KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2008. évi 9. szám augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés augusztus 28-ai rendkívüli ülése HATÁROZATOK 141/2008. (VIII. 28.) sz. KH Szóbeli elıterjesztés engedélyezése /2008. (VIII. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma Komárom Város Önkormányzatának történı átadása 2 144/2008. (VIII. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma megszüntetı okirata 5 145/2008. (VIII. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítı Alapítvány támogatása 5 146/2008. (VIII. 28.) sz. KH A Psyche Közhasznú Alapítvány támogatása 5 147/2008. (VIII. 28.) sz. KH A Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása 6 148/2008. (VIII. 28.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona megszüntetı okirata /2008. (VIII. 28.) sz. KH Alapító okiratok módosítása 7 156/2008. (VIII. 28.) sz. KH Döntés pályázat benyújtásáról a TIOP /1 - bentlakásos intézmények korszerősítése megnevezéső támogatási forrás elnyerésére, a fejlesztéshez szükséges önerı biztosításáról /2008. (VIII. 28.) sz. KH Együttmőködési szándéknyilatkozat a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat és a lengyelországi Szent Kereszt Vajdaság között /2008. (VIII. 28.) sz. KH Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosításával /2008. (VIII. 28.) sz. KH A regionális vízmő társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása /2008. (VIII. 28.) sz. KH Igénybejelentés a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. állami tulajdonban lévı üzletrészének vagyonkezelésére /2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház 01. telephely helyrajzi számú ingatlan értékesítése oldal

3 163/2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Tata, Diófa utca 18. szám alatti volt középiskola és kollégium 3426/97. helyrajzi számú ingatlan értékesítése /2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Balatonvilágos üdülı, helyrajzi számú ingatlan értékesítése /2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Tatabánya, Erdész u szám alatti irodaház értékesítése /2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Büki üdülıházak értékesítése /2008. (VIII. 28.) sz. KH Ingatlanhasznosítási ügyek (4/2008.) Komárom Thermál Szálló és Kemping értékesítése 23 HATÁROZATOK 141/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat engedélyezi a Tájékoztatás az Eötvös József Gimnázium állami finanszírozásával kapcsolatos közoktatási megállapodás pénzügyminiszteri ellenjegyzésérıl tárgyú napirendi pont szóbeli elıterjesztést követı tárgyalását. 142/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat nem fogadja el azt a módosító javaslatot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma fenntartói jogának átadására 2009 július 1-jével kerüljön sor. 143/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Átadja augusztus 31-ével a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma fenntartói jogát Komárom Város Önkormányzatának. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, a melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodás aláírására. Határidı: augusztus 31. a megállapodás aláírásáért Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı az átadás-átvétel lebonyolításáért 2. oldal

4 A 143/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS INTÉZMÉNY ÁTADÁSÁRÓL-ÁTVÉTELÉRİL I. A megállapodást kötı felek A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése számú és Komárom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete számú határozataiban foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 69. -ának (2) bekezdésére hivatkozással a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tatabánya, Fı tér 4.) képviseletében Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke, mint átadó (a továbbiakban: Átadó) és Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Szabadság tér 1.) képviseletében Zatykó János polgármester, mint átvevı (a továbbiakban: Átvevı) között jött létre (a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek) az alábbi helyen és idıben, a következı feltételek mellett: II. A megállapodás tárgya 1./ A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a körzeti jellegő közszolgáltatási feladatok közszolgáltatást biztosító, középiskolai feladatokat ellátó Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma (Komárom, Táncsics u. 32.., a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát - fenntartását, fejlesztését és irányítását, a mőködéshez és az ingatlan használatához rendelt egyéb ingó vagyon-tárgyak tulajdonjogát térítésmentesen augusztus 31-jétıl határozatlan idıre az Átadó átadja, az Átvevı pedig átveszi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. III. A megállapodás feltételei 1./ Szerzıdı Felek megállapodnak abban, az Intézmény finanszírozását Átvevı vállalja át szeptember 1-jétıl. 2./ Átvevı szeptember 1-jei hatállyal vállalja: - az átvett Intézmény mőködtetését, az átvett ingatlan(ok) és egyéb ingó vagyontárgyak rendeltetésszerő használatát, az átvett feladatok ellátását; - az átvett ingatlan(ok) átvételkori állagának megóvásához szükséges javításikarbantartási feladatok finanszírozását. 3. Az ingatlan használatához, illetve az Intézmény által ellátott közoktatási feladatok ellátásához átadásra kerülı tárgyi eszközökrıl (egyéb ingó vagyontárgyakról) külön leltár és átadási-átvételi jegyzıkönyv készül. 4. Átvevı nem vállal felelısséget az átvett Intézmény augusztus 31. elıtt keletkezett számla- és egyéb tartozásaiért, helytállási, kártérítési, kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségeiért. 5. Átvevı kötelezettsége az átvett ingó vagyon biztosítása augusztus 31-i hatállyal az Átadó- a Magyar Állam Kincstáron keresztül - lemond az átadásra kerülı Intézményre megigényelt normatív állami támogatásról; 3. oldal

5 6.2. Átvevı szeptember 1-i hatállyal jogosulttá válik az átvételre kerülı Intézményre a normatív állami támogatás megigénylésére; 6.3. Átadó vállalja, hogy a normatív állami támogatás év végi elszámolásához Átvevı Önkormányzat részére adatot szolgáltat. 7. Az Átadó helytállási kötelezettséget vállal az Átvevı tudomására nem hozott szerzıdésekkel és az abban vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban. 8. Átadó köteles augusztus 31-ig az Átvevı részére átadni: - az Intézmény alapító okiratát, megszüntetı okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát, és valamennyi más szabályzatát, - az Intézmény közüzemi szolgáltatási szerzıdéseit, - az Intézmény által kötött, illetve azt érintı hatályos szerzıdéseket, megállapodásokat, - az Intézmény építési és használatbavételi engedélyét, mőszaki dokumentációját, - az Intézmény eszközeit a folyó nyilvántartás alapján, - a megállapodás mellékletét képezı utolsó kiértékelt intézményi leltárt, - a évi és a I. félévi költségvetési beszámolót, - az Intézményrıl készült utolsó pénzügyi-gazdasági ellenırzés jegyzıkönyvét, az ellenırzésrıl készült intézkedési tervet, a tett intézkedésrıl készült jelentést, - az Intézmény vezetıjének személyügyi iratait A megállapodás aláírását követı 60 napon belül Átvevı részére átadni a augusztus 31-i fordulónapi leltárt. 9. Az átadásra kerülı intézményi pénzvagyonnak tartalmaznia kell: - az Intézmény pénztári készpénzkészletét és pénzmaradványát az átadás idıpontjában, - az Intézmény számlaegyenlegét az átadás idıpontjában, - az Intézmény zárómérlegét a augusztus 31-i állapotnak megfelelıen, - az Intézmény pályázati úton nyert, meghatározott célra átvett fel nem használt pénzeszközeit, ez utóbbiak jogcímenkénti és összegszerő felsorolását. 10. Az Átadó az Átvevı tulajdonába adja az intézmény ingóvagyonát a augusztus 31- i állapotnak megfelelı, a számvitelrıl szóló évi C. tv., illetve a 249/2000.(XII.24) Kormányrendelet által elıírt leltár szerint. A leltárról készült jegyzıkönyv a megállapodás mellékletét képezi. 11. A évre igénybe vett állami és egyéb támogatásról az Átadó számol el. Az Átadó vállalja, hogy az Intézmény részére meghatározott célra biztosított pénzeszközöket szeptember 15. napjáig az Átvevınek átadja. 12. Átadó kijelenti, hogy a megállapodás aláírását követıen nem tesz olyan intézkedést, ami az Intézmény, vagy az Átvevı számára hátrányos anyagi következménnyel jár. 13. Átvevı ezúton nyilatkozik, hogy a fenntartáshoz szükséges vagyonnal, helységekkel és mőködési feltételekkel maradéktalanul rendelkezik és gondoskodik saját költségvetésében - a III.1. pontban foglaltaknak megfelelıen - az Intézmény mőködési feltételeirıl. IV. Záró rendelkezések 1. Ezen megállapodást Átadó Közgyőlése. határozatával fogadta el. 4. oldal

6 2. A jelen megállapodást a Szerzıdı Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá hét példányban. Tatabánya, augusztus.. Komárom, augusztus.. Dr. Völner Pál a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Zatykó János Komárom Város Polgármestere 144/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma (Komárom) megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jókai Mór Gimnáziuma Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics u. 32. Telephelye: - Irányító, felügyeleti szerve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingatlan vagyon Komárom Város Önkormányzata tulajdona marad, az intézmény feladatai ellátásához rendelt ingó vagyon térítésmentesen Komárom Város Önkormányzata tulajdonába kerül. Jogutódlás: Teljes jogutódlás, a megszüntetett szerv alapfeladatainak jövıbeni ellátásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról a jogutód intézmény keretében Komárom Város Önkormányzata gondoskodik. Megszüntetés oka: évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c, pontja értelmében az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. A megszüntetés idıpontja: augusztus /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítı Alapítvány számára Örömzene címő cd-jük megjelentetéséhez - az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. 146/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Psyche Közhasznú Alapítvány számára, a Visegrádi Négyek országaiban mőködı pszichiátriai betegeket illetve fogyatékos személyeket ellátó intézmények számára szervezett négyéves program magyarországi szakmai eseményeinek megvalósítására - az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. 5. oldal

7 147/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Mosolygó Kórház Alapítvány számára, a tatai Old Lake Golf Clubban megrendezésre kerülı jótékonysági golfverseny megrendezésén keresztül a magyar kórházakban ápolt gyermekek megsegítésére - a évi költségvetés általános tartalékának terhére Ft támogatást nyújt. 148/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona megszüntetı okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona Székhelye: 2500 Esztergom, Simor J. u Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Megszüntetı szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény elhelyezését szolgáló esztergomi hrsz-ú ingatlan a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában, az esztergomi hrsz-ú ingatlan Esztergom Város Önkormányzata és Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közös tulajdonában marad 100/ /1556 arányban. Az intézmény feladatai ellátásához rendelt ingó vagyon Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában és Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) kezelésében marad. Jogutódlás: Teljes jogutód a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc), aki gondoskodik a megszüntetett intézmény feladatainak jövıbeni ellátásáról, az alkalmazottak foglalkoztatásáról. Megszüntetés oka: Az ellátandó feladat hatékonyabban teljesíthetı az új ingatlanban és szervezeti formában, mely megszüntetési ok az évi XXXVIII. tv. 90. (1) bek. c/ pontján alapszik. Hatálybalépés idıpontja: Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) Esztergom, Visegrádi út 145. sz. alatti telephelyére kiadandó mőködési engedély jogerıre emelkedésének napja 2. Hatályon kívül helyezi a 196/2007. (VI. 28.) számú közgyőlési határozatot az 1. pontban elfogadott megszüntetı okirat hatálybalépésével egyidejőleg. Határidı: az Esztergom, Visegrádi u sz. alatti intézményi telephely mőködési engedélyének jogerıre emelkedése Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 6. oldal

8 149/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája Rövidített neve: Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát u. 1. Alapító szerve: Esztergom Városi Tanács Alapítás éve: 1950 Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: többcélú intézmény, egységes iskola, közoktatási intézmény, szakközépiskola Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás, szakközépiskolai oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati képzés, iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés, CISCO. Hálózati Lokális Akadémia (helyi képzési központ). Felnıtt és egyéb oktatás, mesterképzés, iskolai intézményi étkeztetés, diáküdültetés, diákotthoni kollégiumi ellátás más intézménnyel történı együttmőködés keretében. Gyógypedagógiai ellátás (látássérült tanulók integrált oktatása). Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint, felnıtt, munkaerı-piaci szakképzés és vizsgáztatás (külön felsorolás szerint), intézményi vagyon mőködtetése. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó, illetve az ingatlan vagyon (Esztergom, Fıapát u. 1.) a megyei önkormányzat; illetve Esztergom Városi Önkormányzat tulajdona; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 550 fı Évfolyamok száma: Közismereti oktatás Szakképzés I/13, II/14. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13, II/14. Tagozat: nappali Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: augusztus /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Rövidített neve: Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola 7. oldal

9 Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. Alapító szerve: Esztergom Város Tanácsa Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: többcélú, egységes iskola (szakközépiskola, szakiskola) Alaptevékenysége: Szakközépiskolai, szakiskolai oktatás-nevelés, OKJ programok szerinti szakképzés, technikus képzés, akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés, sporttevékenység, alap-, érettségi és szakmai vizsgák szervezése, felnıtt munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás, mesterképzés, gyógypedagógiai ellátás (megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek integrált oktatása, érzékszervi fogyatékossággal küzdı tanulók integrált oktatása), máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása), intézményi vagyon mőködtetése, iskolai intézményi étkeztetés. Évfolyamok száma: Szakközépiskola: 9-12, I/13, II/14. Szakiskola: 9-10., I/11., II/12., III/13. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú mérnökasszisztens szakképzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: Kifutó jelleggel: - ács-állványozó asztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı fémforgácsoló fodrász karosszérialakatos kımőves közlekedésiüzem-viteli, szállítmányozási technikus nıi ruhakészítı szerszámkészítı szobafestı-mázoló és tapétázó villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépészmérnök asszisztens(kifutó jelleggel) A as tanévtıl szakmai kimenetként indul: - automatizálási technikus (gyártósori technikus) A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: - épületgépészeti csıhálózat és berendezés szerelı energiahasznosító berendezés szerelı - gázfogyasztó berendezés szerelı - központifőtés- és csıhálózat-szerelı - vízvezeték- és vízkészülék-szerelı - épületlakatos gépgyártástechnológiai technikus gépgyártású gépkezelı gépszerelı autógyártó - háztartási gépgyártó - gépi forgácsoló géplakatos hegesztı hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó oldal

10 - szerkezetlakatos szerszámkészítı automatikai mőszerész elektromechanikai mőszerész villanyszerelı mőanyag-feldolgozó géprendszer üzemeltetıje ács-állványozó burkoló festı-mázoló és tapétázó kályhás kıfaragó, mőköves és épületszobrász kımőves szabó bútorasztalos épületasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos közlekedésiüzem-viteli ellátó logisztikai ügyintézı fodrász mérnökasszisztens (csak egyetem, illetve fıiskola közremőködésével hallgatói jogviszony alapján) finommechanikai mőszerész finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító gépipari minıségellenır légtechnikai rendszerfigyelı üzemeltetı gépésztechnikus elektronikai mőszerész elektromos gép- és készülékszerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépipari mérnökasszisztens A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: - CNC-forgácsoló épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-szerelı épületlakatos erımővi kazángépész fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltetı finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító finommechanikai mőszerész gépgyártástechnológiai technikus gépgyártósori gépkezelı, gépszerelı gépi forgácsoló géplakatos hegesztı szerkezetlakatos szerszámkészítı színesfém-feldolgozó üzemeltetı gépésztechnikus vas-és acélfeldolgozó automatikai mőszerész elektrolakatos és villamossági szerelı villanyszerelı villamoshálózat-szerelı, -üzemeltetı mőanyag-feldolgozó papírgyártó és -feldolgozó ács, állványozó oldal

11 - burkoló csıvezetéképítı festı, mázoló és tapétázó kályhás kımőves kıfaragó, mőköves és épületszobrász könnyőipari technikus szabó bútorasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos logisztikai ügyintézı fodrász kerámiakészítı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: - gépipari mérnökasszisztens mechatronikai mérnökasszisztens Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 1200 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó vagyon a megyei önkormányzat tulajdona, az intézmény által használt ingatlanokat (Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.) illetıen ingyenes használati jog jogosultja a megyei közgyőlés; a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: augusztus /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai (Tatabánya) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai Székhelye: 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/B férıhely+15 külsı férıhely Telephelyei: 2941 Ács, Ady u férıhely 2900 Komárom, Balassa B. u férıhely 2900 Komárom, Csillag ltp. 62. A, B, C, D egyenként 20 férıhely egyenként 5 külsı férıhely 2900 Komárom, Iskola u férıhely 2900 Komárom, Koppány vezér u férıhely 2900 Komárom, Szúnyogvár út 1. 9 férıhely 2851 Környe, József A. u férıhely 2840 Oroszlány, Balassi B. u férıhely 2840 Oroszlány, Kecskédi u férıhely 2800 Tatabánya, Kıszikla u férıhely 2800 Tatabánya, Sárberki u férıhely 10. oldal

12 2800 Tatabánya, Réti u gyermek + 2 fı anyás férıhely 2837 Vértesszılıs, Múzeum u férıhely Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, Alaptevékenysége: Szociális ellátás elhelyezéssel: otthont nyújtó ellátás, különleges ellátás, speciális (gyermekotthoni) ellátás, ideiglenes befogadás utógondozói ellátás gyermekotthonban és külsı férıhelyen Szociális ellátás elhelyezés nélkül: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás (átmeneti gondozás) Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás (munkahelyi vendéglátás) Ellátható vállalkozási tevékenységének köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Kömlıd) gazdasági feladatait. Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: szeptember /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Kömlıd) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2853 Kömlıd, Szabadság u. 23. Alapító szerv neve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényő gyermekek (értelmileg akadályozott, autista) óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása, diákotthoni elhelyezése, szociális ellátás szállásnyújtással (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás), iskolai intézményi étkeztetés. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai (Tatabánya) látja el.) Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti érték 11. oldal

13 A vagyon feletti rendelkezési jog: az ingó és ingatlan vagyon (Kömlıd, Szabadság u. 23.) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdona, a vagyon hasznosításáról a megyei közgyőlés elnökének ellenjegyzése mellett az intézmény vezetıje gondoskodik Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: Óvoda: 8 fı Iskola: 120 fı Diákotthon: 80 fı Gyermekotthon: 32 fı Évfolyamok száma: Óvoda Általános iskola 1-8. Készségfejlesztı szakiskola Oktatott szakmák: takarító, takarító kisegítı, konyhai kisegítı, parkgondozás Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: augusztus /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája (Dorog) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája Rövidített neve: Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 3. Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: egységes középiskola, többcélú intézmény (gimnázium, szakközépiskola) Alaptevékenysége: - Gimnáziumi oktatás-nevelés a évfolyamon - Nappali rendszerő iskolai oktatás - Szakközépiskolai nevelés-oktatás a évfolyamon - Nappali rendszerő oktatás - OKJ-s szakképzés a évfolyamon (érettségire épülı) Az oktatott szakma neve és OKJ száma: - internetes alkalmazásfejlesztı Szakmai vizsgáztatás az informatikai szakmacsoportban - Gyógytestnevelés - Iskolai intézményi étkeztetés, munkahelyi vendéglátás, - Gyógypedagógiai ellátás (látássérült tanulók integrált oktatása, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek integrált oktatása) Évfolyamok száma: gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásban: szakképzésben: I/13., II/ oldal

14 Tagozat: felnıttoktatás Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 435 tanuló Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Dorog) és a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye (Nyergesújfalu) gazdasági feladatait. Feladat ellátását szolgáló vagyon: intézményi leltárak szerinti értékben A vagyon feletti rendelkezési jog: Ingatlanok: Dorog, Otthon tér 3. tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az intézmény Ingó vagyon: Az intézményi leltárak szerinti értékben tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az intézmény Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: augusztus /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat hatályon kívül helyezi a 141/2007. (VI. 7.) 303/2007. (XI. 29.) 16/2008. (I. 31.) 17/2008. (I. 31.) 18/2008. (I. 31.) 92/2008. (V. 22.) 115/2008.(VI. 26.) számú közgyőlési határozatokat. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 155/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. Alapító szerve: Földmővelésügyi Minisztérium Alapítás éve: Fenntartó neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 13. oldal

15 Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Típusa: összetett, többcélú közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola és kollégium) Alaptevékenysége: Szakiskolai oktatás-nevelés, szakiskolai képzés, szakközépiskolai oktatás-nevelés, szakközépiskolai képzés, felnıtt szakközépiskolai és szakiskolai képzés, mester-képzés, egyéb oktatás és képzés, gyógypedagógiai ellátás (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek integrált oktatása). Érettségi és szakmai vizsgák szervezése a pedagógiai program szerint. Valamennyi képzési formában vizsgáztatás. Munkaerıpiaci szakképzés és vizsgáztatás. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés. Kiegészítı tevékenység: Szálláshely szolgáltatás. Vendéglátás. Közúti szállítás. Személyszállítás autóbusszal. Iskolai és kollégiumi intézményi étkeztetés, kollégiumi ellátás, mezıgazdasági szakmai tanácsadás. Máshová nem sorolható egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (rendezvények, szimpóziumok, kiállítások, versenyek szervezése, lebonyolítása). Sporttevékenység. Tanüzemi mezıgazdasági tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet), tanüzemi élelmiszer elıállítási tevékenység. Évfolyamok száma: szakiskola: közismereti oktatás szakiskola 1/11., 2/12., 3/13. szakképzés szakközépiskola: közismereti oktatás érettségire felkészítı oktatás technikusképzı I/13., II/14., III/15. akkreditált iskolarendszerő felsıfokú képzés: I/13., II/14. Az oktatott szakmák neve és OKJ száma: - dísznövénykertész hentes és mészáros húsipari szakmunkás pék pék-cukrász mezıgazdasági gépész virágkötı mezıgazdasági technikus agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus sütı- és cukrásztechnikus vadgazdálkodási technikus Tagozat: Szakközépiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levezı tagozat, távoktatás Szakiskolai oktatás, nevelés: nappali tagozat, levelezı tagozat, távoktatás Felnıttoktatás: iskolarendszeren kívüli szakmai tanfolyam Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: 570 fı, kollégium 108 fı Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Tanüzemi növénytermesztési szolgáltatás, állattenyésztési tanüzemi termékek kiskereskedelme, 30%. Szabad kapacitás kihasználása érdekében bevétel szerzés céljából az alaptevékenység, kiegészítı és kisegítı tevékenységként mőködı tanmőhelyek termékeit értékesítheti. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény ellátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája (Tata) gazdasági feladatait. A vagyon feletti rendelkezési jog: Tata belterületén, illetve a tangazdaság területén lévı vagyontárgyak a megyei önkormányzat, a külterületen lévık Tata Város Önkormányzatának tulajdona Vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama: pályázati úton a megyei közgyőlés hatásköre, a kinevezés idıtartama 5 év Hatálybalépés idıpontja: augusztus oldal

16 2. Hatályon kívül helyezi a 133/2008. (VII. 3.) számú közgyőlési határozat 2. számú mellékletét. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 156/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Elhatározza, hogy a TIOP /1 kódszámú bentlakásos intézmények korszerősítése tárgyú pályázatra támogatási igényt nyújt be a KEMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai komáromi 4 gyermekotthona korszerősítésére. A fejlesztés megvalósításának helye: Komárom, Csillag Lakótelep 62/a;62/b;62/c;62/d alatt lévı épületek hrsz: 817/ Vállalja, hogy a pályázathoz/ fejlesztéshez szükséges önerıt - minimum 6%-ot - a évi költségvetése terhére a felhalmozási pályázat önrésze-intézmények tartalék kerete terhére biztosítja. Ennek mértéke maximum E Ft fejlesztési összköltséget figyelembe véve E Ft. 3. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a pályázatot készítse elı és nyújtsa be. Határidı: szeptember /2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Elfogadja a Świętokrzyski Vajdaság és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között kötendı együttmőködési szándéknyilatkozatot. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a melléklet szerinti együttmőködési szándéknyilatkozat aláírására. Határidı: szeptember 20. A 157/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat melléklete EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT Świętokrzyskie Vajdaság (Lengyel Köztársaság) képviseletében. Adam Jarubas, Świętokrzyskie Vajdaság marsalja és Komárom-Esztergom Megye (Magyar Köztársaság) képviseletében dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke, a továbbiakban Partnerek 15. oldal

17 kijelentik, hogy: a Partnerek a következı területeken érdekeltek az együttmőködésben: 1. együttmőködés fejlesztése a gazdaság és a környezetvédelem területén 2. tapasztalatok és hasznos tanácsok, projekt-tervek cseréje a régiófejlesztés területén (beleértve az újítások és bevált gyakorlatok átadását) 3. együttmőködés fejlesztése a kultúra, sport és idegenforgalom területén. A Partnerek kijelentik, hogy rendszeresen találkoznak és a meghatározott területeken elért eredményekrıl konzultálnak egymással. A Partnerek megteremtik az együttmőködés lehetıségét regionális szervezeteik és intézményeik számára (pl. lengyel kisebbség) kulturális, oktatási, egészségügyi és szociálpolitikai, valamint k Tatabánya, szeptember 20. Świętokrzyskie Vajdaság nevében Adam Jarubas marsal Komárom-Esztergom Megye nevében Dr. Völner Pál elnök 158/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Egyetértését fejezi ki a nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat melléklet szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratával. 2. A Társulási Megállapodás 4. pontjában rögzítettek értelmében Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselı-testületétıl kéri az intézményi alapító okirat módosítását. 3. Hatályon kívül helyezi a 23/2008. (I. 31.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: augusztus 31. A 158/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat melléklete PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRAT Az március 1-jén a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta létre a Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulást a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Nagyközség Önkormányzata, Süttı Község Önkormányzata és Bajót Község Önkormányzata. A Társulás által alapított intézmény elnevezése az alapításkor: Körzeti Nevelési Tanácsadó. Az évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl új jogi alapokra helyezte a társulási formákat. Szükségessé vált a Társulási Megállapodás felülvizsgálata és az alapító okirat megváltoztatása: megalakult a Nevelési Tanácsadó Intézményfenntartó Társulás, valamint Társulási Tanácsa november 26-án az intézmény Pedagógiai Szakszolgálattá alakult. 16. oldal

18 2006. január 1-jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás és a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás között létrejött megállapodás értelmében a kistérségi társulás az intézményfenntartó társulással együttmőködik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás biztosítása érdekében Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttı és Bajót településeken. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) és (3) bekezdésében és a közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény 37. -ának (2) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alapító okiratot az alábbiak szerint adom ki: 1. Az intézmény neve, székhelye, fontosabb adatai: 1.1. Neve: Pedagógiai Szakszolgálat 1.2. Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Jogállása: önálló jogi személy 1.4. Típusa: pedagógiai szakszolgálat 1.5. OM-azonosító: Az intézmény alapítója: Nevelési Tanácsadó Intézményirányító Társulás Az alapítás idıpontja: március Az intézmény fenntartója: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS Székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u Mőködési területe: Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás területén Nyergesújfalu város, Lábatlan város, Süttı és Bajót község közigazgatási területe. 5. Felügyeleti szerv: Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 6. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény gazdálkodási jogköre: 7. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; valamennyi elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Alapfeladatait, az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait a Társulási Megállapodásban rögzített hozzájárulásokból képzıdı, Nyergesújfalu Város költségvetési rendeletében szereplı elıirányzatokból látja el, valamint megállapodás alapján január 1-jétıl az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt és az intézmény számára átadott normatív támogatás összegébıl. Az államháztartási törvény 17. (1) bekezdése által meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó szerve Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatala. Az intézmény igazgatóját az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. és a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. -ában foglaltak szerint. 17. oldal

19 Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény igazgatója; akadályoztatása esetén az általa megbízott személy (aki a Társulási Tanács tagja, illetve az intézmény dolgozója). 8. Tevékenységi köre szakágazat száma szerinti besorolás 8.1. Alaptevékenysége Szakmai feladatok Nem kötelezıen ellátandó szakmai feladatok 8.2. Kiegészítı tevékenység 8.3. Gazdasági feladatok 8.4. Kisegítı feladatok 8.5. Intézmény vállalkozási tevékenysége pedagógiai szakszolgálat Nevelési, pszichológiai tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 3-18 éves korú gyermekek és fiatalok mentálhigiénés ellátása a beilleszkedési, tanulási magatartási-, és egyéb pszichés zavarokkal küzdıknél; Ellátja a képzési kötelezett gyermekek fejlesztı felkészítését, pszichés fejlıdési zavar miatt képzési kötelezett gyermekek fejlesztı, ill. rehabilitációs felkészítését. Szervezi az utazó logopédusi szolgáltatást. Segíti a többségi iskolákba járó, integrált nevelésben részesülı SNI tanulók oktatását, képzését, fejlesztését, nevelését. Egyéni és csoportos pszichológiai, pedagógiai diagnosztika és terápia. Szakvélemény készítése, ill. nyomon követés. Intézmény minıségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése. Szakmai elıadások, rendezvények, konferenciák szervezése. Gyógypedagógiai, pszichológiai tanulmányaikat végzı hallgatók szakmai gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatok. Nincs Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: - tervezés, - az elıirányzat-felhasználás, - a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítás, - az üzemeltetés, fenntartás, mőködtetés, - beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - intézményi vagyon mőködtetése - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, - a munkaerı-gazdálkodás, - a készpénzkezelés, - a könyvvezetés és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedı feladatok. nincs Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 18. oldal

20 9. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon 9.1. Ingatlan vagyon 9.2. Az intézményi épület tulajdonjoga: 9.3. Ingó vagyon: 9.4. A vagyon feletti rendelkezés joga: 10. Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelıse: 2536 Nyergesújfalu, Irinyi u. 1.; hrsz.: 404 Nyergesújfalu Város Önkormányzata Az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. Értéke: az intézményi leltár szerinti érték. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Nyergesújfalu Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény igazgatóját. Az intézmény igazgatója. 11. Záró rendelkezések: A mőködés alapját képezı jogszabályok A közoktatásról szóló, módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatról szóló, módosított 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl Egyetértési jog gyakorlása, fenntartói határozatok száma Az alapító okirat módosítása tárgyában az alapító önkormányzatok az alábbi határozataikkal gyakorolták egyetértési jogukat: Önkormányzat neve Komárom-Esztergom megye Lábatlan Süttı Bajót Határozat száma Közgyőlés elnöke, polgármester aláírása Jegyzı aláírása Az alapító okirat módosítását Nyergesújfalu Város Képviselı-testülete. /2008. ( ) számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyással egyidejőleg hatályát veszíti a 19/2008. (I. 31.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okirat. Nyergesújfalu, Adolf Józsefné jegyzı Miskolczi József polgármester 19. oldal

21 159/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdése c) pontja alapján a jogszabályban elıírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatok elısegítése érdekében az Észak-dunántúli Vízmő Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban lévı részvénycsomagja a Vízmő Zrt. ellátási területén található helyi önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljenek önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. E cél megvalósítása érdekében: 1. Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdése c) pontja alapján a jogszabályban elıírt feladatok elısegítése érdekében az Észak-dunántúli Vízmő Zrt. alaptıkéjét megtestesítı állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelıen térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti. 2. Abban az esetben, ha a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli igényét nem jelenti be, vagy a rá esı részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. 3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülı költségek megtérítését. 4. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50. (2) bekezdésében elıírtak teljesítésével az MNV Zrt.-hez bejelentse. 5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez a szükséges megállapodást megköti. 160/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat nem fogadja el az Észak-dunántúli Vízmő Zrt 50 % +1 szavazatarányú részvénycsomagjára vonatkozó visszterhes adásvétel keretében történı igénybevétel bejelentésére vonatkozó javaslatot. 161/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Bejelenti igényét az MNV Zrt.-hez a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. állami tulajdonban lévı üzletrészének vagyonkezelésére. Az igénybejelentést önállóan, illetve a földek fekvése szerint érintett önkormányzatokkal közösen, költségvetés-arányos felosztás alapján kívánja megtenni. 20. oldal

22 2. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy az érintett önkormányzatokat az igénybejelentés vonatkozásában írásban keresse meg. 162/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Eredménytelennek nyilvánítja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház 01. telephely helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a Szent Borbála Kórház 01 telephelye vonatkozásában meghívásos eljárás keretében történı értékesítésre - amely a közgyőlés jóváhagyásával lép hatályba -, amennyiben a vételár eléri a nettó 230 millió Ft-ot. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a meghívásos eljárás során az értékesítési feltételek kidolgozására, meghatározására. 4. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét sikeres eljárás esetén, a nyertes ajánlattevıvel az adásvételi szerzıdés - közgyőlési jóváhagyását követı - megkötésére. 5. Meghatározza, hogy a 01-es telephelyen lévı kápolna épületét közösségi célra kell hasznosítani. 163/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Eredménytelennek nyilvánítja a Tata, Diófa utca 18. szám alatti volt középiskola és kollégium 3426/97. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a Tata, Diófa utca 18. szám alatti ingatlan vonatkozásában meghívásos eljárás keretében történı értékesítésre - amely a közgyőlés jóváhagyásával lép hatályba -, amennyiben a vételár eléri a nettó 250 millió Ft-ot. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a meghívásos eljárás során az értékesítési feltételek kidolgozására, meghatározására. 4. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét sikeres eljárás esetén, a nyertes ajánlattevıvel az adásvételi szerzıdés - közgyőlési jóváhagyását követı - megkötésére. 164/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Eredménytelennek nyilvánítja a Balatonvilágos üdülı, helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást. 21. oldal

23 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a Balatonvilágos üdülıingatlan vonatkozásában meghívásos eljárás keretében történı értékesítésre - amely a közgyőlés jóváhagyásával lép hatályba -, amennyiben a vételár eléri a nettó 173 millió Ft-ot. 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét a meghívásos eljárás során az értékesítési feltételek kidolgozására, meghatározására. 4. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét sikeres eljárás esetén, a nyertes ajánlattevıvel az adásvételi szerzıdés Felhatalmazza a közgyőlés elnökét sikeres eljárás esetén, a nyertes ajánlattevıvel az adásvételi szerzıdés - közgyőlési jóváhagyását követı - megkötésére. 165/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat 1. Eredménytelennek nyilvánítja a Tatabánya, Erdész u szám alatti irodaház, helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást. 2. Hozzájárul a Tatabánya, Erdész u szám alatt található, helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez a következı feltételekkel: a. az eljárás módja: hirdetményes pályáztatás b. ajánlati biztosíték összege: 5 M Ft, c. az adásvételi szerzıdést az elıvásárlásra jogosult nyilatkozatának beérkezését, illetve a határidı leteltét követı 5 naptári napon belül kell megkötni d. a vételár kizárólag egy összegben, átutalással, a szerzıdés megkötését követı 8 naptári napon belül fizetendı meg. 166/2008. (VIII. 28.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei közgyőlés hozzájárul a büki üdülıházak, 1370/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez a következı feltételekkel: a. az eljárás módja: hirdetményes pályáztatás b. ajánlati biztosíték összege: 5 M Ft, c. az adásvételi szerzıdést az elıvásárlásra jogosult nyilatkozatának beérkezését, illetve a határidı leteltét követı 5 naptári napon belül kell megkötni d. a vételár kizárólag egy összegben, átutalással, a szerzıdés megkötését követı 8 naptári napon belül fizetendı meg. 22. oldal

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 460 /2009. Elıterjesztés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája (Esztergom) alapító

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı)

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı) 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek (fı) 2006. december 31-én 2007. december 31-én Ideiglenes hatállyal 15 24 elhelyezett Átmeneti nevelésbe

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2011. év ( A 6/1996.(VII.16.) sz. MÜM r. 3.. (2)-ben meghatározott feltételeknek megfelelı képzési programok listája ) 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezıknek

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 299/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének

Aszód Város Önkormányzat. Képviselı-testületének Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2010.(...) ÖR sz. R e n d e l e t e A közmővelıdésrıl 1 Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE

A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE A Szarvasi szakképzés-iparosképzés a XIX. sz. második felére nyúlik vissza. A mővelıdésre és tudásra vágyó iparosság szorgalmazta, hogy ne csak szakmájukban

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 5. különszám 2008. szeptember KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyző Szabó Lajos osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 11954-8/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN 1 BEVEZETİ Gyır- Moson-Sopron megye 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándékfelmérése

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben