J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı Haág Zalán, a Bizottság alelnöke, képviselı Hüvös László, a Bizottság tagja, képviselı Kosik Dénes Pál, a Bizottság tagja, képviselı Ménesi Imre, a Bizottság tagja, képviselı Tóth József, a Bizottság tagja, külsı bizottsági tag dr. Péter Szilveszter, a Bizottság tagja, külsı bizottsági tag Novkov Veszelinka, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, irodavezetı dr. Mártonné Török Erzsébet, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, irodavezetıhelyettes dr. Balázs Éva, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, ügyintézı Berkiné Ménesi Gyöngyi, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, ügyintézı Kisbódi Andrásné, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, ügyintézı Bárány Beáta, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, ügyintézı dr. Kónyáné Rózsa Ágnes, Jegyzıi Iroda Szikora Gizella, Közgazdasági Iroda Dr. Balog Annamária, Városüzemeltetési Iroda, ügyintézı prof. dr. Pál Attila, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, elnök dr. Veszelovszky Andrea, ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézet, ügyintézı Dr. Domokos István, Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete, elnök Pördi Nándor, Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete Farkas Rózsa, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezete, elnök Banga Béla Erik, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezete Baloghné Főrész Veronika, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti- és Nıgyógyászati Klinika Védınıi Alapellátási Egység, vezetı védını prof. dr. Nagy Katalin, Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, dékán dr. Kozma József: Köszönti a megjelenteket a Bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fıvel határozatképes. Elmondja, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz újabb javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a Bizottság december 8-i ülésének a napirendjét a meghívó szerint. A Bizottság 7 fıvel egyhangúlag az alábbiak szerint jóváhagyja az ülés napirendjét és a következı határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda elıterjesztése alapján az alábbi napirendet fogadta el:

2 Nyílt ülés: 1. Beszámoló az egészségügyi integrációról Elıterjesztı: Szegedi Tudományegyetem Polgármester 2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosítása 3. Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása 4. Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása 5. A évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása 6. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 7. Tájékoztató a évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl 8. Az önkormányzati költségvetés évi koncepciója 9. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosítása 10. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése I. félévi munkaterve 11. Önálló képviselıi indítvány a szegedi közösségi közlekedést igénybe vevı kisgyermeküket nevelı szülık számára bevezetendı kedvezményes bérletrıl Elıterjesztı: Haág Zalán önkormányzati képviselı 12. SZMJVÖ Bölcsıdéi szakmai programjának jóváhagyása Elıterjesztı: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda II. félévi Idısügyi keret pályázat pályázatok módosítása (korábbi ülésre postázott elıterjesztés) Elıterjesztı: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Zárt ülés: 14. Szeged, Honvéd tér 5/B. szám alatti orvosi rendelı bérleti szerzıdése Elıterjesztı: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 2

3 15. A dr. Pálinkás Éva és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében dr. Pálinkás Éva megbízási szerzıdésének módosítása Elıterjesztı: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 16. Elsı lakást szerzık támogatása, lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatás Elıterjesztı: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 17. A évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozása Elıterjesztı: Oktatási, Kulturális és Sportiroda Nyílt ülés: 18. Egyebek Errıl értesítést kap: Tisztségviselık, Jegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 1. napirend: Beszámoló az egészségügyi integrációról dr. Kozma József: Felkéri prof. dr. Pál Attilát a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökét, hogy rövidem tájékoztassa a Bizottságot. prof. dr. Pál Attila: Elmondja, hogy elıször röviden összefoglalja az írásos beszámoló lényegét, majd a Klinikai Központ személyi feltételeirıl kíván beszélni, a végén a TIOP pályázatokról tájékoztatja a Bizottságot. Az integráció kapcsán elmondja, hogy az elızı évhez képest a Klinikai Központ betegforgalma 2 százalékkal csökkent. Jellemzı a klinikákon, hogy a betegek általában már nagyon rossz egészségügyi állapotban kerülnek felvételre, otthon maradnak, amíg csak lehet, gyógyításuk így sokkal több pénzbe kerül. AZ OEP-tıl havonta 1, 8 milliárd forintot kellene kapnia a Klinikai Központnak ahhoz, hogy nullszaldós legyen. Az utóbbi két hónapban a Klinikai Központ 1,4 milliárd forintot kapott havonta, így 2 hónap alatt 800 millió forint mínuszt termelt. A megszorítások miatt a várólisták nınek. Sikerként könyveli el, hogy a nyár folyamán a Pszichiátriai Klinika Rehabilitációs Osztálya a Leányszállás közbe költözött. Az új épület elkészülését az önkormányzat finanszírozta. Három klinikán bevezetésre került a Mőtéti modul elnevezéső számítógépes program, melynek segítségével azonnal ki lehet számolni, hogy az adott mőtét mennyibe kerül. Folyamatosan bevezetésre kerül a klinikákon a Gyógyszerelési Modul" elnevezéső számítógépes program is, mely segítségével a gyógyszerkészletet pontosan követni lehet az utolsó szemig, ezzel a programmal kb. 10 százalékos gyógyszer megtakarítást várnak. Klinikai Központnál jelentıs bevételt jelenthet a térítéses betegellátás, melynek nagysága emelkedést mutat. Több klinikán millió forintos plusz bevételt jelent a külföldi betegek ellátása ıszén egy 15 fıbıl álló Ad hoc bizottság kidolgozta a Térítéses Betegellátási Szabályzatot, mely a terület anyagi és alaki szabályait részletesen tartalmazza. A PR események közül kiemeli, hogy május 26-án a Klinikai Központ hagyományteremtı szándékkal központi ünnepséget rendezett az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. Az ünnepségen elismerésben részesültek az elızı évben nyugdíjba vonult szakdolgozók. A Klinikai Központ anyagi helyzetével kapcsolatban elmondja, hogy a teljesítmény volumen egyetemek közötti 3

4 elosztásának aránytalansága jelentıs bevétel kiesést okoz a Klinikai Központnak. HBCS az évi inflációt nem követte, ezért a személyi és a dolgi kiadások jelentıs mértékben romlottak. A HBCS nem tartalmazza az amortizációt, így azt külön ki kell gazdálkodnia a Klinikai Központnak. A továbbiakban a személyi feltételekrıl kíván szólni. A Magyar Rezidens Szövetség elnöke korábban elmondta, hogy a rezidensek százaléka eltőnt a rendszerbıl, mely minden régióra igaz. A Klinikai Központ személyi ellátottsága katasztrofális. Több klinikán vannak üres álláshelyek, melyeket nem tudnak betölteni, mert nincs jelentkezı. A TIOP pályázatok kapcsán elmondja, a 265 ágyas klinikai projekt elszámolható összköltsége 12,4 milliárd forint, ebbıl az építésre 6,8 milliárd forintot fordítanak, 4,2 milliárdot az orvostechnológiai eszközök beszerzésére. Elmondja, ha esetleg valami okból kifolyólag a projekt nem kerülne megvalósításra, akkor kb. 5 év alatt kellene 3,9 milliárd forintot fordítania arra a Klinikai Központnak, hogy az amortizált gépeket mőködıképes állapotba hozzák. A pályázat megvalósításának határideje december 31. Jelenleg az országban minden nagyobb pályázat felülvizsgálat alatt áll, ezért élni szeretnének azzal a lehetıséggel, hogy a fél évvel a véghatáridı eltolásra kerüljön. A Klinikai Központ másik nagy pályázata a sürgısségi ellátás fejlesztésére vonatkozik. Erre a pályázat során 600 millió forintot nyert a Klinikai Központ, hogy a pályázat megvalósulhasson még 2,9 milliárd forintra van szükség. A pályázat kapcsán kiszámításra kerül, ha ezt a fejlesztést nem valósítjuk meg, akkor a zavartalan mőködés miatt 2,4 milliárd egyéb beruházásra lenne szükség. Az egyetem Szenátusa ennek az adatnak a figyelembevételével úgy döntött, hogy a pályázat megvalósítása szükséges. Amennyiben sikerül megvalósítani a pályázatot akkor nem csak a délmagyarországi régió központja tud maradni a Klinikai Központ, hanem a környezı országokból is érkezhetnek majd hozzánk betegek. A külföldi hallgatók oktatása kapcsán elmondja, hogy ez egy jelentıs bevételi forrás, de bizonyos klinikákra csak úgy lehetne bevinni ıket, ha azok felújításra kerülne, ehhez biztosítana hátteret az új klinika épülete. A külföldi hallgatók kapcsán elmondja, hogy jelentıs pénzt hoznak Szegedre, mert hosszabb ideig laknak a városban. Megköszöni a figyelmet. dr. Kozma József: Megköszöni az Elnök Úr ıszinte és egyben informatív tájékoztatását. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? dr. Péter Szilveszter: Elmondja, hogy Szeged egyik legnagyobb értéke a Szegedi Tudományegyetem, mely a város egyik legnagyobb munkáltatója is, ezért is fontos tudni, hogy mi történik. Az integráció eredménye az, hogy a városban egy gyógyító hely van, így egy helyen halmozódik fel az összes tudás, az összes érték, és az össze munka is egyúttal. A szerkezeti átalakulás kapcsán az azonos profilú osztályok összevonásra kerültek, továbbá megjelentek speciális gyógyító tevékenységek is. A beszámolóban véleménye szerint nem kap elég hangsúlyt az a momentum, hogy a 2009-es évet is kb. 3,7 milliárd forintos hiánnyal zárta az Egyetem. A betegforgalom kapcsán elmondja, hogy véleménye szerint egy egészséges arány kezd kialakulni a Klinikai Központban az aktív és a krónikus ágyak vonatkozásában. Az elmúlt évek hibás pénzügyi politikájának eredményeként eljutott az egyetem oda, hogy november , és december között csak a sürgısségi beavatkozásokat látta el. Ebben az idıszakban megszorító intézkedések is történtek, hiányolja, hogy az anyagban nem olvasható, hogy milyen eredményeket hoztak ezek. Elmondja, hogy megnézte az interneten a várólistákat, van olyan beavatkozás, ahol 16 hónapot kell várni, van ahol nincs várakozás. Érdeklıdik, hogy beteg elégedettség felmérést végeznek-e a klinikán. A pályázatok kapcsán elmondja, hogy fontos, hogy ezek a pályázatok megvalósuljanak és így a klinikák megfeleljenek a kor kihívásainak. Fontosnak tartja, hogy az Egyetem meg tudja ırizni jó hírnevét itthon és 4

5 külföldön egyaránt. Felújítások kapcsán néhány anomáliát említ. Elmondja, hogy a II. Kórház területén a korábbi években 2 milliárd forintos beruházás történt, egyes osztályrészek európai színvonalúak, de az 5. emeleten elképesztı állapotok uralkodnak. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele? Elmondja, hogy bízik abban, hogy jövıre megoldódhatnak a finanszírozási problémák. Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Szegedi Tudományegyetem és a Polgármester 01/ /2010. iktatószámú, Beszámoló az egészségügyi integrációról tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. prof. dr. Pál Attila, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke az ülésrıl távozott. 2. napirend: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosítása dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Megkérdezi, hogy a meghívottak közül van-e valakinek hozzászólása? Banga Béla Erik: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezete nevében elmondja, hogy a betegellátó helyekre nem jut el a változtatások listája. Ennek a problémának a megoldását kéri. dr. Domokos István: A Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezetének képviseletében elmondja, hogy megkapták az írásos anyagot, de ebbıl nem tudták megállapítani, hogy hol történtek változások. Kéri, hogy amelyik körzetnél változás történik ott külön egyeztetésre kerüljön sor az illetékes orvossal. A Hivataltól érkezett olyan jellegő válasz erre a kérésre, hogy így történik a változtatás. 5

6 dr. Kozma József: Elmondja, hogy a város honlapján a rendelet mellékleteként letölthetı a körzetekre vonatkozó utcák listája, de felkéri az Irodát, hogy külön is kerüljön fel a körzetek listája. dr. Balázs Éva: Elmondja, hogy írásban is megválaszolta ezt a kérést az Iroda. Tájékoztatták a MESZK-et, hogy a honlapon a hatályos rendeletet folyamatosan elérhetı. A MOK észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy a vastagított betővel szedett rész tartalmazza a változtatásokat, továbbá a háziorvosokkal egyeztettek, ez 134 fıt jelent, ebbıl 6 fı nem válaszolt. dr. Kozma József: Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/ /2010. iktatószámú, Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 35/2002. (IX.13.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 3. napirend: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása dr. Kozma József: Üdvözli a Bizottság ülésén prof. dr. Nagy Katalin dékán asszonyt. Felkéri, hogy szóban véleményezze az elıterjesztést. prof. dr. Nagy Katalin: Elmondja, hogy a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar részérıl semmiféle akadályát nem látja a szerzıdés megkötésének. Továbbá tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar ellentétben az Általános Orvostudományi Karral, együttesen veszi az oktatást a gyógyítással. Amíg az Általános Orvostudományi Kar külföldiek oktatásából befolyó pénze az ÁOK-án marad, addig a Klinikai Központ nem tud kijönni a pénzébıl. A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon egyetlen budget van. Az elmúlt négy évben a finanszírozás és a költségvetés a Fogorvostudományi Kar esetében emelkedı tendenciát mutat. Elmondja, hogy felelısséget éreznek a város iránt, ezért gesztusértékő is a fogászati ügyelet tárgyában létrejött szerzıdés meghosszabbítása. A félreértések elkerülése végett elmondja, hogy a fogorvosi ügyeletet ellátó rezidens fogorvosok teljes értékő orvosok, teljes bért kapnak. Korábban a rezidens finanszírozás biztosította ezeket a béreket, most kari pénzbıl kell a finanszírozást megoldani. Elmondja, hogy az ügyeleti ellátással kapcsolatban 6

7 ennyit kívánt elmondani, és amennyiben megengedi a Bizottság röviden összefoglalná a jövıbeli együttmőködés színtereit gondolatébresztıként. A Fogorvostudományi Kar régi épületében mőködik bezsúfolva a fogászati ellátás. Az integráció során a Kar sem eladandó ingatlant, sem pénzbeli támogatást, sem épületet nem kapott. Közösen egy olyan infrastrukturális környezetet kellene teremteni, melynek egyik pillére a térítéses fogászati betegellátás lenne, másik pillére az idegen nyelvő oktatás. Elmondja, hogy a College Internationaltıl rendelkezik hivatalos megkereséssel arról, hogy ötszörösére lehetne emelni a fogászatot tanuló külföldi hallgatók számát. Ez rengeteg pénzt hozna, ezért javasolja, hogy építsen az Önkormányzat és a Kar közösen egy új épületet annak érdekében, hogy ezeket a lehetıségeket ki tudják aknázni. A Fogorvostudományi Kar képes lenne hosszú távú hitelfelvételre is. Megköszöni, hogy meghallgatták. Ménesi Imre, a Bizottság tagja, képviselı az ülésrıl távozott dr. Kozma József: Megköszöni a Dékán Asszony pozitív nyilatkozatát a fogászati ügyelet tárgyában, és azt a kitekintést is melyet a jövıbeli együttmőködés lehetıségére vonatkozóan nyújtott. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? dr. Péter Szilveszter: Véleménye szerint ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. dr. Kozma József: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. Javasolja, hogy majd a Bizottság munkatervébe kerüljön be, az elhangzottak kapcsán szegedi egészségipari fejlesztéssel foglalkozó téma tárgyalásának lehetısége. Indítványozza, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/ /2010. iktatószámú, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. Haág Zalán, a Bizottság alelnöke, képviselı az ülésterembıl távozott. 4. napirend: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása 7

8 dr. Kozma József: Megadja a szót a Városüzemeltetési Iroda munkatársának. dr. Balog Annamária: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság már megtárgyalta az elıterjesztést és javasolták a Közgyőlésnek megtárgyalásra. dr. Kozma József: Elmondja, hogy az elıterjesztésben szerepel az inflációt követı 4,7 százalékos díjemelés. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele? Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 12607/2010. iktatószámú, Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. Haág Zalán, a Bizottság alelnöke, képviselı az ülésterembe visszaérkezett. 5. napirend: A évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása dr. Kozma József: Megadja a szót a Közgazdasági Iroda munkatársának. Szikora Gizella: Elmondja, hogy az elıterjesztés a önkormányzati költségvetés utolsó módosítását követıen beérkezett bizottsági, szakirodai javaslatokat, valamint a központi támogatásokról beérkezı értesítések alapján a szükséges átvezetéseket tartalmazza. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? dr. Péter Szilveszter: Tájékoztatást kér arról, hogy az elıterjesztés 4. oldalán található SZTE vagyonkez. szerz. kapcs támogatás az I. Kórház bevételébıl (egészségügy) címő soron szereplı 200 millió forintos tétel pontosan mit takar. 8

9 Szikora Gizella: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda a szakirodáktól kapott javaslatok alapján állítja össze az elıterjesztést. A Városüzemeltetési Iroda kompetenciája ez a téma, így érdemi felvilágosítást nem tud adni a kérdésre. dr. Kozma József: Felkéri az Irodát, hogy a Közgyőlést megelızıen a pontos válaszról tájékoztassák a Bizottság tagjait. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2010. iktatószámú, A évi önkormányzati költségvetés 5. sz. módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 6. napirend: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 91401/2010. iktatószámú, Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 9

10 7. napirend: Tájékoztató a évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 90510/2010. iktatószámú, Tájékoztató a évi önkormányzati költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 8. napirend: Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciója dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Hüvös László: Jelezni szeretné, hogy nagyon sok a bizonytalanság a koncepcióban. A parlamenti szavazás kapcsán is csak a sarokszámok ismertek, így a koncepció nem tekinthetı megalapozottnak, így nem támogatja. dr. Kozma József: Törvény mondja ki, hogy a beterjesztett központi költségvetési törvényjavaslat alapján kell elkészíteni a koncepciót az önkormányzatoknak. Elmondja, hogy az elıterjesztés mellékletében szereplı határozatban találhatóak konkrét pontok. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Felteszi a következı határozati javaslatot szavazásra: a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen szavazattal és 4 nem szavazattal nem támogatja a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester 92782/2010. iktatószámú, Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciója tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 10

11 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását nem javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 9. napirend: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosítása dr. Kozma József: Felkéri az Iroda munkatársát foglalja össze röviden az elıterjesztésben foglaltakat. dr. Mártonné Török Erzsébet: A Bölcsıde férıhelyszám bıvítése, illetve az étkezési utalványok fizetési módként történı feltüntetése szerepel az elıterjesztésben. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása? Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az Alpolgármester 01/ /2010. iktatószámú, A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 10. napirend: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése I. félévi munkaterve dr. Kozma József: Elmondja, hogy a munkatervben szerepelnek olyan elıterjesztések, melyeket a Közgyőlés elıtt a Bizottságnak is tárgyalnia kell. Február hónapban szerepel az elıterjesztések között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadása tárgyú elıterjesztés. Ennek kapcsán az ünnepek elıtt, december 22-én üléseznie kellene a Bizottságnak, hogy elızetesen véleményezze a koncepciót és ezt követıen a civil szervezetek számára megküldésre kerülhessen. 11

12 Ismételten elmondja, hogy a Bizottság munkatervének meghatározásakor a szegedi egészségipari fejlesztéssel foglalkozó téma tárgyalása kerüljön beillesztésre. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása? dr. Péter Szilveszter: A Közgyőlés munkatervében február hónapban szerepel A 2-es jelő villamos vonalhoz kapcsolódó menetrend módosítás tárgyú elıterjesztés. Véleménye szerint addigra nem fogják átadni a villamosvonalat. Javasolja, hogy inkább kérjen a Bizottság egy tájékoztatót az elektromos tömegközlekedési nagyprojektrıl. dr. Kozma József: A 2-es jelő villamos vonalhoz kapcsolódó menetrend módosítás egyéb menetrendi változtatásokat is tartalmaz, ezért javasolja, hogy az eredeti javaslat is maradjon, illetve dr. Péter Szilveszter javaslatával egészüljön ki a munkaterv. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja, hogy az elhangzott kiegészítéssel javasolja a Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság a módosítással 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a kiegészítéssel együtt az elıterjesztés megtárgyalását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2010. iktatószámú, Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése I. félévi munkaterve tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását javasolja a Közgyőlésnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyőlés munkatervében február hónapban szerepeljen az alábbi tárgyú elıterjesztés is: Tájékoztató az elektromos tömegközlekedési nagyprojektrıl Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda. 11. napirend: Önálló képviselıi indítvány a szegedi közösségi közlekedést igénybe vevı kisgyermeküket nevelı szülık számára bevezetendı kedvezményes bérletrıl dr. Kozma József: Felkéri Haág Zalánt a Bizottság alelnökét, hogy röviden foglalja össze az elıterjesztést. Haág Zalán: Elmondja, hogy az elsı ilyen irányú indítványát a közgyőlési többség leszavazta, majd késıbbi alkalommal részben elfogadásra került a javaslata, de egy nagyon szigorú szociális szőrı beépítésével, így csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık vehették igénybe a kedvezményt. Így egy nagyon szők kör számára vált elérhetıvé a lehetıség. Elmondja, 12

13 hogy az elıterjesztésben foglaltak elfogadását követıen a GYES-en és GYET-en lévı kisgyermekes szülık vásárolhatnának kedvezményes bérletet. Elmondja, hogy Szegednél nagyobb és kisebb városokban is lehet hasonló feltételekkel bérletet vásárolni. Felkéri a Bizottságot, hogy az elıterjesztés elfogadását javasolja a Közgyőlésnek. dr. Kozma József: Javasolja, hogy a Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja a Közgyőlésnek. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az elıterjesztés elfogadását a Közgyőlésnek és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta Haág Zalán önkormányzati képviselı 91338/2010. iktatószámú, Önálló képviselıi indítvány a szegedi közösségi közlekedést igénybe vevı kisgyermeküket nevelı szülık számára bevezetendı kedvezményes bérletrıl tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja a Közgyőlésnek. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Kabinet, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és általa Haág Zalán önkormányzati képviselı. 12. napirend: SZMJVÖ Bölcsıdéi szakmai programjának jóváhagyása dr. Kozma József: Felkéri az Iroda munkatársát foglalja össze röviden az elıterjesztésben foglaltakat. dr. Mártonné Török Erzsébet: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Siha közi Bölcsıde 24 férıhellyel bıvül, ezért mőködési engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani, melynek feltétele, hogy a Bizottság elfogadja a határozat mellékletét képezı szakmai programot. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 01/ /2010. számú SZMJVÖ Bölcsıdéi szakmai programjának jóváhagyása tárgyú elıterjesztését. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló módosított 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet 10. (2) bekezdés c) pontja értelmében az Egészségügyi és Szociális Bizottság - Közgyőléstıl átruházott - hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta. 13

14 1. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi november 23-án kelt szakmai programját azzal, hogy a fenntartó részérıl többletkiadással nem jár. 2. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi november 23-án kelt szakmai programja január 01. napjától hatályos. Ezzel egyidejőleg Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere által a 01/ /2010. számon jóváhagyott, október 22-én kelt szakmai programja hatályát veszti. Errıl értesítést kap: Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Jegyzıi Iroda, Polgármesteri Kabinet, Humán Közszolgáltatási Tanácsnok, Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és általa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsıdéi igazgatója. 13. napirend: II. félévi Idısügyi keret pályázat pályázatok módosítása dr. Kozma József: Felkéri az Iroda munkatársát ismertesse az elıterjesztést. Bárány Beáta: Elmondja, hogy a Bizottság az elıterjesztést érdemben nem tárgyalta az elızı ülésen. Felkérte az Irodát a Bizottság, hogy a következı ülésén az elıterjesztés szóban kerüljön kiegészítésre, részletesebb információk beszerzését követıen. Tákékoztatja a Bizottságot, hogy a Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesület vezetıje kérelmének kiegészítésében leírta, hogy a Bizottság határozatát várva a kirándulást idıközben megvalósították mivel féltek attól, hogy amennyiben késın születik döntés az ügyben, kicsúsznak az idıbıl és ezt a programot sem sikerül megvalósítani. Hajóson megtekintették a Kovács Borházat, és megismerkedtek a borkészítés technikájával. Ezt követıen találkoztak a solti Petıfi Nyugdíjas Egyesülettel. dr. Kozma József: Szavazásra bocsátja az elıterjesztés A változat határozati javaslatát. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy aki azzal egyetért az kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a Bizottság az A változat határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazattal a Bizottság jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı A határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 01/ /2010. számú, II. félévi Idısügyi keret pályázat pályázatok módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság engedélyezi a Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesülete által a II. félévi Idısügyi keretre között az egyesület által szervezett programok megvalósítása, mőködési költségek és egyesületek közötti kapcsolattartás címmel benyújtott határmenti kapcsolatok kialakítása programelem helyett a Kiskörösre és Hajósra tervezett kirándulás megvalósítását. 14

15 Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, valamint az Iroda által a Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesülete (6727 Szeged, Benczúr Gy. u. 30.) Bárány Beáta: Elmondja, hogy a Bizottság az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének kérelmét sem tárgyalta érdemben az elızı ülésen. Az Egyesület kérelmének esetében is bıvebb információt kért a Bizottság. Tákékoztatja a Bizottságot, hogy az Egyesület vezetıje kérelmének kiegészítésében leírta, hogy az Életet az Éveknek Nyugdíjas Kulturális Seregszemle programelem a mórahalomi Erzsébet fürdıben augusztus 27-én került megrendezésre, mivel a rendezvénynek helyet biztosító mórahalomi Erzsébet fürdı vezetıjével folytatott tárgyalások során ebben az idıpontban sikerült megállapodni. A kérelem kiegészítésében az egyesület vezetıje leírta, hogy a SYMA Konferencia és Rendezvényközpontban megrendezésre kerülı Nyugdíjas Expón november 28-án részt vettek, 63 fıvel. dr. Kozma József: Szavazásra bocsátja az elıterjesztés A változat határozati javaslatát. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy aki azzal egyetért az kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a Bizottság az A változat határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazattal a Bizottság jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı A határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 01/ /2010. számú, II. félévi Idısügyi keret pályázat pályázatok módosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülettel szeptember 9-én megkötött Idısügyi területen a szervezet által megvalósuló közösségi programok támogatása tárgyú pályázati programra vonatkozó támogatási szerzıdés módosítását a jelen határozat mellékletét képezı Támogatási szerzıdés módosítása szerint. 2./ A módosítás a szeptember 9-én megkötött támogatási szerzıdést egyebekben nem érinti. Tisztségviselık, Címzetes Fıjegyzı, Jegyzıi Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, valamint az Iroda által az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülettel (6723 Szeged, Szántó K. J. u. 28.) 15

16 /2010. (XII. 8.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozati javaslat melléklete Támogatási szerzıdés módosítása Amely létrejött egyrészt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselı: Dr. Botka László polgármester) mint támogató, másrészrıl Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete (6727 Szeged, Szántó Kovács János u. 28., képviselı: Virágh Istvánné), mint támogatott pályázó között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1./ A támogatási szerzıdés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a /2010. (VIII. 11.) Eü. Szoc. Biz. számú határozatában fent nevezett részére Idısügyi területen a szervezet által megvalósuló közösségi programok támogatása programra, (megvalósítás idıszaka: ) ,-Ft, azaz ötvenezer forint összegő pályázati támogatásról döntött a II. félévi Idısügyi keret terhére. Az átutalásra jelen szerzıdés aláírását követıen, az aláírástól számított legalább 15 nap múlva kerül sor. 2./ A jelen módosítás a szeptember 9-én megkötött támogatási szerzıdést egyebekben nem érinti. Szeged, Virágh Istvánné Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete elnök Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 16

17 dr. Kozma József: Bejelenti a Bizottság zárt ülésen folytatja a munkát. 18. napirend: Egyebek. dr. Kozma József: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda készített egy tájékoztató anyagot a Bizottság tagjainak munkája megkönnyítése érdekében az elsı lakást szerzık támogatásával kapcsolatban, mely az ülésen kiosztásra került. Felkéri a Bizottság tagjait, hogy amennyiben kérdés merül fel ezzel kapcsolatban a következı ülésen azt tárgyalják meg33. Megköszöni a munkát, az ülést bezárja. K. m. f. dr. Kozma József a Bizottság elnöke Haág Zalán a Bizottság alelnöke Bárány Beáta jegyzıkönyvvezetı 17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. október 14. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. október 14. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. október 14. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február 16-i elnökségi ülésérıl Idıpont: 2005. február 16., szerda 15.00 Helyszín: PMOK tárgyaló, 1055 Budapest, Balassi B. u. 15. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 16/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl Határozat száma: 86-94, 96-98. Rendelet száma: 18. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010.

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. Elıterjesztı: Szakbizottságok elnökei Iktatószám: 43338/2010. Tárgy: Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. március 31-ig) Készítette: Jegyzıi Iroda Mellékletek: 1 pld.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben