak az irányadók. (3) 1 Az intézményi térítési díjakat az Intézményfenntartó Társulás évente egy alkalommal állapítja meg, melyet Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 31-ig az Ökr. 6. mellékletében szabályoz. (4) 2 Az intézményvezetı a (3) bekezdésben meghatározott idıpontot követı 30 napon belül felülvizsgálja a személyi térítési díjakat és a fenntartó által megállapított új intézményi térítési díjnak megfelelı személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követı hónap 1. napjától alkalmazza. A személyi térítési díjak megfizetése 40. (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Sztv /B. -ában, valamint a Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. (2) 3 Az alapszolgáltatások után fizetendı személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell a Központ szociális gondozóinál, ill. az intézményvezetınél befizetni. A befizetést igazoló készpénzfizetési számlát a befizetéssel egyidejőleg át kell adni a befizetı részére. (3) 4 Térítésmentes a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás. (4) 5 Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a (2) bekezdésében meghatározott határidıre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy annak pótlására 8 napon belül 15 napos határidı adásával az intézményvezetı írásban felszólítja. A személyi térítési díjak csökkentésének, elengedésének esetei 41. (1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetıjétıl lehet kérni. (2) 6 A személyi térítési díj akkor csökkenthetı, ha az ellátott havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. (3) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke, ha a (2) bekezdés szerinti jövedelem a) az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, - a térítési díj 25 %-a, b) a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, - a térítési díj 15 %-a. (4) 7 Térítési díjmentesség abban az esetben adható, ha az ellátott a)elemi kár miatt, b)bőncselekmény (lopás, rablás) áldozatává válása miatt, c)otthonában történt rendkívüli esemény, súlyos kár (pl. csıtörés) miatt, d)hozzátartozója temetési költségének viselése miatt a térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni. (5) 8 A térítési díj 1 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 9.. Hatályos tıl. 2 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 9.. Hatályos tıl. 3 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 10. (1) bekezdése. Hatályos tıl. 4 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr (1) bekezdése. Hatályos tıl. 5 Kiegészítette a 23/2011.(IX.30.) Ökr (2) bekezdése. Hatályos: tıl. 6 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr Hatályos tıl. 7 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr Hatályos tıl. 8 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr Hatályos tıl. 14

15 a) csökkentésének idıtartama a kérelem benyújtását követı hónap 1. napjától a következı felülvizsgálatig tart, b) díjmentességének idıtartama a kérelem benyújtását követı hónap 1. napjától 2 hónapig tart. (6) A személyi térítési díj hátralék megfizetésére az ellátott írásbeli kérelmére az intézményvezetı saját hatáskörében, legfeljebb 6 havi kamatmentes részletfizetési megállapodást köthet az ellátottal. (7) Az intézményvezetı a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjnak megfelelı új személyi térítési díjat, valamint az Sztv.115. (7) bekezdésben meghatározott új térítési díjat a megállapítás, ill. a felülvizsgálat idıpontját követı 2. hónap 1. napjától alkalmazza. Intézményi jogviszony megszüntetése 42. (1) Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozóan az Sztv aiban foglaltak az irányadók. (2) 1 Az ellátás megszüntetésére a) az Sztv (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben az ellátott másik intézményben történı elhelyezésének napjától, b) az Sztv (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben házirend súlyos megsértését követı naptól, c) az Sztv (2) bekezdésének c pontjában meghatározott esetben a 36. (7) bekezdésében meghatározott idıponttól kerül sor (3) 2 Az Sztv ának (2) bekezdésében foglaltakon túl az intézményvezetı megszőnteti az ellátást, ha a) ha az igénybevevı a megállapodásban foglaltakat megsérti a magatartást követı 10. napon b) ha az ellátott az ellátást - bejelentés nélkül - legalább 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe a 31. napon. Szociálpolitikai kerekasztal 43. (1) Az önkormányzat az Sztv. 58/B. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az Intézményfenntartó Társulás keretein belül szociálpolitikai kerekasztalt mőködtet, melynek feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitőzések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. (2) A szociálpolitikai kerekasztal vezetıje Kadarkút Város Polgármestere. (3) A kerekasztal tagjai (Kadarkút Város Képviselı-testülete felkérésére): - a társulásban részvevı önkormányzatok polgármesterei, - a társult települések területén szociális intézményeket mőködtetı fenntartók képviselıi, - a társult települések területén mőködı Kisebbségi Önkormányzatok elnökei, - Kadarkút Város Humánügyi Bizottságának elnöke - a Szociális Alapszolgáltatási Központ Vezetıje - Nagycsaládosok Egyesülete - Kadarkútért Egyesület - Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének helyi megbízottja. (4) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 1 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr. 13. (1) bekezdése. Hatályos tıl. 2 Kiegészítette a 23/2011.(IX.30.) Ökr (2) bekezdése. Hatályos tıl. 15

16 (5) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Kadarkút Város Polgármesteri Hivatala látja el. IV. Fejezet 1 Az egyes Önkormányzatokra vonatkozó eltérı rendelkezések Kadarkút Város Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 44. Kadarkút Város Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített szociális alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést d) nappali ellátást biztosít a Kadarkúti székhellyel mőködı Központ (7530 Kadarkút, Árpád u.23.) keretében. Étkeztetés 45. (1) Kadarkút Város Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: a.) annak aki a 70. életévét betöltötte, b.) életkorára való tekintet nélkül azon rendszeres szociális segélyben részesülı, egyedül élı személynek, aki napi egyszeri meleg étkeztetésérıl nem tud önmaga gondoskodni, c.) aki elsı vagy második csoportú rokkantsága alapján nyugdíjban, vagy nyugdíjszerő ellátásban részesül; (a jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatának bemutatásával kell igazolni), d.) aki - szakorvosi igazolás szerint - egészségi állapota miatt idılegesen a napi egyszeri meleg ételt nem tudja biztosítani önmaga, illetve eltartottjai részére, e.) aki fogyatékossági támogatásban részesül, f.) aki vakok személyi járadékában részesül. (2) Az ellátás nem állapítható meg azon személyeknek: a) akiknek a gondozása, ápolása céljából a közeli hozzátartozója ápolási díjban részesül, b) aki saját gondozására, eltartására más személlyel eltartási vagy öröklési szerzıdést kötött. (3) Ingyenes szállást és ingyenes étkeztetést biztosít az önkormányzat - a károsultak kérelmére - közúti közlekedési baleset esetén, amennyiben a gépjármőben olyan mértékő kár keletkezett, amely a gépjármő biztonságos használatát nem teszi lehetıvé és a gépjármő vezetıje, ill. az utasai nem tudnak továbbutazásukról közlekedési eszköz igénybevételével gondoskodni. 1 Kiegészítette a 18/2011.(VIII.1.) Ökr.4. -a. Hatályos tıl. 16

17 (4) Az elhelyezés feltételeit az önkormányzat a tulajdonában lévı Ifjúsági Szállóban (Kadarkút, Fı u. 7.) biztosítja. Házi segítségnyújtás 46. (1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Sztv ban foglaltak az irányadók. (2) A gondozásra fordított idıt a gondozás napló alapján kell megállapítani. (3) Az ellátás igénybevétele, valamint megszüntetése a Központ intézményvezetıje intézkedése alapján az Sztv /A. rendelkezéseinek megfelelıen történik (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtást biztosít azoknak az egyedül élı személyeknek, akik önálló életvitelük fenntartásához koruk, illetve betegségük, fogyatékosságuk miatt segítségre szorulnak, feltéve, hogy gondozási szükségletük megállapításra került. (2) Az önkormányzat segítséget nyújt a nem egyedül élı személyek napközbeni ellátáshoz is a)ha kizárólag olyan személlyel élnek közös háztartásban, aki maga is házi segítségnyújtásra szorul, b) ha családja közös lakásban élı házastársa/élettársa, gyermeke és annak házastársa/ élettársa, szülıje, unokája a napközbeni ellátást azért nem tudja biztosítani részére, mert munkaviszonyban áll, nappali tagozaton tanulmányokat, ill. nem otthon végzett keresıtevékenységet folytat, és a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át, feltéve, hogy gondozási szükségletük megállapításra került. Családsegítés 48. (1) A családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltak az irányadók. (2) A családsegítés keretében a képviselı-testület az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. Idısek klubja nappali ellátás 49. (1) Az önkormányzat az idıskorúakon túl az idısek klubjában azoknak a 18. életévüket betöltött személyeknek - kivéve a pszichiátriai betegeket és értelmi fogyatékosokat - is biztosit szociális és mentális támogatást, napközbeni ellátást, akik, fogyatékosságuk, rokkantságuk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt arra rászorulnak. (2) Az ellátást igénybe vevıknek az idısek klubjában közösségi együttlétre, pihenésre, tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására van lehetıségük. Az idısek klubja az ellátottak igénye szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: a) szabadidıs program: sajtótermék, könyvek, kártya és társasjátékok, televízió biztosításával, rendezvény szervezésével, b) egészségügyi alapellátás megszervezése, 1 Módosította a 23/2011.(IX.30.) Ökr Hatályos tıl. 17

18 c) hivatalos ügyek intézésének segítése, d) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Bárdudvarnok Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 50. (1) Bárdudvarnok Község Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést biztosít a Központ keretében. (2) Az ellátások iránti kérelmeket a településen dolgozó házi gondozón keresztül a Központ intézményvezetıjéhez kell benyújtani. Étkeztetés 51. Bárdudvarnok Község Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: a)teljes jogú nyugdíjkorhatárt elért rászorult személyeknek, b) egészségi állapota miatt, akinek háziorvosa igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkeztetést máshonnét nem tudja megoldani. Házi segítségnyújtás 52. Bárdudvarnok Község Önkormányzata a házi segítségnyújtásra való jogosultság tekintetében az Sztv. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza, a szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni. Családsegítés 53. (1) Bárdudvarnok Község Önkormányzata a családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. (2) A családsegítés keretében az önkormányzat az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. A személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei 54. (1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetıjétıl kell kérni. 18

19 (2) Az intézményvezetı a személyi térítési díj 50%-áig terjedı térítési díjkedvezményt vagy térítési díj mentességet adhat, különösen akkor, ha az igénybevevı életkörülményeiben kedvezıtlen változás következett be, így: -elemi kárt szenvedett, -bőncselekménnyel (pl. lopással vagy rablással) jelentısen megkárosították, -lakásában rendkívüli esemény (pl. csıtörés) miatt súlyos kár keletkezett, -egészségében állapotrosszabbodás következett be, -családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset) amely miatt az ellátott a térítési díjat,vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni, -havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 15 %-át. (3) Térítési díjkedvezmény vagy mentesség legfeljebb 6 (hat) hónap idıtartamra adható. Hencse Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 55. (1) Hencse Község Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést biztosít a Központ keretében. (2) Az ellátások iránti kérelmeket a településen dolgozó házi gondozón keresztül a Központ intézményvezetıjéhez kell benyújtani. Étkeztetés 56. Hencse Község Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: a)teljes jogú nyugdíjkorhatárt elért rászorult személyeknek, b) egészségi állapota miatt, akinek háziorvosa igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkeztetést máshonnét nem tudja megoldani. (2) 1 Az Önkormányzat az étel gépjármővel történı kiszállításának költségét a lakosságtól átvállalja. Házi segítségnyújtás 57. Hencse Község Önkormányzata a házi segítségnyújtásra való jogosultság tekintetében az Sztv. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza, térítési díjfizetési kötelezettség nincs. Családsegítés 58. (1) Hencse Község Önkormányzata a családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. 1 Kiegészítette a 23/2011.(IX.30) Ökr Hatályos: tıl. 19

20 (2) A családsegítés keretében az önkormányzat az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. Hedrehely Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 59. (1) Hedrehely Község Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést biztosít Központ keretében. (2) Az ellátások iránti kérelmeket a településen dolgozó házi gondozón keresztül a Központ intézményvezetıjéhez kell benyújtani. Étkeztetés 60. Hedrehely Község Önkormányzata az Sztv. 62. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel étkeztetést nyújt: a) teljes jogú nyugdíjkorhatárt elérı rászorult személyeknek, b) egészségi állapota miatt, akinek háziorvosa igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkeztetést máshonnét nem tudja megoldani. (2) 1 Az Önkormányzat az étel gépjármővel történı kiszállításának költségét a lakosságtól átvállalja. Házi segítségnyújtás 61. Hedrehely Község Önkormányzata a házi segítségnyújtásra való jogosultság tekintetében az Sztv. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza, térítési díjfizetési kötelezettség nincs. Családsegítés 62. (3) Hedrehely Község Önkormányzata a családsegítésre vonatkozóan az Sztv ban foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. (4) A családsegítés keretében az önkormányzat az Sztv.64. (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat biztosítja. Mike Község Önkormányzatára vonatkozó rendelkezések 63. (1) Mike Község Önkormányzata az Sztv. 57. (1) bekezdésében rögzített alapszolgáltatások közül: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) családsegítést 1 Kiegészítette a 23/2011.(IX.30.) Ökr Hatályos: tıl. 20

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III.16.) rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III.16.) rendelete az önkormányzati közút- és közmőépítések fejlesztési hozzájárulásáról Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került Piliscsaba

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben