Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter Fehér Norbert Szilágyi Gábor képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Távolmaradt: Marton Róbertné képviselı Jegyzıkönyvet vezette: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Marton Róbertné képviselıaszszony jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Elmondja, hogy a kiküldött napirendhez képest két módosító javaslata lenne. Az egyik a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának a módosítása, amit egy pályázat benyújtása érdekében kellene módosítani. Másik a közfoglalkoztatási terv elfogadása, ezt, azért kellene minél hamarabb elfogadni, hogy az új rendszer miatt az önkormányzat minél hamarabb tudjon közfoglalkoztatás keretében embereket alkalmazni. Képviselıket kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve egyéb módosító javaslat. Mivel észrevétel, egyéb módosító javaslat nem volt, ezért kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselık 7 igen szavazattal egyetértenek a módosított napirenddel. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Szilágyi Gábor és Cseh János képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Szilágyi Gábor és Cseh János képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1. Dömös Szent István u. 2. szám alatti ingatlan tanári szobájának bérbe adása 2. Dömös Község Önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervének megalkotása 1

2 3. Beszámoló a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl 4. Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 6. Egyebek Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Fehér Norbert képviselıtársunk ülés elıtt jelezte, hogy napirend elıtt szeretne pár szót szólni. Fehér Norbert képviselı napirendi elıtti felszólalásában elmondja, hogy a háziorvosi szolgálattal kapcsolatban szeretnék egy pár gondolatot mondani. A március 18.-i rendkívüli testületi ülésen, amikor ezt a napirendet tárgyaltuk egy félretájékoztatás történt polgármester úr részérıl, amit szeretnék pontosítani. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy elmondjam vagy ne mondjam, mert személyesen is részese voltam egy eseménynek. Végül arra jutottam, hogy elmondom, mert képviselıként megtehetem, hogy nyilvánosan elmondjam. Azon a testületi ülésen, amikor tárgyaltuk ezt a napirendi pontot kértem, hogy a hét valamelyik napján doktor úr egy órával tovább rendeljen. Erre polgármester úr azt válaszolta, hogy lehet errıl tárgyalni, de ez teljesen felesleges, ugyanis doktor úr, addig marad az orvosi rendelıben, amíg beteg van illetve telefonon történı elızetes bejelentkezés esetén a beteget meg is várja, ha a beteg netán a rendelési idın túl érkezne. Tegnapi nap folyamán nekem is orvoshoz kellett mennem. Fél négy elıtt pár perccel érkeztem az orvosi rendelıbe kb. 6-8-an voltak elıttem. Borzasztó lassan menta betegek kivizsgálása, ami nem is lenne baj, mert egyfajta alaposságot feltételez. 16 óra 10 perckor a rendelıbıl kiszólt a nıvér és közölte, aki receptet akar íratni az menjen be és utána néhány percre rá a doktor úr szó nélkül mondhatom köszönés nélkül elhagyta az orvosi rendelıt úgy, hogy a váróteremben rajtam kívül kb. 5-6-an még biztosan voltak. Ezt azért tartom furcsának, mert ezek szerint még sem igaz az a tájékoztatás, hogy, amíg a rendelıben beteg van, addig a doktor úr itt marad. Másrészt az emberi moralitás tılem megkívánta volna, hogy megkérdezem az ott ülıket, hogy van-e olyan, aki esetleg azonnali ellátásra szorul. Ma is bementem az orvosi rendelıbe és ezt elmondtam doktor úrnak. Nekem azt a tájékoztatást adta, azért nem maradt tovább az orvosi rendelıben, mert erre senki sem kérte és a szerzıdése egyébként is csak eddig szól. Ma már nagy betőkkel ki volt írva, hogy 15 óra 30 percig érkezett betegeket tudják fogadni. Tegnap sem lett volna ezzel gond, ha 15 óra 30 perckor kijön valaki és elmondja, hogy több beteget nem tudunk ellátni. Az esettel kapcsolatos nem tetszésemet elmondtam doktor úrnak is. Olyan helyzetben vagyok, hogy egy másik doktorhoz is el tudok menni, ha valami problémám van, de a dömösiek többsége nincsen ebben a helyzetben. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy Fehér Norbert képviselı által elmondottakhoz azt szeretném hozzáfőzni, hogy az asszisztensnı nekem azt a tájékoztatást adta, hogy doktor úrnak mindenféleképpen el kellett mennie ugyanis 16 órától ügyeletben kellett volna lennie Esztergomban. Azt viszont doktor úrnak kell tudnia, hogy 16 óráig itt lenni és 16 órakor Esztergomba lenni az egyszerően kizárt dolog. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyzı úrral meg próbáljuk tisztázni a helyzetet. Az, hogy a doktor úr 16 óráig dolgozik az önkormányzat elıtt tiszta, mert addig tudta vállalni. 2

3 Fehér Norbert képviselı elmondja, akkor polgármester úrnak ezzel kapcsolatban nem kellett volna azt mondania, amit az elızı képviselı-testületi ülésen mondott. Novák Lajos polgármester elmondja, abból indultam ki, hogy volt, amikor doktor úr 16 óra 30 percig illetve 16 óra 45 percig is rendelt. Nyilván ezt én sem tartom elfogadhatónak, hogy a kint ülı betegeket nem kérdezték meg, hogy valaki beteg-e vagy csak gyógyszerre vár. Ezt tisztázni fogom doktor úrral. Azt figyelembe kell venni, ha a doktor úr nem lenne, akkor nem lenne orvosa a falunak, mert mást nem találtunk. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy ezt ne mondjuk ki, mert vannak pályázók. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, akik közül senkit sem tudunk alkalmazni, mert nincsen meg a megfelelı végzettségük. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy van olyan, akinek a végzettsége megfelelı, ezt tegyük hozzá. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez pedig olyan személy, aki Budapesten lakik. A képviselı-testület dönt, hogy kit tart alkalmasnak és kit nem. Ezt az ügyet pedig megpróbáljuk tisztázni, hogy lehetıség szerint ilyen többet ne forduljon elı. Azért fogalmazok óvatosan, mert Hagymási doktor úr halálát követıen másfél hétig nem volt orvosa a falunak, akkor Hunyadi doktor úr segítségére voltunk rászorulva, mint, ahogy most Baumann doktor úr segítségére vagyunk rászorulva. Felállhat holnap és akkor Dömös itt marad orvos nélkül. Itt az önkormányzat van kényszerhelyzetben és nem a doktor úr. Nekünk ezt kell mérlegelni. Egyszerően nem tudunk másik háziorvost találni, de ha képviselı úrnak van olyan javaslata, aki holnap doktor úr helyére be tud állni akár ideiglenesen akár véglegesen vesse fel és döntsön a képviselı-testület. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy én sem gondolom azt, hogy holnapra lehet egy háziorvost találni. Ezt az egész történetet a dömösiek érdekében vetettem fel és nem a saját érdekemben, mert ık nem, viszont én nyilvánosan tudok szólni, ezért éreztem ezt kötelességemnek. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy jó ötletnek tartom, ha az orvosi rendelı ajtajára ki van írva, hogy doktor úr csak a 15 óra 30 percig érkezett betegeket tudja ellátni, mert ezzel a fölösleges sorban állás elkerülhetı lesz. Kérném, hogy a kábel tv képújságjába egyrészt tegyük fel, hogy doktor úr csak 15 óra 30 percig érkezett betegeket fogadja függetlenül attól, hogy 16 óráig tart a rendelés. Másrészt tegyük fel azt is, hogy a hétfıi napokon a betegeket Hunyadi doktor úr fogadja a pilismaróti rendelıjében illetve sürgıs esetben oda is lehet hozzá telefonálni, mert ezt sem tudják az emberek. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az utóbbi már fent van a képújságban, de ennek ellenére a hirdetıtáblákon, honlapon illetve az újságban is közzé fogjuk tenni. 1. Dömös Szent István u.2. szám alatti ingatlan tanári szobájának bérbe adása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kiküldött elıterjesztésbıl is látszik, hogy egy budapesti Kft szeretné a volt általános iskola 54 m 2 -s tanári szobáját határozatlan idıre szék- 3

