Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I /2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzıkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévı helyét jelölik meg. A jegyzıkönyv készítése során különbözı típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különbözı típusú magnetofonok eltérésébıl adódnak.) Jelen volt: Pap János polgármester, Baji Lajos alpolgármester, Velkey Gábor alpolgármester, Hrabovszki György alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Szilvásy Ferenc, Tóth Károly országgyőlési képviselı, Galisz Géza, Vágvölgyi Gábor, Herczeg Tamás, Király János, Tóth Mihály, Mezei Zsolt, Tímár Imre, Bokros Mátyás, Köles István, Takács Péter, Kiss Tibor, Kondacs Pál, Andó Tamás, Hanó Miklós, Vámos József, Klampeczki Béla, Kutyej Pál, dr. Molnár Zsolt és dr. Futaki Géza képviselı.képviselı. Igazoltan volt távol: Dr. Békéssy Györgyné képviselı, Végh László országgyőlési képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı, Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Iroda részérıl: Uhrin Nándor irodavezetı, Tarné Stuber Éva irodavezetı-helyettes, Oktatási, Közmővelıdési és Sportiroda részérıl: Túriné Kovács Márta irodavezetı-helyettes, Szegediné Kozák Mária csoportvezetı, Szurovecz Béla tanügyigazgatási ügyintézı, Városüzemeltetési Iroda részérıl: Erdei József irodavezetı-helyettes, Vagyonkezelı Iroda részérıl: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezetı, Benkı Mátyásné vagyonkezelı, Szociális Iroda részérıl: dr. Tóth Kálmán irodavezetı, a Vagyonkezelı Rt. részérıl: Kozma János ügyvezetı igazgató, Benedek Barnabás, a Városi Rendırkapitányság Bőnüldözési Osztályának vezetıje, Dr. Tímár Judit, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos fımunkatársa Pap János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 29 fı testületi tagból 20 fı jelen van, így a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra: Módosító javaslata, hogy a 3/7 és 4 jelő elıterjesztést együtt tárgyalja a testület. Javasolta továbbá, hogy a közgyőlés helyszínen kiosztott anyagként tárgyalja meg 3/11. jelzéssel a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében, Public Private Partnership (PPP) konstrukcióban építendı tornatermek megvalósítása címő elıterjesztést. A nyilvános ülés elején Vámos József és Hanó Miklós képviselık, valamint Hrabovszki György alpolgármester kértek szót. (Kazetta 1/ )

2 2 Köles István képviselı: A nyilvános ülés elején kér szót. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Javasolta, hogy a 3/2, a 3/4 és a 7/4 jelő elıterjesztéseket együtt tárgyalja a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Elıször forrást kell keresni, azután dönteni, vagy fordítva. Ezeket az elıterjesztéseket valóban együtt kell tárgyalni. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Dr. Molnár Zsolt képviselı kérte fel, szóljon, hogy a nyilvános ülés elején közérdekő ügyben kíván kérdést feltenni dr. Simon Mihály fıjegyzı felé. Idıben megérkezik, ha a kérdés megválaszolására adatot kell győjteni, lesz rá lehetıség. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a 3/2, a 3/4 és a 7/4 jelő elıterjesztéseket együtt tárgyalja a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a 3/7 és 4 jelő elıterjesztéseket együtt tárgyalja a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a 3/11 jelő, helyszínen kiosztott anyagot is tárgyalja a közgyőlés. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a napirendet az elfogadott módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el. NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1./ Vagyoni ügyek Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 2./ Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés odaítélése Elıterjesztı: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

3 3 3./ Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Pap János polgármester 4./ Egyéb zárt ülési ügyek 1.a,b. Méltányossági kérelem lakáscélú kamatmentes kölcsön iránt 2. Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása (helyszíni anyag) Nyilvános ülés: 1./ Vagyoni ügyek /2 hrsz-ú ingatlan (PHAEDRA Mozi) hasznosítására vonatkozó ajánlatkérés 2. Telekértékesítés az Almáskerti Ipari Parkban 3. A 4359/1 hrsz-ú terület értékesítése 4. A 6291/3 hrsz-ú terület egy részének értékesítése 5. Az 1709/84 hrsz-ú terület értékesítése 6. Gerlai tó étékesítése 7. Sportcsarnok környékének hasznosítása 8. Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások 9. Elkerülı út kialakításával kapcsolatos ingatlanrészek értékesítése (0737/9 és 0737/10 hrsz.) Elıterjesztı: dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 10. A 6178 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 2./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 3./ Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására 2. Javaslat a költségvetési többletbevétel felhasználására 4. Javaslat a évi hitelfelvételre Békéscsaba karácsonyi díszvilágításának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása 3. Karácsonyi vásár Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 5. Építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatása - pályázat Elıterjesztı: Pap János polgármester 6. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet számára CT beszerzésérıl tájékoztató és a bíráló bizottság megválasztása Elıterjesztı: Tóth Károly képviselı, az elıkészítı munkacsoport elnöke

4 4 7. ROP Foglalkoztatási pályázat A közterületek rendjérıl szóló 11/1999. (IV.22.) önkormányzati rendelet kiegészítése Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8. PHARE CBC pályázat Békéscsaba-Nagyszalonta kerékpárút kivitelezési terve Elıterjesztı: Pap János polgármester 9. Békéscsabai Elıre Nıi Kézilabda Kft. finanszírozása Elıterjesztı: Szabó Károly ügyvezetı 10. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. támogatás iránti kérelme Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı - Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében, Public Private Partnership (PPP) konstrukcióban építendı tornatermek megvalósítása Elıterjesztı:Velkey Gábor alpolgármester 5./ A közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatának kiegészítése Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 6./ Békéscsaba Megyei Jogú Város bőnmegelızési koncepciója Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 7./ Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Tájékoztató a város forgalmi rend felülvizsgálatának végrehajtásáról 2. Tájékoztató a Dobozi út Gyulai út forgalombiztonságát növelı beavatkozásokról 3. MÁV felújításból származó kıanyag beszerzése Elıterjesztı: Baji Lajos alpolgármester 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, feladatok 6. Árpád Fürdıben mőködı Vízgyógyászati Kft. tevékenysége során keletkezı iszaphulladék elhelyezése a hulladékkezelı-mőben 7. Tájékoztató a városüzemeltetési fejlesztési és felújítási feladatok teljesítésérıl 8. Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatosan végzett tevékenységrıl és a kötelezettségekrıl Elıterjesztı: Dr. Molnár Zsolt, a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 9. Csaba-udvar lezárása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8/A. Békéscsaba Városfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos döntés Elıterjesztı: Pap János polgármester

5 5 8./ Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek évi szakmai fejlesztési feladatok többletpénzeszközeinek felosztása /2006-os tanév középfokú beiskolázása 3. Jelentés a 2004/2005. tanévre vonatkozó intézményi órabankok helyzetérıl: a szeptembertıl szükséges korrekciók engedélyezése Sz. Általános Iskola alapító okiratának módosítása 5. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Klampeczki Béla, az Oktatási Bizottság elnöke 6. Munkacsoport alakítása a TISZK megvalósításához (Az 522/2004. /IX.23./ közgyőlési határozat végrehajtása) Elıterjesztı: Velkey Gábor alpolgármester 7. A közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása Elıterjesztı: Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı 8. Emléktábla. 100 éve indult be városunkban az áramszolgáltatás Elıterjesztı: Benkóné Dudás Piroska, a Közmővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 9./ A Hunyadi tér környezetrendezési tervének bemutatása Elıterjesztı: Pap János polgármester 10./ BEJELENTÉSEK Pap János polgármester: A közgyőlés nyilvános ülését 9 óra 20 perckor felfüggesztette, és zárt ülést rendelt el. (Kazetta 1/ ) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül. Napirend tárgya: Vagyoni ügyek Tárgy: 3815/2 hrsz-ú ingatlan (PHAEDRA Mozi) hasznosítására vonatkozó ajánlatkérés Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

6 6 551/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlés a jelen közgyőlési határozat részét képezı 3815/2 hrsz-ú ingatlan (PHAEDRA Mozi) hasznosítására vonatkozó ajánlatkérést jóváhagyja, és elrendeli annak közzétételét a Békés Megyei Hírlapban és a Csabai Mérlegben. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot, hogy a beérkezı ajánlatokat bontsa fel, értékelje és véleményével döntésre terjessze a december 16-i közgyőlés elé. Felelıs: Határidı: Pap János polgármester Dr. Futaki Géza, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke 1./ pont: azonnal 2./ pont: december 16. A J Á N L A T K É R É S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mint tulajdonos, hasznosításra meghirdeti a Békéscsaba belterület 3815/2 hrsz-ú ingatlanát. Az ajánlatkérı adatai: - Az ajánlatkérı neve és címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. képviseli: Pap János polgármester - Elérhetıségei: Telefonon: 06/ Fax: 06/ Ügyintézı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelı Iroda Irodavezetı: Gojdárné dr. Balázs Katalin - Címe: Békéscsaba, Szent István tér 7. - Elérhetıségei: Telefonon: 06/ Fax: 06/ Az ingatlan adatai: - Tulajdonos: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

7 - Az ingatlan címe: Békéscsaba, Irányi u Az ingatlan helyrajzi száma: 3815/2 - Az ingatlan össz. területe: 822 m 2 beépített alapterülete: 778 m 2 szintek száma: 2 a szintek nettó alapterülete: 904 m Az ingatlan megnevezése: filmszínház (PHAEDRA MOZI) - Az ingatlan forgalomképessége: korlátozottan forgalomképes (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsvagyonának a része) - Az épület helyi védelem alatt áll. Az ingatlan fekvése: Az ajánlatkérés tárgya: Az ajánlatkérés célja: A filmszínház Békéscsaba belvárosában, a városközpontban található, a Nagy Imre tér Irányi utca sarkán. az ingatlan január 1. napjától érvényes bérlete és üzemeltetése a közösségi (kulturális, mővelıdési, szórakoztatási, stb.) célokat szolgáló ingatlan folyamatos mőködtetésének biztosítása, a közéleti jelleg erısítése, fejlesztése. A helyi védelem alatt álló épület felújítása, az állagmegóvási és fenntartási feladatok folyamatos végzése. A felsorolt célok pénzügyi finanszírozása az ajánlattevı feladata a bérleti idı alatt. Az ajánlat beküldésének határideje: november 30. kedd 13,00 óra Az ajánlat benyújtásának helye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelı Iroda Az ajánlat benyújtásának módja: lezárt borítékban, postai küldeményként, vagy személyesen adható át az ajánlat. Az ajánlat címe: 3815/2 hrsz-ú PHAEDRA MOZI HASZNOSÍTÁSI AJÁNLATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelı Iroda Vezetıje Az ajánlatok bontásának idıpontja: november 30. kedd 14,00 óra Eredményhirdetés: A pályázatokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a december 16- i közgyőlésén dönt. A tulajdonos önkormányzat döntésérıl a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelı Irodája írásban értesíti az ajánlattevıket.

8 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az önkormányzat számára kedvezıtlen ajánlatok beérkezése esetén nem hirdet eredményt (az eljárást eredménytelennek nyilvánítja). Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: Az ingatlan határozott idejő bérleti szerzıdése december 31. napjával jár le. A nyertes ajánlattevı a 3815/2 hrsz-ú ingatlant ezt követıen veheti birtokba. Az ingatlan megtekintése: Az ingatlan a jelenlegi bérlıvel LBL Fıvállalkozó és Szállítási Kft. Békéscsaba, Irányi u. 10. telefon: 66/ elıre egyeztetett idıpontban, az önkormányzat képviselıjének jelenlétében tekinthetı meg. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: - Az ajánlattevı adatait, eddigi tevékenységének a bemutatását, különös tekintettel az ingatlanüzemeltetés, kulturális, mővelıdési és rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalataira, referenciáira. - Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, a foglalkoztatottak létszámára, szakképzettségére, a felújítás és folyamatos karbantartás állagmegóvási feladatok megoldására vonatkozó részletes elképzeléseket. - A hasznosítás és üzemeltetés pénzügyi konstrukcióját, megjelölve a hasznosítás ellenértékeként az ajánlatkérınek fizetendı éves díj összegét. - Az ingatlan fejlesztésére vonatkozó elképzelést. Az ajánlattevı pénzügyi, gazdasági és mőszaki alkalmassága igazolására kért adatok, tények: - cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolat, - az ajánlattevı fizetıképességére vonatkozó számláját vezetı pénzintézettıl származó nyilatkozat, - gazdasági társaság esetén az ajánlattevı elsı számú vezetıjétıl származó jogilag kötelezı erejő nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene nincs folyamatban csıd-, vagy felszámolási eljárás, - az ajánlathoz csatolni kell a 6 hónapnál nem régebbi adóhatósági, TB és helyi adóhatósági igazolást. Az ajánlat elbírálásának szempontjai: Az ajánlatkérı az összességében legelınyösebb, legmegalapozottabb ajánlatot fogadja el. Az elbírálás rész szempontjai:

9 9 - az ingatlan közösségi (kulturális, mővelıdési, szórakoztatási, stb. ) célokat szolgáló, gazdaságos mőködtetésére való alkalmasság - az épület felújítási költségének vállalása, majd ezt követıen az állagmegóvási és fenntartási-felújítási munkák folyamatos elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás, - a fejlesztésre vonatkozó elképzelések és azok megalapozottsága - referenciák (pénzügyi, mőködtetésben jártassági) Az Önkormányzat a nyertes pályázóval a bérleti és üzemeltetési szerzıdést december 31. napjáig köti meg. A szerzıdés a nyertes pályázó ajánlatának figyelembe vételével a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, a 21/1999. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelet és a Ptk. alapján jön létre. Tárgy: Telekértékesítés az Almáskerti Ipari Parkban Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 552/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban telekalakítás után létrejövı 20525/10 hrsz-ú, m 2 területő telket a Friss Virág Szövetkezet (5600 Békéscsaba, Mester u. 7.) Vevı részére vágott virág, cserepes dísznövény és virágkötészeti kellékek nagykereskedelmi központ létrehozására. A szerzıdés egyedileg rögzített feltételei a következık: A terület vételára: 2.000,- Ft + áfa/m 2 Fizetési határidı: 40 % szerzıdéskötéskor, 30 % a szerzıdéskötéstıl számított 90 napon belül, 30 % szerzıdéskötéstıl számított 150 napon belül Beépítési kötelezettség: november A benyújtott vételi ajánlattól elmaradó beépítési és foglalkoztatási kötelezettség teljesítése esetére az Eladó kötbért köt ki. Beépítési kötelezettség: beépített alapterület 750 m 2 beépítési határidı: november 30. A kötbér összege a fenti beépített hasznos alapterület mértékétıl elmaradó beépítés esetén a hiányzó négyzetméterenként ,- Ft + áfa. A kötbér megfizetésére akkor kerül sor, ha a

10 10 Vevı a fent meghatározott határidın belül a fent megjelölt mértékben nem épít be. A kötbér esedékessége a fenti határidı leteltét követı 30 nap. Foglalkoztatás: Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 2007 évre vonatkozóan 10 fı. A kötbér összege a fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén a hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + áfa. A kötbér esedékessége a fenti gazdasági évet követı 30 nap. A közgyőlés felhatalmazza Pap János polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerzıdés aláírására. Felelıs: Pap János polgármester Sztankó János ügyvezetı igazgató Határidı: november 30. Tárgy: A 4359/1 hrsz-ú terület értékesítése Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 553/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonát képezı békéscsabai 4359/1 hrsz-ú, 877 m 2 területő földingatlant. A kikiáltási ár nettó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: július 31. Tárgy: A 6291/3 hrsz-ú terület egy részének értékesítése Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

11 554/2004. (X.20.) közgy. 11 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévı, békéscsabai 6291/3 hrsz-ú, 1500 m 2 területő ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. A földterület kikiáltási ára Ft/m 2 + áfa. 2. A vevı az ingatlant megtekintett állapotban kell, hogy megvásárolja, a környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttetése, és az esetleges mentesítés elvégzése a vevı kötelezettsége. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: A 1709/84 hrsz-ú terület értékesítése Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Módosító javaslata a következı: Az adásvétel a Réti Büfé bıvítését célozná egy parkolóval. A szabályok szerint alapvetıen saját területen kell megoldani a parkolást. Azzal egészüljön ki a határozati javaslat, hogy az árverésen ajánlott legmagasabb ár alkalmazása mellett a Réti Büfé tulajdonosát elıvásárlási jog illeti meg. Csak ebben az esetben tudná az adásvétel betölteni a célját. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: Ez külön helyrajzi számmal rendelkezı, lakóház építésére is alkalmas terület, ezért a rendezési terv szerint nem parkolóhoz köthetı. Ha valaki megvásárolja az építési telket, akkor azt be is kerítheti, ott akár autókat is tárolhat. Ezért nem kellene összekötni a Réti Büfé tulajdonosának elıvételi jogát. Licitáljon és nyerjen. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Amit a jegyzı úr javasolt, azt jelenti, hogy csak akkor veszi meg, ha a legmagasabb árat kínálja. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Kérdése, hogy ki állapította meg, hogy a terület önálló lakóépület építésére alkalmas? A rendezési terv erre a területre nem engedi családi ház építését. Adja el a közgyőlés a területet a büfé tulajdonosának, és építsen rá parkolót. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı kiegészítésével a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 16 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta:

12 555/2004. (X.20.) közgy. 12 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonát képezı, békéscsabai 1709/84 hrsz-ú, kivett mővelési ágú, 426 m 2 területő ingatlant. A kikiáltási ár Ft/m 2 + áfa, a terület a szabályozási terv elıírásai szerint hasznosítható. Az árverésen ajánlott legmagasabb ár alkalmazása mellett a Réti Büfé tulajdonosát elıvásárlási jog illeti meg. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Gerlai tó értékesítése Király János képviselı: Olyan mőszaki meghatározás született, hogy a tó üzemi vízszintjének a környék talajvíz szintjével azonosnak kell lennie. Kérdése, hogy melyik talajvízállást kell mérni? Ilyen meghatározás sehol nincs. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: A mindenkori talajvíz szintnek megfelelı szinten kell lennie. Ezzel azt kívánják kiküszöbölni, hogy mesterségesen a Körösbıl földuzzassza a tavat, és alacsony talajvízállás esetén is egy magas szintő tó tartósan nedvességgel veszélyeztesse a környékbeli házakat. Nem lehet a mederbıl átszivattyúzni folyamatosan a vizet. Minden természetes tó így mőködik. (Kazetta 1/ ) Bokros Mátyás képviselı: Felhívta a figyelmet arra, hogy amíg Gerlán üzemelt az ártézi kút és folyamatosan mőködött, a víz a tóba folyt, és mindig magas volt a vízállás, de senkinek nem volt ezzel problémája. Miután megszüntették a kutat, kiszáradt a tó. A gerlai lakosok idehordják a hulladékot, és a városképen javítana, ha az említett részen rendezett körülmények uralkodnának. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György alpolgármester: Javasolta, hogy a szerzıdésben rögzítsék, hogy a tó vízszintje nem emelkedhet a gerlai lakóépületek legalacsonyabb tengerszint feletti magassága fölé. Megnézhetı, hogy melyik a legalacsonyabban fekvı épület, és ennek tengerszint feletti magassága, e fölé nem emelkedhet a vízszint. (Kazetta 1/ ) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Az iskolások számára ingyenesen kötelezı oktatási célra biztosítani horgászási, biológiai lehetıséget. Ha a talajvízszint teljesen lemegy, akkor a halak elpusztulnak, tehát nem lehet horgászatot oktatni. Vagyonvédelem szempontjából szükség van bizonyos vízszintre.

13 13 Javasolta, hogy a határozati javaslat 5. pontjának elsı mondatát hagyják el. Abban az esetben, ha a vízszint zavarja a környezı házakat, akkor a vevıt be lehet perelni, és kártérítési felelıssége van. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: A vízmércét mindenhol ismerik, tehát egy ilyet le kell tenni, azon bejelölni egy maximális vízszintet. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a határozati javaslat 5. pontjából maradjon ki az elsı mondat. A vevı teljes felelısséggel tartozik azért, hogy a környezı épületek vízszintemelkedés miatti károsodásáért polgári jogi felelısséget vállal. - Megállapította, hogy a közgyőlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. (Kazetta 1/ /2 028) Dr. Futaki Géza képviselı, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke: Javasolta, hogy az 5. pont elsı mondatát töröljék a határozati javaslatból. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Király János képviselı javaslatát kiegészítette azzal, hogy kivéve ha az adott területen a belvíz szintje magasabb, mint az engedélyezett vízszint. Szakértık megállapítják az engedélyezett vízszintet, ami nem veszélyezteti a házakat. Ilyen egyébként nem lesz, ha a belvízprogramot a városban megoldják. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta Király János és Tóth Károly képviselık javaslatával kiegészítve a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 556/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévı hrsz-ú, 1 ha 6687 m 2 területő, tó mővelési ágú ingatlant, az alábbi feltételekkel: 1. A földterület kikiáltási ára 2 millió forint + áfa. 2. Az ingatlanon horgásztó létesíthetı, a létesítmény üzemeléséhez kapcsolódó építmények a terület maximum 3 %-án valósíthatók meg. 3. Az eladó önkormányzat a területre 4 évre szóló visszavásárlási jogot köt ki, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztet. A visszavásárlási jogával az eladó abban az esetben élhet, ha a vevı az általa tervezett beruházást nem valósítja meg. 4. A vevı köteles az általa megvásárolt területet bekeríteni, és ırzésérıl gondoskodni. Ugyancsak köteles a vevı a szomszédos 18216, 18254, és hrsz-ú

14 14 közterületeken a csapadékvíz elvezetı árkokat a saját költségén kiépíteni és karbantartani. 5. A vevı az általa üzemeltetett halastó üzemi vízszintjét úgy köteles meghatározni, hogy az azonos legyen a mindenkori talajvíz szintjével. A vevı teljes anyagi felelısséget kell, hogy vállaljon azért, hogy a tó környezetében lévı épületek a tó üzemeltetése miatt nem vizesedhetnek fel. 6. A vevınek vállalnia kell, hogy külön megállapodás keretében ingyen biztosít lehetıséget horgászoktatásra és vizsgázásra a helyi általános iskola tanulói számára. 7. A vevı a területen jelenleg megtalálható fák közül csak azokat vághatja ki, amelyek a tervezett beruházás megvalósítását akadályozzák. 8. Meg kell határozni egy vízszintet a település házai biztonságának érdekében, ami fölé a tó vízszintje nem emelkedhet, ellenkezı esetben szivattyúzni szükséges, kivéve ha az adott területen a belvíz szintje magasabb, mint az engedélyezett vízszint. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: A Sportcsarnok környékének hasznosítása Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 557/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a Sportcsarnok melletti, a körgát mellett található kb. 1 ha nagyságú terület értékesítésének koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 1. A körgát melletti 1 ha terület nyilvános árverésen értékesíthetı, minimálisan nettó Ft/m 2 kikiáltási áron. A területen élelmiszer fıprofillal rendelkezı kereskedelmi áruház létesíthetı. 2. A telek kialakítása és a tervezett beépítés a már meglévı és tervezett sportcélú létesítmények üzemelését, vagy megvalósítását nem akadályozhatja. 3. A létesítmény feltáró-útjának megépítése a vevı feladata és költsége. 4. Az értékesítendı területen található építmények elbontásáról a közgyőlés külön fog rendelkezni. 5. A közgyőlés az értékesítésrıl külön határozatban fog dönteni, a fenn leírt feltételek ügyfél által történı elfogadása esetén. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester

15 Határidı: július Tárgy: Zártkerti utcaszélesítések miatti területvásárlások Vágvölgyi Gábor képviselı: Kérdése, hogy az utcaszélesítéseket nem lehet rendszerbe sorolni? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A közgyőlés kimondta, hogy amelyik telket két oldalról érinti a szélesítés, azt megvásárolják, ahol egy oldalról érinti a telket, ott nem. Felkérték a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 6 méteres zártkerti útszélesség helyébe tervezett 12 méter szükséges-e vagy elég a 9 méter, és milyen ütemben készüljön. A bizottság dolgozik és városrendezési, használati szempontból dönt, hogy hol milyen szélesnek kell lennie az útnak, és milyen közmő építése van soron, ahol szükség lenne a területre. Ezután a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság közgyőlés elé terjeszti, hogy mit kellene megvenni és mennyiért. (Kazetta 1/ ) Dr. Simon Mihály c. fıjegyzı: Van a közgyőlésnek egy elvi döntése, amely szerint, ha két oldalról érinti a telket az utcaszélesítés, a felét kifizetik. Az egészre akkor kerül sor, ha az illetı építeni akar, ezt pedig nem lehet befolyásolni. Addig nem adnak építési engedélyt, amíg fel nem ajánlotta a területet, vagy le nem zárult az, hogy a felét megveszik, a felét felajánlja. Nincs hatásuk arra, hogy ki, mikor ad be építési engedély kérelmet. Ezért kell közgyőlés elé kerülnie az ügynek. Az általános döntés nem alkalmas szerzıdéskötésre, hiszen abban nincs ár. Az ár mindig változik az adott idıszakhoz képest. Ezért nem lehet elkerülni konkrét esetenként a közgyőlés elé terjesztést. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: A bizottság védelmében elmondta, hogy több alkalommal tárgyalták már, de valaki mindig hiányzott az ülésrıl. Ha 14 méter helyett 10 méter lenne az utcaszélesítés, ugyanúgy érinti a 6 méter széles, dőlıút melletti ingatlanokat. Tehát az egyedi eseteket nem tudják kiszőrni. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 16 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 558/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb. 250 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár bruttó Ft/m 2 amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. A szükséges megosztási vázrajz elkészíttetése az önkormányzat feladata és költsége.

16 16 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott 250 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár bruttó Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott kb. 150 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár bruttó Ft/m 2. A szükséges megosztási vázrajz elkészíttetése az önkormányzat feladata és költsége. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megtekintett állapotban megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlant. A felajánlott vételár bruttó ,- Ft. Az ingatlan teljes egészében történı megvásárlására azért van szükség, mert az utca szélesítését követıen beépíthetetlenné válik. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése megvásárolja a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból leválasztott 181 m 2 nagyságú földterületet. A felajánlott vételár bruttó ,- Ft, amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy az utcaszélesítés céljára leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 6. Az 1, 2, 3, és 5. pontban meghatározott területvásárlásokra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eladók az ingatlanuk építési telekké nyilvánításának további költségeit és a kerítés új birtokhatárra történı áthelyezését magukra vállalják. 7. Az pontban leírt vásárlások fedezete a költségvetés vagyoni kiadásaiban az utcaszélesítések céljára elkülönített összeg. Felelıs: Baji Lajos alpolgármester Határidı: december 31. Tárgy: Az elkerülı út építéséhez ingatlanrész értékesítése (0737/9 hrsz., 0737/10 hrsz.) Benkóné Dudás Piroska képviselı: Kérdése, hogy a közgyőlés vesz vagy elad? Azért kérdezi, mert az elıterjesztés tárgyában vásárlás, a határozati javaslatban értékesítés szerepel. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Ez a terület a Berényi útnak az a része, amely a mezımegyeri fénysorompó után van? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Igen, ott van az ırház. (Kazetta 1/ ) Király János képviselı: Kérdése, hogy ennek mi köze van az elkerülı úthoz? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A térképen látható, hogy a kicsit függılegesebb a vasút, attól balra a felüljárótól a vasút mentén, a baloldalon csatlakozik az út a mostani Berényi úthoz. (Kazetta 1/ )

17 17 Király János képviselı: Miért az önkormányzat veszi meg? (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A beruházás része még - a Mezımegyerrıl történı kiközlekedéshez szükséges hátsó - az andrás-keresztnél lévı út megépítése is. Ehhez képest az önkormányzat területe van a háznál, az önkormányzattól vásárol meg földet a kht ahhoz, hogy szélesíthesse a jobbra lekanyarodó sávot és buszöblöt alakítson ki. Tehát az önkormányzat földjét kéri a kht a 44-es út elkerülı szakaszához tartozóan. Kérte a közgyőlést, hogy szavazza meg az elıterjesztést, adja el a területet, mert az önkormányzat részére fejleszt a beruházó. (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 559/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a várost elkerülı út építéséhez szükséges békéscsabai 0737/9 hrsz-ú erdı mővelési ágú területbıl 1004 m 2 -t és a 0737/10 hrsz-ú erdı mővelési ágú területbıl 686 m 2 -t a Békés Megyei Állami Közútkezelı Kht. részére összesen ,- Ft + áfa vételáron értékesíti. A vevı feladata és költsége a megosztási vázrajz elkészítése. Felelıs: Határidı: Tárgy: Baji Lajos alpolgármester a közgyőlést követı 60 nap A 6178 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Pap János polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 560/2004. (X.20.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a békéscsabai 6178 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatot megismerte.

18 18 A közgyőlés az ingatlan megvásárlását pénzügyi fedezethiány és a magas forgalmi érték miatt nem támogatja. Felelıs: Dr. Simon Mihály jegyzı Határidı: december 31. Napirend tárgya: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Vámos József képviselı: A közgyőlés 610/2003.(XI.13.) határozata az Erzsébet lakópark tároló helyiségeinek hiányáról, az 546/2003.(X.16.) határozat az Erzsébet lakópark I. ütem szolgáltatás hiányosságairól szól. Korábban vita folyt a közgyőlésben arról, hogy az Erzsébet lakópark házaihoz semmilyen tároló nem épült. Miután kis elıkert is tartozik minden lakáshoz, ahova füvet, virágot vetettek, kerékpárral járnak dolgozni, tehát főnyírót és egyéb eszközöket tárolnak. Erre valamilyen helyiség kellene, de nincs. A közgyőlés akkor úgy döntött, hogy ezzel kapcsolatban megoldást kell találni azért, hogy ne legyen városképet rontó egyedi építéső tároló helyiség. Amikor arra jár látja, hogy egységes megoldás nem született erre a problémára, ugyanakkor megjelentek az egyénileg készített tárolók. Kérdése, hogy áll az ügy, és mit lehetne tenni a végleges megoldás érdekében? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: Költséges, 30 millió forintos ajánlat érkezett, és még az sem tetszett mindenkinek, ezért az önkormányzat megpróbálja valahogy kordában tartani az építkezést, de elıbb-utóbb úgyis egyénre szabottak lesznek a házak. A kereteket meg kell határozni, de a kereteken belül egyedi megoldások lesznek. Ha a közgyőlés foglalkozni kíván a problémával, akkor nagy összeget kell rászánni. Olyan szempontból izgalmas a dolog, ha újra ilyen jellegő építkezésbe kezdenek, akkor erre is gondolni kell. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 561/2004. (X.20.) k özgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 8/2004. (I. 29.) 12/2004. (I. 29.) 17/2004. (I. 29.) 19/2004. (I. 29.) 43/2001. (II. 22.) 44/2004. (I. 29.) 48/2001. (II. 22.) 53/2004. (I. 29.) 62/2004. (II. 26.) 67/2004. (II. 26.) 68/2003. (II. 27.) 68/2004. (II. 26.) 74/2000. (II. 18.) 84/2004. (II. 26.) 85/2004. (II. 26.) 88/2004. (II. 26.) 94/2002. (III. 7.) 96/2003. (II. 27.)

19 97/2003. (II. 27.) 99/2003. (II. 27.) 100/2003. (II. 27.) 102/2003. (II. 27.) 103/2003. (II. 27.) 106/2004. (II. 26.) 112/2003. (II. 27.) 116/2003. (II. 27.) 119/2003. (II. 27.) 129/2004. (III. 25.) 132/1999. (III. 25.) 139/2002. (III. 7.) 145/2004. (III. 25.) 146/2004. (III. 25.) 150/1994. (IV. 14.) 160/2004. (III. 25.) 164/2004. (III. 25.) 166/2004. (III. 25.) 167/2004. (III. 25.) 173/2004. (III. 25.) 184/2002. (V. 2.) 184/2004. (III. 29.) 190/2004. (III. 29.) 205/2004. (III. 29.) 206/2004. (III. 29.) 210/2004. (III. 29.) 216/2004. (IV. 29.) 238/2004. (IV. 29.) 242/2002. (V. 2.) 246/2004. (IV. 29.) 247/2004. (IV. 29.) 248/2004. (IV. 29.) 249/2004. (IV. 29.) 250/2004. (IV. 29.) 251/2004. (IV. 29.) 252/2004. (IV. 29.) 256/2004. (IV. 29.) 258/2004. (IV. 29.) 259/2004. (IV. 29.) 277/2004. (IV. 29.) 278/2004. (V. 27.) 288/2004. (V. 27.) 304/2004. (V. 27.) 306/2004. (V. 27.) 309/2004. (V. 27.) 314/2004. (V. 27.) 317/2004. (V. 27.) 321/2004. (VI. 24.) 322/2004. (VI. 24.) /2002. (VII. 11.) 323/2004. (VI. 24.) 326/2004. (VI. 24.) 327/2004. (VI. 24.) 331/2004. (VI. 24.) 336/2001. (VI. 21.) 338/2004. (VI. 24.) 342/2004. (VI. 24.) 343/2004. (VI. 24.) 346/2004. (VI. 24.) 347/2001. (VII. 12.) 348/2004. (VII. 8.) 349/2004. (VII. 8.) 350/2004. (VII. 8.) 351/2004. (VII. 8.) 352/2004. (VII. 8.) 353/2004. (VII. 8.) 354/2004. (VII. 8.) 355/2004. (VII. 8.) 356/2004. (VII. 8.) 357/2000. (VI. 8.) 357/2004. (VII. 8.) 358/2004. (VII. 8.) 359/2004. (VII. 8.) 360/2004. (VII. 8.) 362/2004. (VII. 8.) 363/2004. (VII. 8.) 365/2004. (VII. 8.) 373/1999. (V. 27.) 394/2001. (VII. 12.) 395/2003. (VI. 19.) 396/2000. (VII. 6.) 398/2004. (VII. 8.) 420/2003. (VII. 10.) 421/1999. (VI. 17.) 422/1999. (VI. 17.) 423/1999. (VI. 17.) 423/2004. (VII. 8.) 425/1999. (VI. 17.) 426/1999. (VI. 17.) 427/1999. (VI. 17.) 428/1999. (VI. 17.) 428/2004. (VII. 8.) 429/2003. (VII.10.) 436/2003. (VII. 10.) 437/2001. (IX. 20.) 444/2004. (VII. 8.) 448/2004. (VII. 8.) 452/2003. (IX. 18.) 452/2004. (VII. 8.) 453/2004. (VII. 8.) 458/2003. (IX. 18.) 461/2002. (X. 11.) 464/2001. (IX. 20.) 467/1998. (IX. 10.) 513/2003. (IX. 18.) 516/2001. (X. 18.) 521/1999. (VII. 8.) 545/2003. (X. 16.) 546/2003. (X. 16.) 551/2003. (X. 16.) 554/2003. (X. 16.) 569/2003. (XI. 13.) 570/1998. (XII. 17.) 576/2000. (X. 19.) 597/2003. (XI. 13.) 604/2003. (XI. 13.) 610/2003. (XI. 13.) 613/1998. (XII. 17.) 627/2003. (XII. 11.) 628/2003. (XII. 11.) 631/2003. (XII. 11.) 639/2003. (XII. 11.) 643/2003. (XII. 11.) 651/2003. (XII. 11.) 653/2003. (XII. 11.) 656/2003. (XII. 11.) 660/2003. (XII. 11.) 664/2003. (XII. 11.) 670/2003. (XII. 11.) 907/1999. (XII. 16.)

20 Felelıs: dr. Simon Mihály c. fıjegyzı Határidı: október 27. Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek, pályázatok Tárgy: évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása Pap János polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást. (Kazetta 1/ ) A közgyőlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 28/2004. (X.20.) önkormányzati rendelete a 2004 évi költségvetésrıl szóló 6/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 27/2004.(IX.23.), a 26/2004.(VII.08.), a 18/2004.(IV.29.), rendelettel módosított 6/2003.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nı, az intézmények kiadási fıösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft intézményi mőködési bevétel, 278 Ezer Ft felhalmozási és tıkejellegő bevétel, Ezer Ft mőködési célú pénzeszköz átvétel, Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, szükséges e rendelet 2/a sz. melléklete szerint.

21 21 Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következıkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, az intézményi mőködési bevétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel 886 Ezer Ft-ra, a mőködési célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra módosul, az elızı évi pénzmaradvány, eredmény Ezer Ft a támogatási kölcsön visszatérülése 390 Ezer Ft, az OEP támogatás Ezer Ft maradt. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-tal nı, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplı önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elıirányzata Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ezer Ft-tal nı, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyőlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplı önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási elıirányzata Ezer Ft-tal csökken, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nı, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23.cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul.

22 22 8. /1/ A közgyőlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-tal, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (1) bekezdésében szereplı általános tartalék összege Ezer Ft-ra a céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ A közgyőlés az intézményekhez kötıdı céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötıdı céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. E rendelet október 20-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban szeptember 30. napjától kell alkalmazni. Az alábbi megszőnı intézményeknél a rendelet hatálybalépésének a napja a határozatban foglalt integráció napja: a Trefort Utcai Óvoda a 151/2004.(III.25.) közgy. határozattal szeptember 1-tıl, a József Attila Lakótelepi Óvoda a 152/2004.(III.25.) közgy. határozattal szeptember 1- tıl, a Ligeti Sori Óvoda a 153/2004.(III.25.) közgy. határozattal szeptember 1-tıl, a Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda a 154/2004.(III.25.) közgy. határozattal szeptember 1- tıl, a Jázmin Utcai Óvoda a 155/2004.(III.25.) közgy. határozattal szeptember 1-tıl, a 11. sz. Általános Iskola a 156/2004.(III.25.) közgy. határozattal augusztus 1-tıl integrálódik. Békéscsaba, október 20. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. fıjegyzı Tárgy: Javaslat a költségvetési többletbevételek felhasználására Karácsonyi Vásár Békéscsaba karácsonyi díszvilágításának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása Köles István képviselı: A 3,5 és a 6,5 Millió Ft indokoltságát kívánta megbeszélni. Nem gyızték meg arról, hogy a karácsonyi vásár indokolt lenne, valamint arról sem, hogy rövid idı alatt ezt meg lehet szervezni. Érveket szeretne hallani ahhoz, hogy dönteni tudjon az ügyben. A karácsonyi világítással kapcsolatban elmondta, hogy minden évben testület elé kerül az ügy. Egyszer komolyabb összeget kellene szánni a megvalósítására, de ne kerüljön minden évben több millió forintba. (Kazetta 1/ )

23 23 Pap János polgármester: A karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban egyetértett Köles István képviselıvel. Az eddigi világítások nem felelnek meg a mai igényeknek. Volt olyan év, amikor úgy tőnt, sikerül megvalósítani, végül januárra készült volna el. A stadion világítását készítı cég felajánlotta, hogy ingyen ad ötletsort a világítással kapcsolatban. Aki járt külföldön, illetve az ország más városaiban, látta, hogy vannak szép világítások is. Úgy számolták, hogy az összeg a Szent István tér, valamint az Andrássy út sétálószakaszára lenne elég, amit bıvíteni is lehet. A világítást az szerelné fel, aki majd leszedi, és a következı évben is felteszi. Egyszeri vásárlás lenne és többszöri felhasználás. A karácsonyi vásárral kapcsolatban elmondta, hogyha kommersz árukat is engednek a sétálóutcán árulni, akkor ismét nem kimondottan karácsonyi vásár lesz. Kulturális és karácsonyi, adventi hangulatú vásárlási lehetıséget kellene biztosítani, megszőrve azt, hogy ki vehet ezen részt. A javaslat megvalósítható amit kaptak -, többen nem tudnak sok helypénzt kifizetni, ezért a városnak erre áldoznia kell. Az elıterjesztésben szereplı keretbıl lehet megvalósítani a vásárt. A díszvilágításra többet is lehet áldozni, ha a vásár megrendezése kevesebbe kerül. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: A karácsonyi vásárral kapcsolatban a következıket mondta: Annak a szegedi vállalkozónak, aki évek óta bonyolította, legutóbbi ajánlata 6 millió forint volt, amit a közgyőlés elutasított. Volt olyan elıterjesztés, hogy a közgyőlés hagyja, hogy csökkentse a 6 millió forintot, és írják elı, hogy a Korzó téren a vásár mellett legyen népmővészeti vásár is. Ehhez képest az önkormányzatnak nincs bevétele, viszont lesz 3,5 millió forint kiadása. Újra meg kellene hirdetni a sétálóutcán a karácsonyi vásárt, a Korzó téren népmővészeti vásár legyen, akkor a karácsonyfát a Korzó téren kellene felállítani. Nem volt tudomása arról, hogy a világítást a leszedése után elvitték több tízmillió forintért. A 6,5 millió forintot a beszerzésre kell érteni, de mi történik a régi világítótestekkel? Az elıterjesztésben szerepel a vezetıi keret feltöltése 2 millió forinttal. A félévi költségvetés elszámolásánál a vezetıi keret felhasználása nem érte el az 50 %-ot, akkor ezt mi indokoltja? A város marketing feltöltése meghaladta a 70 %-ot, de milyen kiadások várhatók, amelyek indokolttá teszik, hogy a költségvetés ezen elıirányzatát 3,5 millió forinttal módosítsák? (Kazetta 1/ ) Pap János polgármester: A vezetıi kerettel kapcsolatban példaként elmondta, hogy reggel kapott egy levelet, amelyben azt írták, hogy Pomázon megjelent Gyóni Géza verseskötete, melynek ára Ft. Felajánlották, hogy az önkormányzat vásároljon belıle db-ot, mert Békéscsabához kötıdik, minden intézményt el tudnának látni, illetve ajándéknak is szép lenne olyan vendégek számára, akik értik a magyar nyelvet és szeretik az irodalmat. A vezetıi értekezleten beszélik meg, hogy mennyit vegyenek, kinek lehet ajándékozni belıle, hiszen a Békéscsaba könyvbıl is sokat elajándékozott az önkormányzat. Ilyen jellegő javaslatok érkeznek. A kolbászfesztiválra a testvérvárosokból 4 fıs delegációkat hívott az önkormányzat, és több városból jelezték, hogy 7 fı érkezik. A szállást, étkeztetést biztosítani kell, erre is költenek ebbıl a pénzbıl. Ha már ilyen sok ember érkezik a városba valamilyen programra, jó városmarketinget tudnának megvalósítani. A város bekerül a német sporttelevízióba, a svéd televízióba. Szeretnének nagyköveteket, attasékat meghívni, ehhez a vacsoráztatás, az ajándékcsomag hozzátartozik. Ezt számolták ki a munkatársak. Érdemes rászánni kis többletet, mert ilyen széles körben a városról szimpatikus, jellemzı anyagokat terjeszteni más módon nem lehet. Készíttetnek 30 cm-es csabai kolbászt minden vendégnek, hogy emlékként magukkal

24 24 vihessék. Gondolkodnak azon, hogyan lehet jól, de olcsón, mégis hatékonyan kihasználni a lehetıségeket. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Takács Péter képviselı felé a következıket mondta: A város költségvetése 16 milliárd forint, 1 %-a 160 m Ft, 0,1 %-a 16 millió Ft, 0,01 %-a 1,6 millió Ft. Ha díszbe öltöztetik a várost és méltóképpen megemlékeznek arról az ünneprıl, ami bízik benne mindenkinek értékes, közös ünnepe, az 0,04 %-ba kerül. Egy átlag család, akinek fontos ez az ünnep, jövedelmének 0,4 %-át fordítja arra, hogy otthon a legszerényebb mértékben emlékezzen meg az ünneprıl. Ez azt jelenti, hogy vesz egy pici fenyıfát, tesz rá gyertyát, vesz néhány szalvétát, amely külön az ünnepre készült. Nem érdemes egyszerre két dolgot mondani, bízik abban, hogy mindkettıjüknek egyformán fontos a szeretet ünnepe, a karácsony. Ez a város költségvetésének 0,04 %-át talán megéri. Mindenki vegye tudomásul, hogyha tízmilliókat, lassan már 200 millió forintot költenek a sétálóutcára, nem engednek be sátorvárost, színvonal nélküli vásárt. Tud a szegedi vállalkozásról, arról is, hogy még fizetne is érte, de ha egy magára adó város nem sajnálja a 6 millió forintot, hogy díszbe öltöztesse önmagát, ahogyan a család sem sajnálja azt a néhány ezer forintot, amit díszre költ, nem engedi be a belváros szívébe az ilyen árust. Számtalan területe van a városnak, ahol felállíthatják sátraikat, és aki ilyen területen akar vásárolni, az tegye meg, de ne a belvárosban. Arról döntés született, hogy a piacon is lebonyolítható a karácsonyi vásár. Arról is döntöttek, ha valami méltó, akkor az a népmővészeti jellegő vásár, a kultúra szellemében. Bízik abban, hogy a népmővészet, a kultúra és a karácsony szelleme ellen az MDF nem akar fellépni. A belvárosban népmővészeti vásár legyen, szépen felöltöztetve a várost, hogy méltóképpen lehessen ünnepelni, ahogyan mindenki megteszi otthon a családjával. Kérte, hogy Takács Péter gondolja végig az elmondottakat, és támogassa a programot. Kérte Pap János polgármestert, hogy egyben tegye fel szavazásra az elıterjesztéseket. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos alpolgármester: A megújult sétálóutcán lévı kereskedıknek az a problémájuk, hogy kevesen vásárolnak náluk. Ha az utcán vásár van, akkor nem az üzletükbe mennek be az emberek. Csak úgy lehet elérni, hogy betérjenek az emberek ezekbe az üzletekbe, ha vállalkozás-fejlesztési tıkét biztosít az önkormányzat. Ezt úgy lehet megvalósítani, ha olyan rendezvényeket szervez, amelyek odavonzzák az embereket, és azok részesülnek belıle, és innen feloldódik a probléma. Ha vállalkozás-fejlesztési támogatásnak tekinti a közgyőlés a 3,5 millió forintot, nem jár el rosszul, és megoldódik a karácsonyt váró hangulatra felkészülés is. Ezt erısíti, hogy igazán nívós karácsonyi világítás is legyen a városban, nemcsak a városháza elıtt, hanem nagyobb területet átfogóan. Az elkészült látványterv egy ajánlat részét képezheti. Ha a közgyőlés elfogadja az elıterjesztést, akkor lesz ajánlat. 6-6,5 millió forintra több ajánlat is érkezhet, ezekbıl lehet majd választani. A régi eszközök most is megvannak. A szerzıdés a világítás fel- illetve levételére vonatkozott. Az eszközöket mindig az önkormányzat vásárolta, a vállalkozó felszerelte, és az üzemeltetés költségeit is tartalmaznia kellett az ajánlatnak. Nem tudta a vállalkozó, hogy a következı évben is ı teszi fel, ezért nem igazán vigyáztak az eszközre. Javasolta, hogy ha egy vállalkozó felteszi a világítást, akkor a következı évben is ı tegye fel, mert akkor másképpen kezeli az eszközt. A meglévı eszközöknek a rendszerbe történı beépítését, illetve a város más területén történı elhelyezését még meg kell vizsgálni. Ilyen szemlélettel kellene elindulni, és a pályázat kiírásánál is legyenek tekintettel arra, hogy az, aki leveszi a világítást, a következı évben tegye fel. (Kazetta 1/ )

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-5/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. május 22-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-16/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. december 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-6/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. április 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse 844/7 hrsz megosztása és a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek) értékesítésre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 202-6/2002. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-6/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. június 6-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben