J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Közgyőlés az SZMJVÖ Bölcsıdéi intézményvezetıi munkakörére Ungi Ferencnét 36 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta. Köszönti Ungi Ferencnét és munkájához jó egészséget és sok sikert kíván. A Közgyőlés 38 igen szavazattal egyhangúlag döntött a évi városi kitüntetésekrıl, melynek megfelelıen évben Szeged Város Díszpolgára címet adományoz prof. dr. Blazovich Lászlónak, a Csongrád Megyei Levéltár volt igazgatójának. Pro Urbe díjat adományoz a Közgyőlés prof. dr. Benedek Györgynek, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvos Kar dékánjának és Kondé Lajosnak, a Dóm plébánosának. Szegedért Emlékérmet adományoz a Közgyőlés Szammer Istvánnak, a Délmagyarországot kiadó Lapcom Kft. ügyvezetı igazgatójának, Takó Tivadar nyugalmazott iskolaigazgatónak, dr. Dombi József fizikusnak, Rácz Tibornak, a Szegedi Nemzeti Színház mővészének és Kártyikné Benke Etkának, Etka anyónak, aki Szeged város hírnevét erısítette a jóga népszerősítésével. Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérem kitüntetésben részesül Farkas András utazási iroda igazgató és dr. Tóth Imre, a Geo-Environ Egyesület elnöke. A városi kitüntetetteket május 21-én, Szeged Napján tartandó díszközgyőlésen köszönti a város és akkor adják át a kitüntetéseket. 1. Meleg étkeztetési utalvány elfogadtatása a közétkeztetésben Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az elıterjesztéshez nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot határozatot hozza: 38 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következı

2 2 35/2010. (II.19.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a Polgármester 01/6821-6/2010. számú elıterjesztését Meleg étkeztetési utalványok elfogadása a közétkeztetésben tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Suli-Host Kft. között létrejött szerzıdés meleg étkeztetési utalvány bevezetése kapcsán felmerülı, az elszámolás alapját érintı módosításokat kezdeményezze. Felelıs: Határidı: Városüzemeltetési Iroda vezetıje azonnal 2. A Közgyőlés utasítja az NGSZ igazgatóját, valamint SZMJVÖ Bölcsıdéi igazgatóját, hogy az összes meleg étkeztetési utalványt kibocsátó hellyel az utalványok beváltása kapcsán felmerült kérdésekben a tárgyalásokat folytassa le és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Határidı: NGSZ igazgatója SZMJVÖ Bölcsıdéi igazgatója azonnal 3. A Polgármester utasítja a Közgazdasági Iroda vezetıjét, hogy az NGSZ és SZMJVÖ Bölcsıdéi igazgatója javaslata alapján a meleg étkeztetési utalvány bevezetése kapcsán felmerülı elıirányzat és létszám igényrıl szóló elıterjesztést készítse elı. Felelıs: Határidı: Közgazdasági Iroda vezetıje a évi költségvetés soron következı módosítása A határozatról értesítést kapnak: Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Aljegyzı, Polgármesteri Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, általa az NGSZ igazgatója és SZMJVÖ Bölcsıdéi igazgatója Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot rendeletet alkotja: 38 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következı

3 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 1/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (1) és (2) bekezdésben, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. és 147. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 6. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díja a) bölcsıde reggeli és tízórai ebéd uzsonna Összesen: aa) diétás reggeli és tízórai ebéd uzsonna Összesen: b) óvoda tízórai ebéd uzsonna Összesen: ba) diétás ebéd c) általános iskola tízórai ebéd uzsonna Összesen: ca) diétás ebéd 64,- Ft/adag 204,- Ft/adag 42,- Ft/adag 310,- Ft/adag (+ ÁFA) 64,-Ft/adag 204,-Ft/adag 42,-Ft/adag 310,-Ft/adag (+ ÁFA) 59,- Ft/adag 198,- Ft/adag 53,- Ft/adag 310,- Ft/adag (+ ÁFA) 297,- Ft/adag (+ ÁFA) 65,- Ft/adag 249,- Ft/adag 64,- Ft/adag 378,- Ft/adag (+ ÁFA) 373,- Ft/adag (+ ÁFA)

4 4 d) középfokú iskola ebéd da) diétás ebéd e) kollégium reggeli és tízórai ebéd uzsonna és vacsora Összesen: ea) diétás ebéd 271,- Ft/adag (+ ÁFA) 407,-Ft/adag (+ ÁFA) 153,- Ft/adag 271,- Ft/adag 182,- Ft/adag 606,- Ft/adag (+ ÁFA) 407,-Ft/adag (+ ÁFA) 2. A R. az alábbi 6/A. -sal egészül ki: 6/A. (1)A R. 6. (1) bekezdésében foglalt térítési díjat meleg étkeztetési utalvánnyal és/vagy készpénzzel lehet megfizetni. (2)Készpénzzel történı fizetés esetén az intézményi térítési díjból 5% kedvezményt kell biztosítani. 3. A R. 8. (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (5) Fogyatékos személyek otthona (Dr. Waltner Károly Otthon Szeged, Agyagos u. 45.) intézményi térítési díja napi 2.010,- Ft havi ,- Ft Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. Az ellátást igénylı vagy a térítési díjat megfizetı más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben az Szt. 117/B. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 4. (1) A R. 10. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Közgyőlés a) az Szt. 92/B. (1) bekezdés b) pontja szerint az intézmény mőködése törvényességének ellenırzésével kapcsolatos, b) az Szt. 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghozatala elıtt az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szerve véleményének kikérésével kapcsolatos, c) az Szt. 94/A. (3) bekezdésben foglalt, a beutalást érintı döntéssel kapcsolatos, d) az Szt. 17. (5) bekezdése alapján a szociális ellátás megtérítésével, a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból való elengedésével, csökkentésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos,

5 5 e) az Szt. 99. (1) bekezdésében meghatározott érdek-képviseleti fórum megalakításának és tevékenysége szabályainak meghatározásával, f) az Szt (4) bekezdése alapján az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos, g) a december 31-én hatályos Szt. 117/B. (1) bekezdésében foglalt feltételek alapján január 30. napja elıtt befizetett egyszeri hozzájárulás visszafizetésével kapcsolatos, h) a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralék behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos, i)a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 16. (1) bekezdése alapján a fenntartó képviselıjének kijelölésével kapcsolatos, j) a Gyvt (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény gazdálkodásával és a mőködés törvényességének ellenırzésével kapcsolatos, k) a Gyvt (1) bekezdés f) pontja alapján a szakemberek képzésének, továbbképzésének szervezésével kapcsolatos, l)) a Gyvt (1) bekezdés h) pontja alapján az intézmény érdek-képviseleti fóruma megalakításával kapcsolatos, m) a Gyvt (1) bekezdés j) pontja alapján szükséges intézkedésekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza. (2) A R. 10. (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (2) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága Közgyőléstıl átruházott hatáskörben a) Jóváhagyja a szociális intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját szakosított intézmény esetében a házirendet amennyiben az önkormányzat számára többletkiadást nem jelent (Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja). b) Ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. (Szt. 92/B. (1) bekezdés d) pontja). c) Jóváhagyja a gyermekvédelmi intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját amennyiben az önkormányzat számára többletkiadást nem jelent (Gyvt (1) bekezdés d) pontja). d) Ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét (Gyvt (1) bekezdés e) pontja). e) Ellenırzi a házirend, valamint más belsı szabályzatok jogszerőségét (Gyvt (3) bekezdés). 5. Záró rendelkezések (1)Jelen rendelet az 1. és a 2. kivételével április 01-jén lép hatályba. (2)Jelen rendelet 1. -a és 2. -a május 1-jén lép hatályba. (3)A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (4)A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

6 6 1/2010. (II.19.) önkormányzarti rendelet 1. számú melléklete 1. számú melléklet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelethez Szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményei, férıhelyei, és az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok, igazolások Intézmény típusa Intézmény neve Férıhely I. Gyermekjóléti alapellátások 1. Gyermekek napközbeni ellátása - napos bölcsıde: Bölcsıde neve Dobó utcai Bölcsıde Kiskundorozsmai Bölcsıde SZMJVÖ Bölcsıdéi Szeged, Párizsi krt április 30-ig 834 fı május 01-tıl 934 fı Címe Szeged, Dobó u Férıhely április 30-ig (fı) Férıhely május 01-tıl (fı) Szeged, Tas u Csı utcai Bölcsıde Szeged, Csı u Rókusi krt.-i Bölcsıde Szeged, Rókusi krt Gyík utcai Bölcsıde Szeged, Gyík u Agyagos utcai (Módszertani)Bölcsıde Szeged, Agyagos u Csillag téri Bölcsıde Szeged, Tünde tér Szentmihályi Bölcsıde Szeged, Óvoda u Vedres utcai Bölcsıde Szeged, Vedres u Vitéz utcai Bölcsıde Szeged, Vitéz u Petıfi S.sgt.-i Bölcsıde Szeged, Petıfi S.sgt Siha közi Bölcsıde Szeged, Siha köz Szıregi Bölcsıde Szeged, Szerb u Töltés utcai Bölcsıde Szeged, Töltés u Hajlat utcai Bölcsıde Szeged, Hajlat u Összesen:

7 7 - idıszakos gyermekfelügyelet bölcsıdei üres férıhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig (gyermekenként legfeljebb havi 10 alkalom, alkalmanként maximum 4 óra) - játszócsoport (játszóház) bölcsıdei üres férıhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig, gondozónı segítségével gyermekfelügyelet, vagy gyermek-szülı együttes játék-lehetıségének biztosítása. Szükséges igazolások: A szülık és gyermek(eik) személyi adatait tartalmazó kérelem, gyermek(ek) általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a szülık és gyermek(eik) jövedelmét igazoló dokumentumok, a gyermek(ek) és szülık lakcímét igazoló hatósági igazolvány, a szülık munkáltatói-, vagy iskolalátogatási igazolása, valamint nyilatkozat arról ki részesül a gyermek után családi pótlékban. II. Gyermekvédelmi szakellátás 1. Otthont nyújtó ellátás 1/A. Nevelıszülıi hálózat Dr. Waltner Károly Otthon 6 fı (4 nevelıszülı) Gyermekotthona Szeged, Bölcsıde u. 3. 1/B. Fiú Speciális Gyermekotthon Dr. Waltner Károly Otthon 16 fı Szeged, Szıregi u /C. Gyermekotthon Dr. Waltner Károly Otthon 34 fı Szeged, Bölcsıde u Utógondozói ellátás Dr. Waltner Károly Otthon 15 fı Szeged, Zöldfa u. 16. I/3. Szeged, Zöldfa u. 5/C.IV/14. Szeged, Őrhajós u. 5/B.I/1. Szeged, Pentelei sor 1. IX/43. III. Szociális szakosított ellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos személyek otthona Dr. Waltner Károly Otthon 150 fı Szeged, Agyagos u. 45. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. Tanköteles korú gyermekek elhelyezése iránti kérelem esetén a területileg illetékes szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményét mellékelni kell (1993. évi LXXIX. törvény 30. (3) bekezdés). Nagykorú fogyatékos személy elhelyezése esetén szükséges a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat.

8 8 1/2010. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 2. számú melléklet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelethez Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Waltner Károly Otthon fogyatékos személyek otthonára vonatkozóan a szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás Dr. Waltner Károly Otthon Fogyatékos személyek otthona Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség (2009. évi adatok alapján) napi: 8.323,-Ft havi: ,-Ft Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerint az önkormányzatot egy ellátott után illetı évi normatív állami hozzájárulás ,-Ft Egy ellátottra jutó havi normatív állami hozzájárulás ,-Ft Számított havi intézményi térítési díj (a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete) ,-Ft Rendeletben tıl hatályos intézményi térítési díj napi: 2.010,-Ft havi: ,-Ft Fiú Speciális Gyermekotthon Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség (2009. évi adatok alapján) napi: ,-Ft havi: ,-Ft Gyermekotthon Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség (2009. évi adatok alapján) napi: ,-Ft havi: ,-Ft Nevelıszülıi hálózat Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség (2009. évi adatok alapján) napi: 2.770,-Ft havi: ,-Ft Utógondozói ellátás Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség (2009. évi adatok alapján) napi: 3.121,-Ft havi: ,-Ft Rendeletben tıl hatályos intézményi térítési díj napi: 440,-Ft havi: ,-Ft

9 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosítása (HPV és egyéb védıoltás) Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot határozatot hozza: 38 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következı 36/2010. (II. 19.) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyőlés megtárgyalta a polgármester 01/8154-4/2010. sz., Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosítása (HPV és egyéb védıoltás) tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyőlés a évi költségvetési rendeletben a társadalombiztosítás által nem támogatott oltásokra képzett, e Ft összegő elıirányzat terhére - a HPV elleni védıoltásra 9.000e Ft, - a C csoportú Neisseria meningitidis okozta invazív fertızések megelızésére adandó védıoltásra 1.000e Ft értékő oltóanyag beszerzését engedélyezi. 2. A Közgyőlés az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 23/1995. (VI. 16.) Kgy. rendelet 9. -a alapján a jelen határozat mellékletét képezı, az Önkormányzat és a Szegedi Tudományegyetem közt megkötésre kerülı megállapodást jóváhagyja, a megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. Errıl a Tisztségviselıket, Címzetes Fıjegyzıt, Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodát, az Iroda által az SZTE Klinikai Központ elnökét jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

10 10 36/2010. (II.19.) Kgy. sz. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészrıl Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér 10., adószáma: ) képviseletében: Dr. Botka László polgármester - a továbbiakban: Önkormányzat, másrészrıl a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., adószáma: ) - képviseletében: Prof. Dr. Pál Attila továbbiakban: SZTE között, az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendeletének értelmében az Önkormányzat az általa szervezett védıoltások igénybevételéhez támogatást nyújt. Térítésmentes védıoltásra jogosult az Önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, a) a humán papilloma vírus (továbbiakban: HPV) elleni védıoltás vonatkozásában a tárgyévben 13. életévét betöltı leánygyermek, b) C csoportú Neisseria meningitidis okozta invazív fertızések megelızésére adandó oltóanyag vonatkozásában a tárgyévben 1., 2. és 3. életévüket betöltı fiú- és leánygyermek, akinek szülıje/törvényes képviselıje kéri a védıoltást. 2. Az Önkormányzat és az SZTE együttmőködnek az 1. pontban részletezettek szerint térítésmentes védıoltásra jogosultak HPV elleni és C csoportú Neisseria meningitidis okozta invazív fertızések megelızésére adandó oltás lehetıségével kapcsolatos tájékoztatásában. 3. Az Önkormányzat fogadja az oltással kapcsolatos lakossági igényeket, közbeszerzési eljárás eredményeként a támogatotti körnek megrendeli a szükséges mennyiségő védıoltást. 4. A védıoltások leszállítása az SZTE-hez történik. Az SZTE a tervezett felhasználás elıtt legkésıbb 21 nappal írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatja az Önkormányzatot a leszállítandó oltóanyag pontosan megjelölt átvételi helyérıl, a Felek egyeztetnek az átvétel alkalmas idıpontjáról. Az oltóanyag átvételérıl átadás-átvételi jegyzıkönyv (teljesítésigazolás) készül, melyet az SZTE a Szállítóval közösen vesz fel. Ezt helyettesítheti a fuvarlevél vagy más olyan okirat, melyre a teljesítés ténye, az esetleges szerzıdésszegés ténye, stb. feljegyzésre kerülhet akként, hogy abból azonos tartalommal mind a Szállító, mind az SZTE, mind az Önkormányzat (valamint fuvarozó közbejöttével való teljesítés esetén a fuvarozó) is egy-egy példányt egy idıben átvehet. Az SZTE tárolja a védıoltásokat az arra vonatkozó szabályok szerint, és megszervezi az oltások érintettek számára ingyenesen történı beadását az Önkormányzat által a támogatott magánszemélyeknek kiadott megállapító határozatok alapján. 5. A védıoltások leszállításával egyidejőleg az SZTE tájékoztatja az Önkormányzatot az oltás helyszínérıl, idıpontjáról és azon okmányok szükségességérıl, melyekkel a védıoltást igénybe vevınek rendelkeznie kell. 6. Az SZTE a megállapító határozatokban foglalt lejárt jogosultságokról havonta tájékoztatást küld a Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodájának (a továbbiakban: Iroda). Az SZTE az oltás(oka)t felvett támogatottak név szerinti, oltás-sorozat vonatkozásában a szükséges, valamint a szükségeshez képest felvett oltások számának és a megmaradt/fel nem használt oltóanyag fajták szerinti mennyisége felsorolását is tartalmazó beszámolót megküldi a tárgyévet követı március 31-ig az Irodának. A fel nem használt oltóanyag lejárati idıt követı megsemmisítésérıl az SZTE gondoskodik. 7. A fentiekben leírt tevékenységek kapcsán a Felek nem támasztanak pénzbeli követelést egymással szemben, tevékenységüket ingyenesen végzik.

11 11 8. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, a Felek határozatlan idıre kötik. A megállapodás - rendes felmondással minden tárgyév december 31. napi hatállyal szüntethetı meg írásban, legalább 2 hónap felmondási idı mellett. A felmondási idı tartama (2 hónap) alatt a megállapodásban foglaltak ellátásának Felek általi folyamatos, szerzıdésszerő biztosítása sérelmet nem szenvedhet; - azonnali hatályú felmondással nem szüntethetı meg; - rendkívüli felmondás a Felek súlyos szerzıdésszegı magatartása esetén lehetséges. Rendkívüli felmondásra alapot adó súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegı felet tértivevényes ajánlott küldemény útján, ésszerő, de 30 napnál nem hosszabb határidı kitőzésével fel kell hívni a szerzıdésszegés orvoslására. Rendkívüli felmondásra csak az orvoslásra nyitva álló határidı eredménytelen eltelte esetén kerülhet sor. A rendkívüli felmondás indokolással, írásban kerül közlésre. 9. A Felek a megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 11. A jelen megállapodásból eredı viták rendezését a Felek kötelesek tárgyalásos úton megkísérelni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek alávetik magukat a szegedi székhellyel rendelkezı bíróság kizárólagos illetékességének. A Felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester Szegedi Tudományegyetem képviseletében Prof. Dr. Pál Attila elnök Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot rendeletet alkotja: 38 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következı

12 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ban, 37/B. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 132. (4) bekezdés, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében, a 148. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 5. (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: a) legalább 30 %-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és errıl az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetnek (továbbiakban: szakértıi bizottság) az egészségkárosodás minısítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja, vagy 2. A R a az alábbi, d) ponttal egészül ki: d) természetbeni ellátásként a társadalombiztosítás által nem finanszírozott HPV és C csoportú Neisseria meningitidis elleni védıoltások. A R. az alábbi, 23/A -al egészül ki: 3. (1) A 23. (1) bekezdés d) pontban foglaltak szerinti térítésmentes védıoltás nyújtható a tárgyévben április 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı a) HPV elleni 3 oltásból álló - védıoltás vonatkozásában: a tárgyévben 13. életévét betöltı leánygyermek részére, b) C csoportú Neisseria meningitidis okozta invazív fertızések megelızésére adandó oltóanyag vonatkozásában a tárgyévben 1., 2. és 3. életévüket betöltı fiú- és leánygyermek részére, akinek szülıje/törvényes képviselıje kéri a térítésmentes védıoltást.

13 13 (2) A tárgyévi védıoltásokra való felhívást a Polgármester hirdetményben teszi közzé. A térítésmentes védıoltásokra irányuló kérelmeket a hirdetmény közzététele után lehet benyújtani az adott évre vonatkozóan. (3) A térítésmentes védıoltások beadása a Szegedi Tudományegyetem szervezésében történik. (4) A térítésmentes védıoltásokra való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 3 hónapon belül a védıoltást igénybe kell venni, illetıleg a védıoltások igénybe vételét meg kell kezdeni, ennek hiányában a jogosultság megszőnik. (5) A jogszabályi feltételeknek megfelelı kérelmek elbírálása - a rendelkezésre álló oltóanyag erejéig - a beérkezés sorrendjében történik. 4. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az elıterjesztéshez nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslastot. A Közgyőlés a javaslatot 29 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és a következı rendeletet alkotja: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.)

14 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (IV.08.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. és 147. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: SZKTT) által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (IV.08.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 3. (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 50,-Ft/fı/adag akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150% - 300% közötti: 150,-Ft/fı/adag akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: 220,-Ft/fı/adag 2. A R. 4. helyébe a következı rendelkezés lép: 4. A házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fı/óra akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150% - 300% közötti: 200,-Ft/fı/óra akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: 300,-Ft/fı/óra

15 15 (1) A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) Családok Átmeneti Otthona (Szeged, Kapisztrán u. 60.) keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja: napi 1.500,-Ft/ellátott havi ,-Ft/ellátott (2) A R. 6. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Gyermekek Átmeneti Otthona (Szeged, Kapisztrán u. 60.) keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja napi 1.500,-Ft/ellátott havi ,-Ft/ellátott 4. A R. 7. helyébe a következı rendelkezés lép: 7. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél Hajléktalanok Átmeneti Szállása (Szeged, Bajai út 9. és Szeged, Indóház tér 3.) intézményi térítési díja: napi 370,-Ft/fı havi ,-Ft/fı 5. A R. 8. helyébe a következı rendelkezés lép: 8. (3)Nappali ellátás idısek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: 20,-Ft/nap (4)Fogyatékosok nappali intézményében (5)napközbeni tartózkodást igénybe vevı 18 éven felüli ellátott intézményi térítési díja: 20,-Ft/nap (6)napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: ba) ha az ellátott havi jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át: 200,-Ft/nap bb) ha az ellátott havi jövedelme eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át: 400,-Ft/nap (7)Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: a)napközbeni tartózkodást igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/nap

16 16 b)napközbeni tartózkodást és étkeztetést igénybe vevı ellátott intézményi térítési díja: 600,-Ft/nap 6. A R. 9. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Idısek Otthona intézményi térítési díja szolgáltatási egységenként és telephelyenként: a) Szeged, Kálvária sgt. 45. napi 2.180,- Ft havi ,- Ft b) Szeged, Alsókikötı sor 13. napi 2.180,- Ft havi ,- Ft c) Szeged, Acél u. 1. napi 2.180,- Ft havi ,- Ft d) Emeltszintő Idısek Otthona (Szeged, Kálvária sgt. 47.) da) (2) bekezdés a) pontja esetén napi 2.460,-Ft havi ,-Ft db) (2) bekezdés b) pontja esetén napi 3.330,-Ft havi ,-Ft dc) emeltszintő férıhely hagyományos férıhelyre történı módosítását követıen napi 2.460,-Ft havi ,-Ft 7. Záró rendelkezések (1)Jelen rendelet március 01. napján lép hatályba. (2)A R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (3)A R. 1. (2) bekezdésének aba) pontja, bd) pontja, bg) pontja, 2. (2) bekezdésének d) pontja, 5. - a, 6. (3) bekezdése hatályát veszti.

17 17 3/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet melléklete Melléklet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (IV.09.) Kgy. rendelethez A normatív hozzájárulási kategóriák szerinti szolgáltatási önköltségszámítás adatai A) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ ellátásai Az egy ellátottra esı szolgáltatási önköltségek az évi III. tv (9) bekezdése szerint kerültek meghatározásra. I. Szociális étkeztetés Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: havi ,- Ft napi: 486,- Ft Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény 3. számú melléklete szerinti állami normatív hozzájárulás (továbbiakban: Állami normatív hozzájárulás): 1. Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év napi: 221,- Ft Számított intézményi térítési díj: napi: 265,- Ft 2. Rendeletben szereplı intézményi térítési díj a) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: b) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150% - 300% közötti: c) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: napi: 50,- Ft/fı/adag napi: 150,- Ft/fı/adag napi: 220,- Ft/fı/adag II. Házi segítségnyújtás Egy ellátási órára esı szolgáltatási önköltség: 948,- Ft/óra Állami normatív hozzájárulás: 1. Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év 648,- Ft/óra Számított intézményi térítési díj: 300,- Ft/óra 2. Rendeletben szereplı intézményi térítési díj a) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: b) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 150% - 300% közötti: c) Akiknek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: 0,- Ft/óra 200,- Ft/óra 300,- Ft/óra III. Nappali ellátás idısek klubja Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: napi: 1.374,- Ft

18 18 Állami normatív hozzájárulás: 1. Nappali ellátás és szociális étkeztetés igénybevétele esetén: Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év Számított intézményi térítési díj: Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: napi: 573,- Ft napi: 801,- Ft napi: 20,- Ft 2. Napközbeni tartózkodás és szociális étkeztetés igénybevétele esetén a fizetendı intézményi térítési díj a R. 3. (2) bekezdésében és a 8. (1) bekezdésben foglaltak szerinti. IV. Fogyatékosok nappali intézménye Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: napi: 3.155,- Ft Állami normatív hozzájárulás: 1. Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év napi: 1.616,- Ft Számított intézményi térítési díj: napi: 1.539,- Ft 2. Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: a) Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevétele esetén akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: b) Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevétele esetén akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át eléri vagy meghaladja: napi: 200,- Ft napi: 400,- Ft V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: napi: 792,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevétele esetén Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év napi: 821,- Ft Számított intézményi térítési díj: napi: 0,- Ft Rendeletben szereplı intézményi térítési díj napközbeni tart. étkeztetéssel napi: 600,- Ft VI. Hajléktalanok átmeneti szállása Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: havi: ,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év Számított intézményi térítési díj: Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: havi: ,- Ft havi: ,- Ft havi: ,- Ft VII. Szolgáltatási önköltség megállapítása a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. hatálya alá tartozó ellátásokról 1. Családok Átmeneti Otthona napi: 2.711,- Ft/ellátott Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: havi: ,- Ft/ellátott Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: havi: ,- Ft/ellátott 2. Gyermekek Átmeneti Otthona napi: 3.997,- Ft/ellátott

19 19 Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: havi: ,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott VIII. Szolgáltatási önköltség feladatonként, melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 115/A. alapján térítésmentesen kell biztosítani. 1. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye napi: 1.856,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott 2. Hajléktalan Idényszálló téli krízis ellátás napi: 2.715,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott 3. Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére napi: 727,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott 4. Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére napi: 552,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott 5. Családsegítés napi: 61,- Ft/ellátott havi: 1.830,- Ft/ellátott 6. Népkonyha napi: 485,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott 7. Nappali Melegedı napi: 369,- Ft/ellátott havi: ,- Ft/ellátott IX. Szolgáltatási önköltség feladatonként, melyet a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 40. (4) bekezdése alapján térítésmentesen kell biztosítani Gyerekjóléti Központ napi: 167,- Ft/ellátott havi: 5.010,- Ft/ellátott X. Rehabilitációs ellátás szenvedélybetegek részére térítési díjat nem kell fizetni Egy ellátottra esı szolgáltatási önköltség: havi: ,- Ft napi: 9.037,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Egy ellátottra esı normatív hozzájárulás: ,- Ft/év napi: 1.947,- Ft OEP finanszírozásból bevétel: napi: 4.987,- Ft Számított intézményi térítési díj: napi: 2.103,- Ft Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: napi: 0,- Ft B) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Az egy ellátottra esı szolgáltatási önköltségek az évi III. tv (9) bekezdése szerint kerültek meghatározásra. I. Idısek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 45. Havonta Egy ellátottra jutó havi szolgáltatási önköltség ,- Ft Állami normatív hozzájárulás:

20 20 Egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás: ,-Ft/év Számított intézményi térítési díj Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: ,- Ft ,- Ft ,- Ft II. Alsókikötı sor 13. Egy ellátottra jutó havi szolgáltatási önköltség Havonta ,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás: ,-Ft/év Számított intézményi térítési díj Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: III. Acél u. 1. Egy ellátottra jutó havi szolgáltatási önköltség ,- Ft ,- Ft ,- Ft Havonta ,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás: ,-Ft/év Számított intézményi térítési díj Rendeletben szereplı intézményi térítési díj: IV. Kálvária sgt. 47. Egy ellátottra jutó havi szolgáltatási önköltség ,- Ft ,- Ft ,- Ft Havonta ,- Ft Állami normatív hozzájárulás: Egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás: ,-Ft/év ,- Ft Számított intézményi térítési díj ,- Ft Rendeletben szereplı havi intézményi térítési díj 2 ágyas szoba esetén ,- Ft 1 lakóegységben történı egyszemélyes szoba esetén ,- Ft

21 2. A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII.22.) Kgy. rendelet módosítása (kisgyermekes szociális bérlet) 21 Elıterjesztı: Városfejlesztési Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az elıterjesztéshez módosító javaslatot nyújtott be Haág Zalán István képviselı, mely javaslatot nem támogatja. Szavazásra bocsátja Haág Zalán István módosító javaslatát. A Közgyőlés a javaslatot 11 igen, 24 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadja el. (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés szerinti javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot rendeletet alkotja: 38 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következı Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 4/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az árak megállapításáról szóló, módosított évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: A R. 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az utazási kedvezmények körét a kisgyermekes szociális havi bérlet kivételével a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. (2) Kisgyermekes szociális havi bérlet igénybevételére jogosult az a bejelentett szegedi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személy, aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy gyermekgondozási segélyt (GYES) vagy gyermeknevelési támogatást

22 22 (GYET) vesz igénybe és a családjában élı gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (3) A kisgyermekes szociális havi bérletre való jogosultság igazolása a) a GYES vagy GYET folyósításáról a Magyar Államkincstár által kiállított, 1 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvánnyal vagy 3 hónapnál nem régebbi megállapító határozattal és b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállását igazoló, jegyzı által kiállított, 1 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvánnyal vagy 3 hónapnál nem régebbi megállapító határozattal történik. (4) A szolgáltatók az általuk kijelölt helyeken a jogosultak számára bérletigazolványt állítanak ki a (3) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványok vagy határozatok alapján. A bérletigazolvány érvényességi ideje a korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány vagy határozat szerinti lejárati hónap utolsó napjáig, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig tart. Az érvényességi idı a bérletigazolványon feltüntetésre kerül. A bérletigazolvány érvényessége a jogosultság ismételt, (3) bekezdés szerinti igazolása esetén alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. 2. A R. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 3. E rendelet március 1. napján lép hatályba.

23 23 4/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet melléklete A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet melléklete Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedési díjai (A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák) Fajta Ár /Ft/ Vonaljegy elıvételben váltott 270 jármővön váltott és a különleges igényeket kielégítı 340 betőjelzéssel ellátott helyi céljáratokon 10 db-os győjtıjegy 2550 Napijegy 830 Három napra szóló jegy 2070 Hetijegy 3025 Városi bérlet Havi 5920 Kétheti 4420 fénykép nélküli felmutatóra szóló, havi Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet 2710 Kisgyermekes szociális havi bérlet 2710 Egyéb díjak: Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt: 150,- Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja: 150,- A bérlet érvényességének kezdete elıtti teljes áru, illetve a tárgyhó 15-ig történı 50 %-os visszaváltásának kezelési díja: 150,- A havi bérletek árának figyelembevételével több hónapra érvényes bérlet is kiadható. Városi teljes árú havi bérletbıl kedvezményes áron adható ki: Fajta negyedéves bérlet féléves bérletnél éves bérletnél Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a jármőbe, valamint ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élı állat bepiszkítja a jármővet, pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke /Ft/: helyszínen és 3 munkanapon belül történı fizetés esetén 30 napon belül történı kiegyenlítés esetén napon túli kiegyenlítés esetén Bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultság igazolási pótdíj: 800 Ft.

24 Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az elıterjesztéshez módosító javaslatot nyújtott be a Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság, mely javaslatot elfogadja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 30 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 37/2010. (II.19.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta a Dr. Botka László polgármester Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) rendelet módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ A Közgyőlés az évi LXXVIII. tv. 80. (1) bekezdése alapján szolgálati lakás bérbeadás útján történı hasznosítása jogcímen a Szegedi Szabadtéri és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott Szeged, Székely sor 21. VI. emelet 624. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást március 15. napjától a Nonprofit Kft. rendelkezésébıl elvonja, és az IKV Zrt. részére kulturális intézmények szolgálati lakásaként való hasznosítás céljából használatba adja. 2./ A Közgyőlés a fent hivatkozott jogszabályhely alapján a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. részére szolgálati lakás bérbeadás útján történı hasznosítása jogcímen a Nonprofit Kft.-vel kötendı megállapodás módosítás alapján részére rendelkezésre bocsátja a Szeged, Szent István tér 3-4. szám alatti épületben a III. emelet 12. szám alatti lakást március 15. napjától, amellyel egyidejőleg a tárgyi lakást az IKV Zrt. hasznosításából elvonja. 3./ A Közgyőlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, a Városüzemeltetési Iroda irodavezetıjét, a Közgazdasági Iroda irodavezetıjét, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt lakásokat a fıkönyvi és a vagyonkataszteri nyilvántartásban vezessék át, és a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. és az IKV Zrt. a birtokba adási eljárást jegyzıkönyv felvételével, vagyonleltárral folytassa le.

25 25 Határidı: március / A Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. köteles gondoskodni saját költségén a hasznosításra átadott lakásra esı, az érintett épület üzemeltetésével kapcsolatos költségekrıl, amelyet a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. és az IKV Zrt. közötti megállapodás alapján - az IKV Zrt. által kiállított számla alapján köteles megfizetni többletköltségvetési támogatás nélkül. Felelıs: IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Határidı a megállapodás megkötésére: március / A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képezı, a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. és SZMJV Önkormányzata közötti, ingatlan bérbeadás útján történı hasznosítása céljából történı átadásáról szóló megállapodás módosításának aláírására. Fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. és az Ingatlankezelı és Vagyongazdálkodó Zrt.

26 26 37/2010. (II. 19.) Kgy. sz. határozat melléklete Ingatlanok bérbeadás útján történı hasznosítása céljából történı átadásáról szóló megállapodás módosítása mely létrejött egyrészrıl Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , adószám: , KSH szám: ) képviseletében: Dr. Botka László polgármester (továbbiakban: Tulajdonos), másrészrıl a Szeged Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. (cg , adószám: ) képviseletében Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató (továbbiakban: Vagyonhasznosító) között alulírott helyen és napon. A felek az ingatlanok bérbeadás útján történı hasznosítása céljából történı átadásáról szóló, május 6. napján megkötött megállapodás 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 44/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozattal a Szeged, Székely sor 21. VI. emelet 625. szám alatti lakást és a 37/2010. (II.19.) Kgy. sz. határozattal a Szeged, Szent István tér 3-4. III. emelet 12. szám alatti lakást a Tulajdonos bérbeadás útján történı hasznosítás céljából a Vagyonhasznosító rendelkezésére bocsátja határozatlan idıtartamra. A megállapodás módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. Szeged, Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. képviseletében: Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

27 27 Dr. Botka László polgármester, üléselnök Szavazásra bocsátja az elfogadott bizottsági módosító indítvánnyal együtt a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 30 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja és a következı rendeletet alkotja: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. (1) bekezdésében és 34. (1) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Kgy. rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Kgy. rendelet 2. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (3) Lakás bérlıje csak magyar állampolgár, illetve olyan személy lehet, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, kivéve a szolgálati lakás bérlıjét, aki bármilyen állampolgárságú, természetes személy lehet. 2. A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezetı mondata és a c) pontjának elsı mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: 4. (2) Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerzıdéskötésre irányuló pályázatot az a kérelmezı nyújthat be: "4. (2) c) a 9. (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott lakások pályáztatása esetén, akinek és a vele együttköltözı személyeknek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének 50 %-át eléri, de a két és félszeresét, egyedülálló személy

28 28 esetén a nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem haladja meg, és az ingatlan, ingó, továbbá a vagyoni értékő jogainak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum hetvenszeresét nem haladja meg (2) e) aki és a vele költözı minden nagykorú, cselekvıképes személy a 6. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmek közül valamelyikkel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve a meghatározott jövedelemmel nem rendelkezı együttköltözı nagykorú, cselekvıképes személy a munkaügyi központtal igazoltan együttmőködik, és 3. A Kgy. rendelet 9. (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 9. (5) Amennyiben az (1) bekezdés alapján megpályáztatott lakások közül valamelyik vonatkozásában nem nyújtottak be érvényes pályázatot, azonban vannak olyan pályázók, akik ugyanezen pályázati eljárás keretében legalább egy másik lakásra érvényes pályázatot adtak be és arra a lakásra vonatkozóan nem lettek nyertesek, részükre ezen üres lakás felajánlható az elért pontszámaik nagyságának sorrendjében. 4. A Kgy. rendelet 11. (5) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: "11. (5) akinek és a vele együttköltözı személyeknek az egy fıre esı havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegét eléri, de a két és félszeresét, illetve egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem haladja meg," 5. A Kgy. rendelet 14. (1) bekezdés bevezetı része és a)-c) pontja az alábbiak szerint módosul: 14. (1) Kérelemre legfeljebb két évi határozott idıtartamra komfort nélküli komfortfokozatú lakásban helyezhetı el az a kérelmezı: a) aki - közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen - 3 éves szegedi bejelentett lakóhellyel (amelybe beleszámítandó a Szegeden mőködı családok átmeneti otthonában, illetve hajléktalan szállón a fenntartó intézmény által igazolt tartózkodás idıtartama), illetve bérbeadói döntés alapján méltánylást érdemlı esetben legalább 3 éves szegedi bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerően Szegeden lakik, és b) akinek és a vele együttköltözı személyeknek az egy fıre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének 50 %-át eléri, de a két és félszeresét, egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum összegének háromszorosát nem haladja meg és az ingatlan, ingó, továbbá vagyoni értékő jogainak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum hetvenszeresét nem haladja meg, c) aki és a vele együttköltözı minden nagykorú, cselekvıképes személy az 6. (1) bekezdésében meghatározott jövedelmek közül valamelyikkel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve a meghatározott jövedelemmel nem rendelkezı

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A R. 2. (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 2. (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 25/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2008. november 28. 2 Alapító Okirat módosításokkal egységes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 40028/2005. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak többségi szavazatával választják meg.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak többségi szavazatával választják meg. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2009. (III.03.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 34/2007. (IX. 19.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Bölcsıdében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 209,- Ft/adag

A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Bölcsıdében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 209,- Ft/adag Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról

Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e. a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának 24/2009. (IX. 11.) r e n d e l e t e a piacokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben