Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

2 Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Hatásköri és eljárási rendelkezések A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése... 5 II. Fejezet Pénzbeli ellátások A pénzbeli ellátások formái Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély... 9 III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások A természetben nyújtott szociális ellátások formái Köztemetés Közgyógyellátás Gyógyszerköltség átvállalása Adósságkezelési szolgáltatás Adósságkezelési tanácsadás Szemétszállítási térítési díj támogatása Közm fejlesztési támogatás IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok Méltányosság V. Fejezet Záró rendelkezések Hatályba léptet rendelkezések Átmeneti rendelkezések

3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. -ában, 46. -ában, 47. (5) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 60. (3)-(4) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. -ában foglaltakra. 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések 2. (1) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Népjóléti Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza: a) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj, b) 1 c) az e rendelet 30. -ban foglalt közm fejlesztési támogatás, d) adósságkezelési szolgáltatás. (2) A Képvisel -testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Polgármesterre ruházza: 2 a) 3 b) c) átmeneti segély, d) temetési segély, e) gyógyszerköltség átvállalása, f) szemétszállítási díj támogatása, g) A jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy részletekben történ visszafizetése figyelemmel az Sztv. 17. (5) bekezdésében foglaltakra. 3. E rendeletet az Sztv-vel., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Vhr.) továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 1 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 2 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 3 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 3

4 4. Ha e rendelet eltér szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet az adósságkezelési szolgáltatás kivételével a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál lehet el terjeszteni, kizárólag a hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon. 5. Amennyiben a szociális ellátást kér az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni. 6. E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 7. (1) A jövedelemszámításnál irányadó id szak a szociális ellátások esetében az Sztv. 10. (2)-(5) bekezdése. (2)A kérelmez által - a képvisel -testület hatáskörébe tartozó ellátások elbíráláshoz - benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (3) A jövedelmet a) munkabérr l, munkáltató által fizetett táppénzr l a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy stermel esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemr l Adó-és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemr l nyilatkozat, c) munkanélküli ellátás esetén a Budapest F város Kormányhivatala Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) a gyermekgondozási támogatások esetében az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, e) nyugdíj, nyugdíjszer rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat, f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, g) állam által megel legezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, j) amennyiben a kérelmez, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszer en vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az err l szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskeres és ellátásban nem részesül, k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmez büntet jogi felel ssége mellett tett nyilatkozat, (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. (4) Kérelmez és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveend személyek nyugdíj-törzsszámát és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesít jét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. (5) A házasság felbontását, gyermekelhelyezést illetve a gyermektartásdíjat a megállapító bírósági végzéssel vagy a tartásdíj megállapítása, végrehajtása iránti eljárás megindításáról 4

5 kiállított irattal kell igazolni. Amennyiben a gyermekelhelyezésr l és a tartásdíj összegér l a szül k egyezséget kötöttek, úgy a Gyámhivatal igazolása, továbbá a tartásdíjra vonatkozó összegr l a kérelmez nyilatkozata is elfogadható. (6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhet ek. (7) A Vhr. által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. (8) Mell zni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetr l szóló nyilatkozatot, ha a kérelmez a kérelem benyújtását megel 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhet, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érint változás. Err l a kérelmez írásban köteles nyilatkozni. 8. (1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni, továbbá a kérelmez kötelezhet arra, hogy saját, valamint családja vagyoni viszonyairól a Vhr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozaton nyilatkozzék. (2) Mell zni lehet új környezettanulmány felvételét, ha a kérelmez nél a kérelem benyújtását megel en 1 éven belül már készült környezettanulmány, és vélelmezhet, hogy körülményeiben nem állt el változás. 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 9. (1) Az Sztv ában foglaltak szerint jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhet el, vagy csökkenthet, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmez vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. (2) Kérelemre, a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhet, a részletfizetés id tartama azonban nem lehet hosszabb, mint 12 hónap. (3) A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben történ visszafizetését a polgármester engedélyezi. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 4. A pénzbeli ellátások formái 10. Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátások: a) aktív korúak ellátása 4 b) c) ápolási díj d) átmeneti segély e) temetési segély 4 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 5

6 5. Aktív korúak ellátása 11. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Sztv /G. -ában és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 12. (1) A nem foglalkoztatott személy - az Sztv. 37. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével - a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül köteles megjelenni Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatánál (továbbiakban: Szolgálat), ahol nyilvántartásba veszik. (2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult a (1) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenik meg a Szolgálatnál, a családgondozó 10 napon belül az otthonában felkeresi. Amennyiben a családgondozó nem tudja felvenni a kérelmez vel a kapcsolatot, a kérelmez nem veteti nyilvántartásba magát és távolmaradásának okát sem igazolja, azt a Szolgálat a tudomására jutásától számított 5 napon belül a jegyz felé írásban jelzi. (3) A Szolgálat családgondozója az együttm ködés megkötését l számított 15 napon belül továbbítja a megállapodást a jegyz nek. (4) A nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a Szolgálat a nem foglalkoztatott személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt, melyr l értesíti a jegyz t. (5) A nem foglalkoztatott személy teljesíti a beilleszkedést segít programban és az együttm ködési megállapodásban rögzített kötelezettségeit, melynek keretében részt vesz a számára meghatározott foglalkozásokon, tanácsadáson. (6) A beilleszkedést segít program típusai: a) egyéni foglalkozás keretében: aa) képességfejlesztés ab) önbizalom-er sítés ac) egyéni életvezetési tanácsadás ad) kommunikációfejlesztés ae) konfliktuskezelés af) képzésben való részvétel ag) adósságcsapdák elkerülésének fejlesztése ah) havi közüzemi számlák befizetésének bemutatása b) csoportos foglalkozáson: ba) életvitel, életformáló csoport bb) álláskeresést ösztönz csoport: Álláskeres Teaház, Állásbörze bc) háztartásgazdálkodási csoport bd) képességfejleszt csoport be) munkavégzésre felkészít foglalkozás 13. Amennyiben a segélyezett nem m ködik közre a 12. (1) bekezdésben foglaltakban, és a 13. (5) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdeml en nem igazolja, együttm ködést megszeg nek min sül. 6

7 Ápolási díj 17. (1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Sztv a szabályozza. (2) A Bizottság az Sztv. 43/B. -a által biztosított felhatalmazása alapján ápolási díjat állapít meg az arra jogosult személy részére, ha a) az ápolt 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, és b) az ápoló (támogatást igényl ) - a jegyes kivételével - az ápolt Ptk b) pontja szerinti hozzátartozója, c) családjában az egy f re számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át nem haladja meg és d) megfelel az Sztv ában foglalt feltételeknek. (3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a Vhr. 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az Sztv ában foglalt dokumentumokat csatolni kell. (4) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a. (5) Az ápolási díj megszüntetésére az Sztv. 42. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni akkor is, ha az ápolást végz személy a kötelezettségét nem teljesíti. E tekintetben a kötelezettség nem teljesítésének min sül, ha a) az ápolást nem személyesen látja el, b) több egymást követ napon - ide nem értve az önhibáján kívüli akadályoztatást, egybefügg en legfeljebb 1 hónap id tartamig - nem gondoskodik az ápolt személy alapvet gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, az ellátott és lakókörnyezete megfelel higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megel zésér l. (7) Az ápolást végz személy kötelezettség-teljesítését a Vadgesztenye Szociális Intézmény, mint házi segítségnyújtó szolgáltató gondozója ellen rizheti, aki ennek érdekében az önkormányzat által kijelölt személlyel környezettanulmány felvételére jogosult. 5 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 6 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 7 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 8 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 7

8 8. Átmeneti segély 18. (1) Amennyiben a kérelmez vagyoni, jövedelmi, egészségügyi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy létfenntartását veszélyeztet élethelyzetbe kerül és azt önmagától nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott id tartamra, - de legfeljebb 3 hónapra szóló - és havi rendszerességgel fizetend átmeneti segély állapítható meg, amennyiben a) családjában az egy f re es jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) az egyedülél személy jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át. (2) Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 3.000,- forint, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (3) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély összege havonta legalább 3.000,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a lehet. (4) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a) a kérelem erre irányul vagy b) amennyiben az ellátásban részesül életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célravezet bb. (5) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, vagy a segély meghatározott célra történ átutalása - ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet. 19. (1) Amennyiben a 18. (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak és a kérelmez baleset, betegség, elemi kár vagy más el re nem látható ok miatt nagymérték kiadással vagy jövedelem csökkenéssel járó krízishelyzetbe kerül, s az összeg a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges, az átmeneti segély vissza nem térítend támogatás (a továbbiakban: támogatás) formájában is nyújtható. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az átmeneti segély - ügyfél kérelmében foglaltaknak megfelel en - pénzintézeti kölcsönnek nem min sül kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújtható. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás, vagy a (2) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb ,- Ft lehet. (4) A kölcsön id tartama legfeljebb 12 hónap. (5) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés id tartamáról, feltételeir l. (6) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerz dést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is. 20. (1) Az átmeneti segély, a kölcsön és a támogatás iránti kérelem ügyében a polgármester dönt. (2) Az átmeneti segély kölcsönként történ megállapítása esetén a jogosulttal történ szerz déskötés a polgármester hatásköre. 8

9 21. (1) 9 Átmeneti segély egyszeri f tési támogatásként állapítható meg október 1-t l március 31-ig terjed id szakra a 18. (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes megléte esetén akkor, ha a jogosult kérelme erre irányul és szilárd tüzel anyaggal, vagy f olajjal biztosítja háztartása f tését. (2) A kérelmet a f tési szezon kezdetét megel hónap els napjától, a f tési szezon végét megel hónap utolsó napjáig lehet benyújtani. (3) Az egyszeri f tési támogatás összege legalább ,-Ft, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a. (4) Az egyszeri f tési támogatás egyösszeg kifizetésére - a megállapítás napjától március 31. napjáig terjed id szakra -, a megállapítás napját követ hónap 30. napjáig kerül sor. 9. Temetési segély 22. (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettet, ha az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedülél személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (2) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, egyedülél személy esetén 300 %-a. (3) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 2011-ben ,-Ft. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 10. A természetben nyújtott szociális ellátások formái 23. Az e rendelet szerint nyújtható természetbeni ellátások: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) gyógyszerköltség átvállalása, d) adósságkezelési szolgáltatás, e) szemétszállítási térítési díj támogatása, f) közm fejlesztési támogatás g) Köztemetés 24. (1) Az Sztv a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el. (2) A polgármester mentesíti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek a megtérítését l, ha a) a kötelezett ezt kéri és 9 Módosította az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos február 2. napjától. 10 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 9

10 b) különös méltánylást érdeml körülmény áll fenn, így; a vagyoni, jövedelmi, és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné. 12. Közgyógyellátás 25. (1) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosultak körét az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (2) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult a) az egyedül él személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri; b) a családban él személy, ha az egy f re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri. 13. Gyógyszerköltség átvállalása 26. (1) Az orvos által felírt gyógyszerek kiváltására támogatást kérhet az, aki rendelkezik az átmeneti segélyre való jogosultság feltételeivel és a létfenntartását a gyógyszerköltség kifizetése veszélyezteti. (2) Az átvállalt gyógyszerköltség éves összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70%-át. (3) A gyógyszerköltség kifizetését a polgármester határozattal engedélyezi a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség alapján. (4) A gyógyszerköltség kifizetése utalvány formájában történik havi utólagos elszámolással. 14. Adósságkezelési szolgáltatás 27. (1) A Bizottság az Sztv. 55/B. (3) bekezdése szerinti adósságtípusok esetén az Sztv. 55/A. (2) bekezdés szerinti fels összeghatár figyelembe vételével lakhatást segít adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, aki az Sztv ában foglalt feltételeknek megfelel, és vállalja az adósság és a megítélt támogatás közötti különbség megfizetését, továbbá vállalja a Szolgálat által m ködtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, valamint a kérelmez fizetési készsége és képessége alapján az adósságkezel szakemberek véleménye szerint az adósságkezelési folyamat sikeressége vélelmezhet. (2) Az Sztv. 55. (1) bekezdés b) pontja szerinti jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, egyedülél esetén annak 250%-a. (3) A támogatás az egy lakásban életvitelszer en együtt lakó személyek számától függ en a következ alapterület összkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakásokhoz nyújtható: a) 2 személyig, maximum 65 m2 alapterület, maximum 2 szobás lakásra, b) 4 személyig, maximum 75 m2 alapterület, maximum 3 szobás lakásra, 10

11 c) 5 személyig, maximum 100 m2 alapterület, maximum 4 szobás lakásra, d) ha 5 személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után további 5-5 m2 alapterülettel számolva. (4) A kérelmez nek a kérelem benyújtásával együtt igazolnia kell, hogy az adósságkezelési tanácsadás el készít szakaszában a Szolgálattal együttm ködött. (5) Az együttm ködés abban az esetben tekinthet megvalósultnak, ha a kérelmez a) az adósságkezelési tanácsadáson rendszeresen megjelenik, az esetleges távolmaradását el zetesen jelzi, vagy utólagosan igazolja, b) a tárgyhavi közüzemi díjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tesz és a befizetésekr l szóló igazolásokat bemutatja, c) az adósságcsökkentési támogatás elbírálásához szükséges jövedelem és egyéb igazolásokat beszerzi és bemutatja. (6) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája által, vagy szakért megbízásával történik. 28. A támogatás a szolgáltató felé történ utalással történik, egy összegben, vagy havi részletekben az adós vállalásától függ en. 29. (1) Támogatás csak a költségvetésben e célra meghatározott keret összegéig állapítható meg. (2) Azonos feltételek esetén els bbséget élvez az a kérelmez, aki: a) tartozásából az 27. (1) bekezdése szerinti önrészt egy összegben megfizeti, vagy b) családjában legalább 3 kiskorú gyereket nevel, vagy c) gyermekét egyedül neveli, vagy d) az Sztv. 55. (2) bekezdésében meghatározott tartozások közül csak egyféle tartozással rendelkezik. 30. (1) A támogatás iránti kérelem a Szolgálatnál nyújtandó be a rendelkezésre álló formanyomtatványon. (2) A támogatás iránti kérelemnek a kérelmez személyi adatai mellett tartalmaznia kell: a) az adósságkezelési támogatás körébe vont adósságok összegét, a keletkezés id szakáról szóló igazolást, b) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, c) a lakásban életvitelszer en együtt lakóknak a kérelem benyújtását megel 6 havi nettó jövedelmének igazolását, d) a kérelmez vállalásait e rendelet 31. (6) bekezdésében meghatározottak szerint e) a lakás kezel jével, a közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézettel szemben fennálló tartozásokról szóló igazolásokat. (3) Amennyiben a kérelmez a rendeletben el írt igazolásokat, nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívást követ 8 napon belül nem pótolja, úgy kérelmét el kell utasítani. (4) Az adósságkezelési támogatás megállapítására az Sztv. 55/A. -ban foglaltakat kell alkalmazni, az Sztv. 55/B. -ban foglalt esetekben a támogatást meg kell szüntetni. 15. Adósságkezelési tanácsadás 31. (1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a Szolgálat közrem ködésével biztosítja. 11

12 (2) A Szolgálat adósságkezelési tanácsadással kapcsolatos feladatai az alábbiak: a) munkavállalási tanácsadás, b) mentálhigiénés támogatás, c) jogi tanácsadás, d) ügyintézés segítése, e) a vállalt kötelezettségek teljesítésének követése, ellen rzése, a folyamat értékelése, f) az együttm ködési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén jelzés e rendelet 32. (1) bekezdése szerint, g) utógondozás. (3) Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel az egyéni esetkezelés szakmai szabályai szerint, egyéni elbírálás alapján, el jegyzéssel, havonta legalább egyszeri személyes találkozással történik. (4) Az adósságkezelési tanácsadás keretén belül kérelmez és a Szolgálat Együttm ködési Megállapodást köt. (5) Az Együttm ködési Megállapodás tartalmazza: a) az együttm ködés tervezett id tartamát, b) az együttm ködés tartalmát, c) a Szolgálat vállalásait, d) a kérelmez vállalásait. (6) Az Együttm ködési Megállapodásban a kérelmez nek vállalnia kell: a) az önrész befizetésének egyösszeg vagy havi részletekben történ teljesítését, és az err l szóló igazolás havonkénti bemutatását a Szolgálat részére; b) arra vonatkozó nyilatkozatok, hogy az aktuális lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek eleget tesz és az err l szóló igazolásokat havi rendszerességgel bemutatja a Szolgálat részére; c) amennyiben munkanélküli, a munkavállalás el segítése érdekében a felajánlott programokon részt vesz, a felajánlott közhasznú, közcélú vagy egyéb munkalehet séget elfogadja; d) adósságkezelési, életvezetési tanácsadásokon, tréningeken vesz részt; e) együttm ködik fizetési képessége javításában, indokolt esetben lakáscsere programban. 32. (1) A Szolgálat haladéktalanul, de legkés bb 5 munkanapon belül értesíti a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya útján a Bizottságot az együttm ködési folyamat megszakadásáról. (2) Az együttm ködési folyamat akkor tekinthet megszakadtnak, ha az adósságcsökkentési támogatásban részesül a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illet leg b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének id tartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget; c) a 31. (6) bekezdés szerinti egyéb vállalásoknak nem tesz eleget; d) a szolgáltatásra való jogosultság megállapításakor vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat közöl. (3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, illetve a szolgáltatóknak, hitelez knek kifizetett támogatást az adóstól vissza kell követelni, ha az együttm ködési folyamat a (2) bekezdésben foglaltak szerint megszakad. 12

13 (4) Szemétszállítási térítési díj támogatása 33. (1) Szemétszállítási térítési díj támogatás állapítható meg szociális rászorultság alapján a Szigetszentmiklóson állandó bejelentett lakcímmel rendelkez nyugdíjas vagy nyugdíjas korú állampolgárnak, aki a) a kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodik, b) a nevére szóló szolgáltatási számlával rendelkezik, és c) elmaradt tartozása a szolgáltató felé nincs. (2) Nem jogosult támogatásra: a) aki a nyugdíj mellett egyéb jogcímen rendszeres jövedelemben részesül, b) akinek az ingatlanában életvitelszer en más személy is tartózkodik, c) akinek a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon van. (3) A (2) bekezdés b) pontja alól kivételt képez: a) az unoka, amennyiben a nagyszül a részére kirendelt gyám, b) a fogyatékos személy, az I-II. csoportú rokkant, vagy a kérelmez öregségi nyugdíjban részesül - a Ptk b) pontjában meghatározottak szerinti - hozzátartozója a jegyes kivételével. 34. (1) A 33. -ban foglalt feltételek megléte esetén jogosult támogatásra az a nyugdíjban részesül személy, akinek háztartásában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülél esetén 350 %-át. (2) A támogatás mértéke a mindenkori szállítási díj 75 %-a. 35. (1) A támogatás benyújtása az erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik. (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, rokkantság esetén a leszázalékolásról szóló határozatot, valamint a szemétszállítást végz gazdasági egységnek a kérelmez nevére kiállított számláját, és a nemleges tartozásról szóló igazolását, valamint a vagyonnyilatkozatot. (3) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. A jogosultság a kérelem benyújtását követ hónap 1. napjával állapítható meg. (4) A támogatás egy évre állapítható meg. (5) A már megállapított támogatás esetén a kérelmet a támogatás lejártát megel 2 hónapon belül lehet benyújtani. Ett l eltér esetben a támogatás elutasításra kerül. (6) A megállapított támogatási összeget a Polgármesteri Hivatal a szemétszállítási szolgáltatást végz gazdasági szervezetnek utalja át. 36. A támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult a) elhunyt; b) kérelmezett címen életvitelszer en tartózkodásával felhagy; c) a megállapítást követ en a rá es 25%-os részt nem fizeti és a szolgáltatónál tartozást halmoz fel. 11 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a február 2. napjától. 13

14 17. Közm fejlesztési támogatás 37. (1) A szociálisan rászorulóknak egyszeri, vissza nem térítend közm fejlesztési támogatás nyújtható lakóházuk víz-, csatorna- illetve földgázbekötéséhez, a beruházás megvalósulásának évében. (2) A támogatás megállapításának feltételei: a) kérelmez a kérelmezett ingatlanon - tulajdonosként - állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszer en tartózkodik; b) az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) családban a 200%-át, bb) egyedülél esetén a 300%-át, c) a rászorulónak nincs a tulajdonában az Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyon. (3) A támogatás mértéke a) egy közm bekötése esetén az önrész 50 %-a, maximum ,-Ft, b) több közm egyidej bekötése esetén ,-Ft a kérelmez választása szerinti felosztási arányban. 38. (1) A közm fejlesztési támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A megállapított támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja a) az ügyfél és közüzemi szolgáltató által megkötött szerz dés alapján a közm vet biztosító számlaszámára vagy b) az ügyfél általi befizetés igazolása után az ügyfél által megadott címre, vagy számlaszámra. IV. Fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására vonatkozó különös szabályok 18. Méltányosság 39. (1) E rendeletben szabályozott átmeneti segély, temetési segély, gyógyszerköltség átvállalás ellátásokat a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 18. (1) bekezdésében, a 22. (1) bekezdésében és a 26. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek. (2) Szemétszállítási támogatást és közm fejlesztési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, ha a kérelmez nem felel meg az e rendelet 33. (1) bekezdésében el írt jövedelmi feltételeknek, a 37. (2) bekezdésében el írt feltételeknek, azonban ezekben az esetekben a közm fejlesztési támogatás összegének az 50%-a, szemétszállítási térítési díjkedvezményként a mindenkori szállítási díj 50%-a adható. (3) 12 Adósságkezelési támogatást a döntésre jogosult méltányosságból abban az esetben is megállapíthat, amennyiben a jövedelem az e rendelet 27. (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt 30%-kal, továbbá az alapterület az e rendelet 27. (3) bekezdésében meghatározott alapterületet 30 %-kal meghaladja. 12 Módosította az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos február 2. napjától. 14

15 (4) A képvisel -testület kivételes méltányosságból támogatást állapíthat meg az (1), (2), (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben. (5) Méltányosságból, kivételes méltányosság gyakorolható különösen abban az esetben, ha a kérelmez t és családját elemi kár, katasztrófa, betegség, vis maior helyzet sújtja, továbbá az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmez vagy családja létfenntartását veszélyeztetné. V. Fejezet Záró rendelkezések 19. Hatályba léptet rendelkezések 40. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. 41. E rendelet 15. (4) bekezdése szeptember 1-jén hatályát veszti. 42. Hatályát veszti 1. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendelete, 2. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 32/2007. (XI.21.) önkormányzati rendelete, 3. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 25/2008. (VIII.27.) önkormányzati rendelete, 4. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2009. (III.26.) önkormányzati rendelete, 5. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete, valamint 6. a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás szabályairól szóló 7/2007. (III.21. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete. 20. Átmeneti rendelkezések 43. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lév joger s határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a döntés az ügyfélre nézve kedvez bb. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester 15

16 ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján tartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került, módosította a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet. dr. Borók Dóra jegyz 16

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról

10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 10/2004 (III. 02.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X. 21.) Kt. rendelet módosításáról 1. A rendelet (továbbiakban R) 3. -a a következő új

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település 10. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez Iktatás helye: KÉRELEM Települési Adósságcsökkentési Támogatás megállapításához I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben