Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Kiss Tibor alpolgármester, Bíró János, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Bíró Csaba, Fülöp Csaba, Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Csicsely Ilona, Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Miklós Attila, Kaposi László, Dr. Kerekes Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, képviselı Tanácskozási joggal vett részt: Nagy Ferenc alpolgármester, Dr. Bacsa Vendel jegyzı, Dr. Kiss Gyula aljegyzı Meghívottként jelen volt: Szántó Zsolt kabinetvezetı, Dr. Komán Ágnes, a Jogi Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Személyzeti Csoportjának csoportvezetıje, Túriné Kovács Márta a Közmővelıdési, Oktatási, és Sportosztály osztályvezetıje, Varga Tamás, a Közmővelıdési, Oktatási és Sportosztály osztályvezetı-helyettese, Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Veresné Hoffmann Anikó, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Wittmann László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoportjának csoportvezetıje, Dr. Urbán-Zsilák Klára, a Közigazgatási Osztály osztályvezetıje, Dr. Deák Zoltán, a Jogi Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjának csoportvezetıje, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Császár Judit, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetı-helyettese, Kiss Gabriella, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Intézményfelügyeleti és vagyon-nyilvántartási csoportjának energetikusa, Dr. Kovács Tibor ügyvéd, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviseletében Szabó János mőszaki igazgatóhelyettes és Réti László, vízvédelmi és vízgyőjtı-gazdálkodási osztályvezetı, a BÉKÉS-DRÉN Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében Tamás Csaba mőszaki igazgató-helyettes, Wertheim Albert, az Alföldvíz Zrt. felügyelıbizottságának tagja Szarvas Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülésen 16 fı képviselı jelent meg, az ülés határozatképes. Távollétét elızetesen Szabóné Kocziha Tünde képviselı jelezte, aki a késıbbiekben csatlakozik a testület munkájához. Köszöntötte és bemutatta Békéscsaba Megyei Jogú Város új jegyzıjét, Dr. Bacsa Vendelt, aki ebben a minıségben elıször van jelen a közgyőlésen. Megjegyezte, hogy korábban személyesen már bemutatkozott a képviselı testületnek, illetve városháza munkatársainak. Jó és eredményes munkát kívánt a város érdekében kifejtett tevékenységéhez. Az ülést megnyitotta. Jelezte, hogy a meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1. jelő elıterjesztést a törvény erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület. A Közgyőlés az Mötv. 46. (2) c) pontja értelmében

2 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Javasolta, hogy a meghívóban Z.2. és Z. 3. jelzéső elıterjesztéseket a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja. Szavazást rendelt a Z.2. jelzéső elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásáról. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 88/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a március 26-ai ülésén zárt ülésen tárgyalja A békéscsabai szennyvíztisztító telep környezetében lévı ingatlanok tárgyú elıterjesztést. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt a Z.3. jelzéső elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalásáról. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 89/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a március 26-ai ülésén zárt ülésen tárgyalja Gázbeszerzéssel kapcsolatos döntések tárgyú elıterjesztést. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: Jelezte, hogy a kiküldött meghívóhoz képest módosító javaslatot tesz. Javasolta, hogy a vagyoni ügyek napirendi pontok közé 2.7 jelzéssel vegye fel napirendjére a testület A Békéscsabai Médiacentrum Kft. alapítása, javaslat az ügyvezetı, a felügyelıbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére tárgyú elıterjesztést, mely egyben alapítói döntés. Van-e kérdés, észrevétel? Miklós Attila képviselı: Jelezte, hogy a zárt ülés végén a Jogi, Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnökeként kíván szólni. 2

3 Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt a 2.7. jelzéső elıterjesztés napirendre vételérıl. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 90/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a március 26-ai ülésén napirendjére felveszi A Békéscsabai Médiacentrum Kft. alapítása, javaslat az ügyvezetı, a felügyelıbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére tárgyú elıterjesztést. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: Indítványozta, hogy a két közgyőlés közötti idıszakban meghozandó, halaszthatatlan döntések esetében a kompetencia átruházására irányuló elıterjesztést 2.8 jelzéssel vegye fel napirendjére a testület. A javaslat elfogadása esetén az elıterjesztés helyszínen kerül kiosztásra. Kérte Belanka Zsolt testületi referenst az elıterjesztés kiosztására, majd két perc olvasási szünetet rendelt annak áttanulmányozására. Az elıterjesztés lényegében azt mondja ki, hogy halaszthatatlan ügyekben, pályázati lehetıségek esetén a közgyőlés a pályázaton történı indulásra irányuló döntési jogot átruházza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra. Szavazást rendelt a 2.8. jelzéső elıterjesztés napirendre vételérıl. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 91/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a március 26-ai ülésén napirendjére felveszi Halaszthatatlan döntések meghozatalával kapcsolatos döntési jog átadása bizottság részére tárgyú elıterjesztést. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: A meghívóban késıbbi kiküldéssel szereplı Z.3. és az 1.1 jelzéső elıterjesztéseket a képviselık a héten megkapták. Van-e módosító javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban? Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: Jelezte, hogy a Fidesz frakció nevében a nyilvános ülés elején szeretne szólni. 3

4 Takács Péter képviselı: A Bejelentések napirend keretében szeretne képviselıi kérdést intézni Szarvas Péter polgármesterhez. Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A Bejelentések napirend keretében szintén kérdést kíván intézni Szarvas Péter polgármesterhez. Tímár Ella képviselı: A nyilvános ülés elıtt szeretne szót kérni, illetve a Bejelentések napirend keretében kérdést intézni Szarvas Péter polgármesterhez. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt el a nyilvános ülésre tervezett napirendrıl. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 14 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 92/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a március 26-ai ülésének napirendjét a következık szerint fogadja el: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.) A békéscsabai szennyvíztisztító telep környezetében lévı ingatlanok Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3.) Gázbeszerzéssel kapcsolatos döntések Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester Nyilvános ülés: 1.) Pénzügyi és költségvetési területet érintı ügyek: 1. Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Szociálpolitikai Osztály Oktatási Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4

5 2. Középtávú tervezés a saját bevételek és a kötelezettségvállalások vonatkozásában Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3. Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Szociálpolitikai Osztály Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Tájékoztató a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévı kármentesítésrıl Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2. A Jókai Színház üzemeltetésében lévı gépjármővek értékesítéséhez való hozzájárulás Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3. A Békés Airport Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4. A Csaba Belvárosi Parkolóház Kft.-vel kapcsolatos elszámolások Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5. Ingatlan felajánlás a Magyar Állam részére, belügyminisztériumi felhívás alapján Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 6. Pályázat benyújtása a Szent István tér 7. sz. alatti Városháza mőemlék épület nyílászáró cseréjének és felújításának folytatására (II. ütem) Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 7. ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsabai Médiacentrum Kft. alapítása, javaslat az ügyvezetı, a felügyelıbizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyére Elıkészítı: Vagyonkezelı Zrt. Igazgatósága Elıterjesztı: Kozma János, a Vagyonkezelı Zrt. Igazgatóságának elnöke 8. Halaszthatatlan döntések meghozatalával kapcsolatos döntési jog átadása bizottság részére tárgyú Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5

6 3.) Városüzemeltetési területet érintı ügyek: 1. Alapítványi forrás átvétele Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2. A vízterhelési díjak megállapítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén városüzemeltetési feladatok ellátása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4. Az Alföldvíz Zrt. közgyőlési elıterjesztéseinek véleményezése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4.) Szociális területet érintı ügyek: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Alapellátási Intézmény Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 2. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 3. Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város 9. számú fogorvosi körzete ellátásáról Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 5.) Közmővelıdési megállapodások, alapítványi támogatások jóváhagyása Elıkészítı: Oktatási Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Túriné Kovács Márta az Oktatási Közmővelıdési és Sport Osztály vezetıje 6.) A 22/1984. (XII. 19.) tan. határozat alapján nyújtott támogatással összefüggésben bejegyzett elıvásárlási jogok törlése Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 6

7 7.) A helyi kitüntetésekrıl szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 8.) Költségvetési szerv kijelölése pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Szociálpolitikai Osztály Oktatási Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 9.) BEJELENTÉSEK Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: 10 óra 55 perckor zárt ülést rendelt. Kérte, hogy csak az arra illetékes személyek tartózkodjanak a teremben. Z á r t ü l é s Szarvas Péter polgármester: A zárt ülés befejezését követıen a testület nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Kérte a képviselıket, ismételten jelentkezzenek be a szavazórendszerbe. Két képviselı jelezte, hogy a nyilvános ülés megkezdése elıtt szeretne szót kérni. A jelentkezés sorrendjében elıször Dr. Ferenczi Attila tanácsnoknak biztosította a hozzászólás lehetıségét. Napirend elıtti hozzászólások: Dr. Ferenczi Attila tanácsnok: A FIDESZ frakció nevében köszöntötte Dr. Bacsa Vendel jegyzıt, jó munkát kívánt. Reméli, hogy hasznos lesz az együttmőködés, munkája során a törvényesség ıreként fog eljárni a jövıben. Kicsit kellemetlenebb ügy, amiért szót kért. Kihangsúlyozta, hogy személye maximálisan a szólásszabadság, a sajtószabadság és a vélemény-nyilvánítás híve, de amikor az túllép egy határon, úgy gondolja, szót kell emelnie március 15-én 18 óra után bizonyos csoportosulás a FIDESZ irodát obszcén rajzokkal, elıre elkészített plakátokkal és szövegekkel díszítette fel, amit büszkén meg is osztottak egy közösségi portálon. A tett rongálás jellegő volt, ami számára minden esetben elfogadhatatlan, hiszen lehet véleményt nyilvánítani, de kárt okozni, rongálni nem. Sajnálatos módon gyermekeket is elvittek a rendezvényre. Március 15. az ifjúság, a szabadság ünnepe. Ezt az idıpontot választották arra, hogy kisgyermekekkel együtt rongáljanak, ilyen formában fejezzék ki véleményüket. Mélységesen visszautasította a tettet. Le hazaárulózták a frakció tagjait, amit végképp kikér magának, de nem kíván polémiát nyitni. Az igazi probléma az volt, hogy a villámtüntetésen megjelent az a személy is, aki a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság külsı tagja. Az ifjúsággal, az ifjúságért foglalkozó képviselırıl van szó, amit személye nagyon helytelenít, fıleg azt, hogy 7

8 gyermekeket is bevontak a megmozdulásba. A FIDESZ frakció nevében az érintett személyt delegáló pártot elgondolásra szólította fel, indítványozta, hogy Körömi János Gézát hívják vissza a bizottságból. Bármilyen együttmőködésre a továbbiakban is hajlandók, amennyiben arra érdemesült személyt jelölnek a bizottság tagjai közé. Visszautasította az ilyen jellegő közösségi magatartást. Miklós Attila képviselı: A történeti hőség kedvéért elmondta, hogy a választáson az MSZP, az Együtt, a DK és a Liberálisok közös jelölteket indítottak. Majd a választások után az együttmőködés lezárult és egy új típusú együttmőködés jött létre a szervezetek között, ami azt jelenti, hogy nem napi szintő a kommunikáció, nem szóltak bele egymás ügyébe, politikájába. Amennyiben a jelzett személlyel, bizottsági taggal probléma van, felé jelezzék. A mandátumokat személyek és nem pártok kapják. A személyek tudnak a mandátumról lemondani, vagy azzal rendelkezni. Magánvéleménye, hogy a Magyar Szocialista Párt választókerületi elnöke az Együtt PM belsı pártpolitikai ügyeibe beleszólni nem kíván, nem fogja lemondásra felszólítani a külsı bizottsági tagot. Úgy véli, mindenkinek joga van saját eszközeivel elmondania véleményét, ahogy azt megtették az elmúlt négy évben is, de nem kellene ilyen módon a pártirodákat megtámadni, kidekorálni, vagy ablakait betörni. Ez már nem az a szint, ami belefér a politikába. Kérte dr. Ferenczi Attila képviselıt, hogy saját háza táján is nézzen körül. Jelezze, hogy ki engedett libákat a fıtérre, illetve az elmúlt négy év alatt ki volt folyamatos résztvevıje a megmozdulásoknak. A jelzés ismeretében talán lépést tesznek. Kaposi László képviselı: Csatlakozva Miklós Attila képviselı által elmondott véleményhez, sok mindenben egyetért. Kifejezte, hogy személye és az általa képviselt párt sem kíván obszcén rajzokkal mások ablakát teleragasztva tüntetni. Ami március 15-én este történt, talán még belefér a szólásszabadság gyakorlásába. Azonban az egész csoport hazaárulózása már nem. Nem kíván egyik párt belsı ügyébe beleszólni, személye a Demokratikus Koalíciót képviseli a testületben. Körömi Jánossal kellene az elhangzottakat megbeszélni, saját szuverén joga és döntése, hogy mandátumáról lemond, vagy sem. Március 16-án megtekintette a helyszínt, annyira obszcén rajzokat nem talált, amire egy gyermek bármire is következtetni tudna. A televízióban Simicska Lajosnak ennél sokkal durvább megnyilvánulásai voltak napokon keresztül, amit nagyon sok fiatalkorú hallhatott. Ebben az esetben a FIDESZ tagjai minısítették egymást. Ebbıl indult ki az egész. Véleménye szerint. Körömi Jánosék ennél szelídebb formában próbálták illusztrálni. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok: Az elmúlt 25 évben nem volt divat, hogy március 15-én pártrendezvényt tartsanak. Volt megelızıen, de aznap nem. Ismételten kihangsúlyozta, hogy március 15. az ország legnagyobb nemzeti ünnepe. Az, hogy ki mit kiabál az utcán, illetve mit tesz, saját ügye. Nem ezt, hanem a rongálást tette szóvá. Az obszcén rajz egy ondót ábrázolt. Skandálások is hallatszottak, ezzel nincs baj, hiszen szabad véleménynyilvánítás van. Hazaáruló jellegő, elıre elkészített plakátokat kiragasztása, véleménye szerint elítélendı és mélységesen visszautasítandó. A képviselık jelentıs része több éve részt vesz a testület munkájában, amivel véleménye szerint bebizonyították, hogy elkötelezettek a haza és a város iránt. Aki kiragasztotta az obszcén rajzot, annak ez a fajta viselkedés még bizonyos fokú bizonyításra vár. 8

9 Miklós Attila képviselı, bizottsági elnök valamit nem jól tud, vagy rosszul fogalmazott, mivel Körömi Jánosnak nincs mandátuma a bizottságban. Pártdelegáltak vannak a bizottságokban. A jelölıszervezettel ami jelen testületben az MSZP és a DK csoportja folytatták le a pártdelegáltakra irányuló egyeztetést. Sajnálja, és utólag is elnézést kér Kaposi László képviselıtıl, amiért kimaradt az egyeztetésbıl. Ezért kicsit fals az a válasz, hogy pártdelegált nem hívható vissza, de tiszteletben tartja az MSZP helyi elnökének döntését. Ismételten kihangsúlyozta, hogy a vélemény-nyilvánítási szabadságba nem tartozik bele a szándékos rongálás. Nem vélemény-nyilvánítási szabadság, ha azt mondják, hogy Ferenczi egy bunkó. Biztos az, aztán kromofággal lefújják a kocsiját. Ez a tett már nem a vélemény-nyilvánítás szabadságának a kérdéskörébe tartozik. Kérte, mondja el mindenki a véleményét, csak ne törjön, ne zúzzon, ne mocskoljon, és ne rongáljon. Az úri ember önkormányzati bizottság külsı tagja, ráadásul az ifjúság oktatásáért és gondozásáért felelıs bizottság tagja, aki nyilván a késıbbiekben is jó példát fog mutatni. Továbbra is fenntartja, hogy ilyen jellegő rendezvényeken gyerekeknek nincs helye. Kiss Tibor alpolgármester: Gyakorlatilag dr. Ferenczi Attila frakcióvezetı összefoglalta, amit személye is el kívánt mondani. A lényeg az, hogy annak a szakbizottságnak a tagja Körömi János, amelynek példamutatással kellene fordulnia az ifjúság felé. Mindenkinek szíve joga, hogy azt a rendezvényt látogassa, amihez kedve van, vagy ahová a szíve, illetve a lelke viszi. Sajnos sem a DÖK rendezvényen, sem a városi ifjúsági parlament megnyitóján, illetve egyéb, ifjúsággal foglalkozó rendezvényeken sem vett részt az említett személy. Véleménye szerint az ízléstelenségnek is van határa. Tisztességben megıszülı embereket leárulózni, a non plusz ultrája az egésznek. Sajnálja, hogy nem határolódtak el az illetı személytıl, inkább azt mondják, hogy az ügyek mentén politizálnak. Miklós Attila képviselı: Kiss Tibor alpolgármester elkötelezettségét ismeri. Biztos abban, hogy a képviselı testület tagjai nem hazaárulók. Viszont nem hallotta sem a képviselıcsoport vezetıjét, sem az alpolgármestert, hogy megvédje az MSZP közgyőlésben helyet foglaló tagjait, akiket a FIDESZ frakció között hazaárulónak titulált. Érdekes módon akkor nem zavarta a frakció tagjait, hogy annak idején, az MSZP iroda ablakait törték be, illetve a parlamentben hazaárulóztak. Senki nem emelt kifogást. Abban viszont egyetértenek, hogy a tisztességes közéletben érdekeltek valamennyien. Azért, hogy politika és a politikusok hitele minél hamarabb helyre tudjon állni, már az elızı ciklusban is kezdeményezték, hogy a testület kérjen átvilágítást a történeti levéltártól annak kiderítése érdekében, hogy a testület képviselıi milyen politikai múlttal rendelkeznek. A képviselı-testület annak idején a kérést elutasította. Most pedig ismét fellángolt a kérdés, hiszen a FIDESZ-hez közel álló üzletember a miniszterelnökre mondott olyan vádakat, ami egy demokratikus országban nem helyes és nem szép. Jelen testületben véleménye szerint két személynek, Takács Péternek és saját személyének lehet ilyen papírja a történeti levéltártól. Tudomása van arról, hogy Fülöp Csaba képviselı a héten kérte meg magára nézve az adatokat. Kérte dr. Bacsa Vendel jegyzıt, vizsgálja meg, van-e lehetısége a testületnek megkérni az átvizsgálást, és mindenki tegye ki az asztalra ezt a lapját. Ebben az esetben Békéscsaba azt tudja mondani, hogy olyan demokratikusan mőködı testület, ahol mindenki el tud számolni saját múltjával. 9

10 Kiss Tibor alpolgármester: A képviselık figyelmébe ajánlotta, hogy az illetı vállalkozó nem tagja a közmővelıdési, ifjúsági és sport bizottságnak. Amennyiben tudásuk van arról, hogy a FIDESZ frakció párttársai közül valaki bármilyen rongálással kapcsolatba hozható, osszák meg ismereteiket. El fognak határolódni az ilyen megnyilvánulásoktól. Szarvas Péter polgármester: Az elhangzottakat az alábbi gondolatokkal kívánta kiegészíteni: Az egyik hozzászólásban elhangzott, a tisztességes és normális közélet, a Békéscsabán élık érdeke. Talán most került elı elıször a nagypolitika a beszédtémák között, amióta az új összetételő testület mőködik. Polgármesterként a jövıre vonatkozóan az a kívánalma, hogy a megmozdulást, vélemény-nyilvánítást szervezık, lehetıség szerint úgy válasszák meg a módszert, a hangnemet, a tartalmat, hogy a határig ne menjenek el. Ebben a kérdésben a határ nagyon képlékeny. Aki szervezi, máshogy látja, mint az, akit érint a megmozdulás. Amennyiben nem nagyobb toleranciával, jobb ízléssel készülnek - akár pártok, akár civilek - a vélemény-nyilvánításra, akkor többször fognak ilyen jellegő polémiát lefolytatni a közgyőlésben, amit véleménye szerint, jó lenne elkerülni. Tisztelettel kérte, hogy mindenki, aki szervez, gondolja végig, ne a határig tágítsa azt a teret, amelyben véleményt formál, kifejez, vagy tartalmat közöl. Jelezte, hogy a vitát lezártnak tekinti. Tímár Ella képviselı: Azért kért szót, mert a Fényesen élık éltek a demokratikus jogaikkal. Örül annak, hogy petíciót nyújtottak be, mivel jogos követelésük. Azzal kevésbé ért egyet, hogy pont egy olyan személy győjti az aláírásokat a problémák megoldására és szervez sajtótájékoztatót, aki az elmúlt nyolc évben semmilyen közösségi munkát nem végzett a Fényesen élıkért. Lakossági fórumokra nem jár, problémáival, mint a terület képviselıjét még nem kereste meg, pedig január 14-én is tartott lakossági fórumot. Biztosan nem ért rá, vagy pártja nem járult hozzá, hogy meghallgassa a FIDESZ-es képviselı monológját. Az illetıt személyesen is ismeri, abban az intézményben dolgozik, ahol képviselıi fogadóóráit tartja. Biztosan ismeri személye telefonszámát. Biztos abban, meg tudták volna beszélni a közös dolgokat. Nagy sajnálattal vette tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a polgármesterrel már két alkalommal is tárgyalt a körzetében jelentkezı problémák megoldásával kapcsolatban novemberben és február 12-én -, ugyanazokat a problémákat jelezte már akkor is, amit tudomása szerint a Fényesen élık petíciójukban leírtak. A mai napig egyetlen probléma megoldására sem kapott választ. Türelemre intette a polgármester. Mélységesen felháborítja a polgármester sajtónyilatkozata, amelyben leírta, hogy vizsgálják a megoldási lehetıségeket. Miért is? Rendelkezésre állnak a tervek, a járdalapok, a közmunkások. Az úthoz csak a pénz hiányzik. El kellett volna mondani, hogy hitelt vesz fel az önkormányzat, amelynek összege még nem ismert, ezért ki tudja, mikor kezdıdnek el a munkálatok. Öt hónappal ezelıtt lejárt a kampányidıszak. Kérte Szarvas Péter polgármestert, dolgozzon együtt a körzetek képviselıivel és ne a szakbizottságokra, vagy a testületre mutogasson. Ne csak a Csaba Kártya legyen a fı attrakció. Szarvas Péter polgármester: Örül annak, hogy a képviselı asszony szóba hozta a Fényesen élık petícióját. Néhány nappal ezelıtt három fényesi lakos kereste meg és átadták a petíciót, amelyhez némi dokumentumot is csatoltak. Azonnal, néhány nyilatkozatában arra tért ki, hogy természetesen a felvetett kérdéseket ismeri, az idei évben a rendelkezésre álló forrás függvényében a döntési jogkörrel rendelkezı akár a bizottság, akár a közgyőlés állást fog foglalni, a város egyéb körzeteibıl beérkezı igények figyelembevételével, azok együttes mérlegelése alapján. Úgy gondolja, hogy a képviselı asszonnyal lévı együttmőködése rendben lévı, helyén való, ajtaja nyitva áll. Kész akár együttesen is Fényes érdekeiért fellépni, 10

11 érdeküket védeni, akár együttes fogadóórát, fogadónapot tartani, ahogy ezt a lehetıséget valamennyi képviselı számára is felajánlja. Valóban már minden kampánnyal felhagytak öt hónapja, ezért arra törekszik, hogy Békéscsaba általánosságban fejlıdjön, ezen belül a Fényesen élık helyzete is javuljon. Takács Péter képviselı: Tímár Ella képviselı asszony által elmondottakkal messzemenıen egyetért. A fényesi városrész lakói éltek a demokrácia által biztosított lehetıséggel. Talán a képviselı asszony is emlékezik rá, hogy még Szarvas Péter polgármester, amikor a Volán Zrt. vezérigazgatója volt rendszeresen a menetrend változtatásra irányuló elıterjesztések készültek. Akkor szót kért annak érdekében, hogy a városrészben élık közlekedésének javításáért valamit tenni kell, mert számukra nem megoldott a buszközlekedés. Ebbıl fakadóan a városrészben élık ügye, valamennyiük ügye. Bizonyos mértékben személyét is érinti, mivel a Lencsési Lakótelepi Részönkormányzat rendszeresen foglalkozik a városrészben élık különbözı kérelmeivel. Úgy véli, hogy közös ügy, teljesen felesleges elvinni személyeskedı kijelentések felé, amelyeket név nélkül, a kedves képviselı asszony megengedett magának. Polgármester válaszát örömmel olvasta, pozitívan fogadta a kezdeményezést és reagálta le a kérést. Abban nincs vita közöttük, hogy Fényesen akár a közlekedésben, akár az infrastruktúra tekintetében folyamatos lépéseket szükséges tenni. Az ott élı 800 személy is a város polgáraihoz tartozik, mint a belvárosban élık. Tímár Ella képviselı: Takács Péter képviselı hozzászólására reagálva elmondta, hogy valóban számos alkalommal jelezték a problémát, sajnos nem történt semmi. A sajtónyilatkozatban nem szerepeltek idıpontok, csak a nagy távlat. Úgy gondolja, hogy a polgármesterrel történı egyeztetést követıen, a sajtóhírben nem a leírtaknak kellett volna szerepelnie. Takács Péter képviselı: Szarvas Péter polgármester elmondta dr. Ferenczi Attila tanácsnok felvetésére a legutóbbi testületi ülésen, hogy a sajtót mindenki úgy kezeli, ahogy tudja. A Facebook oldallal kapcsolatban került szóba. Saját maga úgy véli, hogy a nyilvánosság segíti minden ügy elıbbre jutását. Nem érzi úgy, hogy a polgármesterrel ebben a kérdésben vita lenne. Személye mindazon elıterjesztések esetében igennel fog szavazni, ami ezen városrész elırelépését jelenti. Legyen az pl. 500 méter út, vagy járda rendbetétele. Szarvas Péter polgármester: Több napirend elıtti hozzászólás nem lévén rátért a nyilvános ülés elsı napirendi pontjára. Napirend tárgya: Pénzügyi és költségvetési területet érintı ügyek Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása Szarvas Péter polgármester: Az elıterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A bizottságok döntése a közgyőlésen kerül ismertetésre. Bíró Csaba képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A bizottság a közgyőlés számára a következı módosításokkal javasolja elfogadni a határozati javaslatot: 11

12 A határozati javaslat 1.4. pontjához: A feladatellátásra vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságot jelölje ki. A határozati javaslat 1.6. pontjához: A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ magasabb vezetıi munkakörének betöltéséhez szakirányú felsıfokú iskolai végzettséget írjon elı. A magasabb vezetıi feladat ellátására ideiglenesen, a pályázat elbírálásáig Líborné Gaál Gabriellát bízzák meg. A beérkezı pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság véleményezze. 8. pontként javasolja a bizottság a határozati javaslatba beemelni, hogy szeptember 30- ig vizsgálják meg, a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatainak ellátása hogyan vonható be a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ tevékenységi körébe. Kérte az ismertetett módosítási javaslatok elfogadását. Szarvas Péter polgármester: Jelezte, hogy adminisztrációs elírást vél felfedezni a képviselı által javasoltak, illetve a bizottság határozati javaslatában leírtak között. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által elfogadott határozati javaslat szerint a 8. sz. pontban szeptember 30-ig kell megvizsgálni a feladat ellátást. Felelısként Szarvas Péter polgármestert jelölték, ami megtisztelı és köszöni. Ugyanakkor határidıként június 30. napját is megjelölték. Javasolta, célszerő a határidıt szeptember 30. napjában meghatározni. Vélhetıen csak elírás történt. Bíró Csaba képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A pályázati kiírási határidı 30 nap. A szeptember 30-i idıpont ettıl elkülönül, arra vonatkozik, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum feladatainak ellátása hogyan vonható be a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ tevékenységi körébe. Két különbözı határidırıl van szó. Szarvas Péter polgármester: Célszerőnek tartja, hogy a módosító javaslatban a két különálló feladat ellátására különbözı határidıt jelöljenek meg. A Munkácsy Mihály Múzeummal kapcsolatos feladatok ellátására szeptember 30. napját, a többi feladat ellátására pedig június 30. napját kellene feltüntetni annak érdekében, hogy személye, - mint felelıs - ne legyen számon kérhetı július 2-án, azért, hogy miért nem hajtotta végre a vizsgálatot. Herczeg Tamás tanácsnok: Pontosításként elmondta, hogy nem a múzeumi tevékenység kerül a tervezetbe, hanem a gazdasági feladat ellátása. Az Államháztartási Törvény módosulása miatt indokolt a változtatás. Ennek sokan nem örülnek. Tapasztalják, hogy az ország több településén gondot okoz, de április 1-tıl a törvényi szabályozásnak eleget téve, meg kell lépni. Kezdeményezte, hogy a határidık esetében valóban két különbözı idıpont kerüljön megjelölésre. Az egyik a vezetıi státuszról, míg a másik - amennyiben célszerő, hogy a múzeum gazdasági feladatai beintegrálódjanak a szervezetbe - a körülmények megvizsgálására vonatkozzon a szeptember végi idıpont meghatározásával. Szarvas Péter polgármester: Megköszönte Herczeg Tamás tanácsnok véleményét. A módosító javaslathoz az alábbi módosító indítványt főzte: Az elıterjesztés szerint Felelıs: Szarvas Péter polgármester, Határidı: június 30. kivéve a 8. pont vonatkozásában, amelynél szeptember 30. a határidı. A szavazás technikai lefolytatásához segítséget kért. 12

13 Dr. Kiss Gyula aljegyzı: Benyújtás sorrendjében kell szavazni. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt a bizottság által tett módosító javaslatról. A döntéshozatalban 14 képviselı vett részt. A közgyőlés 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 102/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság által a Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása tárgyú napirend határozati javaslatához tett alábbi módosításokat: A határozati javaslat I. 4. pontjához: A munkamegosztási megállapodást véleményezze a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A határozati javaslat I. 6. pontjához: Pályázati feltétel: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsıfokú iskolai végzettség. A határozati javaslat I. 7. pontjához: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva április 1. napjától a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig Liborné Gaál Gabriellát bízza meg a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetıi) feladatainak ellátásával. A pályázati kiírásra beérkezı pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság véleményezze. A határozati javaslat I. pontjának kiegészítése az alábbi 8. ponttal: szeptember 30-áig meg kell vizsgálni, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátása hogyan vonható be a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ tevékenységi körébe. 13

14 Herczeg Tamás tanácsnok: Ügyrendi hozzászólásában jelezte, hogy valószínő értelmezési probléma történt a szavazás során. Új szavazás elrendelését indítványozta. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt az ügyrendi javaslatról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 103/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása tárgyú napirend tárgyalása során ismételt szavazást rendel el. Szarvas Péter polgármester: Tájékoztatásul közölte, hogy két szavazás lesz. Elıször a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság eredeti módosító javaslatát, majd a 8. pont vonatkozásában a határidı módosítására irányuló javaslatról szavaz a testület. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok: Ügyrendi hozzászólásában 2 perc tárgyalási szünet elrendelését kezdeményezte. Szarvas Péter polgármester: 11 óra 54 perckor tárgyalási szünetet rendelt. S z ü n e t Szarvas Péter polgármester: Köszöntötte Szabóné Kocziha Tünde képviselıt, aki idıközben csatlakozott a testület munkájához. Emlékeztetıül elmondta, hogy Herczeg Tamás tanácsnok többséget kapott ügyrendi javaslata alapján új tárgyalási procedúra született, ezért a napirendi kapcsán 4 szavazást kíván elrendelni. Az elıterjesztés szerinti határozati javaslattal 10 db önálló alapító okiratot módosít a testület kerül módosításra, esetükben az egyben történı szavazásra tesz javaslatot. A bizottság módosító javaslatát saját módosító javaslata követi, majd az elfogadott módosításokkal együtt rendel szavazást. Egyben történı szavazást rendelt a határozati javaslat I-X. pontjaiban foglalt alapító okiratok módosításáról. A döntéshozatalban 17 képviselı vett részt. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 104/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T 14

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése március 26-ai ülésén a Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása tárgyú napirend kapcsán egyben szavazást rendel el. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: március 26. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság módosító javaslatairól. A döntéshozatalban 17 képviselı vett részt. A közgyőlés 13 igen szavazattal és 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 105/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság által a Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása tárgyú napirend határozati javaslatához tett alábbi módosításokat: A határozati javaslat I. 4. pontjához: A munkamegosztási megállapodást véleményezze a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A határozati javaslat I. 6. pontjához: Pályázati feltétel: pénzügyi, gazdasági szakirányú felsıfokú iskolai végzettség. A határozati javaslat I. 7. pontjához: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva április 1. napjától a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig Liborné Gaál Gabriellát bízza meg a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetıi) feladatainak ellátásával. A pályázati kiírásra beérkezı pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság véleményezze. A határozati javaslat I. pontjának kiegészítése az alábbi 8. ponttal: 15

16 2015. szeptember 30-áig meg kell vizsgálni, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátása hogyan vonható be a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ tevékenységi körébe. Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt a személye által tett módosító javaslatról. A döntéshozatalban 16 képviselı vett részt. A közgyőlés 16 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 106/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság által a Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása tárgyú napirend határozati javaslatához tett - a közgyőlés által jelen ülésén a 105/2015.(III. 26.) közgy. határozattal elfogadott - módosító javaslat I. 8. pontjának határidejét szeptember 30. napjában határozza meg. Szarvas Péter polgármester: Az elfogadott módosításokkal együtt szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 17 képviselı vett részt. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása I. - Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 107/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a jelen határozat mellékletét képezı alapító okirat szerint április 1-jétıl új költségvetési szervet hoz létre Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ elnevezéssel. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása II. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 108/2015. (III. 26.) közgy. 16

17 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása III. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 109/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ részére évre ezer Ft kiadási és bevételi elıirányzatot biztosít és az engedélyezett foglalkoztatotti létszámot 4 fıben határozza meg. Az elıirányzat, az engedélyezett létszám a 4. pontban (110/2015. (III. 26.) kgy. határozatban) meghatározott intézmények költségvetései, valamint engedélyezett foglalkoztatotti létszáma terhére kerül biztosításra, amely elıirányzat-változtatások a évi költségvetésrıl szóló rendelet soron következı módosításában kerülnek átvezetésre. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ feladatellátásához szükséges induló eszközöket a 4. pontban megjelölt intézmények biztosítják. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása IV. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 110/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központot kijelöli a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A feladatellátásra vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közgyőlés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot jelöli ki. A munkamegosztási megállapodást véleményezze a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június

18 Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása V. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 111/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ ingyenes használatába adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 3922/1 hrsz.-ú, Békéscsaba, Széchenyi utca 4. szám alatti ingatlan osztott használata a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ között kötendı megállapodás szerint. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása VI. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 112/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázatot ír ki a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ magasabb vezetıi (igazgatói) munkakörének betöltésére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva április 1. napjától a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig megbízza Liborné Gaál Gabriellát (szül. hely, idı: Békéscsaba, november 14., a. n.: Rumon Katalin lakcím: 5600 Békéscsaba, Rábai Miklós utca 15. szám) bízza meg a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetıi) feladatainak ellátásával. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetıi pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történı végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. 18

19 Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Szarvas Péter polgármestert, hogy szeptember 30-áig vizsgálja meg, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátása hogyan vonható be a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ tevékenységi körébe. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: szeptember

20 Melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázatot hirdet Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgató munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı. Vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás 5 évre szól (magasabb vezetı beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı). A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerő és gazdaságos mőködését, közremőködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történı végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: a Kjt. 20. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés, pénzügyi, gazdasági szakirányú felsıfokú iskolai végzettség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: Közmővelıdési intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat, vezetıi gyakorlat. 20

21 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértıi bizottság és a Közgyőlés megismerhesse, és abba betekinthessen. A munkakör betölthetıségének idıpontja: A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követıen azonnal betölthetı. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtıl számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport vezetıje nyújt a 66/ es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyzı részére történı megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Személyesen: Dr. Komán Ágnes személyzeti vezetı, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 110. sz. iroda. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezetı. A pályázat elbírálásának határideje: június 18. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyőlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elıírásoknak megfelelıen kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: Csabai Mérleg, 21

22 Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása VII. - Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosító okirata A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 113/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot április 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása VIII. - Egészségügyi Alapellátási Intézmény egységes szerkezető okirata A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 114/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot április 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat az intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása IX. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 115/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál az Egészségügyi Alapellátási Intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. 22

23 Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása X. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 116/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére a gazdasági szervezettel kapcsolatos elıirányzatok a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda költségvetése terhére kerülnek biztosításra. Az elıirányzat-változtatások a évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet soron következı módosításában kerülnek átvezetésre. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30. Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása XI. A közgyőlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 117/2015. (III. 26.) közgy. H A T Á R O Z A T Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény ingyenes használatába adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 2998/11 hrsz.-ú, Békéscsaba, Wlassics sétány 4. szám alatti ingatlan, a 3084/A/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Szigligeti u. 1. szám alatti ingatlan, az 1772/8 hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti ingatlan, a 8672/2 hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 33. szám alatti ingatlan, a 8600/A/1 hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 24. szám alatti ingatlan, az 1493/13 hrsz.-ú, Békéscsaba, Gyulai út szám alatti ingatlanból 16 m 2, a 3899/6 hrsz.-ú, Békéscsaba, Irányi u szám alatti ingatlanból 18 m 2, a 3216/13/A/1 hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1. fsz.1. szám alatti ingatlan, a 18179/2 hrsz.-ú, Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 10. szám alatti ingatlan, a 2998/1/A/84 hrsz.-ú, Békéscsaba, Bartók Béla út 37/B. szám alatti ingatlan, az 1772/11 hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor utca 17. szám alatti ingatlanból 53 m 2. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-13/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. október 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Gyomaendrıd 6/2005. JEGYZİKÖNYV Készült 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 1/2009. (I. 26.) A Településszerkezeti

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben