Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI /2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

2 Tisztelt Közgyőlés! májusi, illetve júniusi ülésén foglalkozott a testület a fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatával és módosításával. A minden intézményt érintı munkát jogszabályi környezetben bekövetkezett változások tették szükségessé. Az Országgyőlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényt (Kt), melynek rendelkezései jelentıs változást hoznak a költségvetési szervek alapításának, átalakításának, megszüntetésének és törzskönyvi nyilvántartása vezetésének tekintetében. A Hivatal a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen valamennyi alapító okiratot benyújtotta a Kincstárnak, amely azok áttekintése után hiánypótlási felhívást küldött. Ezzel kapcsolatban, több pontosító egyeztetés zajlott a két fél között. A kifogások döntı többsége a Kincstár idıközben megváltozott, illetve április óta központilag is egységesített elvárásaiból fakad, valamint a megújuló törzskönyvi nyilvántartással való teljes összhang megteremtését célozza. Új elemként kerül be az alapító okiratokba az intézmények alapításának idıpontja (amennyiben lehetséges ennek felkutatása). Részletezıbb lett az alapítói, fenntartói, irányítói jogkörök szétválasztása, a vezetı kinevezési, megbízási rendje, és a hatálybalépési rendelkezés. Az intézmények szakfeladataiban a törzskönyvi nyilvántartásnak megfelelı, illetve a Kincstár elvárásait figyelembevevı módosításokra került sor. A szerkezeti felépítésénél formai változásként - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. Erre azért volt szükség, mert a jövıben (szintén a Kincstár elvárásainak megfelelıen) minden alapító okirat módosítás során módosító okirat és egységes szerkezető alapító okirat készítésére kerül sor. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést a határozati javaslatban foglalt tartalommal fogadja el! Tatabánya, szeptember 17. 2

3 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak módosítását, a módosításokat magában foglaló egységes szerkezető alapító okiratokat, valamint az intézmény-átalakításhoz kapcsolódó megszőntetı okiratokat a következık szerint: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 126/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. Kiegészül a következı bekezdéssel: Rövid neve: KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2. Telephelyei bekezdésbıl törlésre kerül: Diagnosztikai tanmőhely 2900 Komárom, Táncsics M. út 73. Fodrász tanmőhely 2900 Komárom, Táncsics M. út Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 4. Létrehozásáról rendelkezı határozat bekezdés törlésre kerül. 5. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: szeptember Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 8. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben Az Alap kiegészül a következıkkel: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás 3

4 Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıvel: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A Kiegészítı kiegészül a következıkkel: Intézményi étkeztetés kiegészítı, kisegítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenység A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 9. Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdésben: Az Alap kiegészül a következıkkel: Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés A bekezdés kiegészül következıkkel: Vállalkozási: nem folytat Kisegítı tevékenységei arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 30% 10. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 11. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. 12. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. 13. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 4

5 2. Rövid neve: KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma 3. Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u Telephelyei: Festı tanmőhely 2900 Komárom, Marek J. út 3. MOL tanmőhely 2900 Komárom, Hága L. út 1/a. Varroda tanmőhely 2900 Komárom, Marek J. út Tagintézménye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Középfokú Kollégiuma 2922 Komárom, Laboráns u Alapításának idıpontja: szeptember Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás (nevelési-oktatási intézmény) 10. Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola, szakképzı intézmény, szakközépiskola, szakiskola, kollégium 11. Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás 12. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: Alap: Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Diáksport Kiegészítı: Intézményi étkeztetés kiegészítı, kisegítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenység Kisegítı és vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétıl: Alap: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 5

6 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészítı: Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Egyéb étkeztetés Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 13. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 14. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és önállóan gazdálkodó 15. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 580 fı Kollégium esetében: 108 fı 16. Tagozatainak megnevezése: nappali, esti, levelezı 17. Évfolyamainak száma: szakiskola közismereti oktatás 9-10 szakképzés szakközépiskola közismereti oktatás 9-12 szakképzés I/13., II/14. szakiskolát végzett tanulók felkészítése érettségire akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13., II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: 01 közlekedés 02 gépészet 03 egyéb szolgáltatások 04 elektrotechnika elektronika 05 könnyőipar 06 építészet 10 gépészet 11 informatika 12 elektrotechnika - elektronika 19. A megszerezhetı szakképesítés megnevezése és OKJ száma: autószerelı csipkekészítı fémforgácsoló fodrász gépésztechnikus géplakatos gyermekruha-készítı hegesztı informatikus karosszéria lakatos közlekedésgépészeti technikus (közúti jármő-gépész) mezıgazdasági gépész mezıgazdasági gépjavító mezıgazdasági mőszaki menedzser (akkreditált képzés) nıiruha-készítı ruhaipari technikus (marketing ügyintézı)

7 informatikai hálózati rendszertelepítı számítógép-kezelı (-használó) szerkezetlakatos szobafestı-mázoló, tapétázó varrómunkás vegyipari gépésztechnikus villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı A es tanévtıl: mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító gépi forgácsoló géplakatos hegesztı szerkezetlakatos karosszérialakatos központifőtés- és csıhálózat-szerelı elektronikai mőszerész villanyszerelı számítógép-szerelı, -karbantartó csecsemı- és gyermekruha-készítı nıi szabó festı, mázoló és tapétázó fodrász autószerelı CAD-CAM informatikus mőszaki informatikus gépgyártás-technológiai technikus divat- és stílustervezı elektronikai technikus ruhaipari technikus Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 21. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: 2900 Komárom, Hága L. u. 1/A Komárom, Marek J. u Komárom, Táncsics M. út 73. tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény 2922 Komárom, Laboráns u. 1. tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 7

8 22. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítását a /2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája 96/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 2. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: december Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 4. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 5. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben 8

9 A Kiegészítı -bıl törlésre kerül a következı: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 6. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 7. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. 8. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. 9. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája 2. Rövid neve: Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola 3. Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát u Alapításának idıpontja: december Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: nevelés-oktatás 8. Típusa: szakközépiskola 9. Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: 9

10 Alap: Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnıttoktatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása (látássérült tanulók integrált oktatása) Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (CISCO Hálózati Lokális Akadémia, helyi képzési központ) Diáksport Kiegészítı: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Kisegítı, vállalkozási: nem folytat 11. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és önállóan gazdálkodó 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 550 fı 14. Tagozatainak megnevezése: nappali 15. Évfolyamok száma: közismereti oktatás szakképzés I/13, II/14. felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés I/13, II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: informatika, elektrotechnika-elektronika 17. A megszerezhetı szakképesítés megnevezése és OKJ száma: Kifutó képzések: mechatronikai technikus vegyipari gépésztechnikus Belépı képzések: informatikai hálózatépítı és üzemeltetı technikus mechatronikai mőszerész vegyipari gépésztechnikus elektronikai technikus Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 19. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2500 Esztergom, Fıapát u.1. tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 20. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 10

11 közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája alapító okiratát a /2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája 197/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 2. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: január Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 4. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 11

12 5. Típusa bekezdés a következıképpen módosul: többcélú intézmény (szakiskola, szakközépiskola, kollégium) 6. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben Az Alap -ból törlésre kerül: Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıvel: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A Kiegészítı -bıl törlésre kerül: Intézményi étkeztetés kiegészítı, kisegítı tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok A bekezdés kiegészül a következıvel: Kiegészítı, kisegítı és vállalkozási: nem folytat 7. Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdésben: Az Alap -ból törlésre kerül: Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 8. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 9. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. 10. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-ig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-tıl hatályos. 11. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke 12

13 Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája 2. Rövid neve: Eötvös József Szakközépiskola Tata 3. Székhelye: 2890 Tata, Tanoda tér Alapításának idıpontja: január Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás (nevelés-oktatási intézmény) 8. Típusa: szakközépiskola 9. Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: Alap: Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Kiegészítı, kisegítı és vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétıl: Alap: Iskolai intézményi étkeztetés Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Kiegészítı: Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 11. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı, gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma látja el 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 56 fı 14. Tagozatainak megnevezése: érettségi utáni szakképzés, szakközépiskola 15. Évfolyamainak száma: I/13., II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: ügyviteli, idegenforgalmi 17. A megszerezhetı szakképesítés megnevezése és OKJ száma: Kifutó képzések: - ügyintézı titkár idegenforgalmi ügyintézı es tanévtıl indult képzések: - ügyviteli titkár elágazásai idegen nyelvi titkár

14 iskolatitkár ügyintézı titkár protokoll és utazásügyintézı elágazásai protokollügyintézı utazásügyintézı ráépülés rendezvény és konferenciaszervezı utazásszervezı menedzser Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 19. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2890 Tata, Tanoda tér 5. tulajdonos: Tata Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 20. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakközépiskolája alapító okiratát a /2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke 14

15 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 98/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. Kiegészül a következı bekezdéssel: Rövid neve: KEMÖ Erkel Ferenc Zeneiskolája 2. Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 3. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: augusztus Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 5. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 6. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben Az Alap kiegészül a következıvel: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 7. Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdésben: A Kiegészítı -bıl törlésre kerül: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenység A bekezdés kiegészül következıkkel: Kiegészítı, kisegítı és vállalkozási: nem folytat 8. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 9. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. 10. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: 15

16 A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. 11. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 2. Rövid neve: KEMÖ Erkel Ferenc Zeneiskolája 3. Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi u Telephelyei: 2529 Annavölgy, Fı u Bajna, Hısök tere Csolnok, Hısök tere Dorog, Bécsi u Dorog, Iskola u Kesztölc, Iskola u Leányvár, Bécsi út Nagysáp, Szabadság tér Sárisáp, Fı u Sárisáp, Malom u Tokod, Béke u Tokod, Határ u Tokodaltáró, Sallai u Alapításának idıpontja: augusztus Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás (nevelési-oktatási intézmény) 9. Típusa: alapfokú mővészetoktatási intézmény 10. Szakágazati besorolása: Alapfokú mővészetoktatás 11. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: 16

17 Alap: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú mővészetoktatás Kiegészítı, kisegítı és vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétıl: Alap: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Kiegészítı, kisegítı és vállalkozási: nem folytat 12. Mőködési köre: körzeti jellegő, Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 13. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı, gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája látja el 14. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 650 fı 15. Tagozatainak megnevezése: nappali 16. Évfolyamainak száma: Mővészeti ágai, azon belül a tanszakok megnevezése: Zenemővészeti ágon: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona (tenor-bariton), tuba, szaxofon, ütı, gitár, zongora, harmonika, hegedő, gordonka, nagybıgı, magánének, szolfézs, szolfézs elıképzı, zeneelmélet, zenetörténet, kamarazene, jazz-zongora, jazz-basszusgitár, jazzdob 18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény az irányadó. 19. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlanok: Annavölgy, Fı út 24. tulajdonos: Annavölgy Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Bajna, Hısök tere 2-4. tulajdonos: Bajna Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Csolnok, Hısök tere 13. tulajdonos: Csolnok Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Dorog, Bécsi u. 45.; Dorog, Bécsi u. 65. (hrsz.: 1430/1); Dorog, Iskola u. 1. tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Kesztölc, Iskola u. 68. tulajdonos: Kesztölc Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Leányvár, Bécsi út 182. tulajdonos: Leányvár Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 17

18 vagyonkezelı: az Intézmény Nagysáp, Szabadság tér 3. tulajdonos: Nagysáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Sárisáp Mővelıdési Ház, Malom u. 3.; Sárisáp, Fı u. 97. tulajdonos: Sárisáp Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Tokod, Béke u. 26.; Tokod, Határ u. 6. tulajdonos: Tokod Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény Tokodaltáró, Sallai u. 6. tulajdonos: Tokodaltáró Község Önkormányzata ingyenes használó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 20. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye alapító okiratát a /2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke 18

19 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája 99/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: Az alapító okirat 1. Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 2. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: január Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 4. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 5. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıkkel: Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás ( évfolyam) Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Diáksport A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási: nem folytat 6. Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdésben: Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıkkel: Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Felsıfokú szakképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A bekezdés kiegészül következıkkel: Kisegítı, vállalkozási: nem folytat A Kiegészítı Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység elnevezéső szakfeladatának száma A bekezdés kiegészül következıkkel: Kisegítı, vállalkozási: nem folytat 7. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 19

20 8. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. 9. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. 10. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Alapító okirat AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája 2. Rövid neve: Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola 3. Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u Alapításának idıpontja: január Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: iskolai nevelés és oktatás 8. Típusa: szakközépiskola és szakiskola (többcélú egységes iskola) 9. Szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás 10. Tevékenységei: Szakfeladatai december 31-éig: Alap: Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 20

21 Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás nevelés Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás ( évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók, nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés Diáksport Kiegészítı: Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı, kisegítı tevékenységek Kisegítı, vállalkozási: nem folytat Szakfeladatai január 1-jétıl: Alap: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12 évfolyamon) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai-elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai-gyakorlati felnıttoktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı, nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsıfokú szakképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kiegészítı: Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Kisegítı, vállalkozási: nem folytat 11. Mőködési köre: Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és önállóan gazdálkodó 13. Maximális gyermek-, tanulólétszáma: 1200 fı 14. Tagozatainak megnevezése: nappali 21

22 15. Évfolyamainak száma: szakiskola közismereti oktatás 9-10 szakképzés szakközépiskola közismereti oktatás 9-12 szakképzés I/13., II/14. szakiskolát végzett tanulók felkészítése érettségire akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés I/13., II/ Szakmacsoportjainak megnevezése: gépész faipar, könnyőipar, építészet, elektrotechnika-elektronika, közlekedés egyéb szolgáltatások 17. A megszerezhetı szakképesítés megnevezése és OKJ száma: A es tanévtıl történı beiskolázással indult szakképzések: épületgépészeti csıhálózat és berendezés szerelı energiahasznosító berendezés szerelı gázfogyasztó berendezés szerelı központifőtés- és csıhálózat-szerelı vízvezeték- és vízkészülék-szerelı épületlakatos gépgyártástechnológiai technikus gépgyártósori gépkezelı gépszerelı autógyártó háztartási gépgyártó gépi forgácsoló géplakatos hegesztı hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó szerkezetlakatos szerszámkészítı automatikai mőszerész elektromechanikai mőszerész villanyszerelı mőanyag-feldolgozó géprendszer üzemeltetıje ács-állványozó burkoló festı-mázoló és tapétázó kályhás kıfaragó, mőköves és épületszobrász kımőves szabó nıi szabó bútorasztalos épületasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos

23 közlekedésiüzem-viteli ellátó közúti közlekedés üzemvitel ellátó szállítmányozási ügyintézı logisztikai ügyintézı nemzetközi szállítmányozási ügyintézı fodrász finommechanikai mőszerész finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító gépipari minıségellenır légtechnikai rendszerszerelı üzemeltetı gépésztechnikus elektronikai mőszerész elektromos gép- és készülékszerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: mérnökasszisztens (csak egyetem, illetve fıiskola közremőködésével hallgatói jogviszony alapján) gépipari mérnökasszisztens mechatronikai mérnökasszisztens A es tanévtıl történı beiskolázással induló szakképzések: CNC-forgácsoló épületgépészeti csıhálózat és berendezés szerelı energiahasznosító berendezés szerelı gázfogyasztó berendezés szerelı központi-főtés- és csıhálózat-szerelı vízvezeték- és vízkészülék-szerelı épületlakatos erımővi kazángépész fémipari megmunkáló gépsor és berendezés-üzemeltetı finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító finommechanikai mőszerész gépgyártás-technológiai technikus gépgyártósori gépkezelı gépszerelı autógyártó háztartási gépgyártó gépi forgácsoló géplakatos hegesztı hőtı- és klímaberendezés-szerelı, karbantartó szerkezetlakatos szerszámkészítı színesfém-feldolgozó üzemeltetı gépésztechnikus vas-és acélfeldolgozó automatikai mőszerész elektrolakatos és villamossági szerelı elektromos gép- és készülékszerelı elektromechanikai mőszerész villanyszerelı

24 villamoshálózat-szerelı, -üzemeltetı mőanyag-feldolgozó papírgyártó és -feldolgozó ács, állványozó burkoló csıvezeték építı festı, mázoló és tapétázó kályhás kımőves kıfaragó, mőköves és épületszobrász könnyőipari technikus szabó nıi szabó bútorasztalos épületasztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı jármőfényezı karosszérialakatos közlekedésiüzem-viteli ellátó közúti közlekedés üzemvitel ellátó szállítmányozási ügyintézı logisztikai ügyintézı nemzetközi szállítmányozási ügyintézı légtechnikai rendszerszerelı fodrász kerámiakészítı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: mérnökasszisztens (csak egyetem, illetve fıiskola közremőködésével hallgatói jogviszony alapján) gépipari mérnökasszisztens mechatronikai mérnökasszisztens Kifutó OKJ szerinti szakképzések ács-állványozó asztalos autóelektronikai mőszerész autószerelı fémforgácsoló fodrász karosszérialakatos kımőves közlekedésiüzem-viteli, szállítmányozási technikus szobafestı-mázoló és tapétázó villanyszerelı vízvezeték- és központifőtés-szerelı Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés: gépészmérnök asszisztens(kifutó jelleggel) Szakképzı évfolyamainak száma: 5 (I/11, II/12, III/13, I/13, II/14) 24

25 19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 20. Feladatellátást szolgáló vagyona, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. tulajdonos: Esztergom Város Önkormányzata ingyenes használatra jogosult: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény ingó vagyon: tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyonkezelı: az Intézmény intézményi leltárak szerinti értékben 21. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 év) bízza meg. Hatálybalépés ideje: július 1. Záradék: a Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája alapító okiratát a /2009. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Módosító okirat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (11) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 102/2009. (V. 28.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát a következı pontokban módosítja: 25

26 Az alapító okirat 1. Kiegészül a következı bekezdéssel: Rövid neve: KEMÖ ISZI 2. A Pszichiátriai Betegek Otthonának irányítószáma Telephelyen mőködı szervezeti egységei (otthonai) bekezdés Szent Rita Fogyatékosok Otthona része kiegészül a következıvel: OM azonosítója: Alapító szerve bekezdés törlésre kerül. 5. Kiegészül a következı bekezdéssel: Alapításának idıpontja: december Kiegészül a következı bekezdéssel: Fenntartójának neve, címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 7. Irányító szervének neve, székhelye bekezdés kiegészül az Alapítói jogokkal felruházott kifejezéssel. Az Önkormányzat kifejezés Közgyőlés kifejezésre módosul. 8. Szakfeladatai december 31-éig bekezdésben Az Alap kiegészül a következıkkel: Munkahelyi vendéglátás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıvel: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Az Alap -ból törlésre kerül: Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás A bekezdés kiegészül a következıvel: Kiegészítı: nem folytat A Kisegítı a Kiegészítı -bıl (bıvítve) kiegészül a következıvel: Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı és kisegítı tevékenységek (alaptevékenység ellátására létrehozott fızıkonyhák üzemeltetése kisegítı tevékenység keretében: Esthajnal Idısek Otthona, Fogyatékosok Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona) A Vállalkozási kiegészül a következıvel: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása A Vállalkozási szakfeladat kiegészül a következıvel: (alaptevékenység ellátására létrehozott fızıkonyhák üzemeltetése: Esthajnal Idısek Otthona, Fogyatékosok Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona) A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı és vállalkozási tevékenységei arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 30% 9. Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdésben: 26

27 Az Alap a Kiegészítı -bıl kiegészül a következıvel: Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Az Alap a Kisegítı -bıl kiegészül a következıvel: Munkahelyi étkeztetés A bekezdés kiegészül következıkkel: Kiegészítı: nem folytat A Kisegítı kiegészül a következıvel: Alaptevékenység ellátására létrehozott fızıkonyhák üzemeltetése: Esthajnal Idısek Otthona, Fogyatékosok Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona) A Vállakozási kiegészül a következıvel: Alaptevékenység ellátására létrehozott fızıkonyhák üzemeltetése: Esthajnal Idısek Otthona, Fogyatékosok Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona) A bekezdés kiegészül a következıvel: Kisegítı tevékenységei arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 30% 10. Típus szerinti besorolása bekezdés kiegészül a következıvel: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. szerint: integrált intézmény, több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történı megszervezése 11. Mőködési területe kifejezése Mőködési köre kifejezésre változik. 12. Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje bekezdés a következıképpen módosul: Vezetıjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján pályázat útján határozott idıre (5 évre) a Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény vezetı állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával nevezi ki. 13. Záradéka az alábbi mondattal egészül ki: A Szakfeladatai december 31-éig bekezdés december 31-éig hatályos, a Szakfeladatai január 1-jétıl bekezdés január 1-jétıl hatályos. 14. A szerkezeti felépítésénél - a pontosabb és egyszerőbb hivatkozás érdekében - a korábbi bekezdéses tagolást számozásos tagolás váltja fel. P.H. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı a közgyőlés elnöke 27

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2009. évi 2. különszám 2009. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratai A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-3/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-3/2010. Elıterjesztés 2010. január 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 2009. SZEPTEMBER 6-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 3/2009. (IX. 6.) sz. határozata*

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu

9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. Telefon: (06 94) 522 750 Fax: (06 94) 522 770 E-mail: info@nyugatrmk.hu Honlap: www.nyugatrmk.hu Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tájékoztató Vas megye középfokú oktatási intézményeiben 2011. évben végzı fiatalok elhelyezkedési szándékáról 9700 Szombathely, Hunyadi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 1225-3/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 1225-3/2007. Elıterjesztés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 299/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 299/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 1237-3/2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 9/2007

Részletesebben

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN

Munkaügyi Központ ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központja ZALA MEGYEI KÖZÉPISKOLÁK VÉGZİS TANULÓINAK ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKFELMÉRÉSE 2010/2011. TANÉVBEN 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE

A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE A SZARVASI SZAKMUNKÁSKÉPZÉS-SZAKKÉPZÉS TÖRTÉNETE A Szarvasi szakképzés-iparosképzés a XIX. sz. második felére nyúlik vissza. A mővelıdésre és tudásra vágyó iparosság szorgalmazta, hogy ne csak szakmájukban

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 302/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYİRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Gimnáziumok

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ZALAEGERSZEGI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZALA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2010/2011. TANÉVBEN Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

Vezetıségi átvizsgálás 2011.

Vezetıségi átvizsgálás 2011. SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA OM Azonosító: 201165 H-5009 SZOLNOK, Baross út 37. Pf.:186 Tel.: 56/425-844, Fax: 56/427-200 e-mail cím: titkarsag@szolmusz.hu Számlaszám: Raiffeisen

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 1968 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. 008 Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN

GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN GYİR - MOSON - SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2011/2012. TANÉVBEN 1 BEVEZETİ Gyır- Moson-Sopron megye 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándékfelmérése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Aljegyzıje VI. 1225/2007. Elıterjesztés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei aljegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

..számú napirendi pont. E l ı t e r j e s z t é s. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása

..számú napirendi pont. E l ı t e r j e s z t é s. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs Bajcsy-Zs. u. 46...számú napirendi pont E l ı t e r j e s z t é s A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Alapító Okiratának módosítása Készült:

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma:

ALAPÍTÓ O K I R A T. Intézmény neve: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374. Törzsszáma: ALAPÍTÓ O K I R A T Intézmény neve: Törzsszáma: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 583374 2. Székhelye: Békéscsaba, Szabadság tér 9. 3. Telephelyei: Békéscsaba, Gyár u. 16. Békéscsaba,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 17. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben