SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 I. 2. A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK 4 I. 3. A SZABÁLYOZÁS TERÜLETEI 5 II. AZ SZMSZ CÉLJA, AZ SZMSZ HATÁLYA 6 II. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 6 II A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 6 II A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 6 III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE 8 III. 1. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 8 III. 2. AZ ÓVODA TARTALMI MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ HELYI SZABÁLYOK 11 III. 3. A NEVELÉSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ EGYÉB FONTOSABB ADATOK III. 4. AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS BÉLYEGZŐI ÉS HASZNÁLATUKRA JOGOSULT SZEMÉLYEK 12 IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 13 IV. 1. A GYERMEKEK FOGADÁSÁNAK RENDJE (NYITVA TARTÁS) 13 IV. 2. AZ ÓVODA MUNKARENDJE 14 IV. 3. AZ ÓVODA ÉPÜLETEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 15 IV. 4. A BELÉPÉS ÉS BENTTARTÓZKODÁS RENDJE, AZOK RÉSZÉRE AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL 16 IV. 5. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 17 IV. 6. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 18

3 V. A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 19 V. 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS CÉLJA, FELADATA 19 V. 2. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 19 V.3.A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE, FELADATAI 21 V.4.AZ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐK 21

4 VI. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, A BELSŐ KAPCSOLATTARÁS RENDJE, FORMÁJA 23 VI. 1. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS) 23 VI. 2. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS RENDJE, AZ ÓVODA IGAZGATÓSÁGA 23 VI. 3. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 28 VI. 4. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSI RENDJE, FORMÁJA 35 VII. AZ ÓVODA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI VII. 1. A FENNTARTÓVAL 37 VII. 2. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL 37 VII. 3. A NEVELÉSI TANÁCSADÓVAL 38 VII. 4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL 38 VII. 5. A HELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKKAL 38 VII. 6. A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKKAL 39 VIII. AZ ÓVODAI (JOGVISZONY) ELHELYEZÉS, MEGSZÜNÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI- KIVÉTELES ESETEI VIII. 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, BEIRATÁS 40 VIII. 2. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 41 VIII. 3. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 42 IX. A MŰKÖDÉS MEGHATÁROZÓ KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 43 IX. 1. A REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI 43 IX. 2. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 43 IX. 3. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 44 IX. 4. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 47 IX. 5. AZ INTÉZMÉNYBEN TÖRTÉNŐ DOHÁNYZÁS SZABÁLYOZÁSA 48 X. A VAGYONNYILATKOZATRA KÖTELEZETT SZEMÉLYEK KÖRE 49 XI. AZ INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA 50

5 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szervezeti és Működési szabályzat kötelező tartami elemeit a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény, illetve a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM. rendelet és a 8/2000. (V. 24.) OM rendelet 3. -a, valamint az Áht-ban foglalt 217/1998 (XII: 30.) Korm. rendelet határozza meg. Az óvodák működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési szabályzatban kell megtervezni. Az óvodák jogszabályi felhatalmazás alapján- maguk határozzák meg az SZMSZ-ben: Ø az óvoda sajátosságait; Ø a munka megszervezésére vonatkozó szabályokat; Ø a működésre vonatkozó előírásokat; Az SZMSZ összeállításánál a következő (többször módosított) magasabb szintű jogszabályok előírásait kell szem elött tartani: I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Ø Az évi LXXIX. Tv. a közoktatásról Ø az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló, módosított 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet Ø a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény Ø a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló, többször módosított 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet Ø a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 8/2000. (V. 24.) OM rendelet 3. -a, I. 2. A MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK, KÜLÖNÖSEN: Ø a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Ø a közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet Ø 5/1998.(II. 17.) MKM rendelet 3.. (4) bekezdés a nevelő oktatási intézmények működéséről Ø a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 4.. Ø a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 4.. Ø a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésről szóló 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet Ø A évi CLII. évi törvény alapján a vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek köre Ø Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII: 30.) Korm. Rendelet Ø évi XV. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 13/A Ø A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2. (1) bekezdés b) pont

6 I. 3. A SZABÁLYOZÁS TERÜLETEI: Ø Az óvoda működésének rendjét, ezen belül a gyermekek fogadása (nyitvatartási idő) és a vezetők óvodában tartózkodási idejét. Ø A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét ; Ø Tagintézmény esetében a tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje. Ø A vezetők közötti kapcsolattartást, feladatmegosztást. Ø A helyettesítés rendjét az óvodavezető vagy helyettese akadályozatása esetén. Ø A vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját, a szülői szervezet részére biztosított véleményezési, egyetértési jogokat. Ø A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. Ø Minőségbiztosítási team vezetőjének feladatai. Ø Szakmai munkaközösség vezetőjének kompetenciái. Ø Kiemelt munkavégzésért járó pótlék elosztásának feltételei. Ø Az óvoda külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás. Ø Az óvodai ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. Ø A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések. Ø A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket. Ø A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét. Ø Intézményi védő, óvó előírásokat. Ø Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőket. Ø Tájékoztatás a helyi nevelési programról, az SZMSZ-ről és a házirendről. Ø Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyba az óvodával. Ø Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos rendelkezések. Ø Más jogszabály által az SZMSZ hatáskörébe utalt kérdések.

7 II. AZ SZMSZ CÉLJA, AZ SZMSZ HATÁLYA II. 1. A Szervezeti és Működési szabályzat ( Ktv.40. (1) ) Az intézmény SZMSZ -t az intézményvezető készíti el, figyelembe véve az óvoda helyi körülményeit, adottságokat, a tárgyi és személyi feltételeket, a szociokultúrális környezet igényeit és a jogszabályi előírásokat. Az előkészítő munkába célszerű bevonni a nevelőtestület tagjait is..a Szülői Szervezet egyetértést gyakorol, a nevelőtestület fogadja el, s a fenntartó hagyja jóvá. Az SZMSZ -ben szabályozandó kérdéseket a 11/ 1994 (VI. 8.) MKM 4. (1) rendelet tartalmazza valamint e rendeletet módosító 8/2000.(V.24.)OM rendelet 3. -a. kisebb mértékben érinti a nevelésioktatási intézmények SZMSZ -nak tartalmi előírásait meghatározó rendelkezéseket. II Célja : Meghatározni a III. sz. Napközi Otthonos Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél-és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza. II Az SZMSZ hatálya : A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, pedagógusok, közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a nevelőtestület fogadja el a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv 40. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. A III. sz. Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület év...hó...napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot a Szülők Szervezete gyakorolt. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának, a Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselőtestülete év hó napján történt jóváhagyásával lépett hatályba és ezzel az ezt megelőző SZMSZ érvénytelenné vált évi LXXIX.tv.40. (3) bekezdés

8 A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, valamennyi dolgozójának. Az SZMSZ megismerése és megtartása azokra is kötelező érvényű, akik valamilyen kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladataik megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén : a.) az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető ill. helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, b.) szülőt vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az óvoda épületét. c) Az SZMSZ módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

9 9 III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, III. 1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: neve: III. sz. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Székhelye: 8230 Balatonfüred, Noszlopy lakótelep Tagintézményének megnevezése: Székhelye: 8245 Pécsely Fő utca 183. Napközi Otthonos Óvoda Pécsely 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: közoktatás 3. Szakágazati besorolása: Alaptevékenysége: Óvodai nevelés OM azonosítója: december 31.-ig Óvodai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: A csoport - testi (ép értelmű, az óvodaérettség kritériumainak megfelel, önálló helyzetváltoztatásra képes) - érzékszervi (minden típusa, kivéve a látássérült gyermek esetében: kizárólag gyengén látók) - értelmi (enyhe) - beszédfogyatékos (mind) - autista (csakis a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján: Integráltan, közösségben nevelhető, fejleszthető autista ) B csoport - A megismerő funkciók vagy a fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető. Az intézményi nevelési- /pedagógiai program fenntartói jóváhagyásának határozatszáma, a hatálybalépés időpontja Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 259/2004. (VII. 22.) számú határozata, hatálybalépés időpontja: július 22.

10 január 1.-től: Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: A csoport - testi (ép értelmű, az óvodaérettség kritériumainak megfelel, önálló helyzetváltoztatásra képes) - érzékszervi (minden típusa, kivéve a látássérült gyermek esetében: kizárólag gyengén látók) - értelmi (enyhe) - beszédfogyatékos (mind) - autista (csakis a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján: Integráltan, közösségben nevelhető, fejleszthető autista ) B csoport - A megismerő funkciók vagy a fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető Fejlesztő felkészítés Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: nincs 3. 3 Kisegítő tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 5% Vállalkozási tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 5% 4. Működési köre: Balatonfüred Város, Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly községek közigazgatási területe és a kistérséghez tartozó települések 5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Fenntartó: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 8230 Balatonfüred, Szent István tér Típus szerinti besorolása: A tevékenysége alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató közoktatás közintézmény 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el (*)

11 11 8. Vezetőjének kinevezési, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred Város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény és a végrehajtására kiadaott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet alapján.) 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat biztosítja: II. a Balatonfüred,Noszlopy G. lakótelepen (995/3hrsz ) 6884 m2 területű ingatlanon lévő 1250 m2 területű épületrész. (Az óvoda a Bölcsödével közös épületben van.),mely Balatonfüred Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. III. A Pécsely Fő u.183. sz. alatti (379/11 hrsz) 1806 m2 területű ingatlanon lévő napközi otthonos óvoda,mely Pécsely, Balatonszőlős, Dörgicse,Vászoly Község Önkormányzatának tulajdonát képezi (külön megállapodással). A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A költségvetését az Önkormányzati költségvetési rendeletében évenként állapítja meg A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony- a Közalkalmazotti törvény szerint Munkajogviszony- a Munka Törvénykönyve szerint Megbízási jogviszony-a Polgári Törvénykönyv szerint 11. Maximális gyermek- tanuló létszám: Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 116 fő A tagintézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 50fő A csoportok száma:4 III. 2. AZ ÓVODA TARTALMI MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ HELYI SZABÁLYOK: ALAPÍTÓ OKIRAT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM ( H.O.P.)

12 12 Szervezeti és Működési Szabályzat Az óvodai házirend belső szabályzatok Közalkalmazotti Szabályzat Az óvoda közösségeiből szerveződő testületek (TEAM-ek) működését meghatározó szabályok III. 3. A NEVELÉSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ EGYÉB FONTOSABB ADATOK Elnevezése: III. sz. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Székhelye: 8230 Balatonfüred, Noszlopy lakótelep Elérhetőségeink: Telefon: 06-87/ / Fax: 06-87/ / cím Balatonfured.ovoda chello.hu Tagintézménye: Napközi Otthonos Óvoda Székhelye: Pécsely Fő u.183. Telefon: 06-87/ OM azonosító: számlaszáma: adószáma: Törzsszám: Az alapító okirat száma: Vezetője: Hivatali Nyilvántartási száma:1/ /2009; Óvodai iktató száma: 47/ /2009. (VI. 25.) sz. határozata VI. 25.-én VII. 01.-i hatállyal elfogadott alapító okirat óvodavezető III. 4. AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS BÉLYEGZŐI ÉS HASZNÁLATUKRA JOGOSULT SZEMÉLYEK Hosszú (fej) bélyegző: Körbélyegző:

13 13 Intézményvezető aláírása: A bélyegzők használatára jogosultak: Óvodavezető Tagóvoda vezető Óvodatitkár /Pécsely/ IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉS RENDJE A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzatban köteles rögzíteni a működés rendjét, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét. IV. 1. A GYERMEKEK FOGADÁSÁNAK RENDJE (NYITVA TARTÁS) [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdés a) pont] IV AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA: Az óvoda nyitva tartása az általános munkarendhez igazodik. Az óvoda épülete(i) nevelési időben hétfőtől péntekig, ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik reggel 6 30 órától délután óráig tart nyitva. Tagintézményben reggel 6.45 órától délután óráig tart nyitva. Az óvodában reggel 7 00 órától ig és délután órától óráig nevelői ügyelet működik., Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a gyermekek magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az óvoda a fenntartó döntése által meghatározott időszakban nem működik, zárva tart. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt,(valamint - előzetes szülői igény felmérés alapján, kizárólag fenntartói engedéllyel - karácsony és újév között ) szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári nagytakarítás időpontjáról időben (február-március) jól látható helyen értesítjük a szülőket. A zárás idejét a város többi óvodájával összhangban határozzák meg.

14 14 A zárás időtartama: 3 hét (általában: B.füreden : augusztus) Pécselyen: július hónap A szülő az óvoda 2 hetes zárási idejére köteles gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. A szünet időtartama alatt a Házirendben foglaltaknak megfelelően,- indokolt esetben, óvodavezetői engedéllyel- 1 hét óvodai elhelyezést biztosítunk egységen belül, azon szülők gyermeki számára, akiknek gondot okoz a 2 hétnél hosszabb nyári szünet időtartama. Egyéb szünetekről, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Nevelés nélküli munkanapokon - szükség estén ügyeletet biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapról a szülőket szeptemberben, az éves munkatervben foglaltak alapján tájékoztatjuk. A nevelési évben őszi, téli, tavaszi és nyári szünetet tartunk úgy, hogy előtte felmérjük a szülői igényeket és összevont csoportokban biztosítjuk a feladatellátást, amennyiben ezt a létszámcsökkenés indokolttá teszi. A nyitva tartás módosítására lehetőség van a szülői igények szerint, a fenntartó jóváhagyásával. IV A NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év szorgalmi időszakra, tavaszi, téli, nyári szünetekre tagolódik. A nevelési év: szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő : szept.1.-től máj.31.-ig tartó időszak. A nevelési év helyi rendjét, programjait az éves munkaterv rögzíti. A nevelési év helyi rendjét, házirendet, a nyitva tartás és felügyelet időpontjait ismertetni kell a szülőkkel, valamint ki kell függeszteni az intézmény bejáratánál. Szorgalmi időben a nevelői és a gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári irodában történik. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni, vagy nincs ügyelet. Megjegyzés: Tanévenként szeptember között minden csoportban a reggeli és délutáni gyermeklétszámot fel kell mérni. Ennek alapján az óvoda nyitva tartására vonatkozóan a fenntartóhoz javaslatot, illetve a dolgozók munkarendjét a szükséglet alapján kell rögzíteni. A gyermek a nevelési órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az óvodai csoport pedagógus / távolléte esetén az óvodavezető vagy az tag óvodavezető/ engedélyével hagyhatja el az óvoda épületét. Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyására nem adható engedély vagy rendkívüli esetben adható engedély. A vidéki gyermekek óvodába szállítása volán járattal megoldott. A felügyeletet az érintett Önkormányzatok kísérővel biztosítják. IV. 2. AZ ÓVODA MUNKARENDJE: Az óvoda alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az intézmény éves munkaterve tartalmazza. Az alkalmazottak a munkából való rendkívüli távolmaradását előzetesen jeleznie kell az óvodavezetőnek vagy a tagóvoda vezetőnek, hogy feladatának ellátásáról gondoskodni lehessen. A vezető és a tagóvoda vezető tesz javaslatot a törvényes munkaidő és pihenő idő

15 15 figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítása, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. IV A VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSA: Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül, reggel 7 óra és délután 15 óra között az óvoda vezetőjének, vagy megbízott helyettesének az óvodában kell tartózkodnia.(tagóvoda vezetőnek) A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben előre kell írásban meghatározni. Az óvodavezető csoportban eltöltött kötelező heti 6 óráját a központi és a tagóvodában tölti. Heti teljes munkaideje 40 óra. Tehát a fennmaradó óraszámot feladatköréhez kapcsolódó intézkedések kötik le. Hiányzása esetén a megbízott helyettes helyettesíti. IV A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE: A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) kötelező órákból (32 óra), valamint a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, illetve kijelölést a vezető adja a vezetőség meghallgatása után. Az óvodák pedagógusainak munkarendjét és helyettesítési rendjét, valamint szabadságolási tervét a központi óvodában az óvodavezető, (akadályoztatása esetén a megbízott helyettes) a tagóvodában a tagóvoda vezető készíti el. Alapelv az óvoda zavartalan működése. IV A NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK MUNKARENDJE: A nevelőmunkát segítő alkalmazottainak munkarendjét, és helyettesítési rendjét, valamint szabadságolási tervét a központi óvodában az óvodavezető (akadályoztatása esetén a megbízott helyettes ) a tagóvodában a tagóvoda vezető készíti el. Alapelv az óvoda zavartalan működése. Amennyiben az óvodavezető, tagóvoda vezető,vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az óvodában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni az alábbi sorrendet figyelembe véve: 1. Kijelölés szerint, annak hiánya esetén a: 2. Közalkalmazotti Tanács Vezetője, távolléte esetén: 3. A magasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus jogosult. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért. Intézkedési jogköre: a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában- az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

16 16 A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után a foglalkozást tartó pedagógus felelős az óvoda működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. IV. 3. AZ ÓVODA ÉPÜLETEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Az óvoda helységeit, épületét a nevelőtestület és az óvodavezetőség döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi személyek: Ø hitoktatók Ø nevelési tanácsadó dolgozói Ø védőnők, óvoda orvos, fogorvos A közoktatási törvény 39 / 4/ bekezdése alapján az óvodában párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet NEM működhet. Az óvoda épületeit, helységeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni, mely mindenkire vonatkozóan kötelező érvényű! Az óvoda helységeinek használói felelősek: Ø az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért Ø az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért Ø a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért Ø az óvodai SZMSZ ben és óvodai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. A gyermekek az óvoda létesítményeit, helységeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. IV A HELYISÉGEK BIZTONSÁGÁNAK RENDSZABÁLYAI : Vagyonvédelmi okok miatt az udvarra nyíló ajtókat zárni kell. A kulcsokat biztos, a dolgozók által ismert helyre kell tenni. A csoportokban az elektromos berendezések áramtalanításáról, a riasztó bekapcsolásáról az gondoskodik, aki utolsónak hagyja el az intézményt. Az intézmény helyiségeinek balesetmentes használhatóságáról, az azokban elhelyezett eszközök állapotának vizsgálatáról, karbantartásáról, a kisebb javításokról a karbantartó gondoskodik. IV AZ INTÉZMÉNY BERENDEZÉSEIRE, FELSZERELÉSEIRE VONATKOZÓ RENDSZABÁLYOK Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelését,eszközeit elvinni csak az intézményvezető ill. tagóvoda-vezető engedélyével, aláírásával, átvételi elismervény ellenében lehet. A szakmai felszerelések, szemléltetőeszközök,anyagok szükségességéről a szakmai munkaközösségek, a nevelőtestület megbeszélés útján, az intézményvezető engedélyezésével dönt, beszerzésükről az intézményvezető gondoskodik. Az eszközök, berendezések hibáját jelenteni kell. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.

17 17 IV. 4. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE, AZOK RÉSZÉRE AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ INTÉZMÉNNYEL [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdés c) pont] A szabályozással biztosítani kell : Ø az intézmény zavartalan működését, a nevelő és oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményeket, Ø a gyermekek védelmét, Ø az intézményi vagyon megóvását, Ø az intézmény vezetőjének, vagy az adott pillanatban felelős személy tájékozottságát. IV AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLETÉBEN az alkalmazottakon, a szülőkön és a gyerekeken kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnek / jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. A tagóvodában a tagóvoda vezetőt vagy az éppen dolgozó óvodapedagógust kereshetik meg. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény vezetőjével történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az óvodavezető, tagóvoda vezető engedélyezi. IV AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEIT elsősorban a hivatalos nyitva tartási időn túl és a szünetekben külső igénylőnek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az óvodai, foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az óvoda helyiségeit használó külső igénybe vevők csak a megállapodás szerinti időben és helységben tartózkodhatnak az épületben. IV AZ INTÉZMÉNYBEN A TERÜLETILEG ILLETÉKES BEJEGYZETT egyházak hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és vallásoktatáson való részvétel a gyermekek számára önkéntes. Az óvoda a foglalkozásokhoz biztosítja a helyiséget, a napirendhez igazodva. A gyermekek hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. IV. 5. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdés j) pont] Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitás-tudatának fejlesztése, a hazaszeretetük mélyítése, az egymás iránti tisztelet, a türelem alakítására, a közös cselekvés örömére, az új közösségek formálására szolgálnak. IV AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK csoportonként, illetve közösen szervezhetők. Lehetőség szerint az óvoda az ünnepekhez méltó díszítést kap. Az ünnepet kellő időt biztosítva a felkészülésre az óvónő a gyerekek számára érthető tartalommal, formával tegye emlékezetessé, bensőségessé. A gyermekközösséggel kapcsolatos megemlékezéseket, hagyományokat, feladatokat és időpontokat, különböző szervezési formában az éves óvodai munkaterv tartalmazza, amit az óvónők saját csoportjukban egyedivé alakítanak, konkretizálnak. Óvodai szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a gyermekek ünnepi öltözékben jelennek meg. (alkalomhoz illő öltözet) IV AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZÉS -az épület adottságaihoz igazodva- igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt ünnepelhessenek gyermekeikkel.

18 18 IV AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS KULTURÁLIS ÉS NEMZETI ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI. Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények / állami ünnepek, évfordulós megemlékezések / Az intézmény épületét március 15.-e, augusztus 20.-a, október 23.-a előtt két nappal fel kell lobogózni. Gyermekközösségi hagyományok az óvodában: (Mikulás, karácsonyi készülődés - Advent, farsang, húsvét, gyermeknap) Köszöntések : (a gyermekek születésnapja, anyák napja, gyermeknap, évzáró) IV Az intézmény hagyományápolásának körébe tartozó konkrét események, rendezvények nevét a helyi nevelési program tartalmazza. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglevő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. Az intézmény hagyományai érintik: az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekeket, a dolgozókat, a szülőket; A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: jelképhasználatával ( Óvodakép a felnőtt- és gyermekpólókon) a gyermekek viseletével (ünnepi ruha, óvoda póló), az intézmény belső dekorációjával. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. IV A HELYI NEVELÉSI PROGRAMBAN NEM SZEREPLŐ kirándulásokkal, színház-, múzeumlátogatásokkal, óvodába érkező előadókkal kapcsolatos kiadásokat a szülők fizetik (előzetes megbeszélés alapján). A kiránduláshoz a gyermekek közlekedési eszközön való utaztatásához, anyagi hozzájáruláshoz, valamint a gyermekek intézményi honlapra való felkerüléséhez- a szülő/gondviselő írásos beleegyezése szükséges. IV A DOLGOZÓK HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, ESEMÉNYEI: nyugdíjba menő munkatárs búcsúztatása pedagógusnap közös kirándulás advent IV. 6. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Az étkezési térítési díj beszedése és visszafizetése /Házi rendben szabályozva/ Az óvodai étkeztetésben részt vevők számának megállapításához egy fő létszámnak az a gyermek számít, aki naponta legalább a déli főétkezést igénybe veszi. Az elszámolás dokumentuma az étkezési nyilvántartás.

19 19 Igényelhető támogatások rendjét a Gyermekvédelmi törvény ának (5) bekezdés a)-c) pontjai szabályozzák. IV TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE ÉS VISSZAFIZETÉSE Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15 napjáig személyesen az óvodatitkárnál kell befizetni. A befizetés pontos időpontjáról időben tájékoztatást kell adni. (az óvodai fali újságon, illetve,írásos értesítést kapnak - Pécsely ) Indokolt esetben a befizetési határidőtől az intézményvezető engedélye alapján el lehet térni Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, abban az esetben, ha a hiányzás előre, (időben, 10 óráig) jelezve lett! IV A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE Az étkezési térítési díjak mértékét az önkormányzat határozza meg, s rendeletben hagyja jóvá. A kedvezményekről, a szociális támogatás mértékének megállapításáról a fenntartó határozatban dönt. V. A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE V. 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS CÉLJA, FELADATA V A belső ellenőrzés egész rendszere a feladatellátás szervezeti és gazdasági feltételeinek változásához igazodóan biztosítsa a működés állandó és teljes körű ellenőrzését, valamennyi pedagógiai tevékenység hatékonyságát. V.2.2. A belső ellenőrzés az intézmény szakmai tevékenységére és a gazdálkodásra irányul, melyet Folyamatosan elvégzendő vezetői ellenőrzés Munkafolyamatokba épített ellenőrzésként Valamint függetlenített belső ellenőrzés útján kell ellátni Intézményünknél a gazdálkodásra kiterjedő belső ellenőrzés megszervezése, az ellenőrzést végzők kijelölése a polgármesteri hivatal feladata. V. 2. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE V A BELSŐ ELLENŐRZÉS: A belső ellenőrzés tény megállapító és értékelő tevékenység. Célja: az oktató-nevelő munka minőségének, szabályokkal való összhangjának megállapítása.

20 20 o biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt az intézményben folyó oktató és nevelőmunka tartalmáról és annak színvonaláról, o jelezze az óvodapedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezetők számára a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, o segítse a vezetői irányítást, o megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, o vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, o segítse az éves működési terv prioritásainak meghatározását. V A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE A vezetői ellenőrzés: A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az intézményvezető felelős. Az ellenőrzés szempontjait, a vizsgálat módszereit,az új feladatok meghatározását az intézmény vezetése készíti el. A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztottan történik. Az óvodavezető ellenőrzéseinek le kell fednie a teljes intézményi működést. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát,ütemezését úgy kell megtervezni, hogy minden nagyobb egység ellenőrzésre kerüljön. A belső ellenőrzés fő területei: Kiemelkedő feladatok: o a nevelési program nevelési feladatinak végrehajtása, a célok megvalósulásának ellenőrzése, o a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósulása, az óvodapedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése, értékelése o a nevelőmunka tartalmának és színvonalának viszonyítása a jogszabályi követelményekhez, o a gyermekek tevékenységének mérése, értékelése, o a csoport dokumentációs tevékenységének ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenység területének ellenőrzése: o állóeszköz gazdálkodás: kihasználtság, szabad kapacitás vizsgálata, o létszám és bérgazdálkodás, o készlet és energiagazdálkodás, o vagyonvédelem során a vagyontárgyak tárolásának, óvásának, felelősségi körök kialakításának vizsgálata. V A BELSŐ ELLENŐRZÉS FELADATAI Vezetői ellenőrzések feladatai Ellenőrzési területük kiterjed: o az óvodai dokumentumokban foglaltak betartására, o a nyilvántartások, az adminisztráció pontos vezetésére, o a határidők pontos betartására, o a csoportnapló, személyiségnapló pontos vezetésére, o a gyermekek tevékenységének ellenőrzésére, o a kötelező órán kívüli tevékenységre,

21 21 o a gyermek és ifjúságvédelmi munkára, o az óvodapedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, o minőségirányítási munkára. o SZMK együttműködés területeire V A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ELLENŐRZÉSÉNEK TERÜLETEI o Az óvodai csoportok: szokás és szabályrendszerének, játékának, társas kapcsolatok alakulásának, viselkedéskultúrájának ellenőrzése. o A gyermek fejlettsége: (egyéni fejlettségi lapon rögzítve) annak vizsgálata, hogy a gyermek önmagához képest mennyit fejlődött egy adott időszak alatt. o Az óvodapedagógus gyakorlati munkája: a végzett munka értékei megújulás képessége innovációs fejlesztés szakmai kontroll mellett V A BELSŐ ELLENŐRZÉS TERVEZÉSE, ELRENDELÉSE A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése. Az ellenőrzéseket az intézményvezető és a fenntartó rendelheti el. A pedagógiai munka és a gazdálkodásra vonatkozó intézményi belső ellenőrzés tervét a tagóvoda vezető és az óvodavezető készíti el, az éves munkaterv részeként Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: területeit, módszerét ütemezését Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: Tagóvoda vezető minőségügyi csoport vezetője szakmai munkaközösség szülői munkaközösség Az óvodavezető, tagóvoda vezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli ( az ellenőrzési szempontsor alapján)a nevelési év során. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell (egyénileg), aki arra írásban észrevételt tehet. Az ellenőrzés a munkaköri leírásban rögzített területre vonatkozik.

22 22 Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi a tagóvoda vezető munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. V A BELSŐ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI o helyszíni ellenőrzések (csoportlátogatások), célellenőrzés o tematikus ellenőrzés o eseti beszámoltatás, beszámolók o írásos dokumentumok vizsgálata o bemutató foglalkozások Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: tagóvoda vezetőt minőségügyi csoport vezetője szakmai munkaközösség vezetőjét. V A MEGBESZÉLÉS KÖVETKEZMÉNYE LEHET: o a hiányosságok pótlása, o következtetések levonása, o új feladat a pedagógusnak, illetve a munkaközösségnek. Az általánosítható tapasztalatokat a testületi értekezleteken összegezni kell, az esetlegesen adódó feladatokat meg kell fogalmazni. V AZ ELLENŐRZÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNY Objektivitás, ennek feltétele az összeférhetetlenség és a tényszerűség. Tervszerűség, folyamatosság, következetesség,. Demokratizmus biztosítása. Nagyon fontos, hogy tudjuk az ellenőrzés nem más, mint összehasonlítás, megfeleltetés. Ahhoz azonban, hogy tudjunk összehasonlítani, szükség van olyan előírásokra, amelyhez lehet hasonlítani, az pedig nem más, mint az óvodák helyi programjában megfogalmazott sikerkritérium. V AZ ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI FELHASZNÁLHATÓK: o nevelési értekezleteken, o jutalmazásoknál, o a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásánál o minőségi bérpótlék odaítélésénél, o év végi értékelésénél o pedagógusok teljesítmény-értékelésénél

23 23 VI. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA VI. 1. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS) Az óvoda szervezeti egységei 1. vezető beosztások 2. alkalmazotti közösség 3. nevelőtestület 4. szakmai munkaközösség 5. minőségirányítási csoport 6. alkalmazotti közösség tagjai, nem pedagógus közalkalmazottak 7. közalkalmazotti tanács VI. 2. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS RENDJE, VI AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI, VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. (5) bekezdés j) pont] Az intézményvezetéssel összefüggő feladatokat az intézményvezető és a tagóvoda vezető látja el. Az óvoda igazgatóságát az óvodavezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. tagóvoda vezető Az óvoda felelős vezetője: az óvodavezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. VI AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki egyben egyszemélyi felelős vezetője az óvodáknak. Az intézmény vezetésével összefüggő feladatai ellátásában a tagóvoda vezető segíti. Az intézményvezető felel: o az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, o a szabályszerű és takarékos gazdálkodásért, o a megállapított költségvetési előirányzatokon belüli gazdálkodásért o költségvetési koncepció, elemi költségvetés elkészítéséért o a pedagógiai munkáért, o a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, o a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, o a gyermekbalesetek megelőzéséért, o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, o a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv

24 24 o o elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működtetéséért, Munkáltatói jogkör gyakorlója o dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, o az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, o rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más előreláthatatlan ok miatt a nevelési intézmény működése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. o Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell, felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: o o o o o o o a nevelőtestület vezetése a pedagógiai munka irányítása, a tanügy-igazgatási döntések meghozatala, a munkáltatói döntések meghozatala, a kötelezettségvállalás, közvetlenül irányítja a tagóvoda vezetőt, az óvodatitkárt, a technikai vagy kisegítő alkalmazottakat, fenntartó előtti képviselet. Az intézményvezető feladata: o a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése, o a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, o a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, o a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, o a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való együttműködés, o a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása, o az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, o a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása, o a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár valamint a karbantartó munkájának közvetlen irányítása, o az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási program működtetése, o a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplése, o a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése, o a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők igénylik,

25 25 o o o o o o a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, igazgatási feladatok ellátása az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést a jogszabály előírja. VI TAGÓVODA VEZETŐ A munkaköri leírásban rögzített nevelési, pedagógiai feladatokon túl, az adott intézmény irányítása, vezetése ill. kapcsolattartása.. Tagóvoda vezető feladata: o a vezetői tevékenységet az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, o nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában, o közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját, o szabadságok nyilvántartása, a szabadságolási terv elkészítése. o helyi igazgatási feladatok ellátása Tagóvoda vezető felel: o a házi továbbképzések megszervezéséért, o a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, o a munkarend, munkabeosztás elkészítéséért, o a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért, valamint o a helyettesítési beosztás elkészítéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. VI AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY A TAGÓVODA VEZETŐ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdés f) pont]

26 26 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén, távollétében az általa megbízott óvónő helyettesíti. Az intézményvezető helyettesítése: Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a megbízott óvónő gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét ide nem értve az évi rendes szabadságot. Amennyiben az intézményvezető évi rendes szabadsága alatt nem elérhető (például külföldön tartózkodik, vagy egyéb ok), úgy a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is Ő gyakorolja. Amennyiben az óvodavezető vagy tagóvoda vezető vagy megbízott helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az óvodában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni az alábbi sorrendet figyelembe véve: 1. Kijelölés szerint, annak hiánya esetén a: 2. Közalkalmazotti Tanács Vezetője, távolléte esetén: 3. A magasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus jogosult. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért. Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben megbízott óvónő járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás alkalomszerű. VI AZ ÓVODA VEZETŐSÉGÉNEK TAGJAI: óvodavezető tagóvoda vezető a szakmai munkaközösségek vezetői a közalkalmazotti tanács elnöke / vagy tagjai / a szülői munkaközösség vezetője minőségügyi csoport vezetője VI A VEZETŐK KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Ø Az intézményvezető és a tagóvoda vezető heti egy alkalommal megbeszélést tartanak. Ø Az ülésekre a tárgyalt napirend függvényében meg kell hívni: a szakmai munkaközösség vezetőjét, a szülői szervezet (közösség) képviselőjét, a közalkalmazotti tanács elnökét, tagjait minőségügyi csoport vezetőjét Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az intézmény vezetői megbeszélés: Az óvoda igazgatósága rendszeresen havonta, (szükség esetén) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül(het). Az óvodavezetőség megbeszéléseit az óvodavezető készíti elő és vezeti. Az intézmény vezetőségének ellenőrzési feladatai: vezető beosztású tagjai, valamint a szakmai munkaközösség vezetője / belső ellenőrzés rendjében foglaltak szerint / ellenőrzési feladatokat is

27 27 elláthatnak. Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van közvetlen vezetőjük, vagy az intézményvezető felé. Beszámolási kötelezettség: Az intézmény vezetősége időközönként, nyilvános beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek az intézmény pedagógiai, gondozási munkájával kapcsolatban. Az intézményvezetőség tagjai kötelesek : o az intézményvezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, ha annak tartalmának közlése nem kizárólag az óvodavezető feladata. o az irányításuk alá tartozó pedagógusok, technikai dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni a vezetőség felé. Az óvoda dolgozói kérdéseiket, kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban akár egyénileg is- közölhetik az intézmény vezetőségével. VI A VEZETŐ,TAGÓVODA VEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, III-as számú Napközi Otthonos Óvoda, Noszlopy lakótelep. és a tagóvoda : Napközi Otthonos Óvoda Pécsely Iskola u.183. között/ A kapcsolattartás formái Napi kapcsolattartás lehetőségei - telefon, Közös nevelési ill. munkatársi értekezletek Szülői értekezleteken, ünnepségeken (évzáró, karácsony) való intézményvezetői részvétel Óvodai rendezvényeken való kölcsönös részvétel Csoportlátogatások, közös kirándulások Rendszeres vezetői látogatás Közös programok Vezetőségi értekezletek VI. 3. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS [11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 4. (1) bekezdés g) pont] V AZ INTÉZMÉNY (ÓVODA) KÖZÖSSÉGÉT: az óvodai, alkalmazottak, a szülők és a gyermekek alkotják Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetőkés a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres formái: különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, munkatársi értekezletek, nyílt napok.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben