Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének soron kívüli nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, dr. Békéssy Györgyné Sajti Emese, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, dr. Futaki Géza, Kutyej Pál képviselı. Nem jelentette be távolmaradását: Tóth Károly országgyőlési képviselı, dr. Molnár Zsolt, Végh László országgyőlési képviselı, Köles István képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, a Jogi Csoport részérıl: dr. Szabados János, Vagyonkezelı Iroda részérıl Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı Meghívottként jelen volt: Menyhért István könyvvizsgáló. Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 képviselıbıl 24 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. NAPIRENDI PONTOK 1./ Munkahelyteremtéssel kapcsolatos támogatási program jóváhagyása 2./ Bejelentés Napirend tárgya: Békéscsaba Megyei Jogú Város foglakoztatási helyzetének javítását szolgáló támogatási program közgyőlési jóváhagyása Pap János polgármester: A munkahelyteremtı vállalkozással kapcsolatos szerzıdés véglegesítése megtörtént, melynek aláírására február 14-én kerül sor. Megérkezett a

2 2 Pénzügyminisztérium álláspontja is a támogatás felhasználásának jogszerőségére vonatkozóan. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A már korábban megtárgyalt és elfogadott pontok alapján készült el a Budapest Bank munkahelyteremtı beruházásával kapcsolatos szerzıdés. A program megvalósításához szükség van a Pénzügyminisztérium engedélyére is a részletezett közösségi jogszabályi pontnak való megfeleltetés miatt. Ahhoz, hogy a Pénzügyminisztérium az engedélyt megadja, ún. támogatási programot kell készíteni, amely alapján generálisan valósulnak meg a szabályok. A 2006-os évre el kellett készíteni a támogatási programot. A felsorolt tartalmi elemek, formai kikötések elfogadása eredményezi azt, hogy a február 14-ei - három oldalú (üzemeltetı, bérlı és önkormányzat) szerzıdés aláírásában határozták meg a végleges programot. Ehhez a támogatási program teremti meg a jogszabályi hátteret. Tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel, milyen korlátokkal, milyen módon és célból biztosítja a támogatást a programon belül, valamint az is szerepel benne, hogy kik, milyen formában jogosultak a támogatás igénybe vételére és ennek milyen elszámolási szabályai vannak. A támogatási program a Pénzügyminisztérium munkatársaival egyeztetett módon került elkészítésre. Minden egyes eleme a már elfogadott közgyőlési határozatok alapján jött létre. Ilyen szellemő támogatási programokkal a késıbbiekben már nem csak célzottan egy-egy befektetı támogatását lehet elérni, hanem általánosabb körben is ki lehet terjeszteni. Most azonban ez a támogatási forma és mód, csak a Budapest Bank számára nyitott és elérhetı. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A támogatási program 11. pontjában az alábbiak szerepelnek: A létrehozott munkahelyeket legalább 3 évig fenn kell tartani Békéscsaba Megyei Jogú Város területén. Emlékezete szerint, amikor a beruházásról tárgyaltak, akkor arról volt szó, hogy 5 évig kell fenntartani a munkahelyeket. Ez az idıintervallum arányban állt a támogatás mértékével is. Szerinte a 3 év helyett 5 évet kellene szerepeltetni a támogatási programban. (Kazetta1/ ) Dr. Békéssy Györgyné képviselı: Mit tartalmaz a 15. pontban szereplı Bizottsági Rendelet 8. cikk (4) bekezdése, és a Bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése? (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester Ezek az EU bizottságainak rendelkezései. (Kazetta 1/ ) Kondacs Pál képviselı: Ha 2 éves idıtartamra kapja meg a beruházó a támogatást, akkor a harmadik évben csak 1 éves költséget kell fizetni. Az 5 évhez kell ragaszkodni, és nem szabad a 3 évet elfogadni. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás képviselı: A támogatási program 3. pontja tartalmazza, hogy a támogatás maximális mértéke ,- Ft. A maximális mérték azt is jelenti, hogy ez lehet csak 80 millió forint is?

3 3 Az 5. pontban az szerepel, hogy: legalább 300 új munkahelyet létrehoz Amikor a beruházásról tárgyaltak, akkor az hangzott el, hogy egy felfutó, fıig kalkulálható létszám kerül felvételre. Ez nem így van? A 8. ponttal kapcsolatos kérdése: 3 évig kell fenntartani a létrehozott munkahelyeket Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül? A negyedik évbe elviheti innen bárhová? A támogatási program azt jelenti, hogy nem egy cégrıl van szó, hanem elvileg bárki beletartozhat. Nem lehet rácimkézni egy konkrét vállalkozásra, ezért sztenderdet kell megfogalmazni. A 9. pontban leírtakat nem tudja pontosan értelmezni, így azt sem tudja, hogy az az önkormányzat számára jó vagy rossz, sok vagy kevés. A 10. pontban szerepel, hogy A létrehozott új munkahelyeknek az utolsó 12 hónap átlagával összehasonlítva nettó növekedést kell jelentenie Mit hasonlítanak össze az utolsó 12 hónap átlagával? Ezt értelmezni kellene. Továbbá ebben a pontban az is szerepel, hogy mind az érintett létesítményben, mind az érintett vállalkozásban. Ez a kettı ugyanaz? Vagy mit jelent az egyik és mit jelent a másik? A 12. pontban az szerepel, hogy olyan munkavállalókat kell felvenni, akik korábban még nem álltak alkalmazásban Ez alatt biztos fiatal pályakezdıket kell érteni. Azt is tartalmazza ez a pont, hogy elızı munkahelyüket elvesztették - ez meg biztosan munkanélküliekre vonatkozik. Ez a pont azzal fejezıdik be, hogy: vagy ennek közvetlen veszélye fenyegeti ıket. Mit jelent a munkahely elvesztésének közvetlen veszélye? Ha bejelenti egy munkáltató, hogy létszámot fog leépíteni, akkor abból a körbıl kell munkavállalókat kiválasztani. A 13. pontban szerepel, hogy: közvetlenül szakképzésre felhasználható szakképzési hozzájárulás 2/3-át mindenkor békéscsabai székhelyő szakképzı intézményeknek juttatja Ez a szerzıdés idıtartamára, tehát 3 évre vonatkozik. Ezt a mértéket lehet-e módosítani? Az önkormányzat tárgyalási pozícióban van-e? Megértette, hogy a 2/3-ot a törvény határozza meg, így az nem módosítható. A 14. pont: szponzori tevékenység során a békéscsabai tevékenységével arányos mértékig Békéscsaba Megyei Jogú Várost elınyben részesíti. Lehet-e ezt valahogy számszerősíteni? Ha igen, akkor a szerzıdésben ezt is meg kellene tenni. A 15. pont: A program alapján igényelhetı támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni A támogatási összeg alatt az önkormányzat által fizetendı támogatás értendı? Megértette, hogy igen. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Van egy konkrét szerzıdés, ami mellé kvázi egy rendeletet kell alkotni, de ez nem ugyanazt tartalmazza, mint a szerzıdés. A rendelet alapján pl. a szerzıdést is meg lehet kötni. Ahhoz, hogy a szerzıdés megköthetı legyen, ahhoz ilyen támogatási szabályzatot kell alkotni az uniós elıírások szerint. Ez alapján a Pénzügyminisztérium megvizsgálja a dokumentumokat, majd ellenırzi az önkormányzatot, hogy az uniós elıírásokkal összhangban van-e az önkormányzat ilyen jellegő támogatása. (Kazetta 1/ )

4 4 Mezei Zsolt képviselı: Egyetért azzal, hogy a munkahelyeket 3 év helyett legalább 5 évig kelljen fenntartani Békéscsaba területén. Bármilyen támogatásnál garanciát kell adni a kedvezményezettnek. Az 5 év garancia lehet. A 7. pontban felsorolt irányelvek szerint a 87. arról szól, hogy mikor és milyen ütemben lehet kifizetni a kedvezményezetteknek a támogatást. Emellé Magyarországon - egy visszafizetési garanciát szoktak mellékelni. Ez tartalmazza, ha 5 évig nem tartja fenn Békéscsabán a munkahelyeket az üzemeltetı, akkor milyen ütemben fizetik ki számára a 130 millió forintot. Ha nem teljesíti a feltételeket, és negyedik év végén elmegy, akkor a támogatást vissza lehet követelni. Garanciaként szerepeltetni kellene a szerzıdésben, hogy mi történik, akkor, ha 3 vagy 5 év után megszünteti a vállalkozást a beruházó. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós képviselı: Mi történik, akkor, ha a Budapest Bank nem tartja meg 3 évig Békéscsabán a munkahelyeket? Mi történik, akkor, ha nem lesz 300 új munkahely csak 50? Garanciaként ezekre a kérdésekre is megoldást kellene találni. Az 5 éves határidıvel inkább egyetértene. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Ebben a témában a közgyőlés már több határozatot hozott, melyekben rögzítette az 5 évet. A közgyőlés nem 300 munkahely létesítését írta elı, hanem 530-at. A lényeg, hogy milyen garanciák vannak: az elsı fázisban 130 munkahellyel indul meg a bank ebben az évben. Abban az esetben, ha a következı évben nem éri el azt a szükséges nettó növekedést, amennyi a támogatási szerzıdésben konkrétan benne van, a következı évi támogatás nem kerül kifizetésre, nem hívhatja le az adókedvezményt. Ahhoz, hogy a vállalkozó 3 éven keresztül folyamatosan hozzájusson a támogatáshoz, ahhoz a szerzıdésben vállalt nettó létszámnövekedést teljesítenie kell. Az okozza a zavart, hogy most tárgyalják a koncepciót, amit már korábban el kellett volna fogadni, és annak mentén hozzák meg a közgyőlési döntéseket. Ez nem így történt. A decemberi közgyőlésen több garanciát meghatároztak, amit a szerzıdés tartalmazni fog. A támogatási programban nem véletlenül nem szerepel a Budapest Bank. A Pénzügyminisztérium szerint egy koncepcióban nem szerepelhet, hogy ki kapja a támogatást. A programban minimalizálva és maximalizálva vannak a feltételek és az összegek. Ezek adják meg azt a keretet, ami alapján február 14-én alá tudják írni a szerzıdést. A szerzıdéskötés feltételeit a közgyőlés decemberi ülésén fogadta el. A szerzıdésben az szerepel, hogy a munkahelyeket 5 évig kell Békéscsabán tartani. Ha 3 év szerepelne a szerzıdésben, az sem jelentene problémát, mert a vállalkozónak az elsı 3 évben kell feltöltenie 530 fıre a munkahelyek számát. Ezt követıen lép be a 3 év, így gyakorlatilag 6 évrıl lehet beszélni, mert másként nincs nettó létszámnövekedés csak, akkor, ha a maximum létszámot elérte a vállalkozás. Utólag határozzák meg azokat a kereteket, amelyekrıl a Budapest Bankkal már megegyeztek és a szerzıdésben rögzítettek, hogy a szerzıdés február 14-én aláírható legyen. Az uniós cikkelyek többek között arról is szólnak, hogy egy adott vállalkozás az Európai Unióban összesen milyen célokra és mekkora hányadú támogatást kaphat, hiszen a Budapest Bank nemcsak az önkormányzattól kapott 130 millió forintot veszi igénybe 3 év alatt veszi

5 5 ezt igénybe, ami összességében lehet, pl. 80 millió forint is, ha nem teljesíti a létszámnövekedést -. A cikkely azt is tartalmazza, hogy a Budapest Bank az egyéb munkahelyteremtı beruházásokat igénybe veheti-e vagy sem. Azért kell a pénzügyminisztériumi engedély, mert a Budapest Bank azt szerette volna, hogy a többi támogatást is együttesen fel tudja venni, és ne essen el a központi forrásokról. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Módosító javaslata, hogy a támogatási program 8. pontja egészüljön ki az alábbiakkal: A program kedvezményezettjének legalább 25 %-os saját forrással kell hozzájárulnia. A 3 év elfogadható, ha a szerzıdés szigorúbb feltételeket tartalmaz. A támogatási programba is jó lenne garanciákat beépíteni, de ha a szerzıdésben szerepel, akkor úgy is elfogadható. A támogatási program 12. pontjával kapcsolatban van problémája. Ez a pont azt mondja, hogy 300 olyan munkavállalót kell alkalmazni, aki vagy munkavállaló volt, vagy veszélyeztetve volt az állása vagy pályakezdı. Mi történik, akkor, ha a 300 fıt csak úgy lehet teljesíteni, ha egy másik helyrıl kell 10 munkavállalót átvenni? Például egy felsıfokú végzettséggel rendelkezıt el kell hívni vezetınek, akit nem lehet beleszámolni a 300 fıbe, mert nem felel meg a támogatási koncepcióban leírtaknak. Ki kellene egészíteni ezt a pontot azzal, hogy elsısorban olyan munkavállalókat kell alkalmazni, akik.. A 16. pont szerint: A támogatási program február 1-tıl december 31-ig tartó hatállyal érvényes. Ez azt jelenti, ha részletekben valósul meg a program, akkor új döntést kell hoznia a közgyőlésnek. Ez azért van, mert következı költségvetési évet is érint támogatás? Ha igen, akkor érthetı az indok. Ezt az idıtartamot ki kellene terjeszteni 3 évre, mert az elszámolást is úgy várják, hogy a beruházónak 2 év alatt biztosítania kell, hogy a statisztikai létszám fölött volt, stb. Túl szőknek tartja a 10 hónapos idıszakot. Módosító javaslata, hogy a támogatási program egészüljön ki egy 17. ponttal: A támogatáshoz az közgyőlés egyedi döntése szükséges. (Kazetta 1/ ) Szilvásy Ferenc képviselı, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A támogatási program 1. pontját módosítani kell, mert az önkormányzatnak nincs közgyőlése. A megnevezés helyesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése. A 16. pontban azért szerepel az, hogy A támogatási program február 1. napjától december 31. napjáig tartó hatállyal érvényes, mert a 2006-ba az összes támogatásról döntöttek és késıbb errıl nem kell dönteni. Ebben a programban nyújtott támogatást elintézték azzal, hogy február 14-én aláírják a szerzıdést. Az, hogy a támogatás összegét milyen ütemben és hány év alatt fizetik ki, az ügy szempontjából közömbös ban elkötelezték magukat. Három évre egy ilyen programot nem hirdetne meg, és nem is szavazna meg, mert ezzel precedenst teremthetnek. Az, hogy hirdetnek-e ilyen programot 2007-ben és 2008-ban majd eldöntik. A támogatási program utólag legalizálja a február 14-én aláírásra kerülı szerzıdést. (Kazetta 1/ )

6 6 Baji Lajos alpolgármester: Az 5. és 12. pontokat nem kellene összekötni. Az egyik pontban az szerepel, hogy a vállalkozó 300 új munkahelyet hoz létre, a másikban az, hogy munkahelyteremtés eredményeképpen létrehozott munkahelyekre. A fogalmakat úgy használja, hogy az új munkahely és a munkahelyteremtése eredményeképpen létrehozott. Amikor valaki támogatott munkaerıt kíván alkalmazni, akkor bizonyos százalékú és idejő támogatás vehetı igénybe. Ez a munkahelyteremtés eredményeképpen létrehozott munkahely kategóriába tartozik. Annyi létszámot fog bejelenteni, amennyit alkalmazni tud. A legalább 300 új munkahely pedig azt jelenti, hogy új munkahelyet hoz létre. Bárhonnan vehet fel új létszámot. Nem 300 fıt fog alkalmazni, hanem 500-at. Ez nem azt jelenti, hogy a munkahelyekre csak támogatott munkaerıt lehet felvenni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Többen említették már, hogy a 3 év helyett 5 évet kellene szerepeltetni. Ha úgy van, ahogy Szilvásy Ferenc képviselı, bizottsági elnök elmondta, hogy ez a támogatási program csak erre a beruházásra vonatkozik úgy gondolja, hogy így van, mert egyrészt be van határolva a kedvezményezett gazdasági ágazata, másrészt csak december 31-éig hatályos -, akkor minden kockázat nélkül be lehet írni az 5 évet és az 500 munkahelyet, mert, ha a szerzıdésben ez úgy is benne van, akkor nincs vesztenivalója az önkormányzatnak. Javasolta, hogy az általa elmondottak szerint módosítsák a 3 évet 5 évre, a 300 munkahelyet pedig 500-ra. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Miközben egy programról beszélnek a képviselık, a szerzıdéshez tesznek módosító javaslatokat. A szerzıdésben az benne van, amit Takács Péter képviselı elmondott. A támogatási program a Pénzügyminisztériummal egyeztetett anyag. (Kazetta 1/ ) Andó Tamás képviselı: A 2. pontban a támogatás formájaként vissza nem térítendı támogatás, adókedvezmény, illetıleg önkormányzati lakások kedvezményes igénybevétele szerepel. Ez is benne van a 130 millió forintban? Lehet tudni, hogy melyik tétel milyen nagyságrendet jelenet (pl. mekkora összeget tesz ki a kedvezményes adó)? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Ez részletesen megvan, mert a Pénzügyminisztérium is kimutatást kért a támogatás összegérıl. (Kazetta 1/ ) Andó Tamás képviselı: Mi történik, akkor, ha az elıírt 300 fıvel szemben a Budapest Bank csak fıt tud alkalmazni? Akkor a támogatás összegét arányosan kapja meg? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A szerzıdésben szerepel, hogy a beruházó csak arányosan hívhatja le a támogatás összegét, bár ez egy átlag idıszakra vonatkozik és átlaglétszámot számolnak. (Kazetta 1/ ) Andó Tamás képviselı: A szerzıdés szerint 530 fıt kell alkalmazni 130 millió forint támogatás fejében. A támogatási programban már csak 300 fı alkalmazása szerepel 130 millió forint támogatási összegért. (Kazetta 1/ )

7 7 Pap János polgármester: A február 14-én aláírásra kerülı szerzıdés jobb feltételeket és garanciákat tartalmaz, mint a támogatási program. Az alábbi módosító javaslatok hangzottak el: - 8. pontban szerepeljen, hogy legalább 25 %-os saját forrással rendelkezzen pont: A vállalkozás által elszámolható költségek köre a létrehozott új munkavállalók 2 éves idıszakra vonatkozó bérköltsége. Ez a vállalkozás nem hoz létre új munkavállalókat, ezért módosító javaslata, hogy ehelyett az alábbi megfogalmazás szerepeljen: létrehozott munkahelyeken dolgozó új munkavállalók pont helyesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése pont: megválaszolásra került az ezzel kapcsolatos kérdés. Mindenképpen meglesz a 300 új munkahely. 530 fı alkalmazására vonatkozik a szerzıdés, illetve éves ütemezés szerepel. A kifizetés elıtti 12 hónapos átlaglétszám arányában történik a kifizetés. Az, hogy évente mennyi összeget kap mindig az újonnan felvett létszámtól függ, mert ennek arányában kapja meg a támogatás összegét pont a következı: A támogatáshoz a közgyőlés egyedi döntése szükséges. Szavazásra bocsátotta a támogatási programban foglaltakat az 1., 8., 9. és 17. pontokhoz érkezett módosító javaslatokkal együtt, melyek fentebb kerültek rögzítésre. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 48/2006. (II.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a város foglalkoztatási helyzetének javítására az alábbi Támogatási Programot fogadta el: T Á M O G A T Á S I P R O G R A M Békéscsaba Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése Békéscsaba Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében támogatási programot indít. 2. A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás, adókedvezmény, illetıleg önkormányzati lakások kedvezményes igénybevétele. 3. A támogatás maximális mértéke: ,- Ft (azaz százharminc-millió forint). 4. Kedvezményezett gazdasági ágazat: pénzintézeti, informatikai, ügyviteli szolgáltatás. 5. Kedvezményezettek köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén legalább 300 új munkahelyet létrehozó, elsısorban közép- és felsıfokú végzettségő, korszerő tudással rendelkezı munkaerıt alkalmazó vállalkozás.

8 8 6. A program alapján nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglakoztatásra nyújtott állami támogatásra történı alkalmazásáról szóló december 12-ei 2204/2002/EK rendelet (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet) alapján nyújtható. 7. A támogatási intenzitás mértéke nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004.(IV.19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott mértéket. 8. A program kedvezményezettjének legalább 25 %-os saját forrással hozzá kell járulnia a beruházás finanszírozásához és a létrehozott munkahelyeket Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határian belül kell fenntartania. 9. A vállalkozás által elszámolható költségek köre a létrehozott munkahelyeken dolgozó új munkavállalók két éves idıszakra vonatkozó bruttó bérköltsége. 10. A létrehozott új munkahelyeknek az utolsó 12 hónap átlagával összehasonlítva nettó növekedést kell jelentenie a munkavállalói létszámban, mind az érintett létesítményben, mind az érintett vállalkozásban. 11. A létrehozott munkahelyeket legalább 3 évig fenn kell tartani Békéscsaba Megyei Jogú Város területén. 12. A munkahelyteremtés eredményeképpen létrehozott munkahelyekre olyan munkavállalókat kell felvenni, akik korábban még nem álltak alkalmazásban, elızı munkahelyüket elvesztették, vagy ennek közvetlen veszélye fenyegeti ıket. 13. A munkahelyteremtı vállalkozás vállalja, hogy a békéscsabai telephelyei után járó, a törvényi lehetıség szerinti legmagasabb mértékő, közvetlenül szakképzésre felhasználható szakképzési hozzájárulás 2/3-át mindenkor békéscsabai székhelyő szakképzı intézményeknek juttatja a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése által megjelölt bontásban. 14. A munkahelyteremtı vállalkozás vállalja, hogy a kulturális, tudományos és sportcélokhoz kötıdı szponzori tevékenység során a békéscsabai tevékenységével arányos mértékig Békéscsaba Megyei Jogú Várost elınyben részesíti. 15. A program alapján igényelhetı támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a Bizottsági Rendelet 8. cikk (4) bekezdésében, valamint a nagy összegő egyedi támogatások elızetes bejelentésekor a Bizottsági Rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. 16. A támogatási program február hó 1. napjától december hó 31. napjáig tartó hatállyal érvényes. 17. A támogatáshoz a közgyőlés egyedi döntése szükséges. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester értelem szerint

9 9 Tárgy: A jegyzıi pályázat kiírásáról szóló határozat visszavonása Pap János polgármester: A közgyőlés legutóbbi ülésén úgy döntöttek, hogy a jegyzıi állás betöltésére beérkezett pályázatokat február 17-én bontják fel. A Legfelsıbb Bíróság egy végzést küldött, amely azt tartalmazza, hogy A Legfelsıbb Bíróság a jogerıs ítélet végrehajtását Megyei Bírósági ítélet végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggeszti. Állásfoglalást kért arra vonatkozóan, hogy a felfüggesztés eredményeként dr. Kurucz Ferenc visszahelyezhetı-e a jegyzıi állásba vagy sem? A Legfelsıbb Bíróság végzésére tekintettel a felfüggesztés idejéig nem lehet új jegyzıt választani. Javasolta, hogy a közgyőlés vonja vissza a jegyzıi pályázat kiírására vonatkozó határozatot, és írjon ki új pályázatot. Ez azt jelenti, hogy minden borítékot bontatlanul vissza kell küldeni a feladónak. Szavazásra bocsátotta az a javaslatot, mely szerint az 598/2005.(XI.17.) közgyőlési határozatot - a jegyzıi pályázat kiírásáról - a testület vonja vissza. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 49/2006. (II.13.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a jegyzıi pályázat kiírásáról szóló 598/2005. (XI.17.) közgyőlési határozatát a Legfelsıbb Bíróság Kfv. III /2006/3-I. számú végzésére tekintettel visszavonja. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester azonnal Pap János polgármester: Megköszönte a részvételt, a soron kívüli közgyőlést 15 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította. (Kazetta 1/ ) K.m.f. Pap János polgármester Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzı

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2009. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 7000/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben