úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:"

Átírás

1 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetése (II. forduló) a) évi ingatlanhasznosítási lista Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke b) Tanulmány készítése az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. szakmai és pénzügyi átvilágítására c) Önkormányzati szerepvállalás az ÖKO Plusz programban Puskás Péter alpolgármester d) Ollé pálya program Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes e) A sportkitüntetések adományozásának költségei Elıterjesztı: Török Ferenc, a Sport Bizottság elnöke f) Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve g) Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tervezett hitelfelvétellel Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes h) A Civil és Kisebbségi Bizottság javaslata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseire, egységes pályázati-támogatási rendszerére vonatkozóan Elıterjesztı: Csikósné Mányi Júlia, a Civil és Kisebbségi Bizottság elnöke 2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása 3. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása 4. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl és az egységes pályázati-támogatási rendszerrıl szóló rendelet-tervezet (I. forduló)

2 5. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása 6. A kerületi háziorvosi, fogorvosi, védınıi körzetekrıl szóló 62/2005.(XII.15.) rendelet módosítása Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı 7. Együttmőködési megállapodás kötése a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvánnyal 8. Óbuda-Békásmegyer Védınıi Szolgálat intézményvezetı kinevezésének meghosszabbítása, valamint a 752/ÖK/2008.(XII.17.) határozat 2. pontjának módosítása 9. Névhasználat iránti kérelem Az (Óbudai) Fless Sportegyesület névhasználat iránti kérelme 10. Bp. III. Fı tér 3. sz. alatti házasságkötı terem bérleti díjának meghatározása és az anyakönyvi hivatalon kívüli házasságkötés térítési díjának megállapítása 11. Újonnan alakuló polgárır egyesület névhasználati kérelme 12. A kerületben mőködı 5 általános iskola és 7 óvoda Alapító Okiratának módosítása a költségvetésrıl szóló évi CII. Törvény 3. sz. melléklete értelmében Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester 13. Budapest III. ker. Bécsi út 19914, és 19916/5 hrsz. alatti ingatlanok Fıvárosi Önkormányzattal történı cseréjének ügye Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester 14. Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság átalakulása, és Alapító Okiratának módosítása 15. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Rakovszky Dr.Kozma Andrea (Gyermeknövelde Egészségügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság) között február 25-én megkötött házi gyermekorvosi alapellátási megállapodás módosítása 2

3 16. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr.Horváth Edit Márta (Szeliger Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság) között február 25-én megkötött felnıtt háziorvosi alapellátási megállapodás módosítása 17. Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. részére helyiség bérbeadása 18. Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsága létszámának kibıvítése Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 19. Kerényi Grácia tiszteletére emléktábla avatás Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 20. Az Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 21. Gáspárné Dr.Horváth Ildikó praxisvásárlási kérelme Elıterjesztı: Laczkó Szilvia, az Egészségügyi Bizottság elnöke 22. Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiségek hasznosításának évi irányelvei Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke Szamos János, a CELER Kft. ügyvezetı igazgatója 23. A február 2-án zárult ingatlanpályázat értékelése, telekpályázat kiírása Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 24. Elıvásárlási jog gyakorlásáról való lemondás a 20007/16-17 és /19-21 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 25. CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft évi üzleti terv javaslata Elıterjesztı: Szamos János, a CELER Kft. ügyvezetı igazgatója Zárt ülés 26. Szociális ügyekben hozott határozatok, végzések ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja szerint A Képviselıtestület zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) (Jelen van 30 képviselı: 30 igen, egyhangú) 3

4 Napirend 1. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetése (II. forduló) a) évi ingatlanhasznosítási lista Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke b) Tanulmány készítése az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. szakmai és pénzügyi átvilágítására c) Önkormányzati szerepvállalás az ÖKO Plusz programban Puskás Péter alpolgármester d) Ollé pálya program Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes e) A sportkitüntetések adományozásának költségei Elıterjesztı: Török Ferenc, a Sport Bizottság elnöke f) Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve g) Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tervezett hitelfelvétellel Elıterjesztı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes h) A Civil és Kisebbségi Bizottság javaslata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseire, egységes pályázati-támogatási rendszerére vonatkozóan Elıterjesztı: Csikósné Mányi Júlia, a Civil és Kisebbségi Bizottság elnöke 43/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a évi ingatlanhasznosítási listán szereplı ingatlanokat a Papírgyár utcai ingatlan kivételével elidegenítésre kijelöli. 44/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. szakmai és pénzügyi átvilágítására szolgáló tanulmány elkészítésére 9,5 millió forintot hagy jóvá az Önkormányzat 2009-es költségvetésében. A tanulmány elkészítıinek kiválasztása a közbeszerzési eljárás keretében történik. A tanulmány azon részei tekintetében, melyek Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság költségvetésében megtakarításokat eredményeznek sikerdíjat kell alkalmazni. (Jelen van 31 képviselı: 31 igen, egyhangú) 4

5 45/ÖK/2009.(II.25.) Határozat felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, hogy a 44/ÖK/2009.(II.25.) határozatában nevesített tanulmány megrendelését megelızıen az elıterjesztésben foglalt tematikát pontosítsa. (Jelen van 31 képviselı: 31 igen, egyhangú) 46/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a III. kerületi Társasházak és Lakásszövetkezetek ÖKO Plusz programban való részvételének pályázati úton történı támogatására a 2009-es költségvetésben 50 millió forintot különít el. 47/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 348/ÖK/2008.(V.28.) számú határozatát. 48/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az OLLÉ program keretében már elnyert és támogatási szerzıdéssel rendelkezı Bp. III., Dózsa Gy. út hrsz., Bárczi G. u /11 és Zápor u /14 hrsz. sportpálya megépítésének finanszírozását az éves költségvetési rendelet céltartaléka terhére vállalja jelzálogjog bejegyzése nélkül 60 MFt összeghatárig. A másik három pálya Bp. III., Kerék u /7, Pais D. u /53 és Vörösvári út /2 hrsz évi megvalósítását elhalasztja. Felelıs: Szepessy Tamás polgármester-helyettes (Jelen van 29 képviselı: 25 igen, 4 tartózkodás) 49/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a sportkitüntetésekkel kapcsolatos költségek fedezetére az Önkormányzat költségvetésében Ft-ot biztosít azzal, hogy a keret kizárólag a 9/2008.(III.4.) ÖK rendeletben foglalt díjra, emlékplakett és emléklap készítésre egyéb ünnepség szervezésére nem - fordítható. 5

6 50/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a évi költségvetési rendelet függelékét képezı közbeszerzési tervet az elıterjesztés szerint elfogadja. (Jelen van 33 képviselı: 30 igen, 3 tartózkodás) 51/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a kiemelt fejlesztések közül az Óbudai Promenád újjáépítésére 600 MFt-ot biztosít. (Jelen van 33 képviselı: 19 igen, 4 nem, 10 tartózkodás) 52/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a kiemelt fejlesztések közül a III. kerület teljes közterületjátszótér és közpark-rehabilitációra 320 MFt-ot biztosít. (Jelen van 33 képviselı: 30 igen, 3 tartózkodás) 53/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy dönt, hogy a kötvénykibocsátásra vonatkozó 668/ÖK/2007.(XII.19.) és 82/ÖK/2008.(II.27.) határozatait visszavonja. (Jelen van 32 képviselı: 29 igen, 3 tartózkodás) 54/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy dönt, hogy a kiemelt fejlesztéseket a források biztosítása érdekében maximum eft-ig fejlesztési célú hitelbıl kívánja megvalósítani. Felhatalmazza Bús Balázs Polgármestert, hogy a hitelfelvételre közbeszerzési eljárást írjon ki. A hitelfelvétel forrása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának mindenkori költségvetése. (Jelen van 32 képviselı: 29 igen, 3 tartózkodás) 55/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy kisebbségi önkormányzatonként az állami normatív támogatást és Kisebbségi céltartalékot fogad el eft összegben, mely pályázat útján kerül felosztásra. A pályázatok feltételrendszerérıl a évi költségvetés elfogadása után, a Civil és Kisebbségi Bizottság javaslata alapján a Képviselıtestület dönt. 6

7 56/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a KASZÁSOK és TUE utánpótlás-nevelı egyesület támogatását soron kívánja tartani. (Jelen van 32 képviselı: 20 igen, 11 nem,1 tartózkodás) megalkotja 3/2009. rendeletét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetése tárgyában. (Jelen van 33 képviselı: 29 igen, 4 tartózkodás) Napirend 2. pontja: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása megalkotja 4/2009. rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2005.(III.3.) rendelet módosítása tárgyában. (Jelen van 29 képviselı: 29 igen, egyhangú) Napirend 3. pontja: A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása megalkotja 5/2009. rendeletét a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeirıl, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) rendelet módosítása tárgyában. (Jelen van 31 képviselı: 31 igen, egyhangú) Napirend 4. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl és az egységes pályázati-támogatási rendszerrıl szóló rendelet-tervezet (I. forduló) 57/ÖK/2009.(II.25.) Határozat elsı fordulóban megtárgyalta az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl és az egységes pályázatitámogatási rendszerrıl szóló rendelet-tervezetet, amit második fordulóban történı tárgyalásra alkalmasnak talál. 7

8 Napirend 5. pontja: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása 58/ÖK/2009.(II.25.) Határozat A Képviselıtestület úgy határoz, hogy a) a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 41/A. (9) bekezdése alapján május 4-én, a kerület napján a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. b) felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzıt, hogy a május 4-ei igazgatási szünettel kapcsolatban a szükséges munkaügyi, és egyéb intézkedéseket tegye meg. Felelıs: polgármesteren keresztül a jegyzı Határidı: március 31. (Jelen van 33 képviselı: 29 igen, 4 nem) megalkotja 6/2009. rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása tárgyában. (Jelen van 33 képviselı: 29 igen, 4 nem) Napirend 6. pontja: A kerületi háziorvosi, fogorvosi, védınıi körzetekrıl szóló 62/2005.(XII.15.) rendelet módosítása Elıterjesztı: Sárádi Kálmánné dr. jegyzı megalkotja 7/2009. rendeletét a kerületi háziorvosi, fogorvosi, védınıi körzetekrıl szóló 62/2005.(XII.15.) rendelet módosítása tárgyában. Napirend 7. pontja: Együttmőködési megállapodás kötése a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvánnyal 59/ÖK/2009.(II.25.) Határozat A Képviselıtestület úgy határoz, hogy a III. kerületi szenvedélybetegségben szenvedı lakosok segítése, valamint a szenvedélybetegség kialakulásának megelızése érdekében Együttmőködési Megállapodást köt az elıterjesztés mellékletének megfelelıen - a Kék Pont Drogkonzultációs és Drogambulancia Alapítvánnyal szenvedélybetegek közösségi alapellátására és alacsonyküszöbő ellátására vonatkozóan, valamint 8

9 továbbra is bérbe adja az Alapítvány számára 1039 Budapest, Lukács György u. 3. szám alatti ingatlant kedvezményes bérleti díj ellenében. Napirend 8. pontja: Óbuda-Békásmegyer Védınıi Szolgálat intézményvezetı kinevezésének meghosszabbítása, valamint a 752/ÖK/2008.(XII.17.) határozat 2. pontjának módosítása 60/ÖK/2009.(II.25.) Határozat Liebmann-Mázsa Andrea, az Óbuda-Békásmegyer Védınıi Szolgálata intézményvezetıjének február 28. napjáig szóló vezetıi kinevezését az intézményvezetıi pályázat elbírálásáig meghosszabbítja. Határidı: testületi döntést követı nap 61/ÖK/2009.(II.25.) Határozat a 752/ÖK/2008.(XII.17.)Határozat 2. pontját a következık szerint módosítja: Felkéri az Egészségügyi Bizottságot, hogy az Óbuda-Békásmegyer Védınıi Szolgálat intézményvezetıi munkakörre beérkezett pályázatokat - a 356/2008.(XII.31.) Korm.rendelet 4. -ában foglaltak figyelembevételével - véleményezze és tegyen javaslatot a Képviselıtestületnek az intézményvezetı személyére vonatkozóan. Felelıs: Egészségügyi Bizottság elnöke Határidı: márciusi testületi ülés Napirend 9. pontja: Névhasználat iránti kérelem Az (Óbudai) Fless Sportegyesület névhasználat iránti kérelme 62/ÖK/2009.(II.25.) Határozat hozzájárul, hogy a(z Óbudai) Fless Sportegyesület (Bp. III. Óbor köz 11.) nevében az Óbudai nevet határozatlan ideig használja. Felelıs: polgármester Napirend 10. pontja: Bp. III. Fı tér 3. sz. alatti házasságkötı terem bérleti díjának meghatározása és az anyakönyvi hivatalon kívüli házasságkötés térítési díjának megállapítása 9

10 63/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Bp. III. ker. Fı tér 3. szám alatti házasságkötı terem bérleti díját Ft-ban állapítja meg. A díjat a március 1. után házassági szándékot bejelentık esetében kell alkalmazni. Határidı: március 1. 64/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Polgármesteri Hivatal épületén kívül történı házasságkötés térítési díját Ft-ban állapítja meg. A díjat a március 1. után házassági szándékot bejelentık esetében kell alkalmazni. Nem kell térítési díjat fizetni azoknak, akik igazolt egészségügyi ok miatt a házasulók valamelyikének lakásában vagy egészségügyi intézményben tudnak házasságot kötni. Határidı: március 1. Napirend 11. pontja: Újonnan alakuló polgárır egyesület névhasználati kérelme 65/ÖK/2009.(II.25.) Határozat hozzájárul, hogy a Budapest III. kerületi Polgárır Egyesület néven megalakítandó szervezet (Bp. Vízimolnár u.2. VII./64.) a III. kerületi elnevezést, rádióforgalmazási kódnévként pedig az Aquincum városnevet - határozatlan ideig - használja. Felelıs: polgármester Napirend 12. pontja: A kerületben mőködı 5 általános iskola és 7 óvoda Alapító Okiratának módosítása a költségvetésrıl szóló évi CII. Törvény 3. sz. melléklete értelmében Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester 66/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 10

11 úgy határoz, hogy a Bárczi Géza Általános Iskola (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: : érzékszervi: látási fogyatékos; megismerı funkciók fejlıdésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 67/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Pais Dezsı Általános Iskola (1039 Budapest, Pais Dezsı u. 1-3.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: enyhén értelmi fogyatékos; a megismerı funkció vagy viselkedési fejlıdésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 68/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (1033 Budapest, Szérőskert u. 40.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: mozgássérült, érzékszervi: nagyothalló, gyengénlátó; enyhén értelmi fogyatékos; a megismerı funkció vagy viselkedési fejlıdésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 69/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Nagy László Általános Iskola (1032 Budapest, Zápor u. 90.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészülne ki: testi, értelmi, beszédfogyatékos; a megismerı funkció vagy viselkedési fejlıdésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 70/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Zipernowsky Károly Általános Iskola (1039 Budapest, Zipernowsky Károly u.1-3.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: enyhén értelmi fogyatékos; beszédfogyatékos, a megismerı funkció vagy viselkedési fejlıdésének organikus okra vissza, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 11

12 71/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az Ágoston Mővészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston u. 2/a.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: érzékszervi:hallás-, és beszédfogyatékos 72/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Bárczi Óvoda (1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 73/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Százszorszép Óvoda (1032 Budapest, Reménység u. 6.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: beszédfogyatékos, a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével, a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 74/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az Óbudai Csicsergı Óvoda (1033 Budapest, Szérőskert u. 41.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: testi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével; a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı 75/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 12

13 úgy határoz, hogy a Meseerdı Óvoda (1035 Budapest, Váradi u ) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos gyermekek számára tagintézményében, a Szivárvány Óvodában (1035 Budapest, Szél u , 1033 Budapest Meggyfa u. 14.) 76/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Gyermekvilág Óvoda (1031 Budapest, Vitorla u. 6.) Alapító okiratának 10. a) pontja a következıkkel egészül ki: érzékszervi: látás-és hallás károsodott, értelmi, magatartási, és beszédfogyatékos 77/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Budapest Zipernowsky Károly u. 2.) Alapító okiratának 10.a) pontja a következıkkel egészül ki: értelmi, beszédfogyatékos, autista gyermekek számára Napirend 13. pontja: Budapest III. ker. Bécsi út 19914, és 19916/5 hrsz. alatti ingatlanok Fıvárosi Önkormányzattal történı cseréjének ügye Elıterjesztı: Szepessy Tamás alpolgármester 78/ÖK/2009.(II.25.) Határozat A Képviselı-testül0et úgy határoz, hogy a korábbi 553/ÖK/2008.(IX.24.) sz. határozatát helybenhagyja és kiegészíti azzal, tudomásul veszi, hogy az ingatlancserét útépítési és ebbıl fakadó kötbérfizetési kötelezettség terheli. Ezeket a kötelezettségeket a csereszerzıdésben birtokába került Bp. III. ker. Bécsi út 19914, hrsz. ingatlanok elidegenítése során a leendı vevı felé teljes egészében áthárítja. Napirend 14. pontja: Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság átalakulása, és Alapító Okiratának módosítása 79/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 13

14 hozzájárul az Egészségügyi Szolgáltató Kht. Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társággá történı átalakulásához április 1-jei hatállyal. (Jelen van 33 képviselı: 29 igen, 4 tartózkodás) 80/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az elıterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. (Jelen van 33 képviselı: 29 igen, 4 tartózkodás) Napirend 15. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Rakovszky Dr.Kozma Andrea (Gyermeknövelde Egészségügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság) között február 25-én megkötött házi gyermekorvosi alapellátási megállapodás módosítása 81/ÖK/2009.(II.25.) Határozat hozzájárul, a 19. sz. házi gyermekorvosi körzetben Rakovszkyné Dr. Kozma Andrea (Gyermek-növelde Egészségügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság) és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között egészségügyi alapellátások nyújtására szóló Megállapodás újabb egy évre történı meghosszabbításához, azzal, hogy a szolgáltatási szerzıdés átdolgozása folyamatban van, az átdolgozott szerzıdés várhatóan néhány hónapon belül készül el. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átdolgozott szerzıdést legkésıbb a jelen megállapodás módosítás aláírásától számított egy éven belül aláírják, a jelen szerzıdés az átdolgozott szolgáltatási szerzıdés aláírásának napján szőnik meg. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Szolgáltatóval kötendı Megállapodás-módosítást az Önkormányzat nevében aláírja. Napirend 16. pontja: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Dr.Horváth Edit Márta (Szeliger Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság) között február 25-én megkötött felnıtt háziorvosi alapellátási megállapodás módosítása 82/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 14

15 hozzájárul, a 3. sz. felnıtt háziorvosi körzetben Dr. Horváth Edit Márta (Szeliger Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság) és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között egészségügyi alapellátások nyújtására szóló Megállapodás újabb egy évre történı meghosszabbításához, azzal, hogy a szolgáltatási szerzıdés átdolgozása folyamatban van, az átdolgozott szerzıdés várhatóan néhány hónapon belül készül el. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átdolgozott szerzıdést legkésıbb a jelen megállapodás módosítás aláírásától számított egy éven belül aláírják, a jelen szerzıdés az átdolgozott szolgáltatási szerzıdés aláírásának napján szőnik meg. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Szolgáltatóval kötendı Megállapodás-módosítást az Önkormányzat nevében aláírja. Napirend 17. pontja: Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. részére helyiség bérbeadása 83/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a Budapest III. Bécsi út 225. szám alatti 16918/2/A/357 helyrajzi számú 59 m2 alapterülető helyiséget határozatlan idıre bérbe adja az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft részére. A Kft-nek a helyiség használatbavételéért nem kell megszerzési díjat fizetnie. A fizetendı bérleti díjat az adott lakásszövetkezeten belüli mindenkori közös költséggel megegyezı mértékben kell meghatározni. A bérleti díjon kívül a bérlınek kell fizetnie az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi költségeket. Felelıs: Szamos János ügyvezetı igazgató 84/ÖK/2009.(II.25.) Határozat hozzájárulását adja, hogy a Budapest III. Bécsi út 225. szám alatti 16918/2/A/357 helyrajzi számú ingatlant a Fıvárosi Bíróság Cégbírósága az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft telephelyeként bejegyezze. Felelıs: Murányi László Flórián az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. ügyvezetıje Határidı: március 01. Napirend 18. pontja: Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsága létszámának kibıvítése Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 85/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 15

16 úgy határoz, hogy nem változtat az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának létszámán, az Alapító Okiratban szereplı hét fıvel és személlyel mőködteti tovább a Felügyelı Bizottságot. Felelıs: polgármester Napirend 19. pontja: Kerényi Grácia tiszteletére emléktábla avatás Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 86/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy emléktáblát helyez el április 4-én, Kerényi Grácia író és mőfordító tiszteletére egykori lakóháza, a Fı tér 2. sz. ház külsı falán. Határidı: április 4. 87/ÖK/2009.(II.25.) Határozat a évi költségvetés terhére Kerényi Grácia író és mőfordító tiszteletére elhelyezett emléktábla felállításával kapcsolatos költségekre, és az avatási ünnepségre Ft-ot biztosít. Határidı: április 4. Napirend 20. pontja: Az Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítása Elıterjesztı: Szabó Magdolna alpolgármester 88/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az elıterjesztés mellékletben foglaltak szerint április 1. napjával módosítja az Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság Alapító Okiratát. (Jelen van 32 képviselı: 28 igen, 4 nem) Napirend 21. pontja: Gáspárné Dr.Horváth Ildikó praxisvásárlási kérelme Elıterjesztı: Laczkó Szilvia, az Egészségügyi Bizottság elnöke 89/ÖK/2009.(II.25.) Határozat 16

17 Gáspárné Dr. Horváth Ildikó felnıtt háziorvos praxis mőködtetési jog vásárlási kérelmét Dr. Czeglédi Ágnestıl az 59. számú felnıtt háziorvosi körzet vonatkozásában (1032 Bp. III. Vályog u. 9.) elfogadja. a praxis megvásárlásához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a vásárló orvos az Önkormányzattal kötött szerzıdés aláírásától számított hat hónapon belül - megköti az Egészségbiztosítási Pénztárral a szerzıdést, - a kerületi ÁNTSZ-tıl a mőködési engedélyt megszerzi, és - a praxisban a háziorvosi munkát megkezdi. Fenti feltételek bármelyikének hat hónapon belüli hiánya esetén a Képviselıtestület praxis vásárlásához való hozzájárulása hatályát veszti. Napirend 22. pontja: Az önkormányzati tulajdonban lévı helyiségek hasznosításának évi irányelvei Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke Szamos János, a CELER Kft. ügyvezetı igazgatója 90/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és -az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, -a Rászorultak Megsegítésére Alapítvány, valamint -a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete között létrejött Együttmőködési Megállapodást nem kívánja felülvizsgálni. (Jelen van 30 képviselı: 4 igen, 3 nem, 23 tartózkodás) 91/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat évi helyiséghasznosítási irányelveit., TKB elnöke, Városfejlesztési Fıosztály vezetıje, Celer Kft ügyvezetı igazgatója Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 92/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a január 1. napját követıen megkötendı bérleti szerzıdéseknél a jelen elıterjesztés 6. számú mellékletében meghatározott bérleti díjakat kell alkalmazni! 17

18 A január 1. napján érvényben levı bérleti szerzıdéseknél gondoskodni kell az inflációt követı 6,1 %-os bérleti díjemelésrıl! Felelıs: Celer Kft ügyvezetı igazgatója Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 93/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a jelen elıterjesztés 2. számú mellékletében meghatározott, valamint a helyiséghasznosítási irányelvek jóváhagyásával egyidejőleg értékesítésre kijelölt helyiségeken túl elıvásárlási joggal terhelt helyiségek közül újabb helyiséget nem jelöl ki értékesítésre., TKB elnöke, Városfejlesztési Fıosztály vezetıje Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 94/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a jelen elıterjesztés 7. számú mellékletében meghatározott helyiségek közül a legalább egy éve üresen álló, legalább három alkalommal eredménytelenül pályáztatott, rossz mőszaki állapotú helyiségek vonatkozásában a TKB a megszerzési díj megfizetését a helyiség rendeltetésszerő használatához szükséges elızetesen benyújtott költségvetés szerinti - felújítási munkálatainak elvégzéséhez kösse, illetve engedélyezze a használatbavételhez szükséges felújítási munkák bérbeszámítás útján történı megtérítését a bérlı részére. Felelıs: TKB elnöke, Celer Kft ügyvezetı igazgatója Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 95/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy január 1. napját követıen kizárólag azon alapítványok, egyesületek és egyéb civil szervezetek számára biztosítja a kedvezményes bérlet lehetıségét, amely szervezetek tekintetében az önkormányzat érvényes együttmőködési megállapodással bír, a bérlınek nincs három hónapnál régebbi közüzemi díjtartozása. Ezzel egyidejőleg felhatalmazza a bérbeadót, hogy március 31. napján érvényes megállapodás hiányában ezen körbe tartozó bérlıkkel, vagy a három hónapnál régebben fennálló közüzemi díjtartozással rendelkezı bérlıkkel fennálló bérleti szerzıdést május 31. hatállyal mondja fel! Felelıs: Celer Kft ügyvezetıje Határidı: május 31. (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 96/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a január 1. napját követıen kedvezményesen bérbeadott helyiségek minimális bérleti díját 3.600,- Ft/m 2 /év összegben határozza meg. Az ennél alacsonyabb térítéssel bérbeadott helyiségek bérlıinek bérleti díját január 1-ig fokozatosan a minimális térítés összegére kell felemelni. A január 18

19 1. napja elıtt bérbeadott helyiségek bérlıinek egységesen a bérbeadáskori feltételek szerint kell térítési díjat fizetniük., TKB elnöke, Celer Kft ügyvezetı igazgatója Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) 97/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy január 1. napját követıen kizárólag a Képviselıtestület jogosult dönteni a térítésmentes bérbeadás lehetıségérıl. A korábban térítésmentesen bérbeadott helyiségek tekintetében felül kell vizsgálni az ingyenes használatra vonatkozó jogosultságot, annak fenntartásáról vagy megszüntetésérıl az illetékes szakbizottság állásfoglalása alapján a Képviselıtestület dönt. Határidı: folyamatos (Jelen van 27 képviselı: 24 igen, 3 tartózkodás) Napirend 23. pontja: A február 2-án zárult ingatlanpályázat értékelése, telekpályázat kiírása Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 98/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a korábban megjelent, Bp. III. ker. Saroglya u., Tímár u., Vályog u. ingatlanokra vonatkozó ingatlanpályázatot eredménytelennek tekinti. Az elıterjesztéshez csatolt pályázati kiírásban szereplı nagyértékő ingatlanokat pályázati úton meg kívánja hirdetni a korábban megállapított irányárakon azzal, hogy a pályázati biztosíték minden ingatlan esetében az irányár 10 %-ban kerüljön megállapításra. Napirend 24. pontja: Elıvásárlási jog gyakorlásáról való lemondás a 20007/16-17 és /19-21 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában Elıterjesztı: Debreczeny István, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 99/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy nem kíván élni elıvásárlási jogával és hozzájárul az elıvásárlási jog gyakorlásáról szóló lemondó nyilatkozat Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zrt. részére történı kiadásához, a Budapest III. ker., Domoszló u /16-17 és /19-21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. Napirend 25. pontja: CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft évi üzleti terv javaslata 19

20 Elıterjesztı: Szamos János, a CELER Kft. ügyvezetı igazgatója 100/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy a CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft évi üzleti tervét az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Szamos János ügyvezetı igazgató Határidı: folyamatos Zárt ülés Napirend 26. pontja: Szociális ügyekben hozott határozatok, végzések ellen benyújtott fellebbezések, valamint méltányossági kérelmek elbírálása Elıterjesztı: Kelemen Viktória, a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke (Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja szerint A Képviselıtestület zárt ülést tart hatósági ügy tárgyalásakor.) Az Ötv. 17. (3) bekezdése szerint a zárt ülésrıl és az ülésen elfogadott /ÖK/2009.(II.25.) határozatokról külön I/8-2/2009. jegyzıkönyv és határozat kivonat készül.) 20

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2010. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületet biztosítja a Tata, Dózsa György

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-147/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben