ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete április 29. napján tartandó soron következ ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete 2010. április 29. napján tartandó soron következ ülésére"

Átírás

1 ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testülete április 29. napján tartandó soron következ ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos dokumentumok módosítása Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt ülésen tárgyalandó, a határozati javaslatok elfogadásához minsített/egyszer többség szükséges. Az intézményátszervezés a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a továbbiakba: Közoktv (1) bekezdés 15. pontja szerint minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár. Ennek értelmében az intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét, intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehet maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú mvészetoktatás esetén a mvészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, a gazdálkodással összefügg jogosítványokat érint módosítások átszervezésnek minsülnek. AZ ÁTSZERVEZÉS ELJÁRÁSI LÉPÉSEI SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELVI DÖNTÉS Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete 211/2010. (III. 25.) határozatában a Közoktv (2) bekezdés a) pontja alapján a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény (Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 10.) telephelyekkel történ bvítése tárgyában az intézmény átszervezését elrendelte és felkérte Sörédi Györgyné polgármestert, hogy a közoktatási törvényben elírt feladatok végrehajtásáról és az átszervezéshez szükséges dokumentumok elkészítésérl gondoskodjon, és azt terjessze a képvisel-testület elé április 30. napjáig. A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját. A Közoktv (1) bekezdése alapján Ha a fenntartó legalább hat évfolyammal mköd általános iskolát vagy középiskolát, illetve szakiskolát tart fenn, a fenntartói irányítással összefügg döntés-elkészít munkában - az e törvény 17. -a alapján pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - felsfokú iskolai végzettséggel rendelkez személynek kell közremködnie. Tájékoztatom a Képvisel-testületet, hogy a jogszabályi elírásoknak való megfelelés érdekében nem kell küls szakembert az átszervezéshez igénybe venni, mivel a Polgármesteri Hivatalban a Közoktv a alapján pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - felsfokú iskolai végzettséggel is rendelkez személy a jegyz, aki a jogi feladatokkal kapcsolatosan is segítséget nyújt a döntés elkészítésében. VÉLEMÉNYEK BESZERZÉSE, EGYEZTETÉSEK LEBONYOLÍTÁSA A Közoktv (3) bekezdése értelmében a fenntartó a közoktatási intézmény átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, összefügg döntése eltt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szüli szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét. A Közoktv. 88. (6) bekezdésére hivatkozással, miszerint A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrl, szolgáltatásról továbbra is megfelel színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fvárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített -

2 szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakért véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történ további ellátását. A szakért véleményét a fvárosi, megyei önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejleg - meg kell küldeni. A független közoktatási szakért személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. Az Oktatási Hivatal által javasolt független közoktatási szakért, Gerséné Krausz Szilvia (8053 Bodajk, Kálvária u. 44.; szakérti igazolvány száma: ) által készített véleménye az elterjesztés mellékletét képezi. DÖNTÉS A véleményezési eljárást követen dönthet a képvisel-testület az intézmény átszervezésérl. Az átszervezés folyamatában a képvisel-testületnek módosítani kell a Közoktv. 85. (4) bekezdése szerinti önkormányzati intézkedési tervet, továbbá a döntési folyamat része a társulási megállapodás módosítása. A Közoktv (11) bekezdése értelmében a fenntartó legkésbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15-ig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével összefügg döntést. Az intézmény átszervezésérl az alapító okirat módosításával dönt a képvisel-testület. Az alapító okirat módosításához az Ötv. 15. (1) bekezdése értelmében minsített többség szükséges. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Az intézmény átszervezésének pénzügyi kihatásai is vannak, ezért a képvisel-testületnek módosítania kell költségvetési rendeletét. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK, SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA Az intézményi átszervezéskor az intézményi dokumentumok felülvizsgálata és módosítása sem elfelejtend, melyek képvisel-testületi jóváhagyása szükséges. Az alapító okirathoz igazodva módosítani kell a szabályzatokat: szervezeti és mködési szabályzat minségirányítási program nevelési, illetve pedagógiai program házirend. A fentiekben eladottakra hivatkozással kérem a T. Képvisel-testületet, hogy az elterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény átszervezését illeten. Tájékoztatom továbbá a T. Képvisel-testületet, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata március 23-i testületi ülésén döntött a Kippkopp Óvoda és Bölcsde balatonvilágosi tagóvodájában egységes óvoda-bölcsde kialakításáról. Ezen döntésükrl hivatalom április 20-án az intézményvezettl kapott tájékoztatás alapján értesült. Tekintettel arra, hogy ez szintén intézményi átszervezésnek minsül, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. Balatonkenese, április 21. Tisztelettel: Sörédi Györgyné sk. polgármester Elterjesztést készítette: Wolf Viktória jegyz Az elterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság az illetékes.

3 Határozati javaslat./2010.(iv.29.) Képvisel-testületi határozat Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete 1. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontja alapján a Kippkopp Óvoda és Bölcsde (Balatonkenese, Balaton u. 63.) telephelyekkel történ bvítése tárgyában az intézmény átszervezését elrendeli. 2. felkéri Sörédi Györgyné polgármestert, hogy a közoktatási törvényben elírt feladatok végrehajtásáról és az átszervezéshez szükséges dokumentumok elkészítésérl gondoskodjon, és azt terjessze a képvisel-testület elé. Felels: Sörédi Györgyné polgármester Határid: a dokumentumok elkészítésére május 15.

4 ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 1. -a alapján az alábbi módosító - alapító okiratot adja ki a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény vonatkozásában: 1. Az Alapító Okirat 1. pontja szerinti A költségvetési szerv Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye az alábbiak szerint módosításra és kiegészítésre kerül az alábbiak szerin: Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila u Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca Az Alapító Okirat 5. pontja szerinti Mködési köre az alábbiak szerint módosul: 5. Mködési köre: Balatonkenese Város, Küngös Község és Balatonvilágos Község Alapfokú mvészetoktatás területén: Balatonkenese város, Balatonvilágos és Küngös községek 3. Az Alapító Okirat 7.2. pontja szerinti Alapfokú mvészeti oktatás fenntartója az alábbiak szerint módosul: 7.2. Alapfokú mvészeti oktatás fenntartója: Kistérségi feladatellátó intézményi társulás keretében: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. Küngös Község Önkormányzata 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca Az Alaptó Okirat pontja szerinti Alapfokú mvészetoktatás keretében felvehet gyermeklétszám módosításra kerül az alábbiak szerint: Alapfokú mvészetoktatás keretében az intézménybe felvehet tanulólétszám Évfolyamok száma: 12 (2 év elképz, 6 év alapfok, 4 év továbbképz) Mvészeti ágak és tanszakok megnevezése: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, heged, gitár, üt, citera, szintetizátor, szolfézs, kis-elképz, elképz Képz- és iparmvészeti ág: grafika, festészet Táncmvészeti ág: néptánc, modern-kortárs tánc, balett; rajz-festészet Székhelyen felvehet maximális tanulólétszám: Zenemvészeti ág: 83 f Táncmvészeti ág: 30 f Képz-és iparmvészeti ág: 40 f Mvészetoktatási telephelyek: Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola (8171 Balatonvilágos, József Attila u. 119.) Mvészeti ágak és tanszakok: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, elképz Felvehet maximális tanulólétszám: 23 f Táncmvészeti ág: néptánc, modern tánc Felvehet maximális tanulólétszám: 30 f Képz-és iparmvészeti ág: festészet Felvehet maximális tanulólétszám: 12 f Küngös Község - Közösségi Ház (8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.) Mvészeti ágak és tanszakok: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, citera, elképz

5 Felvehet maximális tanulólétszám: Táncmvészeti ág: néptánc, modern tánc Felvehet maximális tanulólétszám: 35 f 30 f Az intézménybe felvehet maximális tanulólétszám: 283 f 5. Az Alaptó Okirat az alábbi pontja szerinti Alapfokú mvészetoktatás keretében felvehet maximális létszám normatíva jogcím szerinti bontásban az alábbiak szerint módosul: Alapfokú mvészetoktatás keretében felvehet maximális létszám normatíva jogcím szerinti bontásban: Alapfokú mvészetoktatás: - heti négy, vagy annál több órában zenemvészeti ág esetén egyéni oktatással: 0 f. - heti két órában zenemvészeti ág esetén: 141 f. - heti négy, vagy annál több órában képz- és iparmvészeti ág esetén: 10 f, táncmvészeti ág esetén 0 f. - heti két órában képz- és iparmvészeti ág esetén: 42 f, táncmvészeti ág esetén 90 f. Balatonkenese, április 29. Záradék: Balatonkenese Város Önkormányzata a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a /2010.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá. Sörédi Györgyné polgármester

6 ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv Neve: PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Székhelye: 8174 BALATONKENESE, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 10. Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 8171 Balatonvilágos, József Attila u Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca Az intézmény létrehozásának éve: szeptember Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás OM azonosítója: Szakágazati besorolása: 4.1. Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás Alapfokú mvészetoktatás december 31-ig: Szakmai tevékenységet irányító és kisegít szolgáltatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszer nevelés, oktatás Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános iskolai nevelése, oktatása Alapfokú mvészetoktatás zenemvészeti ág, képz- és iparmvészeti ág, táncmvészeti ág Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Sportintézmények, sportlétesítmények mködtetése január 1-tl: Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam Sajátos nevelési igény általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alapfokú mvészetoktatás oktatás zenemvészeti ágban Alapfokú mvészetoktatás képz-és iparmvészeti, táncmvészeti, szín-és bábmvészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igény tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igény tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés Pedagógiai szakszolgálat Fejleszt felkészítés Egyéb oktatást kiegészít tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Iskolai, diák-sporttevékenység és támogatása

7 Az intézmény alapfeladatai, tevékenysége: Biztosítja a tanköteles korban lév gyermekek tankötelezettségével kapcsolatos törvényi elírások érvényesítését, az 1-8. évfolyamon a gyermekek oktatását, nevelését Kialakítja a társadalmi együttéléshez, az önmveldéshez, munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejldéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvet képességeket és igényeket, megalapozza az általános mveltséget Az intézmény felel a tanulók testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejldéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakításáért és fejldéséért A szülkkel és társadalmi szervekkel összefogva megteremti a sikeres pályaválasztás feltételeit Gondoskodik a különböz képesség illetleg az eltér ütemben fejld tanulók egyéni fejlesztésérl, integrált keretek között fogyatékos tanulót, illetve más fogyatékos tanulót is nevel, oktat az intézmény. E feladata ellátásáról az illetékes szakérti- és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a közoktatási törvényben és 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 9. -ában foglalt követelményeknek megfelelen gondoskodik. A fejleszt felkészítést egyéni foglalkozás keretében heti három órában biztosítja Sajátos nevelési igény tanulók nappali rendszer általános mveltséget megalapozó iskolai oktatása rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: - A testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igény tanulók oktatása, - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismer funkció vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra visszavezetheten tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény tanulók oktatása, - A megismer funkció, vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra vissza nem vezetheten tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény tanulók oktatása, - Organikus és nem organikus okok miatt 3 sajátos nevelési igény gyermekek nevelése, oktatása. Gondoskodás az eltér beszédfejldés és beszédhibás gyermekek beszédkorrekciójáról, valamint a dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás problémákkal rendelkez gyermekek fejlesztésérl. Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai feladatok ellátása. Képesség kibontakoztató felkészítés. Az esélyegyenlség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi tanuló (késbbi) iskolai sikerességének elsegítése érdekében megvalósul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, elssorban a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igény tanuló, gyermekek integrált oktatása. Az egymás kultúrájának megismerését szolgáló, és más tolerancia-ersít programok megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban ersíteni az elfogadó, multikulturális szemléletet, valamint csökkenteni az elítéleteket. Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül ellátja a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést A mveldési és a testedzési feladatok hatékony ellátása érdekében együttmködik a közmveldési intézményekkel és sportszervekkel A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve - a lehetségekhez mérten - minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata, melynek célja a tanulókban a környezettudatos magatartás kialakítása, a fenntarthatóság, mint alapelv fontosságának tudatosítása, a környezetért felels életvitel elsegítése, valamint a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztel szokásrendszer megalapozása. Biztosítja a gyermekek napközi-otthonos ellátását Iskolai könyvtárat mködtet Szervezett foglalkozások, korrepetálás Egyéb közoktatási, szakmai feladatok Kulturális, egyéb szabadids, egészségfejlesztési feladatok Oktatási intézmények által kiadott, forgalmazott tankönyvek, jegyzetek, oktatási szemléltet segédanyagok értékesítése, a szerv tevékenységével szorosan összefügg kiadványok, folyóiratok, stb. értékesítése Szabad szolgáltatások, kapacitások küls értékesítése, a szabad kapacitás hasznosítása (tanterem, tornaterem, számítástechnikai eszközök stb. bérbeadása) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd tanulók ellátása Tehetséggondozás Fejleszt és felzárkóztató oktatás Hátrányos helyzet tanulók felkészülését segít foglalkozás

8 Diáksport-tevékenység Nappali rendszer iskolai oktatásban résztvev bejáró tanulók oktatása Intézményi étkeztetés Iskola-egészségügyi ellátás 4.2. Kiegészít tevékenysége és ezek arányainak fels határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kiegészít tevékenységet nem folytat Kisegít tevékenysége és ezek arányainak fels határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény kisegít tevékenységet nem folytat Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak fels határa a szerv kiadásaiban: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Mködési köre: Balatonkenese Város, Küngös Község és Balatonvilágos Község Alapfokú mvészetoktatás területén: Balatonkenese város, Balatonvilágos és Küngös községek 6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér Az intézmény fenntartása: 7.1. Balatonkenese város és Küngös község Önkormányzatainak Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmködésérl szóló évi CXXXV. tv. 8. rendelkezései szerint Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky utca 10. szám székhelyen mköd Pilinszky János Általános Iskola közös fenntartásában állapodnak meg szeptember 1. napjától. Balatonkenese város, Küngös és Balatonvilágos községek Önkormányzatainak Képvisel-testülete az alapfokú nevelési és oktatási feladatok mikrotérségi keretek között történ közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon történ ellátása céljából augusztus 1. napjától határozatlan idtartamra az intézményfenntartó társulási megállapodás egyidej módosításával a Pilinszky János Általános Iskola Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény közös intézmény fenntartásában állapodnak meg. A társulás neve: Balatonkenese Küngös Balatonvilágos Intézményfenntartó Társulás. A közös intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokat Balatonkenese Város Önkormányzata látja el. A fenntartó szerv címe: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér Alapfokú mvészeti oktatás fenntartója: Kistérségi feladatellátó intézményi társulás keretében: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. Küngös Község Önkormányzata 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató - közoktatás közintézmény 9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mköd - teljes jogkör Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 10. Vezetjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonkenese város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.)

9 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: Alapfeladatainak ellátásához Balatonkenese Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat biztosítja: Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 10. szám alatti 707, 708, 709/1, 709/2 és 710 hrsz-ú ingatlan Az iskola mködéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót illeti meg. A társulás megszüntetése esetén az intézmény mködéséhez szükséges vagyontárgyak Balatonkenese Város tulajdonában maradnak. Az intézmény mködéséhez szolgáló vagyont a vagyonrendeletben foglaltak alapján biztosítja a fenntartó. 12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérl szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrl szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony.) 13. Maximális gyermek-tanuló létszám: Engedélyezett tanulólétszám, maximális befogadóképesség: Általános iskolai oktatás-nevelés keretében felvehet gyermeklétszám: 500 f, ebbl: Tagintézménybe felvehet tanulólétszám: 224 f Évfolyamok száma: 8 Tagintézményben az évfolyamok száma: Alapfokú mvészetoktatás keretében az intézménybe felvehet tanulólétszám Évfolyamok száma: 12 (2 év elképz, 6 év alapfok, 4 év továbbképz) Mvészeti ágak és tanszakok megnevezése: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, heged, gitár, üt, citera, szintetizátor, szolfézs, kis-elképz, elképz Képz- és iparmvészeti ág: grafika, festészet Táncmvészeti ág: néptánc, modern-kortárs tánc, balett; rajz-festészet Székhelyen felvehet maximális tanulólétszám: Zenemvészeti ág: 83 f Táncmvészeti ág: 30 f Képz-és iparmvészeti ág: 40 f Mvészetoktatási telephelyek: Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola (8171 Balatonvilágos, József Attila u. 119.) Mvészeti ágak és tanszakok: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, elképz Felvehet maximális tanulólétszám: 23 f Táncmvészeti ág: néptánc, modern tánc Felvehet maximális tanulólétszám: 30 f Képz-és iparmvészeti ág: festészet Felvehet maximális tanulólétszám: 12 f Küngös Község - Közösségi Ház (8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.) Mvészeti ágak és tanszakok: Zenemvészeti ág: zongora, furulya, citera, elképz Felvehet maximális tanulólétszám: 35 f Táncmvészeti ág: néptánc, modern tánc Felvehet maximális tanulólétszám: 30 f Az intézménybe felvehet maximális tanulólétszám: 283 f

10 13.3. Alapfokú mvészetoktatás keretében felvehet maximális létszám normatíva jogcím szerinti bontásban: Alapfokú mvészetoktatás: - heti négy, vagy annál több órában zenemvészeti ág esetén egyéni oktatással: 0 f. - heti két órában zenemvészeti ág esetén: 141 f. - heti négy, vagy annál több órában képz- és iparmvészeti ág esetén: 10 f, táncmvészeti ág esetén 0 f. - heti két órában képz- és iparmvészeti ág esetén: 42 f, táncmvészeti ág esetén 90 f. Balatonkenese, április 29. Záradék: Balatonkenese Város Önkormányzata a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény egységes szerkezet alapító okiratát Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a /2010.(IV.29.) határozatával hagyta jóvá. Határozati javaslat (a határozat elfogadásához az Ötv. 15. (1) bekezdése értelmében minsített többség szükséges)./2010.(iv.29.) Képvisel-testületi határozat Balatonkenese Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (11) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódóan az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét - a jegyzkönyv melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. felhatalmazza Sörédi Györgyné polgármestert és Wolf Viktória jegyzt az alapító okirat aláírására. Határid: Felels: azonnal Sörédi Györgyné polgármester

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 27. sz. melléklet 27. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÖLDEÁKI GYERMEKMOSOLY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2009. szeptember 9. Herczegné Varga Anikó óvodavezet Földeák Község Önkormányzatának Képviseltestülete.. számú Kt. határozatával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2008 (XI.06.) h a

Részletesebben

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Szervezeti és Működési Szabályzata HEVES VÁROSI NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZET BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Rózsa Sándor igazgató 2009. 11.18. Jóváhagyta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Nemzetőr Általános Iskola Költségvetési törzsszáma: 564803-0-00 ALAPÍTÓ OKIRAT Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Tv. l -a és a 2 -a (2) bekezdése alapján az alábbi módosításokkal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-i nyílt ülésen felvett jegyzőkönyv alapján. 126/2014.(VI.26.) KT számú

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kozmutza Flóra Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS TERVEZET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 251-11/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS

A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS A KISKUN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKÍRAT MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a módosítások vastagon szedve) Eredeti: 2000. 02. 24. Módosítások: 2000. 08. 22. 2001. 08. 15.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. július 13., kedd. 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. július 13., kedd 4-B. szám

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát

148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 148/2015. (VIII.28.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli

Részletesebben

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata

Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Szeremle-Dunafalva Önkormányzati Társulás megállapodásának felülvizsgálata Készült: a Szeremle és Dunafalva Községi Önkormányzatok 2013.05.30-i együttes ülésére Készítette: Gálné Jogszabályi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Terney Béla Kollégium Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 0. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! /0. (IV..) ÖH. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság .. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Iktatószám: 01/1093-2/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének előterjesztése a Porpáczy Aladár Általános Művelődési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben