Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdése b) pontjában, 32. (1) bekezdése b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el. 1. Eljárási rendelkezések 1. (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket: a) az Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, b) a polgármester, c) a jegyző gyakorolja. (2). A szociális ellátások iránti kérelmeket a szükséges mellékletekkel az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal, 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. szám alatti székhely hivatalába (továbbiakban: önkormányzati hivatal) kell benyújtani. (3) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőnél szóban vagy írásban kell előterjeszteni. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogviszony keletkezéséről és az ellátásról az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt. (5) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható a (3) bekezdés szerinti ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása, azonban a szükséges okmányokat és igazolásokat utólagosan mellékelni kell. 2. (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta a tárgyhót követő hó 5. napjáig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással, házipénztárból való kifizetéssel vagy közüzemi szolgáltatóhoz való utalással történik. (2) A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet. 3. (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. (2) A környezettanulmányt a szociális ügyintéző vagy a családsegítő végzi. 4. E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. -a (1) bekezdésének a) pontjában és 10 -ában meghatározottak, b) vagyon: az Szt. 4. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, c) család: az Szt. 4. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, d) hozzátartozó: az Szt. 4. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott, 2. Lakásfenntartási települési támogatás 5. A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt lakásfenntartási települési támogatást az Szt. 45. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben. 6. (1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló életközösségek részére az életközösség tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok törlesztésére nyújtott hozzájárulás. (2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás a villanyáram-, a víz-, csatornahasználat, szennyvízérdekeltségi hozzájárulásra, a szemétszállítás díjához, kamatmentes lakáskölcsönhöz és ezek felhalmozott hátralékához nyújtott természetbeni vagy pénzbeli ellátás. 1

2 (3) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. (4) Készpénzben csak azon személyek számára nyújtható a támogatás, akiknek a villany- és vízszolgáltatása is szünetel. (5) Amennyiben a lakásfenntartási települési támogatásra jogosult víz-, áram-, szemétdíj és kamatmentes lakáskölcsön hátralékot halmozott fel, a támogatás egy harmadát a hátralék csökkentéséhez kell nyújtani. (6) Az (5) bekezdéstől abban az esetben lehet eltérni, ha a kérelmező lakásfenntartással kapcsolatos hátralékkal nem rendelkezik. 7. (1) A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek az életközösségében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagyona nincs és normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesül. (2) A lakásfenntartási települési támogatás esetén egy életközösségnek számítandó az adott ingatlanon a) állandó lakóhellyel rendelkező személyek, akik nem rendelkeznek máshol tartózkodási hellyel, b) tartózkodási hellyel rendelkező személyek. (3) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege, ha az életközösség a) egy-két főből áll, Ft/hó b) három-négy főből áll, Ft/hó c) minimum öt főből áll, Ft/hó. 8. (1) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani. (2) A lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. (3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (4) Abban az esetben, ha a lakásfenntartási települési támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtásakor fennáll, azt el kell utasítani. (5) A lakásfenntartási települési támogatásról a jegyző átruházott hatáskörben dönt. 9. (1) A kérelmet e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, b) amennyiben az életközösség tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel, c) a lakásfenntartási kiadásokat igazoló számlák másolatát, amely tartalmazza a fogyasztási azonosítót, d) amennyiben a kérelmező hátralékkal rendelkezik, a szolgáltató igazolását a hátralék összegéről. 3. Rendkívüli települési támogatás 10. A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 11. Rendkívüli települési támogatás igényelhető: a) haláleset, elemi kár, természeti csapás bekövetkezése miatt, b) betegség, rendkívüli gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés kiadásainak mérséklésére, c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. 12. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek a) aki a 11. a) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi a rendkívüli települési támogatást és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, b) aki a 11. b) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi a rendkívüli települési támogatást és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 2

3 c) aki a 11. c) pontjában foglalt ok miatt kérelmezi a rendkívüli települési támogatást és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. 13. (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Ft. (2) A 11. a) pontjában foglalt esetekben a rendkívüli települési támogatás összege a) endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező elhunyt eltemettetése esetén Ft, b) nem endrefalvai állandó lakcímmel rendelkező elhunyt eltemettetése esetén: Ft, c) elemi kár, természeti csapás esetén nem lehet kevesebb, mint Ft és nem lehet több mint Ft. (3) Az igénylő számára a 11. b) pontjában meghatározott okra adott rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a Ft összeget. 14. (1) A rendkívüli települési támogatást e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és a kérelemhez csatolni szükséges: a) a kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelemigazolását, azzal, hogy amennyiben a család tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel, b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 32. (1) bekezdésében foglaltakon túl a halotti anyakönyvi kivonatot, c) elemi kár, természeti csapás esetén az azt igazoló fotókat, d) a 11. b) pontjában foglalt esetben a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógykezelésről szóló eseti vagy havi költségéről szóló igazolást, e) a 11. c) pontjában foglalt esetben a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. (2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja be. 15. (1) Az rendkívüli települési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jegyző dönt. (2) Az elemi kár, természeti csapás miatti rendkívüli települési támogatás elbírálása és összegének megállapítása a 13. (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) A képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az rendkívüli települési támogatást hivatalból személyenként évente egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapíthatja. Ebben az esetben az rendkívüli települési támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján az rendkívüli települési támogatás mértéke a Ft-ot nem haladhatja meg. 4. Gyerekház-látogatási támogatása 16. (1) Kérelemre gyerekház-látogatási támogatás állapítható meg annak a szülőnek, aki a településen működő Biztos Kezdet Gyerekházban rendszeresen hordja 3. életévét még be nem töltő gyermekét és a) Endrefalva településen rendelkezik lakóhellyel, b) valamint a kérelmező szülő családjában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) A kérelmet e rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani legkésőbb a gyermek 3 éves koráig. A kérelmen a gyerekház munkatársai igazolják, hogy a szülő gyermekével hetente két alkalommal legalább fél éven keresztül látogatta az intézményt. (3) A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A kérelem mellékleteként csatolni szükséges az előző havi jövedelemigazolást. (5) A gyerekház-látogatási támogatás mértéke egyszeri Ft/ gyermek. (6) A gyerekház-látogatási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 3

4 5. Óvoda-beíratási támogatás 17. (1) Kérelemre óvoda-beíratási támogatás állapítható meg annak a szülőnek, aki a településen működő Endrefalvai Napsugár Óvodába íratja be gyermekét és a kérelmező szülő családjában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) A kérelmet a rendelet 4. számú melléklete szerinti kérelmen a beíratást követő 30 napon belül lehet benyújtani, melyen az óvodavezető igazolja a beíratás napját. A határidő elmulasztása jogvesztő. (3) Az óvoda-beíratási támogatás mértéke egyszeri Ft/ gyermek. (4) A kérelem mellékleteként csatolni szükséges az előző havi jövedelemigazolást. (5) Amennyiben a szülő az óvodás gyermekét a beíratást követő 1 éven belül az óvodából kiíratja, az óvoda-beíratási támogatást vissza kell fizetni. (6) Az óvoda-beíratási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 6. Nappali ellátást igénybevevő idősek támogatása 18. (1) Kérelemre nappali ellátást igénybevevő idősek támogatása állapítható meg annak, aki a településen működő Alapszolgáltatási Központ nappali ellátásának szolgáltatását igénybe veszi és havi nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A nappali ellátást igénybevevő idősek támogatásának kérelmét a szolgáltatás legalább fél éves igénybevételét követően lehet benyújtani a rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, melyen az intézményvezető igazolja az elmúlt fél év rendszeres igénybevételét. (3) A kérelem mellékleteként csatolni szükséges az előző havi jövedelemigazolást. (4) A nappali ellátást igénybevevő idősek támogatásának mértéke egyszeri Ft. (5) A nappali ellátást igénybevevő idősek támogatását minden idős csak egy alkalommal kaphatja meg, függetlenül attól, hogy hány alkalommal igényli újra a szolgáltatást. (6) A nappali ellátást igénybevevő idősek támogatásának megállapításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 7. Ebtartási támogatás 19. (1) Kérelemre évente egy alkalommal ebtartási támogatás állapítható meg a településen lakóhellyel rendelkező aktív korúak ellátására, rehabilitációs ellátásra jogosult személynek, vagy a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresőnek. (2) Az ebtartási támogatás az eb kötelező védőoltására, transzponderrel történő ellátására, elszállíttatására kérhető, amennyiben az állat tartásáról a kérelmező szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. (3) Az ebtartási támogatás mértéke egy évben egy ebre kérhető és a támogatás kizárólag természetben adható. (4) A kérelmet a rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell: a) az aktív korúak ellátására való jogosultság igazolását, vagy b) a rehabilitációs ellátásra való jogosultság igazolását, vagy c) a munkaügyi központ hatósági bizonyítványát a nyilvántartásról és az eb állategészségügyi kiskönyvét. (5) Az ebtartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 8. Köztemetés 20. (1) A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Szt ában foglaltak alapján. (2) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem tud gondoskodni a képviselőtestület a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. (3) A (2) bekezdés esetéről a képviselő-testület egyedi kérelem alapján dönt. 4

5 9. Szociális szolgáltatások 21. (1) Endrefalva községben biztosított szociális alapellátások formái: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés, d) nappali ellátás. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ intézménye által biztosítja. 10. Étkeztetés 22. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk b) egészségi állapotuk c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk f) környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei miatt. (2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. (3) Az étkeztetés megszűnik: a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn, b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre, c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszüntetését bejelenti, d) a jogosult elhunyt. (4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a külön rendeletben meghatározottak szerint. 11. Házi segítségnyújtás 23. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított gondozási feladatokat az Szt. 63. (2) bekezdése állapítja meg. (3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot az Szt. 63. (4) és (6) bekezdések szerinti gondozási szükségleti vizsgálat alapján kell meghatározni. (4) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. (5) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni a külön rendeletben meghatározottak szerint. 12. Családsegítés 24. (1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. (2) A családsegítők az Önkormányzat Hivatalában 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53. szám alatti helyiségben minden héten hétfőn 8-12 óráig és szerdán 8-12 óráig tartanak fogadóórát. (3) A családsegítő az Szt a (2) bekezdésében meghatározott feladatokon túl: a) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét, 5

6 b) kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését, c) részt vesz az egyes szociális ellátások feltételeként előírt környezettanulmány készítéseiben d) ellátja az Szt. 37/A. -a szerint a beilleszkedést segítő program feladatait. 13. Nappali ellátás 25. (1) A Képviselő-testület az Szt. 65/F. -a szerinti nappali ellátást az Alapszolgáltatási Központ intézménye által biztosítja. (2) A Nappali ellátást biztosító intézmény házirendjét a Képviselő-testület hagyja jóvá. 14. Záró rendelkezések 26. E rendelet napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 23/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Endrefalva, február 25. Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester P.h. Vincze Nikolett jegyző A rendelet kihirdetve. Endrefalva, február 27. Vincze Nikolett jegyző 6

7 1. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelem I. Kérelmező adatai: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám):. 8. Telefonszám (vezetékes/mobil, nem kötelező megadni): II. Az adott ingatlanon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek száma: fő Adataik: 1./ Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe:.. 2./ Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe:..... * Megfelelő aláhúzandó! 7

8 III. Az adott ingatlanra vonatkozó szolgáltatások: (Aláhúzással jelölje!) a) Víz: Fogyasztó neve:.. Azonosító száma:.. aa) Nincs bekötve ab) Be van kötve és a havi díj átlagosan: :. Ft ac) Hátralék nincs/ van, ha van, annak összege:. Ft b) Szennyvíz: Fogyasztó neve:.. Azonosító száma:.. ba) Nincs bekötve bb) Be van kötve és a havi díj átlagosan:. Ft bc) Hátralék nincs/ van, ha van, annak összege:. Ft c) Áram: Fogyasztó neve:.. Azonosító száma:.. ca) Nincs bekötve cb) Be van kötve és a havi díj átlagosan:. Ft cc) Hátralék nincs/ van, ha van, annak összege:. Ft cd) Előrefizetős készülékem van, havi töltés összege:.. Ft d) Szemétszállítás: Fogyasztó neve:.. Azonosító száma:.. da) Nincs/van, a havi összege:. Ft db) Hátralék az önkormányzat felé nincs/van, ha van, annak összege:. Ft (Az önkormányzat ügyintézője tölti ki.) dc) Hátralék a VGÜ felé nincs/van, ha igen, annak összege:. Ft e) Szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás hátralék: ea) Hátralék nincs. eb) Hátralék van az önkormányzat felé, annak összege: (Az önkormányzat ügyintézője tölti ki.) f) Kamatmentes lakáskölcsön hátralék: fa) Hátralék nincs. fb) Hátralék van az önkormányzat felé, annak összege: (Az önkormányzat ügyintézője tölti ki.). Ft. Ft IV. Nyilatkozatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti. Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem egy lakóhelyen élők személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák. Tudomásul veszem, hogy valótlan tény állítása esetén annak ellenére, hogy tudok a tény valótlanságáról -, illetve ha adatszolgáltatási kötelezettségemet nem teljesítem, vagy az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgatok, továbbá valótlan adatot szolgáltatok, eljárási bírság kiszabására kerülhet sor, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. kérelmező aláírása 8

9 V. Jövedelmi adatok: A k típusai A kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: 7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, tiszteletdíj, stb.): 9. A család összes nettó : 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett k valódiságát igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. kérelmező aláírása amennyiben a fogyasztó a kérelmezőtől különbözik, a fogyasztó aláírása A kérelemhez mellékelni kell: a) a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, b) amennyiben az életközösség tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel, c) a lakásfenntartási kiadásokat igazoló számlák másolatát, amely tartalmazza a fogyasztási azonosítót, d) amennyiben a kérelmező hátralékkal rendelkezik, a szolgáltató igazolását a hátralék összegéről. 9

10 VI. Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező és a vele egy lakóhelyen élők vagyona: A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy az életközösség tagjai egy vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 10

11 2. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. Kérelmező adatai: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Munkahely:.. 8. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ-szám):. 9. Adóazonosító jel: 10. Állampolgársága: Családi állapota*: a) egyedülálló (hajadon/nőtlen) b) elvált c) özvegy d) házastársától külön lakcímen él e) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 12. Telefonszám (vezetékes/mobil): II. Kérelmezővel együtt élő családtagok száma: fő Adataik: 1./ Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe:.. 2./ Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe: / Név: anyja neve..... szül. hely. idő:... rokoni kapcsolat:... tanintézet/munkahely neve, címe:..... * Megfelelő aláhúzandó! 11

12 III. A kérelem indokolása: 1. Az rendkívüli települési támogatás megállapítását az alábbi ok miatt kérem: a) haláleset, elemi kár, természeti csapás bekövetkezése miatt, b) betegség, rendkívüli gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés kiadásainak mérséklésére, c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. (Az okokat, a létfenntartási gondot, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazolni szükséges az önkormányzati rendeletben megfogalmazott igazolások (pl.: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, temetési számla, fotódokumentáció, stb.) egyidejű benyújtásával.) 2. A kérelem részletes indoklása: A támogatás összegét fentiek miatt: a) készpénzben b) természetben c) az alábbi számlaszámra történő utalással:.., kérem kifizetni, folyósítani. IV. Nyilatkozatok: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti, továbbá az Önkormányzat megbízásából az Alapszolgáltatási Központ családgondozója vagy a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője helyszíni környezettanulmány során is ellenőrizheti, melyhez hozzájárulok. Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim személyes adatait a jogosultság elbírálása, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások, bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák. Tudomásul veszem, hogy valótlan tény állítása esetén annak ellenére, hogy tudok a tény valótlanságáról -, illetve ha adatszolgáltatási kötelezettségemet nem teljesítem, vagy az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgatok, továbbá valótlan adatot szolgáltatok, eljárási bírság kiszabására kerülhet sor, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti. kérelmező aláírása 12

13 V. Jövedelmi adatok: A k típusai A kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: 7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, tiszteletdíj, stb.): 9. A család összes nettó : 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett k valódiságát igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni szükséges: a) a kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelemigazolását, azzal, hogy amennyiben a család tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel, b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 32. (1) bekezdésében foglaltakon túl a halotti anyakönyvi kivonatot, c) elemi kár, természeti csapás esetén az azt igazoló fotókat, d) a 11. b) pontjában foglalt esetben a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógykezelésről szóló eseti vagy havi költségéről szóló igazolást, e) a 11. c) pontjában foglalt esetben a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. 13

14 3. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Gyerekház-látogatási támogatása Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem a gyerekház-látogatási támogatást az alábbiak szerint: I. Kérelmező adatai: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Telefonszám (vezetékes/mobil): II. Gyermek adati: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) III. Igazolás: Alulírott.., mint a gyerekház munkatársa igazolom, hogy a kérelmező szülő a II. pontban szereplő gyermekét az elmúlt fél évben az alábbi napokon meglátogatta a gyermekházat: I. hónap: II. hónap: III. hónap: IV. hónap: V. hónap: VI. hónap: 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét igazoló aláírása * Megfelelő aláhúzandó! * Megfelelő aláhúzandó! 14

15 IV. Jövedelmi adatok: A k típusai A kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: 7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, tiszteletdíj, stb.): 9. A család összes nettó : 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett k valódiságát igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. 15 kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni szükséges: a) a kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelemigazolását, b) amennyiben a család tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel,

16 I. KÉRELMEZŐ ADATAI: 4. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Óvoda-beíratási támogatás 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Telefonszám (vezetékes/mobil): II. GYERMEK ADATAI: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) III. NYILATKOZAT Tudomásul veszem, hogy a gyermekemet napi 8 órában az Endrefalvai Napsugár Óvodába rendszeresen járatom és onnan legalább egy évig nem íratom ki. Nyilatkozom, hogy amennyiben kiíratom gyermekemet, a Ft támogatást az önkormányzatnak vissza kell térítenem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. IV. IGAZOLÁS: kérelmező aláírása Az Endrefalvai Napsugár Óvoda vezetője igazolom, hogy a kérelmező szülő a II. pontban szereplő gyermekét az intézménybe beíratta. Beíratás napja:.. igazoló aláírása * Megfelelő aláhúzandó! * Megfelelő aláhúzandó! 16

17 V. JÖVEDELMI ADATOK: A k típusai A kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) Kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb hozzátartozó Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: 7. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, föld bérbeadásából származó jövedelem: 8. Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj, tiszteletdíj, stb.): 9. A család összes nettó : 10. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9. pontjaiban feltüntetett k valódiságát igazoló okiratokat, vagy annak másolatait, melyek 30 napnál nem lehetnek régebbiek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. 17 kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni szükséges: a) a kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelemigazolását, b) amennyiben a család tagjának nincs, az erről szóló nyilatkozatot és a munkaügyi központ igazolását, hogy nyilvántartásukban álláskeresőként szerepel,

18 5. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nappali ellátást igénybevevő idősek támogatása I. KÉRELMEZŐ ADATAI: 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Telefonszám (vezetékes/mobil): II. NYILATKOZAT Nyilatkozom, hogy a településen működő Alapszolgáltatási Központ nappali ellátásának szolgáltatását legalább fél éve igénybevettem és még egyetlen alkalommal sem kaptam meg a nappali ellátást igénybevevő idősek támogatását. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. kérelmező aláírása III. IGAZOLÁS: Az Alapszolgáltatási Központ vezetője igazolom, hogy a kérelmező az Alapszolgáltatási Központ nappali ellátásának szolgáltatását legalább fél éve igénybe vette. igazoló aláírása A kérelemhez mellékelni kell: a) a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, * Megfelelő aláhúzandó! 18

19 I. KÉRELMEZŐ ADATAI: 6. számú melléklet az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Ebtartási támogatás 1. Név:. 2. Születési név: Szül. hely, idő:. 4. Anyja neve:.. 5. Lakóhely:. 6. Tartózkodási hely:... (Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. * ) 7. Telefonszám (vezetékes/mobil): II. NYILATKOZAT Az ebtartási támogatásra jogosult vagyok, mert (A megfelelő aláhúzandó! A jogosultságról igazolás szükséges!) a) az aktív korúak ellátására vagyok jogosult, vagy b) a rehabilitációs ellátásra vagyok jogosult, vagy c) a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső vagyok. III. EB ADATAI: Fajtája: Neme: Születési ideje: Színe: Hívóneve: Beültetett transzponder sorszáma, beültetés időpontja: Kijelentem, hogy az általam tartott ebről az önkormányzat ebösszeírásához adatot szolgáltattam. Az önkormányzat részéről igazolom, hogy az eb az önkormányzat nyilvántartásában szerepel: igazoló aláírása IV. KÉRELEM INDOKLÁSA: Az ebtartási támogatást az általam tartott eb a) kötelező védőoltására, b) transzponderrel történő ellátására, c) elszállíttatására kérem, ugyanis az állat tartásáról a szociális helyzetem miatt nem tudok gondoskodni. Tudomásul veszem, hogy az ebtartási támogatás mértéke egy évben egy ebre kérhető és a támogatás kizárólag természetben adható. Kérelmemhez mellékelem a jogosultságot igazoló okiratot és az eb állategészségügyi kiskönyvét. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. kérelmező aláírása * Megfelelő aláhúzandó! 19

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11.

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma:

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma: Tiszabecsi Közös Önkormányzati Hivatal Uszkai Kirendeltsége Cím: 4952, Uszka, Fő út 100. Tel.: 06 44 704-003 Fax: 06 44 378-140 e-mail: polghiv_uszka@freemail.hu KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Tartózkodási hely:..irányítószám... település...utca/út/tér. Özvegy: Állampolgársága:

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Tartózkodási hely:..irányítószám... település...utca/út/tér. Özvegy: Állampolgársága: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális- és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel:311-630, Tel/ fax: 319-051

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhely: irányítószám

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. 1.) Kérelmező neve /születési név is /. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. 1.) Kérelmező neve /születési név is /. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására

KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására KÉRELEM Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, születési idő (év, hónap, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 11. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

1.. Önkormányzati segély

1.. Önkormányzati segély Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2013. ( XII.3.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelete módosításáról Mátraterenye

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM

ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM ADÓSSÁGKEZELÉSI KÉRELEM Kérelmező neve: Leánykori neve: Anyja neve: Szül. helye, ideje: Lakcíme: Tart. helye: Munkahelye: Állampolgársága. Kérelmező és vele közös háztartásban élők adatai: Név Kapcsolat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születés helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 1. Személyes adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje 1. számú melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beadási határidő: 2014. december 12. KÉRELEM szociális célú tűzifa támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.) A kérelmező személyére vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem

Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 1535 Budapest, Pf. 925. Tárgy: bölcsődei felvételi kérelem Alulírott (szülő/gyám neve)

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben