Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009

2 Tartalom Tartalom I. Rész Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek Az intézmény alapadatai Az intézmény alapító okirata július 1-től Az intézmény alapító okirata január 1-től A feladatmutatók Az intézmény költségvetésének végrehajtása: II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok A vezetők, az intézményegységek és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgatóság és a tagintézmények közötti feladatmegosztás Igazgatóság SzSzKSz Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye SzSzKSz Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye SzSzKSz Vedres István Építőipari Tagintézménye Az intézmény képviselete A tagintézmény képviselete A kiadmányozási jogkör gyakorlása Kötelezettségvállalás, utalványozás Kötelezettségvállalás Utalványozás Vezető beosztások, a vezetők közötti feladatmegosztás Magasabb vezető beosztások Vezető beosztások Az intézmény főigazgatója A hatáskörök átruházása Főigazgató-helyettesek Tanügyi főigazgató-helyettes Szakmai főigazgató-helyettes Vezető gazdasági ügyintéző A helyettesítés rendje A tagintézmények Tagintézmény igazgatók Igazgató helyettesek Az igazgatóhelyettesek feladatai Gyakorlatioktatás-vezetők és helyettesek A döntés előkészítés és a döntéshozatal fórumai Intézményi döntéshozatali szint Az alkalmazotti közösség A nevelőtestület A törzskar Döntés-előkészítő fórum

3 Tartalom 3.2 Tagintézményi döntéshozatali szint Tagintézményi alkalmazotti közösség Tagintézmény nevelőtestülete Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége A tagintézmény-vezető testület Munkaközösségek Az iskolában működő testületek Szakszervezetek tagszervezetei Közalkalmazotti tanács Tanulói testületek Osztály Diák Bizottságok (ODB) Tagintézmények Diákbizottsága (TDB) Intézményi Diákválasztmány (IDV) Tagintézményi Sportkör (TSK) A szülők közösségei Osztály Szülői Munkaközösségek (OSZMK) Tagiskolai Szülői Munkaközösség (TSZMK) Intézményi Szülői Választmány (ISZV) Iskolaszék A belső ellenőrzés rendje Vezetői szakmai ellenőrzés Gazdasági folyamatba épített ellenőrzés Intézményi belső ellenőrzés Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézmény külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolattartás A szülők tájékoztatásának formái: Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére III. Rész Működési szabályok Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A tanulók intézményben tartózkodása alatti folyamatos felügyelet biztosításának rendje Az intézmény közalkalmazottjainak munkarendje Nem pedagógus dolgozók munkarendje Pedagógus dolgozók munkarendje Csengetési rend Az intézményi dokumentumok nyilvánossága Ünnepségek, megemlékezések A tagiskolák hagyományos rendezvényei A tanulók felvétele, áthelyezése, kimaradása Tanuló jogviszony, felvétel, átvétel Tanulói jogviszony létrejötte Felülbírálati kérelem, jogorvoslat: A beiratkozás módja Tanuló átvétele más oktatási intézményből, másik tagiskolából:

4 Tartalom 7.4. Átlépés másik osztályba ugyanazon tagiskolán belül Az iskolai tankönyvellátás rendje Ingyenes tankönyvellátás tankönyvkölcsönzés útján Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Mindennapi testedzés formái: Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulók és szülők szervezett vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái és rendje Az anyagi kártérítési felelősség szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az iskolai, kollégiumi könyvtár működési szabályai, feladatai, rendje Értékelés, minősítés Bizonyítványok, értesítők kiadásának rendje: Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, baleset- illetve rendkívüli helyzetek esetén (intézményi védő- óvó előírások) Diákigazolványok kezelésével kapcsolatos szabályok Az intézményi reklámtevékenység Az intézmény működésére vonatkozó egyéb szabályozások A nemdohányzók védelme érdekében hozott szabályok, intézkedések JOGNYILATKOZATOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Bélyegzők nyilvántartása Értelmező rendelkezések Munkáltatói jogok átruházása A főigazgató által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok: A tagintézmény igazgatók által gyakorolt munkáltatói jogok: Az SzMSz elfogadása, jóváhagyása, hatálybalépése MELLÉKLETEK Sz. Melléklet: Szervezeti felépítés, vezetői szerkezet /A Melléklet: Az igazgatóság szervezeti felépítése /B Melléklet: A Fodor József Élelmiszeripari Tagintézmény szervezeti felépítése /C Melléklet: A Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézmény szervezeti felépítése /D Melléklet: A Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézmény szervezeti felépítése /E Melléklet: A Vedres István Építőipari Tagintézmény szervezeti felépítése /F Melléklet: Az SzSzKSz vezetői szerkezete Sz. Melléklet: Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzata Általános rész A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell A FEUVE keretében működtetett vezetői ellenőrzés főbb eszközei A munkafolyamatba épített ellenőrzés főbb szempontjai FEUVE-ban A FEUVE végrehajtásának szabályai A vezetői ellenőrzések végrehajtása

5 Tartalom Szakmai tevékenységgel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok A munkafolyamatokba épített ellenőrzési pontok és feladatok, ellenőrzési nyomvonal A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok, ellenőrzési nyomvonal Az előirányzat felhasználásra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal A beszámolásra vonatkozó ellenőrzési nyomvonal intézményi kockázatok kezelésének szabályzata Általános rész A kockázat fogalma A kockázatok kezelésének folyamata A kockázat kezelője A kockázatkezelési hatáskör A végrehajtás szabályai A kockázatfelmérés a kockázat azonosítása Kockázatkezelés A kockázatkezelés időtartama A kockázatok és intézkedések nyilvántartása A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás szabályzata Általános rész A szabálytalanság fogalma A szabálytalanság megelőzése és észlelése A szabálytalanságok megelőzése A szabálytalanság észlelése Intézkedések, eljárások Kisebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás Jelentősebb súlyú szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás Intézkedések, eljárások nyomon követése A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása Jogszabályi háttér Sz. Melléklet: Adatkezelési szabályzat Általános rendelkezések Az adatkezelési szabályzat jogszabályi alapja és célja Az adatkezelési szabályzat megtekintése Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai Az adatok továbbításának rendje A pedagógusok adatainak továbbítása A tanulók adatainak továbbítása Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az adatkezelés általános módszerei Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése Személyi iratok A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:

6 Tartalom A személyi iratok védelme A személyi anyag vezetése és tárolása A tanulók személyi adatainak vezetése A tanulók személyi adatainak védelme A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása Az összesített tanulói nyilvántartás A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására Az érintett személyek tiltakozási joga Sz. Melléklet: Gyűjtőköri szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjtőköre Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők A gyűjtés szintje és mélysége Kézikönyvtári állomány Ismeretközlő irodalom Szépirodalom Pedagógiai gyűjtemény Könyvtári szakirodalom (a könyvtáros segédkönyvtára) Hivatali segédkönyvtár Kéziratok Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés Állományelemzés Az állományelemzés területei Gyűjteményszervezés A könyvtári költségvetés tervezése A pedagógiai programok bevezetése Gyarapítás A gyarapítás formái Vásárlás Ajándék Csere A gyarapítás folyamata Tájékozódás Hasonlítás Döntés a beszerzésről Beszerzés A dokumentumok beérkezése Előrendezés Bélyegzés A gyarapítás nyilvántartásai Deziderátum Rendelési nyilvántartás Számlanyilvántartás Megrendelőjegyzék Számlák, bizonylatok Ajándékozási jegyzék Cserejegyzék

7 Tartalom 2.4 A dokumentumok állományba vétele Egyedi (cím) leltárkönyv Kardexlapok Összesített nyilvántartás Csoportos leltárkönyv Állományapasztás Tervszerű állományapasztás Az elavult dokumentumok kivonása A fölösleges dokumentumok kivonása Természetes elhasználódás Hiány Elháríthatatlan esemény A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok A törlés folyamata A kivonás nyilvántartásai Az egyedi nyilvántartású dokumentumok Az időleges nyilvántartású dokumentumok Időszaki kiadványok A könyvtári állomány védelme Az állomány ellenőrzése Az állományellenőrzés típusai Az állományellenőrzés előkészítése Az állományellenőrzés lebonyolítása Egyedi (cím) leltárkönyv alapján végzett ellenőrzés Az időleges nyilvántartás alapján végzett ellenőrzés Az időszaki kiadványok nyilvántartása alapján végzett ellenőrzés Az ellenőrzés lezárása Az állományvédelem nyilvántartásai FÜGGELÉK

8 I. Rész Általános rendelkezések I. Rész Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzat, továbbá a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, főigazgatói (2009. július 1. előtt igazgatói) utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 1.2 A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek évi XXXIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi LXXIX. Törvény A közoktatásról évi CI. Törvény A felnőttképzésről évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyve évi XXXI. Törvény A gyermekvédelemről évi XXXI. Törvény A tűzvédelemről évi XXXVIII. Törvény Az államháztartásról évi C. Törvény A számvitelről A Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény évi LXIII. Törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XLII. Törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4..(7)) évi XXXVII. Törvény A tankönyvpiac rendjéről 138/1992.(X.8.) Korm. rend. A Kjt végrehajtásáról. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről. 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. A pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról. 8

9 I. Rész Általános rendelkezések 23/2004. (VIII.27.) OM. rendelet A tankönyvellátásról 17/2005. (II.8). Korm. rend. A diákigazolványról. 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. Az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 4/2002. (II.26.) OM. rend. Az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól. (6..) 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Szeged Megyei Jogú Város hatályos rendeletei 1.3 Az intézmény alapadatai A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. Törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény alapító okirata július 1-től Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú város Közgyűlése 479/2009. (IX.25.) Kgy. sz. határozatával, hatályos július 1. napjától. 1. Az intézmény neve: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola (OM azonosító: ) Rövidített név: Szegedi Szolgáltatási iskola 2. Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út Az intézmény telephelyei: 6725 Szeged, Szabadkai út Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület 4. 9

10 I. Rész Általános rendelkezések 6724 Szeged, Kodály tér Szeged, Horváth Mihály u Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 5. Tagintézménye: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építőipari Tagintézménye 6. Az alapító és a fenntartó neve, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Alapítás éve: 2009 (62/2009. (II. 27.) Kgy. sz. határozat) 8. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 9. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (6725 Szeged, Szabadkai út 3.) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (6721 Szeged, József A. sgt. 26.) Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyűipari Szakképző Iskola (6724 Szeged, Kodály tér 1.) Vedres István Építőipari Szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.) 10

11 I. Rész Általános rendelkezések 10. Az intézményvezető Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízásának rendje: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó Közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyok: jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 12. Az intézmény tevékenységi Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény jellege, típusa: (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 13. Tagozat megnevezése: Évfolyamainak száma: 7 15.Felvehető maximális tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott Középiskolai, szakiskolai ellátás közfeladat: TEÁOR Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 17. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat rend szerint: nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs 11

12 I. Rész Általános rendelkezések felkészítés) Sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás nappali rendszerű, szakiskolai nevelés, oktatás (ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása 12

13 I. Rész Általános rendelkezések (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) szakiskolai felnőttoktatás nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) iskolai intézményi közétkeztetés diáksport Az intézmény OKJ-ben szereplő, Régi OKJ szerint: pedagógiai program alapján Ápo1ási asszisztens oktatható szakmai: Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló Fizioterápiás asszisztens Divatstílus tervező asszisztens Ruhaipari technikus-modellező Ruhaipari technikus-marketing ügyintéző 13

14 I. Rész Általános rendelkezések Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Építőanyag-ipari technikus Közlekedésépítő-informatikus technikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Műemléki fenntartó technikus Húsipari szakmunkás Pék Molnár Tejtermékgyártó Pék-cukrász Élelmiszer-ipari laboráns Hús-és baromfiipari technikus Élelmiszer-ipari technikus Élelmiszer-ipari menedzser Élelmiszer-ipari gépésztechnikus Erdésztechnikus Vadgazdálkodási technológus Új OKJ szerint: 1. Egészségügy: Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi Operátor Fizioterápiás szakasszisztens Gyógyszerkiadó 14

15 I. Rész Általános rendelkezések Szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus Ápolási asszisztens Ápoló Diabetológiai szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Geriátriai szakápoló Hospice szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi menedzser Maszőr Gyógymasszőr Sportmasszőr Mentőápoló Egészségügyi kártevőírtó-fertőtlenítő Egészségőr-fertőtlenítő 1. Szociális szolgáltatások: Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó és ápoló 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció: Divat- és stílus tervező 5. Gépész: Üzemeltető gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 15

16 I. Rész Általános rendelkezések 8. Vegyipar: Laboratóriumi technikus Élelmiszeripari laboráns 9. Építészet: Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Műemlék-fenntartó technikus Építőanyag-ipari technikus 10. Könnyűipar: Könnyűipari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Szabó Csecsemő- és gyermekruha készítő Férfi szabó Női szabó 20. Mezőgazdaság: Földmérő, térképész és térinformatikai technikus Agrármenedzser-asszisztens Élelmiszeripari menedzser Erdésztechnikus Agrártechnológus Vadgazdálkodási technológus 21. Élelmiszeripar: Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-higiénikus 16

17 I. Rész Általános rendelkezések Hús- és baromfiipari technikus Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Sütő- és cukrászipari technikus Tartósítóipari technikus Tejipari technikus Húsipari termékgyártó Molnár Pék Pék-cukrász Tartósítóipari termékgyártó Tejtermékgyártó 18. Kiegészítő tevékenysége: Szakfeladat rend szerint: közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (saját ingatlan hasznosítása, bérmunka) iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 19. Kisegítő tevékenysége és Szakfeladat rend szerint: arányának felső határa a szerv közoktatási intézményekben végzett kisegítő kiadásaiban: tevékenységek (saját ingatlan hasznosítása) Aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel. 20. Vállalkozási tevékenysége és - arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 17

18 I. Rész Általános rendelkezések 21. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és - más feladatai: 22. Általános forgalmi adó Igen. Általános szabályok szerint. alanyiság: 23. A feladatellátást szolgáló Szeged III. ker. belterület Szabadkai út 3. sz. vagyon: alatti 24013/10 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1ha7706 m2 területű ingatlan, érékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület József Attila sgt. 26. sz. alatti, 2619 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1461 rn2 területű ingatlan, Szeged 11. ker. külterület 01107/6 helyrajzi számú, Csemetekert udvar megnevezésű, 4158 m2 területű ingatlan, Szeged II. ker. külterület 01107/7 helyrajzi számú, Csemetekert szántó megnevezésű, 2ha2445 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged II. ker. belterület, Kodály tér 1. sz. alatti, 11643/33 helyrajzi számú, általános iskola megnevezésű, 1ha0327 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon, az intézmény 18

19 I. Rész Általános rendelkezések leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület, Horváth Mihály u sz. alatti, 3962 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 4649 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 24. A vagyon feletti rendelkezési Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jog: vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 25. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el Az intézmény alapító okirata január 1-től Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú város Közgyűlése 479/2009. (IX.25.) Kgy. sz. határozatával, hatályos január 1. napjától. 1. Az intézmény neve: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola (OM azonosító: ) Rövidített név: Szegedi Szolgáltatási iskola 2. Az intézmény székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. 19

20 I. Rész Általános rendelkezések 3. Az intézmény telephelyei: 6725 Szeged, Szabadkai út Szeged, József A. sgt Szeged, Külterület Szeged, Kodály tér Szeged, Horváth Mihály u Működési köre, felvételi körzete: Elsősorban Szeged Megyei Jogú Város Közigazgatási területe 5. Tagintézménye: Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építőipari Tagintézménye 6. Az alapító és a fenntartó neve, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Alapítás éve: 2009 (62/2009. (II. 27.) Kgy. sz. határozat) 8. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 9. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (6725 Szeged, Szabadkai út 3.) Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (6721 Szeged, József A. sgt. 26.) 20

21 I. Rész Általános rendelkezések Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi és Könnyűipari Szakképző Iskola (6724 Szeged, Kodály tér 1.) Vedres István Építőipari Szakközépiskola (6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6.) 10. Az intézményvezető Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízásának rendje: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bek. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. alapján. 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó Közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyok: jogállásáról szóló évi XXXIII. tv.) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről) 12. Az intézmény tevékenységi Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény jellege, típusa: (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 13. Tagozat megnevezése: Évfolyamainak száma: 7 15.Felvehető maximális tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott Középiskolai, szakiskolai ellátás közfeladat: TEÁOR Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás 21

22 I. Rész Általános rendelkezések 17. Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Szakfeladat rend szerint: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (ezen belül további speciális tevékenység: képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás 22

23 I. Rész Általános rendelkezések (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű, szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elmélet felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon. 23

24 I. Rész Általános rendelkezések (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) (ezen belül további speciális tevékenység: - képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés - OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképző évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Az intézmény OKJ-ben szereplő, Régi OKJ szerint: pedagógiai program alapján Ápo1ási asszisztens oktatható szakmai: Ápoló Csecsemő- és gyermekápoló 24

25 I. Rész Általános rendelkezések Fizioterápiás asszisztens Divatstílus tervező asszisztens Ruhaipari technikus-modellező Ruhaipari technikus-marketing ügyintéző Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Építőanyag-ipari technikus Közlekedésépítő-informatikus technikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Informatikus (a tevékenység megjelölésével) Műemléki fenntartó technikus Húsipari szakmunkás Pék Molnár Tejtermékgyártó Pék-cukrász Élelmiszer-ipari laboráns Hús-és baromfiipari technikus Élelmiszer-ipari technikus Élelmiszer-ipari menedzser Élelmiszer-ipari gépésztechnikus Erdésztechnikus Vadgazdálkodási technológus Új OKJ szerint: 1. Egészségügy: Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens 25

26 I. Rész Általános rendelkezések Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi Operátor Fizioterápiás szakasszisztens Gyógyszerkiadó Szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus Ápolási asszisztens Ápoló Diabetológiai szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Geriátriai szakápoló Hospice szakápoló Csecsemő- és gyermekápoló Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi menedzser Maszőr Gyógymasszőr Sportmasszőr Mentőápoló Egészségügyi kártevő-fertőtlenítő Egészségőr-fertőtlenítő 1. Szociális szolgáltatások: Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója Szociális gondozó és ápoló 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció: Divat- és stílus tervező 26

27 I. Rész Általános rendelkezések 5. Gépész: Üzemeltető gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 8. Vegyipar: Laboratóriumi technikus Élelmiszeripari laboráns 9. Építészet: Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Műemlék-fenntartó technikus Építőanyag-ipari technikus 10. Könnyűipar: Könnyűipari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Szabó Csecsemő- és gyermekruha készítő Férfi szabó Női szabó 20. Mezőgazdaság: Földmérő, térképész és térinformatikai technikus Agrármenedzser-asszisztens Élelmiszeripari menedzser Erdésztechnikus Agrártechnológus Vadgazdálkodási technológus 27

28 I. Rész Általános rendelkezések 21. Élelmiszeripar: Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-higiénikus Hús- és baromfiipari technikus Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Sütő- és cukrászipari technikus Tartósítóipari technikus Tejipari technikus Húsipari termékgyártó Molnár Pék Pék-cukrász Tartósítóipari termékgyártó Tejtermékgyártó 18. Kiegészítő tevékenysége: Szakfeladat rend szerint: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi étkeztetés Zöldterület-kezelés iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 19. Kisegítő tevékenysége és Szakfeladat rend szerint: arányának felső határa a szerv Nem lakóépület bérbeadása, üzemeltekiadásaiban: tése (saját ingatlan hasznosítása) M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Kisegítő tevékenységek aránya az intézmény kiadási előirányzatának évi 20%-os mértékét nem haladhatja meg, forrása intézményi bevétel. 28

29 I. Rész Általános rendelkezések 20. Vállalkozási tevékenysége és - arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 21. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és - más feladatai: 22. Általános forgalmi adó Igen. Általános szabályok szerint. alanyiság: 23. A feladatellátást szolgáló Szeged III. ker. belterület Szabadkai út 3. sz. vagyon: alatti 24013/10 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1ha7706 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület József Attila sgt. 26. sz. alatti, 2619 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 1461 rn2 területű ingatlan, Szeged 11. ker. külterület 01107/6 helyrajzi számú, Csemetekert udvar megnevezésű, 4158 m2 területű ingatlan, Szeged II. ker. külterület 01107/7 helyrajzi számú, Csemetekert szántó megnevezésű, 2ha2445 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged II. ker. belterület, Kodály tér 1. sz. alatti, 11643/33 helyrajzi számú, általános iskola 29

30 I. Rész Általános rendelkezések megnevezésű, 1ha0327 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon, az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. Szeged I. ker. belterület, Horváth Mihály u sz. alatti, 3962 helyrajzi számú, középiskola megnevezésű, 4649 m2 területű ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint. 24. A vagyon feletti rendelkezési Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jog: vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete szerint. 25. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű). 1.4 A feladatmutatók Megnevezés Feladatmutató Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer gimnáziumi oktatása tanulók létszáma (fő) Gimnáziumi felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer 30

31 I. Rész Általános rendelkezések szakközépiskolai oktatása tanulók létszáma (fő) Szakközépiskolai felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer szakiskolai oktatása tanulók létszáma (fő) Szakiskolai felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás tanulók létszáma (fő) Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmaim oktatás a szakképzési évfolyamokon tanulók létszáma (fő) Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés tanulók létszáma (fő) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés tanulók létszáma (fő) Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése tanulók létszáma (fő) Iskolai intézményi étkeztetés igénybevevők (fő/étk/nap) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása résztvevők (fő) Közcélú foglalkoztatás foglalkoztatottak (fő/munkaóra/nap) 31

32 I. Rész Általános rendelkezések Közhasznú foglalkoztatás foglalkoztatottak (fő/munkaóra/nap) Kiegészítő tevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyiség (óra/m 2 /helyiség) Munkahelyi étkeztetés igénybevevők (fő/étk/nap) Zöldterület-kezelés terült (m 2 ) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás résztvevők (fő) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás résztvevők (fő) Kisegítő tevékenységek Nem lakóépület bérbeadása, üzemeltetése (saját ingatlan hasznosítása) helyiség (óra/m 2 /helyiség) M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás igénybevevők (fő/km) 1.5 Az intézmény költségvetésének végrehajtása: Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám(ok): Az intézmény az általános forgalmi adó alanyisági körbe tartozik. adószám: Az intézmény költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat, feltételeket a fenntartó a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, illetve a tárgyévi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében határozza meg. 32

33 I. Rész Általános rendelkezések A feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát az önálló gazdálkodóval (NGSZ) kötött megállapodás tartalmazza. Az intézménynél a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait az NGSZ szervezetén belül kialakított belső ellenőrzési szervezet látja el, az ellenőrzést végző szervezet jogállását és feladatait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv határozza meg. A költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát a 2. számú melléklet, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményt az intézményvezető képviseli. A kiadmányozás joga az intézményvezetőt illeti meg, amelyet külön szabályzatban meghatározott módon átruházhat. Az intézményvezető munkaköri leírását jogszabályban foglalt rendelkezések alapján a fenntartó határozza meg. Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását jogszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján az intézményvezető határozza meg. Az intézményvezető helyettesei a tanügyi és a szakmai igazgatóhelyettes, akik az e szabályzatban megállapított munkamegosztás és helyettesítési rend szerint látják el vezetői feladataikat. Az intézmény pedagógusai munkájukat a közoktatási törvényben, az intézmény pedagógiai programjában, e szabályzatban, a házirendben, valamint a munkaköri leírásukban foglalt rendelkezések szerint végzik. A nem pedagógus alkalmazottak feladat- és munkakörét jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az intézményvezető az alkalmazott munkaköri leírásában határozza meg. 33

34 II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok 1. A vezetők, az intézményegységek és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás 1.1 Az intézmény szervezeti felépítése Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Igazgatóság SzSzKSz Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye SzSzKSz Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye SzSzKSz Vedres István Építőipari Tagintézménye A tagintézmények szervezeti felépítését és szakmai működését az SzMSz szabályozza. Az intézményt a főigazgató irányítja, a tagintézmények élén tagiskola igazgató áll. 1.2 Az igazgatóság és a tagintézmények közötti feladatmegosztás Igazgatóság Feladatai: Az intézmény működésének, feladat-ellátási kötelezettségének biztosítása: Stratégiai és éves tervezési folyamat menedzselése, a tervek elkészítése, végrehajtásuk 34

35 II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok irányítása, ellenőrzése. Humán és egyéb erőforrás-gazdálkodás menedzselése. A tagintézmények, intézményegységek oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységének összehangolása. Beiskolázási tevékenység összehangolása. Tanulók számára különböző tanulási utak biztosítása. Vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok összehangolása. Évközi vizsgák, versenyek szervezésének összehangolása. Mérések szervezésének összehangolása. Pályaválasztási, marketing tevékenység menedzselése. Minőségirányítási feladatok menedzselése. Nyilvántartási, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenység összehangolása. A törzskar működésének biztosítása. Kapcsolattartás az intézményi szintű közalkalmazotti, szülői, tanulói szervezetekkel. Kapcsolattartás a munkavállalói érdekképviseleti szervezettel. A külső kapcsolattartás, ill. annak menedzselése. Az infrastruktúra működtetése, fejlesztése, állagmegóvás. A munka-, tűzvédelmi, HACCP és biztonságtechnikai feladatok menedzselése. Informatikai feladatok, fejlesztések menedzselése. Nemzetközi kapcsolatok összehangolása. Hazai és nemzetközi projektek menedzselése. Pályázati tevékenység menedzselése. Az intézmény iratainak kezelése, ill. az intézményegységek felé továbbítása, kimenő iratok gyűjtése, továbbítása. A fentiekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenység. Együttműködés kereteinek kialakítása az 1000 Mester Nonprofit Kft-vel (TISZK). Gazdasági tevékenység: a költségvetési tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a pénzellátással, az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, 35

36 II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, közbeszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, projektek pénzügyi menedzselésével, bevételekhez kapcsolódó bérbeadási, hasznosítási, felnőttképzési tevékenységgel, térítési és tandíj beszedéssel, a bér- és munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, fejlesztési támogatással, Munkaügyi tevékenység (gazdasági egység): az állások pályáztatásával, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítésével, megszűnésével megbízással, besorolással, átsorolásokkal, munkaköri leírással, fegyelmi eljárással, munkaügyi adatszolgáltatással, számfejtéssel, többlettanítás óradíjával, jutalmazással, természetbeni juttatásokkal kapcsolatos tevékenységek távollétek, szabadságok nyilvántartása, továbbtanulással, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok menedzselése. Az igazgatóság szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza SzSzKSz Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Feladatai: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű, szakiskolai oktatás 36

37 II. Rész Az intézmény vezetése, hatáskörök átruházása, ellenőrzés, külső kapcsolatok Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása Szakiskolai felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elmélet felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon. Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon. Képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés Az OKM felügyeletével működő Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjában részt vevő tanulók oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképző évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Középiskolai szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Iskolai könyvtári feladatok ellátása Kapcsolattartás az 1000 Mester Nonprofit Kft-vel (TISZK) Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében 37

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-39 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 8. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác Szakképző

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit aljegyzı Szabó Lajos osztályvezetı E L İ T E R J E SZ T É S A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 19. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 460-2/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A VOCATIONAL ACADEMY ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉTTANNYELVŐ SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON A L A P Í T Ó O K I R A T A I. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.)

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.) 96/2009. (VI. 25.) MÖK határozat mellékletei 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben 1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.)

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 106/2007. (XI.22.) KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. november 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására 1. sz. melléklet 1. / 5 Szakmacsoport megnevezése A gyakorlati képzés helyszíne A képzés időtartama (év) 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospata.hu 9402/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben