BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

2 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁS...8 AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE:...9 Kunbaja óvoda: 75 fő + 12 fő bölcsődés...11 Mátételke óvoda: 25 fő AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI...11 Az éves munkaterv tartalmazza AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, MELYEK MÓDOSÍTÁSA AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁTÓL FÜGGETLEN A MŰKÖDÉS RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A GYERMEKEK FOGADÁSA (NYITVA TARTÁS) A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA A HELYETTESÍTÉS RENDJE A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK TELEFON HASZNÁLATA FÉNYMÁSOLÁS AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HIRDETŐTÁBLA HASZNÁLATA FAKULTATÍV SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE NEVELÉSI IDŐBEN SZERVEZETT, INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK...20 Az óvodavezető tájékoztatása A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK FELADATAI A GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, KAPCSOLAT A SZERVEZETI...25 EGYSÉGEK KÖZÖTT AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, STRUKTÚRÁJA AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE : AZ ÓVODAVEZETŐ FELADATKÖRE:...26 AZ INTÉZMÉNY ÉLÉN AZ ÓVODAVEZETŐ ÁLL, Ő AZ INTÉZMÉNY EGYSZEMÉLYI FELELŐS VEZETŐJE, IRÁNYÍTÓJA ÉS KÉPVISELŐJE. AZ ÓVODAVEZETŐNEK AZ ÓVODAVEZETÉSBEN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÉT, FELADATAIT A KÖZOKT. TV. AZ ÓVODA BELSŐ SZABÁLYZATAI, VALAMINT A FENNTARTÓ HATÁROZZA MEG. AZ ÓVODAVEZETŐ ELLÁT EGYÉB, MÁS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL A VEZETŐI HATÁSKÖRÉBE UTALT FELADATOKAT IS. AZ ÓVODAVEZETŐ FELADATAI PEDAGÓGIAI, MUNKAÜGYI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TANÜGY-IGAZGATÁSI TERÜLETEKRE TERJED KI AZ ÓVODAVEZETŐ FELADATAIBÓL, HATÁSKÖRÉBŐL ÁTRUHÁZZA

3 5.4.1 a vezető helyettesre; a minőségirányítási csoport vezetőjére; a szakmai munkaközösség vezetőjére; A tagintézmény vezetők és a munkaközösség vezetők feladatai: AZ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES FELADATA Az óvodavezető helyettes felelős: A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ Megbízásának elvei az óvodában: A szakmai munkaközösség vezető feladatai: Bölcsődei szakmai vezető feladatai : MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ A CSOPORTVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A GONDOZÓNŐ FELADATA, FELELŐSSÉGE: A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS ELNÖKE A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladata, felelőssége: AZ ÓVODATITKÁR (AZ ÓVODAVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSA) Az óvodatitkár feladata: AZ ÓVODA DOLGOZÓI AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL AZ ÓVODAI ALKALMAZOTTAK (KÖZALKALMAZOTTAK) KÖZÖSSÉGE A KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK DÖNTÉSI JOGKÖRÉBE TARTOZIK: A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTTAK BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK...39 A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY A 11/1994. (VI.8.) MKM RENDELET 4. (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ SZMSZ-BEN SZABÁLYOZNI KÖTELES A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET. AZ INTÉZMÉNY A KÖZOKT. TV. 57. (4) BEKEZDÉSÉNEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL A KÖVETKEZŐK SZERINT SZABÁLYOZZA A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS A VEZETŐ ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁJA, A SZÜLŐI SZERVEZETRE RUHÁZOTT VÉLEMÉNYEZÉSI JOG A CSOPORTOK SZÜLŐI SZERVEZETEI AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET BÖLCSŐDEI ÉRDEK - KÉPVISELETI FÓRUM: KÜLSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA, MÓDJA...47 A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATOT TART:...49 A fenntartóval...49 Az iskolával...50 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetével...50 Pedagógusházzal...50 A Nevelési Tanácsadóval és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal...51 Az Alapszolgáltatási Központtal

4 Hitoktató nevelővel...52 Az egészségügyi szolgáltatókkal...52 Egyéb intézmények, közösségek és az intézményünk kapcsolata...52 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÓVODAI ÜNNEPEK HAGYOMÁNYOK...53 Az alkalmazottakkal és intézményünkkel kapcsolatos hagyományok RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ELLÁTÁSA ÉS RENDJE,...56 EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK ESETÉN: RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES ELJÁRÁSOK TÁJÉKOZTATÁS A HOP-RÓL, IMLP-RŐL, SZMSZ-RŐL, HÁZIRENDRŐL BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZÁSÁBAN AZ SZMSZ SZABÁLYOZÁSI KÖRÉBE UTALT EGYÉB SZABÁLYOK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK...74 A MUNKAKÖRT BETÖLTŐ NEVE KULCSSZÁMA KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA A MUNKAKÖRT BETÖLTŐ NEVE KULCSSZÁMA A MUNKAKÖRT BETÖLTŐ NEVE KULCSSZÁMA

5 1. Bevezetés 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és a pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Területi hatálya kiterjed az intézmény épületeire, udvaraira, az intézmény területén kívül szervezett, az óvodai és bölcsődei nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra. Időbeni hatálya kiterjed az óvodai és bölcsődei nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, illetve az intézmény külső képviseleti alkalmaira. Személyi hatálya kiterjed az intézmény minden alkalmazottjára, az óvoda és a bölcsőde használóira, valamint az intézménnyel kapcsolatban lévő partnerekre. 1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja A közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. törvény (Közokt. tv.); A többször módosított évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről; A közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (Kjt); Az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; Az évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; Az évi XLVI. törvény a statisztikáról; 5

6 Az évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról; Az évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; Az évi XCIII. törvény a munkavédelemről; A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet és annak módosításai az államháztartás működési rendjéről; A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben; A 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről; A 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról; A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; 3/2002. (11.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről; A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről; 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról; 1.4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépése Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával, a kihirdetés napján lép hatályba. A hatályosság határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban, szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv a határozza meg. Az SZMSZ egy példányát az óvodában ki kell függeszteni, s arról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni. 6

7 7 Szervezeti és Működési Szabályzat

8 2. Az intézmény jellemzői 2.1 Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozás Az intézményünk neve: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Bölcsődéje. Az intézmény típusa: - közoktatási jellege alapján: többcélú intézmény (közös igazgatású közoktatási intézmény, óvoda-bölcsőde) - gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő - pénzügyi gazdasági feladatait a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény működési köre: Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Kunbaja, Madaras, Mátételke közigazgatási területe. Az intézmény székhelye: 6430 Bácsalmás, Kunbajai út 1. Az intézmény tagintézményei: 6425 Bácsszőlős, Ifjúság utca Csikéria, Kossuth L. utca Kunbaja, Szabadság tér Madaras Báthory u Mátételke, Kossuth L. utca 3. Az intézmény telephelyei: 6430 Bácsalmás, Kossuth L. utca Bácsalmás, Petőfi S. utca Bácsalmás, Petőfi S. utca 60/a Az alapító okirat száma:146/2011. (VII. 29.) KTT.h. 8

9 Alapítás kelte: szeptember 01. Alapító: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Az intézmény törzsszáma: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény fenntartója: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u Az intézmény irányító szerve: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi. Az intézmény dolgozóit az óvodavezető nevezi ki a vezetőség javaslatának figyelembevételével. Velük szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenysége: Szakfeladat számok január 1-től Szakágazati szám: óvodai nevelés Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály: a Közokt. tv. és a végrehajtásra kiadott 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. törvény; A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételeiről 15/1998.(VI.30. ) NM rendelet; Az alapfeladat forrása: Normatív állami támogatás, képviselő-testületek támogatása. Feladat mutatók: Az óvodai nevelést igénylők létszáma. Forrása: Térítési díj bevétel, normatív állami költségvetési hozzájárulás, képviselő-testületek támogatása. Feladatmutatók: Az intézményi étkeztetést igénybe vevők száma. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatellátáshoz az intézmény rendelkezésére áll a székhelyen, telephelyeken, tagintézményeken lévő ingatlanok, a rajta álló óvodai épületek, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 9

10 Egyéb állóeszközök, vagyontárgyak, ingóságok a mindenkori éves költségvetés alapján megállapított vagyonleltár szerint. 10

11 Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény épületei az önkormányzatok törzsvagyonának részei, korlátozottan forgalomképesek, így az intézmény nem jogosult azt elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A vagyon hasznosítása a törzsvagyon-tulajdonos önkormányzatok vagyonrendelete alapján történik. Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője a fenntartó által, pályázat alapján kerül kinevezésre, az érvényes jogszabályok szerint. Az intézményvezető munkáltatója: Társulási Tanács Elnöke Az intézmény képviseletére jogosultak: A mindenkori kinevezett óvodavezető, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ által meghatározott helyettesítési rendben foglaltak szerint. Az intézmény alkalmazottainak munkáltatója: Az intézmény vezetője. Felvehető bölcsődés gyermekek száma: 12 fő Tagintézmények felvehető maximális gyermeklétszáma: Bácsalmás: Bácsszőlős óvoda: Csikéria óvoda: Kunbaja óvoda: Madaras Szivárvány óvoda Mátételke óvoda: 300 fő 30 fő 50 fő 75 fő + 12 fő bölcsődés 100 fő 25 fő 2.2 Az intézmény működési alapdokumentumai Alapító okirat: Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Helyi Óvodai Program tartalmazza: 11

12 Az óvoda nevelési alapelveit; Az óvodai nevelés célját, feladatait; A nevelőmunka eredményességének intézményi siker kritériumait; Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését; A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet; A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit; Az óvoda hagyományait, ünnepeit; A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. Bölcsődei Szakmai Program tartalmazza: A bölcsődei gondozás, nevelés alapelveit A bölcsődei nevelés célját, feladata Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit A bölcsőde hagyományait, ünnepeit Éves pedagógiai munkaterv: Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, kiegészíti, és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. Az éves munkaterv tartalmazza A helyzetképet; A pedagógiai munka hangsúlyos területeit; A programtervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: a HOP nevelési évre lebontott feladataira; 12

13 a minőségfejlesztés feladataira; a humán erőforrások fejlesztésének feladataira; a felelősök feladataira; az ünnepek, programok időterveire; a kapcsolattartási formákra, programokra; a szakmai programokra; a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek jellegére, idejére; a tárgyi erőforrások fejlesztési feladataira; az ellenőrzés, értékelés ütemezésére; a nevelési év rendjére; a vezető és az alkalmazottak munkabeosztására; az óvodai szünetek időpontjaira; a nevelés nélküli munkanapok időpontjára, felhasználására. Érvényes SZMSZ és függelékei: Tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését, jellemzőit. Meghatározza az intézményi működés belső rendjét, az intézmény belső és külső kapcsolatait az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása érdekében. Közalkalmazotti Szabályzat: Tartalmazza az óvodavezető, valamint közalkalmazotti tanács együttműködését, illetve annak szabályait. Rögzíti: Az együttműködés elveit és célját; A KT kapcsolatrendszerét; A KT elnökének és tagjainak jogosítványait; A KT működésének szabályait; A KT és az óvodavezető kötelezettségeit. Intézményi Minőségirányítási Program : Az önkormányzati minőségirányítási programmal összhangban szabályozza az intézmény minőségelvű, minőségirányú működését. A szabályzat tartalmazza: Az önkormányzati minőségirányítási programnak az intézményre vonatkozó feladatait; Az intézmény minőségpolitikáját; Az intézmény minőségfejlesztő rendszerét, az intézmény irányított önértékelési rendszerét; Az intézmény teljesítmény értékelését és a dolgozók minősítését; 2.3 Az óvoda működéséhez kapcsolódó szabályzatok, melyek módosítása az SZMSZ módosításától független 13

14 Házirend: Tartalmazza azokat az információkat és szabályokat, melyek érdemi módon segítik az óvoda, a bölcsőde és a család együttműködését, valamint lehetővé teszik a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését. Az óvodába és a bölcsődébe felvett gyermekek szülei beiratkozáskor a Házirend tartalmával megismerkednek. Továbbképzési program tartalmazza: A pedagógusok kötelező továbbképzésének elveit, szempontjait; A továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási szempontokat; A továbbképzés finanszírozásának elvi szempontjait; Az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el nevelési évenként a beiskolázási tervet. 14

15 3. A működés rendje 3.1 Általános szabályok Az óvodai nevelési év rendjét az óvoda munkaterve határozza meg. Az óvodai munkatervben meg kell határozni: Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását; A szünetek időpontját; A nemzeti és az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját; A nevelőtestületi értekezletek időpontját. Az óvoda és a bölcsőde nyitva tartásával, a nevelési év rendjével összefüggő szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza, mely részletezi: Az óvoda és a bölcsőde nyitva tartására; A gyerekek érkezésének-távozásának rendjére; A nevelési év rendjére; Az óvodai csoportok és a bölcsődei intézményegység napirendjére vonatkozó szabályokat. 3.2 A gyermekek fogadása (nyitva tartás) Óvoda: Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári életet a június 1. és augusztus 31. közötti időszak öleli fel. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó és az épülettulajdonos önkormányzatok által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ez idő alatt történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A nyári zárás idejéről az épülettulajdonos önkormányzatok egyeztetésével a fenntartó dönt. A döntésről a szülőket tárgyév február 15-ig az óvoda tájékoztatja. Karácsony és Újév között a fenntartó engedélyével az intézmény zárva tart. Az ünnepek miatti munkarendváltozásról, illetve a Közokt. tv. által engedélyezett évi 5 nevelés nélküli munkanapról a szülőket az érintett időpont előtt legalább egy héttel értesíteni kell az óvodai és a csoportos hirdető táblákon. A nevelés nélküli munkanapokra igény szerint ügyeletet biztosítunk. A nyitvatartási időt minden szorgalmi év elején felül kell vizsgálni, a munkatervben rögzíteni kell legkésőbb tárgyév október 01-ig és úgy kell megszervezni, hogy igazodjon a szülői igényekhez, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleire. 15

16 Bölcsőde: A bölcsődei intézményegység üzemeltetése a kunbajai önkormányzat által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ez idő alatt történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A döntésről a szülőket tárgyév február 15-ig a bölcsődei intézményegység tájékoztatja. Intézményünkben szünetet az épülettulajdonos önkormányzatok javaslatának figyelembevételével, a fenntartó hozzájárulásával karácsony és újév között tartunk. A szünetek ideje alatt a gyermekek elhelyezéséről a szülőknek kell gondoskodniuk. 3.3 A vezetők intézményben tartózkodása Az óvodavezetőnek vagy helyettesének a nyitva tartás teljes ideje alatt az intézményben kell tartózkodnia. Az óvodavezető benntartózkodási rendjét az éves munkaterv mellékletében kell meghatározni. Az intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető helyettesi feladatokat ellássák. 3.4 A helyettesítés rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését az intézményvezető helyettes látja el, teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek 30 nap, illetve az ennél hosszabb időtartam minősül. Az intézményvezető és helyettesének egyidejű távolléte esetén a helyettesítés a tagóvoda vezetők és a munkaközösség vezetők feladata. Az óvoda nyitvatartási ideje alatt amennyiben a vezető és helyettese, valamint a tagóvoda vezetők és a munkaközösség vezetők egyaránt távol vannak, a munkarend szerint ez időben munkát végző, általuk megbízott óvodapedagógus a felelős és jogosult az intézkedésre. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének feladata. Alacsony gyermeklétszám mellett gazdaságossági szempontok figyelembe vétele miatt szükség szerint csoportösszevonással történhet meg a helyettesítés. Az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket - akadályoztatása, váratlan távolléte miatt - nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető helyettesének kell ellátnia. 16

17 Az intézményvezető helyettese a szükséges vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket - akadályoztatása, váratlan távolléte miatt - nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az intézményvezető által kijelölt tagintézmény vezetőknek, munkaközösség-vezetőknek kell ellátni a helyettesítés rendjére vonatkozó szabályozás szerint. A tagintézmény vezetők és munkaközösség vezetők - váratlan távolléte miatt -nem tudja ellátni az intézmény vezető helyettesi feladatokat, az általuk kijelölt óvodapedagógusnak kell ellátnia a helyettesítés rendje szerint. A nyitva tartás reggeli és délutáni ügyeleti időtartamában, valamint a vezetők érkezése előtt, illetve távozása után a munkabeosztás szerinti ügyeletes óvodapedagógus helyettesíti a vezetőt, jelen SZMSZ a vezetők helyettesítésére vonatkozó szabályozása alapján. A 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. (16) bekezdése kimondja, hogy az SZMSZ rendelkezése lép be a vezetői feladatok ellátásának kérdésében akkor is, ha az intézményvezetői pályázat nem vezetett eredményre vagy a magasabb vezető beosztásra szóló megbízás bármely okból megszűnt és a fenntartó nem intézkedett a vezetői megbízásról. 3.5 A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok Az óvodában és a bölcsődében csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat. Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az épület helyiségeit, ezt az intézmény vezetőjétől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy kötelessége: a közös tulajdont védeni a berendezéseket rendeltetés szerint használni az épület rendjét és tisztaságát megőrizni az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni a tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni a munka-és egészségvédelmi szabályokat betartani 3.6 Telefon használata 17

18 Az intézmény területén lévő telefont magáncélra nem lehet használni. Mobil telefon használata a foglalkozások ideje alatt tilos. 3.7 Fénymásolás Az intézményben a szakmai munkával kapcsolatos anyagok fénymásolása ingyenes. Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges. 18

19 3.8 Az intézményben folytatható reklámtevékenységekre vonatkozó előírások A tiltott és megengedett reklámtevékenység a Közokt. tv (12) bekezdése értelmében a következő: Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető engedélyével lehetséges. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a gyermekektől érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételeket megvizsgálni. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái: újságok terjesztése, szórólapok, plakátok, illetve szóbeli tájékoztatás. Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott engedély határozza meg. 3.9 Hirdetőtábla használata A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetősége, illetve az általa megbízott személy tehet ki hirdetményeket. Minden hirdetményen szerepelnie kell az intézmény körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra. Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezetőség kötelessége a hirdetőtábla rendszeres ellenőrzése Fakultatív szolgáltatások szervezése Az intézmény fakultatív foglalkozásokat kínál a gyermekek részére az óvodai időkereten kívül. A foglalkozásokat úgy kell szervezni, hogy a külön szolgáltatáson való részvétel ne gátolja meg a gyermeket abban, hogy az óvoda által biztosított alap-szolgáltatásban részt vegyen. A fakultatív programok választásáról a szülő dönt. A szülő év elején nyilatkozik arról, hogy mire szeretné gyermekét járatni. A foglalkozásokat az erre kijelölt helyen tartja. Óvodánkban intenzív úszásoktatás folyik szülői igények alapján június hónapban, a gyermekeket egy óvodapedagógus és egy dajka kíséri az uszodába, és az egész foglalkozás időtartama alatt a gyermekekkel vannak. 19

20 A szülő nyilatkozatot ad arról is, hogy gyermeke részt vehet-e az óvoda által szervezett külső (kirándulások) és belső programokon. Amennyiben a szülő nem engedélyezi, úgy a programok ideje alatt a gyermek felügyeletéről az óvoda köteles gondoskodni Nevelési időben szervezett, intézményen kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok Ilyen programok a következők: kirándulás, színház és múzeum-látogatás, kulturális és sport programok. A szülők tájékoztatása Az engedélyezési dokumentumnak tartalmaznia kell a tervezett foglalkozás, kirándulás időpontját, helyszínét, a közlekedés útvonalát, eszközét, a foglalkozás költségvonzatát. A szülő aláírásával adja beleegyezését a programon való részvételre. A csoportok faliújságain keresztül, a kitűzött havi program keretében kell az ismétlő tájékoztatást megadni a szülők felé. Az éves programterven kívüli egyéb foglalkozások szervezésekor - az esedékesség előtt 5 nappal - az előbbiek szerint kell eljárni a szülő tájékoztatásában, az engedély megszerzésében. Az óvodavezető tájékoztatása A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt 3 munkanappal szóbeli tájékoztatást kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről. Az óvodavezetői engedélyezés feltétele 25 fős gyermekcsoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el; A szülői engedélyek megléte, megfelelősége A pedagógus kötelessége A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása, valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítása. 20

21 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős. 21

22 4.1 A pedagógiai (nevelő) munka belső ellenőrzésének feladatai Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az óvoda pedagógiai programja szerint előírt) működését; Segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát; Az óvoda vezetősége számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzéséről; Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. Az éves ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az óvoda éves munkaterve meghatározza az ellenőrzés helyét, idejét, témáját, kivéve azokat az eseteket, amikor előre nem látható ok miatt a meghatározottól eltérő időpontban is szükség van ellenőrzésre. A munkaterv elfogadása a nevelőtestület kompetencia körébe tartozik. A teljesítmény értékelés rendje és a dolgozók minősítése az IMIP-ben részletezett. Az ellenőrzés a gyakorlati munkán túl kiterjed a csoport dokumentációjának, illetve a tanügyi nyilvántartások törvénynek megfelelő pontos vezetésére is. A vezetői ellenőrzés kiterjed a közalkalmazottak munkaköréhez kapcsolódó feladatok elvégzésének módjára, minőségére, valamint a munkafegyelemmel összefüggő kötelességek teljesítésére, mint pl. a pontos munkakezdés. 4.2 Az intézményben a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak: Az óvoda vezetője; Az óvodavezető helyettes; A tagintézmény vezetők; A szakmai munkaközösség vezető; Külső megbízott (szakértő). 4.3 Az intézményben rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: A szakmai munkaközösség vezetője; A Szülői Szervezet; Az óvodavezető helyettes, a tagóvoda vezetők 4.4 Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 22

23 A pedagógusok munkafegyelme; A nevelőmunkához kapcsolódó dokumentációk pontossága; Az óvodapedagógusok és a gyermekek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása; Szakmai felkészültség, eredményesség; Az alkalmazott módszerek hatékonysága; A nevelőmunka színvonala, eredményessége; Cselekvéses tanulás szervezése A gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása közti kapcsolat; Az eredményesség vizsgálata, a HOP követelményeinek teljesítése; A munkakörrel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésének módja, minősége A gyermekek fejlődésének nyomon követése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése. 4.5 Az ellenőrzés formái: Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés; Spontán, alkalomszerű ellenőrzés (a problémák feltárása, megoldása, a napi felkészültség felmérésének érdekében). 4.6 A nevelési év végén beszámolási kötelezettsége van: A munkaközösség vezetőknek; A tagóvoda vezetőknek; A minőségfejlesztési csoport vezetőjének; A gyermekvédelmi felelősnek; A gyógypedagógusnak és a logopédusnak A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait. Megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, melyek a feladat pontos meghatározásával a következő nevelési év éves munkatervébe kerülnek. 4.7 A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Az intézmény gyermekvédelmi feladatait a Helyi Óvodai Program és a Szakmai Bölcsődei Program rögzíti, mely meghatározza az intézmény gyermekvédelmi rendszerét, a gyermekvédelem célját, feladatait. 23

24 Az intézmény gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős tevékenységén keresztül érvényesíti. A gyermekvédelmi munka megszervezéséért, ellátásáért az óvodavezető felel. A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése, a gyermekvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére vonatkozóan. 4.8 Az óvodavezető feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatosan: A veszélyeztetett, hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai és bölcsődei felvételének biztosítása, hiányzások minimalizálása; A problémák, tünetek felismerése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében is; Szakember, szakszolgálati segítség igénylése; A rendszeres óvodába, bölcsődébe járás figyelemmel kísérése; A támogatások biztosítása, a támogatáshoz jutás segítése; Az Alapszolgáltatási Központtal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való kapcsolattartás, együttműködés; A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése. 4.9 A gyermekvédelmi felelős feladata: A pedagógusok, a szülők jelzése alapján megismert veszélyeztetett gyermeknél - az okok feltárása érdekében - családlátogatások kezdeményezése; A gyermekek bántalmazása vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén az Alapszolgáltatási Központ értesítése; Egészségnevelési, családi programok ajánlása; Szükség esetén intézkedés kezdeményezése, tájékoztatás nyújtása a szülők, óvodapedagógusok és a gondozónők részére; Kapcsolattartás a Gyámhivatallal, havi rendszerességgel az Alapszolgáltatási Központtal; A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és gondozónők gyermekvédelmi tevékenységének segítése; Félévente és évente beszámoló készítése a gyermekvédelmi munkáról. Szociális hátrányok enyhítése a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében; A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét támogató óvoda- iskola átmenet elősegítését célzó fejlesztő munka; Rendszeres családlátogatások szervezése (szükség esetén) a csoportvezető óvodapedagógussal együtt 24

25 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével a különböző támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni; A szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős elérhetőségéről az épületekben lévő faliújságokon történik (név, telefonszám). 5. Vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolat a szervezeti egységek között 5.1 Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait - a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően - magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. A szervezetet az intézményvezető irányítja. A szervezeten belül megtalálhatók az alá-és fölérendeltségi, illetve az azonos szinten a mellérendeltségi kapcsolatok. 5.2 Az intézmény vezetősége : - az óvoda vezetője - az óvodavezető helyettes - a tagintézmény vezetők - a szakmai munkaközösség vezetők Témától függően meghívást kapnak: - Közalkalmazotti tanács elnöke - Szakszervezeti titkár - Szülői szervezet vezetői 25

26 Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő jogokkal rendelkezik. Az óvoda vezetősége meghatározott rendszerességgel (havonta egyszer) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az óvoda vezetője készíti elő és vezeti. A vezetők a megbeszéléseken beszámolnak tevékenységükről, illetve felhasználják és továbbítják az információkat, az értekezleten született döntésekről az átruházott hatáskörben a vezetésük alá tartozó beosztottak felé. Az óvoda vezetőségének tagjai munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 5.3 Az óvodavezető feladatköre: Az intézmény élén az óvodavezető áll, ő az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, irányítója és képviselője. Az óvodavezetőnek az óvodavezetésben fennálló felelősségét, feladatait a Közokt. tv. az óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Az óvodavezető ellát egyéb, más jogszabályok által a vezetői hatáskörébe utalt feladatokat is. Az óvodavezető feladatai pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügy-igazgatási területekre terjed ki Kizárólagos jogkörébe tartozik: Az intézmény képviselete; A nevelőtestület vezetése; A tanügy-igazgatási döntések meghozatala; A munkáltatói jogok gyakorlása; A hatáskörébe tartozó gazdálkodási és aláírási jogkör gyakorlása Az óvodavezető felel : Az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért; Az intézményi ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működtetéséért; A nevelőmunka egységes és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; A pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint éves beiskolázási tervének elkészítéséért, a továbbképzés megszervezéséért; A gyermekvédelmi munka megszervezéséért, ellátásáért, hatékonyságáért; A hatáskörébe tartozó gazdálkodási teendők ésszerű megoldásáért, a takarékos gazdálkodásért; A gyermek-balesetek megelőzéséért, valamint kivizsgálásáért; A tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért; Az óvodai pedagógiai munkáért. 26

27 5.3.3 Az óvodavezető feladata: A nevelőtestület vezetése, a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése; A nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség számára tartott értekezletek előkészítése, vezetése; Döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; A nemzeti és az óvodai ünnepek méltó megünneplése; A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény zavartalan működtetésének biztosítása, az ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése; A Közalkalmazotti Tanács valamint a Szülői Szervezet képviselőivel való együttműködés; Az intézményben benyújtott panaszos ügyek kivizsgálása a jogszabálynak megfelelő határidőben és módon; Munkáltatói jogkör gyakorlása; az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy a Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe; A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, azon lehetőség figyelembe vételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást is adhat; A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása; A gyermekvédelmi munka megszervezése és ellátása Az óvodavezető további feladata: A kapcsolattartás koordinálása: az önkormányzatokkal, a Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezetével, a Pedagógusházzal, a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményekkel és a szakmai szervezetekkel; A felettes szervek és a Közalkalmazotti Tanács informálása; 27

28 Az óvoda alapvető dokumentumaiban, szabályzataiban megfogalmazott feladatok maradéktalan ellátása. 5.4 Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza a vezető helyettesre; A nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését; A nevelőmunkát segítő alkalmazottak irányítását, Az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, az életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében; A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését; Felelősök, megbízottak ellenőrzését a minőségirányítási csoport vezetőjére; Az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetését; folyamatos ellenőrzését Az intézkedési tervek végrehajtásának irányítását; Igény és elégedettség felmérés elvégzését; Minőségfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítését; Az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését; A nevelőtestületi beszámoló elkészítését a hatáskörébe átruházott területről a szakmai munkaközösség vezetőjére; A nevelőmunka éves munkatervében meghatározott feladatainak ellenőrzését; A pedagógiai munka színvonalának megőrzését, emelését az éves munkatervben meghatározott módon. 28

29 5.4.4 A tagintézmény vezetők és a munkaközösség vezetők feladatai: Ellenőrzi a munkafegyelem betartását Vezeti az adminisztrációt (helyettesítés, túlóra) Ellenőrzi és megszervezi a helyettesítéseket Ellenőrzi és megszervezi a technikai dolgozók munkájának folyamatosságát és minőségét Ellenőrzi az egészségügyi és munkavédelmi feladatok betartását Értekezleteket és továbbképzéseket önállóan is vezet Elkészíti a szabadságolási terv ütemezését, az összesítést leadja az óvodavezetőnek, engedélyezi az írásos kérelmeket Megszervezi az óvodai ünnepeket, ünnepélyeket, szülői értekezleteket Kapcsolatokat tart a társintézményekkel, szülőkkel Felméri az étkezést igénylők kedvezményre való jogosultságát, összesíti az étkezők nyilvántartását (saját óvoda) Javaslatot ad az óvoda pedagógiai programjához és munkatervéhez Javaslatot ad a belső továbbképzések témájához és megszervezéséhez Javaslatot ad az ellenőrzés feladataihoz Javaslatot ad értekezletek, ünnepélyek megszervezéséhez, belső továbbképzésekhez Javaslatot ad a szükséges felújításokhoz és fejlesztésekhez Javaslatot ad jutalmazáshoz, kitüntetéshez Figyelemmel kíséri az óvoda működésének pontosságát Figyelemmel kíséri az anyagok felhasználásának takarékosságát Figyelemmel kíséri az eszközök megóvását Figyelemmel kíséri a balesetvédelmi feladatok betartását Figyelemmel kíséri a hagyományoknak a helyi körülményekhez való megvalósulását 29

30 5.5 Az óvodavezető helyettes feladata Az óvodavezető közvetlen munkatársa. A vezető távollétében teljes jogkörrel - kivéve a munkáltatói jogkör- és felelősséggel végzi a vezetői feladatokat. Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe utaltak kivételével az óvodavezető közvetlen munkatársaként részt vesz az óvoda irányításában, működtetésében. A munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés és egyeztetés után az óvodavezető meghatároz. Az óvodavezető helyettes megbízását a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. Óvodavezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozatlan időre szól Az óvodavezető helyettes felelős: A belső és külső továbbképzések megszervezéséért; A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért; A minőségfejlesztési csoport működési feltételeinek biztosításáért; A fejlesztő munka ellenőrzéséért; A szülői munkaközösség működésének segítéséért; Az alkalmazottak munkarendjének, beosztásának elkészítéséért; A helyettesítési beosztás elkészítéséért; A munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításáért; A gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért; A dajkák és a nem pedagógus munkakörben dolgozók munkájának szervezéséért, irányításáért. IPR feladatainak irányításáért. Az óvodavezető helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Beszámolási kötelezettsége - figyelembe véve a munkaköri leírását - az aktuális feladatokról az előzőekben felsorolt területekre terjed ki. 5.6 A szakmai munkaközösség vezető Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját megbízásra és az éves munkatervben szabályozottak alapján végzi. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza meg. A munkaközösség vezető a munkáját munkaköri leírás alapján végzi Megbízásának elvei az óvodában: Legalább ötéves kiemelkedő szakmai tevékenység; 30

31 Nevelőtestület által elismert szakmai tekintély; Továbbképzéseken való aktív részvétel; Jó szervezőkészség, kiváló pedagógiai érzék; Az óvodavezető szakmai segítője legyen A szakmai munkaközösség vezető feladatai: Az óvoda szakmai és módszertani tevékenységének irányítása, segítése, ellenőrzése; A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése; A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése; A tervező munkában segítségadás; Elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény munkatervével, nevelési programjával, minőségirányítási programjával Kísérje figyelemmel a szakirodalmat, új módszereket, esetenként számoljon be ezekről a munkaközösségi foglalkozásokon; Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára az éves feladatterve szerinti teljesítéséről, a fejlesztési folyamatról Bölcsődei szakmai vezető feladatai : Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért A helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a dolgozók munkabeosztását Végzi, irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását Felelős a bölcsőde megfelelő szakmai működéséért Felelős a bölcsődében gondozott gyermekek fejlődéséért Évszakonként megtervezi a gyermekek napirendjét Az orvosi vizsgálatoknál jelen van, ezáltal minden gyermek egészségi állapotáról tájékozott. Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt mielőbb értesítsék és a gyermekét minél hamarabb elvigyék a bölcsődéből Fertőző betegség esetén végrehajtja az ÁNTSZ utasításait A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért felel Kezeli a bölcsődei gyógyszerkészletet Kapcsolatot tart a családokkal, és a védőnővel Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken vesz részt Felelős a bölcsődében történtekért Határidőre elkészíti a bölcsőde éves munkatervét, összeállítja, betervezi és benyújtja a gazdasági vezetés felé az éves igényeket, a karbantartással kapcsolatos javaslatait Gondoskodik a munka és tűzvédelmi utasítások betartásáról 31

32 5.7 Minőségirányítási csoportvezető Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját az intézményi minőségirányítási programban szabályozottak alapján végzi. A csoportvezetőt - a nevelőtestület véleményének figyelembe vétele mellett - az óvodavezető bízza meg A csoportvezető óvodapedagógus és a gondozónő feladata, felelőssége: Az intézmény minőségpolitikájának érvényesítése; A minőségfejlesztési feladatok teljesítésének biztosítása; A csoportvezető óvodapedagógus és a gondozónő részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza; Beszámolási kötelezettsége - figyelembe véve a munkaköri leírását az aktuális feladatokról az előzőekben felsorakoztatott területekre terjed ki. Az óvodapedagógus külön feladata az IPR feladatainak végrehajtása; Az IPR programban részt vevő pedagógusok bérkiegészítése egyénileg meghatározott óraszám alapján számolható el. Ez az óraszám a kötelező órán túl teljesítendő, nyilvántartásról külön kell gondoskodni. 5.8 A Közalkalmazotti Tanács elnöke Az intézmény vezetés mellett az alkalmazotti érdekvédelem felelős tagja, aki munkáját a közalkalmazotti szabályzatban foglaltaknak, valamint a KT működési ügyrendjében foglaltaknak megfelelően látja el. Megbízása a Kjt ban foglaltak szerint, a KT megválasztását követően 15 napon belül történik, a KT elnökválasztó ülésén. Megbízásának ideje a KT működésével azonos időtartamra szól. Visszavonását, lemondását, újraválasztását a KT ügyrendje szabályozza. A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az óvodavezető feladata. A KT elnökének véleményét kötelezően ki kell kérni az SZMSZ elkészítésénél A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladata, felelőssége: KT vezetése, a működés biztosítása; A közalkalmazottak nevében a részvételi jog gyakorlása a közalkalmazottak élet és munkakörülményeit illető kérdésekben, 32

33 a jóléti és szociális kérdésekben; Az óvodavezetővel az eredményes együttműködés feladatainak ellátása, jogosítványa szerinti módon a munkavállalók képviseletének szem előtt tartása; A szabályzatban rögzített jogosítványokkal (egyetértési, véleményezési, betekintési, tájékoztatás-kérési) és kötelezettségekkel összefüggő feladatok ellátása. 33

34 5.9 Az óvodatitkár (az óvodavezető közvetlen munkatársa) Az óvodatitkár feladata: Az intézményi ügyviteli feladatok, jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelő maradéktalan ellátása; A gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességének biztosítása; Az óvodai ki- és befizetések időben történő teljesítése, az adó és társadalombiztosítási adatszolgáltatások ellátása; Az intézmény ésszerű, takarékos gazdálkodásának segítése; Az étkezésre vonatkozó térítési díj szedése (Újvárosi óvodán); A karbantartási-, nagytakarítási munkálatok irányítása; Az óvodatitkár részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg Az óvoda dolgozói Az intézmény dolgozóit a közoktatási törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az engedélyezett létszám feladatkörönkénti megoszlását az intézmény jellemzőit részletező fejezetben mutatja be az SZMSZ. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírás alapján végzik, melyet munkába állásukkal egyidejűleg az óvoda vezetője - aláírásuk megkérésével - részükre átad. A munkaköri leírások tartalmazzák: A munkahely, a munkavállaló, a munkakör megnevezését; A munkaidő, a közvetlen felettes meghatározását; A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás- és jogkörét; Az alkalmazotti tagságra vonatkozó általános feladatokat, szabályokat; A munkakör szerinti ellenőrzési feladatokat; A munkakörre vonatkozó alap és specifikus elvárásokat. Az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátása a munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra. (Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Minőségirányítási csoportvezető.) 5.11 Az óvoda közösségei, kapcsolataik egymással és az intézmény vezetésével Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják. 34

35 5.12 Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A alkalmazotti közösséget az óvoda és a bölcsőde nevelőtestülete és intézményünk közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozói alkotják. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Kjt. és a Közokt. tv.), illetve az ezekhez kapcsoló rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és a kollektív szerződés rögzítik. A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az intézmény dolgozóit az óvodai és a bölcsődei munkáról, és ismerteti a soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet kijelölt óvodapedagógus vezet. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Véleményezési és javaslattételi jog illeti meg az intézmény működési körébe tartozó kérdésekben, melyet a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban beadott javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel írásban közölni kell. Döntési (egyetértési) jog illeti meg az intézmény minőségirányítási programjának elfogadásakor, illetve módosításakor. E jogkör gyakorlása esetén nyilvános szavazással, egyszerű többséggel dönt az alkalmazotti közösség A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a Közokt. tv. 15., az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. és a 17., a pedagógusok jogait és kötelezettségeit pedig a 19. rögzíti. A 15/1998. (VI. 30) NM rendelet a gondozónők szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szól. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a közalkalmazotti szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel. 35

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben