Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (továbbiakban: Szt) 10. (l) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 32. (1) és (3) bekezdésében, 32/A. -ában, 37/D. (2) bekezdés d) pontjában, (6) és (8) bekezdésében, 38. (2) és (4) bekezdés a. és b. pontjában 41. (2) bekezdésében és 45. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az egyének, a családok működőképességének elősegítése és megőrzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Hajdúsámson Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Hajdúsámson Város Önkormányzata által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezetét, jogosultság feltételeit, igénybevételének módjait. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Hajdúsámson város közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) az Szt. (6) -ában meghatározott hajléktalan személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b.) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 1

2 3. Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, ha ennek hiányában a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné. 4. (1) Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre: 1.) Az Önkormányzat pénzbeli támogatásként: a.) Az Szt. 37/A-39/G. -aiban foglaltak alapján az aktív korú egészségkárosodott személy részére szociális segélyt állapít meg. b.) Az Szt. 37/A-37/H. -aiban foglalt előírások és jelen rendeletben foglalt helyi szabályok figyelembevételével az aktív korú nem foglalkoztatottak részére rendszeres szociális segélyt biztosít. c.) Az Szt. 32/B-32/D. -aiban szabályozott előírások alapján időskorú személyek részére időskorúak járadékaként támogatást nyújt. d.) Az Szt ában foglaltak alapján ápolási díjat biztosít a tartósan gondozásra, ápolásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18. év alatti személyt ápoló nagykorú hozzátartozó részére. e.) Az Szt. 43/A. -ában foglaltak szerint ápolási díjat állapít meg a fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végző nagykorú hozzátartozó részére. f.) Az Szt. 43/B. -ában és jelen rendeletben előírt szabályok szerint ápolási díjat állapít meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a 18. évet betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását végzi. g.) Az Szt ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi feltételek alapján átmeneti segélyként időszaki, illetőleg rendkívüli segélyt nyújt. h.) Az Szt aiban előírt feltételek és e rendeletben foglalt szabályok alapján lakásfenntartási támogatást állapít meg. 2.) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként: a.) Az Szt ában meghatározottak figyelembevételével jelen rendeletben előírt helyi feltételek szerint rászorultsági alapon temetési segélyt biztosít. b.) Az Szt ában foglaltak alapján közköltségen gondoskodik az elhunyt személyek eltemettetéséről. c.) Az Szt. 50. /2/ bekezdése alapján, valamint e rendeletben előírt szabályok szerint a szociálisan rászorult személyek részére egészségük megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos kiadásaik csökkentésére, rászorultsági alapú közgyógyellátást biztosít. Hatásköri szabályok 5. (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit: a.) Rendszeres szociális segély megállapítása, felülvizsgálata (Szt. 37/A. /1/, 37/B. /1/-/2/, 37/C., 37/F. ) b.) Temetési segély megállapítása (Szt. 46. /1/) c.) Átmeneti segély megállapítása (Szt. 45. /1/) d.) Közköltségen történő temetés megállapítása (Szt. 48. ) (2) A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköreit: a.) Időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata (Szt. 32/B. /1/-/3/, 32/C. /4/, 32/D. ) b.) Lakásfenntartási támogatás megállapítása (Szt. 38. ) 2

3 c.) Közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása (Szt. 50. /2/) d.) Ápolási díj megállapítása ( Szt.41., 43/A, 43/B. ) II. fejezet ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 6. (1) Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodájánál lehet benyújtani formanyomtatványokon. A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: l. sz. melléklet: idős korúak járadékának megállapításához 2. sz. melléklet: rendszeres szociális segély megállapításhoz 3. sz. melléklet: lakásfenntartási támogatás megállapításához 4. sz. melléklet: ápolási díj megállapításhoz 5. sz. melléklet: átmeneti segély megállapításhoz 6. sz. melléklet: temetési segély megállapításhoz 7. sz. melléklet: köztemetés igénylése 8. sz. melléklet: közgyógyellátás igénylése. (2) A kérelemhez csatolni szükséges: a.) igazolások, nyilatkozatok az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók jövedelmi-vagyoni viszonyairól, b.) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolások (orvosi igazolás, szakértői vélemény, tb-igazgatási szerv igazolása, tanulói jogviszony igazolás, lakhatással kapcsolatos költségek igazolása, stb.) (3) Az igénylő jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok: a.) az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók munkaviszonyból, tagsági viszonyból, egyéb munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 3 havi átlag nettó jövedelméről szóló, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás; b.) a postai átutalással érkező rendszeres jövedelmek, valamint rendszeres pénzellátások utolsó havi szelvénye; c.) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerződés, a havonta rendszeresen nem mérhető jövedelmekről a kifizető (egy évnél nem régebbi ) igazolása; d.) egyéni és társas vállalkozás esetén az előző évi adóbevallás; e.) alkalmi munkából származó jövedelem esetén az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemről. (4) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei: a.) Az igénylő által benyújtott nyilatkozat tartalmazza aa.) az igénylő személyi adatait (név, szül. hely, szül. idő, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye); ab.) az igénylő három havi rendszeres munkából (alkalmi munkából) származó jövedelmét; ac.) dátumot, nyilatkozó aláírását. 3

4 b.) A munkáltatói igazolás tartalmi követelményei: ba.) munkáltató adatai: név, telephely, adószám; bb.) munkavállaló adatai. Neve (születési név), anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye bc.) munkavállalónak a munkáltatóval fennálló jogviszonya megnevezése, időtartama; bd.) munkavállaló munkaköre, megelőző 3 havi nettó átlagkeresete; be.) dátum, aláírás, hivatalos bélyegző. (5) Amennyiben az igénylő, illetőleg családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyon hasznosításából származik, és/illetve a nyilatkozat valódisága tekintetében kétség merül fel, a Hivatal bizonyítékként a megyei APEH igazgatóság (Szt. 10. (3) bek. szerinti) igazolását szerzi be. (6) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, a rendszeresen nem mérhető jövedelmeknél 12 hónap. 7. A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. Az ügyintézők feladatkörükben gondoskodnak a szociális támogatások iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatásáról, valamint a döntések határidőben történő végrehajtásáról. 8. (1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői feladatkörükben a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást igénylő személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során lakáson, munkavégzés helyszínén helyszíni ellenőrzést végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, (könyvben) rögzítik. (2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során tudomására jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmező életkörülményei a támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal ellentétes, a támogatás folyósítása ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal felhívatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást igénylő, illetőleg a támogatásban részesülő személy a támogatásra nem jogosult, az ellenőrzést végző köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, megvonására, visszatérítésére javaslatot tenni. (4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító önkormányzati szerv rendeli el. (2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti. A méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a kötelezett személynek tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt jövedelem kiesése következik be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés engedélyezhető, ha a fizetésre kötelezett személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át. 9. 4

5 (4) Amennyiben a hatáskör gyakorlója a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, egyszerűsített határozat hozható. (5) A pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránt indult ügyekben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. (6) A pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránt indult ügyekben a határozat méltányosságból való módosításának vagy visszavonásának nincs helye. III. fejezet TÁMOGATÁSI FORMÁK Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 10. (1) Időskorúak járadékában részesül az a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek a.) havi jövedelme, valamint b.) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén 95 %-át. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt irányadó nyugdíjkorhatár alatt az évi LXXXI tv. 7. (4)-(5) bekezdésében szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. (3) A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti a Rendelet 2. (3) bekezdés b.) pontjában meghatározott személyt, amennyiben az e rendeletben és az Szt.-ben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik; c) a 2. (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 11. (1) Amennyiben az időskorúak járadékára jogosult nem teljes hónapban jogosult az ellátásra, napi összeget kell megállapítani a kérelem benyújtásának tárgyhónapjából még hátralévő napokra. Az egy napra eső támogatás összege a havi ellátás harmincad része. (2) Az időskorúak járadékára való jogosultság megszűnésének hónapjában a támogatás összegére az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell. Rendszeres szociális segély 12. (1) Az Szt. 37/A.-37 /H. -aiban meghatározott feltételek mellett rendszeres szociális segélyt kell megállapítani a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személynek, ha saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt. 5

6 (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítási feltételeként együttműködni köteles. (3) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Hajdúsámson Város Önkormányzata együttműködésre a Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központot-ot (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) jelöli ki. Az együttműködésre vonatkozó megállapodást e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. (4) A nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülő személy köteles együttműködni a Családsegítő Szolgálattal. 13. (1) Együttműködőnek minősül az Szt. 37. D. (1)-(2) (3) bekezdésben szabályozottakon túl az a nem foglalkoztatott személy, aki a.) rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül jelentkezik a Családsegítő Szolgálatnál, mint együttműködésre kijelölt szervnél és nyilvántartásba veteti magát, b.) írásban megállapodik a Családsegítő Szolgálattal a beilleszkedést segítő programról, c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d.) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában Hajdúsámson Városi Önkormányzatával együttműködik. (2) A beilleszkedést segítő program tartalma a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartatásra; b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre; c) a Munkaügyi Központban, illetve Hajdúsámson Városi Önkormányzat által felajánlott és számára az Szt. 37/H. (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására; d.) a Munkaügyi Központban munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a Munkaügyi Központtal való együttműködésre;. (3) A beilleszkedést segítő programban való részvétel során a Családsegítő Szolgálat és a nem foglalkoztatott személy az írásbeli megállapodásban a.) meghatározza az elérendő célokat; b.) rögzíti a program tartalmát; c.) kiválasztja a megfelelő tevékenységet, szolgáltatást; (4) Az önkormányzat közmunka, illetve közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében a nem foglalkoztatott személyeknek a.) parkgondozást, b.) idény jelleggel hó eltakarítást, c.) közterület tisztán tartást, d.) egyéb - az önkormányzat polgármesteri hivatalának, és az önkormányzat fenntartásában lévő más intézmény működését elősegítő - munkát szervez. (5) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak a nem foglalkoztatott személynek, aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően nem működött együtt, így a.) a számára felajánlott megfelelő munkalehetőséget kellő indok nélkül visszautasítja, b.) a Családsegítő Szolgálattal a kapcsolatot nem tartja; c.) a beilleszkedést segítő programban nem vesz részt; d.) a munkáltató által megjelölt időpontban a kötelező orvosi vizsgálaton nem vesz részt, és - alkalmassága esetén - a munkaszerződés megkötése céljából a munkáltatónál nem 6

7 jelenik meg, illetve a munkaszerződés megkötéséhez szükséges iratokat nem csatolja; e.) számára felajánlott megfelelő munka végzésére a munkáltatónál nem jelentkezik, vagy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg. f) a 13. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott időben nem jelentkezik a Családsegítő Szolgálatnál. (6) Nem minősül együtt együttműködőnek az, aki az (5) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség bármely feltételének nem tesz eleget. (7) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül az Szt. 37/ B (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakon túl az, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy; a.) az (1) bekezdés a.)-b.)-c) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, vagy b.) (1) bekezdés d.) pontját nem teljesíti. (8) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt egyűttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét az együttműködési kötelezettség megszegésének időpontjától számított hat hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) Normatív lakásfenntartási támogatás nyújtható a Sztv. 38. (1)-(8) bekezdése szerint. (2) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az, ahol a háztartásban az egy főre számított jövedelmi határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem 30 %-át meghaladja. (3) A helyi lakásfenntartási költségeknél és elismert lakásnagyságnál a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó a 38. (3)-(4) bekezdései szerint kell eljárni. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi mértéke Ft. (5) a) A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. b) Az (a) pont alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit. (6) A támogatást egy évre kell megállapítani. Ápolási díj 15. (1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó (Ptk ), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló a.) súlyos fogyatékos, vagy b.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását ápolását végzi. (2) Méltányosságból állapítható meg ápolási díj annak a hajdúsámsoni állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, aki keresettel, jövedelemmel nem rendelkezik és 18. évet betöltött tartósan beteg 7

8 személy(ek) otthoni ápolását végzi. (3) Méltányosságból ápolási díj elsősorban annak a hozzátartozónak állapítható meg, aki a.) beteg személy ápolása címén munkahelyet kénytelen feladni, illetve munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, kivéve ha előzőleg egyidejűleg több beteg személy ápolását végezte és időközben az egyik személy elhalálozott, vagy bármilyen ok miatt kikerült az ápolt az ápolásból b.) a beteg személy ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani. (4) Méltányosságból ápolási díj nem állapítható meg abban az esetben, ha a.) a beteg akár az ápolóval, akár más személlyel tartási, öröklési, életjáradéki szerződést kötött, b.) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén annak 170 %-át. (5) Az ápolási díj összege az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (6) Az ápolási díj összege a (2) bekezdésben meghatározott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.. (8) Ha az ápolási díj nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. (9) Megszüntethető az ápolási díj folyósítása, ha az ápoló kötelezettségét nem teljesíti. Átmeneti segély 16. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére átmeneti segély nyújtható, figyelemmel az Sztv. 7. /1/ bekezdésében foglaltakra is. (2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg: a.) akinek az általa lakott házat elemi kár sújtotta, b.) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi, szolgáltatási díj támogatására, c.) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógy igazolvánnyal nem rendelkezik, d.) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén, e.) egyedülálló ellátatlan személy részére, f.) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, g.) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén és 8

9 családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. (3) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (4) Havi rendszerességgel is adható átmeneti segély legfeljebb hat alkalommal jövedelemkiegészítő támogatásként. (5) Az egyszeri, valamint a havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 15 %-ánál kevesebb, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél több nem lehet. (6) Az Önkormányzat annak a személynek, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé, lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb forint támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át. Temetési segély 17. (1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 10%-a. A helyben szokásos temetési költség összege Ft. (4) Ft összegű temetési segély állapítható meg annak, aki elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét. (5) Ft összegű temetési segély állapítható meg annak, aki az elhalt eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét. 9

10 A köztemetés az Szt a szerint történik. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 18. Közgyógyellátás 19. (1) Az Sztv. 50. /1/ és /3/ bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét nem haladja meg, és az igazolt gyógyszer költsége eléri a havi 6.000,-Ft-ot és ennek megfizetése létfenntartását veszélyezteti. (2) A gyógyszer-felhasználás szükségességét a kérelmező háziorvosa, a gyógyszerek költségét a gyógyszerész igazolja. IV. fejezet A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 20. (1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, felülvizsgálatára, folyósítására ha e rendelet eltérően nem rendelkezik jelen paragrafusban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni. (2) Az időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden hónap 5. napjáig, az átmeneti segély, a temetési segély a megállapító határozat kézhezvételét követő öt napon belül kerül folyósításra. (3) A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára az jogosult, aki azt megállapította. (4) A határozatlan időre megállapított ellátás esetén - az időskorúak járadéka és az ápolási díj kivételével - a jogosultságot évente felül kell vizsgálni, minden tárgyévet követő év november 31-ig. (5) Az időskorúak járadékára és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ezen rendelet április 1. napján lép hatályba. V. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a rendszeres szociális segélyére való jogosultságát május 1-je előtt állapították meg, a Szt. 37/D. /2/ bekezdése, valamint jelen rendelet 6. -a szerinti együttműködési kötelezettsége a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatának időpontjától áll fenn. 10

11 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott a szociális ellátások helyi szabályairól szóló Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003. (IX.17.), 4/2004. (III.1.), 7/2004. (III.29.), 20/2004. (V.28.), 2/2005. (I.31.), 10/2005. (IV.8.), 23/2005. (IX.30.), 2/2006. (I.27.) rendeleteivel módosított 12/2003. (VI. 24.) rendelete. 24. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16.-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Hajdúsámson, március 29. Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihírdettem: Hajdúsámson, március 30. nap Jegyző 11

12 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006.(VI.30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006.(III.30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 5. (2) bekezdésének c./ pontját hatályon kívül helyezi A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az Sztv. 50. /1/ és /2/ bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) Az évi III. tv. 50. /4/ bekezdése alapján a jogosultságról a dönt. E rendelet július 3-án lép hatályba. 3. Hajdúsámson, június 29. Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, június 30. nap 12

13 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34 /2006 ( Xll. 1.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.)rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit: a.) Temetési segély megállapítása (Szt. 46. /1/) b.) Átmeneti segély megállapítása (Szt. 45. /1/) c.) Közköltségen történő temetés megállapítása (Szt. 48. ) (2) A képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköreit: a.) Lakásfenntartási támogatás megállapítása (Szt. 38. ) b.) Ápolási díj megállapítása (Szt. 43/B. ) 2. A rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Időskorúak járadékában részesül az a 62 életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek a.) havi jövedelme, valamint b.) saját és vele együtt lakó házastársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (2) Időskorúak járadékában részesül az a 62 életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át. (3) Időskorúak járadékában részesül az a 75. életévét betöltött személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át. 13

14 A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk ), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló a.) súlyos fogyatékos, vagy b.) tartósan beteg 14. éven aluli személy gondozását végzi. (2) Ápolási díjra jogosult a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy. (3) Méltányosságból állapítható meg ápolási díj abban az esetben, ha az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 140 %-át, egyedülálló esetén 190 %-át. (4) Az ápolási díj összege az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (5) Az ápolási díj összege a (2) bekezdésben meghatározott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. (6) Az ápolási díj összege a (3) bekezdésben meghatározott esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (7) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul. (8) Ha az ápolási díj nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. (9) Megszüntethető az ápolási díj folyósítása, ha az ápoló kötelezettségét nem teljesíti. 4. (1) A rendelet 2. és 3. -a december 4. napján lép hatályba. (2) A rendelet 1. -a január 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, november 30. Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, december 1. Jegyző 14

15 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (Ill. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.)rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az Sztv. 50. /1/ és /2/ bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át, egyedülálló esetében 220 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 2. E rendelet április 2-án lép hatályba. Hajdúsámson, március 29. Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, március 29. Jegyző 15

16 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2007 (VI. 08.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az Sztv. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetében 220%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. E rendelet június 11-én lép hatályba. 2. Hajdúsámson, június 7. Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, június 8. 16

17 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008. (VII. 2.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 13. (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal, valamint a következő (9)-(14) bekezdéssel egészül ki: 13. (1) e) a részére meghatározott önkormányzati közérdekű munkavégzést teljesíteni, f) Hajdúsámson Városi Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménybe járó tanköteles korú illetőleg iskolai életmódra felkészítő oktatásra köteles gyermekeit az intézményekbe járatni. (9) Önkormányzati közérdekű munkavégzés: az önkormányzat közigazgatási területén belül, a jogszabály alapján helyi önkormányzati feladatellátás körébe tartozó helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat által meghatározott munkavégzés, melynek mértéke a jogosult részére megállapított rendszeres szociális segély minden megkezdett Ft-ja után számított napi 8 óra. Az önkormányzati közérdekű munkavégzést, a Képviselő-testület által meghatározott keretek között, a Polgármester rendeli el. (10) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre történő behívás rendjét az önkormányzat - Képviselő-testület által külön határozatban meghatározott -szükségleteihez igazodva kell kialakítani. A munkavégzés megkezdése előtt a behívott személynek üzemorvosi alkalmassági vizsgálaton, valamint munka- és balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie. (11)) A Polgármester az önkormányzati közérdekű munkavégzés elrendeléséről, a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban értesíti a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt, aki a munkavégzés teljesítése alól - indokolt esetben - 1 alkalommal halasztást kérhet. 17

18 (12) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre kötelezett személy köteles a kijelölt munkaterületen az előírt időtartamban munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és a részére meghatározott munkavégzést teljesíteni. Aki ezen kötelezettségét nem teljesíti, vagy a munkavégzés ideje alatt szeszes italt fogyaszt, a Polgármester jogosult a rendszeres szociális segélynek az elrendelt és nem teljesített munkavégzéssel arányos részét saját hatáskörében meghozott határozattal megvonni. A határozatról értesíteni kell a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját és a Családsegítő Szolgálatot. (13) A (12) bekezdésben szabályozott kötelezettség szegés ismételt előfordulása esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (14) Az Önkormányzati közérdekű munka elvárásnak megfelelő teljesítése esetén, az önkormányzat segítséget nyújt a rendszeres szociális segélyben részesülő személy munkahelyen történő elhelyezkedéséhez, melyet írásbeli ajánlás formájában is megerősít. Az elhelyezkedéshez szükséges ajánlást a Polgármester írja alá. 2. E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, július 1. polgármester Andó Lászlóné E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, július 2. 18

19 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2008. (VIII.27.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III.30.) rendeletet módosító 14/2008. (VII.2.) rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 2.. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV.30.) számú rendeletet módosító 15/2008. (VII.2.) számú rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. E rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúsámson, augusztus Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, augusztus

20 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (XII. 17.) r e n d e l e t e egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezésére az alábbi rendeletet alkotja: 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendeletet módosító 19/2008. (VIII. 27.) és 14/2008. (VII. 2.) rendeleteket. 2. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2004. (IV. 30.) rendeletet módosító 19/2008. (VIII. 27.) és 15/2008.(VII. 2.) rendeleteket. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 3. Hajdúsámson, december 16. Kanyóné Papp Klára Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, december 17. Kanyóné Papp Klára 20

21 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17 / ( IX. 4. ) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendszeres szociális segélyezettek együttműködési szabályai 12. (1) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Nyíradony Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda (Hajdúsámson, Kossuth út 9.) (a továbbiakban: Családsegítő). (2) A jogosult köteles: a.) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát, b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló együttműködési megállapodást megkötni, c.) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, d.) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítővel, és legalább kéthavonta eleget tenni a Családsegítő által megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének. (3) A Családsegítő a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: a.) egyéni képességeket fejlesztő, b.) életmódot formáló, c.) egyéni életvezetési, d.) mentálhigiénés, e.) rehabilitációs, f.) reintegrációs, g.) álláskeresésre irányuló, h.) munkára és pályára állítási, i.) pályakorrekciós csoportfoglalkozások és tanácsadások. 21

22 (1) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a.) a Családsegítőnél nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát nyilvántartásba, b.) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c.) nem köti meg az együttműködési megállapodást a Családsegítővel, d.) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. (2) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a Családsegítőhöz benyújtott okiratokkal különösen orvosi igazolás, zárójelentés kimenti. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő egy munkanapon belül írásban, új határidő tűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. (4) A Családsegítő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésére álló valamennyi okiratot megküldeni. 2. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a.) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik /Sztv. 48. (3) bekezdés/ (2) Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat a.) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes köznél bejelenti, vagy b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi /Sztv. 48. (3) bekezdés/ (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy. (4) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. 22

23 - 3 - (5) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező - egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, vagy - családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120 %-át nem éri el. (6) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni. 3. E rendelet szeptember 7-én lép hatályba. Hajdúsámson, szeptember 3. Kanyóné Papp Klára Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, szeptember 4. Kanyóné Papp Klára 23

24 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27 / ( XII.14. ) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) Az Sztv. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetében 230%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 2. E rendelet január 4-én lép hatályba. Hajdúsámson, december 10. Kanyóné Papp Klára Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, december 14. Kanyóné Papp Klára 24

25 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4 / ( II.17. ) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet a és az 5. (2) bekezdés b. pontja hatályát veszti (1) E rendelet február 21-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított ápolási díjban részesülő személynek az ápolási díjat május 31- ig tovább kell folyósítani. (3) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hajdúsámson, február 16. Dr.Vincze István al Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, 2011.február 21. Dr. Vincze István al 25

26 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18 / (VIII. 22.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (III. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a kérelmező, ahol a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelme a nyugdíjminimum %-a között van, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és a lakás négyzetméterére jutó helyben elismert költség szorzata. Az elismert lakásnagyság mértéke: a) ha a háztartásban egy személy lakik 35m2, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, az ad) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (3) A lakásfenntartási támogatás 1 m2-re jutó helyben elismert havi költsége 450.-Ft. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi mértéke Ft. A Rendelet a következő 14/A -al egészül ki: 2. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Szociális Irodához benyújtani. (2) A támogatás iránti kérelmet az év során folyamatosan lehet benyújtani. (3) A támogatást egy évre kell megállapítani, azon hónap első napjától, amikor a kérelmet benyújtották. 26

27 3. A rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, augusztus 18. Hamza Gábor polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem. Hajdúsámson, augusztus

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló. 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 11/2014.(V. 7.) önkormányzati rendelettel, valamint a 23/2014.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek, nem is csökkennek.

Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek, nem is csökkennek. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év végén több mint száz új jogszabály jelent meg, illetve módosult. Ennek következtében az önkormányzatoknak

Részletesebben