4 hely létesítése céljából kibérelni. Nem titkolt cél, hogy ettıl Dömös iparőzési adóbevételeinek jelentıs mértékő emelkedését várjuk. Reménybeli iparőzési adóbevétel okán egy jelképes összegő bérleti díjat havi Ft-ot jelöltünk meg. A cég április 1.-tıl szeretné székhelyét Dömös községre helyezni. Kérdezem a képviselı társaimat, hogy egyetértenek ezzel a céllal illetve azzal, hogy a tanári szobát az önkormányzat bérbe adja. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy egyetért a bérbeadással illetve azzal, hogy ez a cég székhelyét Dömösre helyezze. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a határozatlan idı helyett a bérleti szerzıdésben határozott idıt kellene kikötni. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a határozatlan idıre szóló szerzıdést bármelyik fél felmondási idı kikötésével indoklás nélkül felmondhatja, míg a határozott idıre szóló szerzıdés alapesetben kivéve a szerzıdésszegés esetét csak a szerzıdésben szereplı idı elteltével szőnik meg. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nem egyszer szavaztunk arról, hogy a képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy valakivel az önkormányzat nevében a szerzıdést megkösse. Ilyen esetekben elıkészítettebbnek tartanám a döntést, ha egy szerzıdés tervezet is lenne csatolva az elıterjesztéshez. Egyébként én is egyetértek a bérbeadással illetve azzal, hogy jövıbeli iparőzési adóbevétel reményében ez a cég a székhelyét Dömösre helyezze. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy nincsen semmi akadálya annak, hogy a jövıben az elıterjesztés mellékletét képezze egy szerzıdéstervezet, amit polgármesterként alá kell majd írnom. Kérdezem a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e egyéb kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület a határozati javaslatban szereplı feltételekkel adja bérbe a Hídépítı Kft-nek a volt általános iskola tanári szobáját. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2009. (III.25.) Ökt. 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy április 1.-tıl ,- Ft bérleti díj ellenében határozatlan idıtartamra bérbe adja a tulajdonában lévı 651/2 hrsz-ú Dömös Szent István u. 2. szám alatt lévı faluház és ifjúsági szálláshely mővelési ágú ingatlanából 54 m 2 nagyságú külön bejárattal rendelkezı régi tanári szobát a Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft-nek (1133 Budapest Árbóc u.6.) székhely (telephely) létesítés céljából. 2.) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Hídépítı-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft-vel a bérleti szerzıdést megkösse. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: március 31. 4

5 2. Dömös Község Önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervének megalkotása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a közbeszerzésrıl szóló törvény értelmében az önkormányzat a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseirıl. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, de a tervben nem szereplı közbeszerzési eljárások abban az esetben folytathatóak le, amennyiben elıre nem látható okból áll elı közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Az építési beruházás esetén jelenleg 15 millió forint a közbeszerzési értékhatár, ami fölött közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az önkormányzat az idei évben két olyan beruházást tervez, ami átlépi a közbeszerzési értékhatárt. Az egyik a faluház külsı felújítása, a másik a Királykúti utca szám mögötti sziklafal helyreállítása, ez szerepel az elıterjesztés 1. számú mellékletében szereplı közbeszerzési tervben. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban vane kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el az önkormányzat évi éves összesített közbeszerzési tervét. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozat hozta: 20/2009. (III.25.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a határozat mellékletét képezı tartalommal évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét elfogadja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: április Beszámoló a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a belsı ellenırzést az önkormányzatnál óta a Vincent Auditor Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft. látja el. Az ellenırzést a Kft témánként végzi. Díjazása immár harmadik éve ellenırzésenként Ft +ÁFA. Tavalyi évben öt témában javasolt ellenırzést a képviselı-testület melyek a következık voltak: 1) a kötelezettségvállalások ellenırzése, 2) a számviteli, a bizonylati rendszer és a forgalom ellenırzése, 3) pénzkezelés ellenırzése, 4) Áfa nyilvántartások, bevallások ellenırzése, 5) elıirányzatok felhasználások szabályossága a Polgármesteri Hivatalban és az Óvodában. Ezekben a 5

6 témákban az ellenırzéseket a tavalyi év során a Vincent Auditor Kft elkészítette. Megállapításainak egy összefoglaló jelentését tartalmazza az elıterjesztés. A helyi önkormányzatról szóló törvény vonatkozó rendelkezése elıírja, hogy a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves öszszefoglaló belsı ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen legkésıbb a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselıtestület elé kell terjesztenie. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítı szándékú javaslatot tett az ellenırzés. Az elıterjesztésben az ellenırzések fontosabb megállapításai kerültek rögzítésre. Az ellenırzések során büntetı, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban vane kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselıtestület a beszámolót megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozat hozta: 21/2009. (III.25.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármesternek a évi éves összefoglaló belsı ellenıri jelentését elfogadja. Felelıs: --- Határidı: Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet az alapító okirat módosításának az okáról. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az alapító okirat módosítására azért van szükség, mivel az iskola a gyermekek képességeinek fejlesztése és esélyeinek növelése érdekében javasolta, hogy a 3. és a 4. osztályosok Kisorosziból járjanak át Visegrádra az anyaintézménybe, az 1. és a 2. osztályosok pedig maradjanak Kisorosziban. Az iskolaotthonos oktatás bevezetéséhez szükséges az alapító okirat módosítása. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban vane kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának a módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 22/2009. (III.25.) Ökt. 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kisoroszi Tagiskolájában a 2009/2010. tanévtıl kezdıdıen bevezeti az iskolaotthonos oktatást az 1-2. összevont osztályban; valamint úgy dönt, hogy a 3-4. osztályos tanulók a visegrádi anyaintézetbe járnak át szeptember 1-tıl. 2.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Visegrádi Áprily Lajos Általánosés Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát Kisoroszi Tagiskolában bevezetendı iskolaotthonos oktatás miatt módosítja. 3.) Egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert és Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának a módosítását Dömös Község Önkormányzatának a képviseletében aláírják. Felelıs: Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı Határidı: azonnal évi közfoglalkoztatási terv elfogadása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az Országgyőlés december 15.-ével módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvényt, amelynek értelmében január 1.-tıl a települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében minden évben február 15.-éig, ben április 15-ig az állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, mert az önkormányzat hatáskörébe utalta a közcélú munka helyben történı megszervezését. A közfoglalkoztatási terv egy éves idıtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák, azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket. A közfoglalkoztatási programba az önkormányzat nyilvántartásban lévı rendszeres szociális segélyben illetve a rendelkezésre állási támogatásban részesülı személyeket lehet bevonni. Ezeket a személyeket az önkormányzat egy évben minimum 90 munkanapig foglalkoztathatja, felsı határa nincsen meghatározza, ezért akár egész évben. Azok a személyek, akik a felkínált munkalehetıséget nem fogadják el illetve nem mőködnek együtt a munkaügyi központtal, valamint a munkavégzés során nem megfelelı módon és állapotban végzik a munkát, akkor egyrészt a munkaviszonyuk megszüntetésre kerül, másrészt 36 hónapra kikerülnek a szociális ellátó rendszerbıl, azaz három évig semmilyen ellátásra nem lesznek jogosultak. A központi iránymutatás és a helyi sajátosságok figyelembevételével készítettük el településünk évi Közfoglalkoztatási Tervét, melyet elızetes véleményezésre megküldtünk a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltségének. A Munkaügyi Központ jóváhagyó véleményét ma küldte meg, amelynek értelmében a munkaügyi központ kifogás nélkül elfogadásra javasolja Dömös Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. 7

8 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a cél világos a kormányzati kommunikációban is ezt sugallják már hónapok óta, hogy a segélyezési rendszert át kell alakítani és a munka irányába terelni a segélyezetteket. Ezzel szerintem mindenki egyetért. Remélem ezek az eszközök alkalmasak lesznek arra, hogy aki akar dolgozni az dolgozhasson, aki pedig nem akar dolgozni az ne részesülhessen az állami segélyekbıl. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el Dömös Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2009. (III.25.) Ökt Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (1) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltségének a véleménye figyelembevételével a évre a melléklet szerinti formában és tartalommal határozza meg a település Közfoglalkoztatási Tervét. A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a Tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében eljárjon, illetıleg kötelezi az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervnek 5 napon belül való megküldésére a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: 5 nap és folyamatos 6. Egyebek Novák Lajos polgármester elmondja, hogy legutóbbi képviselı-testületi ülésen az egyebek napirendi pont keretében tárgyaltuk meg a településszerkezeti tervvel kapcsolatban beérkezett néhány egyedi kérelmet. Kettırıl döntött a képviselı-testület, kettı esetében pedig a döntést elnapolta és abban állapodtunk meg, hogy az elnapolt egyedi kérelmekrıl tervezıi állásfoglalást kérünk be. Március 23-án jártak a Polgármesteri Hivatalban a VÁTI tervezıi a szerkezeti terv illetve a szabályozási terv munkaanyagának a bemutatása céljából, ekkor az egyedi kérelmeket megmutattam nekik. Egyrészt kértem ıket, hogy az elnapolt egyedi kérelmekre adjanak tervezıi állásfoglalást, másrészt a múltkori testületi ülésen elfogadott Elischer-Csepi Kálmán kérelmével kapcsolatban észrevételeket fogalmaztak meg. Arra kértem, hogy rögzítsék írásban állásfoglalásukat, hogy mindenki számára érthetı legyen. Mára érkezett meg a tervezıi állásfoglalás. Elischer-Csepi Kálmán kérelmében a múltkori testületi ülésen döntött a testület, ehhez képest a tervezık ellentétes álláspont elfogadását javasolják. Kérem, hogy ezt tárgyaljuk meg. Gyakorlatilag a tervezık nem javasolják az egységes erdıfolt megszakítását, ezért az egész ingatlan belterületbe vonását. Kérdezem a képviselıket ezzel kapcsolatos véleményükrıl? Szilágyi Gábor képviselı elmondja, mivel a tervezık a szakemberek, ezért az álláspontjukat magamévá teszem. 8

9 Fehér Norbert képviselı elmondja, amíg Elischer-Csepi Kálmán a tulajdonos, addig tudom, hogy ott nem fog épülni ezen a 2181 hrsz-ú ingatlanon semmi sem, de senki sem tudja megmondani, hogy tíz vagy húsz év múlva ki lesz az ingatlan tulajdonosa és mit akar azon a telken, ezért én is támogatom a tervezıi álláspont alapján a korábban elfogadott határozat módosítását, mert tervezık indoklása szakmailag alátámasztott. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy van-e egyéb kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a március 18-i képviselı-testületi ülésen Elischer-Csepi Kálmán egyedi kérelmében hozott 18/2009. (III.18.) Ökt. határozatát vonja vissza. A javaslatot a képviselıtestület megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2009. (III.25.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Elischer-Csepi Kálmán készülı Településszerkezeti Tervvel kapcsolatos egyedi kérelme tárgyában hozott 18/2009. (III.18.) Ökt. határozatát visszavonja. Felelıs: ---- Határidı: ---- Novák Lajos polgármester javasolja továbbá, hogy a képviselıtestület a tervezık által javasolt állásfoglalás figyelembevételével ismételten szavazzon Elischer-Csepi Kálmán egyedi kérelmérıl. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 25/2009. (III.25.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Elischer-Csepi Kálmán egyedi kérelmének nem ad helyt, azaz 2181 hrsz-ú ingatlana egészét belterületként a készülı Településszerkezeti Terven nem fogja szerepeltetni. 2) A képviselı-testület egyúttal felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy értesítse Elischer- Csepi Kálmánt a képviselı-testület döntésérıl. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Szuha dőlı feletti néhány ingatlan beépítésre szánt területbe vonásával kapcsolatban érkezett egyedi kérelmet is átadtuk a tervezıknek egy tervezıi állásfoglalás kialakítása érdekében. Annak ellenére, hogy e tárgyban is megérkezett a 9

10 tervezıi állásfoglalás, ennek ellenére ennek az egyedi kérelemnek a tárgyalását napoljuk el, mivel az érintetteket nem tudtuk értesíteni, ezért a következı testületi ülésen tárgyaljuk meg. Táncsics Mihály utcai ivóvízvezeték felújításával kapcsolatos képviselıi kérdés Szilágyi Gábor képviselı a Táncsics Mihály utcai vízvezeték felújításával kapcsolatban érdeklıdik. Ha jól tudom, hogy történt egy mőszaki átadás-átvétel. Végigmegyek a Táncsics utcában és az úttest mellett mindenfelé van beton illetve kıdarab pl.: az én kerítésemnél illetve az óvoda sarkánál. Arról nem is beszélek, hogy a visszaaszfaltozott részeknél omlik, gödrök keletkeznek. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a kivitelezı céggel abban állapodtunk meg, ha az idı engedi tavasszal legkésıbb április 30-ig kijön egy helyszíni szemlére és a feltárt hibákat, beomlott, beszakadt részeket kijavítják. Itt az idı, hogy felvegyük velük a kapcsolatot és április hónapban végezzék el a hibák kijavítását. Dömösi képújság helyzetérıl képviselıi kérdés Szilágyi Gábor képviselı továbbá kérdezi, hogy képújság ügyben van-e valami új fejlemény? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy az elmúlt napokban többször beszéltem a Macro Plan vezetıjével Szegedi Gézával. Próbáltam érzékeltetni neki, hogy az ı érdeke is, hogy Dömösön mőködjön a képújság. Úgy tőnik lesz megoldás és remélhetıleg a mősorban sem lesz szakadás, azaz folyamatos lesz a sugárzás. Azt szorgalmazom, hogy az önkormányzatnak ne kelljen a mősorsugárzás érdekében alapítványt létrehoznia, azaz maradjon minden a régi rendszerben és végezzék ık a sugárzást. Nyílván a cégnek biztosíték kell, hogy a továbbiakban nem ık lesznek a felelısek, ha a fıszerkesztı illetve az általunk biztosított technikai felszerelés nem képes az Ortt-nek megfelelı technikai színvonalú anyagot szolgáltatni. Azt gondolom, hogy a technikai feltételeket erre meg fogjuk teremteni, hogy tudjon mőködni a képújság. Kötünk a Macro Plannal egy szerzıdést, amibıl az Ortt számára is ki fog derülni, hogy az önkormányzat lesz a felelıs az adatok szolgáltatásáért és nem a Macro Plan. Egyébként a Macro Plannak csak az önkormányzat csatornája után van mősorszolgáltatási engedélye, hiszen a többi csatornáért a többi mősorszolgáltató pl.: Magyar Televízió, RTL Klub stb. a felelıs, mert ık csak ezen csatornák jelét továbbítják. Szegedi úr hajlik a megegyezésre. Úgy látom, ebben a kérdésben az elkövetkezendı pár napon belül megegyezés fog születni és a képújság továbbra is fog mőködni. Cseh János képviselı a képújsággal kapcsolatban kérdezi, hogyan lehetne megoldani, hogy naprakészek legyenek a tájékoztatások. Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, úgy, hogy az önkormányzat erre a munkakörre egy fıállású dolgozót alkalmaz. Cseh János képviselı elmondja, ha a képviselı-testület hoz egy határozatot, jó volna, ha azok a képújságban is megjelennének. Novák Lajos polgármester elmondja, errıl már Kládek Lászlóval a képújság szerkesztıjével beszélgettünk, nyílván ez is technikai kérdés, hogy interneten keresztül Esztergomból bele tudjon nyúlni a rendszerbe és onnan is tudná szerkeszteni a képújságot és nemcsak Dömösrıl. Megnézzük, hogyan lehetne kialakítani. 10

11 Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy egy programmal biztosan meg lehet oldani. Fehér Norbert képviselı az orvosi pályázatokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a beérkezett pályázatok nem úgy vannak kezelve, ahogyan azt kellene. Amíg az orvosi pályázat valamilyen elbírálás alá nem esik, szeretném ha titkos maradna. Utólag úgy is nyilvánosságra fog kerülni, hogy hány pályázat volt és a nyertes pályázóra miért esett a választás. Szerintem sem a pályázóknak, sem a képviselı-testületnek, sem a polgármesternek nem jó, ha elızetesen a községbe fals információk mennek ki. Konkrétan már másodszorra halottam a faluból, hogy ki lesz az orvos, honnan jön, milyen végzettsége hiányzik és miért nem lehet. Nagyon jól tudom, errıl a kérdésrıl még nem döntöttünk, ezért rosszhiszemőséget kelt a faluban, hogy mi úgymond elıre eldöntöttük, hogy ki lesz az orvos. A pályázatokat a döntésig kezeljük titkosan. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ezzel teljesen egyetértek, hogy ilyet senki sem mondhat, hogy ki lesz az orvos, hiszen ilyen döntést a képviselı-testület még nem hozott. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Szilágyi Gábor képviselı Cseh János képviselı 11

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 2-án 18,00 órakor tartott soros ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010. 2 Jegyzıkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület.

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület. 26-11/2007. JEGYZİKÖNYV Készült: 2007. november 7-én 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott önkormányzati rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak:

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak: Jegyzıkönyv Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı testületének 2011. november 30 án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Boros János képviselı

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a jelenléti ív szerint, Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné képviselı, valamint Kovalik Miklós képviselı késıbb érkezik.

Jegyzıkönyv. a jelenléti ív szerint, Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné képviselı, valamint Kovalik Miklós képviselı késıbb érkezik. Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. június 25-én 16.00 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl. a jelenléti ív szerint, Fekete

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. december 18-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben