(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.) és 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeleteivel módosított 17/2005. (IX.16.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról (Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a többszörösen módosított évi III. törvény (Továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésének b) pontjában, 26. -ban, 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 37/D (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdésének c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B (1) és (3) bekezdéseiben, 45. (2) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a szociálisan rászorulókról való gondoskodás felelősségétől vezérelve, a szociális biztonság és a társadalmi szolidaritás érdekében az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról, a szociális alapszolgáltatásokról a következő rendeletet alkotja: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális támogatások és a szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, megállapítsa a támogatás mértékét, az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és azok térítési díját. (2) 2 A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség Közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező az Szt. 3. (1) bekezdésében meghatározott személyekre, a Szt. 3. (2) (3) bekezdéseiben meghatározott eltérésekkel terjed ki (1) (Hatályon kívül) (2) (Hatályon kívül) A szociális igazgatás általános szabályai Hatásköri rendelkezések 4 2/A. (1) A képviselő-testület az Szt.-ben és e rendeletben meghatározott hatáskörét a Népjóléti Bizottságra illetve a polgármesterre átruházza. (2) A szociálisan rászoruló számára a) a Népjóléti Bizottság az Szt-ben és e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén aa) a 12. (1)-(6) bekezdési szerinti átmeneti segélyt, illetve kölcsönt, ab 5, ac) 6 1 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től. 2 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte a 17/2005. (IX.16.) rendelet 27. (4) bekezdése. Hatálytalan január 1-től. 4 Hatályba léptette a 17/2005. (IX.16.) rendelet 27. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től. 5 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 6 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től.

2 ad) 7 ae) 8 af) 9 b) a polgármester az Szt-ben és e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén ba) a 6. (1) bekezdésének a) pontja szerinti normatív lakásfenntartási támogatást, bb) a 12. (7)-(8) bekezdései szerinti átmeneti segélyt, illetve kölcsönt, bc) 10 bd) 11 állapít meg. 2 (3) Ahol e rendelet hatóságot említ azon a képviselő-testületet, Népjóléti Bizottságot, a polgármestert és a jegyzőt kell érteni. II. fejezet Az ellátások formái 3. (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint a rászoruló(k) részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeni vagy természetbeli szociális támogatás állapítható meg, illetve személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás biztosítható. 12 (2) 13 (3) Az önkormányzat szociális rászorultság alapján e rendeletében a jogosult számára: rendszeres szociális segélyt, közgyógyellátást, átmeneti segélyt, lakásfenntartási támogatást, köztemetést és személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít. (4) Rászorultság esetén az e rendeletben szabályozott szociális támogatás és személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatás együttesen is megállapítható. Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 14 3/A. 15 A bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező vagy jogosult lakókörnyezetének rendezettsége érdekében: a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház helyiségeit, azok burkolatait, nyílászáróit, berendezési tárgyait szennyeződésektől megtisztítja és tisztán tartja, b) az ingatlana állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű állapot fenntartásáról jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértemet és speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat elvégzi, c) a rágcsálók és rovarok irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről gondoskodik, d) az ingatlan területén hulladékot nem halmoz fel, és a keletkező hulladék szabályszerű elhelyezéséről és az annak a közszolgáltatás keretében történő elszállításra való átadásáról gondoskodik, e) az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről gondoskodik, 7 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től. 8 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 9 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től. 10 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 11 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 12 Hatályon kívül helyezte a 17/2005. (IX.16.) rendelet 27. (4) bekezdése. Hatálytalan január 1-től. 13 Módosította a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-től. 14 Módosította a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos január 1-től. 15 A címmel együtt beiktatta a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től.

3 3 f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről gondoskodik, g) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert gyommentesítéséről gondoskodik, h) az ingatlanhoz tartozó füvesített vagy füves területek nyírásáról legalább két hetente gondoskodik, i) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről gondoskodik, j) az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször) síkosságtól mentesíti. 3/B. 16 (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségügyi vagy mentális állapota, illetve családi körülményei miatt közfoglalkoztatásban történő részvételét akadályozó vagy kizáró tényező áll fent rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az (1) bekezdés értelmében közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi vagy mentális illetve családi körülménynek minősül ha, az aktív korúak ellátására jogosult személy: a) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy b) olyan pszichiátriai betegségben szenved, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, mint pl.: depresszió, szociális fóbiák, agorafóbia, skizofrénia, vagy c) szenvedélybeteg. (3) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői intézet munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, illetve amennyiben a kérelmező ilyen szakvéleménnyel nem rendelkezik, akkor a háziorvos igazolását, melyhez mellékelni kell a szakorvos által kiadott zárójelentést, szakvéleményt mely az igazolást megalapozza. (4) Ha a (2) bekezdésben felsorolt feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő hónap első napjától az Szt. 37/A. (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár. Rendszeres szociális segély (1) A Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködik a Dömsöd Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulással (Továbbiakban: Családsegítő Szolgálat.) (2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a programok helyéről és időpontjáról a megjelenésre kötelezettet a program megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban értesíti. (3) Az Együttműködésre kötelezett az együttműködés keretében a) a Családsegítő Szolgálatnál az ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, kapcsolatot tart a Szolgálattal, az általuk előírt időpontban megjelenik, 16 Beiktatta a 21/2011. (XII.2.) rendelet. Hatályos december 2-től. 17 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től.

4 4 d) eleget tesz a szociális törvényben, és az ellátást megállapító határozatban előírt kötelezettségeinek. (4) A Családsegítő Szolgálat az együttműködés keretében a) figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b) az Együttműködésre kötelezettet a jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi, c) tájékoztatja az Együttműködésre kötelezettet a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés szabályairól, d) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az Együttműködésre kötelezett bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról az Együttműködésre kötelezettel írásbeli megállapodást köt, e) folyamatosan kapcsolatot tart az Együttműködésre kötelezettel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges az Együttműködésre kötelezett bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, g) jelzi a jegyzőnek, ha az Együttműködésre kötelezett nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (5) 18 Az együttműködés biztosítása érdekében: a) az Együttműködésre kötelezett részére megállapított ellátásról szóló határozat egy példányát meg kell küldeni a Szolgálatnak, b) tájékoztatni kell a Szolgálatot: - a rendszeres szociális segély folyósítását jogosultság megszűnése miatt megszüntetéséről az erről szóló határozat egy példányának megküldésével, - arról, hogy az Együttműködésre kötelezett a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint a munkaügyi központtal az álláskeresési megállapodás megkötését, a megállapodás egy példányának megküldésével. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha Együttműködésre kötelezett a számára felróható okból: a) az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Szolgálatnál, b) a Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre, e) az ellátás folyósításával, jogosultságának felülvizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatban valótlan adatot közöl, f) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenti be. (7) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok: a.) csoportos készségfejlesztő tréningek b.) önsegítő, probléma feltáró csoportfoglalkozások c.) álláskereső klubfoglalkozások d.) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés) e.) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának megszervezése érdekében. (8) Az együttműködés eredményességének elősegítése érdekében az Önkormányzat az illetékes 18 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től.

5 Munkaügyi Központtal kötött együttműködési megállapodást köt. 5 Időskorúak járadéka (1) (2) Lakásfenntartási támogatás 6. (1) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: a) az Szt.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (Továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) 20 (2) Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A jogosultsági feltételekre, a támogatás összegére, és a megállapítás időtartamára az Szt. 38. (2)- (8) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. (3) Ápolási díj Átmeneti segély 12. (1) 27 Átmeneti segélyben részesítheti az önkormányzat azt a rászorulót, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondokkal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-nál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál kevesebb. (2) A megállapított segély összege alkalmanként maximum Ft. (3) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során megállapítható, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díjak, intézményi térítési díjak fizetése miatt van szükség, a megállapított segélyt közvetlenül e célra kell átutalni. (4) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, maximum 1 éves futamidővel, melynek mértéke maximum Ft. A kölcsön visszafizetésének ütemezését a határozatban kell szabályozni. 19 Hatályon kívül helyezte a 17/2005. (IX.16.) rendelet 27. (4) bekezdése. Hatálytalan január 1-től. 20 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 21 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 22 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 23 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 24 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 25 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (X.24.) rendelet. Hatálytalan október 24-től. 26 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től. 27 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től.

6 6 (5) 28 Egy naptári évben 1 személy, illetve ugyanazon család évente 1 alkalommal vehet igénybe átmeneti kölcsönt. Ez a szabály nem vonatkozik az átmeneti segély nem kamatmentes kölcsönként igényelhető formájára. (6) Azonnali beavatkozást igénylő létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a polgármester gyógyszertámogatásként - előzetesen igazolt gyógyszerköltségekre- és élelem vásárlásához alkalmanként legfeljebb Ft összegű átmeneti segélyt, illetve az (5) bekezdés szabályai szerint kamatmentes kölcsönt állapíthat meg. E kérelmekről a polgármester 3 napon belül dönt. (7) A polgármester természeti katasztrófa, más rendkívüli élethelyzet, így különösen lakástűz, árvíz, belvíz, földrengés, robbanás vagy a lakhatást biztosító épület megsemmisülése esetén legfeljebb Ft összegű átmeneti segélyt, illetve az (5) bekezdés szerint kölcsönt állapíthat meg. (8) A döntéshozó a konkrét élethelyzetet, a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyait értékelve az átmeneti segély, illetve kölcsön összegét e jogszabály keretei között úgy állapítja meg, hogy az alkalmas legyen a létfenntartást veszélyeztető helyzet elhárítására. 13. Az átmeneti segélyre vonatkozó kérelmet (1.sz.függelék) a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani melyhez mellékelni kell: -jövedelemnyilatkozat (2.sz.függelék) és jövedelemigazolást - vagyonnyilatkozatot Temetési segély IV. fejezet Természetben nyújtott szociális támogatások 15. (1) E rendeletben meghatározott szociális támogatások közül - a lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély természetbeni szociális támogatásként is nyújtható. (2) Természetbeni szociális támogatás különösen az élelmiszerutalvány, és élelmiszer, juttatása;, építőanyag vásárlása; tűzifa biztosítása és a közüzemi szolgáltatás díjának közvetlenül a szolgáltatónak történő megfizetése. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális támogatások természetbeni juttatása elsősorban abban az esetben indokolt, ha a jogosultságot megalapozó szociális krízishelyzet kialakulása a kérelmező, illetve családja életvezetési problémáira vezethető vissza. Ennek megállapításához a családsegítő szolgálat helyzetértékelésében (környezettanulmány) foglalt nyilatkozat (javaslat) irányadó. Köztemetés 16.. (1) 30 Az Szt alapján a haláleset helye szerint illetékes polgármesterének kell - a halálesetről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről, ha 28 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től. 29 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től. 30 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től.

7 a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 7 Közgyógyellátás 17. (1) 31 Az Szt. 50. (3) bekezdése alapján közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, egyedül élő esetében 230%-át, és b) havi igazolt rendszeres gyógyszerköltségének összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. (2) A méltányossági közgyógyellátásra jogosultság megállapításához a kérelmet (1.sz. függelék) a polgármesteri hivatalban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: - jövedelemnyilatkozatot (2.sz. függelék) és jövedelemigazolást, - vagyonnyilatkozatot (3.sz. függelék), - a gyógyszerfogyasztásról szóló orvosi igazolás alapján a gyógyszertár által kiállított igazolást a gyógyszerek költségéről. (3) A méltányossági közgyógyellátási igazolvány egy évig érvényes Szociálisan rászoruló személyek részére egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolvány kiadásáról V. fejezet Szociális szolgáltatások 19. (1) 33 Az önkormányzat a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások keretében a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) idősek nappali ellátását e) 34 biztosít. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylésére a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) A szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében az Szt. 92. (3) bekezdése szerint szolgáltatásszervezési koncepciót készít, melynek tartalmát kétévente november 15-ig felülvizsgálja. (4) 35 A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásszervezési koncepció elkészítésében való közreműködésre, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek asztalt hoz létre, melynek tagjai az e rendelet 8. számú függelékében szereplő személyek. 31 Módosította a 6/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos március 22-től. 32 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 33 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től. 34 Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatálytalan március 1-től. 35 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től.

8 8 Szociális alapszolgáltatások Szociális információs szolgáltatás Étkeztetés 21. (1) Az Szt. 62. szerint az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) 37 Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki a) 65. életévét betöltötte, vagy b) 38 tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy kórosan sovány, vagy c) 39 hajléktalan és nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. (3) 40 Az ellátásról a rászoruló kérelme, illetve a családsegítő szolgálat jelzése alapján kell dönteni. Az 5. számú függelék szerinti kérelmet a Családsegítő Szolgálat vezetőjénél kell benyújtani, amihez csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a háziorvos által kiállított 6. számú függelék szerinti igazolást is. A Családsegítő Szolgálat vezetője e rendelet szabályainak figyelembe vételével dönt a kérelem teljesítéséről, majd az étkeztetésben részesülő személlyel a rendelet 7. sz. függeléke szerinti megállapodást legfeljebb 3 hónapos időtartamra köteles megkötni. (4) Az étkezési térítési díjat az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg, és azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. (5) 41 Akinek a havi jövedelme a) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg személyi térítési díjat nem fizet, b) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de annak 130 %-át nem haladja meg 70%-os kedvezményben részesül; c) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át meghaladja, de annak 150 %-át nem haladja meg 50%-os kedvezményben részesül; d) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át meghaladja teljes összegű személyi térítési díjat fizet. (6) Az étkeztetést az önkormányzat fenntartásában működő konyha élelmezési tevékenységének keretében a napi egyszeri főétkezéssel (ebéd) biztosítja, oly módon hogy azt az önkormányzat családgondozó közreműködésével a rászorulónak otthonába szállítja, illetve a jogosult, vagy hozzátartozója saját maga azt elszállítja. Házi segítségnyújtás 22. (1) 42 Az önkormányzat Sztv. 63 -ában meghatározott jogosultak részére házi segítségnyújtást biztosít. 36 Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatálytalan december 17-től. 37 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től. 38 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től. 39 Beiktatta a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től. 40 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től. 41 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től. 42 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től.

9 9 (2) 43 A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Családsegítő Szolgálat által biztosítja. A gondozást szociális gondozók végzik. (3) A házi segítségnyújtás keretében az önkormányzat biztosítja a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 23. (1) 44 A házi segítségnyújtás biztosítására irányuló kérelmet a Családsegítő Szolgálatához kell benyújtani. Az ellátás biztosítását a családsegítő szolgálat családgondozója is kezdeményezheti. Az előgondozást a családsegítő szolgálat végzi. (2) 45 A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: Ft/ óra. (3) 46 A házi segítségnyújtásban részesülő személyi térítési díjat fizet, amely az óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata. Ez nem haladhatja meg a gondozott családjában az egy főre jutó havi jövedelem 25%-át. (4) Aki a házi segítségnyújtás keretében az étkezést is igénybe veszi, a személyi térítési díj és az étkezési térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (5) Abban az esetben, ha a gondozottnak jogszabály vagy szerződés alapján tartásra kötelezhető hozzátartozója van, de a rászorultról nem gondoskodik a személyi térítési díjat a gondozott helyett a gondozásra kötelezett személy fizeti meg. (6) Ha a személyi térítési díj havi összege, meghaladja a (3) bekezdés szerinti összeghatárt, vagy a személyi térítési díj és az étkezési térítési díj együttes összege meghaladja a (4) bekezdés szerinti összeghatárt a különbözetet az önkormányzat fizeti meg. (7) Az ellátást megállapító szerv a személyi térítési díj összegét kérelemre 50%-ra mérsékelheti, vagy elengedheti. A döntéshez be kell szerezni a családgondozó helyzetértékelésében (környezettanulmány) megfogalmazott javaslatát. (8) A személyi térítési díj 50%-os mérséklése, vagy elengedése abban az esetben indokolt, ha a) a gondozott egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy b) a gondozott egyedülálló és rendszeresen fogyasztott gyógyszereinek havi költsége eléri illetve meghaladja havi jövedelme 15%-át. Családsegítés 24. (1) 47 Az önkormányzat családsegítő szolgálatot működtet. A családsegítő szolgálat térítésmentesen biztosítja: a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 43 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től. 44 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től. 45 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től. 46 Módosította a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től. 47 Módosította a 2/2013. (I.31.) rendelet. Hatályos március 1-től.

10 10 b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. (2) A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; c) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében; e) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. (3) 48 A családsegítés átfogó feladatait, valamint az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást biztosító ellátásokat a Családsegítő Szolgálat látja el Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása 25/A. 50 Az időskorúak nappali ellátása a saját otthonukban élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. VI. Fejezet Eljárási rendelkezések a szociális ellátások folyósítására 26.. A pénzbeli szociális ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárában történik. A jogosult kérelmére saját költségére folyószámlára banki átutalással teljesíthető. VI. fejezet Záró rendelkezések 27. (1) E rendelet a 27. (2) bekezdésében foglaltak kivételével október 1-én napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napjáig már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek 48 Módosította a 7/2011. (IV.1.) rendelet. Hatályos április 1-től. 49 Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan január 1-től. 50 Beiktatta a 17/2010. (XII.17.) rendelet. Hatályos december 17-től.

11 esetében is alkalmazni kell. 11 (2) E rendelet 2/A. -a, és 3. (3) bekezdése január 1-én lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított 10/1997. (IV.1.) rendelet, a 9/2000. (V.24.) rendelet, a 10/2004. (VIII.26.) rendelet, a 15/2003. (XI.27.) rendelet. (4) E rendelet 2. -a, 3. (2) bekezdése és 5. -a bekezdése december 31-ig marad hatályban. Kudar Zsigmondné sk Dr. Vörös Andrea sk polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve szeptember 16-án Dr. Vörös Andrea jegyző sk. Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze Zoltán jegyző február 1-én. dr. Bencze Zoltán jegyző

12 Alulírott kérem, hogy részemre * a) rendszeres szociális segély b) időskorúak járadéka c) lakásfenntartási támogatás d) ápolási díj e) átmeneti segély f) átmeneti kölcsön g) temetési segély h) közgyógyellátás 12 1.sz. függelék a.../2005. (...) önk.számú rendelethez KÉRELEM Szociális támogatás megállapításához I. A kérelmező adatai: Név /leánykori név / :... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhelye:... TAJ száma:... Adóazonosító jele:... szíveskedjenek megállapítani. /* megfelelő rész aláhúzandó/ Bankszámla száma /szociális támogatás átutalásához/:... pénzintézet... számlaszám. Családi állapota:... Foglalkozása:... havi jövedelme:... Kijelentem, hogy az alábbi személyek élnek velem közös háztartásban: Neve foglalkozása Kijelentem, hogy nincs olyan személy, aki tartásomra, gondozásomra jogszabály, vagy hatósági határozat, ill. szerződés alapján kötelezhető. Tartásomra, gondozásomra kötelezhető hozzátartozóm neve:... lakóhelye:...

13 13 II. A kérelem részletes indokolása Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ezt a hatóság ellenőrizheti. Hozzájárulok a közölt adataim hatósági eljárásban történő felhasználásához. Dömsöd,... év... hó... nap... kérelmező aláírása Mellékletként csatolom*: rendszeres szociális segély kérelemhez a) jövdelemnyilatkozat, b) jövedelemigazolások, c) vagyonnyilatkozat, időskorúak járadéka kérelemhez a) jövedelemnyilatkozat, b) vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatás lakószobák száma /legalább 12 m 2 alapterületű helyiség/... db. a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolás, c)vagyonnyilatkozat, d) lakásfenntartási költségek igazolására: ápolási díj kérelemhez a) jövedelemnyilatkozat, b) jövedelemigazolás, c) vagyonyilatkozat, d) szakvélemény, e) háziorvos igazolása átmeneti segély vagy átmeneti kölcsön kérelemhez a) jövedelemnyilatkozat, b) jövedelemigazolások, c) vagyonnyilatkozat temetési segély kérelemhez a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolás c) temetési számlák közgyógyellátás kérelemhez

14 a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolás c) orvosi igazolás gyógyszerfogyasztásról d) gyógyszerköltség igazolása 14 /* A megfelelő melléklet betűjelzését kérjük megjelölni!

15 15 2.számú függelék a.../2005. (...) önk.számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A jövedelmek típusai Közeli hozzátartozók* jövedelme Forintban Összesen Kérelmezõ jövedelme a) b) c) d) e) f) g) 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás,baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások(gyed,gyes, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb(pl.ösztöndíj,értékpap írból származó jövedelem, kis összegû kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó 10 vagy elõleg összege. 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói összege járulék A család* havi nettó 13 jövedelme összesen [9-. ( )] Egy fõre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó.

16 16 Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat az APEH útján ellenõrizheti. Dátum: az ellátást igénylõ, cselekvõképes hozzátartozók aláírása vagy törvényes képviselõjének aláírása *c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó, ha e törvény másként nem rendelkezik: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ nappali tagozaton egyetemi, fõiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetõleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;

17 17 3.sz. függelék a.../2005.(...) önk.számú rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:... B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe...város/község......út/utca... hsz. alapterülete:... m2, szobák száma:... db. tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)...címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: a)... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft. b)... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Ingatlanok becsült forgalmi értéke összesen / /:... Ft

18 18 II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni) Becsült forgalmi érték:**... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg: a)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet b)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: a)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet b)... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg /Ft/... pénzintézet Szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege:... Ft Egyéb vagyontárgyak értéke összesen / /:... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

19 19 4.sz. függelék a.../2005.(...) önk.számú rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT az időskorúak járadékának megállapításához A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve:... (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye,... ideje: Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: Az igénylő egyedülálló igen / nem 9. Az igénylő házastársával él együtt: igen / nem 10. Az igénylő élettársával él együtt: igen / nem 11. A házas-/élettárs neve:... szül. ideje:... szül. helye:... anyja neve:... bejelentett lakásának címe:... tartózkodási helye: Az igénylő jövedelmének forrása: Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 14. Az igénylő házas-/élettársa jövedelmének forrása: 15. Az igénylő házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:... Ft (a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga) 16. Egy főre jutó átlagos havi jövedelem összege:... Ft/fő (a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga) Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás

20 20 5.sz. függelék a.../2005. (...) önk.számú rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:. Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga:.. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Az ellátást kérelmező cselekvőképes: igen nem Amennyiben nem, úgy törvényes képviselőjének: a)neve:. b) születés neve: c.) anyja neve: d) születési helye időpontja: e)lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma: a tartására kötelezett személy: a) neve:. b) születési neve:.. c.) anyja neve:.. d) születési helye, időpontja: e) lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának: a) neve:. b) születési neve:..

21 21 c.) anyja neve:.. d) születési helye, időpontja: e) lakóhelye: f) tartózkodási helye: g) telefonszáma: 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: Szociális étkeztetés igénybevétele: Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:.. Az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással Dátum:.. az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

22 Telefonszám: Az évi III. törvény 117/B. -a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem ÖSSZES JÖVEDELEM Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

23 23 Alulírott. (ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) nyilatkozom, hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást igénybe veszek / nem veszek igénybe. (megfelelő aláhúzandó) Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt igénybe veszek válasz esetén kitöltendő): Szolgáltatás típusa Szolgáltató neve / címe Igénybevétel kezdete szociális étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátások, támogató szolgáltatás nappali ellátás Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia. Kelt:.. Ellátást kérelmező

24 24 6.sz. függelék a.../2005. (...) önk.számú rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Taj.szám Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: részben képes segítséggel képes 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: 1.6. szenved-e szenvedélybetegségben: 4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H.

25 25 7.számú függelék a 17/2005.(IX.16.) önk.számú rendelethez MEGÁLLAPODÁS ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Amely létrejött egyrészről Dömsöd Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás, másrészről szül.:, an:,taj:, szám alatti lakos, továbbiakban az ellátást igénylő között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Az ellátás időtartalma: határozott, határozatlan időtartalmú Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: év hó nap. Az ellátás igénybevételének befejező időpontja: év hó nap 2. Az étkeztetés módja: Az étkeztetés keretében főétkezésként minden munkanap, egyszeri meleg étel biztosítása. Diétás étel nem biztosított az ellátás keretében. - helyben történő fogyasztással - elvitellel - házi szociális gondozó általi lakásra szállítással A szolgáltatás igénybevételét az ügyfél az intézményben rendszeresített kérelem adatlapon jelzi. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolását, illetve nyilatkozatot arról, hogy nincs jövedelme és a háziorvos által kiállított egészségi állapotra vonatkozó igazolást. 3. Térítési díj: Az étkezési térítési díjat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 14 / ( XII. 12. ) számú rendelete határozza meg. A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a Képviselő testület a fenti rendelet vonatkozó rendeletei alapján Ft / adagban állapította meg. A díj az ÁFA t tartalmazza, szállítás nélkül. A fizetendő személyi térítési díj Ft/ hó az intézményvezető döntése alapján. Az étkeztetés alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv a, a, valamint a 14 / ( XII. 12. ) KT rendelet alapján térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja a szolgáltatást igénybevevő jövedelme. A térítési díjat havonta csekken kell befizetni. A fizetendő térítési díj összegének változásairól az intézmény vezetője írásban értesíti az ellátottat. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt összeg befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg a befizetés teljesítése, az ellátás megszüntetésre kerül. Az ellátott köteles az intézmény vezetőjét értesíteni, amennyiben az étkeztetést nem tudja igénybe venni. 4. Az intézményi jogviszony megszűnik: - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével - a jogosult halálával - a határozott idő lejártával - a jogosult kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti időpontban

26 26 Az intézményi jogviszonyt a vezető megszünteti: - ha az ellátás további fenntartása nem indokolt - ha a jogosult az ellátást 10 napon át nem veszi igénybe - ha a jogosult visszaél az ellátással 5. Panasztétel lehetősége: Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a jogosultat. Ha a megszüntetéssel a jogosult nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához benyújtandó panasszal élhet. Az ellátott az étkeztetést érintő egyéb panaszával az intézmény vezetőjéhez fordulhat írásban, aki a kivizsgálás eredményéről 30 napon belül írásban értesíti a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével a panaszos nem ért egyet, úgy a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátott jogi képviselő segítségét is. / Erdélyi Lászlóné / A felek a megállapodást, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. vezető ellátott Dömsöd,

27 27 8.számú függelék a.../2005.(...) önk.számú rendelethez A Dömsödi Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai Zsinkó Márta Dömsöd Nagyközség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője Lázár József Népjóléti Bizottság elnöke Dr. Szakály Ilona gyermekorvos Ila Gáborné körzeti ápolónő Ferenczi Lászlóné Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dömsödi Szervezete nevelési-, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőse/ megbízottja

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhely: irányítószám

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11.

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje 1. számú melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beadási határidő: 2014. december 12. KÉRELEM szociális célú tűzifa támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.) A kérelmező személyére vonatkozó

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÉRELEM helyi gázár- és távhőtámogatás megállapítására

KÉRELEM helyi gázár- és távhőtámogatás megállapítására KÉRELEM helyi gázár- és távhőtámogatás megállapítására Azonosítószám: Változat: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma):

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 1. Személyes adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben